Anda di halaman 1dari 1

EL PUNT | Dissabte, 27 de setembre del 2008 PAÏSOS C ATALANS 7

Iberia ha de pagar
Argentona farà pagar més diners als 1.319 euros a
dos viatgers que
veïns que generin més quilos de brossa van perdre un vol
per la vaga al Prat
És un sistema pioner a l’Estat i que ja funciona en països com ara Itàlia, Bèlgica i els Estats Units ● Barcelona. La compa-
nyia Iberia ha d’indem-
ADELA GENÍS / Argentona ta per porta, però el govern municipal vol anar Aquesta iniciativa és pionera a l’Estat. Argen- nitzar amb 1.319,44 eu-
● «Qui contamina més, paga més.» Aquesta és més enllà: implantar un sistema que permeti el tona és el poble que té més avançat el projecte, ros dos passatgers que
la màxima que es vol aplicar a Argentona, al control dels quilos de brossa que generen els que s’anirà definint en diverses reunions parti- van perdre un avió a No-
Maresme, amb el nou sistema de tractament de usuaris i que faci que els veïns que generin cipatives. Es calcula que el juliol de l’any que va York a causa de la va-
la brossa. Ara ja es fa la recollida selectiva por- menys residus tinguin un rebut més baix. ve podria començar a funcionar el sistema nou. ga salvatge que va tenir
lloc el 28 de juliol del
Un codi de barres, un xip o
unes bosses homologades
Multes de fins a 2006 a l’aeroport del
Prat. L’Audiència de
que han de servir per saber 3.000 euros per Barcelona ha confirmat
quants quilos de brossa ge-
nera cada veí. Aquestes
als que no fan la sentència dictada pel
jutjat mercantil número
són tres de les propostes bé la recollida 2 de la ciutat i ha desesti-
que l’Ajuntament d’Ar- mat el recurs d’apel·la-
gentona (Tots per Argen- ● Argentona no vol passar ció interposat pels dos
tona i CiU) vol posar en per alt les infraccions que afectats, que reclama-
marxa el mes de juliol vi- alguns veïns han convertit ven 4.833,28 euros per
nent. en un comportament habi- les despeses extres que
És una experiència que tual. És per aquest motiu va comportar la cancel-
encara no s’ha fet en cap que s’ha decidit endurir les lació del seu vol. Per
municipi de Catalunya, i el sancions dels que no vul- motius professionals,
poble maresmenc vol ser guin fer –de manera cons- els dos viatgers van con-
pioner a l’hora de fer un cient o per desconeixe- tractar a Iberia dos vols:
sistema de recollida d’es- ment– la recollida selecti- el primer amb sortida
combraries que està pensat va que fa quatre anys es va des del Prat i amb desti-
tant per a les cases particu- implantar al municipi. El nació a Madrid, i el se-
lars com per als comerços. govern ha decidit posar-hi gon amb sortida des de
fre de la manera més dura: l’aeroport de Barajas i
Menys envasos sancions amb multes de amb destinació final a
És una manera de reduir el fins a 3.000 euros. Dins de Nova York. Es dirigien
volum de les deixalles, i la qualificació de sancions a una fira de joieria a la
especialment es treballa molt greus hi ha, per ciutat nord-americana,
perquè els envasos siguin exemple, dipositar dins els que es feia entre el 30 de
una de les fraccions que es Una de les àrees de recollida d’argentona que amb el temps han de desaparèixer. / A. GENÍS contenidors de recollida juliol i el 3 d’agost. Els
redueixin més. La raó de selectiva residus que no dos passatgers, però, es
castigar el consum d’enva- s’ajustin als previstos pel van trobar a primera ho-
sos és que aquestes deixa-
lles són les que es poden
versos sistemes plantejats.
Els pilars d’aquesta nova Un sistema pioner contenidor o abandonar
qualsevol mena d’escom-
ra del matí amb l’ocupa-
ció «espontània i massi-
eliminar d’una manera iniciativa es basen en una braries a la via pública. va» per part d’empleats
més fàcil a l’hora d’anar a taxa variable –depèn del ● Argentona fa anys que va implantar el sistema de Les infraccions greus tam- d’Iberia de les pistes de
comprar. La regidora de que es genera– i en una ta- recollida porta per porta, però no obté els resultats de- bé se sancionaran amb l’aeroport del Prat, un
Sostenibilitat, Assumpta xa que és fixa per a tothom sitjats. El fet que el sistema no s’hagi implantat a tot el multes de fins a 1.500 eu- fet «sense precedents»,
Boba (Tots per Argento- que ha d’incloure, per ex- municipi –només es fa al centre urbà i a la urbanització ros. Dins d’aquesta cate- segons relata la sentèn-
na) considera que el siste- emple, el servei de recolli- de Madà– fa que els números d’Argentona siguin d’un goria hi ha infraccions cia. Per això els dos de-
ma de generació de residus da d’escombraries. Durant 50%, perquè es compta el còmput global de tot el mu- com ara no separar els re- mandants van optar per
«és atrevit». Tot i això, es aquests mesos es conti- nicipi. Argentona farà un pas més endavant al novem- sidus en origen i lliurar-los comprar dos bitllets a
mostra convençuda que nuaran fent reunions amb bre, quan retirarà dels carrers els iglús del vidre i els barrejats o dipositar els re- Continental Airlines i
serà ben rebut. «Es tracta els veïns per consensuar contenidors d’envasos i de paper. Des del govern reco- sidus fora dels contenidors volar a Nova York a les
de premiar la gent que fa un model adequat a Ar- neixen que les urbanitzacions «són l’assignatura pen- sense aprofitar-ne la capa- sis del matí de l’ende-
bé la recollida», hi afe- gentona. «Ens agradaria dent», encara que calculen que el 2011 podrien co- citat. De moment s’han mà. Això sí, a la tornada,
geix. Dijous a la nit es va que vingués també gent mençar a fer-hi la recollida porta per porta. El govern obert diversos expedients van presentar una de-
fer una reunió oberta a tot- que no hi està d’acord, per considera que les xifres són millorables i que amb el sancionadors, dels quals manda en què exigien
hom, a la qual van assistir donar diferents punts de nou sistema les tones que es portaran a incinerar seran un ja s’ha tancat i l’infrac- una compensació pel
una vintena de persones, i vista», va assegurar la re- menys. Tot i això, posar en marxa la «taxa justa» cos- tor està fent tasques per a trastorn i les despeses
s’hi van plantejar els di- gidora. tarà un 10% més, almenys durant el primer any. la comunitat. extres. / EL PUNT
PUBLICITAT PUBLICITAT PUBLICITAT

Promoción de cortinas VELUX


Sombra de verano
Ampliamos la promoción: Ahora desde el 15 de Abril hasta el 30 de Septiembre de 2008
CAMALLERA ALT EMPORDÀ
DISTRIBUIDOR OFICIAL VELUX

Còrsega, 565 • 08025 BARCELONA


13a EXPOSICIÓ
INTERNACIONAL
119272-939609L

Tel.: 93 433 10 00 • Fax.: 93 436 67 06


www.cde.cat • info@cde.cat

D’AUS
118233-938555V

27 i 28 de
SETEMBRE de 2008
de 10 del matí a 8 del vespre
ORGANITZACIÓ: GIROCA, Amics de les Aus
Amb el suport de:
CONSELL
COMARCAL
DE
Generalitat de Catalunya Diputació de Girona L'ALT EMPORDÀ Consell Comarcal de l’Alt Empordà Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies