Anda di halaman 1dari 3

Espectroscopia de Infraroig - IR__________________________________________ Lespectroscopia de IR es una tcnica que ens serveix per caracteritzar (identificar) molcules, ens dna

informaci dels grups funcionals presents a la molcula. Es basa en fer interaccionar una molcula amb radiaci electromagntica de la zona de linfraroig, per determinar quines radiacions concretes pot absorbir. Quan una molcula absorbeix radiaci IR es produeixen canvis denergia vibracional degut a la deformaci dels enllaos per tensi i flexi. Aquesta energia s capa de provocar un SALT des del nivell fonamental denergia vibracional a un nivell excitat. Lespectre IR es caracteritza per una srie de pics, de diferent intensitat, que corresponen a les diferents transcicions vibracionals dels enllaos de la molcula. En lespectre IR es representa labsorbncia (o transmitancia) pel nombre dona (o longitud dona). Cada tipus denlla dna un pic en un nombre dona determinat, amb una intensitat determinada. Resonancia Magnetica Nuclear - RMN___________________________________ La resonancia magntica nuclear (RMN), es una tcnica que ens serveix per caracteritzar (identificar) molcules, ens dna informaci dels diferents tipus de protons i quantitat de cada un dells que tenim en la molcula. (Tamb es poden fer RMN daltres tipus de nuclis C, F, P, Pt,) La tcnica es basa en irradiar una mostra, exposada a un camp magntic extern, amb radiaci electromagntica de radiofreqncies. En lespectre de RMN es representa el desplaament qumic per la intensitat. La intensitat del pic ve donada per la quantitat de protons que tenim dun tipus determinat. La quantitat de protons sobt integrant matematicament els pics (els programes dRMN ho fan automaticament). El desplaament qumic est relacionat amb la freqncia de la radiaci absorbida per un nucli (de prot), en comparar-la amb un patr (trimetilsil TMS), quan la molcula sirradia dins laparell dRMN.

Espectroscopia de masses EM__________________________________________ Lespectroscopia de masses (EM) es una tcnica que serveix per a la caracteritzaci (identificaci) de molcules, ens dna informaci sobre la massa molecular de la mostra. En lEM la mostra sha de volatilitzar i portar a pressions molt baixes, el compost (M) es trenca en diferents fragments que tenen crrega, normalment positiva i de valor 1. Tamb pot quedar compost sense trencar i carregat positivament (M+, i molecular). Els ions formats sacceleren en presncia dun camp elctric, els diferents fragments carregats son separats segons el valor de la relaci massa/crrega que tenen. El detector de laparell detecta la quantitat de cadascun dels diferents fragments. En lespectre de EM es representa la massa/crrega, sobt un espectre amb un pic per cada una de les masses que shan detectat, la intensitat dels pics depen de la quantitat de fragments que shan trobat.

GASOS REALS vs. GASOS IDEALS_________________________________________ La teoria cinticomolecular considera el gas ideal format per partcules puntuals (sense volum propi) en constant moviment, que xoquen elsticament i que no sexerceixen forces dinteracci. Els gasos reals sacosten ms a aquest comportament quan estan sotmesos a pressions relativament baixes i temperaturas altes perqu en aquestes condicions el volum de les partculs pot ser negligible davant el volum total, les forces dinteracci sn menors perqu les partcules estan ms separades i es mouent a ms velocitat. Per a una mateixa temperatura i pressi, el gas que sacosta ms a un gas ideal es aquell en que les forces intermoleculars sn menys fortes. ENERGIA RETICULAR______________________________________________________ Lenergia reticular s la variaci dentalpia de la reacci de formaci dun mol dun compost inic slid a partir dels ions en estat gass i en condicions estndard. Cl-(g) + Na+(g) NaCl(s) La diferncia entre lenergia reticular i lentalpia de formaci, es que aquesta segona esta formada a partir dels elements en la seva forma ms estable. Cl2(g) + 2Na(s) 2NaCl(s) Justificaci d lenergia reticular: Lenergia reticular dna una idea de la fora datracci entre els ions del compost inic. Aquesta atracci depn, segons el model electrosttic del slid inic (llei de Coloumb), de la crrega dels ions i de la distncia que els separa. F=

Segons aquesta llei, com ms alta sigui la crrega dels ions i ms petita la distncia entre ells (ions ms petits), hi haur ms atracci.

k ( q1 q 2 ) , on k es una constant, q les crregues i r el radi. r2