Anda di halaman 1dari 23

PEMBELAJAR

AN
MASTERI
UNIT TEKNIK DAN VOKASIONAL ( VOTEK )
Jabatan Pendidikan Terengganu
September 2002
KANDUNGAN MODUL

1Konsep PM
2 Langkah
PM
3 Pelaksanaan
PM
MATLAMAT

Membimbing guru
memahami dan
melaksanakan Pembelajaran
Masteri (PM) dalam proses
pengajaran dan
pembelajaran secara
berkesan
OBJEKTIF MODUL
 Menyatakan konsep PM
 Menerangkan langkah PM
dalam p&p
 Melaksanakan PM dalam
p&p
KONSEP
1
P
EMBELAJARAN
MASTERI
DEFINISI
n p e n g a ja r a n d an
s u a t u p e n d e k ata
PM m a s t ik a n s e m u a
e la ja r a n ya n g me
pem b e la ja r a n y a n g
g u a s a i h a s il pem b
murid m e n e la ja r a n
m suatu u n it p e m b
dih a s r a t k a n d a la r a n
k e u n it p e m b e la ja
m b e r p in d a h
sebelu in i m e m e r lu kan
n y a . P e n d eka t a n
se t e r u s u k u p i d a n
a s a y ang m e n c
peru n t u k a n m y a n g
da n pe m b e la ja r a n
proses p e n g a ja r a n
berkualiti.
MENGAPA PM ?
M uRi D
• Kebolehan dan keperluan berbeza

• Pendekatan P&P sesuai dan berkesan

• Menguasai ilmu, kemahiran dan sikap


PRINSIP ASAS PM

Murid Normal Unit


Pembelajaran

Masa Arahan Jelas


Mencukupi
MODEL PM
Unit Pembelajaran 1

Penentuan Hasil
Pembelajaran

Pengajaran &
Pembelajaran

Penilaian

Ya Tidak
Tindakan Susulan Tindakan
Aktiviti Sudahkah murid Susulan Aktiviti
Pengayaan menguasai? Pemulihan

Ya Teruskan

Unit Pembelajaran 2
M ?
Pri
pa P n
A sip
? PM
P M ?
l e
o d
M Ya Tidak Anda t ela h memah am i k onsep
Jom ke
PM .
Unit Pembelajaran 2
Ba hag ian 2 .
2LANGKAH

PEMBELAJARAN
MASTERI
n a n
u ka l a jar
n t b e
ne e m
M e P
1 . i l
s (HP)
H a
MENGAPA
MENENTUKAN HP
 Mengenal pasti apa yang perlu
dikuasai
 Memberi tumpuan dalam
penguasaan HP
 Merancang pelbagai kaedah dan
bahan bantu mengajar
 Membantu membina ujian
formatif dan sumatif
k a n
e n t u
M e n r a n
1 . g a j a
P e n
n a r a n
d a l a j
m b e
e
P (P & P)
P&P MENGGUNAKAN
PELBAGAI STRATEGI,
PENDEKATAN DAN KAEDAH
 Inkuiri
 Eksperimen
 Konstruktivisme  Perbincangan
 Pembelajaran  Simulasi
konstektual  Projek
 Pembelajaran  Kajian lapangan
interaktif
 Pembelajaran
koperatif
ia n
n i l a
.P e
3
MENGAPA PERLU
PENILAIAN DALAM PM
 Mengesan pencapaian murid
 Mengenal pasti jenis murid
 Mengesan sama ada HP telah dikuasai
atau belum
 Mengenal pasti sebab kelemahan murid
dalam sesuatu unit pembelajaran
 Menentukan aktiviti pengayaan atau
pemulihan
 Menentukan keberkesanan kaedah p&p
PENILAIAN
Pembinaan Tentukan HPM
ujian Bina/pilih item atau alat ujian
Sediakan analisis
Pentadbiran Tadbir ujian
ujian
Pemprosesan Periksa respons
ujian Buat analisis terhadap
respons
Pelaporan Rekod pencapaian murid
Sedia laporan
Sampai laporan
a n
a k
i n d n
. T
1 usu l a
S
TINDAKAN SUSULAN

Pemulihan Pengayaa
n

Pengukuhan Pengembanga
n
CONTOH AKTIVITI
PEMULIHAN
 Mengajar semula dengan kaedah
yang berbeza
 Memperbetulkan perlakuan yang
salah
 Menggunakan bahan visual
 Mempermudahkan dan
mempelbagaikan latihan
 Membimbing murid menyusun
maklumat dalam bentuk ringkas

……………
CONTOH
AKTIVITI PENGAYAAN
 Memberi latihan yang lebih
mencabar
 Memberi latihan dalam pelbagai
bentuk
 Membuat projek
 Membuat kajian
…………..
JURULATIH UTAMA
( KHSR )
Jabatan Pendidikan Terengganu
September 2002