Anda di halaman 1dari 43

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

1
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

MUQADIMAH
Memperkatakan tentang tamadun dan
ketamadunan membuka ruang kepada beberapa
persoalan asas.

Persoalan-persoalan tersebut merangkumi yg


paling asas tentang etimologi kpd yg paling abstrak
tentang epistemologinya.

Apakah tamadun?
Apakah maksudnya dan apakah yang
melandasi pengertian dan konsepnya? 2
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

MUQADIMAH
Apa makna bertamadun?
Apakah landasan pengertian dan konsepnya?
membezakan
Apakah neraca atau timbang tara yg
bertamadun dgn tidak
bertamadun?

marks)
Apakah ukuran, nilai atau penanda aras (bench
bagi menentukan tahap pencapaian bagi
sesuatu tamadun?
3
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

danApakah pula faktor yg menentukan keutuhan


kelangsungan sesuatu tamadun?

membuat
Apakah yg sering menjadi rujukan bagi
dakwaan (atau andaian) bahawa suatu
bangsa atau masyarakat itu sudah bertamadun
atau sebaliknya?

4
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
Pendahuluan
• Ibn Khaldun (14M)
menggunakan perkataan
‘umran’ sebagai merujuk
kpd ‘tamadun’ yg kita
fahami sekarang.

• Barat. mengungkapkan
‘civilisation’ pada abad
ke 18M.

• Kamus Dewan Bahasa


menggunakan
‘kebudayaan, kemajuan
dan peradaban’       
5
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Etimologi perkataan tamadun


Tamadun atau tamaddun adalah istilah
bahasa Arab berasal daripada perkataan
maddana dan madana yang bermaksud
membangunkan kawasan (material) dan
akhlak (kerohanian).
Ia berkaitan dengan perkataan madinah
(bandar), mudun (bandar-bandar) dan
modern.
Dikatakan juga bahawa istilah tamaddun
berasal daripada perkataan al-din.
6
PENGERTIAN TAMADUN
Dalam tradisi penulisan berbahasa Arab
antara peristilahan yg sering digunakan
bagi membincangkan fenomena
ketamadunan manusia adalah umran,
hadarah, madaniyyah, thaqafa, nahdah dan
tamadun.

7
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
PENGERTIAN TAMADUN

Istilah terawal yang digunakan untuk


mengertikan makna ‘tamadun’ ialah perkataan
‘umran’ dan hadarat.

‘Umran adalah terbitan dari perkataan ‘Amara


yang bererti ‘kawasan tanah atau rumah yang
didiami, diduduki orang, tinggal menetap,
segolongan penduduk yang menetap dan
seumpamanya dalam suatu keadaan yang
berkembang subur lagi makmur dari keadaan
kering tandus atau terbiar dan binasa
8
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

PENGERTIAN TAMADUN
Hadarat bererti ‘kehidupan menetap’.

Penulis-penulis Arab moden menggunakan


perkataan hadarat seerti dengan
pengertian tamadun.

Hadarat membawa erti ‘suatu wilayah,


daerah atau bahagian dari ibukota-ibukota
atau bandar-bandar atau kampung-
kampung dan dari kawasan yang didiami’.

Islam Hadhari
9
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

PENGERTIAN TAMADUN
Kurun kedua puluh muncul perkataan madaniyyat
yang diperkenalkan oleh Farid Wajdi (al-
Madaniyyat wa al-Islam) 1899 dan Syaikh
Muhammad Abduh (al-Islam wa al-Nasraniyyat
Ma’a al-‘Ilm wa al-Madaniyyat).

Kemudian muncul pula perkataan tamadun yang


diperkenalkan oleh Jurji Zidan (Tarikh al-
Tamaddun al-Islami).

Dalam bahasa Inggeris tamadun disebut


civilization yang diambil dari bahasa Latin civitas
bererti ‘bandar’.

10
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
PENGERTIAN TAMADUN
Dalam bahasa Melayu, sekurang-kurangnya dua
istilah popular yg digunakan iaitu ‘tamadun’ dan
‘peradaban’.

Kedua-duanya adalah pinjaman perkataan Arab.

Dalam perbendaharaan kata Melayu asal, tidak


terdapat kalimah khusus yg dapat
menterjemahkan perkataan tamadun dan
peradaban, kecuali perkataan maju dan kemajuan
dan/atau mungkin pembangunan.

Perkataan maju dan kemajuan ternyata


mempunyai konotasi yg jauh lebih sempit daripada
tamadun.
11
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

PENGERTIAN TAMADUN
Tamadun dalam pengertian yang mudah ialah kemajuan
jasmani (dalam bentuk fizikal) dan rohani (bentuk abstrak).

Istilah tamadun (civilisation) boleh digunakan dalam


pelbagai konteks untuk maksud kemajuan, antaranya :
Kemajuan intelektual, kebudayaan dan kebendaan,
yang ditandai oleh kemajuan seni dan ilmu, penulisan
dan ciri-ciri institusi-institusi politik dan sosial yang
kompleks.
Kemajuan dan kegemilangan hasil daripada kreativiti
dan intelektual manusia.
Suatu kebudayaan dan masyarakat yang dibangunkan
oleh sesuatu bangsa, di kawasan dan tempoh tertentu.
Masyarakat moden atau maju, yang kompleks dan
mempunyai pelbagai kemudahan.
Taraf tingkah laku yang baik.
Taraf hidup yang maju.
12
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Istilah-istilah dalam Tamadun

‘Umran (Ibn Khaldun – 14M)

Hadharah (Ibn Khaldun – 14M)

Civilization (Barat – 19M)

Madaniyyat (Farid Wajdi,


Muhd Abduh – 20M)

Tamaddun (Jurji Zidan – 20M)


13
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Istilah-istilah dalam Tamadun


Tamadun:
“Kebudayaan, Kemajuan, Peradaban”
(K. Dewan).

Peradaban:
“Kebudayaan,Tamadun, Kemajuan”

Civilization:
“Keadaan bersifat kebandaran atau
kemajuan”.
Civic : “bandar” (Istilah Latin).
14
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Istilah-istilah dalam Tamadun


‘Umran :
“Kawasan yang didiami yang berkembang
       
subur dan makmur”

Hadharah :
“ Kehidupan menetap @ wilayah yang
didiami”

Hadharah adalah lawan bagi istilah Badw :


berpindah randah/ kehidupan padang pasir.
(Ibnu Khaldun, abad 14)

15
Ciri-ciri Asas Sesebuah Tamadun
(Perspektif Barat)
• Wujudnya penempatan masyarakat manusia di sesebuah
kawasan.

• Peningkatan kualiti kehidupan ke arah lebih positif dan


sempurna.

• Wujudnya sistem organisasi dan institusi sosial yang baik


serta sistematik.

• Wujudnya bahasa atau beberapa bahasa serumpun


dengan sistem tulisan tersendiri.

• Wujudnya sistem undang-undang dan sistem moral


berwibawa.

• Wujudnya daya kekreatifan yang tinggi seperti seni,


sastera dan sebagainya. 16
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Ciri-ciri Asas Sesebuah Tamadun


(Ibn Khaldun)
• Agama yang lebih tinggi
• Sistem perundangan yang teratur
• Sistem negara yang teratur
• Kehidupan kota
• Sistem tulisan yang mantap
• Bentuk seni yang jelas
  

Tamadun mencakupi kemajuan kebendaan


dan kerohanian serta bersifat kebandaran 17
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
Kebandaran

Bandar adalah pusat yang membentuk tamadun


sekitarnya.

Di sinilah masyarakat memberikan tumpuan untuk


keperluan kehidupannya.

Dari bandar jugalah dipancarkan kemajuan ke


persekitarannya. Dalam pembangunan material
misalnya, jaringan kemudahan pengangkutan
dipengaruhi kedudukan bandar.

Begitu juga dalam pembangunan minda, pemikiran kita


sebahagian besarnya dipengaruhi oleh segelintir
mereka yang menguasai media massa di bandar.

Kemunculan bandar-bandar baru seperti Madinah,


Baghdad, Damascus, Qairawan dll.

‘Segala aktiviti utama masyarakat berpusat di bandar’ 18


PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Pengaruh agama terhadap tamadun

Sebahagian sarjana berpendapat agama


berperanan membentuk tamadun, terutama
agama Islam.

Sebahagiannya pula berpendapat tamadun


(budaya) yang membentuk agama.

Edward Sullivan menulis, “Moslem civilization


was the product of Moslem religion”.

J.Jomier pula menegaskan, “Islam supplied


the creative element out of which arose a new
civilization”.
19
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Pengaruh agama terhadap tamadun


Ralph dan Burns, yang meragui peranan agama
terhadap tamadun, terpaksa membuat pengakuan
berikut: “Nevertheless, in the case of the Arabs it
was a new religion which undoubtedly provided
much of the driving force behind the development
of their civilization”.

Feibleman, dalam perbincangannya tentang


kebangkitan tamadun Islam, juga menyimpulkan
sedemikian: “Religion leads to culture, and culture
to civilization, as the radius of influence widens”.

Sesungguhnya peranan Islam dalam mengasas


dan membangunkan tamadun adalah satu fakta
yang tidak dapat ditolak.
20
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Pengaruh agama terhadap tamadun

Sudut ‘dalaman’ Islam, seperti ajaran Islam, al-


Quran, al-Sunnah, kepimpinan dan peribadi
Rasulullah s.a.w., tauhid, syari‘ah, pendidikan
Islam dan lain-lain, adalah sudut terpenting
untuk melihat bagaimana Islam membentuk
tamadun.

Inilah sudut tamadun yang lebih penting yang


diketepikan atau kurang difahami sesetengah
sarjana bukan Islam bila mereka mengulas
tentang tamadun Islam.

21
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
TAHAP PERKEMBANGAN
TAMADUN

Model Carroll Quigley (1910-1977), tujuh tahap


proses berikut:

Tahap 1. Mixture
Tahap 2. Gestation
Tahap 3. Expansion
Tahap 4. Conflict
Tahap 5. Universal Empire
Tahap 6. Decay
Tahap 7. Invasion
22
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
TAHAP PERKEMBANGAN
TAMADUN
Peringkat 1. Mixture

Bermula dengan percampuran daripada dua


atau lebih budaya.

Biasanya berlaku di kawasan sempadan


(border) atau pinggir (the peripheral area)
tamadun terdahulu.

Di pinggir Tamadun Klasik (Tamadun Rom),


lahir Tamadun Barat, Tamadun Rusia dan
Tamadun Islam
23
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
TAHAP PERKEMBANGAN
TAMADUN
Peringkat 2. Gestation

Sistem yang menggalakkan penciptaan perkara-perkara


baru.

Sistem yang boleh meningkatkan hasil melebihi


keperluan.

Sistem yang mampu memanfaatkan lebihan hasil (di no


2) untuk membiayai dan menggunakan penciptaan baru
tersebut (di no 1). (umpamanya, keteguhan ekonomi
dilaburkan untuk memajukan sains, teknologi dan
ketenteraan).

24
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
TAHAP PERKEMBANGAN
TAMADUN
Peringkat 3, Tahap Perkembangan (The Stage
of Expansion) pula melibatkan empat jenis
seperti berikut:

– Peningkatan produktiviti barangan yang


menggambarkan peningkatan taraf hidup.

– Pertambahan penduduk umumnya kerana


penurunan kadar kematian.

– Perluasan geografi tamadun ekoran ekspolarasi dan


penjajahan.

– Peningkatan pengetahuan.

25
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
TAHAP PERKEMBANGAN
TAMADUN
Tahap ke 4, Tempoh Konflik, apabila
menunjukkan ciri-ciri berikut:

Kemerosotan kadar pengembangannya.


  
Peningkatan ketegangan dan konflik antara ‘kelas’
(kelompok) masyarakat terutama di kawasan
induknya (the core area) akibat percanggahan
kepentingan.

Peperangan yang bersifat imperialis semakin kerap


dan ganas.

Kemerosotan pemikiran dengan percambahan


pemikiran yang tidak rasional dan pessimism.

26
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
TAHAP PERKEMBANGAN
TAMADUN
Tahap 5, Universal Empire

Kawasan induk (the core area ) akan ditakluki oleh satu


negara, seterusnya seluruh tamadun dikuasai sebuah
empayar sejagat.

Zaman keemasan

Tetapi kemakmuran ini hanyalah palsu.

Mungkin pengembangan ekonomi yang sebenar tidak


banyak berlaku kerana tiada “alat pengembangan”
(instrument of expansion) yang sebenarnya. Rekaan-rekaan
baru dan pelaburan ekonomi juga berkurangan.
Kepentingan peribadi pihak berkuasa mengatasi segalanya.
Projek sia-sia eg Taman Tergantung
27
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN


Tahap 6, Zaman Kemerosotan (Decay)
menurun,

• Ekonomi meleset,
• Taraf hidup Perang saudara
• Kadar buta huruf meningkat.
• Keprihatinan rakyat ramai terhadap agama,
kehidupan intelektual, kemasyarakatan dan
politik hilang begitu ketara sekali.
• Gerakan-gerakan agama baru turut muncul
mempengaruhi orang ramai.
• Usaha untuk mengatasi menjadi sia-sia
sahaja.
28

  
ZT1012
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
TAHAP PERKEMBANGAN Tamadun Islam dan Kenegaraan Malaysia A

TAMADUN
Tahap 7 Invasion

Apabila tamadun berkenaan tidak lagi


berdaya mempertahankan dirinya,
kerana ‘ia sendiri tidak lagi ingin
mempertahan dirinya’,

Ia terdedah kepada penceroboh luar,


tamadun yang lebih muda dan gagah.
29
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
KEMUSNAHAN TAMADUN DAN
KITARAN TAMADUN
Teori Ibn Khaldun :

Badwi boleh bertamadun, maju menguasai


kota dan kerajaan, kerana sifat-sifat mereka
yang berpotensi. Tapi akhirnya mereka
runtuh semula setelah hanyut dengan
sifat-sifat negatif di bandar.

Faktor kemanusiaan (sosial) terpenting

30
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
KEMUSNAHAN TAMADUN DAN
KITARAN TAMADUN
Arnold Toynbee:

Moral dan keagamaan lebih penting untuk


survival suatu tamadun berbanding faktor
fizikal dan alam sekitar

Oswald Spengler:

Tamadun seperti manusia (organisma), melalui


peringkat ‘kanak-kanak, remaja, tua dan
meninggal. Ada yang meninggal sebelum tua
kerana diserang penyakit .
31
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
KEMUSNAHAN TAMADUN DAN
KITARAN TAMADUN
Ibn Khaldun telah memperkenalkan teori
kitaran tamadun.

– Berlakunya ketidakadilan dengan wujudnya jurang


perbezaan yang ketara antara golongan kaya dengan
miskin.
– Berleluasanya penindasan dan kezaliman.
– Berlakunya keruntuhan moral dan nilai dalam
masyarakat terutama di kalangan pemimpin.
– Wujudnya sikap tertutup yang tidak mahu menerima
perubahan terutamanya dari segi perubahan
teknologi dan sebagainya.
– Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang
menyebabkan kerosakan secara besar-besaran.
32
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

GLOBALISASI
Berlaku hubungan dan pertukaran
antara tamadun semenjak zaman purba
melalui:

Jalan darat eg. Jalan sutera


Laut eg. Teluk Parsi, Lautan Hindi dan Laut
Cina Selatan
Kuasa tunggal eg. Central Civilization
Perang antara kumpulan eg. Perang Salib

33
MASA DEPAN DUNIA DAN
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

PERTEMBUNGAN TAMADUN

Satu isu hangat yang sering


diperkatakan hingga kini ialah
‘clash of civilizations’ yang
dipopularkan oleh Samuel P.
Huntington dalam bukunya The
Clash of Civilizations and the
Remaking of World Order yang
diterbitkan pada tahun 1996.
34
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
MASA DEPAN DUNIA DAN
PERTEMBUNGAN TAMADUN
Kini terdapat enam kumpulan tamadun utama:
– Tamadun Barat yang berasaskan fahaman Katholik dan
Protestan (di Eropah Barat dan Amerika Utara),
– Tamadun yang berasaskan Gereja Orthodoks (di Rusia
dan Eropah Timur),
– Tamadun Islam,
– Tamadun Hindu,
– Tamadun China, dan
– Tamadun Jepun.

Kecuali Tamadun Islam, semuanya lima kumpulan ini


mempunyai peneraju (core state or states): Tamadun
Barat diterajui oleh Kesatuan Eropah dan Amerika
Syarikat, Tamadun Orthodoks oleh Rusia, Tamadun
Hindu oleh India, Tamadun Cina oleh China, Tamadun
Jepun oleh Jepun.

35
MASA DEPAN DUNIA DAN
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

PERTEMBUNGAN TAMADUN
Caroll Quigley:

China dan India akan bangkit kali kedua


sebagai tamadun yang hebat.

Konspirasi Anglo-Amerika untuk


menubuhkan sebuah empayar dunia.

Sejarah semasa adalah “perjuangan di


antara kuasa-kuasa yang bermusuhan”.
36
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
MASA DEPAN DUNIA DAN
PERTEMBUNGAN TAMADUN
Francis Fukuyama, The End of History
and the Last Man (New York: Free
Press, 1992) yang menyatakan tesisnya
bahawa warga dunia akan menerima
konsep demokrasi liberal (tajaan Barat)
sebagai nilai sejagat, menggantikan
konfrontasi berdasarkan ideologi
sebelum ini.

Dengan kata-kata lain, mereka tidak


akan bermusuhan berdasarkan
tamadun.
37
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
MASA DEPAN DUNIA DAN
PERTEMBUNGAN TAMADUN
Menurut Seizaburo, selain
pertembungan antara tamadun-
tamadun, titik pertemuan seperti
saling mempelajari juga boleh
dilihat antara mereka,
sebagaimana terbukti dalam
sejarah: antara Tamadun Islam
dengan Barat, Jepun dengan
China, China dengan India dan
Barat dengan tamadun-tamadun
Asia. 38
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
MASA DEPAN DUNIA DAN
PERTEMBUNGAN TAMADUN
Demikian juga tidak akan berlaku
pertentangan di antara apa yang
disifatkan sebagai ‘tamadun klasik’
(seperti Islam, India dan China, yang
berasaskan ‘nilai-nilai klasik’) dan
‘tamadun industri moden’ (seperti
Barat), sebagaimana yang dibuktikan
oleh Malaysia, Turki, China dan Jepun,
yang berjaya mengekalkan ‘nilai klasik’
seiring zaman perindustrian masing-
masing.
39
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
MASA DEPAN DUNIA DAN
PERTEMBUNGAN TAMADUN
Idea ‘clash of civilizations’ hanyalah ada
dalam minda orang-orang tertentu, bukan
realiti.

Tetapi, Seizaburo menegaskan, idea


Huntington mengundang bahaya besar
sekiranya para pembuat polisi mengambil
perhatian serius terhadapnya, terutamanya
oleh pembuat polisi di Amerika Syarikat,
kerana musuh-musuhnya juga terpaksa
mengambil langkah tindak balas untuk
berjaga-jaga.
40
PENGENALAN TAMADUN ISLAM
MASA DEPAN DUNIA DAN
PERTEMBUNGAN TAMADUN
Kebanyakan tokoh dunia Islam juga tidak setuju
dengan pemikiran Huntington.

Mohammad Khatami, bekas presiden Iran,


menegaskan bahawa penggerak utama
peradaban ialah pemikiran intelektual.

Oleh itu, perbezaan yang timbul antara pelbagai


peradaban itu merupakan hasil pemikiran
manusia.

Justeru, beliau menekankan kepentingan dialog


peradaban, bukan mengarahkan pemikiran kita
kepada pertembungan peradaban.
41
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Pencapaian Umat Islam


Briffault, sarjana Inggeris berkata:

“Roger Bacon dan Francis Bacon kedua-


duanya tidak boleh dikatakan telah
memperkenalkan kaedah percubaan atau
ujikaji. Roger Bacon adalah tidak lain
merupakan orang yang memperjuangkan
sains dan kaedah ujikaji yang dibina oleh
Tamadun Islam ”.

42
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

KESIMPULAN
Sesuatu bangsa dikatakan bertamadun
apabila maju kebendaan dan
kerohanian.

Banyak isu dlm perbahasan


ketamadunan eg pertembungan
tamadun terutama antara Islam dan
Barat.

Berdasarkan sejarah, tamadun Islam


boleh berharmoni dgn tamadun lain

43