PraR_ata
'hnga.mli ~ $umfJer ~anusia ian ~ Pmgruusan

JalJJJtan Perkfiiamatan 5iwam...

Assalarnualaikum

dan salam sejahtera. syukur ke hadrat Allah S.W,T kerana dsnuan Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Buku

Saya ingin rnenqucapkan limpah kurnia

dan izinNya,

Penqurusan

(BKP), Jabatan Perkhidmatan

Awam dapat menerbitkan

Panduan Pengurusan Kewangan dan Akaun. Buku Panduan ini diterbitkan bertujuan untuk menjelaskan pegawai dipatuhi JPA tentang tatacara dalarn Pengurusan penqencalian kepada sernua yang perlu itu. buku

dan peraturan Justeru

Kewangan

dan Akaun,

panduan lni diharapkan dapat meningkatkan pegawai-pegawai akaun JPA serta memaslikan tepat, cekap,

pengetahuan dan kemahiran semus urusan kewangan serta berkualiti dan

dHakukan dengan

teratur

sejaiar

dengan slogan JPA, "Kepuasan Pelanggan Keutamaan Karni",

(DAnN

MADINAH BINTI MOHAMAD)

1"""

'

...

t.
2..

1

INegerii Per1~s lNegl3rii lKedaJltil piUllaJ!lJ1 Pi'rnangl INegl3rii Perai!: INegErii S-elaJlilgor INegErii S-elllilll)ilian

5

3.. 4..
5..

9

6..

111 13'15-

1.

9.

INegBrii Johor INegerii PahaJng INegerii IKelaJliltOlrn INegerii irerelilggaJli1:U1 Penulup

H]:

10. 111. 12. 13.

Hi,

2!n
22 24
,iiii

Iiiii,

1"""

'

...

LEMBA.H KLAN!G

...

,

,

...

00 20..00 31100 115.. PJ 1-II~ton l KWSP PJ ~~ 3.00 .00 :<!s.000 3(].00 .og 150 Sa1u Hi HUllu Langati ~7 IBUkit B.a IPgkJan 40 JQ 3.QI) 20. Bal'1.00 3.OO HI BUk.!)[) 35 3D 28 2:9 30 32 33 34 Gcmba'k Hio:3pil!l1 Uf1l~\lersiU .) -40.30.00' .erdsna 13.OO 30.5 37 30 lama 30 35 35 36 <10 Jalan Parlimen .J$I .5 [}eBS Jstan Ampang - PahlswBn 35 305 35 30.IARAK ll.5 3(1 35.arna . 30 4-5 24 20.1t Kli!lr~ .INTANIl Mont Kiara 70 40 300 21 35 30 24 26 DeS3 F'ei3lirog Desa Tun Razak 35 18 3-:J00 25.' ~..30.3ndaraya 30.00 ~.00 4::.00 30.()C 25.!allan Bukii.!lO 6 Bandar Kiinrara :2 !"lInggi'll ~ 8 Bandar Mehkota{KISDAR Bangil .(1) 25.Jlalan Lspangan Terhang Jln DuQJ. {KIVI) MOAR{ '6·00 :~5IJO RM l I AJamanC1a 4~ 4~ §.TAlMIBANG UNTUK SEBUAHI TEKSI DAm IBU PIEJABAT KE KAWASAN DI LEMBAHI KLANG DAN KAWASAN SEKITARNfYA Bil 1 DI2HlfllA51 .. Bililarilll Jslian Durta .0(1 .00 3O.Hanfian Jalan Kjlar1lg l.45. JHDN I J"ll'an I [JOh l [Ba~u Calltom~lan so oo 35.00 3D.00 ll5 I Pla.I.000 30.0(10 30.00· ..- ..!.30.5.00 60_00 35.IJQ .:jO 40.·~.0() 30. sar 8aru Pangosun 30.0(] 300(1 Tun Hlussain Onn l Ch-aras P.0(] 1() BSJ1dar ~Jnway 11 SaMar ~9 35 30 30 36 30 40 55 ·S5 2~.'i{n.

IFAM8A.'].SAN S~IKITARNYA BIL ~.a IKampung Ksmpung 30.31aJilil'" Kampu. 9.0n 6.00 40 DO 40' ao IPakal!l Kapar " Ilokr!J 8.n 74 75 Mir!~:> 'R~Qrt Cit>.00 20.00 ~il..00 4500 52 5:3 M AiaJp Baham f Jalan Tusnku AbdullR8hman 2 35 aon 30.utI<£ram~.000 2:5.u ngai Blili'Iuh Karl1pung Me19~ Subang 40.00 15 .00 30.mlarak ·40 ~8 Jool3n Tun.00 30.1 IP€kal:} Salak Tinggii 30. i JPA.OIl 45 <i9 cO Kg.00 35.00 25.0 213 :JO. Kajang 2.O AUI'l JAU2 KUBnl.00 2.oo 30.01l 15.00 2 .00 5"7 58 59 KamlPung Kampung ID8J1.0il 30 25.ng K~Ii@i f RIM J5 21 18 J'O.00 45.00 '15.!Ialan 88'.QO' '15. Bul'uh 63 6<1 KBll1IpUng Puli3:LJMeranti Sungai Balsik:.00 20.00 30.00' .ss Bam " li.00 30. Mine$ MINLON Pantai Serd~J(l tJPA 810r Pencen D.! leu PEJABAT IKE KAWASAN DllEMIBAH KlbANG DAN KAWA.00 3iJ.00 00. Sg..00 :10.. II~mail 35 5<) IJs'ian Yap IKwan SE!ng JIPM I M'iI:sjid Pulraja.2 Kampu~ Kampuf'.j..g Pa~'a Jaras.OO 45.NG UNTUK SEBUiAIHITEKSI [lIAR. Cher.1 42 44 Jelan Raja Chuian DE:Sl1INASI' Jalan Petalin@ (C hina Tcwn] 35 35 30.Sl1ilil3n Midshi Kill A 35 36.00 30.00 so.

1iJa 26 2.1 Baru 26 nm~n K<Il~ffI9I\4eW-8h 28 29 3D 1122 Taman Kob'lW~ I 20 no 20.<Ji) 20.00 30.00 <:~ 22 114 Taman ":'J1ggelik \. GUapi3c!>! S9~2lr 18illion 28 )5 30 30..00 25.CO 45 50 8 Ja 86 I g.lan J6 00 30 teo .fPiKl'IIS 1 so 40 26 40 10.-00 ~ 5 4 13.00 30.DO 11 ( I Taman C8mp~~_ GllCf.W ~J10(l IPULAPOl IP!JI8~ Iliiidah " Pelacuhan 4(1 as. KI3ng 50.20.00 45.OQ 26 21 00 81 Putraja/(8 .05 ni~ 25.S.00 35.0:) 25.oQn :30.CO 20m 40.00 1100 88k~'('Bn 21 .AJam IUITh'''UNiSElAiIIRCB.00 zn..00 a7 BaJi"ii1.~ 40 3~ ss.00 20.00 20.Tsman .TAMBA}NG UrNlTUKSEBUAH TEKSI DARI!E!U PiEJAiBAT KE KAWASAN DI LEMBAH KLANG DAN KAWASAN SEKIT ARNYA JARAtI (lKM~ KAJOAR{ RM ) 40.4 4 f'utraJ2.~Se~a.i='resinl16 !i.01 25 88g~mbut Ssk..wang Saiak .esin! '11 z.00 3D.{)0 ~D 55 25.00 25.00 3 .oo '15.Pr.00 6.) nc I I I B .co 30.0D .00 20. 4<l.00 30.000 6.:1-00 II m 'flB Ra.'00 118 ' Taman Cannaught! 11 9 Taman 1121 Kaja".~ .00 10. SEI<lUl :15 ~5 405 .3 15.00< <'IO.OlS.l .eo 45. SMh (\lam sentul i Taman Dr.00 2S.

0C 25.c.00 ~31 I Taman 1132 Taman 133 I Taman 134 Ilaman Sakap...Taman Mutiara Timur { Ba!lat 50 28 26 2S 21 24 aD :1'000 3.C:>() 22 144 IWangsa Mlaju 145 IWisma Belia .n lIndah. Kinre.FaJ 141 UKM Bangi 142 Ulni'o'Brcsiti Mal~~a IINlTEIIIQAJH 28.1)[} 30.::tiawangsa Sri K..0.00 30.00 25. Shah AJam S.00 calatal1 : Re-sit I!)E!rhl dl6ertakan bagi tWIt'ltUl'lIn delri KLIA ke Pejiabat I R:ul!I!1<!h" Jib tan I)a reeitwntutanakan dibayar bera9nklin tambalng 'EiRL' .00 20. .00: 20..- 4 .T'AMBANG UNTUK.a"R ( RM 45_00 I 1.00 15. SE8UAlI-II lEKSl1 D'ARIIIBU PEJAIBA T' Ke: KAWA. Senlos<I I Zamrud Sen M~a.lDBP 30 15.00 20. K_aj:ang 125 [Taman M'!:lsra 126 .el'li'Jri 28 1351 iai1'l<ln Sunteklf'PH <Cheras 136 Taman Tanming Kili 28 138 ITaman Tekncbgil Malavslia 139 Taman 'far1} lian YfJWloli.SAN DI LEMIBAH KlAING DAN KAWASAN SEKI1'A!'l.NYA BIll OESTINASiI JARAJK ~IKlM~ KAD.00 20.00 30.00 25.00 20.23 TOlmat1liM1aluri Ketoong / Mailja~ra 124 Taman "'iIllur f Berli.<l ~3000 .30.00 35.

iii . .1"'"' NEGERI PERLIS Iiiiii.

A.TAMBANGIEKSI IKE.PERLIS UNIUK SAIU TiEMPAT DUDUK DARI PUOURAY.AR Arau.- . Pauh 65. KUALA UJIMPUR KE m:~nmtASI IKANGAR KADAR 65.000 KANGAIR Beseri Mata Ay.slf i 65..00 I KANIGAR IKualla Perliis KA1NG...00 KAING. Pad~mg Besa r 65.00 Kal1ig8 r r KANGAR IKakii l3:ukit. KUjala Sang liang 65 .AR Simpang 4. 0 0 .

...... ... ' ' . NEGERI KEDAH . .

KlJAbA bUM PUR KI~ DE::STINASIII KUIBAf. Pl!IIDURAYA.00 6 . Ayer Hitam PADANG TE. Kepala Bartas. Anak Bukil.i!a SlJIngai Limau.. Sunglai T~alllg 60.00 70 ... Clhanglun. Silntolk. K\l Jerneri.00 IKADAR PE. anggar L Pokok sena. KlJIa. Senara. Bukit Kayu Hitam. Guar ChempedaK.at.la Nerang. Naka.SElAR Allor Se~r. Kolbah.00 VAJN Yan.Atll UNJUK SAl'lJI TEMPAT DUDUK DAR. 0 0 70. Padang Sanai. Pekall1 Batu 5 60. IKg Padang Temp.RAP Kua.lAM8ANG l'EKSI KE K. Slimpang Emp. Tanah lMerah. YanlBesar 60.lIG PASU Jitm.EID. Jenun.Kota San~ngSemul 60 . Kg Tobiar.. Tokai. Kodliang. Nami.iflh.. Kg. KOTA. Alar MeIF. Tunjlang.Gublir.Kub~)rPanJang. Yan Kechi!.00 SIK Silk. Sungali Llmau lDallam.NDANiG PendafbQ..

! Bedong. Meriba.uPulas. Padang Ssral. Kg. Gurun.Ayer Puteh Lubuk Buntsr 55.KSIIKE KEDAH UNTUK SAIIJ. Merbok.000 Sungai Kcob. Padang Golf. Tikarn Balu KULIM 60. Miahal11Q . Kelang Lama. P'adallg tembu. Tanjung Dawai.J TiEMPAT DUDUIK DARI PIUDUFtAYA1. Karangan. Terap 600. Jenia.00 Kullim. . Sungai Karangalil. IKe~ang IBaharu! KUlLIM 60.TAJMBANG TIE. I KUALA MUDA Sgl Petani. Sungai Lalang.0000 7 . Serdang.ng. Lunas. Sungai Pumi. KE KADAR. Su nga i Ssluen g.!I Kualla Selama. KUAlA DESTINASII LUMPUR.000 BAN DAJR BAHARII.

. ' '001 PULAU PINAN!G . .. ... .......

00 BAHAGIIAJNI'TIMUR LAUl Georgetown.00 Nibong Tebal.00 .00 BAHAGIAN B. Batas 55. D. KUALA lUMprlJlR KE DESTINASI BAHAGIIA!N UIARA IKAD.il Bakap 50. Kepala. SUflga. Bukilt TamiblJn 50.0<0 Buk~ MertaJam 55. TEKSI KE PULAU PIINANG UINITUK SATU l1EIMPATDUDUK. Bukit Bendlera 65. IButtelWorth.- 8 .ARAT CAVA 65.00 Vall D'or. Batu Feringlgii.AlRIIPUOILIRAYA.TAMBANG.AR...

. ...1""" ' .. .. NEGERI PERAK . ...

Changkat Ke~uing.mi Kg. r 60. K. Tsrunq. lubok Merball. Kati. Bahaliu Padang GaJah IKUALA KANGSAR Kuala Kangsar. IK~ Baharu Aver Kala. Simpal1lQ. P·aaam. Kg Kerul1ai. K~.njang eo.. Kg.3. Lasah" Lintang..Baharu Ayer raW~. Ka. Beruas. ILawairl.lr. TanjlungJ Piandangl.umut..lawai.J IRenaas. K.00 65-00 65-000 35. Baharu. Kuala Sepetang.'.. lKg. Kelian Int. Kg.uli. Kuala.TAM BANG. ·. Kota Tarrpan Avelr SELAMA Sslarna. Ka. 9 . Pelka n G!Jmey. KamUl!lltingl.. Bersia Kg. Batu Kurau. SUlilgai Bayer. lenggolllg. Pengka.00 KERIAN Pant BUritar.A ILUMPUR IKE IKADAR DIESnNASI HULU PERAK Gerik. KUffiU.oo 60. Matarllg.00 I Sitiawan -. Manong M~NJUING l.an. Sungaii Siput Utal'a. 0. Salak Baharu.g. Pantali Remis. SimpEing Lima. SemQ:gang.lan Hulu. TEKSIIKE PERAJK UNiUK SATIJIEMIPAT IDARI PUDURAYI\ mJOUK ~UAL. Baglan Serai. Ku~la R. 8ungai Gedong.m . Rantau Pa. [13JLaut.g. Gu nu ng SemamlglO~ LARUT & MATANG TailPing.

. KUALA lUMIPUIR KE DESIIINASI KINTA IIPoh. Kg . Ayer Kuning.. IKamparPERAK TENGAH Par it Seputetn.TAMEIANG TlEKSI KE PERAK UNfUK SAIU TEMPAl DUDUK DARII PUIIJURAYA. Chenderong Balajl $impang Empat Bagan Datoh.. Chemor.llll. Trolak. BAJAJNG PADANGI Tapatn. Tanjonq Malim 20. B·ull~lhAJkar.00 Menglembu.ap. SJllim. 8ehran:g. Tal1liulng Tualal'lg.00 30. Langk. SeplUteh. tanat.5. Ghendenang.00 2. Tspah Road. Tronoh.30. Slim River. Tanjulng Ramblltan. Pulai.00 . Batu Gajah. Kg. Hutan 1M@lintang. Simp3!1l9 Pullaj.GajaltJ HILIIR PERAK Teluk lntan. Tambl. Sg MaJnik. Bota Kanalrn.- . Gopeng.

iii .1"'"' NEGERI SELANGOR . . ...

Bll.. Ampang 10.00 PEI. I(. Kgl. Ser@ndah KUALA SELANGOR 15.00 GOMBAK Rawang. SUllliglai BlLllloh. Pll.:S~ KADAR SABAK IBERNAJM Sebak.00 IHIUiLUSEI.As-am Jaw3. Satang Berj unta i. 0 0 Ps:retak.- .g.50 . SUlligaiBes~u..00 lKiuala Sela ngor.. Hull! Yam Bahan. Batu Caves. Subang J1aya. Batang Kalil. Kuanq. KUALA LUMPUR KE DESTINrA. "fa njlUlng Karang. Batu Arang. Gedan..ichornQI 7.ikitIR"otan. KgI.ANGOR.TAJMBANG TIEKSI KE SELANGOR UNif1UK SATU IEMPAT DUDI!JK nARl1 PUDILIRAYA. Sungai Ayer Tawar. Kuala KlLlbl!.lBah~uu.AJUINIG Shah Allam.!. Peta1lin9 Jaya. S€kincl1ian 20. Kelrlliing 15 . Kalumpang. Rasa.. SQe·hart(). Jeram 15. Kg.gsa.

fNMBAlNG TEKSII!l(E . Teluk Poalilg)iFmlGaffill. hmi}nViI1. Ben!! nanl}.i[)O T~LJk lllaitok.ANSOR.~~m. Bi2inltlf1S. UNTUK SA1U TimlPA]' DUIiJ~K aoo K~J~!il.f_f1g . T'iiii'l:l!.Sepat 10.[9IE. CtleffiS.l.Q. MD~.U~iJ LE!!ng:i!it.00 12 . Jef1. Brog~ ~a. S~ti'!gi.g'.

.. .. . ... NEGERI SEMBILAN .1""" ' .. .

00 0 R~MBAU Rembau. lPaja.NEGERI SEMBILAiNI UNTUK SAf'lllTEMPAT DUmJK IDAR. Sandal!" B~ruselli)ilng. Kota 20_00...000 JEMPOl Bahau. . Rantau 13JlO PORT DICKSON Port iDilckson.TAMBANG liEIKSl1 KiE. Batu Kikir. Aver Hlaam.I.A LUMPUR.lawang. Dangl!.1"1'11. Titl. KE j DESillNASI JEIWEIBU IKuala K. Baham Slungai Lui. Pedas. Rompiml 20. Kg.Pengkalan Kel1l'1pas. Pertang KADAR SEREMBAN Sen~lIi1balili lenggeng. Tanjul1Ig lpoh.00 KUALA PILAJH KJualla IP~~6!h. PUIDURAYA KUA. SiilllialJl. Pasir PaJli1jang 15. N~lai. LuklJt. Labu. Mantin. Pallong. Johol 20 ..

- . KUALA.N IIJNilUK SATU TEMPAl DUDUK DARI PUDURAYA.ANGI 'TEKSI K! NEGERI SEIMBILA. Ayer Kuning Selatan KADAR.TAMB. Kg. Gemencheh. lUMPUR KE DIESTINASI TAMIPIIN Tampin. G€imas. Sungai Dua.-00 . Batang Melalka. 25.

. ..1""" ' .. .. .. NEGERI MELAKA . ..

KUALA LUMPUR KII: OESTIINIASI ALOR GAJlAH A~or Gajah.AII-II 25. Brisu. Kg. Merlimau -. lRamueini Clhiillia Besar ALOIRGAJAH Kuala.ai RamiJan. Sung. Nyaloo" Bl!. Lubok Chiina. lDurian TlInggal.SATU TEMPAl DUDUK DARI PILIDURAYA. Ayer: MOllek. Sungai Baharu.00 5i rnpang Bekoh IKe:sa!1!gl Pajak.00 MelaiKa..AH 8atu Berendarn.TAMBANG TIE:iKSII E MELAKA UNTUK K .00 .00 MELAKA lENG. Selandar. saharu Sungai Udang._000 25.25.00 JASIN Jasln. Masjid Tanah. Tangga Batu. lRembia I KADAR 25. Simpang Ampat. 25.lkitAsahan. Chin Chin. KSJldang" Simpang Bugils . Tanjung KJing MIELAKA TENG. Bemoan. 25.

...iii .1""" ' . .. NEGERI JOHOR ..

fallchor..AR GaFilsek. Ayer Pali'llas.kri. Buloh Kasap.00 Parit Bung·a. TongkanQ Ped'la~.MEIRSIING Mersing. BkL Paslr. Jementa~. Jagoh. Bkt KaUIIglkalF. Chaah KADAR I 3(}OO MIUAR Muar (BdL Maiharani). PalritJawa KLUAiNIG KJI u. Renggam. Kg .lAMBANG IEKSI KE JOHQR UNlTUK SATU TEMPAT OlllDUK DARI PUDUIRA'TA~ KUALA LUIMPILJR KE IDE. RenQlil.. Paleh.00 . lab·is.STINASI SI:GAMAl Segamat. Bagll. Sungai Mat. Padlai"lQI ndali..00 MIllI. Belkok.al1lg. 25. Blkt. Pekan Parit Bakalr. Pagoh. Bkt. Layang-layitlI119! 1 35. Batu Enam. lelrliga. Panl SlJllong. Jemalluang E 60. ~Bpolnig. Gambir 25. Sirmparng IRenggarm. Tangkak. Senggarang30. Semerrah.lBahiiarul Charnek.00 BATU PAHAiJ' Batu Pahat. YO:FligP~UIIg"Ayer Hiltam.i. Sarom. Sri Pantsi.00 Hi . Ba.

a Pasong.T. Kayu .00 50..AMIiANG ii"IEKSI. Belnlul. Pa..00 . Kil.Ar. Ms. KE DESTINASII KADAR KOlA. Kong Ko ng 45 . Gellarllg Patah. Tebrau. Sangllalnig. Sklldlaii. Kulail. Kg.slilr Gudlang.AT DUD UK ICARII PUDURAYA.lk I"Ip. Pekan Nanas" Bandar Permas JOHOR IBAJHIRU Johor Bahru. Pontian Besar. KUALA LUIMPUR. KE ·JOHOR UlNTUIK SATU 1EMP.sai. inNGGI PON"fIAN lPontiian Kech il.

.[I"'"' '''' NEGERI PAHANG . ...

Teras" Teranurn. Gamlbang 30JlO MARAN Maran. Kg.TAMBANG.AMIERONIHIIGHI. KUAlA. lEKSI KE PAHANG UNTUK SAiU TEMP. Pancing. Talnjllmg Lumpur. Kuala. SUI1IQlailLernbiing.R DESTINASI C. Benta 25. Blkt Frasetr 18.Batu Ba laj RAUB RalLlb..ARII PUDUIRAYA. Tembeling. Beserah. Padangl Tengl~~u. Kg.ANDS Tanah Rata.Af DUDUK D. Bandar PU:S8Jt Jengka. Berinchiang.00 Jeranmt. Dong.!Iltal1i.00 LlPIS Kuala lipis. Damak.00 f'(ua. Genu r . UjlMIPUR ~E. Kgl. KADA. Rj~gllet 45..

Karak.Pianggu 25. UNIU K P SATU TEMPAT DUDUK DARII PUDURAYA.- 19 .Kerdau. Kg .Bera.lelemung" Maneis PEKANI Pek.. MenglkiUang. Lancang BEINTONIG Bentong.0·0 KAJDAJR 35. Genting Highlands. Nenasi 115.'AMBANG lEKS I KJE.00 BERA Kg. AHANG.00 20. Sanggang. K9.. Menwkab.an. Kg. Kama. Mengkarak. IKUALA LUMPUR IKE IDESTINASII TEMIERLOH Temerloh. Kuala Pontian. K!Ulalla. Kg. Kuala Ker?l~.Ke'rayung Baharu.van ROMPIIN Bandar BallJ Rompin. Kualla Palhang. Triang. AUf.00 .00' 20. Kuala Rompin.

....... .1""" ' . . NEGERI KELANTAN . .

KUALA LUIMiPU Fi! KE DI!STIINAS·1 KADAR TUMPAT Tumpa]. Kadok.00 PASIIR IPUTEH Paslr Plrteih. Kg.TAMBANG JEIKSI KE . Cherang Ruku 50. Pengkalan Kubur.- 20 . Keter'eh BACHOK Bachok. Perupok. lPenglkalan Chepa. Gusl Periok. Jelawa't 55.KIELANTAJN UNTUK SATUTEMPAl DUDUK IDARJ PUDUIRA VA.00 TANAH MERAH Tanah Melralh. Ra. Kg. Tok Uban 65. Kusial Bharu 5{).00 .'00 65-00 KOTABHARU Kota I8lharu. MU~C1:ng. Wakaf Baham PASIR MAS Pasir Mias. SelisinQI.ntau Pal1l~ang.00 61).

00 KUA:LA KRAll KUlala Krai" Pahi.T'AMBANG jeKSI KI! KELANlAN UNTIUK SAIU TEMPAT DUDUK DAR... Tusku Albdl. Manek Ural.00 50. MUSANG G ua Musang! Kg. Rahman Pe<Ira 50. Kemubu 45.00 QUA. Berlam Bharu 40. P€ka n T emangan.I PUDURAYA~KUAlA ILUMPUR KE MACH'ANG MacMng. Kg.00 21 . lDabong. Pe~a n Jam bu lLawar Bc. lPullaliChol1dong.!iJtu 30 JE:U J~n..

1""" ' ..... . NEGERI TEREN!GGANU ... . . .

. 45. Kg.ahmat Kg. Pasir Akar. Paka 45.. AIL. Raja.00 Kg" Langkap KUALA TERENGGANU K~ala Terengganll. BI<t. Jerangau.TAMBAJNlG.kit. Kg" La LU MIPIJ.m. Kg _ J'engolk BaJtu.00 MARANG Kg. Bukrt Basii..00 SIETIIU Bandar Pemnaisuri. Kg ..c:. Kualla Be$!ut. Jarnbu Bonglkok.IRAY A" KUALA IDESTINASI BcSIUT Kg.JIRKlE KAD. Kg.I IPU[)I!.. Apai. Jerbih. Lebam.TEKSI KE TERENGGANU UNTUIK SAliU TEMPAT DUD'UK DAR. Kg . Bkt.abangTiiga 45. Wakaf T aplai DUNGUN DUI'1lQII.00 22 .lr Untah.P'ayungl. Kg. Mer-angl.A!R 45. Balli Ra.00 HUllJl'TIEIREINIGGANU Ku a la Be rang. Aj IIII 45.. R.

Air J'emih. Kgl.00 KIEIMAMlAN Chukai. Kemasik..m:Jar KetengahJaya 4:5. 3!.I TAMBANG TEKS~ KE lERENGGANIU UNTUK. Ba.Bandar Cheaeh Baham 23 .LOO Bandar 3@ri18andii. IPasir GaJalh. IK_erlih. SATU TEIMPAT OUDUK DARI PUDURAYA.lktafil Billiliah Shah. KUALA UJMIP'UR KE KADAR IICIESTI ASII N Bandar AI·lMl!.

operasi Pengangkui:alrl Awam Putrajaya y Panduan ini diglulnakalill hanya Ull'lItUIK tl]nwtal1J ta'lmlbang teksi yang tid!aK mengemwk:aka!i'l res-it .dar! semasa ke semasa. Pand uan inli tertaklu k Ikeipada plndaan yang oorktli3Jtkuas1l. Pandutlln linl berkua.. K. PENUTUP <> J1abatan Akauntan rNeogara Jabamn Perdana M€nreri + . .' ..~ KementelFian Dalam Negerii ~ Steseln Teksi PI~duraya .tkuasa mulal tuntutan bulan Mac 2006 • .... ....

.. . Peng urusan 'liERBIIIAN . PANIOUAIN TAMBANG TEKSIIOAN JA.. J1abatan Pe~k:hidlmata n . ..RAK IPERJAlANAN D:ISEDIIAKANI Selksyen Kewangan OlEt=I: Dan AkaulIl Bahaglian Sumber Manusia da n IKlhid mat.. .ya lFeblruS!lri2006 .Awam ( Sahagian Sumoor ManlJlsia dan Klhidmat Iflelrl!gurusan) Pll)t~aj:a.1""" ' ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful