Anda di halaman 1dari 8

MQA 02 PISMP (Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah)

BAHAGIAN C: STANDARD PROGRAM


MAKLUMAT BERKENAAN BIDANG 1: VISI, MISI, MATLAMAT PENDIDIKAN DAN HASIL PEMBELAJARAN
Dokumen Rujukan Lokasi/ Pegawai dirujuk

1.1

PERNYATAAN TUJUAN, PEMBELAJARAN PROGRAM

OBJEKTIF

DAN

HASIL

Maklumat Berkenaan Standard Asas 1.1.1 Nyatakan tujuan, objektif dan hasil pembelajaran program. Bagaimanakah tujuan, objektif dan hasil pembelajaran ini dihebahkan kepada pihak berkepentingan di jabatan, sama ada dari dalam mahupun luar? Siapakah yang dirujuk semasa membangunkan tujuan, objektif dan hasil pembelajaran program berkenaan? MATLAMAT PROGRAM Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan keterampilan profesionalisme keguruan. OBJEKTIF PROGRAM Lulusan PISMP akan memperoleh kompetensi yang berikut: i.
SGM Setiausaha SGM IPG Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian Sesi 2007/2008 Penyelaras PISMP dan Ketua Jabatan

i. ii. iii. iv. v.

Memindahkan pengetahuan dan kemahiran mata pelajaran bidang pengkhususan Mengembangkan pengetahuan dan membuat refleksi secara kritis tentang teori, pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Mengguna pakai pelbagai kaedah, pendekatan serta teknik pengajaran dan pembelajaran. Mengamalkan nilai profesionalisme keguruan. Melibatkan diri secara aktif sebagai pemimpin dan ahli yang berkesan dalam pasukan di sekolah dan komuniti.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP) Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang: i. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran; ii. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal; iii. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan etika profesional keguruan;
Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian Sesi 2007/2008 Penyelaras PISMP dan Ketua Jabatan

SGM

Setiausaha SGM IPG

C1-1

MQA 02 PISMP (Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah)

Dokumen Rujukan

Lokasi/ Pegawai dirujuk

iv. Berkeupayaan memindah dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar; v. Memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia; dan vi. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia

Pejabat Pentadbiran

vii. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran


sepanjang hayat

viii. Mempraktik semangat keusahawanan dalam mengendalikan


kehidupan seharian. MEKANISMA HEBAHAN i. External Stakeholder Mesyuarat pengurusan tertinggi Laman web BPG, IPG Pengurusan Praktikum Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pendidikan Guru
Laman web BPG, IPG http://www.bpg.edid ik.edu.my

Internal Stakeholder Buku Panduan PISMP Minggu Pengurusan Pelajar Baru Pengurusan Praktikum Induksi Kurikulum Laman Web Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum IPG Paparan di papan kenyataan
Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian Sesi 2007/2008 Buku Garis Panduan Amalan Profesional 2009 Buku Panduan Minggu Pengurusan Pelajar Baharu Penyelaras PISMP

Ketua Unit Praktikum

Ketua Jabatan HEP

Dalam proses penyediaan matlamat, objektif dan hasil pembelajaran PISMP, Bahagian Pendidikan Guru (BPG) merujuk kepada pengurusan tertinggi KPM, pensyarah IPG, pegawai iktisas KPM, tenaga pakar daripada institut pengajian tinggi, dan guru sekolah.

C1-2

MQA 02 PISMP (Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah)

Dokumen Rujukan

Lokasi/ Pegawai dirujuk

1.1.2

Apakah visi dan misi Pemberi Pendidikan Tinggi? Tunjukkan bagaimana tujuan, objektif dan hasil pembelajaran program selari dan menyokong visi dan misi Pemberi Pendidikan Tinggi. VISI IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru. MISI IPG melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia. Matlamat dan objektif PISMP adalah selari serta menyokong visi dan misi IPG seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.1.2 (a) dan Jadual 1.1.2 (b).
Buku Perancangan Strategi IPGKPI KUKP

1.1.3

Senaraikan justifikasi untuk program yang dicadangkan. Bagaimana program ini mengisi keperluan pasaran dan menyumbang dalam pembangunan masyarakat dan negara? Bagaimanakah program ini berkait dengan programprogram lain yang ditawarkan oleh jabatan? Kementerian Pelajaran Malaysia telah mensasarkan 100% guru siswazah di sekolah menengah dan 50% guru siswazah di sekolah rendah menjelang 2010. Sehubungan dengan itu, Bahagian Pendidikan Guru (BPG) telah diminta untuk menamatkan pengambilan calon Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) agar sasaran penempatan guru siswazah dapat dicapai. Akta Pendidikan (Pindaan) 2008 yang telah diwartakan pada 25 Disember 2008 memperuntukkan Institut Pendidikan Guru bererti institusi pendidikan yang menyediakan pendidikan guru yang membawa kepada penganugerahan sijil, diploma, ijazah perguruan atau yang setaraf dengannya atau apa-apa kelayakan lain yang ditetapkan. Program ini menawarkan pelbagai kursus pengajian yang menepati keperluan guru berijazah sekolah rendah seperti yang diunjurkan oleh Pasukan Petugas Unjuran Keperluan Guru KPM. Kurikulum PISMP dapat melahirkan guru yang kompeten daripada segi amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kemahiran bagi memenuhi fungsi sekolah sebagai pembentuk modal insan unggul yang menunjangi pembangunan negara. IPG melaksanakan pelbagai program pendidikan guru praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan bertujuan melahirkan guru yang kompeten untuk sekolah rendah dan menengah. PISMP adalah kursus praperkhidmatan 5 tahun ( 1 tahun persediaan dan 4 tahun ijazah sarjana muda dengan kepujian) yang ditawarkan kepada pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI) pula adalah
SGM Ketua Jabatan Setiausaha SGM Buku Panduan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010) Pejabat Pentadbiran

C1-3

MQA 02 PISMP (Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah) kursus praperkhidmatan yang ditawarkan kepada lulusan sarjana muda Institusi Pengajian Tinggi (1 tahun mode Sepenuh Masa dan 1 1/2 tahun mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah). Manakala kursus dalam perkhidmatan ditawarkan kepada guru yang sedang berkhidmat untuk peningkatan profesionalisme mereka.

Maklumat Berkenaan Standard Tinggi 1.1.4 Bagaimanakah tujuan dan objektif program menggabungkan isu-isu seperti kepimpinan, tanggungjawab kemasyarakatan, kesarjanaan, penglibatan masyarakat, nilai-nilai etika dan profesionalisme? Matlamat, objektif dan hasil pembelajaran, menerapkan isu kepimpinan, tanggungjawab sosial, kesarjanaan, penglibatan komuniti dan amalan nilai profesionalisme keguruan melalui pelaksanaan reka bentuk kurikulum yang berasaskan hasil pembelajaran yang bersifat koheren, spiral and developmental, holistik, praktikal dan kontekstual. Secara khusus program bina insan guru dan aktiviti kokurikulum memantapkan lagi penerapan isu-isu di atas. Selain itu, Standard Guru Malaysia (SGM), budaya IPG dan aktiviti Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP) juga menyokong penerapan isu-isu tersebut. 1.1.5 Nyatakan pihak yang dirunding dan sejauh mana penglibatan mereka dalam proses pembentukan dan semakan berkala bagi tujuan, objektif dan hasil pembelajaran program. Dalam proses penggubalan kurikulum, BPG merujuk kepada pengurusan tertinggi KPM, tenaga pakar daripada institusi pengajian tinggi, pegawai ikhtisas Bahagian KPM, pensyarah IPG, dan guru sekolah dilibatkan. Mereka terlibat sebagai panel/ahli dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penggubalan Kurikulum Pendidikan Guru yang diadakan dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan. 1.2 HASIL PEMBELAJARAN
Buku Panduan PISMP Dengan Kepujian Sesi 2007/2008 SGM Penyelaras PISMP Setiausaha SGM IPG

Maklumat Berkenaan Standard Asas 1.2.1 Nyatakan hasil pembelajaran program mengikut tahap pengajian berdasarkan lapan domain hasil pembelajaran Kerangka Kelayakan Malaysia yang berikut: i. ii. iii. iv. v. vi. Pengetahuan Kemahiran Praktikal Kemahiran dan tanggungjawab kemasyarakatan Etika, profesionalisme dan kemanusiaan Kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan Kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran kritikal dan kemahiran saintifik vii Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. viii. Kemahiran mengurus dan kewangan

C1-4

MQA 02 PISMP (Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah)

Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang:

i. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam


tentang kandungan ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran; ii. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal; iii. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan etika profesional keguruan; iv. Berkeupayaan memindah dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar; v. Memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia; dan vi. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. vii. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. viii. Mempraktik semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. DOMAIN MQF DALAM HASIL PEMBELAJARAN PISMP Bil i Hasil Pembelajaran Mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran; i. ii. iii. iv. v.

Buku Panduan PISMP dengan Kepujian Sesi 2007/2008 SGM Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam Dan Kod Etika Keguruan Malaysia

Penyelaras PISMP

Setiausaha SGM IPG Pejabat Pentadbiran

Domain MQF Pengetahuan Kemahiran Praktikal Kemahiran dan tanggungjawab kemasyarakatan Etika, profesionalisme dan kemanusiaan Kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan vi. Kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran kritikal dan kemahiran saintifik vii Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. viii. Kemahiran mengurus dan kewangan Pengetahuan Kemahiran Praktikal Kemahiran dan tanggungjawab kemasyarakatan Etika, profesionalisme dan kemanusiaan Kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan vi. Kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran kritikal dan kemahiran saintifik viii. Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. ix. Kemahiran mengurus dan kewangan

ii.

i. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian ii. masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran iii. berfikir aras tinggi dan kritikal; iv. v.

C1-5

MQA 02 PISMP (Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah) i. ii. iii. iv. v. Pengetahuan Kemahiran Praktikal Kemahiran dan tanggungjawab kemasyarakatan Etika, profesionalisme dan kemanusiaan Kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan vi. Kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran kritikal dan kemahiran saintifik vii. Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. viii. Kemahiran mengurus dan kewangan Pengetahuan Kemahiran Praktikal Kemahiran dan tanggungjawab kemasyarakatan Etika, profesionalisme dan kemanusiaan Kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan vi. Kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran kritikal dan kemahiran saintifik vii. Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. viii. Kemahiran mengurus dan kewangan

iii

Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan etika profesional keguruan;

iv

i. Berkeupayaan memindah dan mengaplikasikan ii. kemahiran yang dikuasai melalui bidang masingiii. masing dalam pelbagai situasi sebenar; iv. v.

i. Pengetahuan Memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan ii. Kemahiran Praktikal amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika iii. Kemahiran dan tanggungjawab kemasyarakatan Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika iv. Etika, profesionalisme dan kemanusiaan Keguruan Malaysia; dan v. Kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan vi. Kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran kritikal dan kemahiran saintifik vii. Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. viii. Kemahiran mengurus dan kewangan Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. i. ii. iii. iv. v. Pengetahuan Kemahiran Praktikal Kemahiran dan tanggungjawab kemasyarakatan Etika, profesionalisme dan kemanusiaan Kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan vi. Kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran kritikal dan kemahiran saintifik vii. Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. viii. Kemahiran mengurus dan kewangan i. ii. iii. iv. v.

vi

vii

Mempamerkan kesungguhan pembelajaran sepanjang hayat

meneruskan

viii

Mempraktik

semangat

keusahawanan

Pengetahuan Kemahiran Praktikal Kemahiran dan tanggungjawab kemasyarakatan Etika, profesionalisme dan kemanusiaan Kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan vi. Kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran kritikal dan kemahiran saintifik vii. Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. viii. Kemahiran mengurus dan kewangan i. Pengetahuan dalam ii. Kemahiran Praktikal

C1-6

MQA 02 PISMP (Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah)


Dokumen iii. Kemahiran dan tanggungjawab kemasyarakatan Lokasi/ Rujukan Pegawai dirujuk iv. Etika, profesionalisme dan kemanusiaan v. Kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan vi. Kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran kritikal dan kemahiran saintifik vii. Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. viii. Kemahiran mengurus dan kewangan

mengendalikan kehidupan seharian.

Dokumen rujukan : Buku Panduan PISMP dengan Kepujian Sesi 2007/2008 Surat makluman dan Induksi Kurikulum daripada BPG 1.2.2

Pegawai dirujuk: Penyelaras PISMP

Petakan hasil pembelajaran setiap kursus dengan merujuk kepada lapan domain Kerangka Kelayakan Malaysia (Matriks Program dan Modul Hasil Pembelajaran seperti dalam Jadual 3). Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti, proses validasi, proses akreditasi, dan peperiksaan luaran. Rujuk Jadual matriks program (PLO) PISMP Pendidikan Pemulihan serta jadual matriks bagi setiap kursus (CLO) dalam PISMP Pendidikan Pemulihan. (Rujuk Lampiran)
Rujuk perkara 2.2.1: Matriks PLO dan Jadual Matrik CLO Ketua Jabatan Penyalaras PISMP

1.2.3

Tunjukkan bagaimana pencapaian hasil pembelajaran diukur. Hasil pembelajaran boleh diukur menerusi kaedah yang berikut:
Buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian KKBI Edisi Pelajar Januari 2006 Buku Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kokurikulum Buku Panduan Amalan Profesional Buku Panduan Pelaksanaan dan Pentaksiran BIG Ketua Unit Penilaian dan Peperiksaan IPG Penyelaras Kerja Kursus IPG Ketua Unit Koku

i.
ii.

iii. iv. v. vi.

Kerja Kursus Amali Peperiksaan/Ujian Akhir Kursus Kokurikulum Amalan Profesional Bina Insan Guru

KU Praktikum

KJ HEP

1.2.4

Jelaskan hubungan hasil pembelajaran dengan keperluankeperluan kini dan masa depan profesiondan juga disiplin berkenaan. Hasil pembelajaran dibangunkan berdasarkan dokumen Standard Guru Malaysia (SGM), maklum balas daripada tenaga pakar, pelanggan, stakeholders dan diperakui dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penggubalan Kurikulum KPM.
Jadual 1.2.4 : Perkaitan PLO dengan SGM

C1-7

MQA 02 PISMP (Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah)

Maklumat Berkenaan Standard Tinggi 1.2.5E Jelaskan bagaimana kecekapan tersebut berkait dengan keperluan tempat kerja pelajar pada masa depan. Kompetensi guru dibangunkan dengan mengambil kira peranan baharu mereka sebagai pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran, agen perubahan dan sumber inspirasi kepada murid. Sekolah memerlukan guru yang dapat menghasilkan murid yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju. Guru juga perlu membentuk modal insan yang mampu berfikiran kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang baharu, mempunyai daya tahan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran global yang sering berubah.
Buku Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010) SGM Buku Panduan PISMP dengan Kepujian Sesi 2007/2008 Pejabat Pentadbiran

Setiausaha SGM IPG Penyelaras PISMP

C1-8