Surat Perjanjian Jual Beli Kereta

Surat perjanjian ini dibuat pada hari ini ________________________ antara

_____________________________________ No. K/P __________________________ beralamat di _______________________________________________ (kemudian daripada ini disebutkan sebagai “Penjual”) di satu pihak dengan Pang Choo Tiong No. K/P 550528-02-5131 beralamat di 154, Taman Saga, Jalan Alor Mengkudu, 05400 Alor Setar, Kedah (kemudian daripada ini disebut sebagai “Pembeli”) di satu pihak yang lain. Bahawasanya, Penjual telah bersetuju untuk menjual keretanya Jenis Toyota Vios No. Pendaftaran __________________ No. Engin __________________________ No. Chassis

___________________________ kepada Pembeli dengan harga sebanyak RM __________________ (Ringgit Malaysia _____________________________________) dengan wang pendahuluan

sebanyak RM 500 (Ringgit Malaysia Lima Ratus Sahaja) yang dijelaskan oleh Pembeli kepada Penjual secara tunai pada tarikh surat perjanjian ini ditanganani. Kedua-dua pihak telah bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan seperti berikut: 1) Penjual tidak boleh menjual kereta No. Pendaftaran ______________ tersebut kepada orang lain tanpa persetujuan Pembeli. 2) Penjual bersetuju untuk membuat pindah milik dalam geran berdaftar bagi kereta No. Pendaftaran _______________ kepada Pembeli dalam masa _____________________ dari tarikh surat perjanjian ini. 3) Pembeli bersetuju menjelaskan baki harga kereta iaitu sebanyak RM _______________ kepada Penjual selepas pindah milik dalam geran berdaftar dilakukan dan kunci kereta serta kereta No. Pendaftaran _______________ diserahkan kepada Pembeli. Tandatangan saksi-saksi untuk kedua-dua pihak yang menyaksikan persetujuan tersebut pada hari dan tarikh diatas ialah : Saksi No. 1 ________________________ Nama : ( No. K/P: Saksi No. 2 ________________________ Nama : ( No. K/P: ) Nama Pembeli : ( No. K/P : ________________________ PANG CHOO TIONG 550528-02-5131 ) ) Nama Penjual : ( No. K/P : ________________________ )

°–   f  f % ¯ f° f½f f ° ¾ ¾ f–f #9 ¯ #% ¾f½ff°–f°  fff¾f°f 9 °©f f ¾ © ° ¯ °©f  f°f °¾ @f I¾ - 9 ° f€ff° %%%%%%%%%%%%%%%%%% - °–° %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% - .@°–- $9  ff¯f @f¯f° f–f ff° .

ff¾f¯ff¾ff©f%f°– © f¾f° 9 ¯ ½f f9 °©f ¾ nff°f½f ff¾f½ ©f°©f°° f°–f°f°   f f½f f ¾ © °–f°¾ff ¾fff°– f½f°¾ ½  % 9 °©f f  ¯ °©f  f - 9 ° f€ff° %%%%%%%%%%%%%% ¾  ½f f f°–f°f°½f½ ¾ ©f°9 ¯  % 9 °©f ¾ © ° ¯ ¯ f ½° f ¯ ff¯ – f° f€f f–  f - 9 ° f€ff° %%%%%%%%%%%%%%% ½f f 9 ¯ ff¯ ¯f¾f %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ff¾f½ ©f°©f°° % 9 ¯ ¾ © ¯ °© f¾f° f f–f  f f ¾ f°f .ff¾f %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% °–f° f°– ½ ° ff° ¾ f°f.%°––.f¾¾¾ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ½f f9 ¯ °–f°f–f¾ f°f.%%%%%%%%%%%%%%%%%% %°–– . %%%%%%%%%%%%%%% ½f f 9 °©f ¾ ½f¾ ½° f ¯ ff¯ – f° f€f ff° f° °n  f ¾ f f- 9 ° f€ff°%%%%%%%%%%%%%%% ¾ ff° ½f f9 ¯  @f° ff°–f°¾f¾ ¾f¾° f f½ff°–¯ °f¾f°½ ¾ ©f° ¾ ½f ff f°f ff¾ff f¾-  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -f¯f %  % - $9    f¾-  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -f¯f %  % - $9    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  % -f¯f9 °©f % - $9  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 9-.

@- % -f¯f9 ¯ % - $9  .