Anda di halaman 1dari 56

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN


NOMBOR BULAT HINGGA 100 000 1.1) Nombor bulat hingga 100 000 Aras 1 a) Menama dan membilang sebarang nombor hingga 100 000 dalam turutan. b) Menulis sebarang nombor hingga 100 000 dalam angka dan perkataan.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Perwakilan nombor boleh dibuat secara manipulatif, rajah dan simbol. ii) Membilang secara : gandaan sepuluh ribu; gandaan seribu; gandaan seratus; gandaan sepuluh; dan satu-satu. Contoh : 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, . iii) Membilang sehingga 100 000 dalam turutan : sepuluh ribu-sepuluh ribu seribu-seribu seratus-seratus sepuluh-sepuluh; dan satu-Satu. Contoh 1: 30, 60, 90, ., , Contoh 2: 53 675, 54 675, , .., iv) Libatkan aktiviti melengkap sebarang rangkaian nombor.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100 000. b) Mencerakinkan sebarang nombor hingga 100 000. c) Membanding nilai sebarang nombor hingga 100 000.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


i) Bincangkan nilai tempat hingga ratus ribu.

i) Cerakinkan nombor dibuat mengikut nilai tempat setiap digit. i) Perbandingan nilai sebarang dua nombor adalah berdasarkan nilai tempat. ii) Libatkan aktiviti menyusun nombor dalam turutan menaik dan menurun.

2
d) Menganggar kuantiti.

i) Sesuatu kuantiti boleh dianggar secara membanding dan membeza. Contoh 1: Anggarkan kuantiti guli dalam bekas X.

50 biji guli

Bekas X

Contoh 2: Anggarkan nombor pada .

100

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Membundar sebarang nombor kepada puluh, ratus atau ribu yang terdekat.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


i) Pembundaran nombor boleh ditunjukkan dengan garis nombor. Contoh : 3 482 dibundarkan kepada ratus yang terdekat 3 482

3 300 3 400

3 500 3 600

3 482 terletak di antara 3 400 dan 3 500. 3 482 lebih dekat kepada 3 500. Dengan itu 3 482 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 3 500. b) Menentukan sebarang nombor bagi suatu nombor yang telah dibundarkan kepada puluh, ratus atau ribu yang terdekat. i) Contoh : 60 (dibundarkan kepada puluh yang terdekat). Nombor-nombor yang boleh dibundarkan menjadi 60 ialah nombor dari 55 hingga 64. (55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 dan 64). ii) Nombor yang sama boleh dibundarkan kepada ratus atau ribu yang terdekat.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
c) Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam situasi harian. 1.2) Penambahan nombor bulat hingga 100 000 Aras 1 a) Menganggar hasil tambah.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar hasil tambah. Contoh : 6 542 + 3 187 = 6 542 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 6 500. 3 187 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 3 200.

Anggaran : 6 500 + 3 200 = 9 700. Jawapan sebenar : 9 729 ii) Kemahiran menganggar hasil tambah boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. i) Penambahan sebagai proses mencari jumlah dua nombor.

Aras 2 a) Menambah sebarang dua nombor hasil tambah tidak lebih daripada 100 000. b) Menambah sebarang tiga nombor hasil tambah tidak lebih daripada 100 000.

ii) Penambahan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
c) Menambah sebarang empat nombor hasil tambah tidak lebih daripada 100 000. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


iii) Proses penambahan melibatkan : tanpa mengumpul semula; dan mengumpul semula i) Mengenal pasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses penambahan. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual.

1.3) Penolakan nombor bulat hingga 100 000

Aras 1 a) Menganggar baki atau beza.

i) Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar baki atau beza. Contoh : 18 732 7 913 = 18 732 dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi 19 000. 7 913 dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi 8 000. Anggaran : 19 000 8 000 = 11 000 jawapan sebenar : 10 819 ii) Kemahiran menganggar baki atau beza boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Menolak sebarang nombor hingga lima digit daripada suatu nombor yang lebih besar dan tidak lebih daripada 100 000.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


i) Penolakan sebagai proses mencari baki dan beza. ii) Penolakan sebagai songsangan penambahan. iii) Penolakan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. iv) Proses penolakan melibatkan : tanpa mengumpul semula; dan mengumpul semula.

7
b) Menolak berturutturut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian.

i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga nombor.

i) Mengenal pasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses penolakan. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN
1.4) Pendaraban nombor bulat hingga 100 000

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Menganggar hasil darab.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Kemahiran membundar boleh digunakan untuk menganggar hasil darab. Contoh : 742 x 38 = 742 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 700. 38 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 40. Anggaran : 700 x 40 = 28 000 Jawapan sebenar : 28 196 ii) Kemahiran menganggar hasil darab boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan.

Aras 2 a) Mendarab sebarang nombor gandaan sepuluh dan gandaan sepuluh, hasil darab tidak lebih daripada 100 000.

i) Pendaraban sebagai proses penambahan berulang. ii) Proses pendaraban diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. iii) Proses pendaraban melibatkan : tanpa mengumpul semula; dan mengumpul semula.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
iv) Pendaraban sebarang dua nombor gandaan sepuluh melibatkan dari 10 x 10 hingga 1 000 x 100. b) Mendarab sebarang dua nombor, hasil darab tidak lebih daripada 100 000. i) Bagi pendaraban sebarang dua nombor, pendarabnya dihadkan hingga dua digit. ii) Aktiviti mencerakin atau menganalisis nombor perlu ditegaskan untuk memperkukuh pemahaman tentang proses pendaraban. Contoh : 35 x 12

35 x 12 420

5 x 7 2 x 6 10 x 42

iii) Tegaskan mendarab sebarang nombor dengan 10, 100 dan 1 000. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi darab dalam situasi harian. i) Mengenal pasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses pendaraban. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN
1.5) Pembahagian nombor bulat hingga 100 000

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Menganggar hasil bahagi.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Kemahiran membundar boleh digunakan untuk menganggar hasil bahagi. Contoh : 875 25 875 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 900. 25 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 30. Anggaran : 900 30 = 30 Jawapan sebenar : 35 ii) Kemahiran menganggar hasil bahagi boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan.

10

Aras 2 a) Membahagi sebarang nombor gandaan sepuluh hingga 100 000 dengan 10, 100 dan 1 000. i. tanpa baki; dan ii. berbaki. b) Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan i. nombor satu digit; dan ii. nombor dua digit, tanpa baki.
Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

i) Pembahagian sebagai pengumpulan sama banyak atau pengongsian sama rata. ii) Pembahagian dihubungkaitkan dengan penolakan berulang dan songsangan darab. iii) Proses pembahagian diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
c) Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan i. nombor satu digit; dan ii. nombor dua digit, berbaki.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


iv) Aktiviti mencerakin atau menganalisis nombor perlu ditegaskan untuk memperkukuhkan pemahaman tentang proses pembahagian. v) Tegaskan membahagi sebarang nombor tidak lebih daripada 100 000 dengan 10, 100 dan 1 000 tanpa baki dan berbaki. Contoh : 45 637 1 000 = 45 baki 637

11
Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi dalam situasi harian.

i) Mengenal pasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses pembahagian. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual.

12

1.6) Operasi bergabung, hasil operasi tidak lebih daripada 100 000.

Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak, hasil setiap operasi tidak lebih daripada 100 000.

i) Pengiraan bagi operasi bergabung diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
b) Mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi, hasil setiap operasi tidak lebih daripada 100 000.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


i) Proses operasi bergabung diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. ii) Bagi operasi bergabung darab dan bahagi, pendarab dan pembahagi dihadkan kepada dua digit. iii) Operasi bahagi tidak melibatkan baki.

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung dalam situasi harian.

13

2.1) Pecahan Setara

Aras 1 a) Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. b) Mencari pecahan setara bagi suatu pecahan wajar yang diberi, penyebutnya hingga 100.

i) Pecahan setara sebagai pecahan yang sama nilai. ii) Mempelbagaikan penggunaan gambar rajah. iii) Nilai pecahan tidak berubah apabila pengangka dan penyebutnya didarab dengan satu nombor yang sama. iv) Nilai pecahan tidak berubah apabila pengangka dan penyebutnya dibahagi dengan satu nombor yang sama.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
v) Pecahan setara bagi suatu pecahan boleh dihasilkan secara mendarab pengangka dan penyebutnya dengan nombor bulat yang sama. Aras 2 a) Menyatakan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 100 dalam sebutan terendah.

i) Kemahiran membilang secara melangkau dua-dua, tiga-tiga, dan seterusnya boleh digunakan untuk mencari pecahan setara dan pecahan dalam sebutan terendah.

Aras 3 a) Membandingkan dua pecahan wajar yang penyebutnya hingga 100, dengan mencari pecahan setara.

i) Perbandingan antara dua pecahan melibatkan pengangka atau penyebut yang: sama; dan tidak sama.

14

2.2) Penambahan Pecahan

Aras 1 a) Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10. b) Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama, hingga 10.

i) Penambahan pecahan sebagai proses mencari jumlah dua pecahan. ii) Penambahan pecahan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
iii) Penambahan dan penolakan pecahan tidak melibatkan nombor bercampur. iv) Proses penambahan dan penolakan pecahan dilakukan dengan bahan konkrit, gambar rajah dan symbol. Contoh : 1 + 2 3 7 1 3

15
2 7

= 7 + 21 = 13 21

21

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Menambah nombor bulat dan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Nombor bulatdihadkan kepada satu digit sahaja. Contoh : 2 + 4 = 4 2 3 3

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan pecahan dalam situasi harian.

16

2.3) Penolakan Pecahan

Aras 1 a) Menolak pecahan wajar daripada pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10. b) Menolak pecahan wajar daripada pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama hingga 10.

i) Penolakan pecahan sebagai proses mencari beza dua pecahan. ii) Penolakan pecahan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. Contoh : 3 _ 2 4 3 = 9 _ 8 12 12 = 1 12

Aras 2 a) Menolak pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10 daripada nombor bulat.

Contoh : 6 _ 5 7 =5 7 _ 5 7 7 = 52 7

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan pecahan dalam situasi harian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

17

3.1) Nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan

Aras 1 a) Menyatakan hubungan antara pecahan per seratus dan pecahan per seribu dengan nombor perpuluhan. b) Menulis nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

i) Nombor perpuluhan boleh diwakilkan denganbahan konkrit, gambar rajah dan garis nombor. Contoh :

Bahagian yang berlorek ialah 19 daripada 100. Pecahan : 19 100 Nombor perpuluhan : 0.19 Cara menyebut : Sifar perpuluhan satu sembilan.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
c) Menukar nombor bercampur yang penyebutnya seratus dan seribu kepada nombor perpuluhan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Contoh : 4 857 1000 = 4 sa dan 857 atau 1000 = 4 sa, 800 , 50 dan 7 1000 1000 1000 = 4.857

Aras 2 a) Menyatakan bilangan tempat perpuluhan bagi suatu nombor perpuluhan.

i) Bilangan tempat perpuluhan berdasarkan bilangan digit di sebelah kanan titik perpuluhan. Contoh : Nilai tempat
R I B U R A T U S P U L U H S A P E R S E P U L U H P E R S E R A T U S

18

b) Menentukan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor perpuluhan.

Nombor bulat Pecahan Nombor Perpuluhan

c) Menentukan nilai nombor perpuluhan.

Contoh : Menentukan nilai 1.3 dengan menggunakan garis nombor. 1.3 0 1.0 2.0

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Membundarkan nombor perpuluhan. b) Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Contoh : 12.43 dibundarkan kepada satu tempat perpuluhan menjadi 12.4. 5.687 dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 5.69. 0.0918 dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0.092.

c) Menentukan sebarang rangkaian nombor perpuluhan dalam turutan tertentu.

Contoh : Turutan menurun 4.75, 4.5, 4.25, 4.0, 3.75

19

3.2) Penambahan nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan

Aras 1 a) Menambah sebarang dua nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.

i) Penambahan perpuluhan sebagai proses mencari jumlah dua nombor perpuluhan. ii) Penambahan perpuluhan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim.

Aras 2 a) Menambah nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dan nombor bulat.

Contoh : 3.6 + 4 = 3.6 + 4 7.6

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Menambah tiga atau empat nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan. b) Menambah tiga atau empat nombor yang melibatkan nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dan nombor bulat.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Contoh : 14.03 9.0 + 0.6 23.63 Contoh : 25 + 0.89 + 7 + 1.3 = 34.19

20

3.3) Penolakan nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan

Aras 1 a) Menolak sebarang dua nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.

i) Penolakan perpuluhan sebagai proses mencari beza dua nombor perpuluhan. ii) Kemahiran menganggar boleh digunakan untuk mencari kemunasabahan jawapan. iii) Anggaran boleh ditahkik dengan menggunakan kalkulator. Contoh : 3.0 - 0.9 = 2.1 8.7 - 2.64 = 6.06

Aras 2 a) Menolak nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan daripada nombor bulat.

Contoh : 5 0.08 = 4.92 70 - 3.1 = 66.9

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Menolak berturutturut yang melibatkan nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga nombor. Contoh : 4.6 - 0.75 - 1.2 = 2.65

b) Menolak berturutturut yang melibatkan nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dan nombor bulat.

Contoh : 12 5.4 6 = 0.6 35.7 16 8.05 = 11.65

21

3.4) Pendaraban nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan

Aras 1 a) Mendarab nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan nombor bulat satu digit.

i) Pendaraban nombor perpuluhan dengan nombor bulat sebagai proses penambahan berulang. ii) Apabila nombor perpuluhan hingga satu tempat perpuluhan didarab dengan nombor perpuluhan, jawapannya mempunyai satu tempat perpuluhan juga, walaupun digit di tempat per sepuluh itu mungkin sifar. iii) Hasil darab dihadkan kepada dua tempat perpuluhan sahaja. Contoh : 6.04 x 7 = 42.28

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

19

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Contoh : 5.28 x 10 = 52.8 10 x 34.0 = 340.0

Aras 2 a) Mendarab nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan 10. Aras 3 a) Mendarab nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan 100.

Contoh : 2.0 x 100 = 200.0 100 x 0.96 = 96.0 5.17 x 100 = 517.0

b) Mendarab nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan nombor bulat dua digit.

Contoh : 1.45 x 16 = 23.2 32 x 8.6 = 275.2

22

3.5) Pembahagian nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan

Aras 1 a) Membahagi nombor pepruluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan nombor bulat satu digit.

i) Pembahagian nombor perpuluhan dengan nombor bulat sebagai proses pengongsian sama rata. ii) Hasil bahagi dihadkan kepada dua tempat perpuluhan sahaja. Contoh : 0.2 4 = 0.05 6.80 5 = 1.36

Aras 2 a) Membahagi nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan 10.

Contoh : 0.7 10 = 0.07 5.0 10 = 0.5

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

20

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Membahagi nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan 100.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Hasil bahagi yang lebih daripada dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Contoh : 1.86 100 =0.0186 0.0186 dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.02. Contoh : 1.2 16 = 0.075 0.075 dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.08.

b) Membahagi sebarang nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan nombor bulat dua digit.

23

4.1) Penentuan nilai wang hingga RM10 000

Aras 1 a) Menyebut dan menulis sejumlah wang dalam ringgit dan sen.

i) Menulis jumlah wang dalam perkataan dan simbol. Contoh : RM1 500 Cara menyebut : Satu ribu lima ratus ringgit. Contoh : RM48.35 Cara menyebut : Empat puluh lapan ringgit tiga puluh lima sen.

Aras 2 a) Menentukan nilai wang hingga RM10 000.

i) Membincang tentang barang-barang yang boleh dibeli dengan sejumlah nilai wang.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

21

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Contoh : Sebuah basikal boleh dibeli dengan nilai wang RM300.

Aras 3 a) Menghubungkaitkan kesamaan nilai wang hingga RM10 000.

Contoh : RM80 = RM50 + RM20 + RM10

24

4.2) Penambahan wang hingga RM10 000

Aras 1 a) Menambah dua nilai wang, hasil tambah hingga RM10 000.

i) Proses penambahan wang dilakukan melalui aktiviti seperti jual beli dan pengiraan bil. Contoh : Harga sebuah beg = RM174.90 Harga sebuah jam = RM875.50 Jumlah harga beg dan jam = RM174.90 + RM875.50 = RM1 050.40

b) Menambah hingga empat nilai wang, hasil tambah hingga RM10 000. Aras 2 a) Menganggar jumlah nilai wang hingga RM10 000.

i) Kemahiran menganggar boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

22

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan wang dalam situasi harian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Penyelesaian masalah melibatkan harga barang, pendapatan, perbelanjaan dan simpanan wang. ii) Mereka cerita melibatkan wang.

25

4.3) Penolakan wang hingga RM10 000.

Aras 1 a) Menolak sebarang nilai wang daripada sejumlah wang hingga RM10 000.

i) Proses penolakan wang dilakukan melalui aktiviti seperti jual beli dan pengiraan bil. Contoh : Menolak berturutturut. RM4 050.10 RM1 832.90 - RM750.25 = RM1 466.95

b) Menolak berturutturut dua nilai wang daripada sejumlah wang hingga RM10 000. Aras 2 a) Menganggar baki atau beza nilai wang hingga RM10 000.

i) Kemahiran menganggar boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan.

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan wang dalam situasi harian.

i) Penyelesaian masalah melibatkan harga barang, pendapatan, perbelanjaan dan simpanan wang. ii) Mereka cerita melibatkan wang.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

23

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN
4.4) Pendaraban wang hingga RM10 000

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit, hasil darab hingga RM10 000.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

26

i) Proses pendaraban wang dilakukan melalui aktiviti seperti jual beli dan pengiraan bil. Contoh Bil:
Barang Baju Tuala Kuan -titi 2 3 Jumlah Harga seunit RM15.00 RM8.90 Harga

b) Mendarab nilai wang dengan nombor dua digit, hasil darab hingga RM10 000. Aras 2 a) Menganggar hasil darab wang hingga RM10 000.

Contoh : 14 x RM280.90 = RM3 932.60

i) Kemahiran menganggar boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. Contoh : RM364.20 x 5 RM364.20 dibundarkan kepada puluh ringgit yang terdekat menjadi RM360.00. Anggaran : RM360.00 x 5 RM 1 800.00 Jawapan sebenar : RM364.20 x 5 = RM1 821.00

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

24

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan wang dalam situasi harian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Penyelesaian masalah melibatkan seperti harga barang, pendapatan, perbelanjaan dan simpanan wang. ii) Mereka cerita melibatkan wang.

27

4.5) Pembahagian wang hingga RM10 000

Aras 1 a) membahagi nilai wang dengan nombor satu digit, hasil bahagi hingga RM10 000.

i) Proses pembahagian wang dilakukan melalui aktiviti seperti jual beli dan pengiraan bil. Contoh : RM4 726.40 7 =RM675.20

b) Membahagi nilai wang dengan nombor dua digit, hasil bahagi hingga RM10 000. Aras 2 a) Menganggar hasil bahagi wang hingga RM10 000.

Contoh : RM1 692.80 23 =RM73.60

i) Kemahiran menganggar boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. Contoh : RM52 368 5 = RM52 368 dibundarkan kepada ribu ringgit yang terdekat menjadi RM52 000.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

25

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Anggaran : RM52 000 5

RM10 400

Jawapan sebenar : RM10 473.60 Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan wang dalam situasi harian. i) Penyelesaian masalah melibatkan seperti harga barang, pendapatan, perbelanjaan dan simpanan wang. ii) Mereka cerita melibatkan wang. 4.6) Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan wang hingga RM10 000 Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nilai wang hingga RM10 000.

28

i) Proses operasi bergabung dilakukan melalui aktiviti seperti jual beli, pengiraan bil dan simpanan wang. ii) Penyelesaian masalah melibatkan pelbagai situasi seperti simpanan wang, pendapatan, perbelanjaan dan pengiraan bil. iii) Pendarab dan pembahagi dihadkan kepada nombor bulat dua digit.

4.7) Operasi bergabung darab dan bahagi melibatkan wang hingga RM10 000

Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi yang melibatkan nilai wang hingga RM10 000.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

26

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bergabung darab dan bahagi yang melibatkan wang dalam situasi harian. 5.1) Pengenalan masa dan waktu (tahun, dekad, abad dan alaf) Aras 1 a) Menyatakan hubungan antara tahun, dekad, abad dan alaf.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

29
b) Menentukan abad bagi suatu tahun yang diberi.

i) Tegaskan hubungan : 1 dekad = 10 tahun 1 abad = 10 dekad 1 abad = 100 tahun 1 alaf = 1 000 tahun ii) Perkenalkan : 1 abad = 25 tahun (Jubli 4 Perak) 1 abad = 50 tahun (Jubli 2 Emas) 1 abad = 100 tahun (Jubli Intan)

5.2) Penukaran unit masa

Aras 1 a) Menukar unit masa yang melibatkan tahun, dekad, abad dan alaf.

Contoh : 60 tahun = 6 dekad 25 dekad = 2 1 abad 2 7 abad = 700 tahun 3 alaf = 3 000 tahun

b) Menukar unit masa yang melibatkan hari, jam, minit dan saat.

Contoh : 4 hari = 96 jam 32 jam = 1 hari 8 jam 128 minit = 2 jam 8 minit 245 saat = 4 minit 5 saat

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

27

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN
5.3) Pernyataan waktu dalam system 12 jam

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Menentukan waktu dalam a.m dan p.m.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Singkatan a.m. mewakili antemeridiem yang bermaksud sebelum tengah hari dan digunakan bagi waktu antara 12.02 pagi hingga 11.59 pagi. ii) Singkatan p.m mewakili postmeridiem yang bermaksud selepas tengah hari dan digunakan bagi waktu antara 12.01 petang hingga 11.59 malam. Contoh : 1.25 petang = 1.25 p.m

30

b) Menyatakan waktu yang diberi dalam a.m dan p.m. 5.4) Penentuan tempoh masa Aras 1 a) Menentukan tempoh masa dalam hari yang berlainan apabila diberi waktu mula dan waktu akhir.

i) Penentuan tempoh masa yang melebihi 24 jam dalam satu minggu. Contoh : Selasa 4.00 p.m hingga Khamis 7.00 p.m. Isnin 1.20 a.m hingga Rabu 8.15 p.m. Contoh :
Waktu mula Rabu 3.20 p.m Ahad 8.45 a.m Tempoh masa 4 jam 35 minit 27 jam 10 minit Waktu akhir

Aras 2 a) Menentukan waktu akhir apabila diberi waktu mula dan tempoh masa dalam i. hari yang sama; dan ii. hari yang berlainan

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

28

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
b) Menentukan waktu mula apabila diberi waktu akhir dan tempoh masa dalam i. hari yang sama; dan ii. hari yang berlainan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Contoh :
Waktu mula .. .. Tempoh masa 10 jam 35 minit 34 jam Waktu akhir Sabtu 9.00 p.m Isnin 11.30 a.m

Aras 3 a) Menganggar tempoh masa dalam sebutan jam bagi sesuatu aktiviti.

Contoh : Sebuah bas bertolak dari stesen bas pada pukul 4.25 p.m dan sampai ke destinasinya pada pukul 7.10 p.m pada hari yang sama. Jawapan : Anggaran tempoh masa perjalanan bas itu ialah 3 jam.

b) Menyelesaikan masalah yang melibatkan masa dan waktu dalam situasi harian.

i) Penyelesaian masalah melibatkan peristiwa, jadual waktu dan aktiviti harian yang dihadkan dalam jangka masa seminggu.

31

5.5) Penambahan masa dan waktu (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun)

Aras 1 a) Menambah dua ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit.

i) Ukuran masa melibatkan hingga dua gabungan unit. Contoh : 1 minggu 2 hari + 2 minggu 4 hari 3 minggu 6 hari

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

29

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
b) Menambah tiga ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Contoh : 2 jam 16 minit 2 jam 10 minit + 3 jam 24 minit 7 jam 50 minit

Aras 2 a) Menambah dua ukuran masa yang melibatkan penukaran unit.

Contoh 1 : 35 saat + 40 saat 75 saat = 1 minit 15 saat Contoh 2 : 4 tahun 9 bulan + 6 tahun 7 bulan 10 tahun 16 bulan = 11 tahun 4 bulan

b) Menambah tiga ukuran masa yang melibatkan penukaran unit.

Contoh : 45 minit + 12 minit + 28 minit = 85 minit = 1 jam 25 minit

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan ukuran masa dalam situasi harian.

32

5.6) Penolakan masa dan waktu (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun)

Aras 1 a) Menolak ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit.

Contoh : 3 minit 40 saat - 2 minit 15 saat 1 minit 25 saat

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

30

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Menolak ukuran masa yang melibatkan penukaran unit. b) Menolak berturutturut ukuran masa yang melibatkan penukaran unit.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Contoh : 10 jam 5 minit 9 jam 65 minit - 8 jam 20 minit 8 jam 20 minit 1 jam 45 minit i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga ukuran masa. Contoh : 6 tahun 1 bulan 2 tahun 4 bulan - 1 tahun 11 bulan 6 tahun 1 bulan 5 tahun 13 bulan -2 tahun 4 bulan 2 tahun 4 bulan 3 tahun 9 bulan 3 tahun 9 bulan 2 tahun 21 bulan -1 tahun 11 bulan 1 tahun 11 bulan 1 tahun 10 bulan

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan ukuran masa dalam situasi harian.

33

5.7) Pendaraban masa dan waktu (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun)

Aras 1 a) Mendarab ukuran masa dalam satu unit dengan nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit.

Contoh : 30 saat x 6 = 180 saat = 3 minit 8 minggu x 6 = 48 minggu = 12 bulan = 1 tahun 5 jam x 9 = 45 jam = 1 hari 21 jam

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

31

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Mendarab ukuran masa gabungan dua unit dengan nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan ukuran masa dalam situasi harian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Contoh : 2 jam 35 minit x 7 = 14 jam 245 minit = 18 jam 5 minit

34

5.8) Pembahagian masa dan waktu (saat, minit, jam, hari, bulan dan tahun)

Aras 1 a) Membahagi ukuran masa dalam satu unit dengan nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit.

Contoh : 497 saat 7 = 71 saat = 1 minit 11 saat 54 minggu 6 = 9 minggu = 2 bulan 1 minggu 378 jam 9 = 42 jam = 1 hari 18 jam

Aras 2 a) Membahagi ukuran masa gabungan dua unit dengan nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan ukuran masa dalam situasi harian.

Contoh : 5 minit 4 saat 2 = 2 minit 32 saat

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

32

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Mengenal dan menamakan unit millimeter dan kilometer. b) Membanding unit panjang i. millimeter dan sentimeter; dan ii. meter dan kilometer 6.2) Pengukuran dan penganggaran panjang (millimeter, sentimeter, meter dan kilometer) Aras 1 a) Mengukur panjang dalam unit i. millimeter; dan ii. sentimeter dan milimeter

6) PANJANG

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

6.1) Pengenalan unit panjang (millimeter dan kilometer)

i) Gunakan alat pengukur yang piawai.

ii) Perbandingan dibuat dengan menggunakan alat pengukur yang piawai seperti pembaris atau pita ukur.

i) Mengukur objek-objek kecil seperti klip kertas, paku, pemadam dan jarum dalam unit milimeter. ii) Aktiviti mengukur objek bermula dari sifar. Contoh :

35

0cm

iii) Aktiviti mengukur objek bermula selain dari sifar. Contoh :

0cm

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

33

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Menganggar panjang dalam unit meter.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Menganggar panjang sesuatu objek dengan merujuk kepada alat pengukur piawai. ii) Panjang sesuatu objek boleh dianggar dengan membandingkannya dengan objek lain sebagai tanda aras. Contoh : Tinggi seorang murid dengan meja yang tinggi 1m.

36

iii) Anggaran boleh ditahkik dengan menggunakan alat pengukur yang piawai. b) Menganggar panjang dalam unit kilometer. Contoh : Jarak dari rumah ke sekolah dibandingkan dengan trek yang panjangnya 100m.

6.3) Penukaran unit panjang (meter dan sentimeter)

Aras 1 a) Menyatakan hubungan antara meter dan sentimeter. b) Menukar unit panjang meter dan sentimeter tanpa melibatkan perpuluhan.

i) Tegaskan hubungan : 1 m = 100 cm

Contoh 1: 600 cm = 6 m 1m = 100 cm 6m = 6 x 100 cm = 600 cm

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

34

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Contoh 2 : 100 cm = 1 m 300 cm = 300 cm / 100 =3m Contoh 3 : 2 m 45 cm = 245 cm 718 cm = 7 m 18 cm

Aras 2 a) Menukar unit panjang dalam meter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan kepada sentimeter dan sebaliknya.

Contoh : 1 cm = 0.01 m 90 cm = 0.9 m 5.27 m = 527 cm

37

6.4) Penambahan panjang (meter dan sentimeter)

Aras 1 a) Menambah dua ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter

i) Proses penambahan melibatkan panjang dilakukan melalui aktiviti seperti mencantum dan menyambung objek. Contoh : 16.50 m + 4.39 m = 20.89 m 3.2 m + 6.08 m = 9.28 m 4 cm + 10.3 cm = 14.3 cm 0.8 cm + 7.6 cm = 8.4 cm

b) Menambah tiga ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter

Contoh : 1.6 m + 5 m + 0.8 m = 7.4 m 2.51 m + 0.9 m + 4.0 m = 7.41 m 8.34 cm + 12.07cm + 0.59cm = 21.00 cm

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

35

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan gabungan unit meter dan sentimeter. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. 6.5) Penolakan panjang (meter dan sentimeter) Aras 1 a) Menolak ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Contoh : 6.2 m + 130 cm = 750 cm = 7.5 m 1.8 m + 95 cm + 0.64 m = 339 cm = 3.39 m

i) Libatkan penukaran unit.

38

i) Proses penolakan melibatkan panjang dilakukan melalui aktiviti seperti memotong dan menggunting objek. Contoh : 10.24 m 7.6 m = 2.64 m 25.6 m 14.59 m = 11.01 m 1.3 cm 0.9 cm = 0.4 cm 6.0 cm 2.7 cm = 3.3 cm i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga ukuran panjang. Contoh : 16.7 m 10.3 m 4.2 m = 2.2 m 10.51 m 8.47 m 0.63 m = 1.41 m 34.6 cm 12.3 cm 0.7 cm =21.6 cm

b) Menolak berturutturut ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

36

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Menolak berturutturut ukuran panjang yang melibatkan gabungan unit meter dan sentimeter. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. 6.6) Pendaraban panjang (meter dan sentimeter) Aras 1 a) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan 10 dan 100.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Contoh : 4.5 m 76 cm = 374 cm = 3.74 m 9.07 m 2.3 m 158 cm = 519 cm = 5.19 m

i) Libatkan penukaran unit.

39

i) Proses pendaraban panjang dilakukan melalui aktiviti menyambung atau mencantum beberapa objek yang sama panjang. Contoh : 23 m x 100 = 2 300 m 10 x 740 m = 7 400 m 86 cm x 10 = 860 cm 100 x 95 cm = 9 500 cm

b) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan nombor satu digit.

Contoh : 7.35 m x 8 = 58.8 m 2.4 cm x 6 = 14.4 cm

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

37

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2 a) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan nombor dua digit. b) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan 10 dan 100. c) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan nombor dua digit. Aras 3 a) Mnyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. 6.7) Pembahagian panjang (meter dan sentimeter) Aras 1 a) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit -

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


Contoh : 18 m x 27 = 486 m 35 x 82 cm = 2 870 m 219 cm x 15 = 3 285 cm 52 x 46 cm = 2 392 cm

Contoh : 42.37 m x 10 = 423.7 m 100 x 61.8 m = 6 180.0 m 1.05 cm x 10 = 10.5 cm 100 x 9.6 cm = 960.0 cm

40

Contoh : 3.6 m x 45 = 162.0 m 14 x 20.13 m = 281.82 m 0.5 cm x 26 = 13.0 cm 18 x 27.4 cm = 493.2 cm

i) Libatkan penukaran unit.

i) Proses pembahagian ukuran panjang dilakukan melalui aktiviti.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

38

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i. meter; dan ii. sentimeter dengan 10 dan 100.

ii) Hasil bahagi hingga dua tempat perpuluhan. Contoh : 80 m 10 = 8 m 5 300 m 100 = 53 m 420 cm 10 = 42 cm 1 700 cm 100 = 17 cm

b) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan nombor satu digit.

Contoh : 10.74 m 6 = 1.79 m 5.2 cm 4 = 1.3 cm

41

Aras 2 a) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan nombor dua digit. b) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan 10 dan 100.

Contoh : 952 m 28 = 34 cm 96 cm 12 = 8 cm 540 cm 15 = 36 cm

Contoh : 0.4 m 10 = 0.04 m 219 m 100 = 2.19 m i) Hasil bahagi yang lebih daripada dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

39

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Contoh : 1.85 cm 100 = 0.0185 cm 0.0185 cm dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.02 cm Contoh : 41.95 m 26 = 1.6134615 m 1.6134615 m dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 1.61 m.

42

c) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan nombor dua digit. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.

i) Libatkan penukaran unit.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

40

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
Aras 1 a) Mengukur berat dalam unit : i. kilogram; dan ii. gram

7) TIMBANGAN BERAT

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

7.1) Pengukuran dan penganggaran timbangan berat (kilogram dan gram)

i) Senggatan pada alat penimbang dibaca dengan tepat. Pastikan jarum penimbang menunjuk pada senggatan sifar sebelum sesuatu objek ditimbang. ii) Pelbagai alat penimbang perlu digunakan. iii) Mengukur berat objek seperti buku, kertas, beg dan murid.

43
Aras 2 a) Menganggar berat dalam unit kilogram. b) Menganggar berat dalam unit gram.

i) Menganggar berat sesuatu obejk dengan merujuk kepada objek yang beratnya 1 kg; dan 100 g ii) Anggaran berat sesuatu objek boleh dibandingkan dengan berat objek yang diketahui. Contoh: Berat murid ialah 30 kg. Anggarkan berat guru. iii) Anggaran berat obejk boleh ditahkik dengan menggunakan alat penimbang piawai.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

41

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Terangkan hubungan : 1 kg = 1 000 g 100 g = 0.1 kg Contoh : 2 kg = 2 000 g 7 000 g = 7 kg 1 kg 900 g = 1 900 g 3 678 g = 3 kg 678 g

44

7.2) Penukaran unit timbangan berat (kilogram dan gram)

Aras 1 a) Menyatakan hubungan antara kilogram dengan gram. b) Menukar unit timbangan berat dalam kilogram kepada gram dan sebaliknya tanpa melibatkan perpuluhan. Aras 2 a) Menukar unit timbangan berat dalam kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan kepada gram dan sebaliknya.

Contoh : 0.4 kg = 400 g 1.286 kg = 1 286 g 3 500 g = 3.5 kg 4 760 g = 4.76 kg

45

7.3) Penambahan timbangan berat (kilogram dan gram)

Aras 1 a) Menambah dua timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

i) Proses penambahan timbangan berat dilakukan melalui aktiviti menimbang objek. Contoh : 6.3 kg + 10 kg = 16.3 kg 20.1 kg + 0.84 kg = 20.94 kg

Aras 2 a) Menambah tiga timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

Contoh : 1.8 kg + 0.9 kg + 2 kg=4.7 kg 23.06 kg + 4.17 kg + 0.5 kg = 27.73 kg 5.4 kg + 3 kg + 10.72 kg = 19.12. kg

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

42

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Libatkan penukaran unit.

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. Aras 1 a) Menolak timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

7.4) Penolakan timbangan berat (kilogram dan gram)

i) Proses penolakan timbangan berat dilakukan melalui aktiviti menimbang objek. Contoh : 7.2 kg 4.0 kg = 3.2 kg 3.65 kg 0.8 kg = 2.85 kg 12.0 kg 9.35 kg = 2.65 kg

46

Aras 2 a) Menolak berturutturut timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga timbangan berat. Contoh : 2.6 kg 0.5 kg 0.7 kg = 1.4 kg 36.05 kg 14.16 kg 0.93kg = 20.96 kg 18.5 kg 6.08 kg 2.4 kg = 10.02 kg i) Libatkan penukaran unit.

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

43

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Contoh: 28 kg x 10 = 280 kg 7 kg x 100 = 700 kg 10 x 365 g = 3 650 g 100 x 1 402 g = 140 200 g

7.5) Pendaraban timbangan berat (kilogram dan gram)

Aras 1 a) Mendarab timbangan berat yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. kilogram; dan ii. gram dengan 10 dan 100. b) Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan nombor satu digit. Aras 2 a) Mendarab timbangan berat yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. kilogram; dan ii. gram dengan nombor dua digit. b) Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan 10 dan 100. c) Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan nombor dua digit.

Contoh : 0.3 kg x 8 = 2.4 kg 1.82 kg x 7 = 12.74 kg 4 x 26.05 kg = 104.2 kg

46

Contoh : 6 kg x 24 = 144 kg 13 kg x 16 = 208 kg 15 x 52 g = 780 g 32 x 674 g = 21 568 g

Contoh : 0.7 kg x 10 = 7.0 kg 8.2 kg x 100 = 820.0 kg 10 x 43.15 kg = 431.50 kg 100 x 0.79 kg = 79.00 kg

Contoh : 4.8 kg x 15 = 72.0 kg 0.73 kg x 20 = 14.6 kg 18 x 3.15 kg = 56.7 kg 32 x 24.8 kg = 793.6 kg

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

44

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Libatkan penukaran unit.

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. Aras 1 a) Membahagi timbangan berat yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. kilogram; dan ii. gram dengan 10 dan 100.

7.6) Pembahagian timbangan berat (kilogram dan gram)

i) Hasil bahagi hingga dua tempat perpuluhan. Contoh : 60 kg 10 = 6 kg 400 kg 100 = 4 kg 710 g 10 = 71 g 2 500 g 100 = 25 g Contoh : 24.9 kg 3 = 8.3 kg 3.6 kg 9 = 0.4 kg 18.41 kg 7 = 2.63 kg

47

b) Membahagi timbangan berat dalam unti kilogram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dengan nombor satu digit. Aras 2 a) Membahagi timbangan berat yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. kilogram; dan ii. gram dengan nombor dua digit. b) Membahagi timbangan berat dalam unti kilogram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dengan 10 dan 100.

Contoh : 500 kg 25 = 20 kg 96 kg 16 = 6 kg 630 g 70 = 9 g 3 072 g 24 = 128 g

Contoh : 6.5 kg 10 = 0.65 kg 43.0 kg 100 = 0.43 kg

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

45

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Hasil bahagi yang lebih daripada dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan.

5.27 kg 100 = 0.0527 kg 0.0527 kg dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan = 0.05 kg c) Membahagi timbangan berat dalam unti kilogram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dengan nombor dua digit. Contoh 1 : 13.56 kg 12 = 1.13 kg 7.8 kg 15 = 0.52 kg 0.9 kg 30 = 0.03 kg 24.61 kg 23 = 1.07 kg Contoh 2 : 7.2 kg 19 = 0.3789473 kg 0.3789472 dibundarkan kepaada dua tempat perpuluhan mendaji 0.38 kg. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian.

47

i) Libatkan penukaran unit.

48

8) ISIPADU CECAIR 8.1) Pengukuran dan penganggaran isi padu cecair (liter dan milliliter)

Aras 1 a) Mengukur isi padu cecair dalam unit i. liter ; dan ii. milliliter

i) Isi padu cecair kekal sama walaupun bentuk bekasnya berlainan.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

46

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

ii) Mengukur dan membaca isi padu Contoh :


1000 750 500 250 m 1000 800

600
400 200 m

1 Aras 2 a) Menganggar isi padu cecair dalam unit liter.

400 m

i) Menganggar isi padu cecair dengan merujuk kepada sukatan cecair : 1 ; dan 10 m ii) Anggaran isi padu sesuatu cecair dibandingkan dengan isi padu cecair yang diketahui. Contoh :

48
b) Menganggar isi padu cecair dalam unit milliliter.

1 Berapa liter ? iii) Anggaran boleh ditahkik dengan menggunakan alat pengukur isi padu cecair yang piawai.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

47

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Terangkan hubungan : 1 = 1 000 m 100 m = 0.1 Contoh : 3 = 3 000 m 8 000 m = 8 6 250 m = 6250 m

48

8.2) Penukaran unit isi padu cecair (liter dan mililiter)

Aras 1 a) Menyatakan hubungan antara liter dengan milliliter. b) Menukar unit isi padu cecair dalam liter kepada milliliter dan sebaliknya tanpa melibatkan perpuluhan. Aras 2 a) Menukar unit isi padu cecair dalam liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan kepada milliliter dan sebaliknya,

Contoh : 0.6 = 600 m 5.704 = 5 704 m 3 800 m = 3.8

49

8.3) Penambahan isi padu cecair (liter dan milliliter)

Aras 1 a) Menambah dua isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

i) Proses penambahan melibatkan isi padu cecair dilakukan melalui aktiviti. Contoh : 3.8 + 2 = 5.8 24.08 + 7.16 = 31.24 9.6 + 0.85 = 10.45

Aras 2 a) Menambah tiga isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

Contoh : 0.4 + 6.3 + 5 = 11.7 13.05 + 4.17 + 8.62 = 25.84 20.9 + 0.75 + 3.04 = 24.69

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

48

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Libatkan penukaran unit.

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. Aras 1 a) Menolak isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

8.4) Penolakan isi padu cecair (liter dan milliliter)

i) Proses penolakan melibatkan isi padu cecair dilakukan melalui aktiviti. Contoh : 6.5 - 0.9 = 5.6 4.06 - 2.17 = 1.89 13.7 - 8.06 = 5.64

49

Aras 2 a) Menolak berturutturut isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga ukuran isi padu cecair. Contoh : 4.3 - 1.6 - 0.7 = 2.0 18.07 - 9.52 - 2.63 = 5.92 35.0 - 20.83 - 6.9 = 7.27

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian.

i) Libatkan penukaran unit.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

49

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Proses pendaraban melibatkan isi padu cecair dilakukan melalui aktiviti. Contoh : 365 x 10 = 3 650 48 x 100 = 4 800 2 017 m x 10 = 20 170 m 635 m x 100 = 63 500 m Contoh : 5.7 x 9 = 51.3 6 x 29.4 = 176.4 1.83 x 7 = 12.81 0.95 x 8 = 7.6

8.5) Pendaraban isi padu cecair (liter dan milliliter)

Aras 1 a) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. liter; dan ii. milliliter dengan 10 dan 100.

b) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor satu digit.

50

Aras 2 a) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. liter; dan ii. milliliter dengan nombor dua digit. b) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit liter dengan 10 dan 100. c) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor dua digit.

Contoh : 18 x 35 = 630 45 x 6 = 270 513m x 70 = 35 910 m 12 x 2 450m = 29 400 m Contoh : 4.9 x 10 = 49.0 10 x 5.23 = 52.3 0.8 x 100 = 80.0 100 x 6.07 = 607.0 Contoh : 9.4 x 12 = 112.8 26 x 3.25 = 84.5 0.9 x 37 = 33.3 14 x 7.68 = 107.52

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

50

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Libatkan penukaran unit.

50

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. Aras 1 a) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. liter; dan ii. milliliter dengan 10 dan 100.

51

8.6) Pembahagian isi padu cecair (liter dan milliliter)

i) Hasil bahagi hingga dua tempat perpuluhan. Contoh : 50 7 = 0.8 40.8 6 = 6.8 90.05 5 = 18.01 1.2 8 = 0.15

Aras 2 a) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. liter; dan ii. milliliter dengan nombor dua digit. b) Membahagi isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dengan 10 dan 100.

Contoh : 70 14 = 5 756 21 = 36 96 m 24 = 4 m 150m 30 = 5 m

Contoh : 37.0 10 = 3.7 62.5 10 = 6.25 204.0 10 = 20.4 i. Hasil bahagi yang lebih daripada dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Contoh : 3.68 10 = 0.368 0.368 dibundarkan kpd dua tempat perpuluhan menjadi 0.37 .

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

51

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

c) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor dua digit. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian.

Contoh : 10.2 17 = 0.6 60.5 25 = 2.42 12.64 16 = 0.79

i) Libatkan penukaran unit.

52

9) BENTUK DUA MATRA 9.1) Perimeter

Aras 1 a) Menentukan perimeter bagi gabungan dua segi empat yang sama ukuran. b) Menentukan perimeter bagi gabungan dua segi tiga yang sama ukuran.

i) Aktiviti meneroka perimeter gabungan dua bentuk yang sama dilakukan dengan menggunakan papan geometri, petak segi empat sama, kertas bertitik segi tiga sama sisi dan sebagainya.

Aras 2 a) Menentukan perimeter bagi gabungan dua segi empat yang berlainan ukuran. b) Menentukan perimeter bagi gabungan dua segi tiga yang berlainan ukuran.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

52

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dalam situasi harian. Aras 1 a) Mengenal pasti rajah yang mempunyai luas.

53

9.2) Luas Segi Empat

i) Rajah tertutup mempunyai luas. Kawasan dalam rajah itu ialah luasnya. i) Aktiviti menentukan luas seperti melukis petak 1 cm2, membilang, melipat, menyurih, memotong dan menampal boleh dilakukan. ii) Aktiviti menganggar luas dilakukan dengan bahan konkrit seperti daun, syling, batu, cip atau jubin. iii) Libatkan bentuk yang terdapat di persekitaran murid.

b) Menentukan anggaran luas sebarang bentuk yang diberi.

c) Menentukan luas segi empat.

d) Mengenal segi empat yang mewakili luas 1 unit persegi.

i) Libatkan unit sentimeter dan meter. ii) Tegaskan unit bagi luas ialah unit persegi. Simbol bagi unit persegi ialah unit2. Contoh : 30 cm persegi = 30 cm2 125 m persegi = 125 m2

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

53

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
i) Mengaitkan jumlah keseluruhan petak dengan bilangan petak pada baris panjang dan lajur lebar. Contoh : 3 cm 4 cm Luas = 4 cm x 3 cm = 12 cm2 ii) Tegaskan juga luas segi empat sebagai hasil darab dua sisi. Aras 3 a) Menghubungkaitkan perimeter dengan luas segi empat.

Aras 2 a) Menentukan rumus luas segi empat sebagai luas = panjang x lebar b) Mengira luas segi empat dengan menggunakan rumus.

53

i) Aktiviti meneroka segi empat : perimeter yang sama tetapi luas yang berlainan; dan perimeter yang berlainan tetapi luas yang sama. Contoh : 1 cm 1cm

Perimeter = 6 cm + 6 cm + 4 cm + 4 cm = 20 cm Luas = 4 cm x 6 cm = 24cm2


Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

54

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
1 cm 1 cm

Perimeter = 8 cm + 8 cm + 3 cm + 3 cm = 22 cm Luas = 3 cm x 8 cm = 24 cm2 b) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas dalam situasi harian. i) Libatkan masalah harian.

54

10.1) Isi padu Kubus dan Kuboid

Aras 1 a) Menentukan isi padu i. kubus; dan ii. kuboid

i) Aktiviti meneroka isi padu dengan menggunakan kubuskubus kecil. ii) Isi padu dinyatakan dalam sebutan bilangan kubus kecil. i) Libatkan unit sentimeter dan meter. ii) Tegaskan unit bagi isi padu ialah unit padu. Symbol bagi unit padu ialah unit3. Contoh : 168 cm padu = 168 cm3 72 m padu = 72 m3

b) Mengenal kubus yang mewakili isi padu 1 unit padu.

Aras 2 a) Menentukan rumus isi padu kubus dan kuboid sebagai isi padu = panjang x lebar x tinggi

i) Mengaitkan jumlah keseluruhan kubus kecil dengan bilangan kubus kecil pada tapak dan bilangan kubus kecil yang membentuk tingginya.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

55

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 ___________________________________


MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN
b) Mengira isi padu kubus dan kuboid dengan menggunakan rumus. Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu pepejal dalam situasi harian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Libatkan masalah harian.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Hak Cipta Terpelihara

56

Anda mungkin juga menyukai