Anda di halaman 1dari 172

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd

fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfg ZAINhjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvb nmrtyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe

KPF 3012

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI

MALAYSIA: FALSAFAH DAN

DASAR

ZAINI BIN ABDULLAH

MOHMAD NOOR BIN MOHMAD TAIB

IKHSAN BIN OTHMAN

NORILA BINTI MD SALLEH

ABU BAKAR BIN YUSUF

ABDUL TALIB BIN MOHAMED HASHIM

MOHMAD NOOR BIN MOHMAD TAIB IKHSAN BIN OTHMAN NORILA BINTI MD SALLEH ABU BAKAR BIN YUSUF

PENGENALAN

Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus KPF 3012 merupakan kursus Pendidikan Profesional yang mengandungi tujuh elemen penting dalam perkembangan pendidikan iaitu pendidikan dan pembangunan, falsafah pendidikan, dasar-dasar pendidikan, perancangan pembangunan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, etika dan peraturan pendidikan dan Akta Pendidikan 1996. Kandungan kursus ini sarat dengan maklumat penting untuk pengetahuan asas kepada setiap guru. Kursus ini bernilai 2 jam kredit.

KUMPULAN SASARAN

Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di UPSI. Walau bagaimanapun, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh.

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN

Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Oleh itu bagi setiap kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 80 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi KPF 3012 adalah seperti dalam Jadual 1 dan Jadual 2.

Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran (2 jam kredit)

Aktiviti Pembelajaran

Jam Pembelajaran

Bersemuka

Tidak Bersemuka

Membaca modul, ulangkaji, menyiap tugasan

 

32

Tutorial di Pusat

10

 

Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui Big Blue Button, Skype, dll.)

18

 

Forum (E-Learning melalui MyGuru2)

 

10

Video P&P melalui MyGuru2

 

10

Kuiz dalam talian melalui MyGuru2

   
 

28

52

Jumlah Masa Pembelajaran

 

80

HURAIAN KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA:

FALSAFAH DAN DASAR

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

Di akhir kursus KPF 3012, anda diharap dapat:

1. Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah, kurikulum dan dasar- dasar (C4, TS3).

2. Menghubungkait pembentukan kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya menerusi sukatan pelajaran (C4).

3. Mempamerkan ciri-ciri keguruan selaras dengan Kod Etika Perguruan (C3, P2).

4. Membahaskan Akta Pendidikan 1996 (A3, CS3).

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini membincangkan secara kritis tentang falsafah dan pendidikan dengan menganalisisnya dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia. Kursus ini juga meninjau dan membincangkan perkembangan pendidikan negara sebagai satu kesinambungan dan keunggulan yang berterusan dengan berlandaskan interaksi dan pemikiran yang telah berlaku dalam proses pembangunan negara. Falsafah, dasar-dasar, kurikulum dan peraturan dalam pendidikan juga diberi penekanan bagi membolehkan para pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran serta pemupukan sikap dalam melaksanakan tanggungjawab secara berkesan dalam batasan profesion perguruan.

PENAKSIRAN

Bentuk Penaksiran

% Wajaran

Kerja Kursus

60

Peperiksaan Akhir

40

Jumlah

100

HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN

Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya.HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. Aktiviti termasuklah

Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. Aktiviti termasuklah menjawab soalan, mengisi tempat kosong, melakar, dan/atau mencari maklumat daripada Internet, buku, dan sumber lain-lain.memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya. Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada

maklumat daripada Internet, buku, dan sumber lain-lain. Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada

Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus.

Forum yang perlu disertai dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus.dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus. Persembahan mikro- dan makropengajaran yang perlu dijalankan

Persembahan mikro- dan makropengajaran yang perlu dijalankan dan dimuat naik untuk dipersembahkan kepada pensyarah dan rakan-rakan lain yang menyumbang kepada markah kerja kursus.dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus. A Tugasan yang perlu disempurnakan yang menyumbang kepada

A
A

Tugasan yang perlu disempurnakan yang menyumbang kepada markah kerja kursus.

Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasi konsep yang dibincangkan.

Aktiviti latihan yang disertakan jawapan serta maklum balas.

ISI KANDUNGAN MODUL

Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan modul ini dibahagikan kepada sepuluh unit seperti berikut:

UNIT

TAJUK

Halaman

1

Pendidikan dan pembangunan di Malaysia:

1 -13

Perkembangan pendidikan era masyarakat tradisional, era penjajahan, era kemerdekaan dan era selepas kemerdekaan; pembentukan akta pelajaran; tokoh- tokoh.

2

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): huraian dan penghayatan:

14

- 30

Bentuk, proses dan matlamat pendidikan di Malaysia dan elemen-elemen dalam pembentukan Falsafah Pendidikan kebangsaan

 

3

Falsafah Pendidikan Guru (FPG): pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan:

31- 53

Pengetahuan, ketrampilan dan sahsiah guru.

4

Dasar-dasar dan hala tuju pendidikan Malaysia:

54

74

Dasar-dasar berkaitan kebajikan, kawalan, inovasi dan solusi dalam pendidikan dan hubungannya dengan pembangunan insan, guna tenaga, perpaduan, bahasa, teknologi, negara bangsa dan pengantarabangsaan.

 

5

Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia:

75

81

Rancangan jangka pendek dan rancangan jangka panjang ke arah memperkasakan pendidikan di Malaysia.

 

6

Kurikulum sebagai wahana menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan:

82

- 96

Proses menterjemahkan FPK menerusi kurikulum kebangsaan.

 

7

Reka bentuk kurikulum di Malaysia. Pembentukan dan penyusunan kurikulum kebangsaan.

97 - 114

8

Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan:

115

135

Matlamat dan objektif kurikulum dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran.

 

9

Kod Etika Perguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia:

136

- 160

Profesionalisme guru, tanggung- jawab guru dan amalan disiplin.

 

10

Akta Pendidikan 1996 Pembentukan, kandungan dan fungsi Akta Pendidikan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia.

161

- 167

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

UNIT 1

1

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KE ARAH PEMBANGUNAN INSAN DAN NEGARA

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pembelajaran unit ini anda akan dapat:

1. menjelaskan senario perkembangan pendidikan di Malaysia dari era sebelum penjajahan Inggeris hingga era selepas kemerdekaan seterusnya ke era milenium.

2. menyatakan tokoh-tokoh yang terdapat dalam pendidikan dari era sebelum penjajahan Inggeris hingga era selepas kemerdekaan seterusnya ke era milenium.

3. menjelaskan bagaimana pendidikan yang berlangsung di membangunkan insan.

negara

ini

dapat

4. menjelaskan bagaimana pendidikan yang berlangsung di membangunkan negara.

negara

ini

dapat

PENGENALAN

Pendidikan di Malaysia kini berada dalam keadaan yang lebih mantap berbanding sebelumnya. Perkara ini disebabkan pendidikan di negara ini dari semasa ke semasa berkembang selaras dengan keperluan dan cabaran; atau dengan kata lain pendidikan mengalami proses kritalisasi, iaitu ke arah yang lebih mantap dan cemerlang. Perkembangan sektor pendidikan dilihat penting dan diberi keutamaan seperti juga sektor-sektor yang lain kerana pendidikan mampu memberi sumbangan kepada pembangunan, baik kepada pembangunan insan mahupun kepada pembangunan negara. Unit ini akan membincangkan senario perkembangan pendidikan di Malaysia dari era sebelum penjajahan Inggeris sehingga era selepas kemerdekaan seterusnya ke era milenium. Perbincangan juga melibatkan bagaimana pendidikan yang berlangsung di negara ini dapat membangunkan rakyat dari sudut pembangunan insan dan juga pembangunan negara.

ISI KANDUNGAN

Latar Belakang Perkembangan Pendidikan Di Malaysia

Secara lebih terperincinya, perbincangan berkaitan perkembangan pendidikan di negara ini adalah melibatkan pendidikan dalam era sebelum penjajahan Inggeris; semasa penjajahan Inggeris iaitu bermula dari pembukaan Pulau Pinang oleh Francis Light pada 1786; era sebelum kemerdekaan iaitu selepas Perang Dunia Kedua dan pembentukan Malayan Union pada 1946; dan era selepas merdeka iaitu mulai tahun 1957. Pendidikan era selepas merdeka pula akan melibatkan pendidikan

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

2

ketika sebelum dan selepas tertulisnya Falsafah Pendidikan Negara (FPN) pada tahun 1988; serta pendidikan dalam era milenium.

Pendidikan Sebelum Penjajahan Inggeris

Dari sudut sejarahnya iaitu sebelum penjajahan Inggeris, pendidikan untuk rakyat jelata di tanah air ini berlangsung secara tradisional dalam institusi keluarga dan masyarakat. Pendidikan pada masa itu bercorak warisan turun temurun yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Rakyat berpegang kuat pada adat resam yang bersifat ketimuran ditambah pula dengan ajaran agama Islam yang teguh. Pendidikan melibatkan perkara-perkara asas bagi tujuan kelangsungan kehidupan harian seseorang baik dalam keluarga mahu pun dalam masyarakat. Pendidikan tradisional juga melibatkan perkara-perkara berkaitan budaya dan warisan. Ibu bapa sebagai orang yang memainkan peranan utama sebagai pendidik. Anak-anak tidak kira lelaki atau perempuan, dididik dengan ketertiban, nilai, budi bahasa serta adab sopan yang diterima pakai dalam lingkungan masyarakat pada ketika itu. Sebagai contoh, setiap individu perlu menghormati orang lain terutama kepada ibu bapa serta orang yang lebih dewasa daripada mereka. Tutur kata serta perbuatan perlu sentiasa dijaga bagi memelihara keamanan, kesejahteraan dan keharmonian dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat.

Bagi anak-anak lelaki, mereka akan dididik bagi tujuan untuk menjadi ketua keluarga di suatu masa kelak. Bagi tujuan ini biasanya anak-anak lelaki akan diminta membantu bapanya menjalankan kegiatan ekonomi keluarga seperti berkebun; bersawah; menangkap ikan; mengambil upah bertukang membina rumah; dan sebagainya selaras dengan konsep berbakti kepada tanah dan alam. Asuhan ini berterusan sehingga anak-anak lelaki tersebut mencapai peringkat umur remaja dan dewasa. Kesinambungan daripada itu, anak-anak lelaki tersebut akan seterusnya mewarisi aktiviti ekonomi keluarga untuk membina kehidupan keluarganya sendiri setelah mereka mendirikan rumah tangga. Bagi anak-anak perempuan pula, mereka akan dididik dan diasuh dengan perkara-perkara berkaitan rumah tangga agar suatu masa nanti mereka menjadi suri rumah yang baik. Sehubungan itu, anak-anak perempuan biasanya dilatih untuk membantu ibunya menjaga adik-adik, membasuh pakaian, mengemas rumah, jahit-menjahit serta melakukan kerja- kerja di dapur.

Berkaitan dengan keagamaan, anak-anak lelaki dan perempuan juga diajar tentang ilmu agama. Pembelajaran agama biasanya dilakukan di sebelah petang atau malam, di mana mereka akan mengikuti pengajian di rumah Pak Imam atau orang yang lebih arif tentang agama yang boleh dianggap sebagai guru atau ustaz termasuk pendakwah Islam yang datang dari Asia Barat. Anak- anak diasuh untuk membaca Al-Quran, menghafal doa, mempelajari fardhu „ain, fardhu kifayah, hadis, hukum-hakam dan cara hidup Islam. Tradisi masyarakat adalah menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran dasar di samping pelajaran-pelajaran yang lain. Selain di rumah Pak Imam, guru atau ustaz pelajaran agama juga berlangsung di surau-surau dan di masjid-masjid. Selain itu pendidikan bercorak keagamaan di sekolah pondok juga banyak terdapat di Semenanjung Tanah Melayu pada masa itu.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

3

Bentuk pembelajaran yang berinstitusikan rumah, surau dan masjid secara tidak formal berjalan terus di kalangan
Bentuk pembelajaran yang berinstitusikan rumah, surau dan masjid secara tidak
formal berjalan terus di kalangan orang Melayu sejak beratus-ratus tahun yang
silam.”
Abdullah Ishak 1995, hal. 135.

Bagi golongan bangsawan, pendidikan secara lebih formal berlaku di istana. Guru-guru yang khas diundang untuk mengajar anak-anak raja dan anak-anak para pembesar istana. Jadual belajar, mata pelajaran dan tempat belajar yang lebih khusus ditetapkan. Pelajaran membaca, menulis dan mengira diajarkan selain pelajaran Jawi, bahasa Arab, Fiqh, Tauhid, Al-Quran dan lain-lain. Dalam erti kata lain, kedatangan Islam ketika zaman Kerajaan Melayu Melaka (1403 1511) telah memainkan peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan dakwah Islamiah di Tanah Melayu dan rantau Nusantara.

Pendidikan Semasa Penjajahan Inggeris

Semasa penjajahan Inggeris (1786 1957), masyarakat di Tanah Melayu adalah terdiri daripada golongan elit, bangsawan, rakyat pertengahan dan rakyat bawahan. Masyarakat mula bersifat majmuk dengan kedatangan buruh dari Cina dan India secara beramai-ramai untuk bekerja di lombong bijih timah dan di ladang-ladang seperti ladang kopi, kelapa, tebu dan getah. Inggeris melaksanakan dasar pecah dan perintah dengan budaya superior penjajah yang begitu ketara. Pengekalan budaya dan warisan berasaskan kaum berlaku dengan bebas sehingga mewujudkan polarisasi antara kaum. Tiada usaha penyatuan oleh pemerintah pada masa itu ke arah perpaduan antara golongan elit, bangsawan, rakyat pertengahan dan rakyat bawahan; antara penduduk bandar dan luar bandar; lebih-lebih lagi antara suatu suku kaum dengan suku kaum yang lain.

Dasar pecah dan perintah oleh penjajah pada masa itu telah mempengaruhi sistem pendidikan yang dilaksanakan pada masa itu. Hala tuju pendidikan pada masa itu bersifat kabur. Inggeris memperkenalkan sekolah vernakular. Sekolah vernakular ialah sekolah yang ditubuhkan berasaskan etnik yang menggunakan bahasa pengantar, kurikulum, buku dan guru masing- masing. Sekolah vernakular yang ditubuhkan ialah sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina dan sekolah vernakular Tamil. Pada tahun 1855 sekolah Melayu dibuka di Bayan Lepas, Pulau Pinang dan pada tahun 1856 di Telok Belanga dan di Kampung Gelam, Singapura. Di sekolah vernakular Melayu, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Tulisan Rumi dan Jawi digunakan secara serentak di kebanyakan sekolah. Antara sekolah yang awal dibuka ialah di Bayan Lepas, Pulau Pinang; dan di Kampung Gelam, Singapura. Pada 1871, A.M Skinner telah memperkenalkan sekolah Melayu yang digabungkan dengan kelas Al-Quran iaitu pelajaran akademik di sebelah pagi manakala kelas Al-Quran di sebelah petang. Langkah ini bertujuan untuk menarik minat orang Melayu agar menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerana orang Melayu memberi sambutan yang dingin terhadap sekolah vernakular ini.

Sekolah vernakular Cina bermula di Negeri-negeri Selat. Sekolah yang awal, didirikan di Melaka. Sekolah vernakular Cina juga kurang mendapat sambutan daripada masyarakat Cina. Pada

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

4

pertengahan abad ke-19 iaitu apabila kedatangan orang Cina ke Tanah Melayu berlaku secara beramai-ramai, kebanyakan sekolah Cina dibiayai oleh kaum Cina sendiri iaitu oleh pertubuhan- pertubuhan, persatuan atau orang perseorangan. Penubuhan sekolah tersebut adalah dengan tujuan untuk memastikan pengekalan warisan budaya dan bahasa kaum Cina. Guru-guru dan bahan pembelajaran adalah daripada tanah besar Cina. Pihak Inggeris tidak masuk campur atau menghalang usaha yang dilakukan sehingga Enakmen Pendaftaran Sekolah diadakan pada tahun 1920 yang mana semua sekolah Cina perlu didaftarkan pembukaannya.

Apabila Kod Buruh dikuatkuasakan pada tahun 1925, setiap ladang yang ada 10 orang anak-anak berumur persekolahan diwajibkan membuka sekolah. Justeru itu banyak sekolah vernakular Tamil dibuka. Ciri sekolah vernakular Tamil adalah seperti sekolah vernakular Cina, iaitu berorientasikan negara asal. Selain untuk menyelesaikan masalah buta huruf, kurikulum di sekolah Tamil adalah berkisar kepada unsur-unsur kerohanian dan kebudayaan Hindu serta bahasa pertuturan. Bahan- bahan pengajaran adalah dibawa masuk dari India. Orang India di Tanah Melayu pada masa itu kebanyakannya masih menumpukan taat setia mereka kepada negara asal. Sebagai contoh, pergolakan politik yang berlaku di India pada ketika itu, juga dirasai kesannya di Tanah Melayu. Justeru elemen dalam kurikulum dan pengajaran banyak dipengaruhi oleh perkara tersebut.

Sekolah Inggeris dibuka untuk anak-anak pegawai kerajaan Inggeris pada masa itu selain untuk anak-anak bangsawan dan golongan elit Melayu. R. Hutching telah membuka Penang Free School pada tahun 1816 iaitu sekolah Inggeris pertama. Sekolah Inggeris banyak menerapkan ideologi penjajah termasuk pengekalan ciri-ciri ketuanan Inggeris sebagai penjajah. Selain itu sekolah mubaligh Kristian seperti sekolah Methodist, Katholik dan Anglican juga beroperasi mengikut kehendak mazhab masing-masing. Sistem persekolahan vernakular yang diperkenal adalah sebenarnya tidak bertapak di atas asas yang konkrit apalagi ke arah perpaduan rakyat di nagara ini.

Semasa Perang Dunia Kedua, Tanah Melayu ditakluki oleh tentera Jepun. Kebanyakan sekolah ditutup untuk dijadikan markas tentera Jepun. Beberapa sekolah Nihongo dibuka oleh tentera Jepun. Pada masa itu anak-anak penduduk tempatan telah diminta menghadiri sekolah-sekolah tersebut. Sekolah-sekolah yang dikendalikan oleh tentera Jepun ini menggunakan bahasa Jepun sebagai bahasa pengantar. Mata pelajaran meliputi pelajaran bahasa Jepun, nyanyian lagu-lagu klasik Jepun, kebudayaan Jepun dan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan penerapan nilai ketaatan dan kesetiaan kepada kerajaan dan maharaja Jepun. Jepun pada masa itu menggunakan slogan Asia for Asian iaitu Asia adalah untuk orang Asia.

Pendidikan rakyat terus berkembang tanpa mengambil kira soal keperluan kepada kemajuan dan pembangunan Tanah Melayu secara khususnya. Iaitu tiada pembentukan identiti kebangsaan, perpaduan rakyat, apalagi pembangunan unsur insaniah dalam kalangan rakyat. Sistem pendidikan lebih kepada usaha memecahbelahkan rakyat. Bagi peribumi pendidikan bertujuan untuk mengekalkan mereka dengan aktiviti ekonomi yang sedia ada seperti bertani, bersawah atau sebagai nelayan. Bagi etnik pendatang, Inggeris tidak berminat dan bersikap tidak mahu masuk campur berkaitan pendidikan mereka. Justeru pendidikan memberi laluan untuk mengekalkan tumpuan taat setia masing-masing kepada negara asal mereka. Dalam pada itu Inggeris terus mengekalkan kuasa serta pengaruh ketuanan mereka sebagai penjajah.

Walau bagaimanapun, beberapa jawatankuasa juga pernah dibentuk bagi mengkaji pelaksanaan pendidikan di Tanah Melayu pada masa penjajahan Inggeris. Jawatankuasa tersebut telah mengeluarkan laporan seperti Laporan Cheeseman (1946), Laporan Holgate (1949), Laporan Barnes (1950) dan Laporan Fenn Wu (1951). Walaupun jawatankuasa tersebut dalam laporannya

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

5

telah mencadangkan beberapa cadangan bagi pelaksanaan pendidikan di Tanah Melayu, namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan atas beberapa alasan. Begitu juga dengan Ordinan Pelajaran 1952 yang pernah diwartakan, namun pelaksanaan dan penguatkuasaannya adalah tidak jelas.

namun pelaksanaan dan penguatkuasaannya adalah tidak jelas. Merujuk kepada rujukan yang relevan, apakah cadangan utama

Merujuk kepada rujukan yang relevan, apakah cadangan utama yang terkandung dalam:

a. Laporan Cheeseman

b. Laporan Barnes

c. Laporan Fenn Wu

Pendidikan Era Sebelum Kemerdekaan

Pembentukan Malayan Union pada 1946 telah meningkatkan lagi semangat para pejuang kemerdekaan seperti Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Abdul Razak Hussein dan lain-lain untuk mendapatkan kemerdekaan. Bagi tujuan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, sesuatu perlu difikirkan tentang keseluruhan sistem pendidikan di tanah air ini. Langkah perlu diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara berdaulat yang mempunyai hala tuju serta matlamat sendiri. Perkara ini telah disedari oleh para pemimpin tempatan dan rakyat tentang betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan bagi mengambil alih sistem pendidikan penjajah sebagai kehendak sebuah negara yang merdeka kelak. Para pemimpin tempatan seperti Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Abdul Razak Hussein dan lain-lain ahli politik lain telah membuat pelbagai persiapan ke arah sebuah negara yang merdeka. Sistem pendidikan negara dengan dasar yang tersendiri adalah antara perkara yang diberi tumpuan secara serius kerana antara lain, ini adalah agenda bagi menuntut kemerdekaan daripada pihak penjajah.

Sebagai persediaan ke arah kemerdekaan, satu jawatankuasa dinamakan sebagai Jawatankuasa Pelajaran 1956 telah ditubuhkan bagi mengkaji keperluan sistem pendidikan yang akan dilaksana selepas tanah air mendapat kemerdekaan. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Razak Hussein dan telah mengeluarkan laporannya yang dikenal sebagai Penyata Razak 1956. Penyata Razak telah dijadikan asas kepada Ordinan Pelajaran 1957. Walaupun ordinan Pelajaran telah diwartakan pada 1957, namun ordinan ini tidak dapat dilaksana atau dikuatkuasakan kerana Tanah Melayu sudah hampir untuk mencapai kemerdekaan.

Penyata Razak (Para 12) Kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini
Penyata Razak
(Para 12)
Kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah
bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam
negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua
bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar
yang besar, walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta
melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

6

Senaraikan perkara utama yang terkandung dalam Penyata Razak berkaitan dengan pendidikan untuk negara ini.

Senaraikan perkara utama yang terkandung dalam Penyata Razak berkaitan dengan pendidikan untuk negara ini.

Pendidikan Era Selepas Kemerdekaan

Selepas merdeka, usaha ditumpukan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Pelaksanaan pendidikan negara adalah berasaskan kepada Penyata Razak 1956. Selepas itu satu jawatankuasa lain dibentuk iaitu Jawatankuasa Rahman Talib sempena nama pengerusinya Abdul Rahman Talib iaitu Menteri Pelajaran pada masa itu. Penubuhan jawatankuasa tersebut bertujuan untuk mengkaji Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 yang diguna pakai dalam sistem pendidikan walaupun negara telah mencapai kemerdekaan. Jawatankuasa berkenaan mengeluarkan laporan iaitu Penyata Rahman Talib pada 1960. Akta Pelajaran 1961 telah digubal berdasarkan Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960. Objektif dasar pendidikan seperti yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961, antaranya adalah seperti berikut:

"Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politiknya "

Soal perpaduan kaum adalah yang menjadi agenda utama dalam melaksanakan aktiviti pendidikan pada masa itu. Melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah; kurikulum dan sistem peperiksaan yang sama diharap akan dapat memupuk perpaduan rakyat. Selain itu pendidikan adalah untuk membasmi buta huruf dalam kalangan rakyat. Sehubungan itu pendidikan percuma diberi untuk semua pelajar. Pengajaran pula memberi fokus kepada soal literasi dalam kalangan pelajar. Pendidikan adalah juga bagi membangunkan negara yang baru merdeka dari aspek infrastruktur seperti kemudahan awam, kemudahan kesihatan, perkembangan ekonomi berasaskan pertanian dan lain-lain. Dasar pelajaran pada masa itu juga mengharapkan agar keperluan tenaga rakyat di Malaysia dipenuhi melalui proses pendidikan.

Education Act 1961: 21(2). „Where at any time the Minister is satisfied that a national
Education Act 1961: 21(2).
„Where at any time the Minister is satisfied that a national type primary school may
suitable be converted into national primary school, he may by order direct that the
school become a national primary school‟

Akta Pelajaran 1961 diguna pakai sehingga akta baru iaitu Akta Pendidikan 1996 diwarta dan dikuatkuasakan pada 1996. Dalam tempoh itu pelbagai pindaan ke arah yang lebih cemerlang telah dilakukan dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian masa dan keadaan. Pada

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

7

September 1974, satu jawatankuasa dikenali sebagai Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan sistem pendidikan negara yang dilaksanakan sejak tahun 1961. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Mahathir Mohammed iaitu Menteri Pelajaran pada ketika itu. Tujuan Jawatankuasa ini ditubuhkan adalah seperti berikut:

“Mengkaji semula matlamat dan kesannya sistem pelajaran sekarang, termasuk kurikulumnya, dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud, dengan tujuan untuk mempastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi sama ada dari segi jangka pendek mahupun jangka panjang dan lebih-lebih lagi untuk mempastikan bahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih.”

Laporan Jawatankuasa Kabinet: Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran)

Jawatankuasa telah mengeluarkan laporannya pada 7 November 1979 dikenali sebagai Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Ringkasnya dikenal sebagai Laporan Kabinet atau Laporan Mahathir. Berdasarkan kepada laporan ini beberapa pindaan telah dibuat ke atas dasar pendidikan negara bagi memberi lebih makna kepada pelaksanaan sistem pendidikan. Laporan jawatankuasa ini lebih banyak memberi penegasan kepada keperluan pendidikan asas 3M (membaca, menulis dan mengira), pendidikan kerohanian dan kurikulum ala Malaysia.

Antara lain implikasi daripada laporan tersebut ialah pengenalan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) oleh Musa Hitam iaitu Menteri Pelajaran pada tahun 1982 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada 1988 bagi menggantikan kurikulum sedia ada. Selain daripada itu, Laporan Jawatankuasa Kabinet juga merupakan permulaan kepada pembentukan falsafah pendidikan negara yang lebih jelas dan tersurat.

Senaraikan lima perkara utama yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961. Pendidikan Berasaskan Falsafah Pendidikan
Senaraikan
lima
perkara
utama
yang
terkandung
dalam
Akta
Pelajaran 1961.
Pendidikan Berasaskan Falsafah Pendidikan

Falsafah pendidikan merupakan perkara penting dalam pelaksanaan sesuatu sistem pendidikan. Menurut Abd. Fatah Hasan (2001), falsafah pendidikan ialah suatu sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal mengenai pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan di sekolah atau di bilik-bilik darjah. Di Malaysia falsafah pendidikan menjadi nadi kepada pelaksanaan pendidikan kebangsaan iaitu sebagai dasar, hala tuju dan panduan kepada segala usaha yang dilakukan dalam sistem pendidikan, seterusnya bagi peningkatan mutu pendidikan negara setaraf dengan negara luar. Hakikatnya sesuatu sistem pendidikan yang bertaraf dunia perlu mempunyai falsafah pendidikan yang unggul selain daripada kurikulum yang sentiasa mantap dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Sehubungan itu Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah ditulis pada 1988 dan menjadi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) pada 1996 selaras dengan pewartaan Akta Pendidikan 1996.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

8

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

FPK juga menjadi teras kepada sistem pendidikan kebangsaan. FPK ialah gambaran cita-cita serta hala tuju kepada semua usaha dan perjuangan rakyat Malaysia melalui proses pendidikan. Semua program dan aktiviti pendidikan ialah terbitan daripada prinsip dan nilai yang terdapat dalam FPK. FPK yang ideal diikuti dengan kurikulum yang mantap dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah rumusan ke arah kecemerlangan pendidikan, seterusnya mampu mengangkat taraf pendidikan negara ke persada antarabangsa.

Pendidikan Era Milenium

Era milenium menyaksikan cabaran yang bersifat sejagat yang merentasi sempadan geografi mahupun sosiologi. Negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan dan perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi. Justeru pelaksanaan pendidikan tidak boleh berada di takuk yang lama, melainkan perlu kepada pengubahsuaian. Pendidikan dalam era milenium perlu bercirikan global dan pada masa yang sama tanpa meninggalkan yang asal yang bersifat local atau biasa disebut sebagai glokal (global + local). Pendidikan perlu mampu melahirkan warganegara Malaysia yang berupaya merancang masa depan mereka; mampu menghadapi cabaran baru; dan berupaya membuat pilihan dengan bijak, tepat dan sesuai dengan cabaran semasa yang akan dihadapi. Sehubungan itu pendidikan perlu dikaitkan dengan senario semasa dan masa hadapan yang dapat dilihat daripada aliran pembangunan dan kemajuan teknologi semasa khususnya ICT. Perancangan pendidikan umumnya perlu bersifat futuristik, fleksibel, dan dinamik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara Malaysia yang diharapkan. Perkara ini dapat dilihat Dalam Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8), Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-10) berkaitan pendidikan.

RMKe-8 ialah bagi tempoh tahun 2001 hingga tahun 2005. Dalam rancangan ini sistem pendidikan dan latihan akan dimantapkan untuk Malaysia dipromosi sebagai pusat kecemerlangan pendidikan serantau. Dalam rancangan ini penekanan kepada ICT adalah menjadi agenda penting. Pelaksanaan konsep Sekolah Bestari diteruskan. Sebanyak 8,000 buah sekolah dibekali dengan komputer, manakala capaian internet disediakan di sekolah-sekolah bagi kemudahan murid-murid.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

9

Selain itu sebanyak RM1 bilion diperuntukkan bagi merapatkan jurang digital antara bandar dan luar bandar. Dalam pada itu agenda perpaduan juga masih diteruskan. Konsep Sekolah Wawasan diperkenalkan bagi tujuan perpaduan.

RMKe-9 ialah dari tahun 2006 hingga 2010. Dalam RMKe-9, pendidikan ialah bagi melahirkan modal insan yang mempunyai minda kelas pertama dan bertaraf dunia. Abdullah Ahmad Badawi iaitu Perdana Menteri Malaysia pada masa itu inginkan agar pendidikan dapat melahirkan insan ulul albab. Bagi tujuan ini Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 atau ringkasnya PIPP 2006-2010 diperkenalkan dengan tema „Merintis Pembaharuan: Satu Misi Nasional‟. Dalam PIPP 2006-2010 pembangunan pendidikan ialah berdasarkan enam teras strategik seperti berikut.

Membina negara bangsa Membangunkan modal insan Memperkasa sekolah kebangsaan Merapatkan jurang pendidikan Memartabatkan profesion perguruan Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan

RMKe-10 ialah dari tahun 2011 hingga 2015. Dalam RMKe-10 sebahagian agenda pendidikan adalah kelangsungan daripada yang telah dirancang dalam RMKe-8 dan RMKe-9. Perkara ini jelas apabila temanya ialah „Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia‟ yang merupakan sebahagian daripada yang terkandung dalam RMKe-9. Selain itu perkara-perkara seperti peningkatan akses, ekuiti dan kualiti dalam pendidikan; pendemokrasian untuk mendapatkan pendidikan; dan merapatkan jurang rakyat untuk perpaduan melalui pendidikan masih kekal untuk dilangsungkan. Secara umumnya senario pendidikan di negara ini daripada sebelum penjajahan Inggeris hinggalah ke era milenium kesemuanya adalah tidak terpisah daripada mengambil kira hal-hal berkaitan perpaduan dan kemajuan ke arah pembangunan dan kemakmuran negara.

Apakah Fungsi Pendidikan Untuk Pembangunan?

Pendidikan dapat difahami sebagai satu proses mendidik sehingga seseorang yang dididik memperoleh keilmuan yang akhirnya mampu menerbitkan tingkah laku atau amalan yang dikehendaki. Perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi telah merubah senario dunia sehingga proses mendidik sering dikaitkan dengan persekolahan. Senario masa kini menunjukkan tugas mendidik telah banyak berpindah daripada institusi keluarga di rumah kepada guru-guru di institusi bernama sekolah. Dari sudut fungsinya pendidikan dapat memainkan peranan secara meluas. Pendidikan diharapkan dapat memperkembangkan dimensi instrinsik seseorang. Iaitu pendidikan sebagai usaha yang dapat membentuk akhlak, budi pekerti dan keperibadian mulia serta keimanan individu manusia. Pada masa yang sama fungsi pendidikan tidak boleh lari daripada untuk membangunkan dimensi sosial seseorang. Iaitu sumbangan seseorang kepada keluarga, masyarakat dan negara. Tegasnya pendidikan adalah untuk pembangunan insan dan seterusnya pembangunan negara. Nyatanya sebelum seseorang individu dapat memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara daripada aspek-aspek dimensi sosial, terlebih dahulu seseorang individu tersebut perlu membangunkan dirinya sendiri daripada aspek-aspek dimensi intrinsik.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

10

Fungsi Pendidikan Ke Arah Pembangunan Insan

Menurut John Stuart Mill pendidikan adalah aktiviti memahami potensi yang terdapat pada seseorang dan seterusnya berbuat sesuatu untuk kesempurnaan tabii. Sebagai yang terdapat dalam FPK pula, pendidikan adalah untuk perkembangan secara seimbang dan harmonis unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani. Perkembangan unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani tidak boleh secara terasing (compartmentalised) antara satu sama lain. Seharusnya perkembangan perlu berlaku secara bersepadu (intergrated) dan berpaksikan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Penekanan hanya kepada mana-mana satu unsur hanya akan menjadikan individu yang tidak seimbang. Seterusnya tujuan pendidikan adalah ke arah melahirkan warganegara yang berpengetahuan, berketrampilan, berahklak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri hingga seterusnya dapat memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Dalam membangunkan insan, pembentukan sahsiah adalah antara perkara yang penting. Usaha ini bagi membentuk generasi masa hadapan dengan sahsiah, keperibadian dan akhlak yang tinggi. Ketinggian keperibadian dan akhlak yang terbentuk dalam diri setiap individu pelajar terutamanya remaja akan menjadi teras kepada pembangunan negara. Pada usia muda, remaja pelajar mudah terpengaruh dengan hedonisme yang boleh membawa kepada aktiviti sosial yang kurang berfaedah seterusnya membawa ke kancah maksiat seperti mabuk, menagih dadah, merempit, melacur diri, berfoya-foya dan lain-lain. Gejala tersebut perlu dibenteras dan langkah-langkah perlu diambil untuk menanganinya sebelum ia merebak dan menjadi semakin berleluasa. Justeru, pembangunan insan yang komprehensif melalui pendidikan diharap akan dapat membendung gejala sosial daripada terus menular.

Pendidikan bertujuan melahirkan individu yang seimbang daripada aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Potensi intelek perlu diperkembangkan kerana seseorang perlu mempunyai kemampuan untuk berfikir secara logik dan rasional; membuat keputusan dengan tepat dan menyelesaikan masalah dalam kehidupannya secara bijaksana. Pemikiran kreatif dan kritis perlu diperkembangkan secara seimbang. Perkara ini penting kerana didapati ramai yang boleh bertindak secara kreatif tanpa memikirkan secara kritis akan kesan-kesannya. Sebagai contoh ramai remaja yang menunggang motorsikal dengan pelbagai gaya atau aksi rempit tanpa secara kritis memikirkan kesannya jika mengalami kemalangan. Selain itu, individu yang terdidik perlu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan berkesan; berinteraksi dengan persekitaran; dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan. Individu juga perlu mempunyai keimanan dan kepatuhan kepada tuhan bagi melandasi segala aktiviti dalam kehidupannya.

tuhan bagi melandasi segala aktiviti dalam kehidupannya. Apakah yang guru-guru boleh lakukan di sekolah untuk

Apakah yang guru-guru boleh lakukan di sekolah untuk meningkatkan lagi usaha membantu pelajar dari aspek pembangunan insan?

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

11

Fungsi Pendidikan Ke Arah Pembangunan Negara

Pendidikan juga merupakan mekanisme bagi pembangunan sesebuah negara. Tanpa sistem pendidikan yang sempurna dan mantap, akan terhasillah bentuk pendidikan yang pelbagai corak serta tidak sempurna sifatnya. Implikasi daripada itu negara akan mengalami pelbagai masalah yang boleh menjejaskan proses pembangunan dan pemodenan negara. Oleh yang demikian satu bentuk dasar yang mampu menyatukan kepelbagaian bentuk dan corak pendidikan adalah perlu. Pembangunkan rakyat dari sudut insaniah sahaja tidak mencukupi tanpa kesinambungannya ke arah pembangunan negara. Tamadun sesebuah negara akan lenyap jika negara menjadi lemah atau musnah. Justeru pendidikan perlu berkeupayaan memperkembangkan individu dari segi fizikal dan mental untuk pembangunan negara. Pendidikan perlu ke arah melahirkan rakyat yang yang mempunyai kualiti keterampilan diri yang tinggi untuk pembangunan negara selaras dengan Dasar Pembangunan Negara (1991-2000) melalui pendidikan.

Pembangunan untuk negara boleh dilihat daripada aspek-aspek tumpuan taat setia rakyat kepada negara. Pendidikan perlu membolehkan sesorang itu menghayati prinsip Rukun Negara bagi menghasilkan warganegara yang lebih baik, iaitu warganegara yang progresif dengan jati diri yang tinggi. Konsep negara bangsa sebagai yang digariskan dalam Teras Pertama PIPP (2006 2010) perlu di capai melalui pendidikan. Negara bangsa yang dimaksudkan ialah warganegara yang mempunyai ciri patriotik, cinta negara, glokal dan berdaya saing dengan meneruskan warisan budaya dan kesenian bangsa serta menumpukan taat setianya kepada raja dan negara dengan ajaran agama sebagai pegangan. Melalui konsep negara bangsa, rakyat Malaysia akan „berpaut‟ walaupun dilanda gelombang globalisasi.

Malaysia adalah sebuah negara yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum dengan pelbagai latar belakang budaya dan pegangan agama. Sehubungan itu peranan pendidikan adalah untuk membangunkan masyarakat pelbagai kaum yang bersatu padu dan bertoleransi. Sebagai yang dijelaskan sebelum ini, akta pendidikan baik Akta Pelajaran 1961 mahupun Akta Pendidikan 1996, perpaduan adalah merupakan agenda penting yang terkandung dalam akta tersebut. Telah diperuntukkan agar pendidikan dilaksana menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama; selain menggunakan kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua sekolah bagi tujuan mencapai hasrat yang dinyatakan.

Walaupun negara telah lama mencapai kemerdekaan, pembangunan infrastruktur di negara ini perlu terus berlangsung kerana masih banyak lagi kemudahan infrastruktur yang masih belum diadakan mahupun belum dilengkapi. Lebih-lebih lagi di kawasan luar bandar. Jurang geografi antara rakyat perlu segera dikurangkan selaras dengan mengekal dan meningkatkan lagi perpaduan rakyat. Justeru pendidikan yang boleh melahirkan guna tenaga manusia yang terdiri daripada golongan teknokrat profesional dan semi profesional perlu diadakan. Dalam hal ini pendidikan ke arah pembangunan negara secara fizikalnya begitu jelas dilihat rasionalnya.

Selain itu pendidikan juga diharap dapat melahirkan modal insan iaitu pekerja yang berpengetahuan dan berkemahiran bagi mempertingkatkan produktiviti untuk kestabilan politik, sosioekonomi dan budaya. Terdapat pelbagai jenis pekerjaan pada masa ini memandangkan masyarakat kini semakin maju. Kesemua petak pekerjaan dalam pelbagai bidang industri, perusahaan, ekonomi, sains dan teknologi perlu diisi demi kemakmuran negara. Sehubungan itu pelbagai tahap modal insan perlu dikeluarkan melalui sistem pendidikan bagi mengisi petak pekerjaan yang sesuai bagi pembangunan negara.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

12

Malaysia pada hari ini lebih mengutamakan modal insan atau pekerja ilmu dalam bidang sains dan teknologi. Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dalam sains dan teknologi perlu supaya setaraf dengan negara lain. Harapan diletakkan kepada para pelajar lepasan institusi pengajian tinggi awam (IPTA) atau institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) dalam mengaplikasikan pengetahuan serta pendidikan yang mereka pelajari apabila berada di alam pekerjaan nanti. Tenaga kerja ini dilatih terlebih dahulu supaya menguasai kemahiran megguna peralatan teknologi seperti teknologi ICT.

Dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB), pendidikan diberikan keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum. Pendidikan adalah sebagai medium untuk berlakunya mobiliti sosial untuk mencapai matlamat DEB Kerajaan juga telah mengadakan pelbagai program pendidikan untuk siswazah yang menganggur. Ini salah satu program yang baik supaya tiada antara bekas siswazah yang tercicir dalam menyumbangkan idea, tenaga dan usaha untuk meningkatkan lagi mutu pembangunan negara.

dan usaha untuk meningkatkan lagi mutu pembangunan negara. Apakah hujah anda tentang kepentingan pendidikan untuk

Apakah hujah anda tentang kepentingan pendidikan untuk tujuan pembangunan insan dan negara?

RUMUSAN

Sebagai rumusannya, dapat dikatakan bahawa perkembangan pendidikan di negara ini berlangsung sejak dari zaman dahulu lagi dan berkesinambungan hingga sekarang. Walau bagaimanapun dengan cabaran yang berubah selaras dengan peredaran zaman, pendidikan terus mengalami perkembangan. Fungsi pendidikan juga terus berubah. Fungsi pendidikan kini dilihat sebagai asas untuk kelangsungan sesuatu pembangunan. Antara lain pendidikan yang berlangsung adalah untuk pembangunan insan dan pembangunan negara. Pembangunan insan perlu terlebih dahulu berlangsung sebelum pembangunan yang lain termasuk pembangunan negara dapat dilakukan.

KATA KUNCI

1. Dimensi intrinksik

2. Dimensi sosial

3. Falsafah Pendidikan

4. Minda kelas pertama

5. Mobiliti sosial

6. Modal insan

7. Pembangunan insan

8. Pembangunan negara

9. Pemikiran kreatif dan kritis

10. Pendidikan tradisional

11. Sekolah vernakular

12. Sekolah pondok

PENILAIAN KENDIRI Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 13 1. Bandingkan kesan pendidikan kepada

PENILAIAN KENDIRI

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

13

1. Bandingkan kesan pendidikan kepada pembangunan insan dan negara antara pendidikan dalam era sebelum merdeka dengan pendidikan dalam era selepas merdeka.

2. Jelaskan hubungan antara Penyata Razak dan Penyata Rahman Talib dengan Akta Pelajaran 1961.

3. Huraikan fungsi pendidikan untuk pembangunan dimensi intrinsik dan pembangunan dimensi sosial pelajar.

4. Jelaskan bagaimana pendidikan dikatakan mampu menyumbang kepada pembangunan sesebuah negara?

5. Pada pendapat anda apakah akan berlaku jika pembangunan sesebuah negara dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan pembangunan insan.

RUJUKAN

Abd. Fatah Hasan (2001). Falsafah pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Abdullah Ishak (1995). Pendidikan Islam dan pengaruhnya di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Rahman Aroff & Zakaria Kasa. (1994). Falsafah dan konsep pendidikan (Edisi 2). Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Abu Zahari Abu Bakar (1980). Perkembangan pendidikan di Semenanjung Malaysia. Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

Kuala

Akta Pelajaran 1961. Kuala Lumpur: International Law Book Service. (1984).

Akta Pendidikan 1996. Kuala Lumpur: MDC Publishers Printers.(1996)

Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 2010. (Edisi Pelancaran). Kuala Lumpur: KPM.

Kementerian Pendidikan Malaysia (1980). Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Sufean Hussin (2004). Sejarah, sistem & falsafah pendidikan di Malaysia (Edisi Kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

UNIT 2

14

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK):

HURAIAN DAN PENGHAYATAN

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir pembelajaran unit ini, anda akan dapat:

1. Mendefinisikan falsafah dan falsafah pendidikan

2. Menjelaskan asas falsafah Barat dan Islam dalam pembentukan FPK

3. Menghubungkaitkan antara ciri-ciri FPK dengan falsafah pendidikan Barat dan Islam

4. Mengenal pasti kandungan dokumen FPK dari aspek yang tersurat dan tersirat

5. Menghuraikan unsur-unsur dan elemen-elemen dalam FPK

6. Menganalisis pendidikan negara dari segi bentuk, proses dan kesan akhir

PENGENALAN

Falsafah pendidikan merupakan panduan dan hala tuju sistem pendidikan sesebuah negara. Setiap negara mempunyai falsafah pendidikan negaranya sendiri yang berbeza daripada falsafah pendidikan negara lain. Di Indonesia, falsafah pendidikannya adalah merupakan hala tuju sistem pendidikan negara itu yang dibina berdasarkan Pancasila yang mengandungi lima prinsip dan menjadoi pedoman hidup rakyat Indonesia. Hal ini tentunya berbeza dengan falsafah pendidikan di Malaysia yang merupakan halatuju sistem pendidikan berdasarkan matlamat negara, dasar-dasar, Prinsip-prinsip Rukun Negara dan sebagainya. Sebelum tahun 1988, falsafah pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat. Namun begitu, hasrat dan matlamat pendidikan digambarkan melalui penyata, akta dan laporan-laporan yang ada seperti Penyata Razak, Laporan Rahman Talib, Akta Pelajaran 1962 dan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979.

ISI KANDUNGAN

Apakah Maksud Falsafah?

Falsafah (Philosophy) berasal dari dua perkataan Yunani iaitu philo dan sophia. Philo bermakna mencintai dan sophia bermakna kebijaksanaan atau kehikmahan. Oleh itu, falsafah bermaksud mencintai kebijaksanaan atau kehikmahan. Mencari kebenaran adalah satu aktiviti penting yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya dan kebijaksanaan adalah diperlukan dalam mencari kebenaran. Justeru, manusia berfalsafah dalam usaha mencari kebenaran. Namun demikian, aktiviti ini hanya dapat dilakukan dengan beberapa pertimbangan iaitu seseorang itu perlulah memiliki akal fikiran yang tajam, ilmu pengetahuan yang mantap dan nilai-nilai yang teguh.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Definisi Falsafah Dan Falsafah Pendidikan

15

Terdapat pelbagai definisi falsafah yang diberikan oleh tokoh-tokoh falsafah. Menurut Socrates, falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan. Menurut Plato pula, falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada berhubung dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran. Aristotle mendefinisikan falsafah sebagai disiplin yang menyelidiki asas dan sebab segala benda. Al-Farabi pula mendefinisikan falsafah sebagai ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Manakala menurut Al-Ghazali falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang berdasarkan ujikaji dan pengamatan yang tajam.

Terdapat perbezaan dalam usaha untuk mencari kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh ahli sains dan ahli falsafah. Apakah perbezaannya? Ahli-ahli sains melakukan kajian untuk mencari kebenaran ke atas sesuatu hipotesis. Sebagai contoh, untuk membuktikan kebenaran sesuatu hipotesis ahli-ahli sains perlu melakukan ujikaji di makmal ataupun kajian lapangan. Dengan melakukan ujikaji atau kajian lapangan, data-data empirikal diperoleh bagi membuktikan sama ada sesuatu hipotesis itu boleh diterima menjadi teori atau sebaliknya. Ahli-ahli falsafah juga mencari kebenaran tetapi mereka tidak melakukan ujikaji di makmal atau kajian lapangan. Sebaliknya ahli-

ahli falsafah mencari kebenaran melalui penaakulan

bermaksud suatu usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan kebijaksanaan. Oleh itu, dalam berfalsafah memerlukan ketajaman akal, kemantapan ilmu dan keteguhan nilai agar dapat memberi penjelasan tentang sesuatu perkara secara bijaksana.

Dapatlah dirumuskan bahawa falsafah

Dalam proses pendidikan, penetapan falsafah pendidikan adalah penting agar perancangan dan pelaksanaan sistem pendidikan dapat dilaksanakan dengan sistematik dan bertujuan. Falsafah pendidikan merupakan hala tuju atau panduan terhadap perkara-perkara yang berhubung kait dengan pendidikan. Matlamat pendidikan sesebuah negara adalah berdasarkan falsafah pendidikan yang telah ditetapkan. Berdasarkan falsafah pendidikan yang telah ditetapkan juga, maka segala perancangan dalam pendidikan termasuk penetapan dasar-dasar, pengisian program pendidikan, penentuan isi kandungan kurikulum, aspek pelaksanaan kurikulum dan sebagainya akan berfokus dan menuju ke arah yang sama.

dan sebagainya akan berfokus dan menuju ke arah yang sama. Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah dan

Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah dan falsafah pendidikan?

Cabang Falsafah

Terdapat empat cabang falsafah iaitu metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Seterusnya akan dihuraikan tentang keempat-empat cabang falsafah berkenaan. Cabang falsafah yang pertama ialah metafisik. Metafizik bermaksud „beyond the physical‟ Metafizik ialah cabang falsafah yang membincangkan perkara-perkara yang berkaitan alam, jiwa, roh dan kehidupan. Metafizik cuba menjawab persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara saintifik seperti tentang hakikat realiiti, kehidupan dan kewujudan tuhan yang ada tetapi tidak dapat dilihat. Sebagai contoh kewujudan alam adalah satu hakikat walaupun tidak dapat dibuktikan.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

16

Cabang falsafah yang kedua ialah epistemologi. Epistemologi merupakan cabang falsafah yang membincangkan tentang teori ilmu pengetahuan. Epistemologi membahaskan secara terperinci segenap proses untuk memperoleh pengetahuan iaitu asal usul pengetahuan, bagaimana seseorang boleh memperoleh pengetahuan berkenaan serta kesahihannya. Terdapat lima jenis ilmu iaitu ilmu wahyu, ilmu empirikal, ilmu intuitif, ilmu autoritatif dan ilmu rasional. Ilmu wahyu diperturunkan dari tuhan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Ilmu wahyu adalah seperti yang terdapat dalam al-Quran dan hadis. Keperluan ilmu wahyu ini adalah kerana keterbatasan akal pemikiran manusia. Oleh itu terdapat perkara-perkara tertentu yang akal fikiran manusia tidak mampu untuk memikirkannya. Ilmu empirikal adalah ilmu yang diperoleh berdasarkan pengalaman deria manusia. Sebagai contoh ahli-ahli sains melakukan kajian di makmal atau kajian lapangan bagi membuktikan kebenaran sesuatu hipotesis. Dalam kajian yang dilakukan data-data empirikal mungkin diperoleh melalui deria penglihatan seperti memerhatikan pertukaran warna kertas litmus bagi menentukan keasidan sesuatu bahan atau membaca perubahan nilai pada sesuatu alat ukur yang digunakan. Berdasarkan data-data empirikal yang diperoleh ini barulah sesuatu hipotesis itu dapat dibuktikan kesahihannya.

Ilmu intuitif pula merupakan ilmu yang diperoleh melalui celik akal atau ilham. Ilham sangat subjektif mengikut idea yang mampu diperoleh oleh seseorang. Dalam menyelesaikan masalah,yang sama, orang yang berbeza menyelesaikannya dengan kaedah yang berbeza kerana idea yang berbeza walaupun tujuannya sama iaitu untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Ilmu autoritatif adalah ilmu yang berdasarkan kepada kuasa atau autoriti yang dipunyai oleh seseorang. Contohnya, seseorang doktor ialah orang yang mempunyai autoriti dalam memberikan ubat yang sesuai untuk pesakitnya. Autoriti ini diperoleh berdasarkan ilmu yang dipunyai oleh doktor kerana mengkhusus dan mendalami bidang perubatan. Justeru, ubat yang diberikan oleh seseorang doktor diyakini oleh pesakit akan mampu membantu menyembuhkan penyakit yang dihidapi. Manakala ilmu rasional adalah berdasarkan pemikiran logik manusia. Manusia menggunakan kemampuan pemikiran logik akalnya dalam menentukan tindakannya. Begitu juga dalam menghujahkan sesuatu perkara, manusia menggunakan logik akal bagi memastikan sesuatu penghujahan diterima. Namun begitu, oleh kerana secara semula jadi akal pemikiran manusia terbatas, maka kadang kala apa yang difikirkan logik oleh manusia, hakikatnya ia tidak benar.

Seterusnya ialah cabang falsafah yang ketiga iaitu aksiologi. Aksiologi juga dikenali sebagai teori nilai di mana cabang falsafah ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai. Nilai ini dikategorikan kepada dua iaitu nilai etika dan nilai estetika. Etika adalah berkaitan dengan peraturan, nilai moral, tingkah laku, adat dan sebagainya. Tujuannya adalah ke arah kebaikan iaitu memastikan seseorang itu bertanggung jawab sebagai individu, ahli keluarga, ahli masyarakat, rakyat sesebuah negara dan juga sebagai hamba kepada tuhannya. Estetika pula adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan dan kesenian.

Adakah nilai bersifat objektif atau subjektif? Dalam banyak hal, seringkali sesuatu nilai itu dikatakan bersifat subjektif. Sebagai contoh nilai yang ingin diberikan kepada sesuatu objek sama ada cantik atau tidak adalah bergantung kepada penilainya. Si A mungkin mengatakan objek A cantik tetapi si B pula mungkin tidak bersetuju. Nilai yang diberikan terhadap objek berkenaan dikaitkan dengan perasaan individu yang menilainya. Oleh kerana perasaan individu berbeza, maka nilai yang diberi juga berbeza. Namun begitu, sesuatu nilai boleh juga bersifat objektif. Sesuatu peraturan bertulis yang telah ditetapkan perlu dipatuhi oleh seseorang pekerja adalah bersifat objektif. Jika seseorang pekerja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan berkenaan, maka ia telah ingkar terhadap peraturan, walau siapapun pegawai yang menilai tingkahlakunya. Dalam hal ini nilai adalah objektif dan tidak bergantung kepada si penilai sebaliknya bergantung kepada peraturan bertulis yang telah ditetapkan.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

17

Cabang falsafah logik pula merupakan bidang falsafah yang berkaitan dengan penaakulan manusia. Dalam penaakulan, manusia menggunakan rasional bagi sesuatu perkara, kejadian atau tindakan. Walaupun akal fikiran manusia terbatas, berdasarkan pertimbangan logik membolehkan seseorang itu bertindak dengan alasan yang boleh diterima dan tidaklah bertindak sesuka hati, Penaakulan yang dilakukan oleh manusia boleh jadi secara logik induktif atau logik deduktif. Logik induktif adalah apabila seseorang itu membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan beberapa contoh atau kejadian khusus. Logik deduktif pula adalah apabila suatu kesimpulan atau generalisasi digunakan dalam perkara atau situasi khusus.

generalisasi digunakan dalam perkara atau situasi khusus. satunya. Apakah perbezaan antara logik induktif dan logik

satunya.

Apakah perbezaan antara logik induktif dan logik deduktif? Berikan contoh bagi setiap

Falsafah Umum Barat

Terdapat banyak mazhab dalam falsafah umum Barat. Walaubagaimana pun, dalam modul ini hanya empat mazhab utama yang akan dibincangkan. Mazhab-mazhab ini dapat dibahagikan kepada dua aliran iaitu aliran tradisional dan aliran moden. Antara mazhab falsafah umum yang utama yang dikategorikan sebagai aliran tradisional ialah idealisme dan realisme. Manakala aliran moden ialah pragmatisme dan eksistensialisme.

Terlebih dahulu, marilah kita lihat pandangan mazhab yang dogolongkan dalam aliran tradisional iaitu idealisme dan realisme. Idealisme merupakan mazhab terawal yang dipelopori oleh Plato. Fokus mazhab ini ialah pada akal, jiwa dan kerohanian. Mazhab idealisme berpendapat bahawa sesuatu kebenaran itu boleh dibuktikan melalui penaakulan bukan melalui kewujudan fizikal. Dari sudut metafizik, sesuatu realiti dapat ditransformasikan ke dalam bentuk fikiran kerana bagi mazhab ini kewujudan fizikal tidak penting. Dari sudut epistemologi, sesuatu kebenaran adalah sebagai idea yang berada dalam pemikiran. Hal ini melibatkan keupayaan berfikir, memahami dan menaakul kerana mazhab idealisme berpendapat pengetahuan boleh diperoleh tanpa melibatkan deria atau pengalaman; sebaliknya boleh melalui celik akal atau secara intuitif. Dari sudut aksiologi pula, sesuatu nilai adalah bersifat mutlak iaitu sesuatu nilai adalah tetap dan tidak berubah sama ada dari satu generasi ke generasi yang lain atau antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Realisme yang juga dikenali sebagai materialisme dipelopori oleh Aristotle. Mazhab ini mementingkan kewujudan di alam nyata. Dari segi metafizik, fokusnya ialah kepada objek dan jirim. Dari sudut epistemologi, mazhab ini berpendapat seseorang manusia lahir dengan fikiran, kefahaman dan ingatan yang kosong. Oleh itu, pengetahuan adalah hasil interaksi manusia dengan alam kebendaan di sekelilingnya. Semakin banyak seseorang itu berinteraksi dengan alam kebendaan, maka semakin banyak pengetahuan yang diperoleh. Dari sudut aksiologi, penerimaan sesuatu nilai itu bergantung kepada masyarakat iaitu sesuatu nilai itu dirujuk kepada sejauhmanakah ia diterima dan tidak bertentangan dengan masyarakat. Oleh itu, nilai yang diterima boleh jadi berbeza-beza antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Seterusnya kita lihat pula pandangan mazhab dalam aliran moden iaitu pragmatisme dan eksistensialisme. Pragmatisme dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti John Dewey, Charles Darwin

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

18

dan William James. Fokusnya ialah terhadap pengalaman. Mazhab pragmatisme berpendapat alam semesta tidak statik; sebaliknya bersifat dinamik iaitu sentiasa mengalami perubahan. Manusia adalah mahkluk yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta berada dalam alam semesta. Setiap hari manusia memperoleh pengalaman melalui proses kehidupan yang dilaluinya. Justeru, mazhab ini berpendapat realiti bagi sesuatu yang hanya ada dalam pemikiran tanpa pengalaman adalah sukar untuk dipastikan. Sebagai contoh, kehidupan selepas mati merupakan suatu konsep yang berada dalam pemikiran kita sebagai manusia. Adakah sesiapa antara anda yang mempunyai pengalaman berkaitan kehidupan selepas mati? Jawapannya, tentulah tidak mungkin bagi manusia yang masih hidup mempunyai pengalaman berkaitan kehidupan selepas mati. Oleh itu, dapatkah anda rumuskan pandangan mazhab pragmatisme terhadap konsep metafizik? Dari sudut epistemologi, pengetahuan adalah hasil dari pengalaman yang diperoleh oleh manusia melalui perhubungannya dengan persekitaran. Oleh kerana pengetahuan manusia sentiasa berubah setiap hari lantaran pengalaman yang dilalui, maka kebenaran juga akan berubah. Dari sudut aksiologi pula, ia sangat bergantung kepada situasi iaitu dari aspek mana sesuatu nilai itu hendak dilihat dan diaplikasikan.

Mazhab falsafah eksistensialisme yang juga dikenali sebagai falsafah orang Eropah, dipelopori oleh tokok-tokoh seperti Soren Kierkegaad, Friedrich Wilhelm Nietzsche dan Martin Buber. Seperti mazhab pragmatisme, mazhab eksistensialisme juga mengutamakan pengalaman. Fokusnya ialah terhadap kebebasan individu iaitu setiap individu bebas menentukan hala tuju bagi mencapai kesejahteraan diri. Dari sudut metafizik, realiti ialah suatu kewujudan yang bersifat individu. Perkembangan individu berlaku selepas kewujudannya di mana individu bebas menentukan persekitaran bagi menambah pengalamannya. Dari segi epistemologi, ilmu pengetahuan seseorang adalah berpunca dari pengalaman dengan persekitarannya. Oleh kerana individu bebas menentukan persekitarannya, maka semakin banyak interaksi seseorang itu dengan persekitarannya, maka semakin banyaklah pengalaman yang diperoleh. Dari sudut aksiologi pula, mazhab eksistensialisme berpendapat persoalan nilai adalah bersifat relatif kepada individu. Hal ini bermakna, seseorang itu bebas menentukan sesuatu nilai yang diterima atau sebaliknya; tidak bergantung kepada individu lain atau ahli masyarakatnya.

Falsafah Pendidikan Barat

Sebelum ini telah dinyatakan dalam mazhab umum falsafah Barat terdapat dua aliran iatu aliran tradisional dan aliran moden atau kontemporari. Seperti falsafah umum Barat, terdapat dua aliran yang sama dalam falsafah pendidikan Barat. Walaupun terdapat banyak mazhab falsafah pendidikan Barat, dalam modul ini hanya empat mazhab utama yang akan diperincikan iaitu perenialisme, esensialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme. Perenialisme dan esensialisme ialah mazhab tradisional falsafah pendidikan Barat manakala progresivisme dan rekonstruksionisme pula ialah mazhab moden falsafah pendidikan Barat.

Perenialisme adalah berasaskan pemikiran Aristotle dan Plato. Mazhab ini berpendapat bahawa kebenaran adalah sejagat dan tidak berubah dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Tujuan pendidikan ialah mencari kebenaran yang berkekalan sepanjang peradaban manusia. Justeru, ilmu yang terkumpul sejak awal peradaban manusia haruslah dijadikan asas dalam pendidikan. Pendidikan juga sebagai latihan untuk memperkembangkan mental manusia ke arah kebenaran. Oleh kerana kebenaran adalah sejagat, maka kurikulum adalah sama untuk semua pelajar. Pelaksanaan kurikulum adalah berpusatkan mata pelajaran dan fokus terhadap kesusasteraan, kemanusiaan, bahasa, sejarah dan matematik. Guru merupakan orang yang berautoriti dalam bidangnya. Peranan guru ialah menyampaikan ilmu kepada generasi baru kerana

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

19

guru merupakan orang yang pakar dan ilmunya tidak boleh dipersoalkan. Murid hendaklah menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Peranan sekolah ialah menyediakan generasi muda agar mereka berupaya untuk hidup dalam masyarakat kelak.

Bagaimana pula dengan mazhab falsafah pendidikan esensialisme? Antara tokoh mazhab ini ialah William Bagley, Thomas Briggs dan Frederick Breed. Pendidikan adalah bertujuan untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah yang terkumpul dan berkekalan buat sekian lama. Mazhab ini berpendapat, ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap adalah penting untuk disampaikan kepada generasi muda. Kurikulum adalah berpusatkan mata pelajaran. Di peringkat sekolah rendah, fokusnya adalah terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Di peringkat sekolah menengah pula, fokus adalah terhadap mata pelajaran, matematik, sains, bahasa, kesusateraan dan ilmu kemanusiaan. Peranan guru adalah sangat penting. Guru adalah sebagai pakar yang menguasai bidangnya dan role model. Oleh itu guru perlu dihormati kerana kepakaran dan kewibawaannya. Sekolah adalah sebagai tempat di mana pelajar memperoleh pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap bagi menyediakan mereka menjadi ahli masyarakat yang berguna. Oleh itu, sekolah hendaklah menyebarkan kepada pelajar warisan budaya dan sejarah mengikut disiplin-disiplin yang ada.

Mazhab progresivisme dipelopori oleh ahli-ahli falsafah seperti Charles Pierce, William James dan John Dewey. Mazhab ini meletakkan persekitaran dan masyarakat sebagai faktor penting dalam pembentuk generasi masa hadapan. Individu yang dilahirkan di dunia ini diibaratkan sebagai sehelai kain putih. Oleh itu pendidikan berperanan mencorakkan manusia mengikut persekitaran dan masyarakatnya. Kurikulum adalah berfokuskan kepada mata pelajaran sains sosial dan merentas disiplin. Progresivisme meletakkan pelajar sebagai orang yang mampu mengenal pasti keperluan dan minat sendiri. Oleh itu peranan guru adalah sebagai fasilitator atau pembimbing yang akan membantu pelajar dalam aktiviti atau dalam mencari jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah.

Mazhab rekonstuksionisme merupakan mazhab moden falsafah pendidikan Barat yang dipelopori oleh George Counts dan Harold Rugg. Mazhab ini memberi perhatian terhadap pembentukan semula masyarakat iaitu untuk perubahan dan reformasi sosial. Tujuan pendidikan adalah untuk menyedarkan pelajar tentang masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Oleh itu, proses pembelajaran merupakan proses yang aktif di mana pelajar diberi pendedahan terhadap masalah yang berlaku dalam masyarakat semasa. Seterusnya, pelajar dilatih untuk mengatasi masalah-masalah yang ada agar masalah yang berlaku tidak diteruskan oleh masyarakat akan datang. Kurikulum yang disediakan mengandungi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang berlaku dalam masyarakat. Peranan guru adalah sebagai pembimbing iaitu membimbing pelajar agar sedar dan dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Seterusnya pelajar dibimbing serta dilatih untuk menyelesaikan masalah agar mereka memperoleh kemahiran dalam mengatasi masalah yang dihadapi kelak. Peranan sekolah adalah sebagai agensi utama dalam pembinaan semula masyarakat yang menggerakkan perubahan sosial, ekonomi mahupun politik sesuai dengan masyarakat akan datang.

mahupun politik sesuai dengan masyarakat akan datang. Buat peta minda yang menggambarkan pandangan mazhab-mazhab

Buat

peta

minda

yang

menggambarkan

pandangan

mazhab-mazhab

falsafah

pendidikan Barat iaitu perenialisme, esensialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme.

Falsafah Islam

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

20

Falsafah dalam Islam adalah berteraskan kepada ketetapan Allah swt. Falsafah bermaksud penaakulan bijaksana untuk mencari kebenaran dan kebenaran itu perlulah diamalkan. Kebenaran hendaklah menjadi amalan dalam setiap aktiviti kehidupan manusia agar hidup bermakna dan mendapat kebaikan.

Dari sudut metafizik, kewujudan alam dan makhluknya adalah berdasarkan ketentuan Allah swt. Setiap yang berlaku boleh dirujuk kepada al-Quran atau wahyu Allah swt. Epistemologi dalam falsafah Islam menjadikan ilmu wahyu sebagai sumber utamanya kerana keterbatasan kemampuan akal manusia. Walaupun seseorang itu bijak dan cemerlang, terdapat perkara-perkara tertentu yang di luar kemampuan akal dan mindanya untuk difikirkan. Namun begitu, penggabungan ilmu wahyu dan ilmu akal adalah bagi membolehkan manusia memahami setiap peraturan atau hukum yang telah ditentukan oleh Allah swt.

Dari sudut aksiologi, nilai adalah bersifat mutlak. Suatu nilai yang baik adalah seperti yang telah ditentukan oleh Allah swt dan nilai ini kekal dan tetap tanpa mengira masa dan tempat. Nilai seperti ketentuan Allah swt adalah tidak bertentangan dengan penerimaan akal manusia. Dari segi logik, walaupun manusia boleh menggunakan akal fikiran untuk berfikir secara logik dan rasional, namun manusia tidak boleh menggunakan pemikiran logik semata-mata. Setiap tindakan hendaklah merujuk kepada konsep ketuhanan kerana pemikiran logik manusia adalah terbatas walau sebijak mana sekalipun seseorang itu.

Falsafah Pendidikan Islam

Dalam Islam, pendidikan adalah wajib. Pendidikan bukan setakat melatih akal tetapi juga rohani, jasmani, tingkah laku serta akhlak berasaskan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Islam agar individu menjadi insan yang bertaqwa dan mengabdikan diri kepada Allah swt. Hal ini adalah ke arah kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Falsafah pendidikan Islam adalah berasaskan al-Quran. Pernyataannya seperti berikut:

“Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahawa pendidikan merupakan suatu proses yang berterusan, bermula sejak seseorang dalam kandungan lagi sehingga ke liang lahad. Fokusnya ialah terhadap perkembangan individu secara bersepadu.

Pembentukan Falsafah Pendidikan Negara Malaysia

Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan, salah satu aspek penting yang diberi perhatian ialah perpaduan kerana Malaysia merupakan negara yang rakyatnya terdiri daripada masyarakat majmuk dengan tiga kaum utama yang ada iaitu Melayu, Cina dan India. Agenda perpaduan ini terutamanya dilaksanakan melalui sistem pendidikan. Hal ini ternyata dalam dokumen-dokumen

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

21

utama yang menjadi asas dalam Akta Pelajaran 1961 iaitu Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960 dan Dasar Pelajaran Kebangsaan. Tragedi yang berlaku pada 13 Mei 1969 menjadikan usaha untuk merealisasikan perpaduan antara kaum di Malaysia semakin mendesak. Ekoran peristiwa berkenaan, beberapa langkah telah dilakukan oleh kerajaan seperti melaksanakan Dasar Ekonomi Baru yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan dalam kalangan rakyat. Rukun Negara juga telah diperkenalkan pada tahun 1970 yang menggariskan lima prinsip seperti berikut:

Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan Satu jawatankuasa telah ditubuhkan pada September 1974 bertujuan untuk mengkaji sistem pendidikan kebangsaan yang telah dilaksanakan sejak lepas merdeka. Jawatankuasa ini yang dinamakan sebagai Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan telah menyiapkan laporannya pada 1979 atau lebih dikenali sebagai Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Ekoran dari hasil laporan berkenaan, sistem pendidikan negara telah mengalami perubahan di mana Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah diperkenalkan. Walaupun sehingga peringkat ini falsafah pendidikan negara secara tersurat tidak dinyatakan dalam mana- mana dokumen, hasrat dan matlamat pendidikan negara dinyatakan dalam Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960, Akta Pelajaran 1961 dan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979.

Falsafah Pendidikan Negara (FPN) secara bertulis telah digubal pada tahun 1987 dan diperkenalkan pada tahun 1988. Kandungan FPN adalah seperti berikut:

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteran diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

Tahukah anda bahawa FPN ini telah dimurnikan? FPN telah dimurnikan pada tahun 1996 dan dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Berikut adalah pernyataan FPK:

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan
rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

22

FPK menggambarkan hasrat negara untuk menghasilkan warganegara yang baik iaitu insan yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, sejahtera diri dan mampu menjaga keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Hasrat negara ini dijayakan melalui pendidikan yang merupakan proses yang berterusan. Selain daripada itu, FPK juga menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan yang dlaksanakan di negara ini.

Huraian Kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

1. Pendidikan ialah satu usaha berterusan

Kebangsaan 1. Pendidikan ialah satu usaha berterusan Tahukah berterusan”? anda apakah yang dima ksudkan dengan

Tahukah

berterusan”?

anda

apakah

yang

dimaksudkan

dengan

„Pendidikan

ialah

satu

usaha

Pendidikan merupakan suatu proses yang berlaku dalam diri seseorang bermula sejak dalam kandungan sehingga ke akhir hayat. Sepanjang tempoh sejak lahir hingga ke akhir hayat, pendidikan yang berlaku merupakan proses pemerolehan dan pemindahan secara berterusan melibatkan:

Pengetahuan Nilai murni Kemahiran Pendidikan berterusan melibatkan 3 peringkat iaitu Peringkat Awal, Peringkat Sekolah dan Peringkat Lepas Sekolah. Pada Peringkat Awal, pendidikan yang diperoleh adalah secara tidak formal yang memberi penekanan terhadap aspek-aspek berikut:

formal yang memberi penekanan terhadap aspek-aspek berikut: Pertuturan Bimbingan agama Asuhan budi pekerti Penjagaan

Pertuturan Bimbingan agama Asuhan budi pekerti Penjagaan kesihatan Perhubungan fizikalformal yang memberi penekanan terhadap aspek-aspek berikut: Di rumah, seseorang kanak-kanak menerima pendidikan asas

Di rumah, seseorang kanak-kanak menerima pendidikan asas yang melibatkan ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Sejak lahir, seseorang kanak-kanak dididik untuk makan, minum, bertutur, mengenali anggota badan, mengenali ahli keluarga, membersihkan diri, menguruskan diri dan sebagainya. Kanak-kanak juga dididik oleh ibu bapa dan ahli keluarganya dari segi adab sopan dan budi pekerti seperti adab makan, adab bertutur, tingkah laku yang boleh dan tidak boleh diamalkan dan sebagainya. Pada peringkat awal ini juga, kanak-kanak menerima pendidikan asas semasa di tadika sebagai kesinambungan pendidikan yang diterima di rumah. Sebagai contoh, seseorang kanak-kanak diajar oleh ibu bapa serta ahli keluarganya untuk bertutur agar memahami dan dapat berkomunikasi menggunakan bahasa. Sepanjang di tadika, kanak-kanak terus belajar untuk berkomunikasi melaui didikan pengasuh atau guru pendidikan awal kanak-kanak. Semasa di tadika juga kanak-kanak belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan kanak-kanak lain semasa belajar atau bermain serta pengasuh atau guru yang bukan dalam kalangan ahli keluarga mereka.

Pada peringkat sekolah, murid-murid mendapat pendidikan formal yang melibatkan dua peringkat persekolahan iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Pada peringkat ini, penekanan adalah terhadap aspek-aspek berikut:

ini, penekanan adalah terhadap aspek-aspek berikut: Perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran

Perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran Penghayatan agama dan nilai murni

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

23

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 23 Perkembangan bakat dan potensi Pembentukan jati diri Proses

Perkembangan bakat dan potensi Pembentukan jati diri Proses pendidikan berterusan sehingga ke Peringkat Lepas Sekolah. Selepas alam persekolahan, pendidikan terus berlaku semasa seseorang melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi, di tempat kerja mahupun dalam komuniti. Selain daripada itu, pendidikan terus berlaku secara pembelajaran kendiri sama ada melalui media massa atau melalui internet. Pada Peringkat Lepas Sekolah, penekanan adalah terhadap:

Peningkatan perolehan pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran Penghayatan agama dan nilai murni Penyesuaian hidup Perkembangan bakat dan potensiPada Peringkat Lepas Sekolah, penekanan adalah terhadap: Pendidikan berterusan melibatkan Peringkat Awal, Peringkat

nilai murni Penyesuaian hidup Perkembangan bakat dan potensi Pendidikan berterusan melibatkan Peringkat Awal, Peringkat

Pendidikan berterusan melibatkan Peringkat Awal, Peringkat Sekolah dan Peringkat Lepas Sekolah. Huraikan bagaimana murid-murid memperoleh pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran di Peringkat Sekolah?

2. Memperkembangkan lagi potensi individu

Apakah yang dimaksudkan dengan potensi? Potensi merupakan bakat, kebolehan atau keupayaan yang ada pada seseorang individu. Sejak lahir individu memiliki pelbagai keupayaan. Namun begitu, tidak semua bakat atau keupayaan dapat dilihat dengan jelas kerana sebahagiannya lagi adalah terpendam dalam diri individu. Sehubungan dengan itu, pendidikan berperanan memperkembangkan potensi murid optimum sehingga individu mencapai ke tahap cemerlang. Usaha ini memerlukan bakat yang ada pada setiap individu dicungkil dan dipertingkatkan secara berterusan dan hal ini bukanlah suatu usaha yang mudah sebaliknya perlu dirancang dan dilaksanakan secara teratur dan bersungguh-sungguh. Potensi individu dilihat dari empat aspek iaitu:

Intelek Rohani Emosi Jasmani Berikut dihuraikan empat potensi berkenaan seperti yang ditegaskan dalam FPK.

i. Intelek

Potensi intelek merupakan keupayaan mental iaitu yang berkaitan dengan akal dan daya fikir yang dimiliki oleh seseorang. Tidak dapat dinafikan, intelek merupakan unsur penting dalam perkembangan sesuatu bidang ilmu. Perkembangan potensi intelek adalah bagi memastikan seseorang itu memperoleh yang berikut:

Mempunyai kemahiran asas 3M (Menulis, membaca, mengira)

Berfikir secara kreatif dan kritis

Mendapatkan, meningkatkan dan menyebarkan ilmu

Memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain

Dalam hal ini, perkembangan potensi intelek adalah merujuk kepada bidang ilmu yang bermanfaat di samping membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan manusia dan alam sekitar serta tidak bertentangan dengan agama. Pemikiran kreatif adalah ke arah melahirkan rakyat yang inovatif tetapi kritis dalam menjangkakan kesan dan akibat sesuatu pembaharuan kepada manusia

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

24

sejagat dan alam agar sesuatu pembaharuan atau perubahan itu tidak membawa kepada kemudaratan dan kerosakan.

ii. Rohani

Potensi rohani adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan hubungan seseorang dengan tuhan. Keteguhan rohani adalah penting bagi melahirkan individu yang murni akhlak dan insaf kepada Pencipta. Oleh itu, unsur rohani dikembangkan bagi membentuk individu seperti berikut:

Menyedari dan menginsafi adanya Pencipta

Menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta

Menyedari dan menginsafi tanggung jawab

Membentuk akhlak mulia

Memupuk dan membina disiplin kendiri

iii. Emosi

Emosi adalah berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Pembangunan emosi dititik beratkan kerana emso mempengaruhi seseorang dalan tingkahlaku dan tindakannya. Dalam FPK, perkembangan emosi adalah bagi memastikan yang berikut:

Perasaan tenang dan tingkahlaku terkawal

Memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang

Memiliki semangat kekitaan dan perpaduan

Menghargai serta menilai keindahan dan kesenian

iv. Jasmani

Potensi jasmani merupakan keupayaan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang. Ia berkaitan dengan kecergasan fizikal diri manusia. Perkembangan unsur jasmani adalah bagi memastikan

seseorang individu berkeupayaan seperti yang berikut:

Menjaga kesihatan badan

Melakukan riadah

Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal dan manipulatif

Memanfaatkan tenaga fizikal untuk berdikari

Menggunakan tenaga fizikal untuk berdikari

Menggunakan tenaga fizikal bagi kepentingan rakyat

Berusaha meningkatkan daya pengeluaran

Sebagai sebuah negara yang merdeka, keperluan terhadap tenaga manusia untuk membangunkan negara tidak dapat dinafikan. Adalah penting bagi rakyat Malaysia sihat, berkemahiran dan cergas

tubuh badan agar dapat menjadi insan yang mampu melaksanakan apa sahaja tugas dan bidang yang diceburi. Sekiranya rakyat sesebuah negara tidak cergas serta tidak mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang yang diperlukan oleh negara, tentulah sukar bagi negara berkenaan maju dan membangun. Malaysia sebagai sebuah negara yang bakal menjadi negara maju pada tahun 2020 tentulah memerlukan rakyat yang cergas, sihat, memiliki kemahiran dan kepakaran untuk terus membangunkan negara dan bersaing di peringkat global.

3. Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu

Perkembangan keempat-empat potensi iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani adalah bagi membolehkan penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai. Ilmu, kemahiran dan nilai diperlukan oleh manusia dalam memenuhi pelbagai keperluan kehidupannya, Oleh itu, perkembangan keempat- empatnya hendaklah dilakukan secara menyeluruh kerana kesemuanya adalah sama penting.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

25

Kesemua potensi juga hendaklah hubungkaitkan antara satu dengan yang lain dan dikembangkan secara bersepadu bukannya satu persatu. Perkembangan potensi-potensi ini adalah berpaksikan prinsip ketuhanan iaitu penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan.

4. Insan yang seimbang dan harmonis

Keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. Manusia yang sejahtera merupakan manusia yang pembangunan dirinya berlaku secara menyeluruh melibatkan semua potensi diri. Dalam hal ini, ia boleh jadi insan yang berjaya dalam kerjayanya, bersyukur dengan nikmat yang diterima tetapi pada masa yang sama sedia berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan yang dihadapi, bertingkah laku baik, tidak mementingkan diri sendiri dan sedia membantu orang lain serta prihatin. Sebaliknya, seseorang yang bijaksana dan mampu menjawat jawatan yang memberikan pendapatan lumayan belum tentu kehidupannya harmonis jika pada masa yang sama tidak berbudi pekerti mulia, tidak menghormati orang lain dan tidak menunaikan tuntutan agama. FPK jelas menegaskan bahawa pembangunan insan hendaklah seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan dengan harmonis; seterusnya membentuk keluarga, masyarakat dan negara yang aman dan damai.

5. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan

Kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip pertama Rukun Negara. Mempunyai kepercayaan beragama serta mematuhi dan mengamalkan segala perintah agama adalah penting dalam mengawal diri individu. Dalam FPK, pembangunan diri individu adalah berpaksikan ketuhanan iaitu:

Mengakui wujudnya Pencipta Mengakui manusia dan alam dijadikan oleh Pencipta Mengetahui bahawa hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta Melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan Menyedari bahawa manusia dijadikan untuk memakmurkan alam Mengikuti dan mengamalkan ajaran agama Meningkatkan dan mengukuhkan kepercayaan beragama Menyedari bahawa manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatannya Setiap individu perlu yakin wujudnya Pencipta yang mencipta manusia dan alam. Hukum dan fenomena alam hendaklah difahami dan dipatuhi agar kesejahteraan dan kemakmuran terpelihara. Manusia yang dijadikan oleh Pencipta adalah dipertanggungjawabkan untuk menjaga dan mentadbir alam. Sekiranya amanah ini diabaikan boleh membawa kepada bencana dan malapetaka yang boleh mengganggu kesejahteraan dan kemakmuran manusia dan alam.

mengganggu kesejahteraan dan kemakmuran manusia dan alam. 6. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Ilmu adalah

6. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan

Ilmu adalah kuasa. Oleh itu, setiap rakyat Malaysia hendaklah sentiasa berusaha bukan sahaja mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi juga meningkat dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Namun, haruslah diingat bahawa ilmu pengetahuan yang diperoleh hendaklah digunakan ke arah kebaikan bukan sahaja kepada diri individu itu sendiri bahkan kepada orang lain di sekelilingnya, masyarakat dan negara. Ilmu pengetahuan yang disalahguna pasti membawa kepada

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

26

kemudaratan dan kehancuran. Dalam FPK, usaha melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan adalah bagi memastikan rakyat yang mempunyai ciri-ciri berikut:

Mencintai ilmu pengetahuan Gemar membaca Sentiasa menambah ilmu pengetahuan Memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain Berfikiran luas dan terbuka Meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan tidak bersifat statik. Perkembangan ilmu pengetahuan terus berlaku dengan pesat dari semasa ke semasa. Bagi membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, konsep „pendidikan sepanjang hayat‟ hendaklah menjadi amalan agar ilmu pengetahuan yang dipunyai oleh seseorang terus dikemaskini selari dengan perkembangan ilmu yang berlaku. Oleh itu, setiap individu tidak boleh berpuas hati denga ilmu yang ada padanya pada satu-satu ketika.

7. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia

Seseorang yang berakhlak mulia merupakan orang yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai

murni, bertingkah laku baik, berdisiplin serta bersopan santun. Dalam FPK, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia yang dimaksudkan merangkumi aspek-aspek berikut:

Mengetahui nilai baik dan buruk

Menyedari kesan daripada perbuatan baik dan buruk

Menghayati nilai kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan

Mengamalkan perlakuan baik dan menghindari perlakuan buruk

Yakin kepada nilai murni

Rakyat Malaysia dituntut agar berakhlak mulia sesuai dengan amalan budaya ketimuran. Sifat ini jika dihayati dan diamalkan boleh menjadi perwatakan rakyat Malaysia yang diingini.

8. Rakyat Malaysia yang bertangungjawab

Pendidikan berperanan melahirkan rakyat Malaysia yang amanah, produktif dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Dalam FPK, ditegaskan bahawa pendidikan hendaklah melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab seperti berikut:

Menyedari tugas dan tanggungjawab adalah amanah

Menyedari tugas dan tanggungjawab mesti dilaksanakan dengan sempurna

Menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah

Sentiasa mempertingkatkan daya pengeluaran

Mematuhi peraturan dan undang-undang negara

Berusaha untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara

9. Rakyat Malaysia yang berketerampilan

Seseorang yang berketerampilan merupakan orang yang kompeten dan cekap dalam melaksanakan sesuatu kerja. Sehubungan dengan itu, pendidikan hendaklan dapat melahirkan rakyat yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan seperti yang ditekankan dalam FPK:

Memiliki pengetahuan dan kelayakan yang sesuai dengan tugas

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

27

Melaksanakan tugas dengan cekap dan sempurna

Mempunyai kemahiran dalam menjalankan tugas

Dalam usaha menjadi negara maju menjelang tahun 2020, negara sangat memerlukan tenaga kerja yang berketerampilan dalam kalangan rakyat Malaysia bagi terus membangunkan negara.

10. Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

Kesejahteraan diri adalah penting dalam kehidupan manusia. Terdapat manusia yang kaya raya, berkelulusan tinggi dan berpangkat besar tetapi kehidupannya tidak sejahtera. Sebagai contoh terdapat manusia yang kaya raya tetapi sentiasa risau akan kehilangan hartanya atau mungkin sentiasa diancam oleh pihak lain. Terdapat juga manusia yang berkelulusan tinggi tetapi kehidupannya tidak bahagia. Dalam hal ini, kekayaan, kelulusan tinggi serta pangkat tidak menjamin kesejahteraan hidup. Seharusnya seseorang itu bukan sahaja mampu memiliki harta, berpendidikan dan berkelulusan tinggi tetapi juga kehidupannya sejahtera, aman dan bahagia. Oleh itu, bagi mencapai kesejahteraan, seseorang itu haruslah:

Fikiran yang waras, jiwa tenang dan badan yang sihat

Mempunyai daya ketahanan diri yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup

Mewujudkan perhubungan baik

Rakyat Malaysia yang memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara

Perpaduan adalah sangat penting bagi sebuah masyarakat majmuk seperti Malaysia. Dengan adanya perpaduan dalam kalangan rakyat, dapat hidup dalam keadaan aman damai, tenteram dan harmoni. Keharmonian dan kemakmuran sesebuah negara dihasilkan oleh masyarakat yang harmoni dan makmur. Masyarakat yang harmoni dan makmur pula adalah berasaskan kepada keluarga yang harmoni dan makmur. Keadaan negara yang harmoni dan makmur dapat menjamin perkembangan ekonomi serta pembangunan negara dalam semua bidang. Sehubungan dengan

itu, rakyat Malaysia perlu terlatih dan mahir dalam pelbagai bidang agar menjadi modal insan yang produktif dan inovatif. Kemahiran dan kecekapan dalam menggunakan teknologi juga perlu bagi meningkatkan produktiviti dan seterunya memberi sumbangan terhadap pembangunan negara. Dalam FPK, hal ini ditegaskan seperti berikut:

Memupuk keharmonian keluarga

Memupuk perpaduan melalui semangat kerjasama, berbakti, toleransi, kekitaan, dan hormat-menghormati

Memajukan ekonomi ke arah perkembangan bangsa dan negara dengan menggunakan sains dan teknologi

Mengekalkan kestabilan negara

Mematuhi, mengekal dan mempertahankan perlembagaan

Menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara

Bersemangat patriotik dan cintakan negara

Jelas bahawa pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu, tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap peringkat yang berkaitan dengan individu bermula dari keluarga dan seterusnya masyarakat serta negara. Justeru, rakyat Malaysia hendaklah berkebolehan dalam dalam pelbagai bidang ilmu dan kemahiran serta sentiasa rajin

berusaha untuk meningkatkan kemajuan ekonomi keluarga. Rakyat Malaysia juga hendaklah

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

28

mengamalkan sikap toleransi di antara satu sama lain, saling hormat menghormati dan berkerjasama bagi mencapai perpaduan, kesejahteraan dan kestabilan negara.

RUMUSAN

Berdasarkan pernyataan FPK, dapatlah dirumuskan bahawa proses pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara. Justeru itu, kesan akhir pendidikan adalah untuk pembangunan diri insan secara menyeluruh dan seimbang agar menjadi individu, ahli keluarga, ahli masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berbakti ke arah keluarga, masyarakat dan negara yang aman damai dan bersatu padu.

KATA KUNCI

1. Falsafah

2. Metafizik

3.

Aksiologi

4.

5.

Etika

6.

Epistemologi

Logik

2. Metafizik 3. Aksiologi 4. 5. Etika 6. Epistemologi Logik PENILAIAN KENDIRI 7. Mazhab falsafah 8.

PENILAIAN KENDIRI

7. Mazhab falsafah

8. Potensi individu

9.

10.

11.

12.

Intelek

Keterampilan

Harmoni

Seimbang

Latihan Objektif

1. Metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik adalah cabang-cabang falsafah. Epistemologi adalah persoalan tentang

A. nilai estetik.

B. hakikat di sebalik alam nyata.

C. kebenaran ilmu dan pengetahuan.

D. perkara yang dilihat melalui pancaindera.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

29

Cara dan gaya pembelajaran Faizal adalah selaras dengan aliran falsafah

A. perenialisme dan esensialisme.

B. parenialisme dan progresivisme.

C. esensialisme dan rekonstruksionisme.

D. progresivisme dan rekonstruksionisme.

3. Manakah antara berikut yang memberi gambaran bahawa kurikulum di negara ini adalah juga berasaskan kepada falsafah Rekonstruksionime?

A. Perlantikan guru pakar sebagai mengiktirak kepakaran guru dalam bidangnya.

B. Pelajar disediakan dengan pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk dunia pekerjaan mereka.

C. Banyak mata pelajaran baru dan pendekatan pengajaran baru telah dapat diperkenalkan selaras dengan perkembangan teknologi.

D. Masalah sosial masyarakat dapat dikurangkan dengan pengintegrasian unsur- unsur nilai murni dan partriotisme dalam pelaksanaan kurikulum.

4. Manakah antara berikut adalah benar tentang Falsafah Pendidikan Islam?

I.

Pendidikan adalah usaha yang berterusan.

II.

Pendidikan bertujuan mencari kemewahan hidup.

III.

Pendidikan dapat meningkatkan taraf sosio ekonomi individu dalam masyarakat.

IV.

Pendidikan adalah ke arah perkembangan seimbang diri individu dan masyarakat.

A.

I dan II sahaja.

B.

I dan IV sahaja.

C.

II dan III sahaja.

D.

III dan IV sahaj.a

5. Pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan membawa konsep bahawa perkembangan potensi individu adalah secara seimbang, menyeluruh dan bersepadu. Manakah antara berikut ialah implikasi kepada konsep tersebut?

I.

Perkembangan bersepadu intelek, rohani, emosi dan jasmani.

II.

Konsep meritokrasi dalam mendapatkan pendidikan.

III.

Penerapan nilai murni dalam pengajaran semua mata pelajaran.

IV.

Penubuhan lebih banyak institusi latihan kemahiran untuk melatih tenaga kerja.

A.

I dan IV sahaja.

B.

I dan III sahaja.

C.

II dan IV sahaja.

D.

II dan III sahaja.

Latihan Esei

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

30

2. Bandingkan falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam dari aspek metafizik, epistemologi dan aksiologi.

3. Berdasarkan contoh-contoh, jelaskan bagaimanakah falsafah pendidikan Islam mempengaruhi pendidikan di Malaysia?

4. Jelaskan bagaimana FPK dapat melahirkan warganegara Malaysia yang cemerlang?

5.

Pada

menerusi pendidikan?

pendapat

anda

bagaimanakah

potensi

individu

pelajar

dapat

dikembangkan

RUJUKAN

Abdul Rahman Haji Abdullah. (2005). Wacana falsafah imu: analisis konsep-konsep dan Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa (1994). Falsafah dan konsep pendidikan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Azizi Yahaya, Shahrin Hashim dan Yusof Boon. (2008). Falsafah pendidikan kontemporari. Skudai:

Universiti Teknologi Malaysia.

Kneller, G.F. (1971). Introduction to the philosophy of education. (2nd Edition). New York: John Wiley & Sons. Inc.

Ornstein, A.C. & Hunkins, F.P. (1998). Curriculum: foundation, principles, and issues. (4th Edition). Boston: Allyn and Bacon.

Sharifah Alwiyah Alsagoff. (1985). Falsafah pendidikan. Kuala Lumpur: Heinemann.

Sufean Hussin. (2004). Pendidikan di Malaysia Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

UNIT 3

31

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG):

PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran unit ini, anda sepatutnya dapat:;

1. Menganalisis kandungan Falsafah Pendidikan Guru Malaysia.

2. Mensintesis pemikiran dan amalan dalam profesion keguruan.

3. Mewatakkan ciri-ciri guru yang unggul.

PENGENALAN

“Seorang guru yang baik itu boleh dilahirkan melalui pendidikan”. Guru yang baik ibarat lilin yang membakar diri, begitulah insan yang bergelar guru. Mengapakah guru diumpamakan sebagai lilin yang sedang menyala? Itulah yang dinamakan pengorbanan. Untuk apakah pengorbanan yang dilakukan oleh insan yang bergelar guru? Maka di sinilah pegangan dan kepercayaan guru terhadap profesionnya memainkan peranan penting. Seorang guru mendapat gelaran cikgu kerana pengiktirafan terhadap ilmunya.

Gelaran cikgu terpahat kekal walaupun jasadnya sudah berada di liang lahad. “Guru adalah segala-galanya” seperti mana yang diungkapkan oleh Pullias & Young (1968). Tugas guru bagaikan pelukis yang menaburkan warna di atas kanvasnya untuk menghasilkan karya seni yang agung. seorang guru bagaikan arkitek yang merangka bangunan yang tersergam hebat meniti zaman. Seorang guru bagaikan jurutera yang menghasilkan binaan teguh merentas zaman. Insan guru juga bagaikan doktor pakar yang mengenalpasti punca masalah kesihatan dan merawat sehingga sembuh. Malah guru diminta oleh masyarakat untuk memberikan lebih dari itu. Dari manakah guru beroleh kesanggupan untuk menerima bebanan itu? Kesungguhan guru telah meletakkan kedudukannya yang tinggi kerana mengajarkan ilmu itu satu sedekah dan sedekah itu satu ibadah yang dijamin ganjarannya di akhirat kelak. Guru sebagai agen sosialisasi dan agen perubahan memainkan peranan penting untuk mentransformasikan kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) menerusi kurikulum untuk disasarkan kepada pelajar-pelajar di sekolah-sekolah. Apa yang diamalkan oleh guru-guru adalah pancaran dari pemikiran mereka terhadap pendidikan. Untuk itu Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 1982 telah mendokumentasikan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) sebagai satu panduan ke arah pembentukan profesionalisme keguruan di Malaysia.

ISI KANDUNGAN

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

32

Perguruan dan Keguruan

di Malaysia: Falsafah dan Dasar 32 Perguruan dan Keguruan bukan? Bolehkan anda memberikan perbezaan maksud perguruan

bukan?

Bolehkan anda memberikan perbezaan maksud perguruan dan keguruan? Sukar

Merujuk kepada Kamus Dewan IV (2005) guru membawa erti “pendidik, pengajar, pengasuh”. Dari kata dasar guru, maka terbitlah perkataan keguruan dan perguruan yang digunakan dalam memahami proses pendidikan. Dalam kamus yang sama perkataan perguruan diertikan “Yang

Dalam hal memahami makna perkataan

perguruan dan keguruan, Awang Had Salleh (1985) telah memberikan makna yang mudah dan jelas. Beliau menyatakan perguruan ialah proses menyediakan guru manakala keguruan bermaksud keadaan alam pekerjaan guru itu sendiri atau profesion guru. Bagi memahami istilah perguruan dan keguruan, cuba anda fahamkan cabaran-cabaran terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan.

berkaitan dengan guru, institusi yang melatih guru …

”.

Cabaran berkaitan perguruan ialah apakah proses penyediaan calon untuk memasuki profesion keguruan itu diasaskan kepada prasyarat yang selaras dengan nilai keguruan?berkaitan dengan guru, institusi yang melatih guru … ”. Cabaran berkaitan keguruan ialah, adakah keguruan merupakan

Cabaran berkaitan keguruan ialah, adakah keguruan merupakan satu profesion?kepada prasyarat yang selaras dengan nilai keguruan? Cabaran Perguruan i. Adakah pemilihan calon didasarkan

Cabaran Perguruan

i. Adakah pemilihan calon didasarkan kepada kelayakan-kelayakan yang rasionalnya adalah rasional nilai-nilai dalam profesion keguruan? Ertinya selain daripada kelayakan akademik tahap tertentu, apakah diperhitungkan hal-hal seperti perwatakan, bakat keguruan, kualiti suara dan sebutan, minat terhadap kanak-kanak dan seumpamanya?

ii. Adakah pemilihan pensyarah-pensyarah yang terlibat institusi pendidikan guru didasarkan kepada criteria-kriteria yang selaras dengan nilai-nilai keguruan yang hendak dipupuk oleh mereka kepada calon-calon guru ini?

iii. Apakah kurikulum perguruan di institusi pendidikan guru mewakili segala kehendak penyediaan professional?

iv. Sejauhmanakah proses perguruan memperkukuhkan pendidikan sebagai nilai utama di dalam diri calon-calon guru semasa mereka disediakan untuk menjadi guru?

v. Apakah sistem perguruan di Malaysia memberikan pendidikan perguruan atau latihan perguruan?

Cabaran Keguruan

Cabaran keguruan sebagai satu profesion pula boleh dirujuk terhadap ciri-ciri profesional itu sendiri iaitu:

i. Wujudnya himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

33

iii. Anggota profesion mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu tersebut.

iv. Mempunyai himpunan kemahiran dan kecekapan yang unik kepada profesion itu sahaja.

v. Kepercayaan dan keyakinan terhadap matlamat profesion iaitu pendidikan dan bukannya pengajaran semata.

Ciri utama sebuah profesion ialah wujudnya himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri. Himpunan ilmu itu memang ada tetapi yang harus dipastikan ialah bahawa anggota profesion itu sendiri mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu itu yang terdiri daripada pengetahuan, kemahiran atau kecekapan yang unik terhadap profesion itu sahaja dan nilai-nilai yang dipegang dan diamalkan bersama. Dari segi kemahiran dan kecekapan yang unik merujuk kepada adakah anggota profesion keguruan menguasai kemahiran teknik pengajaran, pengujian, pengdiagnosan, pengendalian motivasi pelajar, pembinaan konsep diri murid, pemupukan minat, penyisipan nilai dan unsur pendidikan dalam pengajaran dan pengendalian disiplin.

Ciri profesion yang seterusnya ialah pengawalan profesion itu terhadap anggota profesion supaya tidak menyeleweng amalan mereka dari segi nilai yang dianuti oleh profesion. Sehubungan itu, profesion keguruan mestilah mempunyai mekanisme memberkesankan pengawalan itu menerusi dendaan dan penguatkuasaan peraturan. Pengawalan yang ada kini dilihat datang dari majikan dan bukannya dari kumpulan profesion keguruan itu sendiri.

Cabaran Profesion Keguruan

1. Bilangan anggota yang ramai iaitu sekitar 405,000 orang guru.

2. Pelbagai kelayakan yang terdapat dalam pekhidmatan pendidikan iaitu:

Sijil Perguruan Diploma Pendidikan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah

3. Pelbagai skim perkhidmatan guru:

Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT), Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah (DG29,DG32) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah ( DG41, DG44, DG48, DG52, DG54, JUSA C)Lepasan Ijazah 3. Pelbagai skim perkhidmatan guru: Ilmu Keguruan Apakah yang sepatutnya seorang guru bertindak?

Ilmu Keguruan

( DG41, DG44, DG48, DG52, DG54, JUSA C) Ilmu Keguruan Apakah yang sepatutnya seorang guru bertindak?

Apakah yang sepatutnya seorang guru bertindak? Adakah guru mengajar, melatih atau

mendidik?

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

34

Istilah pengajaran dan guru yang baik sebenarnya telah diungkapkan dengan pelbagai cara. Contohnya „mengajar dengan baik‟ (Brown & McIntyre, 1993), „pengajaran berkesan‟ (Perrot, 1982), „mengajar dengan kreatif‟ (Woods & Jeffrey, 1996), „guru profesional‟ (Shulman, 1987), „pengajaran berkualiti‟ (Stones, 1992) dan „guru yang cukup baik‟ (Cullingford, 1995).

Pengajaran berkesan bukanlah lahir dengan sendirinya, ia merupakan pengetahuan dan kemahiran kompleks yang dipelajari oleh seorang guru. Pada tahun 1960 1990 menunjukkan kaedah dan gaya pengajaran guru menjadi ilmu penting yang dilihat sebagai faktor utama mempengaruhi pengajaran berkesan. Sebagai contoh Shulman (1986), telah mengariskan beberapa jenis pengetahuan yang mesti dihayati dan dikuasai untuk menjadi guru profesional:

i. Pengetahuan tentang pedagogi umum

ii. Pengetahuan tentang kandungan subjek

iii. Pengetahuan tentang pedagogi kandungan subjek

iv. Pengetahuan tentang kurikulum

v. Pengetahuan tentang pelajar

vi. Pengetahuan tentang konteks pendidikan

vii. Pengetahuan tentang matlamat, tujuan dan nilai pendidikan

Manakala pada tahun 1990 2000, pengajaran berkesan dihubungkaitkan dengan hasil iaitu senarai kualiti, ciri, sifat dan kelakuan guru berkesan. Sebagai contoh, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (1994) telah menyatakan kualiti mengajar dilihat sebagai konsep yang menyeluruh yang terbentuk daripada kecekapan dalam lima dimensi utama:

i. Pengetahuan tentang bidang kurikulum dan kandungan substantif;

ii. Kemahiran pedagogi, termasuk pemerolehan dan keupayaan menggunakan pelbagai strategi mengajar;

iii. Refleksi dan keupayaan muhasabah diri, iaitu cirri penting professional guru;

iv. Empati dan menghargai maruah orang lain;

v. Kecekapan mengurus, kerana guru menjalankan pelbagai tanggungjawab mengurus di dalam dan di luar bilik darjah.

Kyriacau (1997) telah mengemukakan senarai pengajaran berkesan:

i. Kejelasan jangkaan dan hala tuju guru.

ii. Mewujudkan suasana bilik darjah yang berorientasikan tugas.

iii. Menggunakan pelbagai aktiviti pembelajaran.

iv. Menentukan dan mengekalkan momentum serta langkahj pembelajaran.

v. Menggalakkan penyertaan dan penglibatan pelajar.

vi. Memantau kemajuan pelajar dan memenuhi kepentingan mereka.

vii. Menyampaikan pelajaran yang disusun dengan baik.

viii. Memberi pelajar maklum balas positif dan membantu.

ix. Memastikan objektif pembelajaran dirangkumi.

x. Menggunakan sebaik mungkin teknik menyoal.

Laporan Hay McBer (DfEE, 2000) berkaitan „Pelan Induk Untuk Guru Sempurna‟ telah membahagikan ilmu guru kepada tiga kumpulan:

i. Kemahiran mengajar

ii. Ciri-ciri profesional

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar Apakah berbezaan dari segi ciri-ciri perguruan dan keguruan? 35

Apakah berbezaan dari segi ciri-ciri perguruan dan keguruan?

35

Ciri-Ciri Perguruan Keguruan
Ciri-Ciri
Perguruan
Keguruan

Berdasarkan pengalaman anda, apakah ilmu guru yang penting dalam membantu meningkatkan profesionalisme keguruan anda? Mengapa anda menyatakan demikian?perguruan dan keguruan? 35 Ciri-Ciri Perguruan Keguruan Profesionalisme Keguruan. Adakah guru merupakan kerjaya

Profesionalisme Keguruan.

Mengapa anda menyatakan demikian? Profesionalisme Keguruan. Adakah guru merupakan kerjaya professional? Samakah

Adakah guru merupakan kerjaya professional? Samakah pekerjaan sebagai seorang guru dengan seorang doktor/ jurutera? Apakah kualiti seorang guru sama dengan kualiti seorang doktor/ jurutera?

Ciri-ciri kerjaya profesional:

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

36

ii. Kawalan profesion terhadap anggotanya daripada penyelewengan amalan.

iii. Anggota profesion mestilah menguasai dan menghayati himpunan ilmu tersebut.

iv. Mempunyai himpunan kemahiran dan kecekapan yang unik kepada profesion itu sahaja.

v. Kepercayaan dan keyakinan terhadap matlamat profesion iaitu pendidikan dan bukannya pengajaran semata.

Oleh itu, usaha menyediakan diri ke arah peningkatan profesionalisme perlukan latihan dan latihan- latihan semula secara berterusan. Hanya dengan sikap proaktif, semangat dan keinginan yang tinggi bagi memperlengkapkan diri sahaja seseorang guru itu mampu mengangkat martabat diri mereka ke tahap yang dipandang tinggi oleh masyarakat dan bersedia menghadapi pelbagai cabaran, tuntutan dan tekanan tugas dan kerja yang sering berubah dalam proses peningkatan dan pembaharuan.

Adakah guru merupakan kerjaya profesional? Bandingkan kerjaya seorang guru dan seorang doktor?sering berubah dalam proses peningkatan dan pembaharuan. CIRI KERJAYA GURU DOKTOR Pembinaan dan Perkembangan

CIRI KERJAYA GURU DOKTOR
CIRI KERJAYA
GURU
DOKTOR

Pembinaan dan Perkembangan Profesionalisme Perguruan

Bagaimanakah pendidikan dan latihan dapat melahirkan guru yang berkualiti sejajar dengan profesionalisme keguruan?DOKTOR Pembinaan dan Perkembangan Profesionalisme Perguruan Pendidikan yang berkualiti sangat dipengaruhi oleh kualiti

Pendidikan yang berkualiti sangat dipengaruhi oleh kualiti guru. Kualiti guru pula dipengaruhi oleh pendidikan dan latihan pada peringkat pra perkhidmatan dan setelah menjadi guru terlatihi. Merujuk kepada Rajah 1, pendidikan guru bermula pada peringkat pra perkhidmatan. Pelajar- pelajar yang mengikuti program pendidikan di institusi pengajian tinggi dan Institut Pendidikan Guru Malaysia (bagi program sekolah menengah, sekolah rendah, pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan khas) diwajibkan mengikuti kursus-kursus dari komponen ikhtisas, akademik dan perkembangan diri. Pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari kemudiannya dilaksanakan sewaktu menjalani praktikum atau latihan mengajar.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

37

i. Komponen Ikhtisas Membina kemahiran, sikap dan pengetahuan asas perguruan menerusi kursus-kursus asas pendidikan, latihan mengajar (praktikum), seminar dan kajian tindakan.

ii. Komponen Akademik Membina pengetahuan Kandungan mata pelajaran (subject matter). Skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di institusi latihan perguruan. Kurikulum merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan, dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang pelajar dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

iii. Komponen Perkembangan Diri Membina kemahiran mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum serta kemahiran bersosial .Aktiviti persatuan atau kelab, sukan dan olahraga, serta unit beruniform yang wajib diikuti oleh semua guru pelatih yang mengikuti latihan perguruan.

Pra Perkhidmatan

Universiti/ Fakulti

Pendidikan

(IPTA & IPGM )

Latihan / Kursus

Dalam Perkhidmatan

i. Pengetahuan

profesionalisme keguruan

ii. Pembangunan sikap &

sahsiah

iii. Pembangunan Kemahiran

Insaniah

iv. Perkembangan sosial &

kesukanan

1. Peringkat Luaran (PPD, JPN, Kementerian dll) In house training 2. Peringkat dalaman (Sekolah)
1. Peringkat Luaran
(PPD, JPN,
Kementerian dll)
In house training
2. Peringkat dalaman
(Sekolah)

Kursus,

Seminar,

Bengkel,

Latihan

Kuliah,

kokurikulum,

latihan pengajaran

mikro dan latihan

mengajar di

sekolah & khidmat

sosial

Pendidikan Berterusan

Diploma Sarjana Muda Sarjana Kedoktoran

Rajah 1: Pembinaan dan perekembangan profesionalisme keguruan

Manalaka kursus/ latihan dalam perkhidmatan adalah khusus untuk guru-guru terlatih. Perkara tersebut merujuk kepada perkembangan profesionalisme keguruan ke arah pemantapan, penambahan dan pembaharuan terhadap pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Kursus/ latihan dalam perkhidmatan (KPD) adalah program yang menyediakan latihan keguruan kepada guru-guru terlatih yang sedang berkhidmat di sekolah kelolaan KPM. Kursus-kursus yang ditawarkan bermatlamatkan peningkatan akademik dan pemantapan profesionalisme keguruan di kalangan guru.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

38

Contoh-contoh kursus KDP yang ditawarkan oleh Kementerian pelajaran Malaysia adalah seperti yang dinyatakan di dalam Jadual 2.

Jadual 2: Kursus Dalam Perkhidmatan anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia

Bil

Peringkat

Program

Tempoh

Sasaran

1

Peningkatan

Program Khas Pensiswazahan Guru (PKG)- kerjasama dengan IPT dalam negara

3 tahun

Guru Terlatih

Akademik

Program Pensiswazahan Guru Bahasa Antarabangsa Perancis, Jerman, Jepun

13 tahun

Guru Terlatih

2

 

Kemahiran Pengajaran dan Pembelajaran Kokurikulum Teknologi Maklumat Pastoral Care

Jangka Panjang

 

Peningkatan

Profesionalisme

dan Jangka

Pendek

Guru Terlatih

Pendidikan Guru

Asas-Asas Pendidikan Guru (Zeichner & Liston, 1990) Tradisi akademik (atau ilmu) Tradisi perkembangan Tradisi kecekapan sosial Tradisi „social reconstructionalist

Pendidikan guru mestilah membolehkan mereka Memiliki pengetahuan teknikal tertentu (Lasley, 1990):

Mengaplikasikan pengetahuan teknikal dalam situasi sebenar. Mencerminkan mereka sebagai insan berilmu.Memiliki pengetahuan teknikal tertentu (Lasley, 1990): Pendekatan yang bakal pendidik ketahui (Howey, 1989):

Pendekatan yang bakal pendidik ketahui (Howey, 1989):

Pendekatan yang bakal pendidik ketahui (Howey, 1989): Orientasi kemahiran atau kecekapan Keupayaan penyelesaian

Orientasi kemahiran atau kecekapan Keupayaan penyelesaian masalah secara klinikal Sikap seseorang yang berorientasikan kemanusiaan.

Falsafah Pendidikan Guru Malaysia (FPG)

Sebelum tahun 1982, pendidikan gru di Malaysia tidak mempunyai satu falsafah yang nyata dalam bentuk dokumentasi. Pendidikan guru yang ada bergerak selari dengan matlamat negara yang dinyatakan dalam Laporan Pelajaran seperti Penyata Razak (1956), Laporan Rahman Talib (1961), Akta Pelajaran, Rukun Negara, Dasar Pelajaran dan Rancangan Malaysia.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

39

Pada tahun 1979, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet telah menetapkan halatuju pendidikan guru di Malaysia iaitu:

i. Menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan daya pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi memperkembangkan lagi potensi pelajar.

ii. Melahirkan guru yang dapat membudayakan ilmu dalam masyarakat.

Sehubungan itu pada tahun 1982, Kementerian Pelajaran Malaysia menerusi Bahagian Pendidikan Guru telah menggubal dan mendokumentasikan Falsafah Pendidikan Guru untuk menjadi rujukan, panduan, amalan dan wawasan kepada semua institusi yang melahirkan guru-guru di Malaysia. Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang didokentasikan adalah dengan hasrat untuk mendidik:

GURU YANG BERPEKERTI MULIA, BERPANDANGAN PROGRESIF DAN SAINTIFIK, BERSEDIA MENJUNJUNG ASPIRASI NEGARA SERTA MENYANJUNG
GURU YANG BERPEKERTI MULIA, BERPANDANGAN PROGRESIF DAN
SAINTIFIK, BERSEDIA MENJUNJUNG ASPIRASI NEGARA SERTA
MENYANJUNG WARISAN KEBUDAYAAN NEGARA, MENJAMIN
PERKEMBANGAN INDIVIDU DAN MEMELIHARA SUATU MASYARAKAT
YANG BERSATU PADU, DEMOKRATIK, PROGRESIF DAN BERDISIPLIN.
(Bahagian Pendidikan Guru, 1982)

Huraian Kandungan Falsafah Pendidikan Guru (FPG)

FPG yang digubal mengandungi sembilan perkara yang membentuk pemikiran dan amalan profesionlisme keguruan.

1.

Berpekerti mulia Guru yang bersedia meletakkan kepentingan kepada orang lain (murid, ibu bapa , masyarakat) melebih diri.

2.

Berpandangan progresif dan saintifik Guru sentiasa berfikiran positif, proaktif, inovatif dan motivatif. Mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa memperkembangkan ilmunya

3.

Bersedia menjunjung aspirasi negara Guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan matlamat negara sebagai yang utama.

4.

Menyanjung warisan kebudayaan negara Meletakkan diri sebagai role model untuk mengekalkan nilai-nilai yang menjadi warisan kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada murid, ibu bapa dan masyarakat.

5.

Menjamin perkembangan individu Sentiasa memberikan keutamaan dan mempastikan setiap murid diberikan peluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu yang merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani secara terbimbing dalam aktiviti pengajaran & pembelajaran dan kokurikulum dan kurikulum tersembunyi.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

40

6. Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu Guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk dengan menekankan unsur bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan dan memastikan murid-murid pelbagai kaum sentiasa berinteraksi antara satu sama lain.

7. Memelihara suatu masyarakat yang demokratik Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk membuat keputusan. Berlaku adil dalam membuat keputusan. Bertindak berasaskan pertimbangan wajar.

8. Memelihara suatu masyarakat yang progresif Memberi penekanankepada aspek inovatif, kreatif, analitikal, kritikal, holistik, bersepadu dalam melaksanakan tugas bagi membentuk murid yang dapat berfikiran secara progresif dan saintifik. Guru perlu menekankan kaedah inkuiri-penemuan dan kaedah dapatan bagi memupuk sifat gemar menyiasat dan mereka cipta

9. Memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin Mempastikan keharmonian, keselamatan dan keamanan menerusi penerapan nilai etika dan peraturan yang mesti dipatuhi untuk oleh murid agar membentuk masyarakat yang cemerlang.

Model konseptual Pendidikan Guru (MKPG)

Model Konsepstual Pendidikan Guru telah dirangka berdasarkan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) dan matlamat pendidikan negara. Model ini merangkumi akauntabiliti guru yang berteraskan kepada tiga dimensi utama dan tiga komponen yang digarap secara seimbang dan bersepadu.

tiga dimensi utama dan tiga komponen yang digarap secara seimbang dan bersepadu. Rajah 2: Model pendidikan

Rajah 2: Model pendidikan guru Malaysia

Dimensi Pendidikan Guru

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

41

i. Ketuhanan Penghayatan dan amalan individu berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada ajaran agama. Mendidik itu merupakan suatu kerja ibadah yang mulia di sisi agama.

ii. Kemasyarakatan Penekanan peranan guru sebagai pendidik, pemimpin, agen perubahan dan agen sosialisasi.

iii. Kendiri Penekanan terhadap pembinaan daya kefahaman dan patriotism, pemupukan budaya ilmu serta pembentukan sahsiah yang murni dan berpekerti mulia.

Komponen Pendidikan Guru

i. Ilmu/ Pengetahuan Ilmu/ pengetahuan yang berkaitan dengan

perkembang dan kepentingan pendidikan dalam

kehidupan. Menurut Shulman (1986) terdapat 7 jenis pengetahuan yang setiap guru mesti kuasai untuk menjadi guru yang berkesan.

Pengetahuan tentang pedagogi umum

Pengetahuan tentang kandungan subjek

Pengetahuan tentang pedagogi kandungan subjek

Pengetahuan tentang kurikulum

Pengetahuan tentang pelajar

Pengetahuan tentang konteks pendidikan

Pengetahuan tentang matlamat, tujuan dan nilai pendidikan

ii. Kemahiran

Kemahiran ikhtisas yang merangkumi kemahiran menggunakan bahan pelajaran dengan

tujuan

mesti

mempunyai kemahiran-kemahiran berikut:

meningkatkan

kualiti

pengajaran

dan

pembelajaran.

Selain

itu

guru

juga

Interpersonal

Intrapersonal

Komunikasi

Teknologi

Kemahiran Profesional

o

Pengurusan masa

o

Pengurusan kelas

iii. Nilai Nilai yang merujuk kepada amalan nilai-nilai murni, perlakuan guru yang penyayang, berpekerti mulia, berdaya tahan, patriotik, inovatif, kreatif, motivatif, pro aktif dan patuh kepada Etika Profesionalisme Keguruan. “Because public school teacher are government employees and because of their leadership roles with students, they are often expected by the public at large and their school system superiors to conform to certain codes of personal behavior that are not usually imposed upon other adults.” (Myers & Myers, 1995)

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

42

Ketiga-tiga komponen ini disepadukaan dan dilaksanakan merentas semua kursus dan program pendidikan guru yang dirancangkan oleh setiap institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program pendidikan. Model tersebut menekankan kepada matlamat untuk mengembangkan potensi guru secara seimbang dan bersepadu dari segi rohani, emosi, intelek dan jasmani. Model Konseptual Pendidikan Guru telah diperincikan semula apabila Standard Guru Malaysia digubal dan diimplimentasikan.

Standard Guru Malaysia (SGM)

Pengertian Standard Guru Malaysia

Standard Guru Malaysia merupakan piawaian yang menggariskan kompetensi professional yang patut dicapai oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru-guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan.

Latar Belakang Penggubalan Standard Guru Malaysia

Malaysia memberi penekanan tinggi terhadap pembangunan modal insan kelas pertama di mana bina upaya adalah pendekatan utama ke arah mencapai status negara maju pada tahun 2020. Modal insan adalah harta yang boleh disuntik nilai tambahnya, diinjakkan nilai inteleknya serta diperbanyakkan modal budayanya. Pembangunan modal insan berkualiti bergantung kepada pendidikan berkualiti; yang dapat menghasilkan individu yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju. Pendidikan juga perlu membentuk modal insan yang mampu berfikiran kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang baru, mempunyai daya tahan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran global yang sering berubah.

Dalam abad ke-21, negara menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Sehubungan dengan itu Malaysia memerlukan modal insan yang juga celik TMK, progresif dan mampu bersaing di pasaran kerja global. Pembangunan sistem pendidikan bertaraf dunia mengikut acuan Malaysia adalah agenda utama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).

Justeru itu, guru perlu memahami, menunjukkan kesungguhan, dan mempunyai iltizam yang tinggi dalam melaksanakan daya usaha dan pendekatan baru ke arah usaha untuk meningkatkan kualiti

pendidikan seperti petikan yang berikut:”

teachers are central to school improvement efforts. Improving the efficiency and equity of schooling depends, in large measure, on ensuring that competent people want to work as teachers, that their teaching is of high quality, and that all students have access to high quality teaching.”(Organization for Economic Co-operation and Development; petikan daripada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan KPM 2007; hal. 106 ) Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha untuk melahirkan guru yang berkualiti dan memastikan mereka yang berkualiti kekal dalam

sistem pendidikan negara dan kekal berkualiti di sepanjang tempoh perkhidmatan. Antara langkah yang telah diusahakan termasuklah memantapkan latihan perguruan, menambah baik sistem pemilihan calon guru, melonjakkan kecemerlangan institusi latihan perguruan, dan menambah baik

as the most significant and costly resource in schools,

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

43

laluan kerjaya serta kebajikan guru.Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Kementerian Pelajaran Malaysia merupakan peneraju utama latihan perguruan di Malaysia. BPG bersama-sama Institut Pendidikan Guru (IPG) dan Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) bertanggungjawab merancang dan melaksanakan latihan perguruan untuk memenuhi keperluan tenaga pengajar di institusi pendidikan seluruh negara.

Bagi menjamin guru yang dihasilkan berkualiti tinggi, tiga aspek utama ditekankan iaitu:

amalan nilai profesionalisme keguruan,

pengetahuan dan kefahaman,

kemahiran pengajaran dan pembelajaran.

Rasional Penggubalan SGM

Standard Guru Malaysia ini digubal berdasarkan rasional yang berikut:

1. Guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan,

2. Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap seperti dasar, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, sumber pengajaran dan pembelajaran, serta jaminan kualiti untuk membolehkan proses latihan dijalankan dengan lancar, berkesan dan bermutu tinggi,

3. KPM sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru yang dapat dijadikan showcase. Justeru itu, adalah wajar standard bagi institusi latihan perguruan diwujudkan, dan

4. Standard Guru Malaysia menggariskan kriteria dan standard am guru selaras dengan Malaysian Qualifications Framework (MQF) yang menggariskan kriteria dan standard am pendidikan tinggi.

Tujuan SGM

Standard Guru Malaysia digubal bagi tujuan yang berikut:

1. mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran,

2. mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai.

3. Standard Guru Malaysia akan dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang patut ditambahbaik sejajar dengan perkembangan dan cabaran semasa dunia pendidikan.

Prinsip Penggubalan SGM

Penggubalan SGM adalah berasaskan kepada prinsip dan proses yang berikut:

1. Pernyataan Standard dan Keperluan jelas, tepat, relevan, praktikal, adil, dan realistik,

3.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

44

Proses penggubalan dilaksanakan secara kolaboratif, telus, terbuka dan persetujuan bersama dengan pihak-pihak berkepentingan

Penggunaan SGM

Bahagian Pendidian Guru telah mengambil langkah proaktif dalam membangunkan standard guru sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan di Malaysia. Standard Guru Malaysia adalah dokumen rujukan yang patut diguna pakai oleh pihak yang berikut:

1. Guru

i. Membuat refleksi kendiri terhadap tahap pencapaian standard

ii. Mengenal pasti keperluan pembangunan profesionalisme diri.

2. Pendidik Guru di Institusi Latihan Perguruan

i. Membuat refleksi kendiri terhadap tahap pencapaian standard

ii. Mengenal pasti keperluan pembangunan profesionalisme diri.

iii. Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru pelatih (guru praperkhidmatan) atau

peserta kursus (guru dalam perkhidmatan).

iv. Mengenal pasti strategi bagi membantu guru pelatih atau peserta kursus meningkatkan tahap pencapaian standard.

3. Pengurus dan Pentadbir Institusi Latihan Perguruan

i. Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru pelatih dan peserta kursus.

ii. Mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh institusi.

iii. Mengenal pasti strategi bagi meningkatkan tahap pencapaian standard dan keperluan.

4. Guru Besar dan Pengetua Sekolah

i. Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru.

ii. Menyediakan dan melaksanakan strategi bagi meningkatkan tahap pencapaian standard oleh guru.

5. Agensi Latihan Perguruan

i. Mengenal pasti tahap pencapaian standard oleh guru pelatih dan peserta kursus di institusi latihan perguruan.

ii. Mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan oleh agensi dan institusi latihan perguruan.

iii. Mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang boleh ditambahbaik.

Kerangka SGM

Standard Guru Malaysia mengandungi tiga komponen utama:

i. Komponen Standard (S) : Pernyataan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

45

SGM dirangka berasaskan, Misi Nasional, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Tatasusila Profesion Keguruan dan Etika Kerja Kementerian Pelajaran. Hubungkait di antara kesemua komponen yang terdapat di dalam SGM dapat dilihat menerusi Rajah 3.

STANDARD S1: Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan S2: Pengetahuan dan Kefahaman S3: Kemahiran Pengajaran &
STANDARD
S1: Amalan Nilai Profesionalisme
Keguruan
S2: Pengetahuan dan Kefahaman
S3: Kemahiran Pengajaran &
Pembelajaran
Asas
Penentuan
Misi Nasional
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Falsafah Pendidikan Guru
Tatasusila Profesion Keguruan
Etika Kerja Kementerian Pelajaran
Guru
Standard &
Unggul
Keperluan
KEPERLUAN
K1: Kelayakan Masuk Program
Latihan Guru.
K2: Latihan Pentaksiran & Penilaian
K3: Kolaborasi
K4: Infrastruktur & infostruktur
K5: Jaminan Kualiti
Modal Insan
Modal
Insan

Rajah 3: Komponen Standard Guru Malaysia

Komponen 1: Asas Penentuan Standard Dan Keperluan

i. Misi Nasional Bagi mencapai prestasi yang tinggi dan impak maksimum daripada pembangunan nasional, Misi Nasional telah menggariskan lima teras utama seperti yang berikut:

meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi, meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama, menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berterusan secara membina dan produktif, meningkatkan tahap dan
menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berterusan secara membina dan produktif, dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama, meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup, dan
meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup, dan mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan.minda kelas pertama, menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang berterusan secara membina dan produktif,

ii. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

46

melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

iii. Falsafah Pendidikan Guru (FPG) "Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin."

iv. Tatasusila Profesion Keguruan Bagi menjaga nama baik profesion keguruan serta meningkatkan lagi mutu profesion, semua guru di Malaysia tertakluk kepada Tatasusila Profesion Keguruan yang disediakan dalam bentuk ikrar seperti berikut:

"Kami, guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha kami ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya akan demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukun negara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperoleh pengetahuan yang terkumpul sejak zaman berzaman dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran masa hadapan.

Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk

mencapai kemajuan sepenuhnya maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya";

(i)

tanggungjawab terhadap pelajar,

(ii)

tanggungjawab terhadap ibu bapa,

(iii)

tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara,

(iv)

tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan.

v. Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan enam prinsip iaitu niat yang betul, perlakuan yang baik, penggerak ke arah kebaikan, memperkotakan apa yang dikatakan, berdisiplin dan beradab serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi.

SGM digubal berdasarkan rujukan dan penanda aras standard pendidikan di Malaysia dan standard pendidikan guru di beberapa negara maju. SGM mempunyai dua komponen utama yang saling berkait iaitu Standard (S) dan Keperluan (K).

Komponen 2: Standard (S)

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

47

Standard 1:

Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri, profesion dan sosial, yang patut ada pada seseorang guru. Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan digubal berlandaskan budaya Institutusi Pendidikan Guru, Tatasusila Profesion Keguruan, nilai murni dalam kurikulum sekolah, nilai utama dalam Perkhidmatan Awam, prinsip utama Etika Kerja KPM, dan Tonggak Dua Belas. Standard ini mempunyai tiga domain utama iaitu:

S1.1

Domain Diri Domain ini merujuk kepada pegangan nilai diri guru yang sedia ada dan patut dikembangkan supaya guru boleh memberi sumbangan yang lebih berkesan kepada profesion keguruan bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara. Nilai-nilai yang difokuskan dalam domain ini ialah kepercayaan kepada Tuhan, amanah, ikhlas, berilmu, kasih sayang, sabar, budi bahasa, adil, bertimbang rasa, daya tahan, daya saing dan, tahan lasak, cergas, aktif dan sihat, kemahiran interpersonal dan intrapersonal, semangat sukarela, dan efisien.

S1.2

Domain Profesion Domain ini merujuk kepada pegangan nilai yang patut diamalkan secara telus oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang profesional. Nilai-nilai yang ditekankan dalam domain ini adalah kecintaan terhadap profesion, berketerampilan, integriti, teladan, mengamalkan kerja sepasukan, proaktif, kreatif dan inovatif.

S1.3

Domain Sosial Guru berperanan sebagai agen sosialisasi dan penjana modal insan dalam masyarakat. Nilai-nilai utama yang patut diamalkan oleh guru adalah keharmonian, kemahiran sosial, semangat bermasyarakat, patriotisme dan kecintaan terhadap alam sekitar.

Standard 2:

Pengetahuan dan Kefahaman Standard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengkhususan, ilmu pendidikan, kurikulum dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru. Guru yang memiliki dan menguasai ilmu yang mantap dapat meningkatkan profesionalisme keguruan, melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan serta menjadi lebih kreatif dan inovatif. Bidang pengetahuan yang patut dikuasai oleh guru adalah seperti yang berikut:

S2.1:

Falsafah, matlamat, dan objektif pendidikan yang menjadi teras dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

S2.2: Falsafah, matlamat, objektif kurikulum dan kokurikulum, hasil pembelajaran, dan keperluan pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang diajarkan.

S2.3:

Kandungan mata pelajaran yang diajarkan.

S2.4:

Kandungan Ilmu Pendidikan

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

48

S2.5: Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), media dan sumber

Standard 3:

pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum. Strategi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

S2.6:

S2.7: Kaedah pentaksiran dan penilaian, dan penyelidikan tindakan untuk menambahbaik amalan pengajaran dan pembelajaran.

S2.8: Potensi murid dan cara mengembangkannya secara menyeluruh dan bersepadu.

Kemahiran Pembelajaran dan Pembelajaran Standard ini memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang patut dikuasai oleh seseorang guru. Standard ini memfokuskan kebolehan guru untuk membuat perancangan, pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pembelajaran akademik dan kokurikulum. Kemahiran yang patut ada pada semua guru adalah seperti yang berikut:

S3.1: Kemahiran menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Sukatan Pelajaran dan takwim dengan mengambil kira perbezaan kebolehan, pengetahuan sedia ada, serta jangkaan pencapaian murid. S3.2: Kemahiran melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik serta mengintegrasikan kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran pemudah cara dan kemahiran mentaksir dan menilai.

S3.3:

Kemahiran memantau, mentaksir dan menilai keberkesanan pengajaran

dan pembelajaran bertujuan memperbaik pengajaran guru dan meningkatkan pencapaian murid. S3.4: Kemahiran mengurus bilik darjah; melibatkan pengurusan hubungan kemanusiaan, masa, ruang, dan sumber untuk mencapai pembelajaran yang bermakna dan berkesan.

Komponen 3: Keperluan (K)

Agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan latihan dengan mengambil kira dasar kerajaan, peruntukan kewangan, pekeliling am dan arahan pentadbiran, tuntutan serta perkembangan semasa. Ia bagi menyokong dan membantu guru mencapai tahap kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman, serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan Lima keperluan penting latihan perguruan telah dikenalpasti bagi memastikan guru mencapai tahap kompetensi yang diharapkan iaitu:

Keperluan 1: Kelayakan Masuk dan Prosedur Pengambilan Calon Program Latihan Perguruan Keperluan ini memperincikan syarat dan kriteria serta prosedur pengambilan calon program latihan perguruan. Untuk memastikan permohonan yang layak sahaja ditawarkan mengikuti program latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut mematuhi syarat dan prosedur berikut:

K1.1:

K1.2: Menapis semua permohonan dan memanggil calon yang layak untuk

Mengiklankan permohonan

menduduki ujian kelayakan

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

49

K1.3

Memanggil calon guru yang melepasi ujian kelayakan pada tahap yang

K1.4

ditetapkan untuk menghadiri temu duga Melaksanakan sesi temu duga calon guru

K1.5

Membuat tawaran kepada calon guru yang berjaya

K1.6

Mendaftar calon guru berpandukan buku panduan pendaftaran

K1.7

Menandatangani perjanjian latihan perguruan

Keperluan 2:

Latihan, Pentaksiran dan Penilaian Keperluan ini memperincikan program latihan, sistem pemantauan, dan

pentaksiran dan penilaian. Bagi memenuhi keperluan latihan, pentaksiran dan penilaian latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan perkara berikut:

K2.1

Kurikulum latihan

K2.2

Sumber manusia yang berkelayakan, kompeten, dan mencukupi

K2.3 Program terancang bagi guru pelatih memperoleh pengetahuan dan pengalaman di sekolah

K2.4

Sumber pengajaran dan pembelajaran

K2.5 Pentaksiran dan penilaian berdasarkan peraturan peperiksaan dan

 

penilaian yang sedang berkuatkuasa

Keperluan 3:

Kolaborasi Keperluan ini memperincikan permuafakatan antara agensi dan institusi latihan

perguruan dengan pihak sekolah, institusi pendidikan tinggi tempatan dan luar negara, badan bukan kerajaan serta lain-lain institusi yang boleh memantapkan lagi latihan perguruan. Bagi meningkatkan lagi kualiti latihan perguruan, agensi dan institusi latihan perguruan patut mewujudkan permuafakatan dengan pelbagai pihak seperti yang berikut:

K3.1 Sekolah

K3.2

Institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara

K3.3

Badan bukan kerajaan seperti persatuan, unit beruniform, serta sukan dan permainan

Keperluan 4:

Infrastruktur dan Infostruktur Keperluan ini memperincikan prasarana pengajaran dan pembelajaran, informasi dan komunikasi bagi mengoptimum kecekapan dan keberkesanan program latihan. Bagi menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menyeronokkan, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan prasarana dan sumber yang lengkap dan terkini seperti yang berikut:

K4.1 Menyediakan kemudahan fizikal yang sesuai dan mencukupi bagi memenuhi keperluan kurikulum dan kokurikulum, pengurusan dan pentadbiran, serta kebajikan pelajar dan staf berdasarkan spesifikasi standard dan kos yang sedang berkuatkuasa.

K4.2

Menyediakan rangkaian infostruktur yang bersepadu untuk menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran.

Keperluan 5:

Jaminan Kualiti Keperluan ini memperincikan semua aspek perancangan dan pelaksanaan dasar, strategi, prosedur serta aktiviti bagi mewujudkan keyakinan bahawa kualiti latihan sentiasa terpelihara dan ditingkatkan secara berterusan.Perincian standard dan

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

50

keperluan yang digariskan amat penting bagi menjamin program latihan yang dilaksanakan akan menghasilkan guru yang kompeten, kreatif, inovatif, dan

berketerampilan. Pemantauan, penilaian, dan pelaporan perlu dibuat terhadap perkara-perkara berikut bagi menjamin kualiti latihan perguruan:

K5.1

Pemastian jaminan kualiti terhadap Standard

K5.2

Pemastian jaminan kualiti terhadap Keperluan

K5.3

Penandaarasan latihan perguruan

K5.4 Pemastian Kod Amalan Jaminan Kualiti Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

Sebagai rumusannya Standard Guru Malaysia menetapkan tahap pencapaian kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru untuk menjamin dan mengekalkan pendidikan yang berkualiti kepada warganegara Malaysia kini dan akan datang. Buku Standard Guru Malaysia, bersama-sama dengan buku Panduan Standard Guru Malaysia dan Manual Instrumen Standard Guru Malaysia akan dapat memastikan guru yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran.

dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan guru unggul dan berikan

1. Apakah

yang dimaksudkan dengan guru unggul dan berikan 3 ciri guru unggul?

2. Apakah yang dimaksudkan dengan modal insan dan nyatakan 3 ciri modal insan cemerlang yang dapat dilahirkan oleh guru unggul?

RUMUSAN

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

51

1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) adalah saling berkaitan.

2. FPK menentukan bentuk, proses dan matlamat pendidikan manakala FPG merupakan halatuju dalam pembinaan watak guru dari segi pemikiran dan amalan.

3. Watak guru berteraskan kepada unsur sahsiah, ilmu/pemikiran, tanggungjawab, nilai dan amalan.

4. Pendidikan guru merupakan suatu proses membentuk watak guru yang bermula dengan pemikiran guru diikuti dengan perbuatan selayaknya sebagai seorang guru.

5. FPG menjadi teras kepada pembinaan Standard Guru Malaysia (SGM).

6. SGM dibentuk untuk memartabatkan profesion keguruan pada tahap antarabangsa dengan memberi penekanan kepada standard keguruan dan keperluan untuk mencapai standard tersebut .

7. Komponen Standard Keguruan melibatkan Amalan Nilai Profesionalisme Keguruan, Pengetahuan dan Kefahaman dan Kemahiran Pembelajaran dan Pembelajaran.

8. FPG dan SGM memberikan implikasi terhadap:

Etika professional Ilmu dan kemahiran Tanggungjawab dan penanggungjawaban (Responsibility and accountability) Kepenggunaan ilmu dan kemahiran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

KATA KUNCI

1. Pendidikan guru

2.

3.

4.

5.

6. Profesionalisme

Latihan guru

Perguruan

Keguruan

Profesion

7. Standard

8.

9.

10.

11.

Martabat

Keperluan

Kompetensi

Infostruktur

12. Infrastruktur

PENILAIAN KENDIRI Latihan Objektif Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 52 1. Guru yang

PENILAIAN KENDIRI

Latihan Objektif

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

52

1.

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, sedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. (Bahagian Pendidikan Guru, 1982)

Keterangan tersebut merujuk kepada

 

A.

standard guru Malaysia.

B.

falsafah pendidikan guru. nilai profesionalisme keguruan.

C.

tatasusila perkhidmatan guru.

D.

2.

Teknologi

 

Komunikasi

Pengurusan

Interpersonal

Berdasarkan kepada senarai perkara di atas, apakah yang boleh anda kaitkan dengan kriteria yang perlu ada pada seorang guru yang berkesan?

A.

Akhlak.

B.

Personaliti.

C.

Ketrampilan.

D.

Pengetahuan.

3.

Manakah antara berikut merujuk kepada Standard (S) Pengetahuan dan kefahaman guru yang dimaktubkan di dalam Standard Guru Malaysia (SGM)

I. Mengurus bilik darjah.

II. Kandungan mata pelajaran yang diajarkan.

III. Strategi untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

IV. Potensi murid dan cara mengembangkannya secara menyeluruh dan bersepadu.

A.

I dan II sahaja.

B.

I, II dan III sahaja.

C.

II, III dan IV sahaja

D.

I, II, III dan IV.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Latihan Esei

1. Apakah maksud perguruan dan keguruan?

53

2. Menggunakan contoh-contoh, bincangkan bagaimanakah profesion keguruan boleh diiktiraf sebagai kerjaya yang professional?

3. Bagaimanakah hasrat yang terdapat di dalam FPG boleh diterjemahkan secara berkesan?

4. Berikan penjelasan lanjut mengenai “bersedia menjunjung aspirasi negara” yang terkandung di dalam FPG.

5. Bagaimanakah SGM berupaya memartabatkan profesion keguruan di Malaysia?

RUJUKAN

Esah Sulaiman. (2003). Amalan profesionalisme keguruan. Skudai: UTM.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2011). Standard Guru Malaysia (Sumber:

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1990). Pukal Latihan KBSM. Kuala Lumpur: DBP.

Komponen Standard Guru Malaysia (Sumber:

Robiah Sidin. (1993). Pendidikan di Malaysia: cabaran untuk masa depan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. (1994). Wawasan pendidikan: agenda pengisian. Kuala Lumpur:

Cahaya Pantai.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

UNIT 4

54

DASAR-DASAR DAN HALA TUJU PENDIDIKAN DI MALAYSIA

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran unit ini, anda berkebolehan untuk:

1. Menerangkan pengertian dasar dan konteksnya dengan pendidikan

2. Menganalisis tujuan dasar-dasar pendidikan

3. Menilai dasar pendidikan negara.

PENGENALAN

Pelaksanaan pendidikan di sesebuah negara sangat berkait dengan falsafah, dasar dan sistem yang diamalkan di negara berkenaan. Dari segi bahasanya, dasar dirujuk sebagai asas, tunjang, teras yang bertujuan untuk pengukuhan sesuatu perkara. Dalam konteks pendidikan dasar merupakan sesuatu ketetapan yang telah dikemukakan oleh penggubal dasar tersebut. (Kamus Dewan IV, 2005). Dalam bahasa Inggeris dasar samalah dengan policy. Dari segi etimologi, policy berasal dari perkataan Greek iaitu polis yang bermakna city-state. Dalam bahasa Latin kemudiannya menjadi politia yang merujuk kepada negara. Seterusnya perkataan policie digunakan dalam Midle English untuk merujuk pengendalian urusan awam atau pentadbiran kerajaan. Menurut Mohd. Taib Osman (2002), Istilah falsafah dasar dan sistem, walaupun bertindan tindih antara satu sama lain dan mempunyai urutan tindakan daripada satu tahap kepada tahap berikutnya tetap mempunyai pengertian masing-masing dalam konteks tertentu. Urutan bermula dengan falsafah kepada dasar dan diikuti dengan pembentukan sistem. Falsafah merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan pelbagai soalan dan dari pelbagai segii serta melihat gambaran besar yang menyentuh persoalan itu, bukan semata-mata dalam bingkai gambar yang kecil bagi memenuhi tujuan sementara atau adhoc. Daripada falsafah baru dasar digubal; iaitu formulasi idea itu sebagai panduan untuk tindakan. Apabila suatu dasar sudah termaktub maka sistem didirikan bagi melaksanakan dasar dan falsafah tersebut.

ISI KANDUNGAAN

Apakah Tujuan Sesuatu Dasar Dibuat?

tersebut. ISI KANDUNGAAN Apakah Tujuan Sesuatu Dasar Dibuat? Mengapa perlu ada dasar-dasar untuk mengendalikan perjalanan

Mengapa perlu ada dasar-dasar untuk mengendalikan perjalanan hidup rakyat di sesebuah negara?

Dasar menjadikan perjalanan kehidupan rakyat/warganegara berlangsung dengan baik. Dasar dibentuk untuk manusia mengatur perjalanan hidupnya. Sufean Hussin (2002) telah

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

55

mengkategorikan dasar-dasar digubal kepada empat tujuan utama iaitu kawalan, solusi atau penyelesaian masalan, kebajikan atau perkhidmatan dan inovasi.

1. Dasar-Dasar Kawalan Dalam Pendidikan

Kawalan bererti mendisiplin. Mendisiplinkan merupakan penerapan dasar legislatif dalam bentuk akta yang mengenakan syarat dan hukuman. Tujuan utama dasar-dasar kawalan dibentuk adalah untuk pencegahan, pengajaran dan peringatan. Hukuman berat yang dikenakan kepada pelanggaran dasar ini adalah dalam bentuk penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Dalam perkhidmatan awam tindakan mendisiplin juga melibatkan amaran lisan, amaran bertulis, penahanan, pemindahan, pengekalan (statik) dan pemecatan. Ganjarannya pula ialah kesinambungan operasi, perkhidmatan kepada mereka yang akur. Contoh dasar-dasar pendidikan jenis ini ialah

Rang Undang-Undang Pendidikan

Akta Pendidikan (1961 & 1996)

Peraturan & Tatatertib Dalam Pendidikan

Undang-Undang Pendidikan

Tatacara Disiplin

2. Dasar-Dasar Solusi Dalam Pendidikan

Solusi adalah peyelesaian masalah. Dasar yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang memberi tumpuan kepada aspek sosial dan ekonomi. Dasar ini berbentuk reaktif kerana bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Hal ini disebabkan trend atau perkembangan semasa yang berubah-ubah akibat tuntutan prioriti manusia dan ekonomi semasa. Pendidikan merupakan proses

yang melibatkan interaksi di antara sesama manusia, manusia dengan persekitaran dan manusia dengan sistem. Interaksi yang berlaku tidak selalunya lancar, kerap kali interaksi yang berlaku mengalami gangguan dan halangan. Percanggahan idea bukanlah sesuatu yang salah tetapi keputusan yang diambil itulah yang boleh menjadi sesuatu yang salah. Apabila keputusan yang dibuat salah maka sistem juga menjadi salah dan hasilnya juga tersasar. Oleh itu dasar-dasar solusi dalam pendidikan mensejajarkan semula hala tuju, pelaksanaan dan perancangan yang dibuat dalam bidang pendidikan. Contoh dasar ini dalam pendidikan ialah:

Dasar 60 pelajar sains dan 40 pelajar sastera

Dasar 1 pelajar 1 sukan

Dasar PPSMI

Dasar MBMMBI

Dasar Keciciran Sifar

Dasar Integrasi Nasional.

Dasar Sekolah Selamat

Dasar Sekolah Khas

3. Dasar-Dasar Kebajikan Dalam Pendidikan

Pendidikan itu perkhidmatan. Berkhidmat itu merupakan suatu kebajikan. Pendidikan merupakan hak asasi kanak-kanak kerana pendidikan merupakan agen perubahan dan sosialisasi. Pendidikan adalah ke arah mengubah tahap keilmuan, kemahiran dan kemanusian kepada tahap yang lebih tinggi. Pendidikan dapat mengubah status individu dan struktur sosial, ekonomi dan politik. Menerusi pendidikan Dasar ini berkaitan dengan usaha memperbaiki kebajikan & perkhidmatan

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

56

dalam pendidikan. Bagi tujuan itu Malaysia meletakkan pelaburan yang tinggi untuk pendidikan. Pelaburan tersebut menerusi dasar yang melibatkan perbekalan prasarana dan kualiti kehidupan. Dasar jenis ini biasanya dalam bentuk akta dan edaran pekeliling (ikhtisas & kementerian). Bagi melaksanakan dasar ini, kerajaan menyediakan peruntukan kewangan yang besar untuk menaja projek-projek pembangunan prasarana dan perkhidmatan. Contoh dasar-dasar pendidikan jenis ini ialah:

Yuran pendidikan percuma,

Pemberian pinjaman buku teks secara menyeluruh,

PTPN

Biasiswa

RMT

Skim Insurance Pelajar

KWAMP

4. Dasar-Dasar Inovasi Dalam pendidikan

Dasar-dasar

menerusi

masyarakat kepada keadaan yang lebih baik dari yang sedia ada. Penyertaan secara holistik dan komprehensif dari semua pihak menjadi penentu kepada kejayaan dasar jenis ini. Contoh dasar- dasar jenis ini dalam pendidikan ialah:

inovasi pula bertujuan membawa pembaharuan dalam masyarakat Dasar jenis ini bersifat futuristik-pragmatik kerana cuba membawa

berkaitan

pendidikan.

Jenis sekolah: Sekolah Bestari, Sekolah Kluster dan Sekolah Berprestasi Tinggi

Tumpuan sekolah: Sekolah Sukan, Sekolah Seni

Bahan pengajaran: Berasaskan IT dan multimedia

Kurikulum: ICT dalam pendidikan

Pentaksiran: Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Profesionalisme: Latihan Dalam perkhidmatan & pembelajaran berterusan

Profesionalisme: Latihan Dalam perkhidmatan & pembelajaran berterusan Rajah 1: Tujuan penggubalan dasar di Malaysia

Rajah 1: Tujuan penggubalan dasar di Malaysia

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar 57 Berikan pengertian dan contoh-contoh tentang dasar-dasar

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

57

Berikan pengertian dan contoh-contoh tentang dasar-dasar pendidikan di Malaysia.

Dasar

Pengertian

Contoh

Kawalan

   

Solusi

   

Kebajikan

   

Inovasi

   

Dasar-Dasar Dalam Perkembangan Pendidikan di Malaysia

1. Dasar Pengekalan Warisan Dalam Pendidikan Tradisional Melayu.

Masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan sifat dan perwatakan yang mempunyai kesopanan dan kesantunan yang tinggi, berbahasa yang halus dan berkeperibadian yang yang mulia. Bagaimanakah masyarakat Melayu dapat mengekalkan nilai-nilai tersebut? Masyarakat Melayu tradisional sentiasa berpegang teguh kepada kepercayaan beragama Islam dan amalan adat. Ingatkah anda dengan pepatah Melayu:

Agama dijunjung, adat dikelek Biar mati anak jangan mati adat. Kerana itulah Malaysia mahu maju dengan acuan sendiri. Acuan dengan ciri-ciri budaya timur yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Pendidikan secara informal betujuan untuk mengembangkan Warisan Melayu dalam bentuk yang halus dalam seni (seperti pantun, gurindam, seloka, syair dan mantera), tenunan & cetakan fabrik (menerusi batik), pertukangan dan ukiran (perahu, rumah dan senjata), pertahanan diri (persilatan), hiburan & permainan (tarian istana, wau, sepak raga, congkak dan gasing), tuturkata dan gerak tubuh, kepercayaan dan agama. Pendidikan jenis ini telah membentuk jati diri masyarakat Melayu yang terkenal dengan

gerak tubuh, kepercayaan dan agama. Pendidikan jenis ini telah membentuk jati diri masyarakat Melayu yang terkenal

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

58

2. Dasar Peminggiran Pendidikan (1511 1800)

Sikap dan sifat yang ada pada masyarakat Melayu tradisional telah membawa padah ibarat ayam terlepas, tangan berbau tahi. Apabila Melaka jatuh kepada kuasa penjajah Portugis pada 1511, kuasa politik, ekonomi dan sosial masyarakat Melayu semakin lenyap. Masyarakat Melayu hilang warisan kerajaan beraja di Melaka. Ekonomi masyarakat Melayu hilang apabila status Melaka bukan lagi menjadi pelabuhan antarabangsa yang hebat. Pendidikan Islam terpinggir kerana pemerintah Portugis lebih memberi tumpuan kepada perkembangan agama baru iaitu Kristian. Dasar peminggiran pendidikan tersebut berterusan semasa pemerintahan Belanda. Sikap tidak ambil peduli oleh penjajah menyebabkan pendidikan menjadi beku. Pihak penjajah lebih memberi tumpuan terhadap aspek ekonomi dan perkembangan agama Kristian.

3. Dasar Polarisasi Pendidikan (1800 1957)

Apabila Inggeris mengambilalih pemerintahan ke atas Tanah Melayu, Inggeris telah memperkenalkan Dasar Pecah dan Perintah. Inggeris telah mengambil kesempatan di atas sifat dan sikap yang ada pada masyarakat Melayu. Inggeris telah menstrukturkan semula penduduk Tanah Melayu dan masyarakat Melayu. Inggeris telah membawa masuk orang-orang dari negara China, India dan Sri Lanka atas alasan membangunkan ekonomi Tanah Melayu. Masyarakat dan ekonomi disusun aturkan dengan masyarakat Melayu dibiarkan di kampung-kampung untuk mengerjakan ekonomi tradisonal seperti bertani, bertukang dan nelayan. Masyarakat Cina diletakkan dibandar dan kawasan perlombongan untuk mengerjakan ekonomi komersial sebagai peniaga dan pelombong. Manakala msyarakat India diletakkan di kawasan ladang getah dan kawasan keretapi sebagai buruh ladang dan buruh penyelenggara keretapi.

Tujuan dasar tersebut ialah untuk membolehkan Inggeris terus menguasai pentadbiran dan ekonomi Tanah Melayu. Dasar itu telah memecahbelahkan penduduk Tanah Melayu mengikut kaum, ekonomi dan hirarki sosial. Pendidikan formal diperkenalkan untuk mengukuhkan dasar pecah dan perintah menerusi dasar polarisasi pendidikan. Melalui dasar pendidikan ini, sekolah vernakular diperkenalkan, murid-murid diasingkan mengikut kaum dengan falsafah, dasar dan sistem pendidikan yang berbeza. Dari segi struktur hirarki sosial, penjajah Inggeris sangat memberi perhatian kepada raja-raja dan pembesar Melayu dengan pembinaan sekolah khas untuk anak- anak mereka tetapi mengasingkan golongan masyarakat Melayu marhain. Hal inilah yang dikatakan baling batu sembunyi tangan. Tujuannya supaya rakyat tidak bersatu dan penentangan dapat dihindarkan. Inggeris terus kekal menguasai politik dan ekonomi sehingga 1957. Walaupun Tanah Melayu pernah ditakluki oleh Jepun pada tahun 1941 1945, namun kuasa Jepun hanya memberi tumpuan dengan dasar indoktrinasinya menerusi pendidikan ke arah keagungan kerajaan Jepun.

4. Dasar Reformasi Pendidikan (1957 1979)

Ibarat carik-carik bulu ayam, akhirnya berkumpul juga. Pendidikan di Malaysia mengalami perubahan yang cemerlang pada era kemerdekaan. Penyata Razak (1956) menjadi batu asas kepada sistem pendidikan berbentuk kebangsaan. Dasar pendidikan adalah ke arah kebangsaan dan perpaduan. Pendidikan peninggalan penjajah beransur-ansur diubah ke arah kebangsaan. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan kurikulum juga berbentuk kebangsaan untuk tujuan perpaduan. Reformasi pendidikan dikukuhkan lagi menerusi laporan Rahman Talib

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

59

(1961) dan pembentukan Akta Pelajaran 1961. Malaysia sudah ada garis panduan untuk mengembangkan pendidikan kebangsaannya. Pemurnian pendidikan di Malaysia dilakukan menerusi Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979). Hala tuju pendidikan, dasar-dasar dan sistem pendidikan negara lebih berorientasikan Malaysia. Apabila penyusunan dan penstrukturan semula pendidikan dilakukan, barulah disedari bahawa ramainya bangsa Malaysia yang hebat meskipun lahir dan membesar di kawasan kampung dan pedalaman yang terpencil.

5. Dasar Inovatif Pendidikan (1980 1990)

Belum berdiri, sudah berlari. Malaysia memacu hebat pendidikan dalam dekad 1980an sehinggalah dekad 1990an. Aplikasi perubahan-perubahan hebat yang berlaku dalam pendidikan meliputi, idea, kaedah dan bahan. Suatu anjakan paradigma berlaku dalam pendidikan apabila kurikulum kebangsaan yang sedia ada sejak merdeka diubah kepada kurikulum kebangsaan yang bersifat menyeluruh dan bersepadu yang beridentitikan Malaysia. Pada peringkat sekolah rendah, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan pada tahun 1983 dan 6 tahun berikutnya Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) diperkenalkan. Falsafah Pendidikan Negara kemudiannya didokumentasikan pada tahun 1989 sebagai rujukan dan panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara. Dengan satu visi, Malaysia menjadi negara maju menjelang 2020.

6. Dasar Liberalisasi Pendidikan (1990 2000)

Dekad ini menyaksikan pendidikan di Malaysia dicorakkan mengikut tuntutan semasa menerusi penyemakan semula Akta Pelajaran 1961 dan penggubalan Akta Pendidikan 1996. Dasar liberalisasi pendidikan sangat ketara apabila sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Cina dan Tamil dijamin kewujudannya dan dikenali sebagai Sekolah Rendah Kebangsaan Jenis (Cina/Tamil). Begitu juga penubuhan institusi pendidikan swasta digalakkan perkembangannya sama ada secara persendirian ataupun usahasama di antara universiti/ kolej di luar negara dengan institusi tempatan. IPT (awam) tempatan juga mengalami perubahan menerusi dasar pengkoperatan. Pada peringkat sekolah, penubuhan sekolah bestari menjadi titik mula kepada ledakan ICT di sekolah-sekolah.

7. Dasar Globalisasi Pendidikan (2000 2020)

Alaf baru menyaksikan dasar-dasar kerajaan terhadap pendidikan diperluaskan pada peringkat antarabangsa bertujuan melahirkan warganegara kelas pertama dan memacu kemajuan negara ke arah 2020. Malaysia berusaha untuk bersaing pada peringkat global untuk menjadi hab pendidikan sedunia. Sekolah-sekolah dijenamakan semula dalam bererapa kategori seperti sekolah bestari dan sekolah berprestasi tinggi. Begitu juga dengan IPT dikelaskan mengikut kepakaran dan kebolehsaingan pada peringkat dunia.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

60

Dasar Dan Hala Tuju Pendidikan Di Malaysia

Perkembangan pendidikan di Malaysia berlaku mengikut apa yang telah dirancangkan terlebih dahulu berdasarkan dasar-dasar yang ditentukan oleh kerajaan. Perkara tersebut dapat dipastikan menerusi Jadual 1.

Jadual 1: Dasar-dasar dan hala tuju pendidikan di Malaysia mengikut era.

ERA

 

CIRI & NILAI

 

PENDIDIKAN

DASAR & HALA TUJU PENDIDIKAN

 

1. Masyarakat berstruktur

Pendidikan informal:

Mengekalkan & pengukuhan hirarki status kuo

PENDIDIKAN

Raja

agama Islam, adab &

ERA

Pembesar

adat, ekonomi, sosial

MASYARAKAT

Rakyat jelata

dan politik.

keharmonian sistem &

MELAYU

Pendatang

Institusi: istana,

fungsi dalam masyarakat

TRADISIONAL

2. Ketuanan, pertuanan, hamba, daulat, tulah

masjid, surau, rumah.

Kemasyarakatan &

Dualisme pendidikan mengikut

kekitaan

 

Bakti kepada tanah/ alam

i.

kelas sosial.

Cinta & bekorban untuk tanah air

(bangsawan vs

rakyat)

Pengekalan budaya &

ii.

gender

warisan

(lelaki vs

perempuan)

PENDIDIKAN ERA PENJAJAHAN (1511 1957)

1. Masyarakat berstruktur:

Penjajahan Portugis &

Menitikberatkan kepada kehendak & nilai penjajah

Elit

Belanda: pendidikan

Bangsawan

statik kerana dasar

Tunduk & kepatuhan pendidikan sekadar ada.

Rakyat pertengahan

tidak ambil peduli.

 

Rakyat bawahan

Penjajahan Inggeris:

Menekankan dasar pecah

2. Masyarakat majmuk

i.

Pend. formal:

& perintah

3. Budaya superior penjajah

vernacular

Pengekalan budaya &

ii.

Sekolah

warisan berdasarkan kaum

4. Amalan pecah & perintah

diinstitusikani:

sekolah mubaligh,

Dualisme dalam sistem

5. Pembaratan & kristianisasi.

Melayu, Agama Islam, Cina, Tamil

pendidikan.

Mengabaikan

6. Kebangkitan patriotisme

iii.

Pend. informal:

keharmoniah masyarakat

agama Islam, adab & adat, ekonomi, sosial

Menyekat pengetahuan

 

tentang negara.

Penerapan ideologi

iv.

Dualisme pend. mengikut etnik, gender, ekonomi, agama, keturunan.

penjajah

Dasar-dasar pendidikan:

i. Isolasi

ii. Polarisasi

Penjajahan Jepun:

iii. Liberalisasi

i.

Pembekuan

iv. Indoktrinasi

pendidikan.

ii.

Pendidikan alat

kawalan ideologi

PENDIDIKAN

1. Masyarakat majmuk

Pend. formal: vernacular

Menitikberatkan kehendak

ERA

2. Perpaduan & kesefahaman kaum

Institusi: sekolah mubaligh, Melayu,

semasa : kemerdekaan.

KEMERDEKAAN

Perpaduan kaum.

(19561959)

3. Kompromi antara kaum:

Agama Islam, Cina,

Bahasa kebangsaan &

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

61

 

Kewarganegaraan

Tamil.

pengantar.

Kedudukan Raja

Pend. informal: agama Islam, adab & adat,

Keperluan sumber tenaga manusia.

Melayu

Kedudukan agama

ekonomi.

Penerapan ideologi

Islam.

Kurikulum kebangsaan

negara.

Kedudukan Bahasa

Bahasa pengantar:

Pengekalan identiti budaya & warisan

Melayu.

Melayu & Inggeris

 

Kurikulum akademik & vokasional.

berdasarkan kaum (kesatuan dalam

Dualisme pend. mengikut etnik, gender, ekonomi, agama, keturunan.

kepelbagaian)

PENDIDIKAN

Berorientasi membasmi buta huruf.

Kemudahan pembelajaran.

Demokrasi pendidikan.

PENDIDIKAN

Keseragaman dalam

PASCA

Membentuk perpaduan.

Membuka sekolah

pendidikan.

KEMERDEKAAN

Bahasa kebangsaan

aneka jurusan

Pendidikan dan kawalan sosial.

Peningkatan taraf hidup.

(akademik &

Rancangan

Peluang dan kebebasan.

vokasional)

Pendidikan dan ideologi.

Malaysia Pertama

Sekolah kebangsaan.

Perpaduan.

(19601970)

Penyertaan demokrasi.

Kurikulum kebangsaan.

Pembangunan manusia

Bahasa Melayu sebagai pengantar.

Peruntukan sumber.

Akta Pelajaran 1961

Rancangan

Literasi.

Perluasan sekolah

Demokrasi pendidikan.

Malaysia Kedua

Perpaduan.

rendah.

Keseragaman dalam

(19711975)

Patriotik.

Sekolah menengah

pendidikan.

Sumber manusia

bercorak akademik &

Pendidikan dan kawalan sosial.

Masyarakat maju.

vokasional.

Membangun negara.

Sekolah kebangsaan.

Pendidikan dan ideologi.

Pengukuhan bahasa kebangsaan.

Perpaduan.

Pembangunan manusia

 

Peruntukan sumber.

Rancangan Malaysia Ketiga (1976 1980)

Perpaduan.

Perluasan sekolah

Demokrasi pendidikan.

Tenaga mahir.

rendah, menengah, IPT

Keseragaman dalam

Pendemokrasian.

Kukuh sekolah

pendidikan.

 

Masyarakat maju & bermoral.

kebangsaan.

Pendidikan dan kawalan

Pengukuhan bahasa

sosial.

Pendidikan kemahiran

kebangsaan.

Pendidikan dan ideologi.

Kukuhkan kurikulum kebangsaan

Perpaduan.

Pembangunan manusia

 

Peruntukan sumber.

Pendidikan Untuk Membentuk Jati Diri (1980 1989)

1983: Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

Perluasan sekolah rendah, menengah, IPT

Demokrasi pendidikan.

Keseragaman dalam

Kukuh sekolah

pendidikan.

1988: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

kebangsaan.

Pendidikan dan kawalan

 

Pengukuhan bahasa kebangsaan.

sosial.

Pendidikan dan ideologi.

1988: Falsafah Pendidikan Negara (FPN) didokumenkan

Kukuhkan kurikulum kebangsaan (KBSR & KBSM)

Perpaduan.

Pembangunan manusia

Peruntukan sumber.

Wawasan 2020 Wawasan Pendidikan digubal dengan 9

Falsafah Pendidikan Negara

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

62

 

cabaran yang perlu ditangani.

   

Pendidikan Untuk Kemajuan (1990

1999)

Akta Pendidikan 1996.

Kawalan pendidikan

Demokrasi pendidikan.

Pemurnian FPN Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Perluasan pra sekolah, sekolah rendah, menengah, IPT

Keseragaman dalam pendidikan.

 

Pendidikan dan kawalan

Sekolah khas/projek

Kukuh sekolah

sosial.

Pendidikan berterusan.

kebangsaan.

Pendidikan dan ideologi.

Penswastaan pendidikan

Pengukuhan bahasa kebangsaan.

Perpaduan.

Pembangunan manusia

Globalisasi/ pengantarabangsaan

Kukuhkan kurikulum kebangsaan

Peruntukan sumber.

Penswastaan &

Sains & Teknologi

Pembestarian sekolah

pensyarikatan pendidikan

Industrialisasi

ICT dalam pendidikan

Globalisasi pendidikan