Anda di halaman 1dari 5

l.

At,ollAN
VISKoSITA

$l lt ,t
S

ZA

I'CAIII

luJU,{N l'|itcoBAAN
i\lercr)tLrkil ko!tlsicJt pergcseran rat crir (locljsicll viskosil.rs).

ll.{)tit s lN(i[.\ I Yi:l,r:itr. rra,r lckurrLrtirrr Ircrrpika| gcseka0 ylrg di riliki olch ttuida. Ccsc[a,r ,l-J .rt r.r.r. .t ....r., , ..rrrk, rr,rr : (. ..,t . , -il aaau gdsckao aillara zal cair dcngan (liIJi g t)elr llrillr LcnrIlr ./Ir cLrir rlr, tr.rirdir K.)clisirn viskosirls bttrcrapa Ilrjd
pr,h l)rrl).rlriti 5uhu rncrniliki 1lilai yarrr bcrircdr

llukunl i_tokel
ilrrida idcal adrlat) lfui,h y,!rg tidak rnc,rriiiki vishositus (kcle|ralan), sehrngga jikl \rb'jltr hL,rrrla bergcrat ilj rlalanr IlLritj.r rUscbIt, lid.rk.rli|r r)re tsirLuIi BcsekalL Jadi tclit/)n| iluidr scbrlIrn d!n ses diri, Itelc\rati sLral{l pc0ghalalrB lidak akan brRrbllJr.rLirI t,Lj5l11r)l rcllp l(e5ulur) Bl).iL lLrrlg t;ekcqjr tli :criIp alirull l]uirl,r atlalah ool.
SebLrah

gr/,i Bcsct.JI J tr..r bellla Slokes. Jika bcn(1a bcrgerak (li dajanr llLlidl l!rsrl)t]r berbclltul b,)lir. tiliia l)c,rlrr)i! g|yu dalanr sitruan S.l dirunluslan setrirgiri t)rrik l ;
d:rrr llUidl. cir).r 1er:cbut di\tbLjr

i.ti!,i jitir

ltLri,rr

rrcllritit:

\,i,ikosjt,rs, rn,rl., JkJr lcrt.rJi

jugi gr).r

Kctcr:urgirrr:

Fs

gl) x SloLes (N)

n koellsi(n rirkosirirs (N s,hr2) r - jiri - iart botr (or)


,t.,) r,.i..lrt
1r.,.

rr.,1..,.1,,1. .,i.i..

!.,,

r-J

t._.Lp0RAN

rilillllt
Z,A

I_t

\/ISKoSITAS
1'UJIJ,.\N I)IiJ{COBAAN Nlenrt)lLri.rn k('ctisicI pcrgeseriu rat

I' CA IIT

clir (loellsic|

viskosil.rs).

liot{l 5 tN(;K,\ I Yi:lrr:itr: irrirrr lelurrratarr


l

rrrerLrpaka gcseLarr yuug diruiliki oleh tluida. Ccska,r

J"J'.,t

.(.t... .r

q.,l.ir..

i:,r r(. I.J,ti,.-, /.,t

-i, illau gosckito ?ltrlara zal ciiir dcngan

rlilrdLllg pcrurrLil:t|r rtnrprr /nL exir rru b!r.rriir KJcllsirll vislosirls bcbcrapa nuida pa,lu bcrh.rgLri :Lrlru rlcrlilili rilai yaur bcrl)cdir

lluLum Sloiies lluidr iLlori adnluh lluide yang ti!.rk I)e,uiliki vjsl.osiras (kclcnialau), sehingga jika sr'brrllr br (|r bergerr( rii dallnt llLriijrr Icrscl)ul, lidirk ,r(ilI nrcnJtitlitDri Jrcsckall_ Jadi tclnnilr ilLr;da scbcjrrrn dan sesudal. lltclcwati sultl! pcnghalanB lidak akan bcrublh irlru l'.\rrtr) lctirl). l{csuitan gir)tl I.uLrg bckr:rjrl di jciinp alirao lluid,r adaltrll
Sebuirh

lL,,1r rrc!lrilit: viskosjtas, rurka akan rcrjarJi gaya geselian aotlra brj|la (iir)n ter5eb!r djscbul .jr1gii drD ll!idir. 8l),d Slokcs. Jika bcnrla bcrgerak di
dalarrr

jcl.l!i.jil,r

llt)idil tcr5.btll t)crt)cnlul b,rlii, DtitIa lrc:.! ).ir gIya rlalarn sittlrltr S.l diruoiu5ldl setrirgli t)r iLuL i

F,=6n4tv
Ketcrrrrgrrr:

Fs gr) a Sr()[s (N) I = koell5icn.riskosilas (N.s/Dt2) r - jrri itlriboiu (nr) \ = kc.el .rLirn rchlifl)olLr lcr'hudrp

0uiila (n,/s)

(-) [-

O
a)

O
C)

O
(-)

O O

L)

a
(,)

(;.rirrir.ll a

{!l) (b)
l)adn

ScLrL,rh

S!l)L,rI

[].r.ng (iiju('rIk,r I d drlnnr IlLl,!h i(leal. kclc,cIg rlijnr'rlri',],r ke {l.rl,rrr, 1l(,i,l rrl idc l.
icr)Lrlh lclercog

gl,rhrr l.l ilipcrlihltt,.rn pcfgcraklr ll.,r,l., \ C., ,l.rl r.l!'J Li'r r,.i' r.lL ,l.
"
Al.A

y lg dij

tuhkaD kc d,rlarrr

:\L.r\'1 YANC l)lPlil{(i

NAKAN

L 2 l. i

Rolli\'1cter.

Jangkr sorlrnS.

Nlik.orretcr. -1. 'labung Selxs be.isi znt cair scbagai lluidLr bcrLrpa gliserin dan lluida.
Stop

\\rtrh.

LANCKA!I . LANCKAII PITAKIIKUM

sirplanhlr alat alrt

brupa pinsil, brllpoiot,

lip - X, sel segitiSa, btrsL'r delajal,


rnodrrl

jLrngka, Lcrr.rs urillinrclcr, kcrl.rr bt.8.uis

lolio kalkulat,n.

2. lsil h UON PINJAVIAN

At-Al'd.ngan aldt - alal yrng dibutuhkan unluk

pruktikurrr ini (pcrninjanr alal hanya bolch diwakilkan oleh salah sxl! praktikan
scbitBai prnanggunll jawab).

L lsilah l-tlN'lBAIi I'ENCAMA fAN derrgan a I)atn akadclnis (sehlnrh kclompol' p.seru b. Data iicadlan ruangan praktikum. c. 'larglrl percobaan

, raklikan).

-------

lt'

d N.rrr .r \.r .r, r ).r.16 rr.r. rrnilit-irr1, .i. lukLrkur Lrh pcrcobairn, drn cariltlah
pcngint.LlltI lcsuai

seruua

liflirrt

p?ngamtlan y|rrg

). 6 7.

hrsii pcngrmat!n, anda lakukl[

parJa lcn:bar

Ukurllh drrruet.r selirp bola yijlrg tlirn digunalan, diln lakukan


u

pe.,irnbangan

ntuk scriap bola torscbut.

( nr.alirh u.l\sir je.is itll.

/rr c,ir

yants arilrr !iigLinakar,

d,,

cal0rrah volufte zal cair

.),lai

lcnrLrkarrIh brtu ba$llr kira kira j enr dan dasar tabung, dltn Derilah tanda (lcng|n cin.in karvat, t|| berilah jLrg! cincin kawaL pada batas illas, dao cobalah
Lrcngan nrcriaruhka' saiah

j:! ul . S. llrutl:tlr Icrhit!n1rLn si


trrrearn

sar, bora; rak!kanrah ini

,nt'k

bernracam-

!lrr,

itgnr dirjll).lt

Irsjl uItul r))ultcntIltI


\!aktLr

1,

slpanjilll! ntungkir, kllllIL]tdn rkurlirh bcbe|upl k.rli :csrrai iIsrrukri


I rkLri,ritirl,

IUru) bcrut r!l)

dacrah gerirk

jalull untukjaraf itu

hll )illrg \r11rp.r (jirltls LrrrlUl, lcdra bualr br)lil yn/tr lrill. l(). llllrrgi l)ff.Lrhirrr 7, t. (t ,,r ,) rtcrgnr ir.irgguirlkall al (air larn li| ll llll:i :!tLrlr]tr i5iurr iclIl)lr lj.ngi ir.Lrl, r,.rt, (i t.rt rt:| .i.,,, ,.t,,r, ,r .er,iIr ,rcli rsi\re , \cn bJljl.rrr sclrrr.t]lr diDinirDr. t)!ritt irJr
liri)g
.

l.\Sll (l) \ t;\) t,l.N(j1\rlrA l.\N

Ki.islAl l){

r1.A N

Krk.,,rrhir

,.

,.-

1,..,r..,,,
[r:eri"icn

kc((r',..r.,,,,,r

.',,,

u,,a,,, r,,,; brgaaturrg,tr'i bcrar ,r,,.., ,,;,-;:;;""""n


AITAN

2.,r. ,'

,\l.,h..i,ri. l:j,, a,a,r , .1 ,] ll:"'l'1''',," t""'''' /', -ri, \(,,..,ri,,,.,,,,b,,r ,., ^,, , -".; ;,',,,,.'l ' ";,;::;"'" perrilrrti,i,,,s

,(ii-J,,,v-

" ''as

bcJrda

o],',pcrrga.,hi bcsar
r!rrcnrLr

uittuk r)rcn..apai lirjk

' I).r/rr,r r/reJntUt,|r Jrr.rtriJ,U/ i,,i b,.,,,,,f1,h,.k, ;:;",::'";^,,";"

J,.urJ, l.:;'l:' JrcngL/l'rrr'rrr irL.,r \.rnga1 Enerrl,krn .ilri pedrirunBan ,,,,", *.r,, ,,.' ,. l'''' " cd,r,,,r,pun jirdi_nirJi dnn)J r,r,, ,\ ,,'' tidak Lr pr',, rusaknl,a ^,":.,,";.;;,,:l,r'l"^*.:"",,/.rrrerj.di rasi kerc,'b:l,asan arar I ",",..;,,,;;;;;,;j:'::ra'P!'l dapal dilaksanakao d irtglrr ppr,r,ru baik dan

1,,..r.,k' r.,,,J cr,,

Beri Nilai