Anda di halaman 1dari 16

DZIKIR SETELAH

SHOLAT FARDHU
Syaikh Dr. Said bin Ali Wahf AlQahthani
from HISNUL MUSLIM
Presentation by Ibnu Majjah
Company
www.ibnumajjah.wordpress.com
Logo

Dzikir Setelah
Sholat Fardhu


)

)


Aku minta ampun kepada Allah, (dibaca tiga
kali).
Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan
dariMu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai
Ibnu Majjah
tidak
Tuhan Yang
Pemilik
Keagungan
dan
Kemuliaan.
Bacaan

ditambahi
dengan
ucapan

yang
_____lain..
HR. Muslim 1/414


Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya.
BagiNya puji dan bagi-Nya kerajaan. Dia Maha
Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada
yang mencegah apa yang Engkau berikan dan
tidak ada yang memberi apa yang Engkau
cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan
itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal


Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah,
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya

( )

)
)
"Mahasuci Allah." (33x) "Segala puji bagi Allah." (33x)
"Allah Mahabesar." (33x)
Kemudian untuk melengkapinya menjadi se-ratus, membaca:


"Tiada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) melainkan
hanya Allah Yang Mahaesa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya
kerajaan, bagi-Nya segala puji. Dia-lah Yang Mahakuasa
atas segala sesuatu.
_______
HR. Muslim no. 597

Catatan:
1.

2.

Syaikh Said al-Qahthani menyebutkan 6


bentuk tasbih (salah satunya seperti slide
sebelumnya) setelah sholat di Syarah Hisnul
Muslim, dan juga dapat dibaca pada buku
beliau Petunjuk Lengkap tentang Sholat
yang dapat di download disini
Bacaan Tasbih
(dzikir) dengan bilangan
tertentu
ialah dengan mempergunakan
jari-jari tangan kanan (tidak termasuk tangan
kiri)
Ibnu Majjah

3.

Antara ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah


tidak terdapat tambahan apapun, begitu juga
antara ucapan Alhamdulillah dan
Allahu

MEMBACA SURAT ALIKHLASCompany
Logo

"Katakanlah, Dia-lah Allah Yang Mahaesa.


Allah
adalah
(Rabb) yang

Dia
segala sesuatu bergantung ke-pada-Nya.
beranak
tidak
dan

tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara
dengan-Nya.'" (QS. Al-Ikhlash: 1-4).

MEMBACA
SURAT ALFALAQ"Katakanlah: 'Aku berlindung kepada Rabb Yang menguasai
Company
Logo

(waktu) Shubuh dari kejahatan makhluk-Nya. Dan dari kejahatan

malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanitawanita tukang sihir yang menghembus
pada
buhul-buhul.
Serta

dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki."'


(QS. AlFalaq: 1-5).

MEMBACA

SURAT AN

NAAS

"Katakanlah, 'Aku berlindung


kepada Rabb (yang memelihara


dan menguasai) manusia. Raja
manusia.
Sembahan
(Ilah)

manusia.
Dari
kejahatan

(bisikan) syaitan yang biasa

bersembunyi. Yang membisikkan

(kejahatan) ke dalam dada-dada


________ Dari golongan jin dan
manusia.

HR.
Abu
Dawud
2/86,
An-Nasai
3/68.
Lihat
pula
Shahih
At-Tirmidzi

manusia. (QS. An-Naas: 1-6)


2/8. Ketiga surat dinamakan al-muawidzat, lihat pula Fathul
Baari

9/62


MEMBACA AYAT KURSI

Allah,
tidak
Tuhan
disembah)

ada


melainkan


( yang
berhak

Dia

Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya).

dan

tidur.


apa yang

di langit

tidak
tidak
Kepunyaan-Nya

dan dimengantuk
bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa

Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan


izin-Nya?

di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari


ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara
________
keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS. AlHR.
An-Nasai
Baqarah:
255)dalam Amalul Yaum wal Lailah No. 100 dan Ibnus
Sinni no. 121, dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih AlJami 5/329 dan Silsilah Hadits Shahih, 2/697 no. 972. lanjutan
Hadits Barangsiapa membacanya setiap selesai shalat, tidak yang
menghalanginya masuk surga selain kematian.

TAMBAHAN PADA SHOLAT MAGRIB DAN


SUBUH

diibadahi

"Tiada Ilah (yang berhak


dengan
benar)

melainkan hanya Allah Yang Mahaesa, tiada sekutu


bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, dan bagi-Nya segala
pujian. Dia-lah yang menghidupkan (orang yang
sudah mati atau memberi ruh janin yang akan
dilahirkan) dan yang mematikan. Dia-lah Yang
Mahakuasa atas segala sesuatu."
__________

HR. Ahmad IV/227, at-Tirmidzi no. 3474. At-Tirmidzi berkata:


"Hadits ini hasan gharib shahih." Lihat Shahiih at Targhiib wat
Tarhiib I/322-323 no. 474, 475, dan no. 477, Zaadul Ma'aad I/300301, dan ash-Shahiihah no. 113, 114 dan no. 2563. dalam Hadits
disebutkan Barangsiapa setelah shalat Maghrib dan Shubuh
membaca dzikir diatas Allah akan tulis setiap satu kali 10
kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, Allah

TAMBAHAN PADA SHOLAT


SUBUH

Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmu


yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang
diterima.
________
HR. Ibnu Majah dan ahli hadits yang lain. Lihat kitab Shahih
sunanLogo
Ibnu
Company
Majah 1/152 dan Majmauz Zawaaid 10/111

Cara Nabi Menghitung


Dzikir (Tasbih)

Dari Abdullah bin Amar Radhiallahu'anhuma, dia berkata:

Aku melihat Rasulullah menghitung bacaan tasbih


(dengan jari-jari) tangan kanannya.

Dengan ini jelaslah kekeliruan sebagian orang yang


Ibnu Majjah
_____
berdzikir dengan biji-biji tasbih, bukankah
Rasulullah
Teladan kita?!

HR. Abu Dawud dengan lafazh yang sama 2/81, At-

Catatan:
Adakah Dzikir bersama setelah Sholat
Fardhu?!
Adakah dalilnya dari al-Quran, Hadits dan
Pengamalan dari Sahabat Nabi?
Bagaimana pandangan madzhab Syafii
terhadap hal ini
TEMUKAN JAWABANNYA PADA E-BOOK
Pandangan Madzhab Syafi'i Terhadap
Dzikir Berjama'ah Setelah Shalat Fardhu
Download disini

Company Logo

www.ibnumajjah.wordpress.com