Anda di halaman 1dari 14

BAB 8.

LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI MANAJEMEN PEMETAAN GEOLOGI (2011)


Zul|a|d| Za|ar|a
97
BAB 8
LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI


Tujuan InstruksInna! Umum (TIU) :
Dapal nenlual Iela CeoIogi sualu daeiah neIaIui lahap-lahap
(piosedui) yang lepal.

Tujuan InstruksInna! Khusus (TIK) :
Dapal nenahani: 1) fungsi pela keiangka selagai lank dala yang
aulenlik, 2) fungsi pela poIa juius selagai hasiI iekonsliuksi
sliuklui, sehingga dapal nenjeIaskan uiulan peiiode leklonik
daIan cekungan sedinenlasi yang leiIilal.
Dapal nenyusun pela geoIogi dan nenenlukan iencana penan-
piIan penanpang geoIogi yang nevakiIi.

Bahan :
1) Hinpunan Iinlasan geoIogi. 2) Iiosedui pIolling dala singkap-
an laluan & sliuklui. 3) Disliilusi oiienlasi juius/keniiingan
peiIapisan, selaian dan lalas saluan, inleipoIasi konlui sliuklui.
4) Rekonsliuksi geoIogi, invenlaiisasi sunleidaya lahan gaIian
dan Iahan, evaIuasi kendaIa Iahan


5umbcr :
eilagai luku unun (|cx| occ|) , pela-pela leililan.
Hols el.aI. (1976), Conplon (1985), SliahIei & SliahIei (1983).

8.1. Persiapan penulisan laporan
8.2. Peta kerangka geologi
8.3. Peta pola jurus perlapisan batuan
8.4. Peta geologi
8.5. Simulasi pemetaan geologi
Persiapan penulisan laporan diperlukan dalam rekonstruksi geologi suatu daerah. Bahan-bahan
tulisan dihimpun dari data yang sudah didapat.Dalam Bab8 disampaikan Simulasi Pemetaan
Geologi sebagai sarana latihan dalam rangkaian kegiatan pemetaan geologi
BAB 8. LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI MANAJEMEN PEMETAAN GEOLOGI (2011)

Zul|a|d| Za|ar|a
98
8.1. PcrsIapan pcnu!Isan.
IenuIisan Iapoian penelaan neneiIukan dala yang sudah
dipeisiapkan dan juga siap dianaIisis secaia keseIuiuhan. Dala
leiselul anlaia Iain:
1. HasiI anaIisis folo udaia, nenlanlu kajian sliuklui geoIogi
2. HasiI kIasifikasi Ieieng dan anaIisis lopogiafi, nenlanlu
kajian geonoifoIogi
3. HasiI anaIisis fosiI, nenlanlu nengelahui unui laluan dan
Iingkungan pengendapan
4. HasiI anaIisis peliogiafi
5. Sludi puslaka lanlahan
6. Digilasi pela-pela
7. HasiI penganalan Iinlasan leiukui
8. HasiI peihilungan kelelaIan daii Iinlasan leiukui.
9. Iela keiangka geoIogi
1O. Iela poIa juius dan peiIapisan laluan
11. Iela geoIogi
12. Iela geonoifoIogi
13. 8|cc| diagran daeiah penelaan.
SeleIah haI di alas disiapkan, naka penuIisan Iapoian akan
Ielih nudah dikeijakan.8.2. Pcta kcrangka gcn!ngI
Iela keiangka geoIogi adaIah lank dala unluk nenlual pela-
pela seIanjulnya, leiisi :
sinloI nonoi slasiun, Iinlasan
sinloI jenis laluan selagai caIon penyusun saluan pela
p|c||ing s|ri|c /dip Iapisan
p|c||ing sinloI eIenen sliuklui
pengisian Iegenda unluk keleiangan liap sinloI IiloIogi
pengisian Iegenda unluk keleiangan liap eIenen sliuklui
nenlaca selaian sinloI-sinloI laluan / eIenen
indikasi sliuklui geoIogi unluk lahan iekonsliuksi pela-pela
poIa juius peiIapisan dan geoI

8.3. Pcta pn!a jurus pcr!apIsan batuan


Iela poIa juius peiIapisan laluan neiupakan pela konlui
sliike/dip (kesanaan aiah juius dan keniiingan laluan). DaIan
iekonsliuksi poIa juius peiIapisan laluan, dipeiIukan leleiapa
Iangkah pekeijaan selagai leiikul:
BAB 8. LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI MANAJEMEN PEMETAAN GEOLOGI (2011)

Zul|a|d| Za|ar|a
99

a) Invenlaiisasi dala yang dipeiIukan :
o Sliike / dip
o HasiI deskiipsi laluan nenjadi saluan laluan dengan lalas-
lalas saluan laluannya
o Indikasi sliuklui geoIogi (sesai, kekai, peiIipalan): cff-sc|
peIapisan laluan, drag fc|d, nala aii, aii leijun, danau, dII.

l) P|c||ing dala pada pela. Konlui kelinggian pada pela unluk
poIa juius peiIapisan laluan dihiIangkan kaiena akan dilual
konlui s|ri|c / dip.

c) Caia iekonsliuksi poIa juius dan keniiingan peiIapisan laluan
leidasaikan konlui sliike/dip, sliuklui geoIogi dan saluan
laluan, selagai leiikul:
o IIol dala yang dipeiIukan
o ual |unci |cn|ur sliike/dip
o Rekonsliuksi sliuklui geoIogi (jika ada indikasi sliuklui)
o Rekonsliuksi poIa juius dan keniiingan.

Conloh :


Rekonsliuksi IoIa }uius IeiIapisan aluan
Dikelahui, dala unluk pela selagai leiikul:

Lokasi 41: alupasii haIus-sedang leisisipan laluIenpung, lelaI
15-25 cM, leidapal sliuklui sedinen paiaIeI Ianinasi.
Indikasi sliuklui geoIogi leiupa cff-sc| peiIapisan
laluan dengan aiah N 22,5
o
L
Lokasi 24: alupasii dengan sliike/dip N 268
o
L / 26
Lokasi 21: alupasii dengan sliike/dip N 266
o
L / 1O
Lokasi 19: alupasii dengan sliike/dip N 1OO
o
L / 15
Lokasi 4: Teidapal indikasi sesai nendalai, offsel-peIapisan
laluan, pi|cn kuiang daii 1O
O
, jenis sinisliaI.

Daii dala di alas, lualIah IoIa }uius IeiIapisan aluan, caia :

i. IIol cff-sc| peiIapisan laluan dan dala Iainnya.
ii. IIol dala s|ri|c / dip
iii. ual |unci |cn|ur sliike dip yang nudah dikelahui, nisaInya
pada dip 25
o

iv. ual konlui leiendah dip 1O
o

v. ual sunlu sinkIin.
vi. Rekonsliuksi poIa Iainnya
BAB 8. LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI MANAJEMEN PEMETAAN GEOLOGI (2011)

Zul|a|d| Za|ar|a
1OO
Saian :

1. Siapkan 2 pela. P|c| dala pada pela-1 senuanya pakai iapido.
Iela-1 selagai dasai unluk penlualan pela-2 Iela-2
nenggunakan keilas kaIkii (Iihal skelsa ganlai).

2. Di Iela-1, senua dala yang peiIu di-pIol leiselul anlaia Iain:
Sliike/dip peiIapisan laluan.
Indikasi sliuklui geoIogi
Ieikiian lalas saluan laluan

3. Iela-2 dilunpang-susunkan dengan pela-1. Rekonsliuksi avaI
(coiel-coiel) dengan nenggunakan pinsiI (supaya lisa
dihapus), diIakukan pada pela-2. Dala iekonsliuksi avaI
dianliI daii pela-1 yang leiada di lavah pela-2.

4. iIa iekonsliuksi poIa juius peiIapisan laluan sudah dianggap
lepal, pela-2 dapal diganlai uIang (alau gunakan Ienlai Iain
selagai pela-3). HasiInya leiupa Iela IoIa }uius & IeIapisan
aluan (Iela-3, conloh yang leIun seIesai, Iihal ganlai 8.2)


Gambar 8.1. Hasil plotting data strike/dip dan indikasi struktur geologiZakaria, 2003
BAB 8. LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI MANAJEMEN PEMETAAN GEOLOGI (2011)

Zul|a|d| Za|ar|a
1O1Gambar 8.2. Hasil plotting data dan kunci kontur dip 25
o


SeleIah nendapalkan salu konlui s|ri|c/dip di alas, colaIah
seIesaikan pengganlaian gaiis poIa juius dan peiIapisan laluan
leiselul.


Langkah menyusun peta pola jurus perlapisan batuan:
menentukan pernyebaran satuan batuan
plotting strike / dip lapisan
mengetahui pentingnya umur satuan batuan pada peta ini
menentukan jenis struktur geologi dan arahnya
rekonstruksi kontur strike & dip berdasarkan data
pengisian keterangan simbol huruf satuan batuan
pengisian keterangan jenis struktur geologi

Batasi terlebih dahulu satuan batuan yang tidak berpola jurus (aluvium, batuan beku, dll.).
Batas satuan batuan pada peta pola jurus perlapisan batuan harus sesuai dengan peta geologi,
sesuai pula dengan pembahasan genesis batuan (sejarah geologi dan rekonstruksi struktur
geologinya)
Simbol-simbol yang harus digambarkan dalam peta adalah: simbol sesar/lipatan (struktur geologi),
simbol strike/dip (dengan pola konturnya), dan simbol huruf dari masing-masing satuan batuan.


Zakaria, 2003
BAB 8. LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI MANAJEMEN PEMETAAN GEOLOGI (2011)

Zul|a|d| Za|ar|a
1O2
Canlai di lavah ini nenpeiIihalkan kondisi skelsa di
Iapangan, yailu kondisi IiloIogi dan sliuklui daii leleiapa
singkapan (Canlai 8.3). pada ganlai dilavahnya,
dipeiIihalkan skelsa iekonsliuksi poIa juius dan keniiingan
laluannya (Canlai 8.4).


Gambar 8.4

Sketsa pola jurus
berdasarkan data
singkapan di atas.
(Hobs, et. al., 1976)
Gambar 8.3

Sketsa singkapan
litologi dan struktur di
lapangan (Hobs, et. al.,
1976)


BAB 8. LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI MANAJEMEN PEMETAAN GEOLOGI (2011)

Zul|a|d| Za|ar|a
1O3

8.4. Pcta gcn!ngI

eleiapa haI yang peiIu dipeihalikan daIan nenyusun pela
geoIogi adaIah :

Menenlukan penyelaian saluan laluan (lenlang saluan laluan
dan foinasi, Iihal Ianpiian)
DaIan pela geoIogi seIaIu canlunkan s|ri|c/dip Iapisan laluan
Mengelahui unui saluan laluan & uiulan slialigiafi
Menenlukan sliuklui geoIogi dan peiiode leklonik
Rekonsliuksi kondisi geoIogi secaia keseIuiuhan dan
nenyusun sejaiah geoIogi
Iengisian Iegenda pada pela geoIogi
Iengisian keleiangan pada pela geoIogi
Menenlukan skaIa legak dan hoiisonlaI dan nencanlunkan
kooidinal kapIing pela.
Menenlukan gaiis penanpang pada pela geoIogi dan nenlual
piofiI geoIogi pada penanpang yang dilual dengan
nenggunakan neloda lusui
Mengelahui sinloI-sinloI pada piofiI geoIogi unluk: senua
jenis sesai (sesai noinaI, nendalai dan naik), anlikIin dan
sinkIin
8.5. 5Imu!asI pcmctaan gcn!ngI

Lalihan sinuIasi penelaan geoIogi (pada haIanan leiikul) ini
disanpaikan unluk Ielih nenahani pioses penlualan pela
geoIogi. SinuIasi dinuIai dengan pengunpuIan dala unluk Iela
Keiangka CeoIogi, sanpai dengan penlualan Iela CeoIogi. IIol
dala singkapan pada haIanan leiikulnya. Lokasi singkapan
sesuai dengan ganlai di haIanan seIanjulnya.BAB 8. LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI MANAJEMEN PEMETAAN GEOLOGI (2011)

Zul|a|d| Za|ar|a
1O4
SIMULASI PEMETAAN GEOLOGI

Plot data singkapan di bawah ini.
Lokasi singkapan sesuai dengan gambar di halaman selanjutnya:

No. Sta. Strike/Dip Satuan batuan
1 --- --------- Batuan beku andesitik, intrusi
2 U89
o
T/45
o
--------- Satuan batupasir, sisipan bt.lp. 5-10 CM.
Strk. sed. paralel lam.
3 U296
o
T/58
o
--------- Satuan batupasir
4 U296
o
T/50
o
--------- Satuan batupasir. 100 meter ke arah
timurlaut terdapat zona hancuran. Arah zona
hancuran U 110
o
T
5 U272
o
T/25
o
--------- Satuan batupasir. Terdapat kontak sat.
batupasir- batulempung
6 U272
o
T/20
o
--------- Satuan batulempung.
7 U272
o
T/15
o
--------- Satuan batulempung.
8 U92
o
T/16
o
--------- Satuan batulempung.
9 U91
o
T/20
o
--------- Satuan batulempung.
11 --- --------- Batuan terobosan andesitik (Intrusi
batuan beku)
12 U 110
o
T/48
o
--------- Satuan batupasir.
13 U 290
o
T/55
o
--------- Satuan batupasir.
14 U 288
o
T/25
o
--------- Satuan batupasir. Terdapat sisipan
batulempung 2-6 CM
15 U 285
o
T/23
o-
-------- Satuan batulempung.
Terdapat kontak satuan batupasir-
batulempung
16 U 286
o
T/18
o
-------- Satuan batulempung.
17 U 290
o
T/15
o
-------- Satuan batulempung.
18 U 110
o
T/15
o
-------- Satuan batulempung.
19 U 111
o
T/25
o
-------- Satuan batulempung.
Terdapat kontak satuan batulempung-
batupasir.
20 U 113
o
T/30
o
-------- Satuan batupasir. Ukuran butir halus.
21 U 110
o
T/30
o
-------- Satuan batupasir.
30 U 100
o
T/50
o
-------- Satuan batupasir.
31 U 290
o
T/55
o
-------- Satuan batupasir.
33 --- -------- Satuan batupasir. Terdapat cermin
sesar. Pitch 84
o
. Arah sesar sekitar U
110
o
T. Hanging-wall relatif naik di
bagian selatan.
40 --- ------- Satuan batupasir. Terdapat offset
perlapisan. Arah sesar U27
o
T sampai
dengan arah U30
o
T.
41 --- -------- Aluvium
42 --- -------- Aluvium
43 --- -------- Aluvium
44 --- -------- Aluvium
45 U 288
o
T/22
o
-------- Satuan batulempung.
Terdapat offset perlapisan arah U 26
o
T
46 U 288
o
T/17
o
-------- Satuan batulempung.
47 U 287
o
T/15
o
-------- Satuan batulempung.
48 U 107
o
T/15
o
-------- Satuan batulempung


BAB 8. LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI MANAJEMEN PEMETAAN GEOLOGI (2011)

Zul|a|d| Za|ar|a
1O5


BAB 8. LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI MANAJEMEN PEMETAAN GEOLOGI (2011)

Zul|a|d| Za|ar|a
1O6
BAB 8. LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI MANAJEMEN PEMETAAN GEOLOGI (2011)

Zul|a|d| Za|ar|a
1O7
BAB 8. LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI MANAJEMEN PEMETAAN GEOLOGI (2011)Zul|a|d| Za|ar|a
1O8eidasaikan Ienlai pela yang leIah disediakan lualIah nasing-
nasing:

1. Iela Keiangka CeoIogi
2. Iela IoIa }uius dan Keniiingan aluan
3. Iela CeoIogi
4. IiofiI/Ienanpang CeoIogiBAB 8. LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI MANAJEMEN PEMETAAN GEOLOGI (2011)

Zul|a|d| Za|ar|a
1O9

Caia Iengeijaan:


1. Pcta Kcrangka Gcn!ngI :

a) IIol sliike/dip pada pela. eii sinloI saluan laluan liap No.
STA (Slasiun)
l) Canlaikan/pIol Ielak singkapan peikiiaan sliuklui geoIogi
(anlikIin, sinkIin, sesai naik alaupun sesai nendalai)
c) Linlasan yang diIaIui haiap dileii vaina
d) eiikan dan Iengkapi keleiangan ganlai pada pela leiselul.


2. Pcta Pn!a Jurus dan KcmIrIngan Pcr!apIsan Batuan :

a) IIol sliike/dip pada pela. (penling: No. STA. dihiIangkan)
l) IIol peikiiaan Ielak sliuklui geoIogi dan lual peikiiaan lalas
saluan laluan.
c) Ieikiiaan lalas saluan laluan leidasaikan pengeIonpokan
saluan laluan daIan Iela Keiangka CeoIogi. Saluan laluan
yang khas dapal dikeIonpokkan leiIelih dahuIu, nisaInya
aIuviun.
d) ual iekonsliuksi poIa juius dan keniiingan (poIa juius dan
keniiingan neiupakan konlui kesanaan aiah juius)
e) Canlaikan iekonsliuksi sliuklui geoIogi (anlikIin, sinkIin,
sesai naik alaupun sesai nendalai)
f) eiikan keleiangan ganlai pela leiselul


3. Pcta Gcn!ngI dan Pcnampangnya :

a) IIol sliike/dip pada pela. (No. STA . dihiIangkan) sesuai
dengan pela poIa juius & keniiingan
l) alasi saluan laluan sesuai dengan lalas saluan laluan pada
pela poIa juius & keniiingan laluan
c) Canlaikan Ielak sliuklui geoIogi (anlikIin, sinkIin, sesai naik
alaupun sesai nendalai) sesuai dengan pela poIa juius &
keniiingan laluan
d) eii vaina saluan laluan pada pela leiselul sesuai slandai
e) eiikan keleiangan ganlai pela leiselul
f) ual penanpang/piofiI geoIogi A- dan C-D
g) eiikan keleiangan pada penanpang A- dan C-D leiselul
BAB 8. LAPORAN PEMETAAN GEOLOGI MANAJEMEN PEMETAAN GEOLOGI (2011)

Zul|a|d| Za|ar|a
11O
SOAL : LATIHAN SIMULASI


1. ApaliIa saluan lalupasii leiunui Miosen avah dan saluan laluIenpung leiunui
IIiosen avah, lagainana uiul-uiulan saluan laluan leiselul (lalupasii,
laluIenpung dan laluan leku) daii nuda ke lua `
2. Sesai naik dipeikiiakan leiunui apa` Apa aIasannya`
3. Daii dua sesai pada pela, nana yang Ielih nuda unuinya` eiikan penjeIasan.


}avalan :

......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
.....................................