Anda di halaman 1dari 16

FALSAFAH PENDIDIKAN + KONSEP 5P

KUMPULAN 2 MOHAMAD AZAM BIN ASHRI MOHAMMAD SAIFUL AIMAN BIN IBRAHIM MUHAMMAD HASIF BIN ZULKIPLI SITI NORFADHILATUL MARYAM BINTI RAZALI

Penekanan Konsep 5P
Strategi P&P Bahasa Melayu menekankan

konsep
penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

PENGGABUNGJALINAN
- proses menggabungkan beberapa kemahiran

dalam satu pengajaran dan pembelajaran.

Beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak.

Menjadikan bentuk pengajaran lebih menarik

dan bermakna.
Membolehkan suasana pembelajaran lebih

berkesan.
Boleh mewujudkan pelbagai aktiviti dan

melibatkan lebih ramai murid

Bentuk penggabungjalinan
Penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran ( bahasa ). Sekurang-kurangnya 2 kemahiran.

Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran.

Kemahiran bertutur.

Kemahiran membaca.

Kemahiran mendengar.

Penggabungjalinan dalam Satu Mata Pelajaran

Kemahiran menulis

( bahasa )

Contoh pengabungjalinan aspek kemahiran bahasa dalam P&P


Bacaan : membaca senyap
Lisan : latihan kefahaman

- soal jawab - latihan tatabahasa ( dilakukan secara tidak langsung) - memberi pendapat Bertulis : latihan kefahaman

PENYERAPAN
Proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai

murni, kemahiran berfikir dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

Bentuk Penyerapan

1. Penyerapan isi mata pelajaran lain dalam mata pelajaran bahasa.


satu strategi untuk menyerapkan isi pengetahuan

daripada beberapa mata pelajaran ke dalam satu mata pelajaran lain.


Contoh: Dalam P&P bahasa, isi pengetahuan

daripada mata pelajaran Sains dan Kesihatan diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran bahasa.

2. Penyerapan Nilai
Nilai murni dan semangat kewarganegaraan

masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.


Dalam P&P, walaupun penyerapan dilakukan

secara sedar dan terancang, namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural.
17 nilai yang perlu diserapkan dalam P&P

PEMULIHAN
Koh Boh Boon (1982): Pendidikan pemulihan

adalah lebih terbatas dan lebih khusus sifatnya.


bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran.

Ia melibatkan murid-murid yang lambat, iaitu

mereka yang lembab mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak yang lain.
Pencapaian pembelajaran murid-murid ini

biasanya di bawah tahap pencapaian yang sepatutnya.

Bahan untuk program ini terdiri daripada kad,

carta, bahan maujud, alat permainan, dan lainlain. boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar.

PENGAYAAN
Aktiviti-aktiviti tambahan kepada aktiviti-aktiviti

asas pembelajaran yang dijalankan di dalam atau di luar darjah.


-diberi kepada kumpulan murid yang telah mencapai taraf yang memuaskan/telah menguasai kemahiran asas.

Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad,

permainan.
bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang

telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.

PENILAIAN
- Penilaian merupakan satu proses atau aktiviti

yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang berguna dalam menentukan sesuatu prestasi.

Kesimpulan
Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menekankan konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.