Anda di halaman 1dari 22

SEJARAH SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM.

SUBTOPIK:
1) Keperluan Mengkaji Sejarah Dalam Islam.
2) Sains Dan Teknologi Zaman Anbiya Dan Umat Terdahulu.
Adam a.s.
Nuh a.s.
Ibrahin a.s.
Daud a.s.
Sulaiman a.s.
Teknologi Kaum Ad
Teknologi Kaum Thamud.
Teknologi Firaun.

3) Pengajaran Daripada Peristiwa Sejarah.
Rumusan Pengajaran Peristiwa Sejarah Kaum Terdahulu.
.1) KEPERLUAN MENGKAJI SEJARAH DALAM ISLAM.
Sejarah telah memainkan peranan penting dalam proses kajian ke atas peringkat dan
tahap kehidupan manusia. Dalam Islam al-Quran merupakan sumber sejarah utama
dalam membenarkan sesuatu fakta sejarah. Al-Quran juga telah memperlihatkan
beberapa ciri penting mengenai sejarah dan pensejarahan dan hubungannya dngan
tamadun manusia melalaui peristiwa-peristiwa dan contoh-contoh umat terdahulu.
1

Di antara peristiwa-peristiwa sejarah yang disebutkan dalam al-Quran
dianggarkan sebanyak 1000 ayat adalah kisah nabi-nabi dan rasul-rasul sejak zaman
nabi Adam a.s, sehinggalah zaman nabi Muhammad s.a.w, serta kisah-kisah kaum Ad,
Thamud dan Firaun serta kerajaan-kerajaan seperti Saba dan sebagainya.
2

Berikut adalah beberapa keperluan dalam mengkaji sejarah dalam Islam:
a) Mendidik Manusia Berfikir.
_ +O^~ "=^- _^UE
4pNO-E44C ^_g
..maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir.
b) Mengambil iktibar.

1
Ab. Aziz Ismail (2008), Beberapa Aspek Sains Dan Teknologi Dalam Islam,UPENA UITM, Shah Alam, Selangor,
h.12.
2
Ibid, h.12.
; ]~E O)
)=~
E4OgN Oj+w
U4:^- 4`
4p~E LVCg4
O4O4^NC
}:4 4-Cg>
Og~-.- 4u-4
gOuCE4C
O^>4 ]
7/E* O4-4
LO4uO4O4
Og
4pONLg`uNC ^

111. Demi sesungguhnya, kisah Nabi-nabi itu
mengandungi pelajaran Yang mendatangkan
iktibar bagi orang-orang Yang mempunyai akal
fikiran. (kisah Nabi-nabi Yang terkandung Dalam
Al-Quran) bukanlah ia cerita-cerita Yang diada-
adakan, tetapi ia mengesahkan apa Yang tersebut
di Dalam Kitab-kitab ugama Yang terdahulu
daripadanya, dan ia sebagai keterangan Yang
menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi
hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum Yang
(mahu) beriman.c) Membuktikan bahawa wahyu adalah benar-benar daripada Allah swt.
- Segala yang diceritakan dalam al-Quran adalah fakta-fakta yang benar, sama
ada mengenai peristiwa sejarah, fakta-fakta saintifik ataupun apa sahaja berita
daripada al-Quran. Oleh demikian seseorang muslim itu perlulah beriman dan
yakin dengan setiap ayat dan fakta daripada al-Quran sama ada telah
terdapatnya sesuatu fakta sains yang membenarkannya ataupun belum. Sebagai
seorang saintis muslim kita perlu yakin dengan setiap ayat quran tanpa ragu,
dan setelah datangnya fakta sains maka fakta tersebut akan menambahkan lagi
keyakinan dan keimanan kita kepada Allah swt.

d) Membenarkan Islam sebagai al-Deen.
- Setelah kita meyakini mengenai kebenaran ayat-ayat al-Quran dan Hadith-hadith nabi
Saw, maka secara tidak langsung kebenaran-kebenaran ini telah membenarkan Islam
sebagai suatu al-deen iaitu agama dan cara hidup bagi sekalian manusia. Kajian ke atas
sejarah ummat terdahulu secara historiografi mahupun saintifik melalui panduan-
panduan al-Quran telah meletakkan Islam sebagai agama ulung yang hanya satu-
satunya diterima oleh Allah swt. Oleh demikian segala agama selain islam adalah tidak
releven untuk dianuti oleh manusia.

e) Membenarkan janji baik dan buruk itu daripada Allah SWT.
- Kajian sejarah melalui al-Quran telah membuktikan akan kebenaran janji baik dan
buruk yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Sejarah menunjukkan bahawa orang-orang
yang beriman dan bertaqwa kepada Allah adalah golongan yang berjaya di sisi Allah
manakala golongan yang ingkar dan melakukan kerosakan dimuka bumi adalah mereka
yang menerima balasan buruk daripada Allah swt.

2. SAINS DAN TEKNOLOGI PADA ZAMAN ANBIYA DAN UMAT TERDAHULU.
2.1 Nabi Adam a.s.
=^U44 4E1-47
47.E;--
E_^U7
gE)=O47 O>4N
gOj^UE^-
4
O)+O7*):^
g7.Ec)
g7^E- p)
+L7 4-g~g=
31. Dan ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan Segala
nama benda-benda dan gunanya, kemudian
ditunjukkannya kepada malaikat lalu ia berfirman:
"Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini
semuanya jika kamu golongan Yang benar".
(al-Baqarah 2:31)


^@

Antara kemahiran yang dikuasai oleh Nabi Adam a.s adalah:
- Penguasaan tentang nama sekalian benda.
- Menurut Ibn al-Athir, nabi Adam a.s. diajar oleh Allah s.w.t. melalui Jibril a.s. cara-cara
menanam pokok (pertanian) dan membuat besi.
- Menguasai ilmu bahasa.
2.2 Nabi Nuh a.s.
- Nabi ke-4 selepas adam a.s.
3

- Berdakwah selama 950 tahun menyeru kaumnya supaya tidak mensyirikkan Allah.
4~ p4O
O)+uOO^e- E)
pO+OO ^gg
.E4^1EOu
gO^O) p
;7E4;-
ElU^-
E4g[N1;N)
E4j1;O44
-O) 47.E_
4^+O 4O4
+OOOL+-
-CUc OgOg
}g` ]
u-E}uEe
u-4L^-
26. Nabi Nuh berdoa Dengan berkata: "Wahai
Tuhanku tolonglah daku, kerana mereka
mendustakan seruanku".
27. Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera
Dengan pengawasan serta kawalan kami, dan Dengan
panduan wahyu Kami (tentang cara membuatnya);
kemudian apabila datang hukum Kami untuk
membinasakan mereka, dan air memancut-mancut
dari muka bumi (yang menandakan kedatangan
taufan), maka masukkanlah ke Dalam bahtera itu dua
dari tiap-tiap jenis haiwan (jantan dan betina), dan
bawalah ahlimu (dan pengikut-pengikutmu) kecuali
orang Yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di
antara mereka (disebabkan kekufurannya); dan
janganlah Engkau merayu kepadaKu untuk menolong
kaum Yang zalim itu, kerana Sesungguhnya mereka
akan ditenggelamkan Dengan taufan sehingga mati
lemas.

Al-Muminun 23: 26-27.

3
Fadzlullah Hj. Shuib (2007), Syariah Sains Dan Teknologi, al-Hidayah Publication, Kuala Lumpur, h.33.
CUu-4 ) }4`
4-4lEc gO^OU4N
NO^- _u4g`
W 4 /j_lgCCq`
O) 4g~-.-
W-EOU W
gE+)
]O~O^G` ^g_


Kemahiran-kemahiran yang dikuasai oleh Nabi Nuh a.s adalah:
- Pembinaan bahtera untuk menyelamatkan golongan yang beriman ketika banjir besar.
- Beliau juga merupakan seorang pakar sains, matematik dan teknologi logam.
4Tapak Pendaratan Bahtera Nabi Nuh.


4
Ab. Aziz Ismail, op.cit, h.16.2.3 Nabi Ibrahim a.s.
- Beliau merupakan putera kepada Azar, iaitu salah seorang menteri pada pemerintahan
Namrud dan beliau juga memiliki ilmu cakerawala yang dimiliki oleh ayahnya.
5

Firman Allah swt :
CgEOE4
-O@O+^
=1g-4O)
=O7U4`
g4OEOO-
75. Dan Demikianlah Kami perlihatkan kepada
Nabi Ibrahim kebesaran dan kekuasaan (Kami) di
langit dan di bumi, dan supaya menjadilah ia dari
orang-orang Yang percaya Dengan sepenuh-penuh
yakin.
76. Maka ketika ia berada pada waktu malam Yang

5
Fadzlullah Hj. Shuib, op.cit, h.16.
^O-4
4pO74Og4 =}g`
4-g4g~O^-
^_) OU O}E_
gO^OU4N N^O--
-474O 4:EOE W
4~ -EOE-
O).4O W .OU
4~
OUgOq
--)UgE- ^_g
OU -474O
4OE^-
LN)e4 4~
-EOE- O).4O W
.OU 4~
' -
O)+gg4 O).4O
-=OV =}g`
gO^-
4-)g.._-
^__ OU -474O
";O=-
LOEN)e4 4~
-EOE- O).4O
.-EOE- +O4- W
.OU ;eU
4~ O4C
O)E+) E7-O@O4
gelap, ia melihat sebuah bintang (bersinar-sinar),
lalu ia berkata: "Inikah Tuhanku?" kemudian
apabila bintang itu terbenam, ia berkata pula:
"Aku tidak suka kepada Yang terbenam hilang".
77. Kemudian apabila dilihatnya bulan terbit
(menyinarkan cahayanya), Dia berkata: "Inikah
Tuhanku?" maka setelah bulan itu terbenam,
berkatalah dia: "Demi sesungguhnya, jika Aku
tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya
menjadilah Aku dari kaum Yang sesat".
78. Kemudian apabila Dia melihat matahari
sedang terbit (menyinarkan cahayanya),
berkatalah dia: "Inikah Tuhanku? ini lebih besar".
setelah matahari terbenam, Dia berkata pula: `
Wahai kaumku, Sesungguhnya Aku berlepas diri
(bersih) dari apa Yang kamu sekutukan (Allah
dengannya).
79. "Sesungguhnya Aku hadapkan muka dan diriku
kepada Allah Yang menciptakan langit dan bumi,
sedang Aku tetap di atas dasar Tauhid dan
bukanlah Aku dari orang-orang Yang
menyekutukan Allah (dengan sesuatu Yang lain)".

Al-Anam 6: 75-79.
Og)`
4pO7)O; ^_g
O)E+) e;__4
"O)_;_4 Og~--g
4OC
V4OEOO-
O-4
LOgLEO W .4`4
4^ ;g`
--g)O;^-
^__


2.4 Nabi Daud a.s
- Daud bin Yisya keturunan ke13 dari Ibrahim AS, tinggal di Baitulahem iaitu kota
kelahiran Nabi Isa AS
- Allah kurniakan ketelitian, kebijaksanaan ilmu pengetahuan serta kesempurnaan ilmu
- Kepakaran : teknologi dalam pembuatan baju besi di mana Allah mengajar beliau cara
cara membuat baju besi untuk kegunaan peperangan.
- Juga pakar dalam strategi peperangan
Firman Allah swt :
+OE4u^U44
OEu4= EO+l
:-
7E4+-g
}g)` 7c4 W
80. Dan Kami mengajar Nabi Daud membuat baju-
baju besi untuk kamu, untuk menjaga keselamatan
kamu Dalam mana-mana peperangan kamu, maka
Adakah kamu sentiasa bersyukur?

Al-Anbiya 21:80.
E_ +^
4pNOE- ^g

p 4-
e4)lEc
Og-~4 O)
g1uO-O- W
W-OUE;N-4
)U= W O)E+)
E) 4pOUEu>
OO4 ^

11. (serta Kami wahyukan kepadanya): "Buatlah
baju-baju besi Yang Luas labuh, dan
sempurnakanlah jalinannya sekadar Yang
dikehendaki; dan kerjakanlah kamu (Wahai Daud
dan umatmu) amal-amal Yang soleh, Sesungguhnya
Aku Maha melihat akan Segala Yang kamu
kerjakan".

Saba 34:11.

2.5 Nabi Sulaiman a.s.
Kelebihan Nabi Sulaiman a.s:
- Memahami bahasa haiwan.
- Mampu mengarahkan tiupan angin.
- Mampu menundukkan syaitan-syaitan utk dan menghalang mereka daripada
melakukan kejahatan.
- Mampu mengarahkan angin untuk perjalanan beliau.
- Binaan istana beliau yang cukup indah sehinggakan mengagumkan ratu Saba
- Memindahkan Istana Saba ke Palestin dengan Izin Allah swt.
- Menambah binaan masjid al-Aqsa dengan lebih hebat setelah dibina oleh Nabi
Ibrahim.
6

E[jO44
}E^1Uc
16. Dan Nabi Sulaiman mewarisi (pangkat kenabian
dan kerajaan) Nabi Daud; dan (setelah itu) Nabi
Sulaiman berkata: "Wahai umat manusia, Kami

6
Sami bin Abdullah, Atlas Sejarah Para Nabi Dan Rasul, Maktabah Obekan, Arab Saudi, h.162.
E1N-E1 W 4~4
E_GC^4C
+EEL-
E4;ggUN 4-gCL4`
)OO-C-
4LOg>q4 }g`
]7 7/E* W
Ep) -EOE- 4O+O
N;_E^-
-)l^- ^g
telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung,
dan Kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap
sesuatu (yang diperlukan); Sesungguhnya Yang
demikian ini adalah limpah kurnia (dari Allah) Yang
jelas nyata".
(Surah al-Naml 27:16)
4~ p4O
Og^N- Oj
UE-4 Oj ~LUN`
/4l[4C l4
}g)` -Ogu4 W
ElE^) =e^
CE-4O^- ^@)
4^OOC=O +O
EEC@O-
O@O^_`
j@O^`)
7.~+O +^OEO
== ^@g
4-gC4OO=-4
E7 7.EL4
-OEN4 ^@_
4@OE=-474
4-g^ON` O)
g1E;- ^@g
35. Katanya: " Wahai Tuhanku! ampunkanlah
kesilapanku, dan kurniakanlah kepadaKu sebuah
kerajaan (yang tidak ada taranya dan) Yang tidak
akan ada pada sesiapapun kemudian daripadaku;
Sesungguhnya Engkaulah Yang sentiasa melimpah
kurniaNya ".
36. Maka (Kami kabulkan permohonannya lalu)
Kami mudahkan baginya menggunakan angin Yang
bertiup perlahan-lahan menurut kemahuannya, ke
arah mana sahaja Yang hendak ditujunya;
37. Dan (Kami mudahkan baginya memerintah) jin
Syaitan; (ia memerintah) golongan-golongan Yang
pandai mendirikan bangunan, dan Yang menjadi
penyelam (bagi menjalankan kerja masing-masing).
38. Dan jin-jin Syaitan Yang lain dipasung Dalam
rantai-rantai belenggu.
39. (serta Kami katakan kepadanya): " Inilah
pemberian Kami (kepadamu), maka berikanlah
(kepada sesiapa Yang Engkau suka), atau
tahankanlah pemberian itu; (terserahlah
kepadamu) Dengan tidak ada sebarang hitungan
(untuk menyalahkanmu) ".
40. Dan Sesungguhnya ia mempunyai kedudukan
Yang dekat lagi mulia di sisi kami, serta tempat
-EOE-
4^74.C4N
;}N4^` u
;lO^` )OO4)
=OgO ^@_
Ep)4 +O
4^ELgN
_O>^+O
=}ONO4 4*4`
^j

kembali Yang sebaik-baiknya (pada hari akhirat
kelak).
(Surah Shaad 38:35-40)

=}E^OUOOg4
EEC@O-
E-7N EOgE+
E_NO-44O4
EOgE+ W
4LUEc4 +O
4u-4N @O;C^- W
=}g`4 ^-}^-
}4` NEu4C 4u-4
gOuCE4C p^O))
gO)4O W }4`4
^@O4C gu+g` ;}4N
4^jO
+O^~O+^ ;}g`
-EO4N
)OOgOO- ^g
4pOUEu4C +O
4` +7.4=EC }g`
12. Dan Kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman
Kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya:
sepagi perjalanannya adalah menyamai perjalanan
biasa sebulan, dan sepetang perjalanannya adalah
menyamai perjalanan biasa sebulan; dan Kami
alirkan baginya matair dari tembaga; dan (Kami
mudahkan) sebahagian dari jin untuk bekerja di
hadapannya Dengan izin Tuhannya. dan sesiapa
dari jin itu Yang menyeleweng dari perintah kami,
Kami akan merasakannya (pukulan) dari azab api
neraka.
13. Golongan jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman
apa Yang ia kehendaki dari bangunan-bangunan
Yang tinggi, dan patung-patung, dan pinggan-
pinggan hidangan Yang besar seperti kolam, serta
periuk-periuk besar Yang tetap di atas tukunya.
(setelah itu Kami perintahkan): "Beramalah kamu
Wahai keluarga Daud untuk bersyukur!" dan
sememangnya sedikit sekali di antara hamba-
hambaKu Yang bersyukur.
(Surah Saba 34:12-13)
=UC@OO4O`
1g1E>4
pE_4
-4OO_^~E
O~4
`e4Oc-O _
W-EOUE;N-
4-47 E1N-E1
-wO'7- _ O)U~4
;}g)` EOg14:gN
+OO7O=- ^@
4~ W-NO4^
EO OgE+O4N
OOL4^
-Og4-g ;
NpO7> =}g`
4g~-.-
4p4-g4 ^j
OU ;47.~E}
1g~ -EOE-
l7-O47 W ;e~
+O^^WE 4O- _
4LOg>q4
=Ug^- }g`
E_)Ul~ EL74
4-gjON` ^jg
E-O=4 4`
e4^~E +luE>
}g` p1 *.- W
41. Nabi Sulaiman berkata pula (kepada orang-
orangnya): "Ubahkanlah keadaan singgahsananya
itu, supaya kita melihat Adakah ia dapat mencapai
pengetahuan Yang sebenar (untuk mengenal
singgahsananya itu) atau ia termasuk Dalam
golongan Yang tidak dapat mencapai pengetahuan
Yang demikian".
42. Maka ketika ia datang mengadap, Nabi
Sulaiman bertanya kepadanya: serupa inikah
singahsanamu?" ia menjawab: "Boleh jadi Inilah
dia; dan Kami telah diberikan ilmu pengetahuan
sebelum berlakunya (mukjizat) ini, dan Kami pula
adalah tetap berserah diri (menjunjung perintah
Allah)".
43. Dan ia dihalangi (daripada memeluk Islam pada
masa Yang lalu): apa Yang ia pernah
menyembahNya (dari benda-benda) Yang lain dari
Allah; Sesungguhnya adalah ia (pada masa itu) dari
puak Yang kafir.

(Surah al-Naml 27: 41-43)
OgE+) ;e4^~E
}g` lO~
4@OgE ^j@

1g~ EO
Oj>7=u1-
EEuOO^- W
OU +O^>4O
+Ou-4:OEO LOO7
;eE4=E4 }4N
E_^1~Ec _ 4~
+O^^) /EuO=
1OEG` }g)`
4OCjO-4O~
;e~ _4O
O)E+) e;U
/O^4^
e;Uc4 E74`
=}E^1Uc *.
p4O
4-gUE^-
^jj44. (setelah itu) dikatakan kepadanya: "Dipersilakan
masuk ke Dalam istana ini." maka ketika ia
melihatnya, disangkanya halaman istana itu sebuah
kolam air, serta Dia pun menyingsingkan pakaian
dari dua betisnya. Nabi Sulaiman berkata:
"Sebenarnya ini adalah sebuah istana Yang
diperbuat licin berkilat dari kaca". (Mendengar
Yang demikian), Balqis berdoa: "Wahai Tuhanku,
Sesungguhnya Aku telah menganiaya diri sendiri
dan (Sekarang Aku menegaskan bahawa) Aku
berserah diri memeluk Islam bersama-sama Nabi
Sulaiman, kepada Allah Tuhan sekalian alam ".

(Surah al-Naml 27:44)

2.6 Kaum Ad.
Kaum Ad adalah umat yang menghuni sebuah kawasan di antara Oman dan juga
Hadramaut yang dikenali sebagai al-Ahqaf.
7
Al-Ahqaf merupakan sebuah wadi yang kering

7
Ibid, h. 94.
kontang di tengah padang pasir. Mereka adalah golongan yang Allah berikan kekuatan fizikal
yang kuat dan mengagumkan. Mereka merupakan golongan Qabilah Arab yang Allah
tempatkan di sebelah selatan Semenanjung Tanah Arab, selepas daripada kaum Nuh a.s. Kaum
ini adalah masyarakat yang diajak oleh Nabi Hud a.s untuk beriman kepada Allah, tetapi
mereka tetap berada di atas kesesatan dan keingkaran.
Digambarkan di dalam al-Quran, Kaum Ad merupakan kaum yang maju dan moden
berbanding kaum-kaum lain pada ketika itu. Kekayaan dan kemahiran dalam pembinaan
bangunan-bangunan yang megah dan hebat meletakkan mereka sebagai kaum yang terhebat
pada waktu tersebut. Dalam menyatakan hal ini Allah swt telah berfirman dalam Surah al-Fajr,
ayat 6-8:
4O> E-^OE E ElG4O
1E) ^g 44O) g-O
g1Eg^- ^_ /--
u-U^C7 E_Uu1g` O) gU):^- ^g
Maksudnya : tidakkah Engkau perhatikan, Bagaimana Tuhanmu telah melakukan terhadap kaum Aad (yang kufur
derhaka)Iaitu penduduk "Iram" Yang mempunyai bangunan-bangunan Yang tinggi tiangnya, (sesuai Dengan
penduduknya) Yang belum pernah diciptakan sepertinya (tentang besar dan kukuhnya) di segala negeri (pada
zamannya)?

Oleh demikian para sejarawan telah menggambarkan kaum ini dalam lipatan sejarah
mereka adalah masyarakat yang begitu hebat teknologi binaan yang terdiri daripada ribuan
istana-istana yang tinggi megah, dengan binaannya daripada batu-bata yang amat bernilai
serta dipagari oleh tiang-tiang yang kukuh
8
dan angkuh sepertimana angkuhnya kaum ini
terhadap dakwah nabi Hud a.s.
Disebabkan keangkuhan teknologi yang dikurniakan oleh Allah kepada kaum ini, maka
mereka menolak segala dakwah nabi Hus a.s untuk tunduk menyembah Allah swt. Segala
nasihat dan seruan oleh nabi Hud langsung tidak diterima, malah ditentang dengan sekeras-
kerasnya. Firman Allah swt dalam Surah al-Syuara ayat 123-134 :

8
Ibid, 92.
;e4OOE N1~4
4-)UEcO^-
^g@ ^O) 4~
+O -O7=
N1O- 4pO+->
^gj O)E+) 7
NOc4O -g`
^g) W-OE>
-.- pONOgC4
^gg .4`4
7U4*c
gO^OU4N ;}g` O;_
W up) EO@O;_ )
_O>4N p4O
4-gUE^-
^g_ 4pONL:>
]7) >7CjO
LO4C-47 4pO14:u>
^gg 4p7OgC+->4
E7g^=4`
7+UE
4pq-^C` ^g_
-O)4 +-;=C4
+;=C4
4jO*lE_ ^@
W-OE> -.-
pONOgC4
^@
W-OE>-4
123. (demikian juga) kaum Aad telah mendustakan
Rasul-rasul (yang diutus kepada mereka).
124. Ketika saudara mereka - Nabi Hud, berkata
kepada mereka: "Hendaknya kamu mematuhi
perintah Allah dan menjauhi laranganNya.
125. "Sesungguhnya Aku ini seorang Rasul Yang
amanah, (yang diutus oleh Allah) kepada kamu.
126. "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan)
Allah, dan Taatlah kepadaKu.
127. "Dan Aku tidak meminta kepada kamu sebarang
upah mengenai apa Yang Aku sampaikan (dari
Tuhanku); balasanKu hanyalah terserah kepada Allah
Tuhan sekalian alam.
128. "Patutkah kamu mendirikan pada tiap-tiap
tempat Yang tinggi bangunan-bangunan Yang
tersergam, padahal kamu tidak membuatnya Dengan
sesuatu tujuan Yang baik.
129. "Dan kamu pula bersusah payah mendirikan
istana-istana dan benteng-benteng Yang kukuh
Dengan harapan hendak kekal hidup selama-
lamanya?
130. "Dan apabila kamu memukul atau menyeksa,
kamu melakukan Yang demikian Dengan kejam
bengis?
131. "Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan)
Allah dan Taatlah kepadaKu.
132. "Dan berbaktilah kamu kepada Allah Yang telah
menolong kamu Dengan pemberian nikmat-
nikmatNya Yang kamu sedia mengetahuinya.
133. "Diberinya kamu binatang-binatang ternak (yang
biak) serta anak-pinak (yang ramai),
134. "Dan taman-taman (yang indah permai) serta
mata air-mata air (yang mengalir).


-Og~-.-
7O4` E)
4pOUu> ^@g
7O4`
Eu^)
4-gL44 ^@@
eELE_4 pON1NN4
^@j


Lantaran keangkuhan kaum ini Allah swt memberi balasan azab di dunia iaitu kemarau
selama tiga tahun
9
dan seterusnya taufan yang menggerunkan sehingga menghancurkan
keangkuhan kota Ad bersama keangkuhan penduduk-penduduknya. Firman Allah swt dalam
surah al-Ahqaf ayat 24-25:
OU +u4O
LjO~4
):^4-OG`
jg4Cg1u
W-O7~ -EOE-
EjO~4
4^NOgC^O _ 4
4O- 4`
7+UEu4-c-
gO) W /ECjO
OgOg R-EO4N
7g ^gj
NOg)`E> E7
24. Maka apabila mereka melihat azab itu sebagai
awan Yang menghala ke lembah-lembah mereka,
mereka berkata: "Ini ialah awan Yang akan membawa
hujan kepada kita!" (Mendengarkan kata-kata Yang
demikian, Nabi Hud berkata): "Tidak! bahkan itulah
(azab) Yang kamu minta disegerakan kedatangannya,
Iaitu angin Yang membawa azab seksa Yang tidak
terperi sakitnya;
25. "Yang menghancur leburkan segala-galanya Dengan
izin Tuhannya". (setelah azab itu menimpa mereka)
maka menjadilah mereka (punah ranah) - tidak ada
Yang kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal
mereka. Demikianlah Kami membalas kaum Yang
berdosa.9
Ibid, h.92.
7/E* @O^`)
Ogj4O
W-O4l;
-O4ONC )
g+=O4` _
ElgEOE O@O^_
4O^-
4-g`@O;^-
^g)Firman Allah swt lagi dalam Surah al-Haqqah ayat 6-8:
E`4 14N
W-O:)Uu-q
EC@O) O=O=
lO41g>~4 ^g
E-4OOCEc
jgOU4N E7lEc
41
O41g4E4
`+C 4`OOONO
O4O4 4O^-
OgOg _/4+uO=
gE+WE
NeE;N ^C
lO4Cj~ ^_
E_ O4O> _
6. Adapun Aad (kaum Nabi Hud), maka mereka telah
dibinasakan Dengan angin ribut Yang kencang, Yang
melampau kencangnya, -
7. Yang diarahkannya menyerang mereka tujuh malam
lapan hari terus-menerus; (Kalaulah Engkau
menyaksikannya) maka Engkau akan melihat kaum itu
bergelimpangan mati, seolah-olah mereka: batang-
batang pohon kurma Yang (tumbang dan) lompang.
8. Dengan Yang demikian, Dapatkah Engkau melihat
lagi sisa-sisa mereka (yang masih hidup)?


}g)` lO4Og~4
^g2.7 Kaum Thamud
Kaum Thamud, sepertimana Kaum Ad, mereka merupakan masyarakat yang hebat
dalam teknologi binaan pada zaman nabi Saleh a.s. Kaum ini telah menghuni di kawasan yang
dikenali sebagai Wadi al-Qura. Kehebatan teknologi binaan kaum ini dapat digambarkan
melalui binaan-binaan istana dan bangunan yang megah terpahat di kaki-kaki gunung yang
terletak di kawasan tersebut. Kawasan ini sekarang ini lebih dikenali sebagai Madain Soleh,
iaitu Bandar yang terletak di antara Syam dan juga Madinah al-Munawwarah. Binaan-binaan
yang megah ini menggambarkan kehebatan masyarakat Thamud yang tinggi teknologinya.
Firman Allah swt dalam Surah al-Fajr ayat 9:
E1O4
4g~-.-
W-O+~E}
4OuCO-
g1-4O^) ^_
9. Dan (terhadap) kaum Thamud Yang memahat batu-
batu besar di lembah (Wadil-Qura Iaitu tempat
tinggalnya).Untuk menyelamatkan kaum Thamud daripada kesombongan dan keangkuhan serta
penyembahan selain Allah swt, maka diutuskan Nabi Saleh a.s untuk mengajak masyarakat
tersebut supaya kembali beriman kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk syirik. Namun
kaum ini menentang dakwah Nabi Saleh a.s dengan sekeras-keras penentangan. Disebabkan
keangkuhan dan kesombongan mereka, Allah swt telah menghancurkan kaum ini sepertimana
kaum-kaum lain yang ingkar perintah para rasul. Lalu dimusnahkan seluruh golongan yang
ingkar ini dengan sambaran petir yang cukup dahsyat sehingga menyebabkan masyarakat ini
jatuh tersungkur di hadapan mahligai-mahligai dari binaan mereka yang cukup angkuh
terhadap perintah Allah swt. Firman Allah swt :
W-O4-E ;}4N
@O^` jgj4O
N_^>EO
OgO-
-4 4pNOOL4C
^jj
44. Maka mereka membesarkan diri terhadap perintah
Tuhannya, lalu mereka disambar petir (dengan tidak
dapat melarikan diri), sedang mereka melihatnya.

( Surah al-Dzaariyat :44)
EO4
-g~-.-
W-OU
OE^1O-
W-O4l; O)
g-@O4Cg1
--gg1E_ ^g_
67. Dan orang-orang Yang zalim itu, dibinasakan oleh
satu letusan suara Yang menggempakan bumi, lalu
menjadilah mereka mayat-mayat Yang tersungkur di
tempat tinggal masing-masing.

(Surah Hud :67)

E` 1O
W-O:)Uu-q
gO4OgN-C)
^)

5. Maka (masing-masing menerima azab dunianya) -
adapun Thamud (kaum Nabi Soleh), maka mereka telah
dibinasakan Dengan (petir) Yang melampau
dahsyatnya.

( Surah al-Haaqah :5)
O_^>EO
OE;_O-
W-O4l; O)
g-jO-E1
4-gg1E_ ^_g
78. Oleh itu, mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi,
lalu menjadilah mereka mayat-mayat Yang tersungkur
di tempat tinggal masing-masing.

(surah al-Araf : 78)


2.8 Firaun

2.9 Rumusan Pengajaran Daripada Kisah Umat-umat Terdahulu.
Firman Allah swt dalam Surah al-Haaqqah ayat 4-12:
;e4OOE 1O
l1~44
gO4NjO^)
^j E` 1O
W-O:)Uu-q
gO4OgN-C)
^) E`4 14N
W-O:)Uu-q
EC@O) O=O=
lO41g>~4 ^g
E-4OOCEc
jgOU4N E7lEc
41
O41g4E4
`+C 4`OOONO
O4O4 4O^-
OgOg _/4+uO=
gE+WE
NeE;N ^C
lO4Cj~ ^_ E_
O4O> _ }g)`
lO4Og~4 ^g
47.~E}4 NpO4NOg
}4`4 N-:~
4. Kaum Thamud dan Aad telah mendustakan hari
(kiamat) Yang menggempar dan mengharukan itu.
5. Maka (masing-masing menerima azab dunianya) -
adapun Thamud (kaum Nabi Soleh), maka mereka
telah dibinasakan Dengan (petir) Yang melampau
dahsyatnya.
6. Adapun Aad (kaum Nabi Hud), maka mereka telah
dibinasakan Dengan angin ribut Yang kencang, Yang
melampau kencangnya, -
7. Yang diarahkannya menyerang mereka tujuh
malam lapan hari terus-menerus; (Kalaulah Engkau
menyaksikannya) maka Engkau akan melihat kaum
itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka:
batang-batang pohon kurma Yang (tumbang dan)
lompang.
8. Dengan Yang demikian, Dapatkah Engkau melihat
lagi sisa-sisa mereka (yang masih hidup)?
9. Dan (selain dari mereka) datanglah Firaun, dan
orang-orang Yang terdahulu daripadanya, serta
penduduk negeri-negeri Yang telah ditunggang
balikkan - Dengan melakukan perkara-perkara Yang
salah.
10. Iaitu masing-masing menderhaka kepada Rasul
(yang diutuskan oleh) Tuhan mereka, lalu Allah
menyeksa mereka Dengan azab Yang sentiasa
bertambah.
11. Sesungguhnya kami, - ketika air (banjir)
melampaui hadnya (serta menenggelamkan gunung-
ganang), - telah mengangkut (serta menyelamatkan
nenek moyang) kamu ke Dalam bahtera Nabi Nuh
(yang bergerak laju pelayarannya).
eg>u^-4
gO4OgCC^)
^_ W-O=E
4Oc4O jgj4O
-EO LEEOu
O4O)-O ^
^^) O 4C
+7.E^-
7E4U4EO O)
gO4CjOO_^-
^
E_UE;4Lg
7 LE4Og'O>
.Og4Og>4
pOq O4OgN4
^g

12. (Kami lakukan Yang demikian) untuk Kami
jadikan peristiwa itu satu pelajaran bagi kamu, dan
untuk didengar serta diambil ingat oleh telinga
(orang-orang) Yang mahu menerima pengajaran.