Anda di halaman 1dari 14

PANDUAN KERJA KURSUS & SOALAN TUGASAN KURSUS PPG PJJ UPSI

VET 3073 LUKISAN KEJURUTERAAN TEKNIK FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL

Lukisan Kejuruteraan Teknik |2

ARAHAN
1. 2. 3. Kursus VET 3037 ini mengandungi 1 (satu) tugasan sahaja. Tugasan ini mengandungi 20 soalan. Jawab kesemua soalan yang diberikan Jawapan-jawapan tugasan bagi soalan 1-18 perlu dilukis dalam kertas lukisan bersaiz A3 yang dilengkapi dengan garisan bingkai (mengandungi nama, tajuk, kursus, tarikh dan nama pensyarah) Jawapan bagi tugasan 19 dan 20 perlu di hantar menggunakan soft-copy sahaja (dijawab menggunakan perisian AutoCAD) dan dihantar kepada pensyarah menggunakan CD. Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah menggunakan pos sebelum jumaat minggu ke 12 (9 Disember 2011) Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.

4. 5. 6.

Lukisan Kejuruteraan Teknik |3

1. Lukiskan perkara-perkara di bawah pada kertas lukisan bersaiz A3. Kesemua ukuran adalah dalam milimeter (mm) i. Bingkai Lukisan beserta ruangan nama, tajuk, kursus, tarikh dan pensyarah (garisan pendimensian tidak perlu dilukis)
10mm 10

130mm 2mm 2mm 2mm

130mm

Nam a: Kur sus:

Taj uk:

Tar ikh: Pensyar ah:

8mm 8mm

ii.

Rajah 1.1 Pada kertas lukisan yang sama, lukiskan penghurufan dan penomboran seperti rajah 1.2 di bawah. Serta lengkapkan rungan nama, tajuk, kursus, tarikh dan pensyarah

40mm

10mm

ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTU VWXYZ 01 23456789

10mm 40mm

Nam a: Kur sus:

Taj uk:

Tar ikh: Pensyar ah:

Rajah 1.2

Lukisan Kejuruteraan Teknik |4

2. Lukiskan semula garisan-garisan pada rajah 2.0 di bawah berpandukan panjang dan sudut yang diberikan serta mengaplikasikan kaedah geometri yang telah dipelajari. Kesemua garisan binaan perlulah dilukis.

A 60 30mm 120 B 50mm 60mm 30 E

100mm

C D 20mm 240 135 50mm F G

Rajah 2.0

3. Rajah 3.0 di bawah adalah gabungan heksagon sekata ABCD dan segi tiga AED, dengan menggunakan kaedah geometri lukis semula rajah tersebut berpandukan ukuran panjang dan sudut yang diberikan. E
60 80mm

70mm

Rajah 3.0

Lukisan Kejuruteraan Teknik |5

4. Lukis semula rajah 4.0 di bawah pada skala saiz penuh di kertas lukisan dengan menggunakan kaedah geometri (pemindahan titik, garisan dan lengkuk). Lakukan pembesaran rajah berpusat pada titik D dengan nisbah luas 4:6.

F E H

B
Rajah 4.0

5. Lukiskan semula rajah 5.0 di bawah dalam kertas lukisan pada skala saiz penuh dan tunjukkan setiap garisan binaan untuk mendapatkan garisan dan titik tangen. Semua ukuran adalah dalam mm (millimeter). DIA = Diameter bulatan

Rajah 5.0

Lukisan Kejuruteraan Teknik |6

6. Lukiskan semula rajah 6.0 di bawah pada skala saiz penuh dan tunjukkan setiap garisan binaan untuk mendapatkan garisan dan titik tangen. Tandakan A,B,C,D,E,F dan G sebagai titik tangen yang diperolehi. Semua ukuran adalah dalam mm (millimeter).

Separuh parabola

Rajah 6.0 7. Lukiskan unjuran ortografik sudut pertama beserta pendimensian bagi rajah 7.0 di bawah dalam kertas lukisan A3. Semua ukuran adalah dalam millimeter.

Rajah 7.0

Lukisan Kejuruteraan Teknik |7

8. Lukiskan unjuran ortografik sudut ketiga beserta pendimensian bagi rajah di bawah dalam kertas lukisan A3. Semua ukuran adalah dalam millimeter.

Rajah 8.0 9. Lukiskan lukisan isometri bagi rajah 9.0 di bawah. (panjang dan lebar kotak rujukan ialah 10mm x 10mm).

Rajah 9.0

Lukisan Kejuruteraan Teknik |8

10. Lukiskan lukisan isometri bagi rajah 10.0 di bawah. (ukuran panjang adalah dalam millimeter)
10

30

10

20

30

30

10

Rajah 10.0 11. Lukiskan lukisan oblik KAVALIER bagi rajah 11.0 di bawah. Pilih kedudukan dan paksi yang sesuai. (ukuran panjang adalah dalam unit mm)
10 10 30 20

40

20 50

Rajah 11.0

Lukisan Kejuruteraan Teknik |9

12. Lukiskan lukisan oblik KABINET bagi rajah 12.0 di bawah. Pilih kedudukan dan paksi yang sesuai. (ukuran panjang adalah dalam unit mm)
DIA 38

30

21

J 60

51

DIA 42

15

87

50

Rajah 12.0

13. Lukiskan semula unjuran pandangan hadapan dan sisi pada rajah 13.0 di bawah berserta pandangan tambahan daripada arah P (ukuran yang diberi adalah dalam unit mm).
60 40 20 30 65 P 50 15

25

Rajah 13.0

15

L u k i s a n K e j u r u t e r a a n T e k n i k | 10

14. Lukiskan semula unjuran pandangan hadapan dan pelan pada rajah 14.0 di bawah berserta pandangan tambahan daripada arah P (ukuran yang diberi adalah dalam unit mm).

Rajah 14.0

L u k i s a n K e j u r u t e r a a n T e k n i k | 11

15. Lukiskan semula unjuran pandangan hadapan dan pelan prisama heksagon sekata terpenggalpada rajah 15.0 di bawah dan lukiskan hamparan penuh bagi objek tersebut (ukuran adalah dalam mm).
80

45

170

30

Rajah 15.0 16. Lukiskan semula unjuran pandangan hadapan dan pelan kon terpenggal pada rajah 16.0 di bawah dan lukiskan hamparan penuh bagi objek tersebut (ukuran adalah dalam mm).

60 35

J 72

DIA 70

L u k i s a n K e j u r u t e r a a n T e k n i k | 12

Rajah 16.0 17. Lukis semula rajah 17.0 di bawah mengikut skala saiz penuh dan lukiskan lukisan perspektif satu titik berpandukan kepada pandangan pelan, sisi, satah dan titik stesen yang diberikan. (butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan)

Rajah 17.0

L u k i s a n K e j u r u t e r a a n T e k n i k | 13

18. Lukis semula rajah 18.0 di bawah mengikut skala saiz penuh dan lukiskan lukisan perspektif dua titik berpandukan kepada pandangan pelan, sisi, satah dan titik stesen yang diberikan. (butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan)

Rajah 18.0

L u k i s a n K e j u r u t e r a a n T e k n i k | 14

19. Lukiskan pentagon sekata seperti yang ditunjukkan dalam rajah 19.0 di bawah dengan menggunakan perisian AutoCAD pada skala penuh.

Rajah 19.0 20. Lukiskan Rajah 20.0 di bawah menggunakan perisian autoCAD dalam skala penuh.

Rajah 20.0

Nota: Tugasan 19 dan 20 perlu dihantar dalam bentuk softcopy