Anda di halaman 1dari 13

Garis Panduan Kertas Kerja Menubuhkan Tadika

Kertas Kerja Kertas kerja yang disediakan perlu lengkap, kemas dan tertib bagi membolehkan jabatan pelajaran membuat penilaian permohonan itu dengan mudah dan cepat. 1. Tujuan atau objektif dan justifikasi pada penubuhan institusi itu 2. Butir lengkap permohon : a. Nama penuh b. Nombor kad pengenalan c. Taraf kewarganegaraan d. Alamat rumah dan alamat surat menyurat e. Nombor telefon untuk dihubungi f. Pekerjaan dan alamat majikan g. Kelulusan akademik h. Kelulusan iktisas (sertakan salinan kad pengenalan, sijil-sijil, diploma, ijazah, dan lain-lain yang disahkan) 3. Nama tadika : cadangkan tiga nama dan berikan sebab nama itu dipilih 4. Hak milik : persendirian, perkongsian, syarikat ataupun persatuan. a. Bagi persendirian nyatakan nama pemilik b. Bagi perkongsian, nyatakan nama-nama ahli berkongsi dan ekuiti masing-masing.

c. Bagi syarikat, nyatakan nama pemiliknya dan ekuiti masing-masing. Sertakan salinan pendaftaran syarikat, M&A borang 24 dan borang 49. d. Bagi persatuan, nyatakan ahli jawatankuasa persatuan. Sertakan salinan pendaftaran pertubuhan. 5. Pengurusan : senaraikan mereka yang terlibat. a. Pengerusi. b. Pengetua. c. Pensyarah dan guru-guru. d. Kakitangan. Nyatakan butiran lengkap mereka seperti butiran para 2.a hingga 2.h (sertakan salinan kad pengenalan, sijil2, diploma, ijazah, dan lain-lain yang disahkan). 6. Kursus ataupun program a. Senaraikan matapelajaran yang diajar. b. Sukatan pelajaran ringkas setiap mata pelajaran. 7. Bilangan pelajar maksimum yang dirancangkan bagi satu-satu pengambilan. 8. Bahasa penghantar utama atau kedua. 9. Sesi dan cadangkan jadual waktu lengkap atau satu minggu. 10. Yuran a. Yuran pendaftaran: RM _____________ sekali sahaja

b. Yuran pendidikan : RM______________sekali sahaja. (yuran semua pengajaran dan pembelajaran yang dimasukkan dalamjadual waktu) c. Yuran khas: RM____________ setahun sekali. (yuran makan minum, alat tulis, sukan tahunan, konsert dan lain-lain)
* yuran uniform, pengangkutan, buku teks, insurans tidak dimasuk kira dalam yuran * yuran-yuran perlu selaras dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan serta mengambilkira yuran-yuran tadika lain.

11. Butiran modal atau kewangan yang terlibat bagi penubuhan tadika ini. 12. Cadangan akaun untung rugi bagi satu bulan. 13. Nyatakan butir-butir kemudahan yang disediakan -perpustakaan, komputer, peralatan permainan dan sebagainya. 14. Maklumat bangunan atau premis. a. Jenis bangunan. b. Lokasi. c. Alamat bangunan. d. Butir-butir tuan punya atau pemilik bangunan. e. Bayaran sewa, tempoh sewa ataupun lease. f. Bilangan bilik darjah, makmal, perpustakaan, bengkel, pejabat dan lain-lain.

Tambahan 1. Bangunan sekolah perlu diletak di tempat yang sesuai. 2. Kemudahan dan kelengkapan yang disediakan adalah sesuai dan mencukupi bagi kursus yang dijalankan. 3. Ahli-ahli Lembaga Sekolah dan guru-guru terdiri daripada warganegara Malaysia. 4. Pihak sekolah dapat mengadakan guru-guru yang berkelulusan dan pengurusan yang cekap dan bertanggungjawab.

Nama Tadika 1. Nama boleh dianggap bersesuaian apabila ia munasabah, tidak mengelirukan, tidak menggambarkan sesuatu yang tidak benar ataupun menyentuh perasaan mana-mana pihak. 2. Apabila nama yang digunakan adalah nama orang kenamaan, pemohon perlu membuktikan persetujuan bertulis diperoleh daripada tuan punya nama ataupun daripada warisnya (apabila orang kenamaan itu telah meninggal dunia). 3. Penggunaan nama ringkas (initialis) tidak digalakkan. 4. Nama pemimpin ataupun orang kenamaan luar negeri tidak dibenarkan. 5. Nama negeri, bandar, daerah (di dalam atau di luar negeri) tidak dibenarkan. 6. Penggunaan bahasa Melayu diutamakan. 7. Nama yang diberikan perlu mempunyai latar belakang Malaysia. 8. Penggunaan nama ataupun ringkasan yang digunakan oleh parti politik tidak dibenarkan. 9. Nama perlu mendapat persetujuan pendaftar sekolah-sekolah.

Lokasi dan premis 1. Lokasi dan premis perlu sesuai dan selamat bagi tadika serta dilengkapi kemudahan-kemudahan asas, peralatan di dalam bilik darjah serta ruang yang sesuai bagi berekreasi. 2. Penubuhan tadika di bangunan bertingkat (rumah pangsa ataupun kondominium) boleh dipertimbangkan apabila premis itu diguna khusus untuk tadika (ada dinyatakan di dalam cerficite of fitness) oleh pihak berkuasa tempatan. 3. Tadika dan taska tidak boleh dikendalikan secara bercampur di premis yang sama. 4. Tadika di pusat membeli belah tidak dibenarkan. 5. Menggunakan kontena tidak dibenarkan.

Kurikulum Kurikulum yang digunakan menurut garis panduan kurikulum prasekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. Garis panduan boleh didapati Dewan Bahasa dan Pustaka.

Guru-guru 1. Guru-guru termasuk guru besar perlu terdiri daripada warganegara Malaysia (kecuali tadika ekpatriate). 2. Kelayakan minimum guru-guru perlu memiliki SPM ataupun setaraf.

3. Bagi guru besar disamping SPM perlu mempunyai pengalaman sekurangkurangnya 3 tahun ataupun pernah mengikuti kursus 6 bulan dalam bidang berkaitan. 4. Guru perlu mempunyai permit mengajar yang terkini.

Peringkat umur Pengusaha tadika tidak dibenarkan mengambil kanak-kanak dibawah umur 4 tahun.

Ekuiti 1. Warganegara asing tidak dibenarkan memiliki tadika. 2. Jika tadika ditubuhkan di bawah syarikat, pemilikan bumiputera perlu sekurang-kurangnya 30 peratus dan kekal. 3. Modal berbayar bagi syarikat yang mengendalikan tadika perlu tidak kurang daripada RM10,000.00.

Lampiran 4: Contoh Rekod Penilaian Kanak-Kanak

REKOD
PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

NAMA

: ________________________________________________

TADIKA

:_________________________________________________

ALAMAT :_________________________________________________

GAMBAR

KANDUNGAN

PENGENALAN REKOD PERIBADI MURID KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI KOMPONEN KOGNITIF KOMPONEN KEROHANIAN DAN MORAL KOMPONEN SOSIOEMOSI KOMPONEN KREATIVITI DAN ESTETIKA KOMPONEN FIZIKAL REKOD KEMAJUAN KANAK-KANAK

Rekod Peribadi Murid A) Butir-butir Murid Nama Murid : . Tarikh Lahir :.. Umur :.. Tempat Lahir :... Jantina: Keturunan: Agama: No. Surat Beranak:. Tarikh Masuk Tadika (Sekarang):. Nama Tadika Dahulu (Jika ada): Bil. Adik-Beradik:.. Anak Ke Berapa Dalam Keluarga: Bahasa Pertuturan (di rumah): 1). 2). 3). Alamat Rumah:.. Jarak Rumah Ke Tadika:.. Kenderaan Ke Tadika:..

B)

Butir Keluarga

Bil. 1 2 3 4 5 6 Nama

Kenyataan

Bapa

Ibu

Penjaga

No. Kad Pengenalan Keturunan Pekerjaan Warganegara No. Telefon

KOMPONEN BAHASA DAN KOMUNIKASI: BAHASA MELAYU Tandakan (/) dalam petak apabila murid sudah menunjukkan kebolehannya. Sila tinggalkan kosong apabila murid belum menguasai kemahiran itu.

Hasil pembelajaran 1. Kemahiran mendengar Mendengar dengan penuh perhatian ( ) Mendengar dengan mengecam kesamaan bunyi perkataan ( )

Peristiwa/ tarikh

Peristiwa/ tarikh

Peristiwa/ tarikh

Mendengar dan megecam bunyi berbeza ( ) 2. Kemahiran bertutur Berinteraksi dengan mesra ( ) Merangsang pertuturan dengan mesra ( ) Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul ( ) Melakonkan watak-watak mengikut situasi ( 3. Kemahiran membaca Mengenal bentuk huruf ( Mengenal huruf vokal ( ) ) )

Mengenal huruf konsonan ( Mengecam dan memadankan gambar ( )

Memperkenalkan dan menambahkan perbendaharaan kata ( )

Membina suku kata dan perkataan ( ) Membaca perkataan dan rangkai kata ( )

Membaca ayat dalam teks ( Memahami bahan yang dibaca ( Membimbing cara membaca ( Memupuk minat membaca ( 4. Kemahiran menulis Membina kemahiran menulis ( ) ) ) ) )

Menguasai kemahiran menulis ( )