Anda di halaman 1dari 66

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PERSEDIAAN MENGAJAR
NAMA :___________________________

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PERSEDIAAN MENGAJAR
NAMA KURSUS NO. MATRIK : : :

INSTITUS : I

MAKLUMAT PELATIH

PHOTO

NAMA : __________________________________________________________ NO. KAD PENGENALAN : ____________________________________________ NO. MATRIK : ____________________________________________________ KURSUS : ________________________________________________________ ALAMAT SEMASA LATIHAN MENGAJAR : ______________________________ ______________________________________ Tel : ______________________ ALAMAT TETAP : __________________________________________________ ______________________________________ Tel : _____________________ NAMA WARIS : __________________________________________________ ALAMAT : _______________________________________________________ _____________________________________ Tel : _____________________ TEMPAT LATIHAN : _______________________________________________ ALAMAT : _______________________________________________________ _____________________________________ Tel : ______________________ NAMA PENGARAH/PENGETUA : _____________________________________ NAMA PENSYARAH / GURU PEMBIMBING : 1. _____________________________________________________________ 2. _____________________________________________________________ NAMA PENSYARAH PENYELIA :

1. _________________________________ Tel : _______________________ 2. _________________________________ Tel : _______________________

ISI KANDUNGAN
BIL PERKARA / MAKLUMAT 1. Maklumat Pelatih Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah 2. Pendidikan Guru dan Falsafah Pendidikan Universiti 3. Falsafah, Visi, Misi, dan Polisi Kualiti UTHM. Visi, Misi, Objektif dan Objektif Kualiti Fakulti 4. Pendidikan Teknikal dan Vokasional. 5. Standard Guru Malaysia. 6. Lagu Guru Malaysia. 7. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. 8. Peraturan Latihan Mengajar. 9. Panduan Menulis Buku Persediaan Mengajar. 1 Takwim Institusi. 0. 1 Jadual Waktu. 1. 1 Senarai Nama Buku Teks dan Rujukan. 2. 1 Silabus Mata Pelajaran/Sukatan Pelajaran 3. 1 Huraian Silabus Mata Pelajaran 4. 1 Rancangan Kerja Bagi Tempoh Latihan 5. Mengajar. 1 Rancangan Persediaan Mengajar Mingguan. 6. 1 Rancangan Persediaan Mengajar Harian. 7. 1 Soalan Latihan. 8. 1 Skema Jawapan Soalan Latihan. 9. 2 Markah Percapaian. 0. 2 Catatan Pelatih.

2 2. 2 3. 2 4. 2 5.

Panduan Menulis Objektif Pengajaran. Teras Perkhidmatan. Nilai-Nilai Murni Lampiran

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara meyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU


Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersepadu, demokratik, progresif dan berdisiplin.

FALSAFAH PENDIDIKAN
Pendidikan di Universiti ini adalah usaha berterusan untuk menerajui program akademik yang berorientasikan pasaran dan berfokuskan pelajar menerusi pembelajaran melalui - pengalaman untuk menghasilkan sumber manusia terlatih dan profesional sebagai pemangkin ke arah kemajuan negara yang mampan.

VISI UTHM
Berazam menerajui aplikasi sains dan teknologi untuk kemakmuran sejagat

MISI UTHM
Untuk melahir dan melatih ahli profesional dan teknologi yang bersahsiah mulia dan berdaya saing di arena global melalui program akademik holistik dan pembudayaan ilmu serta penyelidikan yang berteraskan konsep tauhid.

MOTO UTHM
DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA

POLISI KUALITI
Matlamat Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ialah untuk menyediakan program akademik berkualiti berteraskan sains dan teknologi bagi memenuhi atau melampaui kehendak pelanggan melalui kecemerlangan pengurusan organisasi dan pembaikan berterusan. Pihak pengurusan tinggi dan staf disemua peringkat adalah komited untuk melaksanakan dan mengekalkan sistem pengurusan berkualiti yang efektif dangan memenuhi keperluan MS ISO 9001:2000. Objektif Kualiti Universiti wujud, dilaksana, dipantau dan secara berkala dikaji semula untuk menentukan percapaian, kesesuaian serta kemaskini bagi merealisasikan visi dan misi Universiti.

STANDARD GURU MALAYSIA

Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti.

LAGU GURU MALAYSIA


Guru Malaysia
Kami guru Malaysia Berikrar dan berjanji Mendidik dan memimpin Putra putri negara kita Pada Seri Paduka Kami tumpahkan setia Rukun Negara kita Panduan hidup kami semua Di bidang pembangunan Kami tetap bersama Membantu, membina Negara yang tercinta Amanah yang diberi Kami tak persiakan Apa yang kami janji Tunai tetap kami tunaikan Lagu & Lirik : Hashim Ahmad

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL VISI FPTV


Menjadi pusat rujukan bertaraf dunia dalam bidang Pendidikan Teknikal bertunjangkan tauhid ke arah mencapai wawasan Negara.

MISI FPTV
Melahirkan sumber manusia profesional bertaraf dunia dalam Pendidikan Teknikal untuk mempelopori, mengembang dan mengaplikasikan ilmu dan teknologi terkini melalui penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran bersepadu selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

OBJEKTIF FPTV

Mengendalikan program-program pengajian yang khusus dalam bidang Pendidikan Teknikal dan Vokasional di peringkat Sarjana Muda dan Pasca Ijazah.

Menjalankan penyelidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan dalam bidang Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Meningkatkan Profesionalisme staf dalam pengajaran dan pembelajaran untuk keperluan pembangunan sumber manusia negara.

Mempelopori kaedah dan menghasilkan bahan bagi peningkatan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Menawarkan kepakaran dalam bidang Pendidikan Teknikal dan Vokasional melalui pusat kecemerlangan. Membantu institusi pendidikan dan latihan serta industri ke arah meningkatkan profesionalisme sumber manusia. Memberi khidmat masyarakat ke arah menggalakkan pendidikan sepanjang hayat dalam bidang Pendidikan Teknikal dan Vokasional.

Menerbitkan bahan ilmiah untuk meningkatkan profesionalisme Pendidikan Teknikal dan Vokasional.

OBJEKTIF KUALITI FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL


1. Menjalankan program akademik yang memenuhi kehendak pasaran dan Standard Guru Malaysia.

2. Menghasilkan sekurang-kurangnya lima peratus graduan berijazah kelas pertama.

3. Mencapai 35 peratus staf akademik dengan kelayakan ijazah doktor falsafah dalam bidang masing-masing pada tahun 2015.

4. Mencapai 70 peratus penglibatan staf akademik dalam kerja penyelidikan, penerbitan dan perundingan pada tahun 2015.

5. Memastikan setiap staf diberi peluang menghadiri kursus pembangunan diri sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

BAHAGIAN A : TATA SUSILA LATIHAN PERGURUAN ( AMBIL DARI BUKU Panduan-selaraskan)


Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, taat setia, bertanggungjawab dan berkebolehan, menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip rukun negara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak-anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya. 1. Tanggungjawab Terhadap Pelajar

1.1

Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. Bersikap adil terhadap setiap pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama.

1.2 1.3 1.4

Merahsiakan maklumat sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. Membimbing atau mengajar tanpa sebarang bayaran. Menunjukkan etika yang baik kepada pelajar seperti cara berpakaian, pertuturan dan tingkah laku.

2.

Tanggungjawab Terhadap Ibu bapa

2.1 2.2 2.3

Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan ibu bapa. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya.

2.4

Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.

2.5 2.6

Mengelak diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

3.

Tanggungjawab Terhadap Masyarakat Dan Negara 3.1 Mengelak daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat dan negara, Negara. 3.2 Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama. 3.3 Menghormati memenuhi masyarakat segala tempat berkhidmat sebagai dan tanggungjawab seorang ataupun yang bertentangan dengan Rukun

warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.

3.4

Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.

3.5

Memberi kehidupan

sumbangan moral,

cergas

untuk dan

meningkatkan kecendikiawanan

kebudayaan

masyarakat. 3.6 Berpegang kepada tingkahlaku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan seharian dengan baik. 4. Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat Dan Profesion Perguruan

4.1

Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik atau maruah seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa.

4.2 4.3

Tidak

melibatkan dengan

diri

dalam

kegiatan

yang

boleh

menjejaskan kecekapan sebagai guru. Berusaha bersungguh-sungguh mengekalkannya membantu yang rakan baru menunaikan dengan kami tanggungjawab 4.4 Sentiasa perguruan. 4.5 Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. Melibatkan diri dalam mana-mana pertubuhan guru yang sah. dan sejajar

kemajuan ikhtisas dan sosial. bersedia sejawat terutamanya mereka dalam profesion

4.6

(Catatan : Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan).

BAHAGIAN B: PERATURAN LATIHAN MENGAJAR- ambil dari buku panduan


1. PENDAHULUAN Latihan Mengajar (LM) merupakan praktis pendidikan bagi pelatih dengan menggunakan segala teori dan kaedah yang telah dipelajari. Latihan ini juga merupakan syarat yang mesti disempurnakan oleh pelatih yang mengikuti Program Pendidikan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

2.

OBJEKTIF Objektif Latihan Mengajar ini ialah untuk: 2.1. Membina sahsiah yang positif dan membentuk daya ketahanan diri serta menghayati nilai-nilai murni ikhtisas pendidikan.

2.2. 2.3.

Memberi pengalaman Latihan Mengajar kepada bakal pendidik. Memberi pengalaman gerak kerja kokurikulum dan lainlain tanggungjawab dalam ikhtisas pendidikan kepada bakal pendidik .

2.4.

Menilai kebolehan pelatih sebagai pendidik seperti yang dikehendaki oleh Kod Etika Perguruan.

3.

TEMPOH LATIHAN Pelatih Program Pendidikan disyaratkan menjalani LM di institusi latihan yang ditentukan selama 16 minggu.

4.

SYARAT LULUS LM Untuk mendapat taraf lulus dalam LM, seseorang pelatih

4.1
4.2

mestilah menjalani LM selama 16 minggu tertakluk kepada perakuan Jawatankuasa LM. hendaklah menamatkan LM dengan memuaskan sebagaimana yang diperakukan oleh penyelia, pembimbing dan pengarah/pengetua institusi latihan.

4.3 4.4

mestilah menunjukkan sikap, disiplin dan tingkah laku yang memenuhi keperluan etika perguruan. hendaklah menunjukkan peringkat pencapaian dan

kemahiran mengajar yang

memenuhi tahap kelulusan

Diploma/Sarjana Muda/Sarjana untuk diperakukan kepada Mesyuarat Senat UTHM.

5.

KEPUTUSAN LM Keputusan akhir atau keseluruhan, akan diberikan gred seperti berikut:
Peratus Yang Diperolehi 85-100 80-84 75-79 Gred A+ A A70-74 B+ 65-69 B 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 Markah Mata Nilaian 4.00 4.00 3.94 3.88 3.82 3.76 3.70 3.62 3.54 3.46 3.38 3.30 3.24 3.18 3.12 3.06

60-64 B55-59 C+ 50-54 C 45-49 C42-44 D 0-39 E

65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 -

3.00 2.94 2.88 2.82 2.76 2.70 2.62 2.54 2.46 2.38 2.30 2.24 2.18 2.12 2.06 2.00 1.90 1.80 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 0.00

5.1

Kelulusan minima LM adalah seperti berikut, 4.1.1 bagi peringkat Sarjana lulus ialah B 4.1.2 bagi peringkat Sarjana Muda lulus ialah B4.1.3 bagi peringkat Diploma lulus ialah B-

5.2

Pelatih yang gagal dalam LM boleh memohon untuk mengulang berikutnya. LM. Jawatankuasa LM akan mempertimbangkan dan mengatur LM ulangan pada sesi

5.3

Pelatih yang gagal, diberi peluang sekali sahaja untuk mengulang LM pada sesi berikutnya.

6.

PENERANGAN UMUM DAN ARAHAN KEPADA PELATIH

6.1

Majlis Taklimat 6.1.1 Sebelum fakulti. menjalani LM, pelatih diwajibkan

menghadiri majlis taklimat yang dikendalikan oleh

6.1.2 Pelatih

hendaklah

menggunakan

kesempatan

tersebut untuk berbincang dengan penyelia bagi mendapatkan kefahaman mengenai prosedur LM. 6.2 Lawatan Ke Institusi Pelatih digalakkan membuat lawatan persendirian ke institusi latihan sebelum bermula LM untuk bertemu pengurus bagi mendapatkan: i) ii) penerangan mengenai latar belakang institusi. jadual waktu pengajaran dan takwim. silibus mata pelajaran. pelan institusi.

iii)
iv) 6.3

Melaporkan diri Pelatih mesti berada di institusi berkenaan pada pukul 8.00 pagi pada hari pertama LM dan melaporkan diri kepada pengarah/pengetua.

6.4

Perubahan Jadual Waktu 6.4.1 Pelatih hendaklah memberitahu penyelia sekiranya berlaku perubahan jadual waktu dengan seberapa segera. 6.4.2 Pelatih tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang diajar tanpa kebenaran pihak institusi.

6.5

Peraturan Pendidikan

Sekolah/

Politeknik/

Institusi

Latihan

Setelah melaporkan diri di institusi, pelatih telah menjadi salah seorang kakitangan institusi berkenaan. Oleh itu pelatih tertakluk kepada peraturan institusi dan bertanggungjawab terhadap pengurus. 6.6 Tatatertib Dan Kesopanan 6.6.1 Pelatih mestilah menghargai segala kemudahan yang disediakan oleh pihak institusi. 6.6.2 Pelatih mestilah sentiasa bertatatertib dan bersopansantun sepanjang masa menjalani LM. 6.7 Pakaian Etika berpakaian semasa bertugas merujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 6/1985 Peraturan Pakaian Guru Di Sekolah/Pensyarah Di Maktab Perguruan, Politeknik, LainLain Pegawai Dan Kakitangan Perkhidmatan Pelajaran Di Pejabat Pelajaran Daerah atau Bahagian, Jabatan Pelajaran Nageri Dan Kementerian Pelajaran. Pelatih hendaklah sentiasa berpakaian kemas bersesuaian dengan jenis aktiviti yang diajalankan oleh institusi berkenaan. 6.7.1 Pakaian sewaktu bertugas di bilik darjah bagi: Guru Lelaki

Seluar panjang, berbaju kemeja dan bertali leher atau "bush jacket" atau "lounge suite". Jika baju berlengan panjang, lengan baju hendaklah tidak dilipat. Baju hendaklah dimasukkan ke dalam. Kasut kulit atau lain-lain kasut yang sesuai

dengannya. Pakaian Baju Melayu lengkap dengan kain samping atau pakaian baju yang mirip dalam potongan Baju Melayu dan dipakai dengan seluar panjang. Pakaian Baju Melayu dengan kain sarung, "Jeans", "Track suit", seluar pendek, kemeja T sukan, jersi, kasut sukan, baju Hawaii, bajuk batik, selipar, kasut getah dan lain pakaian yang menjolok mata tidak dibenarkan sama sekali. Guru Perempuan Pakaian kebangsaan atau pakaian kaum masingmasing dan lain-lain jenis pakaian yang sesuai dan tidak menjolok mata. Kasut kulit, kasut bertutup, atau yang sejenis dengannya yang mempunyai bentuk yang sesuai dengan pakaian yang ditetapkan. Kasut sukan, "jeans", "slacks", "track-suit", kemeja T, jersi, seluar pendek dan apa-apa yang pakaian yang menutup muka serta lain-lain pakaian dari jenis kain jarang dan menjolok mata, tidak boleh dipakai. 6.7.2Pakaian sewaktu bertugas di luar bilik darjah

Ketika menjalankan gerak kerja pendidikan jasmani dan sukan bagi Lelaki dan Perempuan "Track Suit", seluar panjang yang sesuai, kemeja sukan, jersi, kasut getah, kasut sukan dan lain-lain pakaian sesuai yang tidak menghalang kecergasan dalam gerak kerja tersebut. Kasut tumit tinggi atau kasut kulit yang

mengganggu kecergasan gerakerja, sarung ketat atau seluar ketat, cheongsam, kebaya, sari dan lainlain pakaian dari jenis kain jarang dan menjolok mata, adalah tidak sesuai dipakai. 6.7.3 Sewaktu menjalankan kerja-kerja praktik di bilik makmal/Sains RumahTangga/ bengkel. Pakaian khas, untuk menjalankan kerja-kerja praktik di tempat-tempat berkenaan hendaklah dipakai. Seluar panjang dan berbaju kemeja. Sekiranya memakai baju berlengan panjang, lengan baju itu bolehlah dilipatkan jika perlu. Bagi guru perempuan, jenis pakaian sewaktu

bertugas di bilik darjah boleh dipakai dan hendaklah sesuai dengan jenis kerja-kerja praktik tersebut. 6.8 Rambut Pelatih tidak dibenarkan berambut panjang. Istilah

berambut panjang adalah seperti berikut.

i) Bahagian belakang :Rambut panjang jatuh melebihi ii) Bahagian depan : dahi. iii) Bahagian tepi : Rambut menutup telinga atau kedua-dua paras kolar baju. tengah Rambut panjang

menutup garisan

sebahagian daripadanya, dan 'sideburn' melebihi garisan tengah hidung. 6.9 Tanggungjawab Pelatih Terhadap Ikhtisas 6.9.1 Pelatih tidak dibenar meninggalkan institusi latihan dalam waktu kerja rasmi, kecuali kerana ada sebabsebab mustahak dan mesti mendapat kebenaran daripada pengarah/pengetua. 6.9.2 6.9.3 Pelatih mestilah menepati masa seperti yang terdapat dalam jadual. Pelatih dimestikan mengajar seperti biasa apabila institusi mengadakan mesyuarat kakitangan kecuali jika diminta menghadirinya oleh pengarah/pengetua. 6.9.4 Jika timbul sesuatu masalah yang berkaitan dengan institusi atau pelajar berjumpa atau dan lain-lain, berunding pelatih dengan dinasihatkan pembimbing. 6.9.5 6.9.6 Pelatih hendaklah sentiasa mengadakan perbincangan dengan pembimbing. Tugasan yang diberi kepada pelajar hendaklah diperiksa secepat mungkin. 6.10 Cuti

6.10.1 Pelatih tidak dibenarkan mengambil cuti semasa menjalani LM. Sekiranya sakit atau kecemasan surat akuan doktor dan surat permohonan cuti hendaklah diserahkan kepada pengarah/pengetua dan salinannya kepada pembimbing. Di samping itu, penyelia perlu diberitahu dengan segera. 6.10.2 Jumlah cuti sakit/kecemasan dalam tempoh LM, mestilah tidak melebihi 20% daripada jumlah hari LM. Jika jumlah cuti ini melebihi 20% pelatih diwajibkan mengulangi keseluruhan LM pada sesi yang berikutnya.

6.11 Buku Persediaan Mengajar 6.11.1 Setiap pelatih mesti menggunakan Buku

Persediaan Mengajar yang dikeluarkan oleh Fakulti Pendidikan Teknikal, UTHM. 6.11.2 Persediaan mengajar mesti dirancang dengan sempurna kurangnya Segala dan ditulis yang dengan rapi sekurangpengajaran. diisi sehari sebelum waktu

ruang

disediakan,

mestilah

dengan lengkap. 6.11.3 Jika persediaan mengajar tidak disiapkan atau dilengkapkan, maka pengajaran yang diselia pada hari itu dikira gagal. 6.11.4 Pelatih mestilah menyerahkan Buku Persediaan Mengajar kepada pengarah/pengetua untuk pemeriksaaan dan pengesahan setiap minggu.

6.12 Penggunaan Alat/Bahan Bantu Mengajar (ABBM) 6.12.1 Pelatih dikehendaki menggunakan ABBM dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 6.12.2 Kebanyakan institusi ada menyediakan berbagai kemudahan dari institusi ABBM. hendaklah Pelatih digalakkan dalam menggunakan ABBM tersebut. ABBM yang dipinjam dikembalikan keadaan baik mengikut tempoh yang dibenarkan. 6.12.3 Pelatih juga digalakkan membuat sendiri ABBM bersesuaian 6.13 Penyeliaan 6.13.1 Semasa taklimat LM, pelatih akan diberitahu Pelatih dengan tajuk pengajaran.

berkenaan

penyelia

masing-masing.

hendaklah memperkenalkan diri kepada penyelia berkenaan, apabila penyelia tiba di institusi. 6.13.2 Pelatih bertanggungjawab untuk menyerahkan

jadual waktu persendirian, takwim institusi, lakaran lokasi ke institusi dan bersama-sama dengan borang pengesahan lapor diri kepada penyelia tidak lewat daripada hari Jumaat minggu pertama. 6.13.3 Pelatih bilik bertanggungjawab Jika untuk menyediakan untuk supaya

kerusi dan meja penyelia di bahagian belakang darjah. menghadapi pelatih masalah menyediakannya, dinasihatkan

memberitahu pihak institusi.

6.13.4

Buku Persediaan Mengajar hendaklah diserahkan segera kepada penyelia yang masuk ke bilik darjah untuk proses penyeliaan.

6.13.5

Pelatih mestilah bersedia menerima penyeliaan, nasihat dan bantuan daripada pengarah/pengetua dan pembimbing.

6.13.6

Pelatih tidak berhak menentukan masa atau tarikh penyeliaan yang patut dilakukan oleh penyelia.

6.13.7

Lekatkan berkenaan.

catatan

penyelia

di

dalam

buku

persediaan mengajar bagi waktu penyeliaan yang

6.14

Tamat LM Pelatih mestilah menamatkan LM dalam jangka masa yang ditetapkan oleh Jawatankuasa LM. Jika pelatih meninggalkan LM sebelum tamat

6.14.1 6.14.2 6.14.3

tempohnya, maka keputusan LM ialah gagal. Pelatih dikehendaki memulangkan segala bahan, buku, dokumen dan lain-lain yang dipinjam dari pihak institusi, kakitangan atau pelajar institusi berkenaan. 6.14.4 Sebelum meninggalkan institusi, pada hari terakhir pelatih kasih. 6.15 Hal-hal Lain dinasihatkan supaya berjumpa dengan pengarah/pengetua untuk mengucapkan terima

6.15.1

Bantuan/Kecemasan Jika berlaku sebarang kecemasan, sila hubungi pihak berikut dengan seberapa segera,

(a) (b)
(c) (d)

Penyelia. Penyelia Zon. Moderator. Penyelaras LM.

BAHAGIAN C : MENGAJAR
1. Pengenalan Matlamat buku

PANDUAN MENULIS PERSEDIAAN

ini

ialah

untuk

memberi

latihan

dan

membiasakan pelatih membuat persediaan mengajar dengan cara yang sesuai dan bersistematik. Pelatih dan penyelia hendaklah menggunakan buku ini seperti yang digariskan di bawah: 1.1 Pelatih 1.1.1 Untuk mencatatkan segala perkara yang berkaitan dengan tugas pengajaran dan pembelajaran harian serta dapat menunjukkan setakat mana sukatan yang telah dan akan disempurnakan. 1.1.2 Untuk merekod dan meneliti kemajuan pelajar dalam mata pelajaran yang diajar. 1.1.3 Buku Persediaan Mengajar adalah sebagai satu bahan refleksi.

1.2

Penyelia / Pembimbing 1.2.1 Untuk 1.2.2 Untuk 1.2.3 Untuk menyemak menilai perancangan dan persediaan

mengajar pelatih. kebolehan pelatih melaksanakan dalam rancangan pengajaran. digunakan sebagai rujukan perbincangan.

2.

Maklumat Yang Perlu Dilengkapkan Pelatih dikehendaki mengisikan maklumat-maklumat yang

diberikan oleh pengurus institusi latihan semasa melapor diri. 2.1 Takwim Institusi Ruangan ini perlu diisi dengan segala aktiviti institusi yang telah dirancang seperti cuti, sukan, peperiksaan dan lainlain semasa LM. 2.2 Jadual Waktu Isikan mata pelajaran dan waktu yang telah diperuntukkan oleh pihak institusi latihan. 2.3 Buku teks dan Buku Rujukan Tuliskan nama buku teks yang digunakan dan buku rujukan yang sesuai untuk kegunaan pengajaran dan

pembelajaran mengikut mata pelajaran yang diperuntukan kepada pelatih. 2.4 Sukatan pelajaran Dapatkan sukatan pelajaran rasmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dari pihak institusi latihan atau Ketua Panatia mata pelajaran berkaitan. 2.5 Rancangan Kerja Bagi Tempoh LM Berpandukan Sukatan Pelajaran bagi mata pelajaran yang telah ditentukan, pelatih dikehendaki menyusun satu Susunan tajuk rancangan kerja untuk tempoh LM.

semestinya mengikut seperti dalam sukatan pelajar dan disusun mengikut kebijaksanaan pelatih mengaturkannya dengan persetujuan dan bantuan pembimbing. 2.6 Rancangan Kerja Mingguan Pelatih dikehendaki membuat perancangan kerja

mingguan dan ABBM yang

perlu disediakan pada minggu sebelum diperlukan untuk sesi pengajaran dan

pengajaran dan pembelajaran sebenar. Senaraikan semua pembelajaran pada minggu berkenaan di ruangan yang disediakan. 2.7 Persediaan Mengajar Harian Persediaan ini mestilah disediakan sehari sebelum

mengajar dan perlu dituliskan mengikut format yang disediakan. Setiap mata pelajaran yang akan diajar pada hari berkenaan mestilah dibuat persediaan mengajarnya

terlebih

dahulu.

Jika

pelatih

merancang

untuk

mengadakan ujian pada waktu berkenaan, ruangan ini perlu juga dituliskan persediaannya. 2.8 Soalan Ujian dan Skema pemarkahan Tulis atau kepilkan soalan ujian/peperiksaan dan skema pemarkahan yang lengkap di ruangan yang disediakan dalam buku persediaan mengajar. 2.9 Markah Pencapaian Catatkan semua markah pencapaian bagi setiap penilaian ke atas pelajar hendaklah dituliskan di ruangan yang disediakan.

2.10 Tugasan Setiap tugasan yang diberi hendaklah dinyatakan di ruangan yang disediakan. Tugasan ini seharusnya dilaksanakan oleh pelajar diluar bilik darjah. 2.11 Refleksi Pelatih 2.11.1 Catatkan penilaian kendiri dalam refleksi pelatih terhadap pengajaran yang baru / telah disempurnakan. 2.11.2 Catatkan perkara penting yang berlaku sepanjang pengajaran dan pembelajaran.

Peringatan: Segala maklumat yang diperlukan hendaklah diisi selewat-lewatnya pada akhir minggu pertama LM dimulakan.

TAKWIM INSTITUSI
Tarikh Hari Kegiatan / Maklumat

JADUAL WAKTU
Nama Pelatih: Masa Hari Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat R E H A T Subjek Kelas Masa __________________________________________________________

NAMA BUKU TEKS


Bi l

Kelas

Nama Buku

Pengarang .

Penerbit

Catatan

NAMA BUKU RUJUKAN

Kursus

Nama Buku

Pengarang

Penerbit

Catatan

SILABUS MATA PELAJARAN/SUKATAN PELAJARAN


Bi l Tajuk Kandungan Huraian

RANCANGAN BAGI TEMPOH LATIHAN MENGAJAR


Mulai.......................................................... hingga ............................................... Mata Pelajaran: ___________________________________________________________________ TAJUK HURAIAN ABBM /CATATAN

RANCANGAN MENGAJAR MINGGUAN


Minggu ke : ______ :_________________ Mata Pelajaran Mulai : _______________ hingga

Kelas/Tingk atan

Rancangan Mingguan

ABBM

Aktiviti Kokurikulum/Aktiviti Lain: Tarikh Hari Mas a Aktiviti

Tandatangan Pelatih: ..

Tandatangan Pembimbing/Penyelia: ..... ......................

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


Mata Pelajaran : Tingkatan/Kel as : Tempat : TAJUK OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ PENGETAHUAN SEDIA ADA
:

Tarikh : Bil. Pelajar : Masa :

ALAT/BAHAN BANTU MENGAJAR (ABBM)

PENGURUSAN KELAS/LANGKAH KESELAMATAN

PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI

SESI PENGAJARAN Masa Isi Pelajaran Pengenalan/Pra Pengajaran : Hasil Pembelajaran

Set Induksi:

Penyampaian isi :

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Masa Isi Pelajaran

Catatan Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Masa

Isi Pelajaran

Hasil Pembelajaran

Penutup

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

TUGASAN _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

REFLEKSI PELATIH _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

CATATAN PENYELIA / PEMBIMBING _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Tandatangan Penyelia / Pembimbing : _______________________

Nama :

SOALAN UJIAN
Tingkatan/Kelas :___________________________ Tarikh :______________________

Mata Pelajaran :______________________________________________________ Soalan : _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

SKEMA MARKAH UJIAN


Tingkatan/Kelas: ___________________________
___________________

Tarikh Ujian :

Mata Pelajaran : _________________________________________________________ Skema Pemarkahan : _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

MARKAH PENCAPAIAN UJIAN


Tingkatan/Kelas:_______________ Mata Pelajaran
: ___________________________

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama 1

Markah Ujian Ke 2 3 4

Catatan

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

REKOD KELAS GANTI


_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Tandatangan Pelatih: .. Pembimbing: .................

Tandatangan

CATATAN PELATIH
_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

PANDUAN MENULIS OBJEKTIF PENGAJARAN

1. Kata Kerja Operasional untuk Domain Kognitif

(pemikiran, pengetahuan)
PENGETAHU AN Definisi; Mengingati pembelajaran yang lepas PEMAHAMAN Definisi; Memahami maksud dari pembelajaran yang lepas APLIKASI Definisi; Menggunakan pengetahuan yang dipelajari ke dalam situasi baru ANALISIS Definisi; Memahami kedua-dua kandungan dan struktur yang dipelajari Contoh kata kerja; menganali sa mengkateg ori membandi ng membeza mengkontr as menggaris kan SINTESIS Definisi; Membina struktur baru dari pengetahuan dan kemahiran sedia ada Contoh kata kerja; menggabung membina merekabent uk membangun kan menghasilka n merancang mencadangk an PENILAIAN Definisi; Menilai hasil pembelajara n untuk tujuan tertentu

Contoh kata kerja; mendefinisi mengenalp asti melabel menyenarai menamaka n menyataka n mengingat semula

Contoh kata kerja; membincangk an menjelaskan menempatkan memberi contoh menterjemahk an menerangkan

Contoh kata kerja; mengaplikasi menjalankan mendemonst arsi menggambar kan menyediakan menyelesaika n menggunaka n

Contoh kata kerja; menaksir merumus menilai membeza memilih menyokon g menginter pret menjustifik asi

2.

Kata Kerja Operasional untuk Domain Afektif persetujuan


menyumbang bekerjasama mengikut penyertaan yang ikhlas membaca dengan sukarela memberi tindakbalas menziarah sukarelawan kesetiaan inisiatif kecenderung an pencarian keperihatinan melahirkan perasaan

3.

Kata Kerja Operasional untuk Domain Psikomotor

(perbuatan, kemahiran)
TANGGAPAN PENETAPAN TINDAKBALA S TERARAH Definisi; --------------------------------------MEKANISMA COMPLETE OVERT RESPONSE Definisi; --------------------PENYESUAIA N Definisi; Menggunakan kemahiran tertentu untuk menyelesaika n sesuatu masalah PENGURUSAN

Definisi; Perasaan yang memandu aktiviti motor

Definisi; Bersedia bertindak secara mental, emosi dan fizikal.

Definisi; Menunjukkan tindakan yang meningkatka n kecekapan, keyakinan dan kemahiran Contoh kata kerja; melengkapk an dengan yakin mengendali memberi demostrasi membaiki kecekapan meningkatk an kepantasan

Definisi; Mencipta contoh/Model baru untuk situasi tertentu

Contoh kata kerja;

Contoh kata kerja;

Contoh kata kerja; meniru menyalin membatas menjalankan aktiviti di bawah pengawasan amalan ulang cuba

Contoh kata kerja;

Contoh kata kerja; menyesuaik an mengurus semula mengubah menyemak membaiki ubah suai

Contoh kata kerja;

mengesan Postur yang bersedia mendengar


memerhati melihat mengenal menghidu merasa melihat menonton

meramal kedudukan badan mendirikan posisi badan meletakkan tangan, lengan, etc duduk

mengawal mengarah

merekabentuk

memandu cemerlang mengekalka n kecekapan mengelola mengetuai mengurus

membina membangunka n menghasilkan mencantum membentuk

bangun berhenti

membuat

menghasil menunjukka n ketangkasa n

menyempur na melaksana

TERAS PERKHIDMATAN AWAM


Berazam meninggikan Mutu Perkhidmatan Awam Bekerja dengan penuh tanggungjawab Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan Berusaha mengikiskan sikap mementingkan diri Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat Bekerjasama dalam membenteras kelemahan dan musuh-musuh Negara

Berpegang teguh kepada ajaran agama.

Baik Kerajina n Kasih Sayang Kebersihan fizikal dan Mental Kebebasa n Keberania n Kesyukur an Hati

Berhemah Tinggi

Berdikar i Kerjasa ma Keadilan Semangat Bermasyarakat Kesederhan aan Kejujura n Rasional

NILAI-NILAI MURNI

Hormat Menghorm ati

RUKUN NEGARA

Matlamat Rukun Negara


Mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; Memelihara satu cara hidup demokratik; Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; Membina satu masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden;

Prinsip-Prinsip Rukun Negara


Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran Perlembagaan. Kedaulatan Undang-Undang. Kesopanan dan kesusilaan.

61

THE BEST TEACHER IS THE ONE; WHO CAN CHANGE THE EAR TO AN EYE AND MAKE PEOPLE SEE THINGS CLEARLY

Senarai nama penulis / ajk lm Asran b. Hassan Razali b. Hassan

LAMPIRAN 1
Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987 Penyeliaan Pengajaran-Pembelajaran Tugas dan fungsi Pengetua/Guru Besar sebagai pemimpin profesionalisme, pengurus dan pentadbir hari ini adalah berbagai-bagai. Sebagai pemimpin profesionalisme di sekolahnya, tanggungjawab utama seorang Pengetua/Guru Besar ialah untuk

62

memastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum di sekolahnya. Pelaksanaan kurikulum dijalankan melalui proses dan aktiviti pengajaran-pembelajaran oleh guru-guru dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum di sekolah memerlukan penyeliaan rapi dan sistematis dari pihak Pengetua/Guru Besar sekolah itu. Ini termasuklah penyeliaan pengajaran-pembelajaran terhadap guru di dalam kelas yang sepatutnya menjadi perkara yang diutamakan dalam senarai tugas dan tanggungjawab Pengetua/Guru Besar. Oleh itu dan dengan tujuan mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran-pembelajaran di sekolah, Pengetua/Guru Besar hendaklah diperingatkan bahawa penyeliaan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas adalah merupakan tugas yang amat penting 2. Berikut adalah syor garis panduan bagi melaksanakan tugas penyeliaan di dalam kelas:

2.1 Rasional 2.1.1 Pelaksanaan kurikulum adalah unsur TERAS fungsi institusi persekolahan. Dengan itu perhatian yang lebih hendaklah diberikan kepada penyeliaan pengajaran-pembelajaran. 2.1.2 Sebagai pemimpin profesionalisme di sekolah, Pengetua/Guru Besar adalah pelaksana utama kurikulum di sekolahnya. Oleh itu tugas penyeliaan pengajaran-pembelajaran adalah merupakan tugas terpenting yang perlu dititikberatkan 2.1.3 Penyeliaan adalah satu aspek terpenting dalam pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Oleh itu penyeliaan tidak boleh dipisahkan dari perananPengetua/Guru Besar sebagai pengurus, pentadbir dan pemimpin profesionalismedi sekolahnya. 2.2 Tujuan 2.2.1 Mempertingkatkan daya profesionalisme Pengetua/Guru besar dan guru-guru dalam melaksanakan kurikulum sekolah melalui proses pengajaran-pembelajaran sejajar dengan falsafah, matlamat dan objektif sistem pendidikan negara 2.2.2 Berkongsi pengetahuan dan pengalaman bagi meluaskan sumber maklumat kepada Pengetua/Guru besar untuk memperbaiki proses pengajaran-pembelajaran di sekolahnya. Sumber maklumat ini juga boleh digunakan oleh Pengetua/Guru besar sebagai asas untuk menilai seseorang guru bagi tujuan tertentu. 2.2.3 Memupuk, memelihara dan memperkukuhkan hubungan profesionalisme dan Interaksi yang positif antara Pengetua/Guru Besar dengan guru, guru dengan guru dan antara guru dan murid. 2.2.4 Membantu guru-guru menjalankan tugas harian dengan lebih berkesan dan membentuk sikap guru ke arah yang lebih positif. 2.3. Bidang

63

2.3.1 Penyeliaan pengajaran-pembelajaran hendaklah ditumpukan kepada 2(dua)bidang: a. bidang organisasi b. bidang pengajaran dan pembelajaran Bidang Organisasi

Di antara ciri-ciri organisasi yang perlu diberi perhatian ialah : Iklim kelas Organisasi kelas Kawalan murid Komunikasi Motivasi Sikap murid Kebersihan dan perhiasan Penyeliaan gerakerja Penilaian prestasi Profil murid Panitia pelajaran Kesemua ciri ini adalah merupakan petunjuk yang boleh membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Bidang Pengajaran dan Pembelajaran

Di antara ciri-ciri yang perlu diperhatikan ialah: Rancangan pengajaran Objektif Isi kandungan Persediaan alat/bahan pengajaran dan penggunaannya Penyampaian isi pelajaran Teknik bersoaljawab Interaksi guru murid Penggunaan masa 2.4 Prinsip Perlaksanaan 2.4.1 Penyeliaan pengajaran-pembelajaran di kelas hendaklah dijalankan oleh Pengetua/Guru Besar ke atas semua guru 2.4.2 Rekod penyeliaan pengajaran-pembelajaran di kelas hendaklah dicatit dengan ringkas dan tepat 2.4.3 Penyeliaan pengajaran-pembelajaran hendaklah dirancang dengan seimbang dari segi masa, mata pelajaran, tingkatan/tahun dan guru 2.4.4 Tugas penyeliaan ini boleh dijalankan dengan bantuan Penolong Kanan dan Penyelia Petang. Walau bagaimanapun tanggung jawab sepenuhnya terletak di tangan Pengetua/Guru Besar 2.4.5 Penyeliaan pengajaran-pembelajaran di kelas hendaklah dijalankan secara

64

sistematis dan berlandaskan hubungan profesionalisme dengan guruguru dan bukan untuk mencari kesalahan. Dalam usaha mempertingkatkan prestasi pengajaran-pembelajaran di kelas, Pengetua/Guru Besar perlu mendapat maklumat yang tertentu. Maklumat-maklumat itu dapat digunakan oleh Pengetua/Guru Besar sebagai asas perbincangan dengan guru-guru. Surat Pekeliling ini adalah untuk mengingatkan kembali mengenai mustahaknya tugas-tugas penyeliaan pengajaran-pembelajaran sebagai salah satu tugas dan tanggungjawab.

LAMPIRAN 2

65

66