Anda di halaman 1dari 2

BIOLOXA E XEOLOXA 1 BAC ACTIVIDADE 1 : BLOQUE 2: UNIDADE 1.- A TERRA E A SA DINMICA: Estudo daTerra.

1. Que interese pode ter o estudo do interior terrestre? 2. Que diferenza existe entre un mtodo directo e un indirecto? 3. Por que cres que necesario utilizar mtodos indirectos para estudar o interior terrestre? Que son as anomalas gravimtricras? 4. Que informacin sobre o interior da Terra proporciona o campo magntico terrestre? 5. Con que partes da Terra se corresponden os distintos tipos de meteoritos? 6. De onde procede a calor interna da Terra? Que o fluxo trmico onde maior? 7. Que estuda o mtodo ssmico? 8. Que diferenzas hai entre as ondas P e S? 9. Que unha descontinuidade ssmica? Cal a sa interpretacin? 10. Por que sabemos que o interior terrestre non homoxneo? 11. Cal o mtodo mis til para deducir a estrutura interna da Terra? 12. As seguintes grficas representan as variacins na velocidade de propagacin das ondas ssmicas P e S en dous planetas imaxinarios distintos.

a)Deduce a estrutura de cada un deles interpretando as sas respectivas grficas e responde s seguintes preguntas: -A estrutura do planeta, homoxnea ou heteroxnea? Por que? -Cal o estado fsico dos materiais de cada planeta? Como o deduciches? -Cantas descontinuidades detectas? Onde se localizan? En que che baseaches? -Cantas capas diferentes poden distinguirse na estrutura do planeta? -Realiza un esquema da estrutura de cada plan eta, seguindo o modelo adxunto, indicando as caractersticas de cada capa (slida/fluda, heteroxnea/homoxnea). -Constre agora as grficas que representan a velocidade de propagacin das ondas ssmicas polos seguintes planetas (elixe os valores de P e S que desexes): a)Nun planeta de estrutura homoxnea b) Nun planeta heteroxneo no que a rixidez aumente de forma gradual (sabendo que a velocidade proporcional rixidez, nos medios slidos) c) Nun planeta heteroxneo no que a rixidez sexa decrecente. d) Nun planeta como o representado, se : - a capa 1 slida, heteroxnea, de rixidez crecente - a capa 2 fluda e heteroxnea - a capa 3 slida e homoxnea