Anda di halaman 1dari 3

}:

}mªt n¢gm¡nQtmh¡ªdS¢k¡y nm:

}m¡nQ ªvHQkzn¡T¡rQy: kv¢t¡rQkQk¢kªksr£ Á

ªvd¡nQt¡c¡rQyvrQªy¡ ªm snQn¢DtQt¡mQ sd¡ hQËt¢¼ Á Á

aml]¡t¢p¢r¡]Q
t¢ËpQ p¡N¡[Qv¡rQ aˬ¢cQ©cyQt

Á Á Á Á

This document∗ has been prepared by


Sunder Kidambi
with the blessings of
} rHQgr¡m¡Çj mh¡ªdS¢k]Q
His Holiness śrı̄mad ān
.d. avan of śrı̄raṅgam


This was typeset using skt, LATEX, Itrans, and the iitmtam font.
}:

}mªt r¡m¡Çj¡y nm:

Á Á aml]¡t¢p¢r¡]Q Á Á

©pr¢y nmQp¢k¬Q aˬ¢cQ ©cyQt t]¢y]Q

Ap¡dâfmÇè½y hr¢mQ Sy¡nmQ

mtQ½ªy kªvrƼh¢ÆrQÉt¢¼t¡nQtr¡tQm¡ Á

atQ¼rxQzQËt¡mQ nynªy¡rQv¢xy¡nQtr¡N¡mQ

ªy¡ n¢SQc¢k¡y mn«v Én¢v¡hnmQ tmQ Á Á

t¢Ëm«l nmQp¢k¬Q aˬ¢cQ ©cyQt t]¢y]Q

k¡zQzªv kNQz p¡t kmlmQ nlQl¡«zÊnQt¢ ?


ªtzQzËmQ utrpnQtmQ t¢Ëm¡rQÈ kNQzmQ ©cvQv¡yQ ?
v¡zQzm¢lQ kNQk¬Q ªm]¢ É]¢ªyV¢tQ t]¢ ÈÀnQÆ ?
p¡zQ^]¡lQ kNQÄ v¡ÎmQ p¡NrQt¡¬Q prv¢ª]¡ªm

‡aml]Q At¢p¢r¡]Q ? a^y¡rQkQ©k]Q«] AzQpÄtQt


v¢ml]Q ? v¢NQNvrQ ªk¡]Q ? v¢«ry¡rQ ©p¡[¢lQ ªvHQkzv]Q ?
n¢ml]Q n¢]Qml]Q n£t¢ v¡]v]Q ? n£¬Q mt¢¬Q arHQktQtmQm¡]Q ? t¢ËkQ-
kml p¡tmQ vnQÆ ? e]Q kNQN¢]Q u¬Q ¬] okQk¢]QVªt (1)

uvnQt u¬Q ¬tQt]¡yQ ? ulkmQ a¬nQtNQzmQ uV ?


n¢vnQt n£¬Q É^y]Q ? a]QÐ ªnrQnQt n¢c¡cr«rkQ ?
kvrQnQt ©vHQk«NkQ k¡ÀtQt]Q ? k^-
y¡rQ ©p¡[¢lQ arHQktQtmQm¡]Q ? a«rcQ-
c¢vnQt A«zy¢]Q ªmlQ ? ©c]QVt¡mQ e] c¢nQt«]ªy (2)

‡mnQt¢ p¡yQ ? vz ªvHQkz m¡ m«l ? v¡]vrQk¬Q


cnQt¢ ©cyQy n¢]QV¡]Q ? arHQktQtrv¢]Q a«Ny¡]Q ?
anQt¢ ªp¡lQ n¢VtQt¡«zÊmQ ? at]Q
ªmlQ ay«]pQ p«ztQtªt¡rQ e[¢lQ ?
unQt¢ ªmlt]QªV¡ ? a^ªy]Q u¬Q ¬tQt¢]Q uy¢ªr (3)
aml]¡t¢p¢r¡]Q

cÆr m¡ mt¢¬Q â[Q ilHQ«kkQk¢«Vv]Q ? t«lptQ-


Æt¢r OzQ^ ? OrQ ©vHQk«N uyQtQtv]Q ? Ot vNQN]Q ?
mÆr m¡ vNQÄ p¡z ? m¡ my¢lQ AzrHQktQtmQm¡]Q ? t¢Ë vy¢VQ-
Ðtr pnQtmQ ? e]Q u¬Q ¬tQƬQ n¢]QÐl¡k¢]QVªt (4)

p¡rmQ Ay ? p[v¢«] pVQVÐtQÆ ? e]Q«]tQ t]Q


v¡rmQ AkQk¢ «vtQt¡]Q ? «vtQtt]QV¢ e]QѬQ ÈÀnQt¡]Q ?
ªk¡r m¡tvmQ ©cyQt]]Q ©k¡lQ aV¢ªy]Q ? arHQktQtmQm¡]Q ? t¢Ë
Ar m¡rQvt]QªV¡ ? a^ªy«] AzQ©k¡NQzªt (5)

ÆNQz ©vNQp¢«Vy]Q ? ÆyrQ t£rQtQtv]Q ? aMQc¢«Vy


vNQÄv¡[Q ©p¡[¢lQ â[Q ? arHQk nkrQ ªmy apQ p]Q ?
aNQzrQ aNQz pk¢rNQztQÆ ? oË m¡n¢lmQ eÎm¡lQ v«r ? ÉVQÐmQ
uNQz kNQzmQ kNQ\rQ ? a^ªy«] uyQykQ©k¡NQzªt (6)

«ky¢]Q ArQ ? Âr¢ cHQk]lQ A[¢yrQ ? n£¬Q v«r ªp¡lQ


©myQy]¡rQ ? Ƭp v¢«ry¡rQ km[Q n£¬Q É^ emQ
Wy]¡rQ ? aN¢ arHQk]¡rQ ? arv¢]Q a«Nm¢«c ªmy m¡y]¡rQ ?
©cyQy v¡yQ Wªy¡ ! ? e]Q«]cQ c¢nQ«t kvrQnQtƪv ! (7)

pr¢y]Q Ak¢ vnQt ? aÍN]Q uzlQ k£NQz ? amrrQkQ-


kr¢y At¢pQ p¢r¡]Q ? arHQktQtml]Q ÉktQÆ ?
kr¢y Ak¢pQ È«z prnQÆ ? m¢¬¢rQnQÆ ©cvQvr¢ O^ ? n£NQz apQ -
©pr¢y v¡y kNQk¬Q ? e]Q«]pQ ªp«t«m ©cyQt]ªv ! (8)

‡Alm¡ mrtQt¢]Q i«lªmlQ ? oË p¡lk]¡yQ ?


M¡lmQ EÎmQ uNQz¡]Q ? arHQktQtrv¢]Q a«Ny¡]Q ?
ªk¡lm¡ mN¢ ArÉmQ ? ÉtQÆtQ t¡mÉmQ É^v¢lQlªt¡rQ e[¢lQ ?
n£l ªm]¢ Wªy¡ ! ? n¢«V ©k¡NQz©t]Q ©nMQc¢«]ªy ! (9)

‡©k¡NQzlQ vNQN«]kQ ? ªk¡vl]¡yQ ©vNQ©NyQ


uNQz v¡y]Q ? e]Q u¬Q ¬mQ kvrQnQt¡«] ?
aNQzrQ ªk¡]Q aN¢ arHQk]Q ? e]Q aÉt¢«]kQ
kNQz kNQk¬Q ? mVQ©V¡]QV¢«]kQ k¡N¡ªv (10)

Á Á t¢ËpQ p¡N¡[Qv¡rQ t¢Ëv^kª¬ crNmQ Á Á

www.prapatti.com 2 Sunder Kidambi