Contoh Khutbah Idul Fitri Dalam Bahasa Sunda

Surupna panon poe dina wanci magrib kamari, jadi ciciren rengsena ibadah saum urang salila sabulan campleng, kuru cileuh kentel peujit dina waktu sabulan, lantaran ngalaksanakeun saum jeung taraweh sarta ibadah±ibadah Ramadan sigana ku urang sadaya geus dilaksanakeun. Ayeuna urang sadaya mulang deui kana kaayaan sakumaha biasa deui, sabab poe ieu diharamkeun saum, poe ieu waktuna urang sadaya suka bungah, bungah lain lantaran loba dahareun atawa make pakean sarwa anyar, tapi bungah lantaran urang sadaya parantos lulus tina ujian nu cukup beurat, bungah lantaran geus tamat ngalaksanakeun parentah Allah nyaeta ibadah saum Ramadan. Para µaidin« Rengse urang ngalaksanakeun ibadah saum sabulan lilana kalawan pinuh harepan mugia ditampi ku Allah Swt. Sahingga jadi wasilah pikeun ngahontal Ridlo katut magfiroh mantenna aamiin.. Sok sanaos shaum dilaksanakeun ku urang ngan sabulan nu lamina 29 atawa 30 poe, tapi buah sareng mangfa¶atna mugi bisa karaos ku urang sataun, malah salila urang masih hirup di alam dunya, margi Allah swt. ngawajibkeun shaum ka jalma ± jalma anu ariman sangkan jadi jalma anu takwa . Tangtuna oge lain ngan ukur sabulaneun, dina bulan Romadlon wungkul. Hikmah atawa buah tina ibadah shaum kudu katara tur karasa salila urang hirip keneh di alam dunya, sarta diteruskeun tepi ka alam akherat, sahingga dimana urang paamprok jeung allah swt.dina kaayaan Allah ridho ka urang tur urang oge ridho ka Allah swt. Para µaidin rawuh a¶idat rohimakumulloh nyakitu deui, buah tina ibadah shaum lain ukur keur sasoranganeun wungkul, tapi kudu mibanda ajen sosial, nu karasa ni¶mat sarta mangfa¶atna lain ku urang wungkul tapi oge ku balarea, nu jadi anggota masyarakat . Mun keur saurang pamingpin, mangfa¶at sarta hikmah shaum bisa katinggali sarta karasa ku anak buahna, nu mangrupa jeujeuhan nu mawa kana kasalametan sarta kasejahteraan nu walatra. Mun keu anak buah, atawa rahayat, kudu katinngali tina kata¶atan sarta kapatuhan anu satia kanu jadi pamingpin.Keur nu beunghar nu dititipan harta nu loba bakal katara tur karasa berehannana kanu butuh. Keur nu loba pangabutuh atawa nu kokoro, bakal katara sikep hormatna tur babantuna nu satia kanu beunghar. Keur saurang pedagang bkal leuwih ati-ati dina urusan jual meuli. Moal wani deui ngajual ku timbangan anu hampang, meuli ku timbangan anu beurat. Cindekna mah buah tina ibadah shaum, ayana parobahan tina nu goreng kanu alus. Nu disebut bener jeung alusna ibadah, lain ukur ditinggali tina cara jeung tempat sarta

Allohu Akbar«Allohu akbar«Walillahil Hamd Para µaidin rawuh µaidat rohimakumulloh! Mudah-mudahan ibadah shaum nu ayeuna. Tapi. Nyaeta akhlak anu hade jeung mulya ka tatangga. Sakumaha diterangkeun dina hiji riwayat yen aya saurang ibu anu getol solatna. ngan saukur merhatikeun cara. geus puguh anu fardu. teras naroskeun ka Rosul ngeunaan alesanana. tapi mibanda kakuatan pikeun ngarobah sikep laku nu teu merenah numutkeun agama. numutkeun rosululloh saw. nuduhkeun yen shalat nu rajin dilakonan ku eta awewe. dalah anu hukumna sunnah oge estu teu aya nu kaliwat. ari hikmah atawa buahna teu karasa ngeunah mangka eta ibadah the can tangtu bisa ditarima ku allah swt. tapi bener jeung alusna ibadah bisa ditingali buahna dina kahirupan sapopoe. bisa nganteurkeun kana tumuwuhna kasadaran dina diri urang. Eta awewe teh lain pisurgaeun tapi bakal jadi ahli naraka. Para sahabat kaget. sahingga buahna teu ngan sakadar ganjarna wungkul nu katarima. Sabab ditingali tina getolna shaolat. minangka batur hirup sapopoe.waktuna wungkul. sahingga mawa kana kasalametan dunya sarta akherat. tapi loba nganyerikeun atawa ngaganggu ka tatanggana. . Sok sanajan carana merenah numutkeun sunnah. jadi sikep laku nu merenah numutkeun agama. Teu merhatikeun kana hikmah atawa buah tina eta shalat. Rosul ngawaler. Para sahabat meunteun ka eta awewe teh tangtu bakal jadi ahli sawarga.yen eta awewe teh sanajan getol shalat. tempat jeung waktuna wungkul.