Anda di halaman 1dari 7

Hukum Oper-Kredit (Pengalihan Utang) dalam Fikih Islam

Islam adalah agama yang paling sempurna dan komprehensif, mencakup dan mengatur segala urusan kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan masalah akidah (keyakinan), ibadah (ritual), muamalah (interaksi sesama makhluk), ekonomi, politik, maupun akhlak dan adab. Di antara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah operkredit (pengalihan utang), atau dalam istilah syariah dinamakan dengan "alhiwalah". Untuk lebih jelasnya, akan kami sebutkan permasalahan seputar "alhiwalah" (oper-kredit) dalam pembahasan berikut ini. A. Pengertian "al-hiwalah" Menurut bahasa, kata "al-hiwalah"--huruf ha dibaca kasrah atau kadang-kadang dibaca fathah--berasal dari kata "at-tahawwul" yang berarti 'al-intiqal' (pemindahan/pengalihan). Orang Arab biasa mengatakan, "Hala anil ahdi," yaitu 'berlepas diri dari tanggung jawab'. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "al-hiwalah", menurut bahasa, adalah, Pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. [1] Adapun pengertian "al-hiwalah", menurut istilah para ulama fikih, adalah sebagai berikut, Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud "al-hiwalah" adalah, Memindahkan beban utang dari tanggung jawab muhil (orang yang berutang) kepada tanggung jawab muhal alaih (orang lain yang punya tanggung jawab membayar utang pula). [2] Menurut Maliki, Syafii, dan Hanbali, "al-hiwalah" adalah, Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Gambaran sederhananya adalah: Si A (muhal) memberi pinjaman kepada si B (muhil), sedangkan si B masih mempunyai piutang pada si C (muhal alaih). Begitu si B tidak mampu membayar utangnya pada si A, ia mengalihkan beban utang tersebut kepada si C. Dengan demikian, si C yang harus membayar utang si B kepada si A, sedangkan utang si C sebelumnya--yang ada pada si B--dianggap selesai. B. Landasan hukum al-hiwalah Al-hiwalah diperbolehkan, berdasarkan dalil dari Assunnah, ijma para ulama, dan qiyas (analogi) yang sahih.

Dalil Assunnah: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Penguluruluran pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang kaya merupakan sebuah bentuk kezaliman. Jika (pembayaran piutang, ed.) salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang lain yang mudah membayar utang, hendaklah pengalihan tersebut diterima. [3] Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pula, Haram bagi orang yang mampu membayar utang untuk melalaikan utangnya. Apabila salah seorang di antara kalian mengalihkan utangnya kepada orang lain, hendaklah pengalihan itu diterima, asalkan orang lain (yang diminta membayar utang) itu mampu membayarnya. [4] Ijma ulama: Para ulama telah sepakat memperbolehkan al-hiwalah. Hal ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. [5] C. Jenis al-hiwalah Mazhab Hanafi membagi al-hiwalah dalam beberapa bagian: Ditinjau dari segi objek akad, al-hiwalah dibagi menjadi dua jenis: 1. Hiwalah al-haq (pengalihan hak piutang), yaitu apabila yang dialihkan itu merupakan hak untuk menuntut pembayaran utang . 2. Hiwalah ad-dain (pengalihan utang), yaitu apabila yang dialihkan itu adalah kewajiban untuk membayar utang. Ditinjau dari jenis akad, hiwalah dibagi menjadi dua jenis: 1. Al-hiwalah al-muqayyadah (pengalihan bersyarat), yaitu pengalihan sebagai ganti dari pembayaran utang muhil(pihak pertama) kepada muhal (pihak kedua). Sebagai contoh: A memberi piutang kepada B sebesar 5 juta, sedangkan B memberi piutang kepada C sebesar 5 juta. Kemudian, B mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C kepada A, sebagai ganti pembayaran utang B kepada A. Dengan demikian, al-hiwalah al-muqayyadah pada satu sisi merupakan hiwalah al-haq karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A (pengalihan hak). Pada sisi lain, al-hiwalah al-muqayyadah sekaligus merupakanhiwalah addain karena kewajiban B kepada A dialihkan menjadi kewajiban C kepada A (pengalihan utang). 2. Al-hiwalah al-muthlaqah (pengalihan mutlak), yaitu pengalihan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi dari pembayaran utang muhil (pihak pertama) kepada muhal (pihak kedua). Sebagai contoh: A berutang kepada B sebesar 5 juta. Kemudian, A mengalihkan utangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B, tanpa

menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran utang C kepada A. Dengan demikian, al-hiwalah al-muthlaqah hanya mengandung hiwalah addain karena yang terjadi hanya: utang A kepada B dipindahkan menjadi utang C kepada B. D. Rukun al-hiwalah Menurut Mazhab Hanafi, rukun al-hiwalah hanya ijab (pernyataan melakukan alhiwalah) dari muhil (pihak pertama) dan qabul (pernyataan menerima al-hiwalah) dari muhal (pihak kedua) kepada muhal alaih (pihak ketiga). Menurut Mazhab Maliki, Syafii, dan Hanbali, rukun hiwalah ada enam: 1. Pihak pertama (muhil), yaitu orang yang meng-hiwalah-kan (mengalihkan) utang. 2. Pihak kedua (muhal), yaitu orang yang di-hiwalah-kan (orang yang mempunyai utang kepada muhil). 3. Pihak ketiga (muhal alaih), yaitu orang yang menerima al-hiwalah. 4. Ada piutang muhil kepada muhal. 5. Ada piutang muhal alaih kepada muhil. 6. Ada sighat al-hiwalah, yaitu ijab dari muhil dengan perkataan, Aku alihkan utangku yang sebenarnya bagi engkau kepada fulan (maksudnya: aku alihkan kewajibanku kepadamu untuk membayar utangku yang ada pada fulan, ed.), dan qabul dari muhal dengan kata-katanya, Aku terima pengalihan darimu. [6]

Bersambung, insya Allah. Dipublikasikan ulang dari Majalah Pengusaha Muslim, Rubrik "Fikih Kontemporer", dengan penyuntingan tata bahasa oleh redaksi www.PengusahaMuslim.com == Catatan kaki: [1] Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arbaah, hlm. 210. [2] Ad-Dur Al-Mukhtar Syarhu Tanwir Al-Abshar, V:340; dinukil dari Mauqif Asy-Syariah min Al-Masharif Al-Islamiyyah Al-Muashshirah, karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi, hlm. 339.

[3] HR. Bukhari dalam Shahih-nya, IV:585, no. 2287, dan Muslim dalam Shahihnya, V:471, no. 3978; dari hadis Abu Hurairah radhi'allahu 'anhu. [4] HR. Ahmad dan Al-Baihaqi. [5] Ilam Al-Muwaqqiin an Rabbil Alamin, I:380; dinukil dari Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi, karya Syekh Shalih Al-Fauzan, II:81 dan Taudhih Al-Ahkam, karya Abdullah Al-Bassam, IV:579. [6] Fiqh Asy-Syafiiyyah, karya Ahmad Idris, hlm. 57--58. E. Syarat al-hiwalah Semua imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali) menyatakan bahwa al-hiwalah menjadi sah apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan muhil (pihak pertama), muhal, dan muhal alaih, serta berkaitan dengan utang tersebut. Syarat bagi muhil (pihak pertama) adalah: 1. Baligh dan berakal. Al-Hiwalah tidak sah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (mumayyiz), dan tidak sah jika dilakukan oleh orang gila. 2. Ridha. Jika muhil (pihak pertama) dipaksa untuk melakukan hiwalah maka akad tersebut tidak sah. Syarat bagi muhal (pihak kedua) adalah: 1. Baligh dan berakal. 2. Ada persetujuan (ridha) dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwalah, menurut Mazhab Hanafi serta sebagian besar Mazhab Maliki dan Syafii. Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar utang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada pula yang sulit. Adapun terkait menerima pelunasan, itu merupakan hak muhal. Jika al-hiwalah dilakukan secara sepihak saja, muhal dapat saja merasa dirugikan, contohnya: apabila ternyata muhal alaih (pihak ketiga) sudah membayar utang tersebut. Syarat bagi muhal alaih (pihak ketiga) adalah: 1. Baligh dan berakal. 2. Ada persetujuan (ridha) dari muhal alaih, menurut Mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab lainnya (Maliki, Syafii dan Hanbali) tidak mempersyaratkan hal ini karena dalam akad al-hiwalah, muhal alaih dipandang sebagai objek akad. Dengan demikian, "persetujuan" bukan merupakan syarat sah al-hiwalah. Syarat yang diperlukan bagi utang yang dialihkan adalah:

1. Sesuatu yang dialihkan itu sudah berbentuk utang-piutang yang sudah pasti. 2. Apabila pengalihan utang itu dalam bentuk al-hiwalah al-muqayyadah, semua ulama fikih sepakat bahwa baik utang muhil kepada muhal maupun utang muhal alaih kepada muhil harus sama jumlahnya dan kualitasnya. Jika antara kedua utang tersebut terdapat perbedaan jumlah (berlaku untuk utang dalam bentuk uang) atau perbedaan kualitas (berlaku untuk utang dalam bentuk barang) maka al-hiwalah tidak sah. Akan tetapi, apabila pengalihan itu dalam bentuk al-hiwalah al-muthlaqah maka-menurut Mazhab Hanafi--kedua utang tersebut tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya. Mazhab Syafii menambahkan bahwa kedua utang tersebut harus sama pula waktu jatuh temponya. Jika tidak sama maka tidak sah. F. Konsekuensi akad al-hiwalah 1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban muhil untuk membayar utang kepada muhal, dengan sendirinya, menjadi terlepas (bebas). Adapun menurut sebagian ulama Mazhab Hanafi, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada muhal. 2. Akad al-hiwalah menyebabkan lahirnya hak bagi muhal untuk menuntut pembayaran utang kepada muhal alaih. 3. Mazhab Hanafi, yang membenarkan terjadinya al-hiwalah al-muthlaqah, berpendapat bahwa jika akad al-hiwalah al-muthlaqah terjadi karena inisiatif dari muhil maka hak dan kewajiban antara muhil dan muhal alaih--yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang-piutang sebelumnya--masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang-piutang antara ketiga pihak tidak sama. G. Akad al-hiwalah berakhir Akad al-hiwalah berakhir jika terjadi hal-hal berikut: 1. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad al-hiwalah, sebelum akad itu berlaku secara tetap. 2. Muhal melunasi utang yang dialihkan kepada muhal alaih. 3. Muhal meninggal dunia, sedangkan muhal alaih merupakan ahli waris yang mewarisi harta muhal. 4. Muhal alaih menghibahkan atau menyedekahkan harta--yang merupakan utang dalam akad hiwalah--tersebut kepada muhal. 5. Muhal membebaskan muhal alaih dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan tersebut.

6. Menurut Mazhab Hanafi, hak muhal tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut) atau wafat dalam keadaan pailit. Adapun menurut Mazhab Maliki, Syafii, dan Hanbali, selama akad al-hiwalah sudah berlaku tetap karena persyaratan sudah dipenuhi, akad al-hiwalah tidak dapat berakhir dengan alasan pailit. H. Akad al-hiwalah yang terlarang Ada beberapa bentuk akad al-hiwalah (pengalihan utang) yang melanggar aturan syariat yang biasa terjadi di tengah masyarakat, di antaranya: 1. Menjual utang tak tertagih Hal ini sering dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga keuangan, dengan cara menjual utang yang sulit tertagih. Biasanya, jual beli utang dilakukan dengan nilai yang lebih rendah dari nilai utang yang tak tertagih. Misalnya, A mempunyai piutang sebesar 10 juta pada B. Piutang A yang ada pada B sulit tertagih sehingga A menjual piutangnya ke C sebesar 8 juta. Dengan demikian, C mendapat keuntungan 2 juta, meskipun piutang belum pasti bisa tertagih. Ini jelas riba karena dalam akad murabahah (jual beli) harus ada objek (barang atau jasa) yang diperjualbelikan, sedangkan dalam hal ini, yang diperjualbelikan adalah piutang. Padahal, piutang tidak boleh dijadikan objek yang bisa mendatangkan manfaat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Dilarang (tidak boleh) melakukan transaksi salaf bersamaan dengan transaksi jual beli. (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah; dinilai hasan oleh Al-Albani) Yang dimaksud "salaf" ialah 'piutang'. Diriwayatkan dari shahabat Ubay bin Kaab, Ibnu Masud, dan Ibnu Abbas radhiallahu anhum bahwa mereka semua melarang setiap piutang yang mendatangkan manfaat karena piutang adalah suatu akad yang bertujuan untuk memberikan uluran tangan (pertolongan). Oleh karena itu, bila pemberi piutang mempersyaratkan suatu manfaat, berarti akad piutang tersebut telah keluar dari tujuan utamanya. [7] 2. Menjual giro Menjual giro (cek mundur) sering juga dilakukan oleh seeorang ketika dia membutuhkan uang yang bisa didapatkan segera sebelum tanggal pencairan giro. Dia menjual giro itu di bawah nilai yang tertera dalam giro tersebut. Ini jelas riba karena sama dengan "jual beli piutang" atau piutang dijadikan objek yang bisa mendatangkan manfaat. Misalnya, A mempunyai giro dengan nilai 5 juta, dan itu bisa dicairkan pada tanggal 30 Februari 2011. Kemudian, sepuluh hari sebelum pencairan, yaitu tanggal 20 Februari 2011, giro tersebut dijual kepada B senilai 4 juta. Dengan demikian, B mempunyai untung sebesar 1 juta yang bisa dia cairkan pada tanggal 30 Februari 2011.

Dalam akad seperti ini, ribanya sudah tumpang tindih. Gironya saja sudah riba karena mengandung gharar(ketidakjelasan); apakah pasti bisa cair atau tidak. Bisa jadi, ketika pencairan, ternyata giro itu kosong. Sudah gironya mengandung gharar, diperjualbelikan pula! Demikian penjelasan tentang hukum al-hiwalah (oper kredit/pengalihan utang) dalam fikih Islam. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. == Catatan kaki: [7] Al-Muhadzdzab, karya Imam Asy-Syairazi Asy-Syafii, 1:304.

Anda mungkin juga menyukai