ISI KANDUNGAN

BAB

KANDUNGAN

MUKASURAT

Judul Dedikasi Penghargaan Abstrak Senarai Rajah Senarai Jadual BAB 1 PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG ORGANISASI 1.1 Pengenalan 1.1.1 Objektif Latihan Industri 1.1.2 Objektif Laporan Latihan Industri

i ii iii v vii viii

1 4 5 6 7 8 9 9 10

1.1.3 Kepentingan Latihan Industri kepada pelajar 1.2 Latar Belakang Organisasi 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Sejarah Penubuhan Organisasi Visi dan Misi Organisasi Halatuju Organisasi Kakitangan Organisasi Carta Organisasi

BAB 2

RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI 2.1 2.2 Pengenalan Ringkasan Aktiviti 11 12

BAB 3

PENGUKURAN KUANTITI (TAKING OFF) 3.1 3.2 Pengenalan Prinsip-prinsip Asas ’Taking Off’ 3.2.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Kertas Ukuran Dan Kugunaan Ruang 19 21 21 23 24 24 25 26

Tugas-tugas Pengambil Ukuran (Taker Off) Peralatan Yang Digunakan Kerja-kerja ’Taking Off’ Yang Dilakukan Elemen Yang Biasa Dikira Menggunakan ’Taking Off’ Langkah-langkah Dan Cara Kerja

BAB 4

DOKUMEN TENDER 4.1 4.2 Penyediaan Dokumen Tender Kandungan Dokumen Tender 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.3 Section I: Arahan Kepada Penender Section II: Syarat-syarat Memasuki Tender Section III: Borang Tender ’A’ Section IV: Syarat-syarat Kontrak Section V: Spesifikasi Section VI: Bill Of Quantites Section VII: Final Summary Section VIII: Appendix 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32 35 36 37 37 40

Penilaian Tender Kerja 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 Jawatankuasa Pembukaan Tender Merahsiakan Maklumat dan Kedudukan Tender Memproses Penilaian Tender Lembaga Perolehan

BAB 5

PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK 5.1 Difinisi Perubahan Kerja 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.2 Difinisi Perubahan Syarat-syarat Kontrak Arahan Jabatan Perbendaharaan Kuasa Pegawai Penguasa Pra-syarat Mengeluarkan araha perubahan Prosuder Pengeluaran Pengukuran dan Penilaian. Nilai melebihi kelulusan jawatankuasa 41 41 42 43 44 45 46 47 49 49 49 50 50 50 54

Pelarasaan Harga Kontrak 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 Difinisi Peruntukan syarat kontrak Pelarasan yang disediakan Tatacara penyediaan Tempoh penyediaan pelarasan harga kontrak

BAB 6

PENYEDIAAN ANGGARAN KOS 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Pengenalan Jenis-jenis Anggaran Kos Tujuan / Kegunaan Anggaran Kos Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Kos Cara Penyediaan Anggaran Kos 6.5.1 Kerja-kerja Tanah 55 56 57 58 59 59

BAB 7

’PAYMENT’ 7.1 7.2 7.3 Pengenalan Borang-borang Yang Digunakan Syarat-syarat Perakuan Interim Boleh Dikeluarkan 65 67 67

BAB 8

KESIMPULAN 8.1 Kesimpulan 68

BAB 9

KOMEN DAN CADANGAN 9.1 9.2 Komen Cadangan 71 73