Anda di halaman 1dari 16

TABLA DE PESOS FRMULA

AgBr
AgCNS
AgCl
Ag2CrO4
AgI
AgIO3
AgNO3
Ag3PO4
Ag2S
Al(C9H6ON)3
Al2O3
Al(OH)3
Al2(SO4)3
As2O3
As2O5
As2S3
BaBr2
Ba(CNS)2
BaCO3
BaCl2
Ba(ClO4)2
BaCrO4
BaF2
BaO
BaO2
Ba(OH)2
Ba3(PO4)2
BaSO4
Bi2S3
BF3
B2O3
Ca3(AsO4)2
CaBr2
CaCO3
CaC2O4
CaF2
Ca(IO3)2
CaO
Ca(OH)2
Ca(NO3)2
Ca3(PO4)2
CaSO3
CaSO4
(C2H5)3N
C6H5NH3Cl
C12H22O11
Ce(IO3)3
CeO2
Ce(SO4)2

187,78
165,95
143,32
331,74
234,77
282,77
169,88
418,58
247,80
459,45
101,96
78,00
342,15
197,84
229,84
246,03
197,16
253,49
197,35
208,24
336,24
253,34
175,34
153,34
169,34
171,36
601,97
233,40
514,16
67,81
69,62
398,07
199,90
100,09
128,10
78,08
389,89
56,08
74,10
164,10
310,19
120,14
136,14
101,19
129,59
342,30
489,91
172,12
332,25

(NH4)2Ce(NO3)6
(NH4)2Ce(NO3)3.2H2O
CO
CO2
CO(NH2)2 (urea)
CO3O4
CrO3
Cr2O3
Cr(OH)3
Cu(NO3)2
CuO
Cu2O
CuSO4.5H2O
CuS
Cu2S
AEDT, disdico.2H2O
FeCO3
Fe(CrO2)2
FeO
Fe2O3
Fe3O4
Fe(OH)2
Fe(OH)3
FeS
FeS2
FeSO4.7H2O
FeSO4.
(NH4)2SO4.6H2O
Fe2(SO4)3
Fe2(SO4)3.
(NH4)2SO4.24H2O
HBO2
H3BO3
HBr
HCHO2 (frmico)
HC2H3O2 (actico)
HC7H5O2(benzoico)
H2C2O4.2H2O(oxlico)
H2C4H4O6(tartrico)
H2C8H4O4(ftlico)
HCl
HClO4
HF
HNO2
HNO3
HSO3NH2(sulfmico)
H2O2
H3PO4
H 2S
H2SO3
H2SO4

548,22
500,41
28,01
44,01
60,05
240,80
99,99
151,99
103,01
187,54
79,54
143,08
249.68
95,60
159,14
372,24
115,86
223,84
71,85
159,69
231,54
89,87
106,87
87,91
119,97
278,02
392,14
399,89
964,38
43,82
61,83
80,92
46,03
60,05
122,12
126,07
150,09
166,14
36,46
100,46
20,01
47,01
63,02
97,09
34,02
97,99
34,08
82,08
98,08

H2SiF6
HVO3
HgO
HgS
Hg2Br2
Hg2Cl2
Hg2I2
KB(C6H5)4
KBF4
KBr
KBrO3
KCN
KCNS
K2CO3
KCl
KClO3
KClO4
K2CrO4
K2Cr2O7
K3Fe(CN)6
K4Fe(CN)6
KHCO3
KHC2O4
KHC2O4 H2C2O4.2H2O
KHC4H4O6(tartrato)
KHC8H4O4(ftalato)
KH(IO3)2
KH2PO4
K2HPO4
KI
KIO3
KIO4
KMnO4
KNO2
KNO3
K2O
KOH
K3PO4
K2PtCl6
K2SO4
K2S2O8
LiBr
LiCl
Li2SO4
MgCO3
MgC2O4
Mg(C9H6ON)2
MgCl2
Mg(ClO4)2
MgNH4PO4
MgI2

144,09
99,95
216,59
232,65
561,00
472,08
654,99
358,34
125,82
119,01
167,01
65,12
97,18
138,22
74,56
122,55
138,55
194,20
294,20
329,26
368,36
100,12
128,13
254,20
188,19
204,23
389,92
136,09
174,19
166,00
214,00
230,00
158.04
85,11
101,11
94,20
56,11
212,01
486,01
174,26
270,32
86,86
42,39
109,94
84,32
112,33
312,62
95,22
223,22
137,33
278,12

MgO
Mg(OH)2
Mg2P2O7
MgSO4
MnO2
Mn3O4
Mn(OH)2
MnS
MoO3
Mo2O3
NaBO2
Na2B4O7.10H2O(brax
)
NaBr
NaCHO2(formato)
NaC2H3O2(acetato)
NaC7H5O2(benzoato)
NaCN
NaCNS
Na2CO3
Na2C2O4
NaCl
NaClO
NaClO2
Na2HAsO4
NaHCO3
NaH2PO4
Na2HPO4
NaI
NaN3
NaNO2
NaNO3
Na2O
Na2O2
NaOH
Na3PO4
Na2S
Na2SO3
Na2SO4
Na2S2O3.5H2O
NH3
N2H4
(NH4)2CO3
(NH4)2C2O4
NH4Cl
NH2OH
NH4OH
(NH4)3P(Mo3O10)4
(NH4)2PdCl4
(NH4)2PdCl6
(NH4)2SO4

40,31
58,33
222,56
120,37
86,94
228,81
88,96
87,00
143,94
239,88
65,80
381,38
102,90
68,01
82,03
144,11
49,01
81,07
105,99
134,00
58,44
74,44
90,44
185,91
84,01
119,99
141,98
149,89
65,02
69,00
85,00
61,98
77,98
40,00
163,95
78,04
126,04
142,04
248,18
17,03
32,05
96,09
124,10
53,49
33,03
35,05
1 876,36
284,28
443,89
132,13

NiCl2
(P4H2)3
P2O5
Pb3(AsO4)2
PbCO3
PbCrO4
PbF2
PbI2
Pb(IO3)2
PbMoO4
PbO
PbO2
Pb3O4
Pb(OH)2
Pb3(PO4)2
PbS
PbSO4
PdO2
Pd(NO3)2
RbBr
RbCl
Sb2O3
Sb2O4
Sb2O5
SiF4
SiO2
SnCl2
SnO2
SnS
SO2
SO3
SrCO3
SrC2O4
Sr3(PO4)2
SrSO4
TiO2
TlBr
Tl2S
U3O8
V2O5
Zn2P2O7
ZnS
ZnSO4

129,62
377,73
141,95
899,41
267,20
323,19
245,19
461,00
557,00
367,13
223,19
239,19
685,57
241,21
811,51
239,25
303,25
138,40
230,40
165,38
120,91
291,50
307,50
339,69
104,08
60,09
189,60
150,69
150,75
64,06
80,06
147,63
175,64
452,81
183,68
79,90
284,28
440,80
842,09
181,88
304,69
97,43
161,43
Agua en hidratos

1 H2O

18,02

2 H2O

36,03

3 H2O

54,05

4 H2O

72,06

5 H2O

90,08

6 H2O

108,09

7 H2O

126,11

PRODUCTOS DE SOLUBILIDAD
Compuesto
Aluminio

Equilibrio

Kps

pKps

Hidrxido

Al(OH)3 Al3+ + 3 OH

Fosfato

AlPO4 Al3+ + PO43

2 x 10 32

6,3 x 10 19

31,7
18,20

Bario
Arseniato

Ba3(AsO4)2 3 Ba2+ + 2

AsO43

Carbonato

BaCO3 Ba2+ + CO32

Cromato

BaCrO4 3 Ba2+ + CrO42

Fluoruro

BaF2 Ba2+ + 2 F

Hidrxido

Ba(OH)2 Ba2+ + 2 OH

Yodato

Ba(IO3)2 Ba2+ + 2 IO3

Manganato

BaMnO4 Ba2+ + MnO42

Oxalato

BaC2O4 Ba2+ + C2O42

Fosfato

Ba3(PO4)2 3 Ba2+ + 2 PO43

Sulfato

BaSO4 Ba2+ + SO42

Sulfito

BaSO3 Ba2+ + SO32

8 x 10 51

50,1

8,29

5,1 x 10 9

1,2 x 10 10

6,00

2,30

1,0 x 10 6

5,0 x 10 3

6,5 x 10 10

9,19

9,61

2,5 x 10 10

7,82

6 x 10 39

38,2

10,0

9,02

1,5 x 10 8

9,93

1,0 x 10 10

9,5 x 10 10

Bismuto

4 x 10 10

4,3 x 10 31

Arseniato

BiAsO4 Bi3+ + AsO43

Hidrxido

Bi(OH)3 Bi3+ + 3 OH

Fosfato

BiPO4 Bi3+ + PO43

Sulfuro

Bi2S3 2 Bi3+ + 3 S2

30,37

22,89

1,3 x 10 23

9,4

96,0

32,7

1 x 10 96

Cadmio
Arseniato

Cd3(AsO4)2 3 Cd2+ + 2

AsO43

Carbonato

CdCO3 Cd2+ + CO32

Hidrxido

Cd(OH)2 Cd2+ + 2 OH

Oxalato

CdC2O4 Cd2+ + C2O42

Sulfuro

CdS Cd2+ + S2

Calcio

11,28

13,93

5,2 x 10 12

2 x 10 33

1,2 x 10 14

1,8 x 10 8

7,1 x 10 27

7,74
26,15

Arseniato

Ca3(AsO4)2 3 Ca2+ + 2

AsO43

Carbonato

CaCO3 Ca2+ + CO32

Fluoruro

CaF2 Ca2+ + 2 F

Hidrxido

Ca(OH)2 Ca2+ + 2 OH

Yodato

Ca(IO3)2 Ca2+ + 2 IO3

Oxalato

CaC2O4 Ca2+ + C2O42

Fosfato

Ca3(PO4)2 3 Ca2+ + 2 PO43

Sulfato

CaSO4 Ca2+ + SO42

6,4 x 10 19

4,8 x 10 9

4,0 x 10 11

5,5 x 10 6

7,1 x 10 7

1,3 x 10 9

18,2
8,32
10,40

5,26

6,15

8,89

2,0 x 10 29

1,2 x 10 6

28,70
5,92

Cerio(III)

6,3 x 10 21

3,2 x 10 10

Hidrxido

Ce(OH)3 Ce3+ + 3 OH

Yodato

Ce(IO3)3 Ce3+ + 3 IO3

20,2

9,50

6 x 10 31

30,2

Cromo(III)
Hidrxido

Cr(OH)3 Cr3+ + 3 OH

Fosfato

CrPO4 Cr3+ + PO43

2,4 x 10 23

22,62

Cobalto(II)

Carbonato

CoCO3 Co2+ + CO32

Hidrxido

Co(OH)3 Co2+ + 2 OH

Sulfuro

CoS Co2+ + S2

8 x 10 13

2,5 x 10 16

12,1
15,60

5 x 10 22

21,3

5,9 x 10 9

8,23

1,9 x 10 7

6,73

Cobre(I)
Bromuro

CuBr Cu+ + Br

Cloruro

CuCl Cu+ + Cl

Yoduro

CuI Cu+ + I

Sulfuro

Cu2S 2 Cu+ + S2

Tiocianato

CuCNS Cu+ + CNS

1,1 x 10 12

1 x 10 49

1,9 x 10 13

11,93
49,0
12,73

Cobre(II)
Arseniato

Cu3(AsO4)2 3 Cu2+ + 2

AsO43

8 x 10 36

35,1

Carbonato

CuCO3 Cu2+ + CO32

Cromato

CuCrO4 Cu2+ + CrO42

Hidrxido

Cu(OH)2 Cu2+ + 2 OH

Oxalato

CuC2O4 Cu2+ + C2O42

Sulfuro

CuS Cu2+ + S2

2,5 x 10 10

3,6 x 10 6

2,2 x 10 20

5,44
19,66

7,54

6 x 10 36

35,2

2,9 x 10 8

9,60

Hierro(II)

Carbonato

FeCO3 Fe2+ + CO32

Hidrxido

Fe(OH)2 Fe2+ + 2 OH

Sulfuro

FeS Fe2+ + S2

10,46

14,84

17,30

3,5 x 10 11

1,4 x 10 15

5,0 x 10 18

Hierro(III)

6 x 10 21

4,5 x 10 37

Arseniato

FeAsO4 Fe3+ + AsO43

Hidrxido

Fe(OH)3 Fe3+ + 3 OH

Fosfato

FePO4 Fe3+ + PO43

20,2

36,35

21,87

1,4 x 10 22

Plomo
Arseniato

Pb3(AsO4)2 3 Pb2+ + 2

AsO43

Bromuro

PbBr2 Pb2+ + 2 Br

Carbonato

PbCO3 Pb2+ + CO32

Cloruro

PbCl2 Pb2+ + 2 Cl

Cromato

PbCrO4 Pb2+ + CrO42

Fluoruro

PbF2 Pb2+ + 2 F

Hidrxido

Pb(OH)2 Pb2+ + 2 OH

Yodato

Pb(IO3)2 Pb2+ + 2 IO3

Yoduro

PbI2 Pb2+ + 2 I

Oxalato

PbC2O4 Pb2+ + C2O42

Fosfato

Pb3(PO4)2 3 Pb2+ + 2 PO43

Sulfato

PbSO4 Pb2+ + SO42

Sulfuro

PbS Pb2+ + S2

35,4

4,41

1 x 10 13

13,0

4,79

3,9 x 10 5

1,6 x 10 5

1,8 x 10 14

2,7 x 10 8

1,2 x 10 15

2,6 x 10 13

7,57
14,93

12,58

13,75

6,5 x 10 9

8,19

11,08

42,10

8,3 x 10 12

4 x 10 36

8,0 x 10 43

1,6 x 10 8

7,1 x 10 29

7,80
28,15

Magnesio
Fosfato
amnico

MgNH4PO4 Mg2+ + NH4+

+ PO43

2,5 x 10 13

Arseniato

Mg3(AsO4)2 3 Mg2+ + 3

AsO43

Carbonato

MgCO3 Mg2+ + CO32

Fluoruro

MgF2 Mg2+ + 2 F

Hidrxido

Mg(OH)2 Mg2+ + 2 OH

Oxalato

MgC2O4 Mg2+ + C2O42

2 x 10 20

1 x 10 5

6,4 x 10 9

2,4 x 10 11

8,6 x 10 5

12,60

19,7
5,0
8,19
10,63
4,07

Manganeso
Arseniato

Mn3(AsO4)2 3 Mn2+ + 2

AsO43

Carbonato

MnCO3 Mn2+ + CO32

Hidrxido

Mn(OH)2 Mn2+ + 2 OH

Oxalato

MnC2O4 Mn2+ + C2O42

Sulfuro

MnS Mn2+ + S2

28,7

10,74

12,72

14,96

14,96

9,44

22,24

16,05

17,88

2,0 x 10 29

1,8 x 10 11

1,9 x 10 13
1,1 x 10 15

1,1 x 10 15

Mercurio(I)

Acetato

Hg2(Ac)2 Hg22+ + 2 Ac

Bromuro

Hg2Br2 Hg22+ + 2 Br

Carbonato

Hg2CO3 Hg22+ + CO32

8,9 x 10 17

1,3 x 10 18

3,6 x 10 10
5,8 x 10 23

Mercurio(I)
Cloruro

Hg2Cl2 Hg22+ + 2 Cl

Cromato

Hg2CrO4 Hg22+ + CrO42

Cianuro

Hg2(CN)2 Hg22+ + 2 CN

Hidrxido

Hg2(OH)2 Hg22+ + 2 OH

Yodato

Hg2(IO3)2 Hg22+ + 2 IO3

Yoduro

Hg2I2 Hg22+ + 2 I

Sulfato

Hg2SO4 Hg22+ + SO42

Sulfuro

Hg2S Hg22+ + S2

2,0 x 10 9

8,70

5 x 10 40

39,3

1,8 x 10 24

2,0 x 10 14

23,74

13,70

28,35

4,5 x 10 29

6,15

1 x 10 48

48,0

7,1 x 10 7

Tiocianato

Hg2(CNS)2 Hg22+ + 2 CNS

19,52

25,52

11,06

53,8

3,0 x 10 20

Mercurio(II)
Hidrxido

Hg(OH)2 Hg2+ + 2 OH

Yoduro

HgI2 Hg2+ + 2 I

Sulfuro

HgS Hg2+ + S2

3,0 x 10 26

8,8 x 10 12

1,6 x 10 54

Niquel(I)

Carbonato

NiCO3 Ni2+ + CO32

Hidrxido

Ni(OH)2 Ni2+ + 2 OH

Sulfuro

NiS Ni2+ + S2

6,6 x 10 9

6,2 x 10 16

8,18
15,21

3 x 10 21

20,5

2,64

1 x 10 23

23,0

4,26

Plata

Acetato

Ag(Ac) Ag+ + Ac

Arseniato

Ag(AsO4 3 Ag+ + AsO43

Bromato

AgBrO3 Ag+ + BrO3

Bromuro

AgBr Ag+ + Br

Carbonato

Ag2CO3 2 Ag+ + CO32

Cloruro

AgCl Ag+ + Cl

Cromato

Ag2CrO4 2 Ag+ + CrO42

Cianuro

AgCN Ag+ + CN

Hidrxido

AgOH Ag+ + OH

Yodato

AgIO3 Ag+ + IO3

Yoduro

AgI Ag+ + I

Nitrito

AgNO2 Ag+ + NO2

Oxalato

Ag2C2O4 2 Ag+ + C2O42

1,1 x 10 11

Fosfato

Ag3PO4 3 Ag+ + PO43

1,3 x 10 20

Sulfato

Ag2SO4 2 Ag+ + SO42

1,7 x 10 5

Sulfuro

Ag2S 3 Ag+ + S2

Tiocianato

AgCNS Ag+ + CNS

Estroncio

2,3 x 10 3

5,5 x 10 5

12,30

11,09

9,75

11,89

13,80

5,0 x 10 13

8,1 x 10 12

1,8 x 10 10

1,3 x 10 12

1,6 x 10 14

2,6 x 10 8

3,1 x 10 8

7,59

7,51

8,3 x 10 17

1,6 x 10 4

3,80

10,96

19,89

4,77

51,48

12,00

3,3 x 10 52

16,08

1,0 x 10 12

Arseniato

Sr3(AsO4)2 3 Sr2+ + 2

AsO43

Carbonato

SrCO3 Sr2+ + CO32

Cromato

SrCrO4 Sr2+ + Cr2O42

Fluoruro

SrF2 Sr2+ + 2 F

Yodato

Sr(IO3)2 Sr2+ + 2 IO3

Oxalato

Sr3C2O4 Sr2+ + C2O43

Fosfato

Sr3(PO4)2 3 Sr2+ + 2 PO43

Sulfato

SrSO4 Sr2+ + SO42

1 x 10 18

18,0

9,96

1,1 x 10 10

4,44

8,61

6,48

3,6 x 10 5

2,5 x 10 9

3,3 x 10 7

5,6 x 10 10

9,25

1 x 10 31

31,0

6,49

5,41

3,76

5,51

7,19

1 x 10 21

21,0

3,2 x 10 7

Talio(I)

3,9 x 10 6

1,7 x 10 4

Bromuro

TlBr Tl+ + Br

Cloruro

TlCl Tl+ + Cl

Yodato

TlIO3 Tl+ + IO3

Yoduro

TlI Tl+ + I

Sulfuro

Tl2S 2 Tl+ + S2

3,1 x 10 6

6,5 x 10 8

Talio(III)
Hidrxido

Tl(OH)3 Tl3+ + 3 OH

45,20

25,50

6,3 x 10 46

Estao(II)
Hidrxido

Sn(OH)2 Sn2+ + 2 OH

Sulfuro

SnS Sn2+ + S2

3,2 x 10 26

1 x 10 26

25,0

Cinc
Arseniato

Zn3(AsO4)2 3 Zn2+ + 2

AsO43

Carbonato

ZnCO3 Zn2+ + CO32

Hidrxido

Zn(OH)2 Zn2+ + 2 OH

Fosfato

Zn3(PO4)2 3 Zn2+ + 2 PO43

Sulfuro

ZnS Zn2+ + S2

27,89

10,68

16,48

2,1 x 10 11

3,3 x 10 17

1,3 x 10 28

32,0

24,1

1 x 10 32
8 x 10 25

CONTANTES DE IONIZACIN DE CIDOS DBILES, A 298 k

cido

Equilibrio

Ka

1,8 x 10 5

6,0 x 10 3

1,1 x 10 7

HC2H3O2 C2H3O +

Actico

pKa

4,74

2,22

6,98

H+

Arsnico
(1)

(2)

H3AsO4 H2AsO4 +
H+
H2AsO4

HAsO42 +
H+

(3)

HAsO42

AsO43 +

3,0 x 10 12

H+

Arseniosa

11,53

HAsO2 AsO2 + H+

6 x 10 10

9,2

Arsenioso
(1)

(2)

6,0 x 10 1

3,0 x 10 1

H3AsO3 H2AsO3 +
H+
H2AsO3

HAsO32 +
H+

Crmico
(2)

HCrO4

CrO42 + H+

3,2 x 10 7

8,3 x 10 6

2,2 x 10 5

Ctrico
(1)

H3C6H5O7 H2C6H5O7

H2C6H5O7

Cinico
AEDT

HC6H5O72

4,66

6,40

3,66

+ H+

(3)

3,08

+ H+

(2)

HC6H5O72

C6H5O73 +

4,0 x 10 7

H+
HCNO

CNO + H+

2,2 x 10 4

(1)

H4Y H3Y + H+

(2)

H3Y

(3)

H2Y2

(4)

H2Y2

HY3 + H+

2,1 x 10 3

HY3 + H+

6,9 x 10 7

6,9 x 10 7

H2Y2 + H+

HC6H5COO C6H5COO-

Benzoico

1 x 10 2

2,67

6,16

6,16

K = 6,6.10-5

+ H

K1 =5,8.10-10

K2 = 1,8.10-13

H3BO3 H2BO 3 + H+

Brico

H2BO 3 HBO 3 - + H+
HBO 3 BO 3 - + H+

K3 = 1,6.10-14

H2CO3 HCO3 + H +

K1 =4,2.10-7

HCO 3 CO 32 + H+

K2 = 4,8.10-11

Carbnico

H3C6,H5O- H2C6H5O

Ctrico

K1 = 7,4 .10-3

+ H+
2
H2C6H5O
HC6H5O 7

K2 = 1.7.10-5

+ H+
HC6H 5O 72 C 6H 5O 37
+H

K3 =4,0.10-7

HCOOH = HCOO - +

Frmico

K = 1,8.10-4

H+

Cianhdrico

HCN CN - + H +

K = 4,0.10-10

Fluorhdrico

HF F- + H+

K = 7,0.10-4

H2S HS- + H+

K1 =1,0.10-7

HS- S2- + H+

K2 = 1,0.10-13

Hipobromoso

HBrO BrO- + H+

K = 2,5. 10-9

Hipocloroso

HCIO CIO- + H +

K =3,5.10-8

Sulfhdrico

Nitroso
Oxlico

HNO2 NO 2 + H+

H2C2O4 HC2O 4 + H+

2,0

K = 4,5.10-4
K1 = 5,9.10-2

Fenol
Fosfrico

Fosforoso

2
+
HC2O
4 ,C2O 4 + H

K2 = 6,4.10-5

HC6H5O C6H5O- + H+

K = 1,3.107-10

H3PO4 H2PO4 + H+

K1 = 7,5.10-3

2
+
H2PO
4 HPO 4 + H

K2 = 6,2.10-8

HPO 24 PO 34+ H+

K3 = 4,4.10-13

H 3PO3 H 2PO 3 + H

H2PO 3 HPO 22 + H+
Sulfuroso

K1 = 1,6.10-2
K2 = 2,6.10-7

H2SO3 HSO 3 + H+

K1 = 1,7.10-2

HSO 3 SO 32 + H+

K2 = 6,2.10-8