Anda di halaman 1dari 8

Sree Venkatesha Suprabhatamu

Kaosalya supraja rama purva-sandya prava-rtate


Uttishta nara-shardula karta-vyam daiva-mahni-kam || 1

Uttishto-ttishta govinda | uttishta garudad-vaja |


Utishta kamala-kanta | trailok-yam mangalam kuru || 2

Matasa-masta-jagatam madhu-kaita-bhare
Vaksho-viharini mano-hara divya-murte |
Sree-swamini shrita-jana priya-dana-shile
Sree venka-tesha daeite | tava supra-bhatam || 3

Tava supra-bhata mara-vinda-lochane


Bhavatu prasanna mukha chandra-mandale
Vidhi shanka-rendra vani-tabhi rarchite
Vrusha-shaila-nadha daeite daya-nidhe || 4

Atryadi sapta-rushaya samu-pasya sandhya


Aakasha-sindhu kamalani mano-harani
Aadaya pada-yuga marcha-eitum prasannah
Sheshadri sheka-ravibho | tava supra-bhatam || 5

Panchana nabjabhava shanmukha vasa-vadhya


Traivikra-madi charitam vibudhah suvanti |
Bhasha-patih pathati vasara-shudhi-marat
Bhasha-patih shekhara-vibho | tava supra-bhatam || 6

Esha-tprapulla sara-siru-hanari-kela
Poogadru-madi-sumano-hara palikanam |
Aayati manda-manilah saha divya-gandhaih
Sheshadri-shekhara-vibho | tava supra-bhatam || 7

Unmilya netra-yuga muttama panjarasdhah


Patra-vashishta kadali-phala paya-sani |
Bhuktva salila madha keli-shukah pathanti
Sheshadri-shekhara-vibho | tava supra-bhatam || 8

Tantree prakarsha madhu-rasvanaya vipanchya


Gaya tyananta-charitam tava narado pi |
Bhasha samagra masak-rutkara-charu-lamyam
Sheshadri-shekhara-vibho | tava supra-bhatam || 9

Bhrunga-vashi cha makaranda-rasanu-vidha


Jankara-geeta ninadaih saha seva-naya |
venkatesha suprabhatamu.doc
Page 1 of 8
www.geocities.com/medasbabu/prayer/
Niryatyu-panta sarasee-kamalo-darebhyah
Sheshadri-shekhara-vibho | tava supra-bhatam || 10

Yesha-ganena vara-dadhni vimadhya-mane


Ghosha-layeshu dadhi-mindhana teevra ghoshah ||
Roshat-kalim vida-dhate kaku-bhashcha kunbhah
Sheshadri-shekhara-vibho | tava supra-bhatam || 11

Padme shamitra-shara-patra-gatali-vargah
Hartum shriyam kuvala-yasya nijanga-lakshmya |
Bheree-ninada-miva bibhrati teevra-nadam
Sheshadri-shekhara-vibho | tava supra-bhatam || 12

Sree-manna-bhishta varada-khila loka-bandho


Sree sree-nivasa jaga-deka dayaika sindho |
Sree devata gruha bhujantara divya-murte
Sree venkata-chalapate | tava supra-bhatam || 13

Sree swami-pushka-rinika plava nirma-langah


Shreyo-rdhino hara-virinchi sananda-nadyah |
Dvare vasanti vara-vetra hatotta-mangah
Sree venkata-chalapate | tava supra-bhatam || 14

Sree shesha-shaila garuda-chala venkatadri


Narayanadri vrusha-bhadri vrushadri-mukhyam |
Aakhyam tvadeeya-vasate ranisham vadanti
Sree venkata-chalapate | tava supra-bhatam || 15

Seva-parah shiva-suresha krushanu-dharma


Raksombu-nadha pava-mana dhanadhi-nadhah |
Badhanjali pravila-sannija shirsha deshah
Sree venkata-chalapate | tava supra-bhatam || 16

Dhatishu te vihaga-raja mrugadhi-raja


Nagadhi-raja gaja-raja hayadhi-rajah |
Svasva-dhikara mahi-madika mardha-yante
Sree venkata-chalapate | tava supra-bhatam || 17

Suryendu bhaoma budha-vakpati kavya-saori


Svarbhanu ketu divisha tparishat-pradhanah |
Tvadha sada-sachara-mavadhi dasa-dasah
Sree venkata-chalapate | tava supra-bhatam || 18

venkatesha suprabhatamu.doc
Page 2 of 8
www.geocities.com/medasbabu/prayer/
Tvatpada-dhuli bharita-spuritotta-mangah
Svarga-pavarga nira-peksha nijanta-rangah |
Kalpa-gama-kalana ya-kulatam labhamte
Sree venkata-chalapate | tava supra-bhatam || 19

Tvadgo-puragra shikharani nireeksha-manah


Svarga-pavarga padaveem paramam shrayantah |
Martya manushya-bhuvane mati-mashra-yante
Sree venkata-chalapate | tava supra-bhatam || 20

Sree bhumi-nayaka dayadi-guna-mrutabdhe


Devadi-deva jagadeka sharanya-murte |
Sree-manna-nanta garu-dadibhi rarchi-tamghre
Sree venkata-chalapate | tava supra-bhatam || 21

Sree padma-nabha | puru-shottama | vasu-deva |


Vaikuntha | madhava | janardana | chakra-pane ||
Sree-vatsa chihna | sharana-gata pari-jata |
Sree venkata-chalapate | tava supra-bhatam || 22

Kandarpa-darpa-hara sundara divya-murte


Kanta kuchamburuha kutma-lalola drushte |
Kalyana nirmala guna-kara divya-keerte
Sree venkata-chalapate | tava supra-bhatam || 23

Mina-krute kamata kola nrusinha varnin


Svamin para-shvadha tapo-dhana rama-chandra |
Sheshansha rama yadu-nanduna kalki-rupa
Sree venkata-chalapate | tava supra-bhatam || 24

Ylala-vanga ghana-sara sugandhi teerdham


Divyam viyatsa-riti hemagha-teshu purnam |
Dhrutva dyavaidika shikha-manayah prahrushtah
Tishtanti venkatapate | tava supra-bhatam || 25

Bhasvanu-deti vika-chani saroru-hani


Sampura-yanti ninadaih kakubho vihangah |
Sree-vaishnava satata mardhita mangalaste
Dhamashra-yanti tava venkata supra-bhatam || 26

Bramha-daya sura-vara sama-harsha-yaste


Santa-sanandana mukha-styadha yogi-varyah |
Dhamantike tava hi mangala-vastu-hastah
venkatesha suprabhatamu.doc
Page 3 of 8
www.geocities.com/medasbabu/prayer/
Sree venkata-chalapate | tava supra-bhatam || 27

Lakshmi-nivasa nira-vadya gunaika-sindho


Sansara sagara samuttara-naika-seto |
Vedanta vedya nija-vaibhava bhakta-bhogya
Sree venkata-chalapate | tava supra-bhatam || 28

Etdham vrusha-chala-pate riha supra-bhatam


Ye manavah prati-dinam pati-tum pravruttah ||
Tesham prabhata samaye smruti-ranga-bhajam
Pragynam parardha sulabham paramam prasute || 29

Sree Venkateshastotramu

Kamala kucha chuchuka kunkumato


Niya taruni tatula neela-tano |
Kamala-yata lochana loka-pate
Vijaei bhava venkata-shaila-pate || 1

Sa chatur-mukha shan-mukha pancha-mukha


Pramu khakhila daivata maoli-mane |
Sharana-gata vatsala sara-nidhe
Pari-palaya mam vrusha-shaila pate || 2

Ati velataya tava durvi-shahaih


Anu-vela-krutai rapa-radha shataih |
Bharitam tvaritam vrusha-shaila pate
Paraya krupaya pari-pahi hare || 3

Adhi venkata-shaila mudara-matejana


Tabhima tadhika dana ratat |
Para-devataya kadhita nnigamaih
Kamala daeita nna param kalaye || 4

Kala-venu rava vasha gopa-vadhu


Shata-koti vrutat-smara-koti samat |
Prati-vallavi kabhi-mata tsukha-dat
Vasu-diva suta nna param kalaye || 5

Abhirama guna-kara dasha-radhe


Jaga-deka dhanur-dhara dheera-mate |
Raghu-nayaka rama ramesha vibho
Varado bhava deva daya-jaladhe || 6
venkatesha suprabhatamu.doc
Page 4 of 8
www.geocities.com/medasbabu/prayer/
Avanee tanaya kama-neeya karam
Raja-neekara charu mukham-buruham |
Raja-neechara raja tamomi-hiram
Maha-neeya maham raghu-rama maye || 7

Sumu-kham suhru-dam sulabham sukhadam


Svanujam cha sukhaya mamogha sharam |
Apa-haya raghud-vaha manya maham
Na kadhanchana kanchana jatu bhaje || 8

Mina venkatesham na nadho na nadhah


Sada venkatesham smarami smarami |
Hare venkatesha praseeda praseeda
Priyam venkatesha prayacha prayacha || 9

Aham durata ste padambhoja yugma


Prana-mechaya gatya sevam karomi |
Sakrutse-vaya nitya-seva-phalam tvam
Prayacha prayacha prabho venkatesha || 10

Agynanina maya dosha nashesha nvihi-tan hare |


Kshamasva tvam kshamasva tvam shesha-shaila shikha-mane || 11

Sree Venkatesha Prapattih

Eshanam jagatosya venkata-pate rvishnoh param preyasim


Tadva-kshasdhala nitya-vasa rasikam tat kshanti samvar-dhinim ||
Padma-lamkruta pani-pallava yugam padma-sanasdham shriyam
Vatsalyadi gunojvalam bhaga-vatim vande jagan-mataram || 1

Sree-man krupa jalanidhe kruta sarvaloka


Sarvagyna shakta nata-vatsara sarva-sheshin
Svamin sushila sula bhashrita pari-jatah
Sree venkatesha charanao sharanam prapadye || 2

Aanupu rarchita sujata sugandhi pushpa


Saorabhya saora-bhakarao sama-sanni veshao
Saomyao sadanu bhavane pi navanu-bhavyao
Sree venkatesha charanao sharanam prapadye || 3

venkatesha suprabhatamu.doc
Page 5 of 8
www.geocities.com/medasbabu/prayer/
Sadyo vikasa samuditvara sandra-raga
Saorabhya nirbhara saro-ruha samya-vartam
Samyakshu sahasa padeshu vilekha-yantao
Sree venkatesha charanao sharanam prapadye || 4

Rekhamaya dhvaja sudha kalasha-tapatra


Vajtan-kushambu-ruha kalpaka shankha-chakraih
Bhavyai ralankru-tatalao paratat-tva chihnaih
Sree venkatesha charanao sharanam prapadye || 5

Tamroda-radyuti para-jita padma-raga


Bahyai rmahobhi rabhi-bhuta mahen-draneelao
Udya nna khanshubhi rudasta shashanka-bhasao
Sree venkatesha charanao sharanam prapadye || 6

Sa prema bheeti kamala-kara palla-vabhyam


Samvahane pi sapadi klama madha-dhanao
Kanta vavajmanasa gochara saoku-maryao
Sree venkatesha charanao sharanam prapadye || 7

Lakshmi-mahee tadanu-rupa nijanu-bhava


Neeladi divya mahishee karapalla vanam
Aarunya sankra-manatah kila sandra-ragao
Sree venkatesha charanao sharanam prapadye || 8

Nitya samadvidhi shivadi keerita-koti


Pratyupta deepta nava-ratna mahah prarohaih
Neerajana vidhi mudara mupada-dhanao
Sree venkatesha charanao sharanam prapadye || 9

“Vinshno pade parama “ etyudita prashamsao


Yao “madhva-utsa” eti bhogya-taya pyupatao
Bhuya stadheti tava pani-talao pratishta
Sree venkatesha charanao sharanam prapadye || 10

Pardhaya tatsa-drusha saradhina tvayaiva


Yao darshitao svacharanao sharanam vrajeti
Bhuyopi mahya miha tao karadar-shitao te
Sree venkatesha charanao sharanam prapadye || 11

Manmurdhin kaliya-phane vikata-tavishu


Sree-venkatadri shikhare shirasi shrutinam
Chitte pyanasya manasam sama-mahitao te
Sree venkatesha charanao sharanam prapadye || 12

venkatesha suprabhatamu.doc
Page 6 of 8
www.geocities.com/medasbabu/prayer/
Aamlana hrushya davanitala keerna pushpao
Sree venkatadri shikha rabharana-yamanao
Aanandi takhila mano-nayanao tavai tao
Sree venkatesha charanao sharanam prapadye || 13

Prayah pasanna janata pradha mavagahyao


Matuh stana-viva shisho ramrutaya-manao
Praptao para-spara tula matulan-tarao te
Sree venkatesha charanao sharanam prapadye || 14

Satvottarai satata sevya-padanbu-jena


Sansara taraka dayardra drugan-chalena
Saomyo-payantru munina mama darshitao te
Sree venkatesha charanao sharanam prapadye || 15

Shreeshah shriya ghati-kaya tvadu-paya bhave


Prapyetvaei svaya mupe yataya sputantya
Nitya-shritaya nira-vadya gunaya tubhya
Syam kinkaro vrusha-gireesha n jatu mahyam || 16

Sree venkateshvara Mangala Shasanam

Shriyah kantaya kalyana-nidhaye nidhayer-dhinam


Sree venkata nivasaya sree-nivasaya mangalam || 1

Lakshmi savi-bhrama-loka subhru vibhrama chakshushe


Chakshushe sarva-lokanam venkate-shaya mangalam || 2

Sree-venkatadri shrungagra mangala-bharanam-ghraye


Mangalanam nivasaya sreenivasaya mangalam || 3

Sarva-vayava saondarya sanpade sarva chetasam


Sada samohanayastu venkateshaya mangalam || 4

Nityaya niravadyaya satya-nanda chidat-mane


Sarvamtaratmane sreemadvenkate-shaya mangalam || 5

Svata sarva vide sarva-shaktaye sarva-sheshine


Sulabhaya sushilaya venkate-shaya mangalam|| 6

Parasmai bramhane purnakamaya para-matmane


Prapanna parijataya venkate-shaya mangalam || 7
venkatesha suprabhatamu.doc
Page 7 of 8
www.geocities.com/medasbabu/prayer/
Akala tatva mashranta matmana manupa-shyatam
Atrupta-mruta rupaya venkate-shaya mangalam || 8

Praya sva-charanao punsam sharanyat-vena panina


Krupaya dishate sreemadvenkate-shaya mangalam || 9

Daya-mruta taranginya starangai riti shitalaih


Apangai sinchate vishva venkate-shaya mangalam || 10

Sragbhu-shambara hetinam susha-mavaha murtaye


Sarvarti shama-nayastu venkate-shaya mangalam || 11

Sree-vaikunta viraktaya swami pushkarini tate


Ramaya rama-manaya venkate-shaya mangalam || 12

Sreematsundara-jamatru muni-manasa vasine


Sarva-loka nivasaya sree-nivasaya mangalam || 13

Mangala shasana-paraih mada-charya puro-gamaih


Sarvai shcha purvai racharyai satkruta-yastu mangalam || 14

venkatesha suprabhatamu.doc
Page 8 of 8
www.geocities.com/medasbabu/prayer/