PraR_ata
'hnga.mli ~ $umfJer ~anusia ian ~ Pmgruusan

JalJJJtan Perkfiiamatan 5iwam...

Assalarnualaikum

dan salam sejahtera. syukur ke hadrat Allah S.W,T kerana dsnuan Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Buku

Saya ingin rnenqucapkan limpah kurnia

dan izinNya,

Penqurusan

(BKP), Jabatan Perkhidmatan

Awam dapat menerbitkan

Panduan Pengurusan Kewangan dan Akaun. Buku Panduan ini diterbitkan bertujuan untuk menjelaskan pegawai dipatuhi JPA tentang tatacara dalarn Pengurusan penqencalian kepada sernua yang perlu itu. buku

dan peraturan Justeru

Kewangan

dan Akaun,

panduan lni diharapkan dapat meningkatkan pegawai-pegawai akaun JPA serta memaslikan tepat, cekap,

pengetahuan dan kemahiran semus urusan kewangan serta berkualiti dan

dHakukan dengan

teratur

sejaiar

dengan slogan JPA, "Kepuasan Pelanggan Keutamaan Karni",

(DAnN

MADINAH BINTI MOHAMAD)

1"""

'

...

t.
2..

1

INegerii Per1~s lNegl3rii lKedaJltil piUllaJ!lJ1 Pi'rnangl INegl3rii Perai!: INegErii S-elaJlilgor INegErii S-elllilll)ilian

5

3.. 4..
5..

9

6..

111 13'15-

1.

9.

INegBrii Johor INegerii PahaJng INegerii IKelaJliltOlrn INegerii irerelilggaJli1:U1 Penulup

H]:

10. 111. 12. 13.

Hi,

2!n
22 24
,iiii

Iiiii,

1"""

'

...

LEMBA.H KLAN!G

...

,

,

...

00 3O. JHDN I J"ll'an I [JOh l [Ba~u Calltom~lan so oo 35.00 ~.00 4::.og 150 Sa1u Hi HUllu Langati ~7 IBUkit B..5 37 30 lama 30 35 35 36 <10 Jalan Parlimen . Bal'1.- .00 3.IJQ .!allan Bukii.0(1 .00 .0(] 1() BSJ1dar ~Jnway 11 SaMar ~9 35 30 30 36 30 40 55 ·S5 2~.00 20.·~.Hanfian Jalan Kjlar1lg l.OO 30.0() 30. 30 4-5 24 20.()C 25.00 3D.QI) 20.00· .IARAK ll.0(] 300(1 Tun Hlussain Onn l Ch-aras P.3ndaraya 30..5.. PJ 1-II~ton l KWSP PJ ~~ 3..5 [}eBS Jstan Ampang - PahlswBn 35 305 35 30.OO HI BUk.000 3(].30.!)[) 35 3D 28 2:9 30 32 33 34 Gcmba'k Hio:3pil!l1 Uf1l~\lersiU .I. {KIVI) MOAR{ '6·00 :~5IJO RM l I AJamanC1a 4~ 4~ §.'i{n. Bililarilll Jslian Durta .00 ll5 I Pla.' ~.30.!.erdsna 13.INTANIl Mont Kiara 70 40 300 21 35 30 24 26 DeS3 F'ei3lirog Desa Tun Razak 35 18 3-:J00 25.30.00 31100 115.0(10 30.J$I .00 .!lO 6 Bandar Kiinrara :2 !"lInggi'll ~ 8 Bandar Mehkota{KISDAR Bangil . sar 8aru Pangosun 30.45.:jO 40..arna .TAlMIBANG UNTUK SEBUAHI TEKSI DAm IBU PIEJABAT KE KAWASAN DI LEMBAHI KLANG DAN KAWASAN SEKITARNfYA Bil 1 DI2HlfllA51 .00 60_00 35.) -40.5 3(1 35.000 30.a IPgkJan 40 JQ 3.00 :<!s.1t Kli!lr~ ..00 30.00' .(1) 25.Jlalan Lspangan Terhang Jln DuQJ.

000 2:5.00 45.01l 15.00 40 DO 40' ao IPakal!l Kapar " Ilokr!J 8.utI<£ram~.00 4500 52 5:3 M AiaJp Baham f Jalan Tusnku AbdullR8hman 2 35 aon 30.00 30.0n 6.1 IP€kal:} Salak Tinggii 30.a IKampung Ksmpung 30.00 5"7 58 59 KamlPung Kampung ID8J1.O AUI'l JAU2 KUBnl.00 '15.! leu PEJABAT IKE KAWASAN DllEMIBAH KlbANG DAN KAWA.1 42 44 Jelan Raja Chuian DE:Sl1INASI' Jalan Petalin@ (C hina Tcwn] 35 35 30. Mine$ MINLON Pantai Serd~J(l tJPA 810r Pencen D.NG UNTUK SEBUiAIHITEKSI [lIAR.00 30.00 so.00 30.j..OIl 45 <i9 cO Kg.g Pa~'a Jaras.OO 45.00 20. 9.00 15 .n 74 75 Mir!~:> 'R~Qrt Cit>.Sl1ilil3n Midshi Kill A 35 36.ss Bam " li.31aJilil'" Kampu.00 :10.oo 30.!Ialan 88'..SAN S~IKITARNYA BIL ~..IFAM8A. i JPA. Cher. Kajang 2.QO' '15. Sg.0 213 :JO.2 Kampu~ Kampuf'.00' . II~mail 35 5<) IJs'ian Yap IKwan SE!ng JIPM I M'iI:sjid Pulraja.00 ~il..00 2.u ngai Blili'Iuh Karl1pung Me19~ Subang 40.0il 30 25.00 3iJ.00 35.00 20.00 00. Bul'uh 63 6<1 KBll1IpUng Puli3:LJMeranti Sungai Balsik:.ng K~Ii@i f RIM J5 21 18 J'O.'].00 30.mlarak ·40 ~8 Jool3n Tun.00 2 .00 25.00 30.

<Ji) 20.20.'00 118 ' Taman Cannaught! 11 9 Taman 1121 Kaja".Pr.000 6.S.TAMBA}NG UrNlTUKSEBUAH TEKSI DARI!E!U PiEJAiBAT KE KAWASAN DI LEMBAH KLANG DAN KAWASAN SEKIT ARNYA JARAtI (lKM~ KAJOAR{ RM ) 40.00 30.:1-00 II m 'flB Ra..00 10.00< <'IO.oQn :30. KI3ng 50.1 Baru 26 nm~n K<Il~ffI9I\4eW-8h 28 29 3D 1122 Taman Kob'lW~ I 20 no 20.wang Saiak .oo '15.00 20.3 15.) nc I I I B .{)0 ~D 55 25.AJam IUITh'''UNiSElAiIIRCB.esin! '11 z.CO 45 50 8 Ja 86 I g. 4<l..~ 40 3~ ss.Tsman .eo 45.00 zn.00 1100 88k~'('Bn 21 .fPiKl'IIS 1 so 40 26 40 10.00 3D.00 35.00 6.1iJa 26 2.i='resinl16 !i.05 ni~ 25.OlS.00 20. SMh (\lam sentul i Taman Dr.00 30. GUapi3c!>! S9~2lr 18illion 28 )5 30 30.lan J6 00 30 teo ..00 2S.00 25.co 30.-00 ~ 5 4 13.l .W ~J10(l IPULAPOl IP!JI8~ Iliiidah " Pelacuhan 4(1 as.CO 20m 40.00 45.00 25.01 25 88g~mbut Ssk.OQ 26 21 00 81 Putraja/(8 .~Se~a. SEI<lUl :15 ~5 405 .00 a7 BaJi"ii1.0D .00 <:~ 22 114 Taman ":'J1ggelik \.00 3 .00 20.4 4 f'utraJ2.0:) 25.DO 11 ( I Taman C8mp~~_ GllCf.~ .00 30.

.FaJ 141 UKM Bangi 142 Ulni'o'Brcsiti Mal~~a IINlTEIIIQAJH 28.a"R ( RM 45_00 I 1.23 TOlmat1liM1aluri Ketoong / Mailja~ra 124 Taman "'iIllur f Berli.00 20.<l ~3000 .0C 25.00 25.lDBP 30 15.00 35. .Taman Mutiara Timur { Ba!lat 50 28 26 2S 21 24 aD :1'000 3.- 4 .0.00: 20. Kinre.00 20.00 calatal1 : Re-sit I!)E!rhl dl6ertakan bagi tWIt'ltUl'lIn delri KLIA ke Pejiabat I R:ul!I!1<!h" Jib tan I)a reeitwntutanakan dibayar bera9nklin tambalng 'EiRL' . Shah AJam S.T'AMBANG UNTUK.SAN DI LEMIBAH KlAING DAN KAWASAN SEKI1'A!'l.NYA BIll OESTINASiI JARAJK ~IKlM~ KAD.00 25.00 15. K_aj:ang 125 [Taman M'!:lsra 126 .c.00 30. SE8UAlI-II lEKSl1 D'ARIIIBU PEJAIBA T' Ke: KAWA.00 ~31 I Taman 1132 Taman 133 I Taman 134 Ilaman Sakap..n lIndah.1)[} 30.C:>() 22 144 IWangsa Mlaju 145 IWisma Belia ..30. Senlos<I I Zamrud Sen M~a.00 20.::tiawangsa Sri K.00 20..00 30.el'li'Jri 28 1351 iai1'l<ln Sunteklf'PH <Cheras 136 Taman Tanming Kili 28 138 ITaman Tekncbgil Malavslia 139 Taman 'far1} lian YfJWloli.

iii . .1"'"' NEGERI PERLIS Iiiiii.

TAMBANGIEKSI IKE. KUjala Sang liang 65 .00 KAING.AR Simpang 4.A..00 I KANIGAR IKualla Perliis KA1NG. KUALA UJIMPUR KE m:~nmtASI IKANGAR KADAR 65.PERLIS UNIUK SAIU TiEMPAT DUDUK DARI PUOURAY.- .00 Kal1ig8 r r KANGAR IKakii l3:ukit.000 KANGAIR Beseri Mata Ay. Pauh 65. 0 0 .slf i 65. Pad~mg Besa r 65.AR Arau...

NEGERI KEDAH . ' ' .. .. .......

Ayer Hitam PADANG TE.00 IKADAR PE.00 6 . Yan Kechi!. Guar ChempedaK. Bukit Kayu Hitam. Silntolk.. Kg Tobiar.Gublir.. Anak Bukil.la Nerang. Jenun. KOTA.. Pekall1 Batu 5 60. Senara. Nami. Padang Sanai.RAP Kua. Kepala Bartas.. Naka.EID..at. Tunjlang.iflh.00 VAJN Yan. Pl!IIDURAYA. KlJAbA bUM PUR KI~ DE::STINASIII KUIBAf.00 SIK Silk. Kolbah. Sungali Llmau lDallam.lAM8ANG l'EKSI KE K. Alar MeIF. Tokai.00 70 .Kub~)rPanJang.SElAR Allor Se~r.NDANiG PendafbQ. Kg.. Slimpang Emp. Tanah lMerah. anggar L Pokok sena. Kodliang. Clhanglun.Atll UNJUK SAl'lJI TEMPAT DUDUK DAR.Kota San~ngSemul 60 . K\l Jerneri.i!a SlJIngai Limau. IKg Padang Temp. YanlBesar 60.lIG PASU Jitm. Sunglai T~alllg 60. 0 0 70. KlJIa.

Padang Ssral. IKe~ang IBaharu! KUlLIM 60.KSIIKE KEDAH UNTUK SAIIJ.J TiEMPAT DUDUIK DARI PIUDUFtAYA1. Sungai Karangalil. Meriba. . Miahal11Q . KE KADAR.!I Kualla Selama. Serdang. Tikarn Balu KULIM 60.ng. P'adallg tembu. I KUALA MUDA Sgl Petani. Sungai Pumi. Su nga i Ssluen g. Padang Golf. Lunas. Jenia.000 BAN DAJR BAHARII.Ayer Puteh Lubuk Buntsr 55.uPulas. Terap 600. Merbok.TAJMBANG TIE.000 Sungai Kcob. Karangan. Sungai Lalang. Kg. Tanjung Dawai. Kelang Lama. KUAlA DESTINASII LUMPUR.00 Kullim. Gurun.! Bedong.0000 7 .

....... . . .. ' '001 PULAU PINAN!G .. .

00 . IButtelWorth. Batu Feringlgii.0<0 Buk~ MertaJam 55. Bukit Bendlera 65.AR..00 Vall D'or. Batas 55.- 8 .00 BAHAGIAN B.il Bakap 50. KUALA lUMprlJlR KE DESTINASI BAHAGIIA!N UIARA IKAD.. SUflga.ARAT CAVA 65.TAMBANG.00 BAHAGIIAJNI'TIMUR LAUl Georgetown. Kepala. D.00 Nibong Tebal.AlRIIPUOILIRAYA. Bukilt TamiblJn 50. TEKSI KE PULAU PIINANG UINITUK SATU l1EIMPATDUDUK.

...1""" ' .. . .. NEGERI PERAK .. ..

SimpEing Lima. Kg. Tsrunq.njang eo. Batu Kurau. 8ungai Gedong.J IRenaas.TAM BANG. Beruas. IK~ Baharu Aver Kala. TEKSIIKE PERAJK UNiUK SATIJIEMIPAT IDARI PUDURAYI\ mJOUK ~UAL..00 KERIAN Pant BUritar. Salak Baharu. ILawairl. 9 . Kuala Sepetang.g. SUlilgai Bayer. Manong M~NJUING l. Changkat Ke~uing.uli.mi Kg.oo 60. r 60. Kelian Int. Ku~la R. SemQ:gang. TanjlungJ Piandangl.lawai. K~.A ILUMPUR IKE IKADAR DIESnNASI HULU PERAK Gerik. [13JLaut.g. Pantali Remis.m .. Rantau Pa. 0.lr. Sungaii Siput Utal'a.'. Lasah" Lintang.Baharu Ayer raW~. Kuala. Kg Kerul1ai. K. KamUl!lltingl. Ka.. Simpal1lQ.3. Ka. KUffiU.. P·aaam. Kg. Baglan Serai. lKg. Bersia Kg. K.lan Hulu.00 65-00 65-000 35. Kota Tarrpan Avelr SELAMA Sslarna..an.umut. Kati. Pelka n G!Jmey. Bahaliu Padang GaJah IKUALA KANGSAR Kuala Kangsar. Matarllg. Pengka. lubok Merball. lenggolllg. Gu nu ng SemamlglO~ LARUT & MATANG TailPing.00 I Sitiawan -. ·. Baharu.

llll.TAMEIANG TlEKSI KE PERAK UNfUK SAIU TEMPAl DUDUK DARII PUIIJURAYA.. 8ehran:g. Slim River. Tambl.- . Pulai. IKamparPERAK TENGAH Par it Seputetn.00 30.. Trolak.GajaltJ HILIIR PERAK Teluk lntan.5. Tanjonq Malim 20. Kg. Tronoh. Batu Gajah. Gopeng. Simp3!1l9 Pullaj. Kg .00 Menglembu.. tanat. Tspah Road. Langk. SeplUteh.30. Hutan 1M@lintang. Bota Kanalrn.00 . B·ull~lhAJkar. Tal1liulng Tualal'lg. Chemor. BAJAJNG PADANGI Tapatn. SJllim. Sg MaJnik. Chenderong Balajl $impang Empat Bagan Datoh.00 2. KUALA lUMIPUIR KE DESIIINASI KINTA IIPoh. Ghendenang. Tanjulng Ramblltan. Ayer Kuning.ap.

1"'"' NEGERI SELANGOR ..iii . .. .

AJUINIG Shah Allam. Batu Caves. Batu Arang. Rasa. SUllliglai BlLllloh..- ..ichornQI 7.ANGOR... Kuala KlLlbl!.g. Gedan. Hull! Yam Bahan.00 lKiuala Sela ngor.!.00 PEI. S€kincl1ian 20.As-am Jaw3. Bll. KgI.00 IHIUiLUSEI. Kuanq. SUlligaiBes~u. Sungai Ayer Tawar. Batang Kalil.TAJMBANG TIEKSI KE SELANGOR UNif1UK SATU IEMPAT DUDI!JK nARl1 PUDILIRAYA. KUALA LUMPUR KE DESTINrA. Kelrlliing 15 .gsa. SQe·hart().ikitIR"otan.lBah~uu.. Kalumpang. Kgl. Pll.:S~ KADAR SABAK IBERNAJM Sebak. Subang J1aya. "fa njlUlng Karang. Jeram 15.50 .00 GOMBAK Rawang. I(. Satang Berj unta i. Ser@ndah KUALA SELANGOR 15. Peta1lin9 Jaya. 0 0 Ps:retak. Kg. Ampang 10.

g'.U~iJ LE!!ng:i!it.[9IE. Jef1.~~m. MD~. Bi2inltlf1S. Brog~ ~a. Teluk Poalilg)iFmlGaffill. UNTUK SA1U TimlPA]' DUIiJ~K aoo K~J~!il. T'iiii'l:l!. S~ti'!gi. hmi}nViI1.f_f1g .Q.00 12 .i[)O T~LJk lllaitok.fNMBAlNG TEKSII!l(E .Sepat 10.l. Ben!! nanl}. CtleffiS.ANSOR.

. ..1""" ' . .... .. NEGERI SEMBILAN . .

Baham Slungai Lui. Labu.TAMBANG liEIKSl1 KiE. Pasir PaJli1jang 15..NEGERI SEMBILAiNI UNTUK SAf'lllTEMPAT DUmJK IDAR. Johol 20 .00 KUALA PILAJH KJualla IP~~6!h.. Pedas. N~lai.Pengkalan Kel1l'1pas. KE j DESillNASI JEIWEIBU IKuala K. 00 0 R~MBAU Rembau.lawang. Pertang KADAR SEREMBAN Sen~lIi1balili lenggeng. LuklJt. Dangl!.. . Kota 20_00.1"1'11.A LUMPUR. PUIDURAYA KUA. Titl. Mantin. Aver Hlaam. Rantau 13JlO PORT DICKSON Port iDilckson. SiilllialJl. Batu Kikir. Sandal!" B~ruselli)ilng. Tanjul1Ig lpoh. Kg.000 JEMPOl Bahau. lPaja.I. Rompiml 20. Pallong.

TAMB. Ayer Kuning Selatan KADAR. Sungai Dua. KUALA. Gemencheh.-00 . Batang Melalka.- .N IIJNilUK SATU TEMPAl DUDUK DARI PUDURAYA.ANGI 'TEKSI K! NEGERI SEIMBILA. G€imas. 25. Kg. lUMPUR KE DIESTINASI TAMIPIIN Tampin.

. .1""" ' . . ..... . NEGERI MELAKA ..

AH 8atu Berendarn.TAMBANG TIE:iKSII E MELAKA UNTUK K . Sung.AII-II 25. Selandar.00 JASIN Jasln. KUALA LUMPUR KII: OESTIINIASI ALOR GAJlAH A~or Gajah.00 . Brisu. Lubok Chiina.00 MELAKA lENG.00 MelaiKa. lRamueini Clhiillia Besar ALOIRGAJAH Kuala.._000 25. 25. Tanjung KJing MIELAKA TENG. lRembia I KADAR 25. lDurian TlInggal. Ayer: MOllek. Kg.lkitAsahan.SATU TEMPAl DUDUK DARI PILIDURAYA. Sungai Baharu. Nyaloo" Bl!. Bemoan. Chin Chin.ai RamiJan.25. KSJldang" Simpang Bugils . Masjid Tanah. saharu Sungai Udang. 25. Simpang Ampat.00 5i rnpang Bekoh IKe:sa!1!gl Pajak. Tangga Batu. Merlimau -.

1""" ' .. .iii .. NEGERI JOHOR . ...

Pekan Parit Bakalr. BkL Paslr..00 MIllI.. Batu Enam. Jagoh.STINASI SI:GAMAl Segamat. Jemalluang E 60. Pagoh. Panl SlJllong.AR GaFilsek. Ba. Sirmparng IRenggarm. TongkanQ Ped'la~. Padlai"lQI ndali. Renggam. fallchor.MEIRSIING Mersing.00 Parit Bung·a..kri. Sri Pantsi. Bkt. YO:FligP~UIIg"Ayer Hiltam. Semerrah. Ayer Pali'llas. Bagll.i. Sarom. Gambir 25. Belkok. Kg .al1lg.lAMBANG IEKSI KE JOHQR UNlTUK SATU TEMPAT OlllDUK DARI PUDUIRA'TA~ KUALA LUIMPILJR KE IDE. 25. PalritJawa KLUAiNIG KJI u. Layang-layitlI119! 1 35.00 Hi . lab·is. Senggarang30. Buloh Kasap.00 BATU PAHAiJ' Batu Pahat. lelrliga.00 . Sungai Mat. Bkt KaUIIglkalF. Paleh. RenQlil. Tangkak. ~Bpolnig.lBahiiarul Charnek. Jementa~. Blkt. Chaah KADAR I 3(}OO MIUAR Muar (BdL Maiharani).

Belnlul.sai. Kg. Ms..slilr Gudlang.AT DUD UK ICARII PUDURAYA.Ar. KE DESTINASII KADAR KOlA. Tebrau. Pa.T. Sangllalnig.lk I"Ip. KE ·JOHOR UlNTUIK SATU 1EMP.. Gellarllg Patah. Kong Ko ng 45 .a Pasong.00 . Pekan Nanas" Bandar Permas JOHOR IBAJHIRU Johor Bahru. Kulail. KUALA LUIMPUR.00 50. Kil. inNGGI PON"fIAN lPontiian Kech il. Sklldlaii. Kayu . Pontian Besar.AMIiANG ii"IEKSI.

.. ..[I"'"' '''' NEGERI PAHANG .

KUAlA. Kuala. Gamlbang 30JlO MARAN Maran.Af DUDUK D. Padangl Tengl~~u. Berinchiang. Kgl.R DESTINASI C.00 f'(ua. Pancing. Damak. KADA. Beserah.Batu Ba laj RAUB RalLlb. Tembeling. Kg.. Bandar PU:S8Jt Jengka.AMIERONIHIIGHI. SUI1IQlailLernbiing. Kg.TAMBANG.00 Jeranmt.ANDS Tanah Rata. UjlMIPUR ~E.00 LlPIS Kuala lipis..ARII PUDUIRAYA. Genu r . Rj~gllet 45. Teras" Teranurn.!Iltal1i. Benta 25. Blkt Frasetr 18. Talnjllmg Lumpur. Dong. lEKSI KE PAHANG UNTUK SAiU TEMP.

Kuala Pontian.Pianggu 25. Sanggang. Kg.00 . Kama.Kerdau. AUf. Nenasi 115. Kg .00 BERA Kg..- 19 .0·0 KAJDAJR 35. AHANG. Triang. K9. Kg. Kuala Rompin. UNIU K P SATU TEMPAT DUDUK DARII PUDURAYA. IKUALA LUMPUR IKE IDESTINASII TEMIERLOH Temerloh. Lancang BEINTONIG Bentong.lelemung" Maneis PEKANI Pek..00 20.00' 20. Kualla Palhang. MenglkiUang. Karak. Mengkarak.Ke'rayung Baharu.van ROMPIIN Bandar BallJ Rompin. K!Ulalla.Bera. Menwkab. Genting Highlands. Kuala Ker?l~.an.'AMBANG lEKS I KJE.

.. . . .1""" ' .... NEGERI KELANTAN . ..

'00 65-00 KOTABHARU Kota I8lharu. lPenglkalan Chepa. Jelawa't 55. Keter'eh BACHOK Bachok.00 61). Pengkalan Kubur.00 TANAH MERAH Tanah Melralh.TAMBANG JEIKSI KE .ntau Pal1l~ang. Ra. Wakaf Baham PASIR MAS Pasir Mias.- 20 .00 .KIELANTAJN UNTUK SATUTEMPAl DUDUK IDARJ PUDUIRA VA. Tok Uban 65. Kg. Perupok.00 PASIIR IPUTEH Paslr Plrteih. Cherang Ruku 50. Gusl Periok. KUALA LUIMiPU Fi! KE DI!STIINAS·1 KADAR TUMPAT Tumpa]. MU~C1:ng. SelisinQI. Kadok. Kg. Kusial Bharu 5{).

!iJtu 30 JE:U J~n.00 21 . Manek Ural.. Tusku Albdl.00 KUA:LA KRAll KUlala Krai" Pahi. Berlam Bharu 40. MUSANG G ua Musang! Kg. Kemubu 45. Pe~a n Jam bu lLawar Bc. Rahman Pe<Ira 50..00 50. Kg.00 QUA. lDabong.T'AMBANG jeKSI KI! KELANlAN UNTIUK SAIU TEMPAT DUDUK DAR. lPullaliChol1dong..I PUDURAYA~KUAlA ILUMPUR KE MACH'ANG MacMng. P€ka n T emangan.

..1""" ' . . .... NEGERI TEREN!GGANU . . ..

Lebam. 45. BI<t.JIRKlE KAD.c:.. Balli Ra.. Bukrt Basii.IRAY A" KUALA IDESTINASI BcSIUT Kg.00 22 . Apai. Raja.I IPU[)I!.TEKSI KE TERENGGANU UNTUIK SAliU TEMPAT DUD'UK DAR. Kg.abangTiiga 45. Kg _ J'engolk BaJtu. Jerangau. Jerbih. Kg ..TAMBAJNlG..00 MARANG Kg.. Kg . Aj IIII 45. R. Kg.00 Kg" Langkap KUALA TERENGGANU K~ala Terengganll. Bkt. Pasir Akar.m. AIL.00 SIETIIU Bandar Pemnaisuri.P'ayungl.lr Untah.00 HUllJl'TIEIREINIGGANU Ku a la Be rang. Paka 45. Wakaf T aplai DUNGUN DUI'1lQII.kit. Mer-angl.. Kg. Kualla Be$!ut.ahmat Kg.A!R 45. Kg" La LU MIPIJ. Jarnbu Bonglkok.

SATU TEIMPAT OUDUK DARI PUDURAYA.I TAMBANG TEKS~ KE lERENGGANIU UNTUK.00 KIEIMAMlAN Chukai. IPasir GaJalh. IK_erlih. Ba. Kgl. Kemasik..Bandar Cheaeh Baham 23 .lktafil Billiliah Shah. KUALA UJMIP'UR KE KADAR IICIESTI ASII N Bandar AI·lMl!.LOO Bandar 3@ri18andii.m:Jar KetengahJaya 4:5. 3!.Air J'emih.

dar! semasa ke semasa..~ KementelFian Dalam Negerii ~ Steseln Teksi PI~duraya .tkuasa mulal tuntutan bulan Mac 2006 • ... K. PENUTUP <> J1abatan Akauntan rNeogara Jabamn Perdana M€nreri + ....' .. Pand uan inli tertaklu k Ikeipada plndaan yang oorktli3Jtkuas1l.. .operasi Pengangkui:alrl Awam Putrajaya y Panduan ini diglulnakalill hanya Ull'lItUIK tl]nwtal1J ta'lmlbang teksi yang tid!aK mengemwk:aka!i'l res-it . . Pandutlln linl berkua.

PANIOUAIN TAMBANG TEKSIIOAN JA..ya lFeblruS!lri2006 . .1""" ' . .. ...RAK IPERJAlANAN D:ISEDIIAKANI Selksyen Kewangan OlEt=I: Dan AkaulIl Bahaglian Sumber Manusia da n IKlhid mat. J1abatan Pe~k:hidlmata n ..Awam ( Sahagian Sumoor ManlJlsia dan Klhidmat Iflelrl!gurusan) Pll)t~aj:a.. Peng urusan 'liERBIIIAN . .