PraR_ata
'hnga.mli ~ $umfJer ~anusia ian ~ Pmgruusan

JalJJJtan Perkfiiamatan 5iwam...

Assalarnualaikum

dan salam sejahtera. syukur ke hadrat Allah S.W,T kerana dsnuan Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Buku

Saya ingin rnenqucapkan limpah kurnia

dan izinNya,

Penqurusan

(BKP), Jabatan Perkhidmatan

Awam dapat menerbitkan

Panduan Pengurusan Kewangan dan Akaun. Buku Panduan ini diterbitkan bertujuan untuk menjelaskan pegawai dipatuhi JPA tentang tatacara dalarn Pengurusan penqencalian kepada sernua yang perlu itu. buku

dan peraturan Justeru

Kewangan

dan Akaun,

panduan lni diharapkan dapat meningkatkan pegawai-pegawai akaun JPA serta memaslikan tepat, cekap,

pengetahuan dan kemahiran semus urusan kewangan serta berkualiti dan

dHakukan dengan

teratur

sejaiar

dengan slogan JPA, "Kepuasan Pelanggan Keutamaan Karni",

(DAnN

MADINAH BINTI MOHAMAD)

1"""

'

...

t.
2..

1

INegerii Per1~s lNegl3rii lKedaJltil piUllaJ!lJ1 Pi'rnangl INegl3rii Perai!: INegErii S-elaJlilgor INegErii S-elllilll)ilian

5

3.. 4..
5..

9

6..

111 13'15-

1.

9.

INegBrii Johor INegerii PahaJng INegerii IKelaJliltOlrn INegerii irerelilggaJli1:U1 Penulup

H]:

10. 111. 12. 13.

Hi,

2!n
22 24
,iiii

Iiiii,

1"""

'

...

LEMBA.H KLAN!G

...

,

,

...

- .00 ~.000 30.5 37 30 lama 30 35 35 36 <10 Jalan Parlimen .!lO 6 Bandar Kiinrara :2 !"lInggi'll ~ 8 Bandar Mehkota{KISDAR Bangil ..5.00 .00· .00 31100 115..TAlMIBANG UNTUK SEBUAHI TEKSI DAm IBU PIEJABAT KE KAWASAN DI LEMBAHI KLANG DAN KAWASAN SEKITARNfYA Bil 1 DI2HlfllA51 . JHDN I J"ll'an I [JOh l [Ba~u Calltom~lan so oo 35..IJQ ..0(1 .1t Kli!lr~ .INTANIl Mont Kiara 70 40 300 21 35 30 24 26 DeS3 F'ei3lirog Desa Tun Razak 35 18 3-:J00 25.0(] 1() BSJ1dar ~Jnway 11 SaMar ~9 35 30 30 36 30 40 55 ·S5 2~.!)[) 35 3D 28 2:9 30 32 33 34 Gcmba'k Hio:3pil!l1 Uf1l~\lersiU .45.' ~.00' .arna . Bililarilll Jslian Durta .0(10 30. PJ 1-II~ton l KWSP PJ ~~ 3.J$I .30. {KIVI) MOAR{ '6·00 :~5IJO RM l I AJamanC1a 4~ 4~ §.IARAK ll.0() 30.:jO 40..Hanfian Jalan Kjlar1lg l.!.0(] 300(1 Tun Hlussain Onn l Ch-aras P.00 3.()C 25.00 :<!s.·~. 30 4-5 24 20.00 3D. sar 8aru Pangosun 30.erdsna 13.og 150 Sa1u Hi HUllu Langati ~7 IBUkit B.OO 30.Jlalan Lspangan Terhang Jln DuQJ.5 [}eBS Jstan Ampang - PahlswBn 35 305 35 30.(1) 25.OO HI BUk. Bal'1.'i{n.00 4::.30.000 3(].00 ll5 I Pla.3ndaraya 30.00 3O.I.) -40.a IPgkJan 40 JQ 3..00 20.QI) 20.00 .30.5 3(1 35.00 30.!allan Bukii.00 60_00 35.

00 20..00 30.00 45.00 5"7 58 59 KamlPung Kampung ID8J1..O AUI'l JAU2 KUBnl.NG UNTUK SEBUiAIHITEKSI [lIAR.a IKampung Ksmpung 30.00 2.00 '15. II~mail 35 5<) IJs'ian Yap IKwan SE!ng JIPM I M'iI:sjid Pulraja. Sg.0 213 :JO.00 30.2 Kampu~ Kampuf'.00 00.00 30.OO 45.OIl 45 <i9 cO Kg.00 15 .00 ~il.ss Bam " li.n 74 75 Mir!~:> 'R~Qrt Cit>.00 35.31aJilil'" Kampu.00 30.1 42 44 Jelan Raja Chuian DE:Sl1INASI' Jalan Petalin@ (C hina Tcwn] 35 35 30.00 4500 52 5:3 M AiaJp Baham f Jalan Tusnku AbdullR8hman 2 35 aon 30. 9. i JPA.mlarak ·40 ~8 Jool3n Tun.oo 30.j. Bul'uh 63 6<1 KBll1IpUng Puli3:LJMeranti Sungai Balsik:.IFAM8A. Mine$ MINLON Pantai Serd~J(l tJPA 810r Pencen D. Kajang 2.00 30.00 25.00 so.00 40 DO 40' ao IPakal!l Kapar " Ilokr!J 8.000 2:5.SAN S~IKITARNYA BIL ~.!Ialan 88'.00 2 .00' .'].01l 15.QO' '15.utI<£ram~.00 20.g Pa~'a Jaras.00 3iJ.1 IP€kal:} Salak Tinggii 30.! leu PEJABAT IKE KAWASAN DllEMIBAH KlbANG DAN KAWA.0n 6.0il 30 25.ng K~Ii@i f RIM J5 21 18 J'O.u ngai Blili'Iuh Karl1pung Me19~ Subang 40..00 :10.. Cher.Sl1ilil3n Midshi Kill A 35 36.

1 Baru 26 nm~n K<Il~ffI9I\4eW-8h 28 29 3D 1122 Taman Kob'lW~ I 20 no 20.00 20.1iJa 26 2.00 1100 88k~'('Bn 21 .00 zn.00 30.~ .eo 45.0:) 25.lan J6 00 30 teo .wang Saiak .CO 20m 40..DO 11 ( I Taman C8mp~~_ GllCf.:1-00 II m 'flB Ra.00 25.esin! '11 z.00 20.<Ji) 20.i='resinl16 !i.OQ 26 21 00 81 Putraja/(8 .00< <'IO. SEI<lUl :15 ~5 405 .~Se~a.~ 40 3~ ss.OlS.co 30.S.. GUapi3c!>! S9~2lr 18illion 28 )5 30 30.CO 45 50 8 Ja 86 I g.00 a7 BaJi"ii1.00 3 .oQn :30.00 3D.00 25.) nc I I I B .{)0 ~D 55 25. SMh (\lam sentul i Taman Dr. KI3ng 50.00 6.Tsman .l .01 25 88g~mbut Ssk.fPiKl'IIS 1 so 40 26 40 10.00 2S.05 ni~ 25.W ~J10(l IPULAPOl IP!JI8~ Iliiidah " Pelacuhan 4(1 as. 4<l.000 6.3 15.'00 118 ' Taman Cannaught! 11 9 Taman 1121 Kaja".00 30.00 <:~ 22 114 Taman ":'J1ggelik \..oo '15.00 30.00 35.AJam IUITh'''UNiSElAiIIRCB.20.-00 ~ 5 4 13.00 20.TAMBA}NG UrNlTUKSEBUAH TEKSI DARI!E!U PiEJAiBAT KE KAWASAN DI LEMBAH KLANG DAN KAWASAN SEKIT ARNYA JARAtI (lKM~ KAJOAR{ RM ) 40.0D .Pr.00 45.4 4 f'utraJ2.00 10.

00 25.. K_aj:ang 125 [Taman M'!:lsra 126 .00 calatal1 : Re-sit I!)E!rhl dl6ertakan bagi tWIt'ltUl'lIn delri KLIA ke Pejiabat I R:ul!I!1<!h" Jib tan I)a reeitwntutanakan dibayar bera9nklin tambalng 'EiRL' .FaJ 141 UKM Bangi 142 Ulni'o'Brcsiti Mal~~a IINlTEIIIQAJH 28.0C 25.00 20.00 15..00 25.Taman Mutiara Timur { Ba!lat 50 28 26 2S 21 24 aD :1'000 3.el'li'Jri 28 1351 iai1'l<ln Sunteklf'PH <Cheras 136 Taman Tanming Kili 28 138 ITaman Tekncbgil Malavslia 139 Taman 'far1} lian YfJWloli.C:>() 22 144 IWangsa Mlaju 145 IWisma Belia .lDBP 30 15. SE8UAlI-II lEKSl1 D'ARIIIBU PEJAIBA T' Ke: KAWA.a"R ( RM 45_00 I 1.00 20. Shah AJam S.. Senlos<I I Zamrud Sen M~a.SAN DI LEMIBAH KlAING DAN KAWASAN SEKI1'A!'l.30.23 TOlmat1liM1aluri Ketoong / Mailja~ra 124 Taman "'iIllur f Berli.0.c.::tiawangsa Sri K.00 30.00 20. .00 35.00 30.00 20.- 4 .00: 20.n lIndah. Kinre.1)[} 30..<l ~3000 .T'AMBANG UNTUK.00 ~31 I Taman 1132 Taman 133 I Taman 134 Ilaman Sakap.NYA BIll OESTINASiI JARAJK ~IKlM~ KAD.

iii . .1"'"' NEGERI PERLIS Iiiiii.

00 I KANIGAR IKualla Perliis KA1NG.slf i 65.00 KAING.AR Simpang 4.PERLIS UNIUK SAIU TiEMPAT DUDUK DARI PUOURAY. 0 0 ..A.00 Kal1ig8 r r KANGAR IKakii l3:ukit.. Pauh 65. KUjala Sang liang 65 .TAMBANGIEKSI IKE.- . Pad~mg Besa r 65.000 KANGAIR Beseri Mata Ay. KUALA UJIMPUR KE m:~nmtASI IKANGAR KADAR 65.AR Arau..

... .... .. NEGERI KEDAH . ' ' ..

Sungali Llmau lDallam. anggar L Pokok sena. Sunglai T~alllg 60. Senara. Ayer Hitam PADANG TE.00 IKADAR PE. KOTA. Alar MeIF.. Anak Bukil.la Nerang.at..00 VAJN Yan.i!a SlJIngai Limau. 0 0 70. Kg.00 SIK Silk.00 70 ..Kub~)rPanJang. Kolbah. Tunjlang.Atll UNJUK SAl'lJI TEMPAT DUDUK DAR. Silntolk. Naka. Guar ChempedaK. Kepala Bartas.NDANiG PendafbQ.EID. Slimpang Emp.00 6 . YanlBesar 60. Padang Sanai.iflh.Kota San~ngSemul 60 . K\l Jerneri.Gublir. Pekall1 Batu 5 60. KlJIa. Pl!IIDURAYA..RAP Kua. Yan Kechi!. Kodliang. Nami. Tokai. Tanah lMerah. IKg Padang Temp. Kg Tobiar.. Bukit Kayu Hitam.lAM8ANG l'EKSI KE K.SElAR Allor Se~r. Jenun.lIG PASU Jitm. KlJAbA bUM PUR KI~ DE::STINASIII KUIBAf.. Clhanglun.

J TiEMPAT DUDUIK DARI PIUDUFtAYA1. Padang Ssral. Miahal11Q . Sungai Pumi. Lunas. Su nga i Ssluen g.KSIIKE KEDAH UNTUK SAIIJ. Gurun.00 Kullim. Sungai Lalang. Meriba.! Bedong.0000 7 . KE KADAR. P'adallg tembu. IKe~ang IBaharu! KUlLIM 60.TAJMBANG TIE. . Karangan. Merbok. Serdang.!I Kualla Selama.uPulas. Terap 600. Kg.Ayer Puteh Lubuk Buntsr 55. Sungai Karangalil. Kelang Lama. Padang Golf. Jenia.000 Sungai Kcob. KUAlA DESTINASII LUMPUR. Tikarn Balu KULIM 60.000 BAN DAJR BAHARII. Tanjung Dawai.ng. I KUALA MUDA Sgl Petani.

' '001 PULAU PINAN!G ... . ...... . ...

il Bakap 50.00 . D.AR.ARAT CAVA 65. Batu Feringlgii.AlRIIPUOILIRAYA. SUflga. Bukilt TamiblJn 50.00 BAHAGIAN B. KUALA lUMprlJlR KE DESTINASI BAHAGIIA!N UIARA IKAD.00 Nibong Tebal.00 BAHAGIIAJNI'TIMUR LAUl Georgetown.00 Vall D'or. Batas 55.TAMBANG.- 8 .0<0 Buk~ MertaJam 55.. IButtelWorth. Kepala.. TEKSI KE PULAU PIINANG UINITUK SATU l1EIMPATDUDUK. Bukit Bendlera 65.

1""" ' . ... . . . NEGERI PERAK .....

oo 60.. Ka. Matarllg. Kg.J IRenaas. Baglan Serai. SimpEing Lima... 8ungai Gedong.uli. Ka.'. TanjlungJ Piandangl. Changkat Ke~uing. Simpal1lQ.lawai. KamUl!lltingl. r 60. K. 9 .00 KERIAN Pant BUritar..g. IK~ Baharu Aver Kala.3. Beruas. [13JLaut. Lasah" Lintang.g.00 65-00 65-000 35.lan Hulu.mi Kg. KUffiU. Kati.lr.an. P·aaam.njang eo. Sungaii Siput Utal'a.Baharu Ayer raW~. K. Kelian Int. Bahaliu Padang GaJah IKUALA KANGSAR Kuala Kangsar.00 I Sitiawan -. K~. ILawairl. lenggolllg..m . lKg. Pelka n G!Jmey. ·.umut. Tsrunq. Rantau Pa. 0. Pantali Remis. Salak Baharu. Kg Kerul1ai. lubok Merball. TEKSIIKE PERAJK UNiUK SATIJIEMIPAT IDARI PUDURAYI\ mJOUK ~UAL. Manong M~NJUING l. Gu nu ng SemamlglO~ LARUT & MATANG TailPing. Kuala. Batu Kurau. Kg. Bersia Kg. SemQ:gang. Pengka. Kuala Sepetang.TAM BANG. Baharu. Kota Tarrpan Avelr SELAMA Sslarna. SUlilgai Bayer.A ILUMPUR IKE IKADAR DIESnNASI HULU PERAK Gerik. Ku~la R.

IKamparPERAK TENGAH Par it Seputetn. Batu Gajah. KUALA lUMIPUIR KE DESIIINASI KINTA IIPoh. Kg . Simp3!1l9 Pullaj. Tanjulng Ramblltan.00 2. Pulai. Chenderong Balajl $impang Empat Bagan Datoh. BAJAJNG PADANGI Tapatn.30.. Langk.- . Trolak.ap.GajaltJ HILIIR PERAK Teluk lntan. Chemor. Hutan 1M@lintang.TAMEIANG TlEKSI KE PERAK UNfUK SAIU TEMPAl DUDUK DARII PUIIJURAYA..00 30. Tanjonq Malim 20. Sg MaJnik.00 Menglembu. SeplUteh.. tanat. Tronoh. Kg.llll. Tal1liulng Tualal'lg. Slim River. Ayer Kuning. Bota Kanalrn.00 . Tspah Road. SJllim. Ghendenang. Gopeng.5. 8ehran:g. Tambl. B·ull~lhAJkar.

1"'"' NEGERI SELANGOR . ...iii . .

Jeram 15.ichornQI 7. Pll..50 .. Kgl.As-am Jaw3. Batang Kalil. Gedan. Ampang 10. Rasa.:S~ KADAR SABAK IBERNAJM Sebak. SUllliglai BlLllloh.. Sungai Ayer Tawar. Hull! Yam Bahan.00 GOMBAK Rawang.ikitIR"otan. Kelrlliing 15 . Kg.gsa. Kalumpang. Peta1lin9 Jaya. Ser@ndah KUALA SELANGOR 15. Satang Berj unta i.- . KUALA LUMPUR KE DESTINrA.00 lKiuala Sela ngor. I(. SQe·hart(). Kuanq. Batu Caves.AJUINIG Shah Allam.g. SUlligaiBes~u. S€kincl1ian 20. Subang J1aya. KgI.TAJMBANG TIEKSI KE SELANGOR UNif1UK SATU IEMPAT DUDI!JK nARl1 PUDILIRAYA.. Batu Arang.00 PEI.ANGOR.00 IHIUiLUSEI. "fa njlUlng Karang.lBah~uu. Bll..!. Kuala KlLlbl!. 0 0 Ps:retak.

fNMBAlNG TEKSII!l(E .ANSOR. hmi}nViI1.00 12 .[9IE.Q. CtleffiS. T'iiii'l:l!.g'. Bi2inltlf1S. Ben!! nanl}. Jef1.Sepat 10.i[)O T~LJk lllaitok.~~m. UNTUK SA1U TimlPA]' DUIiJ~K aoo K~J~!il.f_f1g . Brog~ ~a. MD~.l.U~iJ LE!!ng:i!it. S~ti'!gi. Teluk Poalilg)iFmlGaffill.

. .. NEGERI SEMBILAN ..1""" ' .. .... .

Mantin. Labu.lawang. Rompiml 20.I.00 KUALA PILAJH KJualla IP~~6!h.. Baham Slungai Lui. N~lai. Pedas.A LUMPUR. 00 0 R~MBAU Rembau. Kg.000 JEMPOl Bahau. Rantau 13JlO PORT DICKSON Port iDilckson.. Pallong. Sandal!" B~ruselli)ilng. .Pengkalan Kel1l'1pas.TAMBANG liEIKSl1 KiE. Pertang KADAR SEREMBAN Sen~lIi1balili lenggeng. KE j DESillNASI JEIWEIBU IKuala K. LuklJt. Pasir PaJli1jang 15. Kota 20_00. Titl. Dangl!. Johol 20 . PUIDURAYA KUA. lPaja. Tanjul1Ig lpoh. SiilllialJl. Batu Kikir.NEGERI SEMBILAiNI UNTUK SAf'lllTEMPAT DUmJK IDAR..1"1'11. Aver Hlaam.

N IIJNilUK SATU TEMPAl DUDUK DARI PUDURAYA. KUALA. G€imas. Batang Melalka.-00 . lUMPUR KE DIESTINASI TAMIPIIN Tampin. Gemencheh. Sungai Dua.ANGI 'TEKSI K! NEGERI SEIMBILA. Ayer Kuning Selatan KADAR.TAMB. Kg. 25.- .

. .... . . NEGERI MELAKA ...1""" ' . .

lDurian TlInggal. Lubok Chiina.25. Tanjung KJing MIELAKA TENG.SATU TEMPAl DUDUK DARI PILIDURAYA. Kg.lkitAsahan. Sung. KUALA LUMPUR KII: OESTIINIASI ALOR GAJlAH A~or Gajah. Nyaloo" Bl!.AII-II 25. Tangga Batu. Simpang Ampat.00 MelaiKa. lRembia I KADAR 25. KSJldang" Simpang Bugils . Chin Chin. saharu Sungai Udang. Selandar. Masjid Tanah. lRamueini Clhiillia Besar ALOIRGAJAH Kuala.00 .00 JASIN Jasln. 25.TAMBANG TIE:iKSII E MELAKA UNTUK K ._000 25.00 5i rnpang Bekoh IKe:sa!1!gl Pajak. Bemoan. Ayer: MOllek. Sungai Baharu. 25.AH 8atu Berendarn. Brisu.00 MELAKA lENG. Merlimau -.ai RamiJan..

..iii .. NEGERI JOHOR ... .1""" ' .

Panl SlJllong. Bagll. Renggam. RenQlil. lelrliga.STINASI SI:GAMAl Segamat.00 . Senggarang30.00 Parit Bung·a.lAMBANG IEKSI KE JOHQR UNlTUK SATU TEMPAT OlllDUK DARI PUDUIRA'TA~ KUALA LUIMPILJR KE IDE.al1lg.00 BATU PAHAiJ' Batu Pahat. Buloh Kasap. Jagoh. Sirmparng IRenggarm. BkL Paslr. Pekan Parit Bakalr. YO:FligP~UIIg"Ayer Hiltam. Batu Enam. lab·is. Chaah KADAR I 3(}OO MIUAR Muar (BdL Maiharani). Gambir 25. Jementa~.AR GaFilsek.lBahiiarul Charnek. Kg . fallchor. Belkok. Jemalluang E 60. Blkt. Layang-layitlI119! 1 35..kri. Sarom. Sungai Mat. Tangkak. PalritJawa KLUAiNIG KJI u. 25. TongkanQ Ped'la~.00 Hi .. Sri Pantsi. Ayer Pali'llas. Padlai"lQI ndali. Bkt. Pagoh.i.. Bkt KaUIIglkalF. ~Bpolnig. Semerrah. Ba.00 MIllI.MEIRSIING Mersing. Paleh.

Kg.slilr Gudlang.AMIiANG ii"IEKSI.00 . Sklldlaii... Gellarllg Patah.lk I"Ip. Kong Ko ng 45 . KE ·JOHOR UlNTUIK SATU 1EMP. Kil. Tebrau.00 50. Kayu . Belnlul.a Pasong.sai.T.AT DUD UK ICARII PUDURAYA. KUALA LUIMPUR.Ar. Pontian Besar. Pa. Kulail. Ms. Pekan Nanas" Bandar Permas JOHOR IBAJHIRU Johor Bahru. KE DESTINASII KADAR KOlA. Sangllalnig. inNGGI PON"fIAN lPontiian Kech il.

.. .[I"'"' '''' NEGERI PAHANG ..

!Iltal1i. Beserah.ARII PUDUIRAYA. lEKSI KE PAHANG UNTUK SAiU TEMP.ANDS Tanah Rata. Kg.AMIERONIHIIGHI. Dong. SUI1IQlailLernbiing. Kgl.TAMBANG. Padangl Tengl~~u. Kuala.R DESTINASI C.Batu Ba laj RAUB RalLlb. KADA. Blkt Frasetr 18. Gamlbang 30JlO MARAN Maran.00 LlPIS Kuala lipis. Talnjllmg Lumpur. Benta 25. Rj~gllet 45. UjlMIPUR ~E.. Berinchiang. Teras" Teranurn. Pancing.00 f'(ua.. Tembeling. Kg. Genu r . Bandar PU:S8Jt Jengka. Damak.Af DUDUK D.00 Jeranmt. KUAlA.

'AMBANG lEKS I KJE.- 19 . Kuala Pontian. UNIU K P SATU TEMPAT DUDUK DARII PUDURAYA.van ROMPIIN Bandar BallJ Rompin. K!Ulalla. Triang. Sanggang. Kuala Rompin. Kg. Kualla Palhang. Lancang BEINTONIG Bentong. Kuala Ker?l~. IKUALA LUMPUR IKE IDESTINASII TEMIERLOH Temerloh.00 BERA Kg.. Menwkab.an.00 20.Ke'rayung Baharu. K9. Nenasi 115.00 .lelemung" Maneis PEKANI Pek. AHANG.. Kama. Genting Highlands.00' 20. Kg . Mengkarak.Bera.0·0 KAJDAJR 35. Kg.Kerdau. AUf. Karak. MenglkiUang.Pianggu 25.

NEGERI KELANTAN . .. . ....1""" ' ... .

Kg. Jelawa't 55. Gusl Periok.00 . Kusial Bharu 5{).00 61).'00 65-00 KOTABHARU Kota I8lharu.00 TANAH MERAH Tanah Melralh. Perupok. Keter'eh BACHOK Bachok.00 PASIIR IPUTEH Paslr Plrteih. Wakaf Baham PASIR MAS Pasir Mias.ntau Pal1l~ang. Cherang Ruku 50.KIELANTAJN UNTUK SATUTEMPAl DUDUK IDARJ PUDUIRA VA.TAMBANG JEIKSI KE . Kadok. Kg. lPenglkalan Chepa.- 20 . KUALA LUIMiPU Fi! KE DI!STIINAS·1 KADAR TUMPAT Tumpa]. MU~C1:ng. SelisinQI. Ra. Tok Uban 65. Pengkalan Kubur.

Berlam Bharu 40. P€ka n T emangan. Kg. MUSANG G ua Musang! Kg. lPullaliChol1dong. Tusku Albdl..!iJtu 30 JE:U J~n..T'AMBANG jeKSI KI! KELANlAN UNTIUK SAIU TEMPAT DUDUK DAR. Pe~a n Jam bu lLawar Bc.I PUDURAYA~KUAlA ILUMPUR KE MACH'ANG MacMng.00 QUA. Rahman Pe<Ira 50.00 KUA:LA KRAll KUlala Krai" Pahi. Kemubu 45.. Manek Ural.00 50. lDabong.00 21 .

.... .. NEGERI TEREN!GGANU . . .. .1""" ' .

IRAY A" KUALA IDESTINASI BcSIUT Kg.A!R 45. R. 45. Kg _ J'engolk BaJtu. Balli Ra.00 Kg" Langkap KUALA TERENGGANU K~ala Terengganll..JIRKlE KAD. Kualla Be$!ut. Paka 45.00 HUllJl'TIEIREINIGGANU Ku a la Be rang.abangTiiga 45..TEKSI KE TERENGGANU UNTUIK SAliU TEMPAT DUD'UK DAR.TAMBAJNlG.00 MARANG Kg.lr Untah.. Kg . Bkt.. Lebam.00 22 .I IPU[)I!. Jerangau. Bukrt Basii. Kg. Kg" La LU MIPIJ. Apai.c:.m. Jerbih. Aj IIII 45..ahmat Kg.P'ayungl. Pasir Akar.. AIL. Raja. Kg. BI<t. Kg.kit. Mer-angl. Jarnbu Bonglkok. Wakaf T aplai DUNGUN DUI'1lQII.00 SIETIIU Bandar Pemnaisuri. Kg .

3!.lktafil Billiliah Shah..00 KIEIMAMlAN Chukai.LOO Bandar 3@ri18andii. Kemasik. KUALA UJMIP'UR KE KADAR IICIESTI ASII N Bandar AI·lMl!. IK_erlih. Ba.I TAMBANG TEKS~ KE lERENGGANIU UNTUK. SATU TEIMPAT OUDUK DARI PUDURAYA. IPasir GaJalh.m:Jar KetengahJaya 4:5.Air J'emih.Bandar Cheaeh Baham 23 . Kgl.

Pand uan inli tertaklu k Ikeipada plndaan yang oorktli3Jtkuas1l.. PENUTUP <> J1abatan Akauntan rNeogara Jabamn Perdana M€nreri + . ...' .operasi Pengangkui:alrl Awam Putrajaya y Panduan ini diglulnakalill hanya Ull'lItUIK tl]nwtal1J ta'lmlbang teksi yang tid!aK mengemwk:aka!i'l res-it . K.tkuasa mulal tuntutan bulan Mac 2006 • ..dar! semasa ke semasa... .~ KementelFian Dalam Negerii ~ Steseln Teksi PI~duraya .. Pandutlln linl berkua..

.ya lFeblruS!lri2006 . . Peng urusan 'liERBIIIAN . .1""" ' ... .RAK IPERJAlANAN D:ISEDIIAKANI Selksyen Kewangan OlEt=I: Dan AkaulIl Bahaglian Sumber Manusia da n IKlhid mat. J1abatan Pe~k:hidlmata n . PANIOUAIN TAMBANG TEKSIIOAN JA....Awam ( Sahagian Sumoor ManlJlsia dan Klhidmat Iflelrl!gurusan) Pll)t~aj:a..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful