Anda di halaman 1dari 2

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :

..............

Nama Pelajar :

MOHAMMAD ROFFENDI B ABDULLAH ZAWAWI

PENGHARGAAN

Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya dapat juga saya menyiapkan tugasan bagi mata pelajaran Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran ini. Di sini saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih

kepada pensyarah En.Hashin b Mohamad selaku pensyarah pembimbing bagi mata pelajaran ini. Terima kasih kerana sering memberi tunjuk ajar dan membimbing kami semua ketika sesi kuliah dan semasa proses menyiapkan kerja kursus ini.

Saya juga turut mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat terutama dikalangan guru pelatih PISMP PJ 4 kerana sentiasa tolong-menolong dan bekerjasama antara satu sama lain serta bersemangat tinggi dalam usaha untuk menyiapkan kerja kursus yang telah diberikan oleh pensyarah ini.

Akhir sekali,saya berharap segala maklumat yang telah diperolehi semasa menjalankan tugasan ini, dapat saya gunakan sebaik-baiknya sama ada untuk tujuan peperiksaan atau ketika menjadi guru kelak.

ii