Anda di halaman 1dari 3

HALAMAN PENGAKUAN

Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan maksudnya.

TANDATANGAN NAMA TARIKH

: .. : FAIZIHILMI BIN RAMLI : 5 SEPTEMBER 2011 : .. : MUHAMMAD AMALUDDIN BIN MD ISA : 5 SEPTEMBER 2011

TANDATANGAN NAMA TARIKH

iv

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, kerana dengan limpahan kurnia-Nya, saya berjaya

menyempurnakan tugasan PSS 3107 ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah pembimbing, iaitu Puan Fatihah Binti Abdullah. Beliau telah memberikan bantuan dan yang penerangan yang jelas mengenai tugasan yang diberikan. Segala idea yang disarankan amat bernas dan amat membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Beliau sangat prihatin dan sentiasa menyemak hasil kerja dari semasa ke semasa. Seterusnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Sains Sosial kerana memberikan peluang kepada saya untuk melakukan tugasan ini. Kepercayaan yang diberikan kepada kelas PISMP Kajian Sosial 2 amatlah dihargai dan disambut baik oleh kami semua. Dengan ini, saya telah berusaha sedaya mungkin untuk menyempurnakan tugasan ini. Antara lain, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan seperjuangan yang tidak lokek berkongsi ilmu dan maklumat dengan saya. Tanpa mereka, sudah pasti sukar buat saya untuk melakukan tugasan ini. Segala bahan-bahan bercetak yang dikongsi amat membantu. Mereka juga selalu memberi dorongan dan nasihat yang sedikit sebanyak membakar semangat saya untuk terus menyiapkan tugasan ini. Ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih daun keladi kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung sepanjang proses menyiapkan tugasan ini. Semoga anda hidup bahagia dan diberkati Tuhan. Sekian, terima kasih.

iv

ISI KANDUNGAN KANDUNGAN Halaman Pengakuan Borang Rekod Kolaborasi Penghargaan Isi Kandungan MUKA SURAT i ii iii iv

iv