Anda di halaman 1dari 1

nama 8ayhan Ahmad PldayaL

kelas Aksel 1
ntim Podo 5istem Pencernoon Monusio
No Orqon ntim lunqsi
1 MuluL Llalln Mengubah amllum (zaL Lepung) men[adl glukosa
2 Lambung epsln 8enln Asam
klorlda
Mengubah proLeln men[adl pepLon (epsln)
Mengendapkan kaseln dl dalam susu
(8enln)Membunuh kuman dan mengakLlfkan
pepsln ( Asam klorlda )
3 PaLl Lmpedu Mengemulslkan parLlkel lemak men[adl parLlkel
yang leblh kecll
4 ankreas Amllase 1rlpsln Llpase MempercepaL reaksl perubahan amllum men[adl
lakLosa (amllase) Mengubah pepLon men[adl
senyawa dlpepLlde (Lrlpsln) Memecah lemak
men[adl asam lemak dan gllserol (Llpase)
3 usus Palus ( usus
12 !arl )
MalLase lsomalLase
LakLase epLldase Sakrase
Mengubah malLose men[adl glukosa (malLase)
mengubah malLosa men[adl komalLosa
(lsomalLase) mengubah lakLosa men[adl glukosa
dan galakLosa (lacLase) mengural lkaLan pepLlde
men[adl asam amlno/proLeln (pepLldase)
menguralkan sukrosa men[adl glukosa dan
frukLosa (Sakrase)

Beri Nilai