Anda di halaman 1dari 1

MANUSIA MENURUT ALKITAB

KITAB KEJADIAN (PASAL 1-3)


Manusiamerupakanmahluk yang diciptakantuhanpadaharipenciptaan yang ke -6; ManusiaadalahciptaanTuhan yang paling istimewa, Tuhanmenciptakanmanusiadenganmembentuknyadaridebutanah yang dibasahiembun yang kemudiandiberikannafaskehidupandariTuhan; ManusiadiciptakanTuhanuntukberkuasaatasbumi, termasukmahluk mahlukhidupciptaanTuhanlainnya yang ada di atasbumi; ManusiadiperintahkanTuhanuntukbertambah -banyak, beranak-cucu, danmenguasaiseluruhpelosokbumi; PerempuandibuatTuhandarisalahsatutulangrusuk Adam untukmendampingi Adam; Seoranglaki-lakiakanmeninggalkankedua orang tua-nyauntukmenjadisatudagingdengan orang isterinya; Hawatergodaakangodaaniblisuntukmemakanbuah yang berasaldaripohon yang dilarangTuhanuntukmendekatinya; Hawa yang telahmemakanbuahitukemudianmemberikannyajugakepada Adam, sehinggamatamerekaterbukadanmenyadaribahwamerekatelanjang; Manusia yang telahmengetahuibahwadirimerekatelanjangsangattakutdanmaluuntukbertemudengan Allah; Allah memberikanhukumankepadaular (iblis) yang telahmenggodamanusiadanjugakepadakeduamanusia yang tidakmematuhiketetapan Allah; Manusia di usirdaritamanedenkarenatelahberdosa.

IxnandoOndang