Anda di halaman 1dari 3

Perbandingan Pemikiran Antara Tokoh Tokoh Definisi Edward Sapir Mengkaji hubungan bahasa dengan pemikiran dari aspek

psikologi bahawa bahasa saling berhubungkait, bersifat humanisasi dan penglahiran bahasa terjadi sesuai dengan penggunaannya serta lahir daripada interprestasi individu terhadap persekitaran manusia. Sebagai contoh, masyarakat akan melahirkan bentuk bahasa yang berlainan mengikut taraf pemikiran dan pendidikan yang diterima sesuai dengan keperluan masyarakat itu. Mementingkan pendekatan kajian dari segi antropologi (meliputi kawasan budaya, sastera, mitologi, dan agama) dan melihat bahasa dan fungsinya dari segi masyarakat yang menggunakannya. Menekankan tentang hubungan timbal balik antara budaya, corak pemkiran dan bahasa. Budaya akan melahirkan corak pemikiran dan seterusnya mencorakkan bahasa sesuatu masyarakat mengikut keperluan. Hal ini menunjukkan bahasa Leonard Bloomfield Bahasa bermula dari melahirkan pengalaman yang luar biasa, terutamanya sebagai penjelmaan dari adanya tekanan emosi yang sangat kuat. Bahasa terdiri daripada sejumlah isyarat yang berupa unsur-unsur vokal dan sekumpulan data yang mungkin muncul dalam sesebuah masyarakat. Ferdinand de Saussure Bahasa lisan lebih utama dari pada bahasa tulis. Tulisan hanya merupakan sarana yang mewakili ujaran. Hal ini kerana bahasa lisan merupakan keseluruhan pertuturan manusia yang berlaku bagi manusia yang dilahirkan oleh baka. Bahasa tidak lain ialah tingkah laku manusia yang universal.

Hasil Analisis

Menerangkan hakikat daripada hubungan bahagian bermula dari fonem morfem kata frasa ayat. (Juga dikenali sebagai linguistik taksonomi kerana mengkaji bahagian dengan terperinci) Kemampuan bahasa manusia adalah berbantukan dari alam, lingkungan keluarga dan masyarakat (manusia itu dibesarkan)

Linguistik bersifat deskriptif, bukan preskriptif seperti pada tata bahasa tradisional. Para ahli linguistik bertugas mendeskripsikan bagaimana orang berbicara dan menulis dalam bahasanya, bukan memberi keputusan bagaimana seseorang seharusnya berbicara. Mengemukakan konsep Langue dan membezakan konsep keseluruhan pertuturan yang terdiri daripada dua

bersifat arbitrari. Menekankan fonem sebagai satuan psikologis. Ini bermakna daripada bahasa dapat melahirkan perkataan-perkataan lain dan membezakan makna.

aspek iaitu langue (sistem bahasa yang terdapat dalam akal budi pemakai bahasa dari suatu kelompok sosial) dan parole (pertuturan yang kokrit dengan bahasa sebagai manifestasi setiap penuturnya). Parole ciri pertuturan sebenar yang diucapkan oleh individu dalam sesuatu masyarakat. Juga boleh dikatakan sebagai fenomena sosial. Bahasa merupakan bahasa perhubungan dan mempunyai struktur, sistem tanda yang bersisi dua iaitu terdiri dari signifiant (penanda) dan signifie (petanda). - wujud sama ada terpisah atau tak terpisahkan dan bila salah satu berubah, yang lain akan turut berubah. Bahasa formal dan nonformal menjadi objek penelitian. Mengemukakan bahawa linguistik deskriptif (sinkronis) hendaklah dibezakan daripada linguistik historis kerana masing-masing menggunakan

Teori yang Dihasilkan

Mengemukakan teori struktural tentang struktur bahasa yang merangkumi pola dan binaan ayat Memperkenalkan Hipotesis SapirWhorf hasil gabungan pemikiran

Menerapkan teori psikologi behaviourisme (Linguistik Struktural dan Linguistik Taksonomi). Dari segi teori Linguistik

beliau dan anak muridnya Whorf yang menyatakan bahawa pemikiran dan tingkah laku ditentukan (ataupun sekurangkurangnya dipengaruhi) oleh bahasa. Hipotesis Sapir-Whorf : a. Teori linguistik penentuan (determinism) yang menyatakan bahawa bahasa yang kita gunakan menentukan bagaimana kita akan mengintepretasi dunia sekeliling. b. Teori linguistik relatif (relativism) yang lebih lemah menyatakan bahawa bahasa mempunyai sedikit kesan dalam mempengaruhi pemikiran kita terhadap realiti dunia. Berdasarkan teori ini menyatakan bahawa bahasa merupakan aktiviti rohani, proses kejiwaan yang berulang-ulang untuk membentuk gagasan atau pemikiran melalui bunyi yang berartikulasi.

Bloomfield Lambang-lambang perilaku ucapan dan erti hubungan yang dilaksanakan melalui ujaran. Fonem adalah bahagian yang beraneka ragam dari properti fonetik, iaitu unit minimum daripada sebuah identiti suara tertentu, yang ketika diinterpretasikan, mempunyai satu set elemen tersendiri secara fonetik. Morfem adalah unit tatabahasa terkecil. Morfem terdiri dari serangkaian fonem, dan fonemfonem tersebut membentuk sebuah representasi, iaitu bentuk dasar dan morfem tanpa perlu adanya penerangan.

pendekatan yang berlainan. Khususnya apabila menganalisis bahasa. Penekanan kepada prinsip metodologi yang memungkinkan penghuraian bahasa itu bebas daripada pertimbangan sejarah. Dibezakan antara hubungan asosiatif dan sintagmatis dalam bahasa iaitu hubungan antara satuan bahasa dengan satuan lain kerana terdapat persamaan dari segi bentuk dan makna. Hubungan sintagmatis ialah hubungan antara satuan pembentuk sintagma dengan mempertentangan suatu satuan dengan satuan lain yang mengikuti atau mendahului.