Anda di halaman 1dari 37

KEPIMPINAN GURU

DISEDIAKAN OLEH: MOHD ZAIRY FIRDAUS BIN MOHD A SRI JAZLI BIN JOHARI 8 PISMP RBT/PJ/BM UNTUK PERHATIAN: PN. MASZURIA BT OSMAN JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPG-KTI

PENGENALAN
Setiap seorang merupakan pemimpin dalam caranya yang tersendiri mengikut peranan yang dimainkan oleh individu tersebut.

Konsep Asas Kepimpinan 1/5


Kepimpinan segala bentuk aktiviti bertujuan mempengaruhi pengetahuan, amalan & motivasi ahli dalamnya.

Konsep Asas Kepimpinan 2/5


Ibrahim Mamat (2001), pemimpin
Individu dalam sesuatu kumpulan yang diberi tanggungjawab mengarah dan menyelaraskan aktiviti untuk mencapai matlamat kumpulan tersebut.

Kamus Dewan (2002), kepimpinan


Keupayaan untuk memimpin

Konsep Asas Kepimpinan 3/5


Robbins (2003), kepimpinan
Kebolehan untuk mempengaruhi ahli-ahlinya untuk mencapai sesuatu matlamat.

Kim & Maubourge (1992), kepimpinan


Kebolehan seseorang menginspirasikan keyakinan dan sokongan dalam kalangan sekumpulan manusia yang diperlukan untuk mencapai matlamat organisasi.

Konsep Asas Kepimpinan 4/5


Leitwood &Janti (1999), kepimpinan
Keupayaan untuk mempengaruhi sistem kepercayaan, tindakan dan pegangan nilai ahli-ahli dalam kumpulannya.

Fidler (1997), Kepimpinan


Keupayaan menjana rasa hala tuju dan keyakinan dalam kalangan pengikutnya. Mempengaruhi pengikut ke arah mencapai matlamat.

Konsep Asas Kepimpinan 5/5


Murphy (1988)
Kepimpinan - Tidak harus diperkaitkan dengan ciri-ciri pemimpin semata-mata.

Kepimpinan berkesan tertakluk kepada


Konteks Jenis pengikut Isu/maklumat organisasi

1. Kepimpinan semula jadi


Bukan dilantik secara formal Anggota yang tertua, paling berpengalaman, serta mempunyai kemahiran interpersonal yang tinggi

2. Kepimpinan Berkarisma
Max Weber (1947)
Anggota kompulan persepsi ketua sebagai orang yang mempunyai kualiti istimewa / luar biasa.

House & Howell (1992)


Tret-tret personaliti.

Pencapaian Kretiviti dan inovasi Bertenaga &aktif Yakin diri Pengaruh Tabah Membina, toleransi, sensatif

3. Kepimpinan birokratik 1/3


Weber (1989)
Memaksimakan kecekapanmelalui pengurusan dengan menggunakan pendekatan rasional Model kepimpinan
Matlamat Bidang pengkhususan Hierarki Peraturan & tatatertib Prosedur kerja teknikal Kelayakan & kecekapan bidang

3. Kepimpinan birokratik 2/3


Packwood (1989), birokrasi
Ciri generik dalam sesebuah organasi formal, terutamanya jika organisasi tersebut besar dan kompleks.

3. Kepimpinan birokratik 3/3


Ciri-ciri kepimpinan
Jarang meneroka cara baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mempunyai akauntibiliti terhadap tugasnya, memastikan kualiti kerja dipelihara dan matlamat organisasi tercapai.

4. Kepimpinan teragih
Brown, Boyle & Boyle (1989)
Melalui kolaborasi dan amalan taulan sekerja (Collegiality), mereka dapat manfaat daripada sokongan dan kepelbagaian kepakaran sekerja.

1. Teori tradisional teori tret 1/3


(tahun 1920-an & 1930-an)
Seseorang pemimpin dikenal pasti mengikut trettret yang dimilikinya.

Stogdill (1974)
Tret dan kemahiran-------------------------------m/s 95

1. Teori tradisional teori tret 2/3


Wright (1996)
Tiada perbezaan antara pemimpin dengan pengikut berdasarkan mana-mana set sifat peribadi pemimpin yang khusus.

4 tret yang secara konsisten merumuskan ciri-ciri kejayaan seseorang pemimpin:


Kecerdasan tinggi Bertanggungjawab Berkeyakinan Daya tahan tinggi

1. Teori tradisional teori tret 3/3


Yukl (1989)
3 kategori kemahiran am yang releven untuk semua pengurus:
Interpersonal Kognitif teknikal

2. Te ri Tra isi al Te ri Ti gka Lak 1/3


Bagaima a pemimpi berti gka lak alam pr ses kepimpi a (ter tama ter a ap pe gik t mereka) ta 80-a Te ri x & te ri Y
Perbezaa alam cara sese ra g pemimpi bera ggapa staf ya alam seseb a rga isasi. Te ri X (a t kratik) & Te ri Y ( em krasi)

2. Te ri Tra isi al Te ri Ti gka Lak 2/3


Gri Pe g r sa (Blake & M t , 1964, 1978) ----------------------------------------m/s 98
Keprihatinan terhadap penghasilan Keprihatinan terhadap manusia Tindakan pemimpin
Kelab rekreasi. M> H< Papa (improvished). M< H< Berpasukan. M> H> Berorentasi tugas. M< H> Dipertengahan jalan (middle Road). M=H

2. Te ri Tra isi al Te ri Ti gka Lak 3/3


M r ea & Griffi (1998)
Bi a b ga mesra e ga pekerja ya ya g j ga me y k g p c k pimpi a . > arga iri pekerja G a kae a pe yeliaa a pr ses b at kep t sa berk mp la lebi . Ce er g tetap matlamat rga isasi ti ggi.

3. Te ri tra isi

al Te ri sit asi 1/4

Persekitara rga isasi ya g berkesa memerl ka cara kepimpi a ya g berbeza jika keberkesa a i gi irasaka . Te ri K ti je si Fie ler (1967)

Tia a ter apat sat cara ya g terbaik alam memimpi seseb ah rga isasi Keberkesa a kepimpi a tertakl k kepa a kesepa a a a variable, gaya kepimpinan dan tahap sokongan persekitaran.

3. Te ri tra isi
s k

al Te ri sit asi 2/4

ga persekitara :

Saiz rga isasi S mber & cara pe g perasia Ta ggapa pemimpi teha ap staf a sebalik ya Pe gg aa pe gg aa tek l gi

3. Te ri tra isi
Dime si Te ri K
H b
pemimpi

al Te ri sit asi 3/4


ti je si Fie ler (1967)
is k g ahli

ga pemimpi -ahli
iterima a

Str kt r t gasa
Kejelasa t gas & pera a ahli alam melaksa aka t gas terseb t.

Ke

ka k asa
g pr ses kepimpimpi a

Pemimpi k at, sit asi sk

3. Te ri tra isi
Gri Pe g r sa + M Gaya kepimpi a

al Te ri sit asi 4/4


el K ti je si

Te ri sit asi Hersey a Bla char (1977)

Memberitah , Me j al, Me gambil bahagia & Me r ka ta gg gjawab

Kemata ga ahli alam k mp la -----------m/s 101


Psik l gikal & pe ge alia t gas (kemahira ) M tivasi, kemahira , matlamat, kejelekita k mp la

Perl

iambil kira b

aya masyarakat

1. Te ri Se asa Te ri Tra sf r asi


1/3

Ja es MacGreg r Bur s (1978), kepi pi a tra sf r asi


Berupaya e ggerakka pe gikut-pe gikut ya u tuk berti dak e capai atla at terte tu berdasarka :
ilai da tivasi keperlua da kehe dak aspirasi da ja gkaua

1. Te ri Se asa Te ri Tra sf r asi


2/3

Bass (1985), kepi pi a tra saksi


Me berika f kus kepada keperlua asas da tivasi bekerja. ga jara ekstri sik sebagai Pe g perasia berti dak- e eri a Tiada k it e peribadi e buat perubaha kreatif da i vatif Ti daka pe gikut kekal status qu

1. Te ri Se asa Te ri Tra sf r asi


3/3

Ber ard Bass (1997),


Gaya kepi pi a terbaik elibatka tra saksi da tra sf r asi. Hakikat ya, Tra sf r asi adalah ta bah baik dari tra saksi

2. Te ri Se asa
Sergi va i (1992),

e i

i a

ral

suatu be tuk bi bi ga ya g e tivasika ra g lai elalui ri si - ri si da ega ga ilai ya g ter uji.

e i

i a berkesa =

ral + Tra f r asi

1. Kepimpinan sekolah
Masih ada yang mengamalkan kepimpinan tradisional Semasa, usaha kolaboratif, menjalin keakraban rakan sejawat sebagai cara meningkatkan amalan profesional.

2. Kepimpinan guru 1/2


Harris & Lambert (2003), konsep kepimpinan guru
Salah satu model kepimpinan di mana guru-guru terlibat dalam P&P mempunyai / diberi peluang untuk memimpin.

Guru Cemerlang (1993)


Peluang kenaikan pangkat tanpa meninggalkan kelas. Guru yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang tinggi dlm mata pelajaran khususnya bidang p&p.

2. Kepimpinan guru 2/2


Peranan GC dalam kepimpinan guru:
Rancang, laksana pengajaran subjek pakar dan bentuk serta bangun diri pelajar ikut tahap tertinggi yang ditetapkn oleh KPM Pimpin dan bantu dalam tugas kurikulum yang berkaitan dengan subjek kepakaran atau bidang pengkhususan Jalan kajian, hasil penulisan ilmiah dan penyelidikan, teroka inovasi dan penemuan baharu dalam subjek kepakaran / bidang pengkhususan dan bentang hasil. Laksana tugas-tugas yang diarah oleh pegawai PPD, JPN dan KPM.

Cabaran kepimpinan
Beberapa elemen utama perlu diambil kira
Kadar literasi masyarakat Kemajuan teknologi maklumat & komputer Dapatan terkini dalam kajian t/laku manusia.

Pemimpin dinamik dan adaptable dengan kemahiran Transformasi dalam cara sesuatu kerja dilaksanakan berlaku dengan begitu mendadak dan meluas sehingga perubahan tersebut menghasilkan ketidaktentuan Wawasan Pendidikan Negara, P&P Sains Matematik & PIPP & transformasi kurikulum.