PraR_ata
'hnga.mli ~ $umfJer ~anusia ian ~ Pmgruusan

JalJJJtan Perkfiiamatan 5iwam...

Assalarnualaikum

dan salam sejahtera. syukur ke hadrat Allah S.W,T kerana dsnuan Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Buku

Saya ingin rnenqucapkan limpah kurnia

dan izinNya,

Penqurusan

(BKP), Jabatan Perkhidmatan

Awam dapat menerbitkan

Panduan Pengurusan Kewangan dan Akaun. Buku Panduan ini diterbitkan bertujuan untuk menjelaskan pegawai dipatuhi JPA tentang tatacara dalarn Pengurusan penqencalian kepada sernua yang perlu itu. buku

dan peraturan Justeru

Kewangan

dan Akaun,

panduan lni diharapkan dapat meningkatkan pegawai-pegawai akaun JPA serta memaslikan tepat, cekap,

pengetahuan dan kemahiran semus urusan kewangan serta berkualiti dan

dHakukan dengan

teratur

sejaiar

dengan slogan JPA, "Kepuasan Pelanggan Keutamaan Karni",

(DAnN

MADINAH BINTI MOHAMAD)

1"""

'

...

t.
2..

1

INegerii Per1~s lNegl3rii lKedaJltil piUllaJ!lJ1 Pi'rnangl INegl3rii Perai!: INegErii S-elaJlilgor INegErii S-elllilll)ilian

5

3.. 4..
5..

9

6..

111 13'15-

1.

9.

INegBrii Johor INegerii PahaJng INegerii IKelaJliltOlrn INegerii irerelilggaJli1:U1 Penulup

H]:

10. 111. 12. 13.

Hi,

2!n
22 24
,iiii

Iiiii,

1"""

'

...

LEMBA.H KLAN!G

...

,

,

...

.00 60_00 35.5 [}eBS Jstan Ampang - PahlswBn 35 305 35 30.5 37 30 lama 30 35 35 36 <10 Jalan Parlimen .IARAK ll. JHDN I J"ll'an I [JOh l [Ba~u Calltom~lan so oo 35.TAlMIBANG UNTUK SEBUAHI TEKSI DAm IBU PIEJABAT KE KAWASAN DI LEMBAHI KLANG DAN KAWASAN SEKITARNfYA Bil 1 DI2HlfllA51 .3ndaraya 30.5 3(1 35.·~.5.00' .I.00 :<!s.erdsna 13.) -40.!)[) 35 3D 28 2:9 30 32 33 34 Gcmba'k Hio:3pil!l1 Uf1l~\lersiU .INTANIl Mont Kiara 70 40 300 21 35 30 24 26 DeS3 F'ei3lirog Desa Tun Razak 35 18 3-:J00 25.00 ll5 I Pla.!.00 3D. Bililarilll Jslian Durta .00· .00 .IJQ .0(] 300(1 Tun Hlussain Onn l Ch-aras P.(1) 25..:jO 40.. PJ 1-II~ton l KWSP PJ ~~ 3.00 3O. 30 4-5 24 20.arna ..!lO 6 Bandar Kiinrara :2 !"lInggi'll ~ 8 Bandar Mehkota{KISDAR Bangil .'i{n.00 .OO 30.0() 30.00 20.000 3(].00 4::.Hanfian Jalan Kjlar1lg l.OO HI BUk.00 ~.0(1 .1t Kli!lr~ .0(10 30..J$I . Bal'1.00 30.000 30.00 3.00 31100 115..' ~.30. {KIVI) MOAR{ '6·00 :~5IJO RM l I AJamanC1a 4~ 4~ §.0(] 1() BSJ1dar ~Jnway 11 SaMar ~9 35 30 30 36 30 40 55 ·S5 2~. sar 8aru Pangosun 30.!allan Bukii.og 150 Sa1u Hi HUllu Langati ~7 IBUkit B.30.30.Jlalan Lspangan Terhang Jln DuQJ.45.QI) 20.()C 25.a IPgkJan 40 JQ 3.- .

0il 30 25..OO 45.00 2 . Kajang 2.1 42 44 Jelan Raja Chuian DE:Sl1INASI' Jalan Petalin@ (C hina Tcwn] 35 35 30.a IKampung Ksmpung 30.00 30. i JPA. 9.00 so.j.00 2.00 45.0 213 :JO.OIl 45 <i9 cO Kg.mlarak ·40 ~8 Jool3n Tun.'].00 30.00 4500 52 5:3 M AiaJp Baham f Jalan Tusnku AbdullR8hman 2 35 aon 30.00 30.2 Kampu~ Kampuf'.! leu PEJABAT IKE KAWASAN DllEMIBAH KlbANG DAN KAWA.00 ~il.!Ialan 88'. II~mail 35 5<) IJs'ian Yap IKwan SE!ng JIPM I M'iI:sjid Pulraja.01l 15.O AUI'l JAU2 KUBnl.00 25.00 :10.NG UNTUK SEBUiAIHITEKSI [lIAR.00 00..utI<£ram~.1 IP€kal:} Salak Tinggii 30.00 30. Bul'uh 63 6<1 KBll1IpUng Puli3:LJMeranti Sungai Balsik:.00 40 DO 40' ao IPakal!l Kapar " Ilokr!J 8.00 5"7 58 59 KamlPung Kampung ID8J1.00' . Mine$ MINLON Pantai Serd~J(l tJPA 810r Pencen D..SAN S~IKITARNYA BIL ~.00 15 .u ngai Blili'Iuh Karl1pung Me19~ Subang 40.0n 6.n 74 75 Mir!~:> 'R~Qrt Cit>..00 '15.oo 30.g Pa~'a Jaras.IFAM8A.000 2:5.Sl1ilil3n Midshi Kill A 35 36.00 20.31aJilil'" Kampu.00 35.00 3iJ.00 30. Sg.ss Bam " li.QO' '15.00 20.ng K~Ii@i f RIM J5 21 18 J'O. Cher.

00 zn.esin! '11 z..4 4 f'utraJ2. KI3ng 50.20.'00 118 ' Taman Cannaught! 11 9 Taman 1121 Kaja".00 25.05 ni~ 25. GUapi3c!>! S9~2lr 18illion 28 )5 30 30.00 25.00 6.00 10.eo 45.{)0 ~D 55 25.00 30.-00 ~ 5 4 13.~ 40 3~ ss.. 4<l.00< <'IO.00 20.00 2S.S.01 25 88g~mbut Ssk.00 1100 88k~'('Bn 21 .Pr.<Ji) 20.000 6.OlS.00 20.:1-00 II m 'flB Ra.CO 45 50 8 Ja 86 I g.1iJa 26 2.00 20.00 3D.00 30.wang Saiak .00 45.co 30.lan J6 00 30 teo .00 <:~ 22 114 Taman ":'J1ggelik \..~Se~a.CO 20m 40. SEI<lUl :15 ~5 405 .i='resinl16 !i.oQn :30.l .OQ 26 21 00 81 Putraja/(8 .00 3 .DO 11 ( I Taman C8mp~~_ GllCf.0D .Tsman .AJam IUITh'''UNiSElAiIIRCB.fPiKl'IIS 1 so 40 26 40 10.TAMBA}NG UrNlTUKSEBUAH TEKSI DARI!E!U PiEJAiBAT KE KAWASAN DI LEMBAH KLANG DAN KAWASAN SEKIT ARNYA JARAtI (lKM~ KAJOAR{ RM ) 40.1 Baru 26 nm~n K<Il~ffI9I\4eW-8h 28 29 3D 1122 Taman Kob'lW~ I 20 no 20.3 15.00 a7 BaJi"ii1.00 35.00 30.oo '15.) nc I I I B .0:) 25.~ . SMh (\lam sentul i Taman Dr.W ~J10(l IPULAPOl IP!JI8~ Iliiidah " Pelacuhan 4(1 as.

K_aj:ang 125 [Taman M'!:lsra 126 .SAN DI LEMIBAH KlAING DAN KAWASAN SEKI1'A!'l.- 4 .00 35.<l ~3000 .00: 20. .FaJ 141 UKM Bangi 142 Ulni'o'Brcsiti Mal~~a IINlTEIIIQAJH 28.30.00 20.n lIndah.00 20.Taman Mutiara Timur { Ba!lat 50 28 26 2S 21 24 aD :1'000 3.00 ~31 I Taman 1132 Taman 133 I Taman 134 Ilaman Sakap.0C 25. Senlos<I I Zamrud Sen M~a.1)[} 30.00 20.C:>() 22 144 IWangsa Mlaju 145 IWisma Belia .a"R ( RM 45_00 I 1.0. SE8UAlI-II lEKSl1 D'ARIIIBU PEJAIBA T' Ke: KAWA.00 25.T'AMBANG UNTUK.NYA BIll OESTINASiI JARAJK ~IKlM~ KAD.00 20. Kinre.el'li'Jri 28 1351 iai1'l<ln Sunteklf'PH <Cheras 136 Taman Tanming Kili 28 138 ITaman Tekncbgil Malavslia 139 Taman 'far1} lian YfJWloli.c.lDBP 30 15.00 calatal1 : Re-sit I!)E!rhl dl6ertakan bagi tWIt'ltUl'lIn delri KLIA ke Pejiabat I R:ul!I!1<!h" Jib tan I)a reeitwntutanakan dibayar bera9nklin tambalng 'EiRL' .23 TOlmat1liM1aluri Ketoong / Mailja~ra 124 Taman "'iIllur f Berli.00 30.00 30.00 25..::tiawangsa Sri K.. Shah AJam S..00 15..

1"'"' NEGERI PERLIS Iiiiii. .iii .

KUALA UJIMPUR KE m:~nmtASI IKANGAR KADAR 65.00 Kal1ig8 r r KANGAR IKakii l3:ukit.TAMBANGIEKSI IKE.000 KANGAIR Beseri Mata Ay.- .A.PERLIS UNIUK SAIU TiEMPAT DUDUK DARI PUOURAY.AR Simpang 4.... KUjala Sang liang 65 .slf i 65.00 KAING. 0 0 .00 I KANIGAR IKualla Perliis KA1NG. Pad~mg Besa r 65. Pauh 65.AR Arau.

NEGERI KEDAH .. . ' ' ..... ....

0 0 70.Kota San~ngSemul 60 . KlJAbA bUM PUR KI~ DE::STINASIII KUIBAf. Senara. Bukit Kayu Hitam. Sunglai T~alllg 60.00 IKADAR PE.. Tunjlang. KlJIa. Kodliang.00 6 . Yan Kechi!. YanlBesar 60. Silntolk.00 70 . Kepala Bartas.00 SIK Silk. Kolbah.. Padang Sanai.Kub~)rPanJang. IKg Padang Temp.iflh. Clhanglun. Sungali Llmau lDallam. Kg. Ayer Hitam PADANG TE.SElAR Allor Se~r.RAP Kua. Naka.Atll UNJUK SAl'lJI TEMPAT DUDUK DAR.NDANiG PendafbQ.at.. anggar L Pokok sena.. Nami. KOTA.lAM8ANG l'EKSI KE K. Tokai..lIG PASU Jitm. Tanah lMerah. Slimpang Emp. Guar ChempedaK. Jenun.EID. Kg Tobiar.i!a SlJIngai Limau.la Nerang. Alar MeIF. Anak Bukil.. K\l Jerneri.00 VAJN Yan.Gublir. Pekall1 Batu 5 60. Pl!IIDURAYA.

TAJMBANG TIE. P'adallg tembu. Terap 600. Sungai Karangalil. KE KADAR. Lunas. Tikarn Balu KULIM 60.uPulas. Sungai Pumi. Padang Ssral.!I Kualla Selama.Ayer Puteh Lubuk Buntsr 55. Su nga i Ssluen g.! Bedong. Meriba.000 Sungai Kcob. Kg. Gurun. Merbok. I KUALA MUDA Sgl Petani. Sungai Lalang.0000 7 .KSIIKE KEDAH UNTUK SAIIJ. . Serdang. Miahal11Q .ng. Tanjung Dawai.J TiEMPAT DUDUIK DARI PIUDUFtAYA1. KUAlA DESTINASII LUMPUR. IKe~ang IBaharu! KUlLIM 60.00 Kullim. Kelang Lama.000 BAN DAJR BAHARII. Jenia. Padang Golf. Karangan.

... . ..... ' '001 PULAU PINAN!G . ... .

Batu Feringlgii.- 8 .00 Nibong Tebal..ARAT CAVA 65. Kepala..AlRIIPUOILIRAYA.AR.00 . Bukilt TamiblJn 50.00 BAHAGIIAJNI'TIMUR LAUl Georgetown. D. KUALA lUMprlJlR KE DESTINASI BAHAGIIA!N UIARA IKAD.00 Vall D'or.il Bakap 50.TAMBANG. TEKSI KE PULAU PIINANG UINITUK SATU l1EIMPATDUDUK. Bukit Bendlera 65.00 BAHAGIAN B. SUflga. Batas 55. IButtelWorth.0<0 Buk~ MertaJam 55.

..1""" ' .. NEGERI PERAK .. ... . ..

Bahaliu Padang GaJah IKUALA KANGSAR Kuala Kangsar.TAM BANG. SUlilgai Bayer..lawai.. Bersia Kg.J IRenaas. Ku~la R. Gu nu ng SemamlglO~ LARUT & MATANG TailPing.g..g. K. r 60. Simpal1lQ. Kota Tarrpan Avelr SELAMA Sslarna. ILawairl.Baharu Ayer raW~.00 I Sitiawan -. Kati.an. Ka. Pantali Remis.'. KUffiU. Salak Baharu. Kg.. Beruas. Sungaii Siput Utal'a.lr.mi Kg. KamUl!lltingl. K.njang eo.m . [13JLaut. K~. Matarllg. ·. Changkat Ke~uing.3. Baharu. TEKSIIKE PERAJK UNiUK SATIJIEMIPAT IDARI PUDURAYI\ mJOUK ~UAL.uli.00 KERIAN Pant BUritar.lan Hulu. IK~ Baharu Aver Kala.. P·aaam. 0. 9 .umut. Kuala Sepetang. Kuala. Kg. lubok Merball. Ka. Manong M~NJUING l. Rantau Pa. SemQ:gang. 8ungai Gedong. Kg Kerul1ai. lKg. Tsrunq.00 65-00 65-000 35. Baglan Serai. Pengka. lenggolllg. SimpEing Lima.A ILUMPUR IKE IKADAR DIESnNASI HULU PERAK Gerik.oo 60. Kelian Int. Lasah" Lintang. Pelka n G!Jmey. Batu Kurau. TanjlungJ Piandangl.

GajaltJ HILIIR PERAK Teluk lntan. Bota Kanalrn. IKamparPERAK TENGAH Par it Seputetn.. Ayer Kuning. tanat. Tanjonq Malim 20.ap. Kg . Pulai. Simp3!1l9 Pullaj.30. BAJAJNG PADANGI Tapatn. Kg. Tambl. SJllim. Tal1liulng Tualal'lg. Slim River. Trolak. Langk.00 Menglembu. SeplUteh.. Tanjulng Ramblltan. Hutan 1M@lintang. Sg MaJnik. Chenderong Balajl $impang Empat Bagan Datoh. Gopeng. KUALA lUMIPUIR KE DESIIINASI KINTA IIPoh. 8ehran:g.llll.- .00 2.00 . Chemor. Tronoh..5. Batu Gajah.TAMEIANG TlEKSI KE PERAK UNfUK SAIU TEMPAl DUDUK DARII PUIIJURAYA. B·ull~lhAJkar.00 30. Tspah Road. Ghendenang.

1"'"' NEGERI SELANGOR ..iii . . ..

.ikitIR"otan. Bll.lBah~uu. Satang Berj unta i.00 lKiuala Sela ngor. Batu Caves. Kalumpang. Kg.ichornQI 7.50 .00 PEI. "fa njlUlng Karang.As-am Jaw3.- .!.TAJMBANG TIEKSI KE SELANGOR UNif1UK SATU IEMPAT DUDI!JK nARl1 PUDILIRAYA..AJUINIG Shah Allam. Pll.. Sungai Ayer Tawar. KgI.00 IHIUiLUSEI.:S~ KADAR SABAK IBERNAJM Sebak. Batu Arang. Ampang 10. Gedan. I(.gsa. SQe·hart(). Batang Kalil. SUlligaiBes~u. SUllliglai BlLllloh. Peta1lin9 Jaya. Kelrlliing 15 . Subang J1aya.. Ser@ndah KUALA SELANGOR 15. Hull! Yam Bahan.00 GOMBAK Rawang. 0 0 Ps:retak.. Kuala KlLlbl!. Jeram 15. Kgl.g.ANGOR. KUALA LUMPUR KE DESTINrA. Kuanq. Rasa. S€kincl1ian 20.

UNTUK SA1U TimlPA]' DUIiJ~K aoo K~J~!il.l.Q. Jef1. Teluk Poalilg)iFmlGaffill.[9IE.U~iJ LE!!ng:i!it.ANSOR. hmi}nViI1. S~ti'!gi. CtleffiS.Sepat 10.00 12 . Ben!! nanl}.fNMBAlNG TEKSII!l(E .f_f1g . Brog~ ~a. T'iiii'l:l!. Bi2inltlf1S.i[)O T~LJk lllaitok. MD~.~~m.g'.

.. ..1""" ' . ... . NEGERI SEMBILAN ...

SiilllialJl.. Kg. Dangl!. LuklJt. Pedas. Titl. Pasir PaJli1jang 15. lPaja. Kota 20_00.Pengkalan Kel1l'1pas.00 KUALA PILAJH KJualla IP~~6!h. Johol 20 .. Pallong.lawang. KE j DESillNASI JEIWEIBU IKuala K.I.TAMBANG liEIKSl1 KiE.1"1'11. PUIDURAYA KUA. Rompiml 20. Pertang KADAR SEREMBAN Sen~lIi1balili lenggeng. . Batu Kikir. 00 0 R~MBAU Rembau. Tanjul1Ig lpoh. Mantin. Labu. Baham Slungai Lui.A LUMPUR. N~lai. Rantau 13JlO PORT DICKSON Port iDilckson. Sandal!" B~ruselli)ilng. Aver Hlaam.000 JEMPOl Bahau.NEGERI SEMBILAiNI UNTUK SAf'lllTEMPAT DUmJK IDAR..

Sungai Dua. G€imas. Ayer Kuning Selatan KADAR.-00 .- . Gemencheh.ANGI 'TEKSI K! NEGERI SEIMBILA. Batang Melalka.TAMB. KUALA. 25. Kg.N IIJNilUK SATU TEMPAl DUDUK DARI PUDURAYA. lUMPUR KE DIESTINASI TAMIPIIN Tampin.

. ..... NEGERI MELAKA . ..1""" ' .. .

ai RamiJan.AII-II 25. Sung.00 MELAKA lENG.00 MelaiKa. KUALA LUMPUR KII: OESTIINIASI ALOR GAJlAH A~or Gajah. lDurian TlInggal.00 JASIN Jasln. 25. KSJldang" Simpang Bugils . Kg. Selandar. Sungai Baharu. Bemoan. Tangga Batu. Lubok Chiina. 25. Tanjung KJing MIELAKA TENG.AH 8atu Berendarn.00 .. Brisu. lRamueini Clhiillia Besar ALOIRGAJAH Kuala. saharu Sungai Udang.25. Chin Chin. Ayer: MOllek. Simpang Ampat.SATU TEMPAl DUDUK DARI PILIDURAYA._000 25. Merlimau -. lRembia I KADAR 25.TAMBANG TIE:iKSII E MELAKA UNTUK K .00 5i rnpang Bekoh IKe:sa!1!gl Pajak. Masjid Tanah. Nyaloo" Bl!.lkitAsahan.

.iii .1""" ' .... NEGERI JOHOR .. .

Batu Enam. Sirmparng IRenggarm. Jemalluang E 60. fallchor. Tangkak. Ayer Pali'llas. Bkt KaUIIglkalF.al1lg.00 MIllI. Senggarang30. Jagoh.00 Parit Bung·a. Jementa~. lab·is.MEIRSIING Mersing. Gambir 25.00 Hi . Buloh Kasap.AR GaFilsek.. YO:FligP~UIIg"Ayer Hiltam.lAMBANG IEKSI KE JOHQR UNlTUK SATU TEMPAT OlllDUK DARI PUDUIRA'TA~ KUALA LUIMPILJR KE IDE. Kg . Renggam.. ~Bpolnig. PalritJawa KLUAiNIG KJI u. Pekan Parit Bakalr.i. Blkt. lelrliga.00 . Sarom. Chaah KADAR I 3(}OO MIUAR Muar (BdL Maiharani). Sungai Mat.STINASI SI:GAMAl Segamat. Layang-layitlI119! 1 35. RenQlil. Sri Pantsi.00 BATU PAHAiJ' Batu Pahat. Belkok. BkL Paslr. 25. Paleh. Bagll.. Semerrah.lBahiiarul Charnek. Ba. Bkt. TongkanQ Ped'la~.kri. Padlai"lQI ndali. Pagoh. Panl SlJllong.

Tebrau. Kg. KE ·JOHOR UlNTUIK SATU 1EMP.AMIiANG ii"IEKSI. Pekan Nanas" Bandar Permas JOHOR IBAJHIRU Johor Bahru.. Kong Ko ng 45 . Kayu . inNGGI PON"fIAN lPontiian Kech il.AT DUD UK ICARII PUDURAYA. Pa.T.sai.slilr Gudlang. Pontian Besar. Ms.00 50.Ar. Sklldlaii. Belnlul. Kil.. KE DESTINASII KADAR KOlA. Gellarllg Patah. Sangllalnig.a Pasong.00 .lk I"Ip. KUALA LUIMPUR. Kulail.

.[I"'"' '''' NEGERI PAHANG . .. .

00 Jeranmt. UjlMIPUR ~E. Rj~gllet 45.AMIERONIHIIGHI. Blkt Frasetr 18. KUAlA.TAMBANG. Kuala.R DESTINASI C.ARII PUDUIRAYA. Pancing. Gamlbang 30JlO MARAN Maran. Kg. Damak. Kg. Tembeling. Berinchiang. Beserah.Batu Ba laj RAUB RalLlb. SUI1IQlailLernbiing..Af DUDUK D.00 LlPIS Kuala lipis. Genu r .!Iltal1i. KADA. Teras" Teranurn.. Bandar PU:S8Jt Jengka. Dong. Padangl Tengl~~u. Talnjllmg Lumpur. Kgl.00 f'(ua. lEKSI KE PAHANG UNTUK SAiU TEMP. Benta 25.ANDS Tanah Rata.

Kerdau.00 20.Ke'rayung Baharu.. K9.00' 20. Menwkab. Triang. Kuala Ker?l~.- 19 . Lancang BEINTONIG Bentong. AHANG. Karak.Bera.van ROMPIIN Bandar BallJ Rompin. UNIU K P SATU TEMPAT DUDUK DARII PUDURAYA.00 BERA Kg. K!Ulalla.00 . Kualla Palhang. Kg. Sanggang.lelemung" Maneis PEKANI Pek. Kg. Nenasi 115.'AMBANG lEKS I KJE. Genting Highlands. Mengkarak. Kama. IKUALA LUMPUR IKE IDESTINASII TEMIERLOH Temerloh.an. Kuala Pontian. AUf. MenglkiUang. Kg .Pianggu 25..0·0 KAJDAJR 35. Kuala Rompin.

1""" ' . ...... NEGERI KELANTAN . .. . .

00 . Ra.00 TANAH MERAH Tanah Melralh.00 61). Jelawa't 55. Kadok.'00 65-00 KOTABHARU Kota I8lharu. Perupok. Kusial Bharu 5{).TAMBANG JEIKSI KE . Wakaf Baham PASIR MAS Pasir Mias. Pengkalan Kubur. Kg. Kg. Gusl Periok.KIELANTAJN UNTUK SATUTEMPAl DUDUK IDARJ PUDUIRA VA. Keter'eh BACHOK Bachok. lPenglkalan Chepa. MU~C1:ng.00 PASIIR IPUTEH Paslr Plrteih. SelisinQI.ntau Pal1l~ang. Tok Uban 65.- 20 . KUALA LUIMiPU Fi! KE DI!STIINAS·1 KADAR TUMPAT Tumpa]. Cherang Ruku 50.

00 QUA. lDabong. P€ka n T emangan.T'AMBANG jeKSI KI! KELANlAN UNTIUK SAIU TEMPAT DUDUK DAR.00 21 . Pe~a n Jam bu lLawar Bc.. Manek Ural.!iJtu 30 JE:U J~n. Kg... Rahman Pe<Ira 50.00 KUA:LA KRAll KUlala Krai" Pahi.00 50. lPullaliChol1dong. Kemubu 45. Berlam Bharu 40.I PUDURAYA~KUAlA ILUMPUR KE MACH'ANG MacMng. Tusku Albdl. MUSANG G ua Musang! Kg.

. . ..1""" ' ... NEGERI TEREN!GGANU ... ..

Apai.00 MARANG Kg.abangTiiga 45. Jerangau. Kg .. Kg..IRAY A" KUALA IDESTINASI BcSIUT Kg.c:.00 HUllJl'TIEIREINIGGANU Ku a la Be rang. Kg _ J'engolk BaJtu.ahmat Kg.TAMBAJNlG. Mer-angl.. Pasir Akar.. Wakaf T aplai DUNGUN DUI'1lQII. BI<t.TEKSI KE TERENGGANU UNTUIK SAliU TEMPAT DUD'UK DAR.lr Untah.. Bukrt Basii. Bkt.JIRKlE KAD.. Paka 45.A!R 45. Kg" La LU MIPIJ. Kg. Jarnbu Bonglkok. Balli Ra.I IPU[)I!.00 SIETIIU Bandar Pemnaisuri. R.kit.P'ayungl. 45. Kualla Be$!ut. Kg. Kg .m. Lebam. Aj IIII 45.00 22 . AIL.00 Kg" Langkap KUALA TERENGGANU K~ala Terengganll. Jerbih. Raja.

KUALA UJMIP'UR KE KADAR IICIESTI ASII N Bandar AI·lMl!.LOO Bandar 3@ri18andii. SATU TEIMPAT OUDUK DARI PUDURAYA..I TAMBANG TEKS~ KE lERENGGANIU UNTUK. IPasir GaJalh.m:Jar KetengahJaya 4:5.Air J'emih.lktafil Billiliah Shah.Bandar Cheaeh Baham 23 . 3!. IK_erlih.00 KIEIMAMlAN Chukai. Kemasik. Ba. Kgl.

Pandutlln linl berkua. ..dar! semasa ke semasa. PENUTUP <> J1abatan Akauntan rNeogara Jabamn Perdana M€nreri + ..' . ...operasi Pengangkui:alrl Awam Putrajaya y Panduan ini diglulnakalill hanya Ull'lItUIK tl]nwtal1J ta'lmlbang teksi yang tid!aK mengemwk:aka!i'l res-it .~ KementelFian Dalam Negerii ~ Steseln Teksi PI~duraya . K....tkuasa mulal tuntutan bulan Mac 2006 • . Pand uan inli tertaklu k Ikeipada plndaan yang oorktli3Jtkuas1l..

J1abatan Pe~k:hidlmata n . .Awam ( Sahagian Sumoor ManlJlsia dan Klhidmat Iflelrl!gurusan) Pll)t~aj:a... ..1""" ' ..ya lFeblruS!lri2006 .. Peng urusan 'liERBIIIAN .RAK IPERJAlANAN D:ISEDIIAKANI Selksyen Kewangan OlEt=I: Dan AkaulIl Bahaglian Sumber Manusia da n IKlhid mat. . . PANIOUAIN TAMBANG TEKSIIOAN JA..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful