Anda di halaman 1dari 24

JenisJenis-Jenis Ikatan (Knots) (Knots) Ahmad Husairi Khairuddin

BUKU SILA ( Square / Reef Knot ) y y y Untuk menyambung dua hujung tali yang sama jenis dan saiz Biasanya untuk menyamb ung tali khemah/bungkusan hadiah/ikatan anduh. Mudah dibuka Dikenali juga sebaga i 'left over right and right over left'.

SIMPULAN PENCURI (Thief Knot) Simpulan ini sangat sesuai untuk mengikat bungkusan dan bimbang ada orang lain a kan membuka bungkusan tersebut. Apabila orang tersebut mengikat kembali ia lazim nya akan mengikatnya semula seperti ikatan buka sila/square knot

BUNGA GETI ( Sheet / Flag / Common Bend ) Kegunaannya adalah untuk menyambungkan hujung dua tali yang berlainan jenis/berla inan saiz

TINDIH KASIH (Bowline) membuat ikatan yang pantas dan tidak boleh menjerut benda/binatang dan sebagainy a Untuk Sesuai digunakan untuk menyelamat, mengikat leher binatang dan sebagainya

SIMPUL MANOK (Clove Hitch) Simpul manuk biasanya digunakan untuk mengikat benda yang licin seperti kayu, huju ng pancang khemah, botol dan sebagainya. Ia mudah diikat/disimpulkan dan mudah dit anggalkan/dibuka.

SIMPUL MANOK (Clove Hitch)

Simpul Belit Lucut 1. Sesuai digunakan untuk mengikat bot atau binatang (contoh kuda) supaya boleh dibuka dengan pantas 2. Boleh juga digunakan untuk turun dari atas pokok dengan menggunakan tali

SHEEP SHANK Sheepshank digunakan untuk memendekkan tali tanpa perlu memotong tali tersebut juga boleh digunakan untuk menegangkan tali (contoh tali khemah) tanpa perlu mem buka ikatannya dibahagian hujung tali. Ia boleh disimpulkan di bahagian tengah t ali retsebut

Ia

SIMPULAN PENGAIL / SIMPUL HIMPIT (Fisherman's Knot) Sesuai digunakan untuk menyambungkan dua tali yang halus /licin seperti tali tan gsi

LILIT 2 SIMPUL / SIMPUL BELIT Round turn and two half-hitches Satu simpulan mudah tetapi kemas untuk mengikat hujung tali pada mata kail, panc ang, pokok dan sebagainya

LILIT BALAK (The Timber Hitch) Ikatan balak adalah ikatan sementara untuk menurunkan atau menarik beban seperti tongkol kayu dan sebagainya

SLIP (RUNNING) KNOT Ikatan ini mudah diketatkan atau dilonggarkan Mudah menggerakkan ikatan ke bahag ian lain pada kayu/pancang Semakin kuat hujung tali itu ditarik semakin ketat si mpulan tersebut

IKATAN SILANG GUNTING (Sheer Lashing) Ikatan ini ialah bagi membuat jambatan, menara, gejet dan menyambung kayu Mulakan dengan simpulan manok pada sebarang kayu, kemudian belitkan pada kedua-d ua batang kayu itu dengan ketat. Akhir sekali belitkan tali di celah kayu itu be berapa kali supaya lebih ketat.

IKATAN SILANG GUNTING (Sheer Lashing)

IKATAN SERAYA (Square lashing) Ikatan Seraya digunakan untuk mengikat dua batang kayu/dua batang buluh yang ber silang

IKATAN SERAYA (Square lashing) Tradisional Lashing

IKATAN SERONG (Diagonal Lashing) Ikatan ini digunakan untuk membuat jamabatan, menara dan sebagainya. Mulakan den gan simpulan pengikat balak pada tempat kayu bersilang. Belitkan membujur kemudi an melintang dan matikan dengan simpulan manok.

IKATAN SERONG (Diagonal Lashing) Mulakan dengan simpulan pengikat balak pada tempat kayu bersilang. Belitkan memb ujur kemudian melintang dan matikan dengan simpulan manok.

IKATAN SILANG TUNKU (Tripod (Tripod Lashing) Lashing) Digunakan untuk membuat gejet dan menyambung kayu, khas bagi mengikat tiga batan g kayu / buluh yang sama besar dan panjangnya. Ikatan ini dimulakan dengan mengg unakan Lilit Balak atau Simpul Manuk dan bagi mematikan Ikat Silang Tungku, Simp ul Manuk digunakan.

IKATAN SILANG TUNKU (Tripod (Tripod Lashing) Lashing)

IKATAN SILANG TUNKU (Tripod (Tripod Lashing) Lashing) Digunakan untuk membuat gejet dan menyambung kayu, khas bagi mengikat tiga batan g kayu / buluh yang sama besar dan panjangnya. Ikatan ini dimulakan dengan mengg unakan Lilit Balak atau Simpul Manuk dan bagi mematikan Ikat Silang Tungku, Simp ul Manuk digunakan.

Sekian Terima Kasih