Anda di halaman 1dari 3

GAMBAR

BERUKURAN
PASPORT
Borang: TNB 188C
BORANG PERMOHONAN PEKERJAAN

JAWATAN YANG DIPOHON : …………………………………………………………

(A) BUTIR-BUTIR DIRI


1. Nama Penuh (Huruf Besar) : …………………………………………………………

2. Alamat Surat Menyurat : …………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
3. No. Tel. Rumah :
-
No. Tel. Pejabat
-
No. Tel. Bimbit
-

4. No. Kad Pengenalan Baru :


- -
5. No. Kad Pengenalan Lama :
-

6. Tarikh Lahir :
Hari Bulan Tahun

7. Tempat Lahir :
……………………………………….………………...
8. Bangsa & Jantina :
………………………… & ……….……………….…
9. Taraf Perkahwinan :
……………………………………….………………..
10. Tarikh Perkahwinan :
……………………………………….………………...
11. Jawatan Sekarang :
(Jika Masih Bekerja) ……………………………………….………………...

12. Gaji Sekarang : RM


13. Gaji Yang Dipohon : RM

14. Lesen Memandu (sekiranya ada) :


……………………………………….………………..

15. Sihat Tubuh Badan / Tidak Cacat : Ya Tidak

16. Anak Pekerja TNB / : Ya Tidak


Anak Pesara TNB Ya Tidak

17. No. Pekerja :

( * Sila tandakan pada petak yang berkenaan)

Halaman 1 dari 3
Borang : TNB 188C
(B) PENGALAMAN KERJA
TEMPOH
JAWATAN FIRMA / SYARIKAT
DARI HINGGA

(C) KELULUSAN AKADEMIK


SEKOLAH /
PANGKAT GRED
KELULUSAN TAHUN BIDANG POLITEKNIK /
/ CGPA MATAPELAJARAN
UNIVERSITI
B.MELAYU
SRP/ PMR B.INGGERIS
MATEMATIK
B.MELAYU
SPM / MCE /
B.INGGERIS
SPMV
MATEMATIK
DIPLOMA

IJAZAH

LAIN-LAIN
(Sila lampirkan fototekap sijil-sijil dan transkrip keputusan peperiksaan yang disahkan)

(D) KEMAHIRAN KOMPUTER

PERISIAN APLIKASI *MAHIR *SEDERHANA *TIDAK MAHIR


Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Access
Microsoft Power Point

AutoCAD
Lain-lain
( * Sila tandakan pada petak yang berkenaan)

(E) PENGUASAAN BAHASA


*FASIH *SEDERHANA *LEMAH
BAHASA
PERTUTURAN
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
PENULISAN
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
( * Sila tandakan pada petak yang berkenaan)

Halaman 2 dari 3
Borang : TNB 188C
(F) AKTIVITI-AKTIVITI KESATUAN / PERSATUAN / KELAB / SUKAN
1. ………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………….

(G) BUTIR-BUTIR KELUARGA


1. Nama Suami / Isteri :
…………………………………………………………………………
2. Pekerjaan Suami / :
Isteri …………………………………………………………………………
3. Nama & Alamat :
Majikan …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

4. Bilangan Bil. yang Bil. yang Bil. yang


Anak bersekolah bersekolah belum
rendah menengah bersekolah

5. Nama Bapa : …………………………………………………………………………


6. Pekerjaan Bapa : …………………………………………………………………………
7. Nama & Alamat : …………………………………………………………………………
Majikan
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

8. Nama Ibu :
…………………………………………………………………………
9. Pekerjaan Ibu :
…………………………………………………………………………
10. Nama & Alamat :
Majikan …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

11. Bilangan Adik


Beradik Yang Masih
Di Bawah : ………………. Orang.
Tanggungan
Keluarga

(H) PENGAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa keterangan di atas adalah benar.

………………………. …………………………………….
(TARIKH) (TANDATANGAN PEMOHON)

Halaman 3 dari 3