Anda di halaman 1dari 1

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PESANTREN ISLAM (YPI) TANJUNG ANOM NOMOR : 09.

11/YPI/SK/VII/2009
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KERJA GURU/SEBAGAI GURU TETAP YAYASA DI MTS YAYASAN PESANTREN ISLAM (YPI) TANJUNG ANOM KEC.PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG
MEMPERHATIKAN : 1. Untuk mengatur teknis penyelenggaraan usaha dalam memajukan Pendidikan Yayasan Pesantren Islam membina generasi penerus untuk bangsa dan agama . 2 . Untuk kelancaran tugas-tugas dan pengembangan Pendidikan pada Yayasan Pesantren Islam perlu mengangkat Guru-Guru MTs/Staf, sebagai guru tetap yayasan. : 1. Anggaran Dasar Pasal 4 ayat a dan Pasal 5 ayat a 2. SKB 3 Menteri No.6 Tahun 1975, No.37/U/1975 dan No.36 tahun 1975 tanggal 24 maret 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan 3. Keputusan Dirjen Bimbaga Islam No.KEP/E/87/80 tentang Tata Tertib Madrasah Tsanawiyah 4. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . : : Mengangkat Saudara : ASRUL AINI S.Pd, sebagai Guru Tetap Yayasan dilingkungan MTs YPI Tanjung Anom. Kepadanya diberikan Honorarium menurut Keputusan Musyawarah Pengurus Yayasan. : Kepututusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan . : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan musyawarah pengurus yayasan , : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .

MENGINGAT

MENETAPKAN Pertama

Kedua Ketiga Keempat

Ditetapkan di : Tanjung Anom Pada tanggal : 15 juli 2009 Pengurus Yayasan Pesantren Islam Tanjung Anom, Ketua sekretaris

Dra.Husnita Helvi Tembusan: 1. Yth.Pembina YPI Tanjung Anom 2. Guru-guru YPI Tanjung anom 3. Arsip

Asrul Aini S.Pd