Anda di halaman 1dari 4

unding bezu modeI disipIin

Skinner Cunter dun Dreikurs


Mode| D|s|p||n Sk|nner Mode| D|s|p||n Asert|f
Canter
Mode| Ak|bat Log|ka|
Dre|kurs
8erasaskan peneguhan dan gan[aran Apab||a
mur|d me|akukan t|ngkah |aku yang d||ng|n|
peneguhan pos|t|f d|ber|kan dan [|ka mereka
me|akukan kesa|ahan
peneguhan negat|f d|ber|kan
8erasaskan perkongs|an
kepercayaan antara
guru dengan mur|d dan
kuasa autonom|
d|ber|kan kepada mur|d
Mode| D|s|p||n Sk|nner Mode| D|s|p||n Asert|f
Canter
Mode| Ak|bat Log|ka|
Dre|kurs
Mement|ngkan
peneguhan [|ka mur|d
me|akukan t|ngkah |aku
yang d||ng|n| Iad|
t|ngkah |aku akan
terbentuk [|ka mereka
dapat mener|ma dan
memaham| peneguhan
yang d|ber|kan
Mement|ngkan pengama|an peraturan dan
per|aksanaannya eraturan per|u d|tetapkan dan
guru harus|ah menerangkan kepada mur|d agar
mereka memaham| ak|bat yang mungk|n d|ter|ma
[|ka mereka me|anggar peraturan tersebut
Mode| D|s|p||n Sk|nner Mode| D|s|p||n Asert|f
Canter
Mode| Ak|bat Log|ka|
Dre|kurs
Mempunya| konsep cara
peneguhan yang
d|ber|kan akan
membentuk t|ngkah
|aku yang akan datang
Mempunya| konsep
bahawa mur|d berhak
be|a[ar dengan se|amat
dan tenang dan
mendapat sokongan dar|
rakan dan guru Guru
pu|a berhak untuk
menga[ar dengan
profess|ona| dan tanpa
gangguan
Mempunya| konsep
bahawa mur|d berhak
be|a[ar dengan se|amat
dan tenang dan
mendapat sokongan dar|
rakan dan guru Guru
pu|a berhak untuk
menga[ar dengan
profess|ona| dan tanpa
gangguan