PraR_ata
'hnga.mli ~ $umfJer ~anusia ian ~ Pmgruusan

JalJJJtan Perkfiiamatan 5iwam...

Assalarnualaikum

dan salam sejahtera. syukur ke hadrat Allah S.W,T kerana dsnuan Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Buku

Saya ingin rnenqucapkan limpah kurnia

dan izinNya,

Penqurusan

(BKP), Jabatan Perkhidmatan

Awam dapat menerbitkan

Panduan Pengurusan Kewangan dan Akaun. Buku Panduan ini diterbitkan bertujuan untuk menjelaskan pegawai dipatuhi JPA tentang tatacara dalarn Pengurusan penqencalian kepada sernua yang perlu itu. buku

dan peraturan Justeru

Kewangan

dan Akaun,

panduan lni diharapkan dapat meningkatkan pegawai-pegawai akaun JPA serta memaslikan tepat, cekap,

pengetahuan dan kemahiran semus urusan kewangan serta berkualiti dan

dHakukan dengan

teratur

sejaiar

dengan slogan JPA, "Kepuasan Pelanggan Keutamaan Karni",

(DAnN

MADINAH BINTI MOHAMAD)

1"""

'

...

t.
2..

1

INegerii Per1~s lNegl3rii lKedaJltil piUllaJ!lJ1 Pi'rnangl INegl3rii Perai!: INegErii S-elaJlilgor INegErii S-elllilll)ilian

5

3.. 4..
5..

9

6..

111 13'15-

1.

9.

INegBrii Johor INegerii PahaJng INegerii IKelaJliltOlrn INegerii irerelilggaJli1:U1 Penulup

H]:

10. 111. 12. 13.

Hi,

2!n
22 24
,iiii

Iiiii,

1"""

'

...

LEMBA.H KLAN!G

...

,

,

...

QI) 20. {KIVI) MOAR{ '6·00 :~5IJO RM l I AJamanC1a 4~ 4~ §.'i{n.1t Kli!lr~ .' ~.00 .00 ll5 I Pla.30.) -40.000 3(]. JHDN I J"ll'an I [JOh l [Ba~u Calltom~lan so oo 35.arna .erdsna 13.IARAK ll.0(] 1() BSJ1dar ~Jnway 11 SaMar ~9 35 30 30 36 30 40 55 ·S5 2~. Bililarilll Jslian Durta .45.5 37 30 lama 30 35 35 36 <10 Jalan Parlimen .30.a IPgkJan 40 JQ 3.Jlalan Lspangan Terhang Jln DuQJ.!allan Bukii.5 3(1 35.00 60_00 35.(1) 25.!.3ndaraya 30.INTANIl Mont Kiara 70 40 300 21 35 30 24 26 DeS3 F'ei3lirog Desa Tun Razak 35 18 3-:J00 25.0() 30.0(10 30.00 ~.!)[) 35 3D 28 2:9 30 32 33 34 Gcmba'k Hio:3pil!l1 Uf1l~\lersiU . PJ 1-II~ton l KWSP PJ ~~ 3. Bal'1.·~.og 150 Sa1u Hi HUllu Langati ~7 IBUkit B.IJQ .!lO 6 Bandar Kiinrara :2 !"lInggi'll ~ 8 Bandar Mehkota{KISDAR Bangil .00 4::.TAlMIBANG UNTUK SEBUAHI TEKSI DAm IBU PIEJABAT KE KAWASAN DI LEMBAHI KLANG DAN KAWASAN SEKITARNfYA Bil 1 DI2HlfllA51 . sar 8aru Pangosun 30.00· .. 30 4-5 24 20.0(] 300(1 Tun Hlussain Onn l Ch-aras P.:jO 40..00 31100 115.Hanfian Jalan Kjlar1lg l..OO 30.30..5.00 3.0(1 ..00 :<!s.()C 25.00' .00 3O.000 30.00 30.00 3D.00 20..OO HI BUk.5 [}eBS Jstan Ampang - PahlswBn 35 305 35 30.I.- .J$I .00 .

01l 15.00 20. Sg.00 30.00 15 .00 2 .NG UNTUK SEBUiAIHITEKSI [lIAR..00 30.0n 6.00 30.'].OO 45.00 so.00 2.00 45.00 '15. Kajang 2.u ngai Blili'Iuh Karl1pung Me19~ Subang 40.31aJilil'" Kampu.0 213 :JO.utI<£ram~.!Ialan 88'.IFAM8A.ss Bam " li.a IKampung Ksmpung 30. Bul'uh 63 6<1 KBll1IpUng Puli3:LJMeranti Sungai Balsik:..n 74 75 Mir!~:> 'R~Qrt Cit>.QO' '15.ng K~Ii@i f RIM J5 21 18 J'O.00 00.00 35.1 IP€kal:} Salak Tinggii 30.mlarak ·40 ~8 Jool3n Tun.00 5"7 58 59 KamlPung Kampung ID8J1. 9. i JPA. II~mail 35 5<) IJs'ian Yap IKwan SE!ng JIPM I M'iI:sjid Pulraja.g Pa~'a Jaras.00 :10.00 30.1 42 44 Jelan Raja Chuian DE:Sl1INASI' Jalan Petalin@ (C hina Tcwn] 35 35 30.00 3iJ..2 Kampu~ Kampuf'.SAN S~IKITARNYA BIL ~.00 25.00 20. Cher.000 2:5.! leu PEJABAT IKE KAWASAN DllEMIBAH KlbANG DAN KAWA.00' .OIl 45 <i9 cO Kg.oo 30.00 40 DO 40' ao IPakal!l Kapar " Ilokr!J 8.00 ~il.0il 30 25.Sl1ilil3n Midshi Kill A 35 36.O AUI'l JAU2 KUBnl.. Mine$ MINLON Pantai Serd~J(l tJPA 810r Pencen D.j.00 30.00 4500 52 5:3 M AiaJp Baham f Jalan Tusnku AbdullR8hman 2 35 aon 30.

00 30.:1-00 II m 'flB Ra.i='resinl16 !i.S.00 <:~ 22 114 Taman ":'J1ggelik \.00 30.~Se~a.<Ji) 20.oQn :30.l .00 3 . SMh (\lam sentul i Taman Dr.Pr.0:) 25.Tsman .~ 40 3~ ss.) nc I I I B . 4<l.000 6.oo '15.4 4 f'utraJ2.00 a7 BaJi"ii1.W ~J10(l IPULAPOl IP!JI8~ Iliiidah " Pelacuhan 4(1 as.OlS.DO 11 ( I Taman C8mp~~_ GllCf.00 25.05 ni~ 25.00 zn.1iJa 26 2.00 35.fPiKl'IIS 1 so 40 26 40 10.co 30.00 20.1 Baru 26 nm~n K<Il~ffI9I\4eW-8h 28 29 3D 1122 Taman Kob'lW~ I 20 no 20.{)0 ~D 55 25..00 20.00 1100 88k~'('Bn 21 .00 6.'00 118 ' Taman Cannaught! 11 9 Taman 1121 Kaja".OQ 26 21 00 81 Putraja/(8 .-00 ~ 5 4 13.0D .00 30. GUapi3c!>! S9~2lr 18illion 28 )5 30 30..lan J6 00 30 teo .~ .00 20.00 2S.AJam IUITh'''UNiSElAiIIRCB. SEI<lUl :15 ~5 405 .TAMBA}NG UrNlTUKSEBUAH TEKSI DARI!E!U PiEJAiBAT KE KAWASAN DI LEMBAH KLANG DAN KAWASAN SEKIT ARNYA JARAtI (lKM~ KAJOAR{ RM ) 40.00< <'IO.20.. KI3ng 50.esin! '11 z.CO 45 50 8 Ja 86 I g.eo 45.CO 20m 40.00 10.wang Saiak .00 3D.00 45.00 25.3 15.01 25 88g~mbut Ssk.

00 20.SAN DI LEMIBAH KlAING DAN KAWASAN SEKI1'A!'l.00 15..23 TOlmat1liM1aluri Ketoong / Mailja~ra 124 Taman "'iIllur f Berli.Taman Mutiara Timur { Ba!lat 50 28 26 2S 21 24 aD :1'000 3.1)[} 30.c.a"R ( RM 45_00 I 1. .C:>() 22 144 IWangsa Mlaju 145 IWisma Belia .n lIndah.00 30.. Senlos<I I Zamrud Sen M~a.lDBP 30 15.00 25. SE8UAlI-II lEKSl1 D'ARIIIBU PEJAIBA T' Ke: KAWA...::tiawangsa Sri K.00 ~31 I Taman 1132 Taman 133 I Taman 134 Ilaman Sakap.<l ~3000 .00 20.- 4 .00: 20.00 30.00 calatal1 : Re-sit I!)E!rhl dl6ertakan bagi tWIt'ltUl'lIn delri KLIA ke Pejiabat I R:ul!I!1<!h" Jib tan I)a reeitwntutanakan dibayar bera9nklin tambalng 'EiRL' .30.0.T'AMBANG UNTUK.00 35. K_aj:ang 125 [Taman M'!:lsra 126 . Kinre.00 25.00 20.00 20. Shah AJam S.el'li'Jri 28 1351 iai1'l<ln Sunteklf'PH <Cheras 136 Taman Tanming Kili 28 138 ITaman Tekncbgil Malavslia 139 Taman 'far1} lian YfJWloli.0C 25.NYA BIll OESTINASiI JARAJK ~IKlM~ KAD.FaJ 141 UKM Bangi 142 Ulni'o'Brcsiti Mal~~a IINlTEIIIQAJH 28.

iii .1"'"' NEGERI PERLIS Iiiiii. .

AR Arau. Pauh 65.AR Simpang 4.00 Kal1ig8 r r KANGAR IKakii l3:ukit.PERLIS UNIUK SAIU TiEMPAT DUDUK DARI PUOURAY.TAMBANGIEKSI IKE.00 KAING.00 I KANIGAR IKualla Perliis KA1NG... KUjala Sang liang 65 ..slf i 65.A.- . KUALA UJIMPUR KE m:~nmtASI IKANGAR KADAR 65. 0 0 .000 KANGAIR Beseri Mata Ay. Pad~mg Besa r 65.

.... ..... . NEGERI KEDAH . ' ' .

Tokai. Senara..Gublir.00 IKADAR PE. 0 0 70.00 6 .lIG PASU Jitm. Ayer Hitam PADANG TE. YanlBesar 60.EID. Clhanglun. Anak Bukil. Kg Tobiar. Bukit Kayu Hitam. KlJAbA bUM PUR KI~ DE::STINASIII KUIBAf. Naka. K\l Jerneri. IKg Padang Temp. Kolbah.lAM8ANG l'EKSI KE K. anggar L Pokok sena.Atll UNJUK SAl'lJI TEMPAT DUDUK DAR.Kota San~ngSemul 60 . Kodliang..iflh. Guar ChempedaK. Kepala Bartas.SElAR Allor Se~r. Tunjlang. Pekall1 Batu 5 60..Kub~)rPanJang. Sungali Llmau lDallam. Sunglai T~alllg 60. Alar MeIF. Padang Sanai. Nami. Yan Kechi!.RAP Kua.. Tanah lMerah.00 VAJN Yan. KOTA. Slimpang Emp.. Jenun.NDANiG PendafbQ.00 SIK Silk. KlJIa.at.la Nerang.00 70 .i!a SlJIngai Limau. Silntolk. Pl!IIDURAYA. Kg..

Kg. Sungai Karangalil. Lunas.uPulas. Serdang.! Bedong.KSIIKE KEDAH UNTUK SAIIJ. Padang Ssral. Kelang Lama. Gurun. Padang Golf. IKe~ang IBaharu! KUlLIM 60.ng. I KUALA MUDA Sgl Petani. Tikarn Balu KULIM 60.!I Kualla Selama.00 Kullim. Merbok. Meriba. Jenia. . KUAlA DESTINASII LUMPUR. Karangan. Terap 600.0000 7 . Sungai Pumi. Sungai Lalang.000 Sungai Kcob.TAJMBANG TIE. Tanjung Dawai.Ayer Puteh Lubuk Buntsr 55. P'adallg tembu.000 BAN DAJR BAHARII. Miahal11Q . Su nga i Ssluen g.J TiEMPAT DUDUIK DARI PIUDUFtAYA1. KE KADAR.

... ' '001 PULAU PINAN!G . . ... .... ..

.0<0 Buk~ MertaJam 55.. Kepala.00 Vall D'or.00 BAHAGIIAJNI'TIMUR LAUl Georgetown. Bukit Bendlera 65.00 . IButtelWorth.ARAT CAVA 65. D. Batas 55.AlRIIPUOILIRAYA.AR.TAMBANG. Batu Feringlgii.il Bakap 50.00 Nibong Tebal.- 8 . SUflga. Bukilt TamiblJn 50.00 BAHAGIAN B. TEKSI KE PULAU PIINANG UINITUK SATU l1EIMPATDUDUK. KUALA lUMprlJlR KE DESTINASI BAHAGIIA!N UIARA IKAD.

..1""" ' . NEGERI PERAK . .... .. ..

mi Kg. Kota Tarrpan Avelr SELAMA Sslarna.. Salak Baharu. TEKSIIKE PERAJK UNiUK SATIJIEMIPAT IDARI PUDURAYI\ mJOUK ~UAL. K~. Batu Kurau. 8ungai Gedong.'. Kg. Kuala. KUffiU.... 0. Baglan Serai. Kelian Int. Gu nu ng SemamlglO~ LARUT & MATANG TailPing. Beruas. lKg. ·. Pengka.uli. Matarllg. Changkat Ke~uing. SimpEing Lima. 9 . Rantau Pa.00 65-00 65-000 35. Kg. Ka. Kati. Kg Kerul1ai.J IRenaas.Baharu Ayer raW~. Ka. P·aaam. ILawairl.A ILUMPUR IKE IKADAR DIESnNASI HULU PERAK Gerik. lubok Merball. [13JLaut. Kuala Sepetang.umut.TAM BANG. Lasah" Lintang.oo 60.00 I Sitiawan -. TanjlungJ Piandangl. Tsrunq..lr.g. Sungaii Siput Utal'a.lan Hulu. Pelka n G!Jmey.00 KERIAN Pant BUritar.g.m . Pantali Remis. Manong M~NJUING l. K.3. K.an. Ku~la R. r 60. IK~ Baharu Aver Kala. KamUl!lltingl. Bersia Kg. Bahaliu Padang GaJah IKUALA KANGSAR Kuala Kangsar. lenggolllg.lawai. SUlilgai Bayer. Simpal1lQ. SemQ:gang.njang eo. Baharu.

Ghendenang. Hutan 1M@lintang. Kg . Tanjulng Ramblltan. Tanjonq Malim 20. B·ull~lhAJkar. Tspah Road. Tronoh.llll.00 . SJllim.00 Menglembu.GajaltJ HILIIR PERAK Teluk lntan. 8ehran:g.30.- . Gopeng.. Bota Kanalrn.00 2. Tal1liulng Tualal'lg. Ayer Kuning. Batu Gajah. Langk. Slim River.5.TAMEIANG TlEKSI KE PERAK UNfUK SAIU TEMPAl DUDUK DARII PUIIJURAYA. Tambl. Kg. Pulai. Sg MaJnik. tanat..ap. SeplUteh. Simp3!1l9 Pullaj. KUALA lUMIPUIR KE DESIIINASI KINTA IIPoh. Chenderong Balajl $impang Empat Bagan Datoh.00 30. Trolak. Chemor. BAJAJNG PADANGI Tapatn.. IKamparPERAK TENGAH Par it Seputetn.

. .. .1"'"' NEGERI SELANGOR .iii .

ikitIR"otan. Peta1lin9 Jaya. Pll. Ser@ndah KUALA SELANGOR 15.00 PEI. Satang Berj unta i.. Batu Arang.As-am Jaw3. KUALA LUMPUR KE DESTINrA.g. Kg.00 IHIUiLUSEI. Batang Kalil.00 lKiuala Sela ngor.. Kalumpang.ANGOR. 0 0 Ps:retak.:S~ KADAR SABAK IBERNAJM Sebak. I(. SQe·hart(). Ampang 10.ichornQI 7.AJUINIG Shah Allam. SUlligaiBes~u. Kelrlliing 15 . Subang J1aya. Bll. Gedan. Jeram 15.50 . Kgl. "fa njlUlng Karang.gsa. Sungai Ayer Tawar. Hull! Yam Bahan. Batu Caves. Kuala KlLlbl!.. S€kincl1ian 20.. SUllliglai BlLllloh.. Rasa.00 GOMBAK Rawang. KgI.!.TAJMBANG TIEKSI KE SELANGOR UNif1UK SATU IEMPAT DUDI!JK nARl1 PUDILIRAYA.- .lBah~uu. Kuanq.

Sepat 10.fNMBAlNG TEKSII!l(E .ANSOR. Ben!! nanl}. CtleffiS.i[)O T~LJk lllaitok. Brog~ ~a. T'iiii'l:l!.00 12 .U~iJ LE!!ng:i!it. Teluk Poalilg)iFmlGaffill.~~m.l. S~ti'!gi. hmi}nViI1. Jef1. MD~. UNTUK SA1U TimlPA]' DUIiJ~K aoo K~J~!il.f_f1g . Bi2inltlf1S.[9IE.g'.Q.

.... . .. NEGERI SEMBILAN .1""" ' . . ..

. Labu..TAMBANG liEIKSl1 KiE.NEGERI SEMBILAiNI UNTUK SAf'lllTEMPAT DUmJK IDAR. . Mantin. LuklJt. Pasir PaJli1jang 15..I. KE j DESillNASI JEIWEIBU IKuala K. lPaja. SiilllialJl. Kota 20_00. Johol 20 . Rompiml 20. 00 0 R~MBAU Rembau. Aver Hlaam. Sandal!" B~ruselli)ilng. Titl. Rantau 13JlO PORT DICKSON Port iDilckson.lawang. Batu Kikir. N~lai. Dangl!.000 JEMPOl Bahau.1"1'11. Pedas. PUIDURAYA KUA. Kg.Pengkalan Kel1l'1pas.00 KUALA PILAJH KJualla IP~~6!h. Pertang KADAR SEREMBAN Sen~lIi1balili lenggeng. Baham Slungai Lui. Tanjul1Ig lpoh. Pallong.A LUMPUR.

TAMB.N IIJNilUK SATU TEMPAl DUDUK DARI PUDURAYA. Sungai Dua. Batang Melalka.ANGI 'TEKSI K! NEGERI SEIMBILA. Kg. 25.- .-00 . Gemencheh. KUALA. Ayer Kuning Selatan KADAR. G€imas. lUMPUR KE DIESTINASI TAMIPIIN Tampin.

. .. ..1""" ' .. NEGERI MELAKA . . ...

Nyaloo" Bl!. Chin Chin.lkitAsahan.00 MELAKA lENG.00 MelaiKa. Lubok Chiina.00 5i rnpang Bekoh IKe:sa!1!gl Pajak. Bemoan. Masjid Tanah. lRamueini Clhiillia Besar ALOIRGAJAH Kuala. Selandar.00 . Kg. Ayer: MOllek.AII-II 25. lDurian TlInggal. Tanjung KJing MIELAKA TENG.SATU TEMPAl DUDUK DARI PILIDURAYA.. lRembia I KADAR 25. 25. KSJldang" Simpang Bugils .TAMBANG TIE:iKSII E MELAKA UNTUK K .25. saharu Sungai Udang._000 25.AH 8atu Berendarn. Sung. Tangga Batu.ai RamiJan. Brisu. Merlimau -.00 JASIN Jasln. KUALA LUMPUR KII: OESTIINIASI ALOR GAJlAH A~or Gajah. 25. Simpang Ampat. Sungai Baharu.

.iii . ... NEGERI JOHOR .1""" ' . ..

Gambir 25. Bkt.lAMBANG IEKSI KE JOHQR UNlTUK SATU TEMPAT OlllDUK DARI PUDUIRA'TA~ KUALA LUIMPILJR KE IDE. Sungai Mat. Jemalluang E 60.lBahiiarul Charnek. Kg . lelrliga. Paleh. Chaah KADAR I 3(}OO MIUAR Muar (BdL Maiharani). Ayer Pali'llas.kri..00 Hi . Panl SlJllong. Senggarang30.i. Ba.00 MIllI. Tangkak. Pekan Parit Bakalr. Sarom. YO:FligP~UIIg"Ayer Hiltam. Blkt. Batu Enam.00 BATU PAHAiJ' Batu Pahat.STINASI SI:GAMAl Segamat. Padlai"lQI ndali. Layang-layitlI119! 1 35.MEIRSIING Mersing. Sirmparng IRenggarm.00 Parit Bung·a.. PalritJawa KLUAiNIG KJI u. Buloh Kasap. ~Bpolnig. fallchor. 25. BkL Paslr. Jementa~. Jagoh.al1lg.. Bkt KaUIIglkalF. Bagll. TongkanQ Ped'la~. lab·is. Semerrah. RenQlil.AR GaFilsek. Belkok. Pagoh. Sri Pantsi.00 . Renggam.

KE ·JOHOR UlNTUIK SATU 1EMP. Pontian Besar. Pekan Nanas" Bandar Permas JOHOR IBAJHIRU Johor Bahru.AT DUD UK ICARII PUDURAYA. Kil. Kong Ko ng 45 .00 50. Belnlul. Pa. Kg.lk I"Ip. Sklldlaii.sai. KUALA LUIMPUR.slilr Gudlang.T. inNGGI PON"fIAN lPontiian Kech il.Ar. Tebrau.AMIiANG ii"IEKSI. Kayu .00 . Sangllalnig. KE DESTINASII KADAR KOlA. Ms.a Pasong... Gellarllg Patah. Kulail.

[I"'"' '''' NEGERI PAHANG . . ...

Kuala. KUAlA.00 f'(ua.Af DUDUK D. Berinchiang. lEKSI KE PAHANG UNTUK SAiU TEMP. Blkt Frasetr 18..ANDS Tanah Rata. Benta 25. Kg. Pancing. Gamlbang 30JlO MARAN Maran. Beserah.00 Jeranmt. Kgl. Teras" Teranurn.Batu Ba laj RAUB RalLlb.00 LlPIS Kuala lipis. Rj~gllet 45.AMIERONIHIIGHI. Tembeling.!Iltal1i. Kg. Damak. KADA. Padangl Tengl~~u. Talnjllmg Lumpur.ARII PUDUIRAYA. UjlMIPUR ~E.R DESTINASI C.TAMBANG. SUI1IQlailLernbiing. Bandar PU:S8Jt Jengka. Dong.. Genu r .

Sanggang. IKUALA LUMPUR IKE IDESTINASII TEMIERLOH Temerloh. Kualla Palhang. Genting Highlands...Pianggu 25. UNIU K P SATU TEMPAT DUDUK DARII PUDURAYA. Triang. Kg.00 . Kama.- 19 .Ke'rayung Baharu. Mengkarak. MenglkiUang. Kuala Pontian. K9. Kg . Nenasi 115. Karak. AUf.00 20. Menwkab.lelemung" Maneis PEKANI Pek. Kuala Ker?l~.van ROMPIIN Bandar BallJ Rompin. Kuala Rompin.0·0 KAJDAJR 35. Kg.00' 20.00 BERA Kg. AHANG.an.Kerdau. Lancang BEINTONIG Bentong.'AMBANG lEKS I KJE. K!Ulalla.Bera.

. ..1""" ' .... . .. . NEGERI KELANTAN .

Jelawa't 55. Kusial Bharu 5{). Tok Uban 65. Kg. Kg.00 PASIIR IPUTEH Paslr Plrteih. KUALA LUIMiPU Fi! KE DI!STIINAS·1 KADAR TUMPAT Tumpa].00 . Cherang Ruku 50.00 TANAH MERAH Tanah Melralh. lPenglkalan Chepa. Wakaf Baham PASIR MAS Pasir Mias. Perupok. Ra. Pengkalan Kubur.00 61).- 20 . Keter'eh BACHOK Bachok.KIELANTAJN UNTUK SATUTEMPAl DUDUK IDARJ PUDUIRA VA. SelisinQI. Gusl Periok. MU~C1:ng.TAMBANG JEIKSI KE .'00 65-00 KOTABHARU Kota I8lharu. Kadok.ntau Pal1l~ang.

Berlam Bharu 40.I PUDURAYA~KUAlA ILUMPUR KE MACH'ANG MacMng. Kg.. lDabong. P€ka n T emangan. Tusku Albdl.T'AMBANG jeKSI KI! KELANlAN UNTIUK SAIU TEMPAT DUDUK DAR.!iJtu 30 JE:U J~n.00 KUA:LA KRAll KUlala Krai" Pahi. Pe~a n Jam bu lLawar Bc. Rahman Pe<Ira 50. lPullaliChol1dong.00 50.00 21 .00 QUA... MUSANG G ua Musang! Kg. Manek Ural. Kemubu 45.

.. NEGERI TEREN!GGANU . .1""" ' .. .. ... .

. BI<t. Jerbih. Kg . R. Aj IIII 45.abangTiiga 45. Bukrt Basii.00 MARANG Kg. AIL. Kg. Wakaf T aplai DUNGUN DUI'1lQII. Paka 45.JIRKlE KAD.00 SIETIIU Bandar Pemnaisuri. Kg . Jarnbu Bonglkok. Kg _ J'engolk BaJtu.I IPU[)I!.. Balli Ra.TAMBAJNlG.. Apai.kit.P'ayungl. 45.lr Untah.ahmat Kg.TEKSI KE TERENGGANU UNTUIK SAliU TEMPAT DUD'UK DAR.. Kg.m. Lebam.00 22 . Mer-angl. Jerangau.c:.IRAY A" KUALA IDESTINASI BcSIUT Kg.. Bkt..00 Kg" Langkap KUALA TERENGGANU K~ala Terengganll. Kg" La LU MIPIJ. Kg. Pasir Akar. Kualla Be$!ut. Raja.00 HUllJl'TIEIREINIGGANU Ku a la Be rang.A!R 45.

IPasir GaJalh.I TAMBANG TEKS~ KE lERENGGANIU UNTUK. Kgl. 3!.LOO Bandar 3@ri18andii.lktafil Billiliah Shah.m:Jar KetengahJaya 4:5.. Ba.Bandar Cheaeh Baham 23 . SATU TEIMPAT OUDUK DARI PUDURAYA.Air J'emih. IK_erlih.00 KIEIMAMlAN Chukai. Kemasik. KUALA UJMIP'UR KE KADAR IICIESTI ASII N Bandar AI·lMl!.

tkuasa mulal tuntutan bulan Mac 2006 • .~ KementelFian Dalam Negerii ~ Steseln Teksi PI~duraya . Pandutlln linl berkua.dar! semasa ke semasa......' .operasi Pengangkui:alrl Awam Putrajaya y Panduan ini diglulnakalill hanya Ull'lItUIK tl]nwtal1J ta'lmlbang teksi yang tid!aK mengemwk:aka!i'l res-it .. PENUTUP <> J1abatan Akauntan rNeogara Jabamn Perdana M€nreri + . . Pand uan inli tertaklu k Ikeipada plndaan yang oorktli3Jtkuas1l. K.. ..

RAK IPERJAlANAN D:ISEDIIAKANI Selksyen Kewangan OlEt=I: Dan AkaulIl Bahaglian Sumber Manusia da n IKlhid mat.. . . J1abatan Pe~k:hidlmata n . ...1""" ' . . PANIOUAIN TAMBANG TEKSIIOAN JA... Peng urusan 'liERBIIIAN .Awam ( Sahagian Sumoor ManlJlsia dan Klhidmat Iflelrl!gurusan) Pll)t~aj:a.ya lFeblruS!lri2006 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful