Anda di halaman 1dari 284

EDISI LENGKAP TAJDID GERAKAN DAKWAH DAN PERADABAN Merujuk Tahapan Turunnya Al-Quran .

Departemen Dakwah Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah 1426 H 2005 M

DAFTAR ISI DAFTAR ISI PAKET I FIQH MUDAWALATIZ ZAMAN Bab I Prinsip Pergiliran Zaman Arahan Allah Arahan Nabi SAW Berita Gembira Kemenangan Islam Sumberdaya Manusia Sumberdaya Alam Warisan Sejarah Bab II Arahan Pembaharu (Taujih Al-Mujaddid) Akar Krisis Ummat Islam Krisis Perasaan Terhadap Keagungan Islam Krisis Kebanggan Beragama Kehilangan Harapan Pertolongan Tuhan Bab III Solusi Atas Berbagai Krisis (Hillul Azamat) Memahami Islam Secara Detail Keimanan Yang Kuat Membangun Jamaah Bab IV Tahapan Turunnya Wahyu Sebagai Jawaban (Ar-Ruju Murattabah Hasban Nuzul) Argumen Orisinalitas Tekstual Argumen Kontektual PAKET II RISALATU AL- AQIDAH Bab I Prinsip Akidah (Risalatu al- Aqidah) Membaca sebagai Pilar Pembangunan Peradaban Membaca dalam Tinjauan Al-Qur an Ilmu Dalam Perspektif Islam Membangun Tradisi Ilmiyah Bacalah Dengan Asma Allah Bab II Ma rifatur Rabb (Mengenal Rabb) ila as-Suwar al-

Fakta Fakta Fakta Fakta Fakta

Sejarah Fithrah Indra Logika Tekstual

Fakta Sejarah Fakta Fithrah Fakta Indra Fakta Logika Fakta Tekstual I Ma rifatul Insan (Mengenal Manusia) Definisi al- alaq Secara Bahasa Definisi Al Alaq Secara Keilmuan Kesan Yang Dumunculkan Bab IV Ma rifatul Alam (Mengenal Alam Semesta)

Asal Kejadian Alam Sunnatullah Pada Alam Bab V Proses Lahirnya Syahadat Pada Surat Al surat Al Alaq) Fiqh Syahadat Syarat Diterimanya Syahadat Pembatal-pembatal Syahadat Loyalitas Dan Pengingkaran PAKET III RISALATU ASY-SYARI AH Bab I Prinsip Syariat Surat al-Qalam 1-7 Definisi kebahasaan qalam Mendalami qalamullah & karamullah Bab II Karakteristik Syariat Allah Rabbani (berketuhanan) Akhlaqiyah (membentuk moral) Insaniyah (manusiawi) Tanasuq (teratur) Syumul (universal) Bab III Jaminan Allah bagi yang Ber-Qur an Alaq (Asy Syahadat fii dhoui

Tidak gila Memperoleh pahala yang tidak terputus

Memiliki akhlaq yang agung Memiliki akhlaq yang agung Gila dunia, tahta dan wanita Balasan yang tidak abadi (temporal) Berperangai hina Bab V Profil Generasi Qurani PAKET IV RISALATU AL-AKHLAQ Bab I Risalah Al Akhlaq (Prinsip Akhlaq) Surat Al Muzzammil 1-9 Menjaga Stamina Ruhiyah -Shalat Malam -Membaca Al Quran -Mengingat Allah -Berserah Diri Kepada Allah -Tahan Uji -Hijrah Bab II Lulusan Madrasah Al Muzzammil (Khirriiju Madrasati Al Muzzammil) PAKET V RISALATU AD-DA WAH WAL HARAKAH Bab I Prinsip Dakwah dan Harakah Tafsir Surat Al Muddatsir 1-7 Qum Fa Andzir Tahapan Peringatan Mengagungkan Rabb Membangun Citra Diri -Kebersihan Jiwa -Kebersihan Moral -Kebersihan Harta -Kebersihan Kekuasaan Ketulusan Sabar Di Jalan Dakwah Bab II Tabiat Jalan Dakwah (Thabi atuth Thariq)

Bab III Metodologi Dakwah (Uslub Ad Dakwah) Bab IV Wawasan Seorang da i (Tsaqofatud Da i) PAKET VI RISALATU AL-JAMA AH Bab I Risalah Jama ah (Prinsip Jama ah) Makna Global Surat Al Fatihah Bab II Membangun Masyarakat Islam Dengan Spirit Al Fatihah (Binaul Mujtama Al Islami Fii Dhou i Surat Al Fatihah) Bab III Unsur-unsur Masyarakat Islam (Anashir Al Mujtama -Kawasan (Al Quro, Al Bi-ah) -Al Ummah (Penduduk, Ahl) -Aturan (Asy Syariah, Al Qanun) -Kepemimpinan (Al Imamah, Al Imarah) -Tugas Kepemimpinan (Wazhifah Al Imamah) Bab IV Paket Al Fatihah (Qism Al Fatihah) Tafsir Al Fatihah Kultur Masyarakat Al Fatihah Karakteristik Masyarakat Islam Sinopsis Operasional Tahapan Turunnya Wahyu Dalam Gerakan df

Al Islami)

. P N Sekretaris Dewan Syari ah Hidayatullah Segala puji hanya kepunyaan Allah subhanahu wa ta ala. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada uswah (teladan) kita Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam, para sahabatnya serta para pengikut setianya sampai akhir zaman. Kelahiran Hidayatullah identik dengan gerakan dakwah. Program utamanya berupaya mewujudkan agenda perubahan dalam skala kehidupan individu, keluarga, masyarakat secara mendasar dan terarah. Menata ulang pemikiran, karakter dan tindakan seseorang agar berfikir, merasa dan berperilaku sesuai dengan keinginan Allah atau maraji (referensi) Islam. Cita-cita awal lembaga dakwah yang berbasis di pesantren ini ingin menerapkan pola dakwah dan tarbiyah secara gradual (tadrijiyan). Metodologi pembinaan dengan mengacu kepada proses tarbiyah Allah kepada Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam di Gua Hira dengan materi tahapan nuzul-nya wahyu. Berdasarkan pendapat pakar tafsir dari kalangan sahabat, Ibnu Abbas, yaitu : al- Alaq, al-Qalam, al-Muzzammil, al-Muddatsir dan alFatihah. Ditutup dengan surat al-Fatihah, karena ia induk al-Quran (Ummul Qur an). Mereka yang memiliki kesiapan memahami, menghayati dan mengamalkan muatan al-Fatihah secara otomatis telah menjiwai seluruh isi alQuran. Prinsip dasar gerakan dakwah ini merujuk kepada wahyu secara tekstual dan kontekstual, didukung oleh sejarah perjalanan Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam dan realitas kebang-kitan kesadaran beragama ummat Islam hari ini. Dalam metodo-logi urut-urutan wahyu, dipilih pendapat Ibnu Abbas, tanpa menguran gi hormat kepada ahli tafsir yang lain, karena secara ilmiyah ia dikenal faqih dalam tafsir melebihi generasi sahabat yang lebih tua, berkat doa Nabi shalla-llahu alaihi wa sallam untuknya sejak ia di ayunan ibunya. .K.J.- H ...... .P ..K ...S.J.K .H.S.H.J.P ...N.J ...N.P.N .H.S.J Ya Allah, faqih-kanlah dia dalam urusan agama dan ajarilah dia ta wil . Dari Ibnu Abbas radhiya-llahu anhu: Umar mengajak aku ke sebuah diskusi yang diikuti orang-orang yang pernah mengikuti perang Badar yang terdiri dari orang tua, seakan-akan saya disejajarkan dengan mereka, kemudian ada seseorang yang bertanya, Kenapa pemuda ini dimasukkan dalam kelompok kita, padahal kita juga mempunyai anak yang sebaya dengannya? Umar menjawab, Itu pendapat kalian? Pada suatu hari Umar memanggil saya dan saya datang bersama-sama dengan para sahabat dan saya tahu bahwa Umar memanggil saya pada hari itu, adalah untuk menunjukkan kelebihan saya kepada mereka. Kemudian Umar berkata, Apakah pendapat kalian terhadap firman Allah yang berbunyi : idzaa jaa-a nashrullaahi wal fat-h? Salah

seorang diantara mereka menjawab, Kami diperintahkan untuk memuji dan memohon ampunan kepada Allah apabila kita mendapat pertolongan dan kemenangan . Para sahabat yang lain terdiam, kemudian Umar bertanya kepada saya, Apakah pendapatmu juga seperti itu, wahai Ibnu Abbas? Saya menjawab, Tidak. Umar bertanya lagi, Lalu bagaimana pendapatmu? Saya menjawab, Allah memberitahu kepada Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam bahwa ayat itu merupakan isyarat dekatnya kematian beliau. Yaitu Allah berfirman : idzaa jaa-a nashrullaahi wal fat-h. (apabila telah datang pertolongan dari Allah), itu adalah tanda dekatnya ajalmu wahai Muhammad, maka sucikanlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadaNya karena Dialah Zat Yang Maha Penerima taubat. Kemudian Umar radhiya-llahu anhu berkata, Saya tidak mengetahui kandungan ayat itu melebihi dari apa yang kamu katakan. (HR al-Bukhari). seorang diantara mereka menjawab, Kami diperintahkan untuk memuji dan memohon ampunan kepada Allah apabila kita mendapat pertolongan dan kemenangan . Para sahabat yang lain terdiam, kemudian Umar bertanya kepada saya, Apakah pendapatmu juga seperti itu, wahai Ibnu Abbas? Saya menjawab, Tidak. Umar bertanya lagi, Lalu bagaimana pendapatmu? Saya menjawab, Allah memberitahu kepada Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam bahwa ayat itu merupakan isyarat dekatnya kematian beliau. Yaitu Allah berfirman : idzaa jaa-a nashrullaahi wal fat-h. (apabila telah datang pertolongan dari Allah), itu adalah tanda dekatnya ajalmu wahai Muhammad, maka sucikanlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadaNya karena Dialah Zat Yang Maha Penerima taubat. Kemudian Umar radhiya-llahu anhu berkata, Saya tidak mengetahui kandungan ayat itu melebihi dari apa yang kamu katakan. (HR al-Bukhari). Dalam suhu kehidupan perpolitikan yang cenderung represif saat itu, Almarhum menggagas berdirinya Hidayatullah dalam bentuk pesantren. Memilih model pendidikan non-formal ini, karena pesantren telah menyatu dengan jiwa bangsa Indonesia. Juga sebagai sarang laba-laba (bait al- ankabut) yang difungsikan sebagai pagar pembibitan da i yang ingin diorbitkan ke tengah-tengah masyarakat. Sebelum kelahirannya, program unggulan yang dipusatkan di Karang Bugis, oleh pendiri lembaga Islam kelahiran kota Makassar itu, adalah aktifitas dakwah yang bersifat spesifik, tabligh. Gelora (thumuhat) yang menyemangati seluruh aktifis Hidayatullah ketika itu adalah terus berdakwah, pantang menyerah. Firman Allah yang senantiasa diintrodusir secara rutin, dalam setiap momentum dan kesempatan adalah, kuntum khaira ummatin (kamu adalah ummat yang terbaik), merujuk surat Ali Imran: .P.J.K .H.H.J.H.J.H .H.K ..J.P.J.H.K .H.P.J.K.P.J. .H .K..J.H.J .P.J.P.J.H.J.PH ..N.Pm ..J.K.H.J..K.N..K .H.J.P.P.J .K..K .)......:110( Kamu adalah ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (QS. Ali Imran : 110).1 Di kampus Pesantren, setiap menjelang waktu shalat petugas ta mir memberikan warning untuk persiapan shalat, sebagai wujud dakwah di kalangan internal warga. Karena santri didoktrin sebagai hamba Allah, maka 1 Lihat juga, surah Ali Imran : 104.

seluruh aspek kehidupan keseharian di Pesantren adalah membesarkan asma Allah. Dan sebagai khalifah, kehidupan keseharian didominasi dengan jadwal shalat. Kita akan gagal sebagai wakil Tuhan , jika diatur oleh jadwal pekerjaan dan kesibukan kita. Kampus seluas 200 hektar di Balikpapan didesain sedemikian rupa agar menggambarkan secara kongkrit suasana kehidupan alamiyah, ilmiyah dan Islamiyah. Semua sisi kehidupan di Pesantren diupayakan menyemai kehendak-kehendak Allah. seluruh aspek kehidupan keseharian di Pesantren adalah membesarkan asma Allah. Dan sebagai khalifah, kehidupan keseharian didominasi dengan jadwal shalat. Kita akan gagal sebagai wakil Tuhan , jika diatur oleh jadwal pekerjaan dan kesibukan kita. Kampus seluas 200 hektar di Balikpapan didesain sedemikian rupa agar menggambarkan secara kongkrit suasana kehidupan alamiyah, ilmiyah dan Islamiyah. Semua sisi kehidupan di Pesantren diupayakan menyemai kehendak-kehendak Allah. Sejak usia muda keinginan pendiri untuk men-setting kader-kader dakwah (rijalud da wah), selalu memenuhi kecapi batinnya. Beliau menyadari langkanya penerus perjuangan dakwah yang bisa menangani dakwah dalam arti yang seluas-luasnya secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. Keterlibat-an Almarhum dalam berbagai organisasi kader pelajar, mahasiswa, dan dakwah dimanfaatkan untuk melakukan pela-tihan-pelatihan (daurah) dakwah, kursuskursus, serta kuliah-kuliah calon muballigh. Di Muhammadiyah, tempat beliau aktif merintis karir sebagai da i sejak remaja, Almarhum selalu memfokuskan aktifitas kesehariannya pada bidang dakwah dan pengkaderan. Beliau mentransfer nilai-nilai perjuangan dan kepemimpinan kepada para santri bahwa setiap seruan ke jalan yang diridhai oleh Allah pasti ada yang memberikan respon yang li kulli da watin mujiib (setiap seruan kebaikan pasti ada yang menyambut). Gerakan dakwah akan disambut oleh pendukung utama, yang memiliki karakter seperti Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan dan Ali. Akan didukung pula dari kalangan wanita seperti Khadijah, Asma binti Abu Bakar, Sumayyah dan shahabiyat yang lain. Demikian pula akan didukung oleh simpatisan dakwah seperti Abu Thalib & Waraqah bin Naufal. Disamping di-backing oleh pengikut yang setia, harakah da wah akan berbenturan dengan kepentingan musuh dakwah dari internal barisan dakwah yang terdiri dari kaum munafik seperti Abdullah bin Ubay dan anak cucunya, dan musuh eksternal dakwah seperti Abu Lahab dan Abu Jahal serta para pengikutnya. Jadi, sunnatullah dalam dakwah menawarkan peluang dan tantangan yang sama berat dan besar. Yang melatarbelakangi pemikiran dan bisikan batinnya untuk terus berupaya mencetak kader-kader da i yang memiliki kecerdasan otak dan batin, karena melihat kenyataan di lapangan, sedikitnya muballigh yang memiliki kesiapan lahir dan batin untuk terjun dalam totalitas kehidupannya di medan dakwah. Hal itu tidak sepadan dengan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan sentuhan intelektual dan spiritual yang bisa membantu dalam memahami, mengamalkan dan memperjuang-kan tegaknya dienul Islam. Umumnya, tenaga-tenaga lulusan

pendidikan agama tidak tertarik menggeluti proyek peradaban dakwah yang memerlukan dedikasi yang tinggi itu. pendidikan agama tidak tertarik menggeluti proyek peradaban dakwah yang memerlukan dedikasi yang tinggi itu. halaqoah ta lim dan pengajian umum. Apakah program dakwah berhenti dengan kematian penggagasnya? Sama sekali tidak. Idealisme dakwah akan terus dinyalakan, dan tahapan-tahapan dakwah yang akan dilalui terus digulirkan, hingga seluruh penduduk bumi ini merasakan kenikmatan dan kasih sayang Islam. Idealisme santri di Kampus Pusat Balikpapan tidak tertampung, akhirnya para da i-nya disebar terus hingga kini. Sampai suatu saat kelak Islam ini dikembalikan ke fungsi dan peranan utamanya untuk kaffatan lin-naas dan rahmatan lil alamin (universal). Pada era reformasi saat ini dan pasca perubahan struktur organisasi Hidayatullah dari Orsos menjadi Ormas, agenda-agenda penting dakwah memiliki tantangan dan peluang yang sama besarnya. Momen-tum keterbukaan ini menuntut aktifis Hidayatullah untuk meningkatan pemahaman yang utuh (al-fahm asy-syamil) dan komitmen yang teguh (al-iltizam al-kamil) dalam pengembang-an konsep dan program dakwah dalam berbagai dimensi kehidupan; dengan harapan eksistensi gerakan pencerahan pemikiran dan spiritual Hidayatullah bersama lembaga ke-Islam-an yang lain mengakar di hati ummat bahkan berada di baris terdepan dalam menggulirkan tranformasi kehidupan yang sejuk dan beradab sesuai dengan cita-cita awalnya. Dari sinilah keberhasilan dakwah diuji pada dataran konsep dan realitas untuk menjawab berbagai tantangan kekinian dan kedisinian umat Islam. Maka perlu disusun materi dakwah yang sistematis, sebagai pewarisan nilai dan amal kepada generasi yang akan datang. Buku ini disusun diantaranya untuk memenuhi harapan diatas. Tiadalah taufiq dianugerahkan kepadaku kecuali dari Allah, tiadalah keinginan bagi saya kecuali perbaikan sesuai dengan kemampuanku. Kemudian Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada (pula) yang berlomba-lomba berbuat kebajikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. (QS. Fathir : 32). Jakarta, Rabi ul Awwal 1426 H Ust. Hamim Thohari, Msi

. P N Ketua Departeman Dakwah DPP Hidayatullah Segala puji hanya kepunyaan Allah subhanahu wa ta ala. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada uswah (teladan) kita Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam, para sahabatnya serta para pengikut setianya sampai akhir zaman. Materi-materi pembinaan (mawad tarbawiyah) dalam buku ini adalah wasilah tarbiyah (media pendidikan), tazkiyah (penyucian) dan tarqiyah (peningkatan kualitas) bagi aktifis Hidayatullah secara mikro dan masyarakat yang memerlukannya secara umum. Materi merujuk referensi utama al-Quran dan alHadits, di samping bersumber dari para muassis dan masyasikh (pendiri dan pembina) Hidayatullah yang telah terbukti dengan ikhlas mentransfer ilmu dan nilai kepada para mutarabbi (anak didik). Penyunting memformat semua materi dalam bentuk rasmul bayan (mind mapping, skema, peta pikiran) berbahasa Arab dan diterjemahkan secara singkat disertai dalilul nash (argumentasi tekstual) dari al-Quran dan al-Hadits serta Sirah Nabi pada masing-masing skema; dengan maksud agar pembaca lebih mudah dan akseleratif dalam menangkap subtansi tema (maahiyatul maudhu ). Buku ini berisi 6 paket materi (sittu mawad). Masing-masing paket merujuk kepada al-mashdar al-wahid (referensi utama) al-Quran, al-Hadits dan argumentasi kontekstual. Paket Pertama, Fiqh Mudawalatiz Zaman (Memahami Prinsip Pergiliran Zaman). Paket Kedua, Risalah al- Aqidah (Prinsip Aqidah). Paket Ketiga, Risalah asy-Syari ah (Prinsip Syari ah). Pakat Keempat, Risalah al-Akhlaq (Prinsip Akhlaq). Paket Kelima, Risalah ad-Da wah wal Harakah (Prinsip Dakwah & Harakah). Paket Keenam, Risalah al-Imamah wal Jama ah (Prinsip Jama ah). Melalui wasilah bayan tafshili (media penjelasan secara detail) diharapkan tema-tema yang dibahas dalam buku ini memiliki ma nawiyah (spirit) yang membangkitkan ghirah keIslaman aktifis Hidayatullah. Untuk menangkap ruh tarbiyah dan da wah ini, mutarabbi (obyek didik) bisa mempelajarinya secara otodidak, atau diperoleh dengan manhaj at-talaqqi (metode penerimaan dengan menghadap instruktur) dengan penjelasan secara ijmal (global) dan di-tashhih. Metode menyimak secara langsung inilah yang diajarkan oleh Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam. Sesuai dengan karakteristik ajaran Islam itu sendiri, materi tarbiyah disini bersifat infitahiyah (inklusif). Di dalamnya bukanlah sesuatu yang bersifat qath i (pasti). Ia adalah hasil ijtihad (kesungguhan berfikir) para ulama dakwah untuk mendekatkan diri kepada al-haqq (kebenaran). Semakin sering dikaji dan diperdalam (ad-dirasah wa al isti ab), akan melahirkan kader dakwah (rijalud

da wah) yang memiliki wawasan, komitmen dan kesadaran baru. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam dalam salah satu haditsnya : da wah) yang memiliki wawasan, komitmen dan kesadaran baru. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam dalam salah satu haditsnya : H.J.H.K.H .K.H ..K.H.H .H.J.H.H.P ..P .H..H.J.H.H.J.J)... ... .....(. Barangsiapa yang mengamalkan yang diketahuinya maka Allah Swt akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. (HR. Abu Syaikh). Tiada pembelajaran yang lebih efektif melebihi mengamalkan-nya dan mengajarkannya kepada orang lain. Kekayaan materi yang kita belanjakan akan habis (mafqudah), sedangkan ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada yang memerlukan akan berbuah. Dan buah itu akan mendatangi pemiliknya, tanpa salah alamat. .H.J.H..K.Hm ..N .H.P.J.H ..) K (..H..:H ..J..KJ.P ..KJ.H..K ..KJ.. ..K ..J..HJ. K .H.K.H .H ..J..KJ....N..K.P .H..KJ.. .H.H ....S.H..K .H.K.H.H .P.N.. .H.H ...J .K ..H.- H ...... Ilmu itu ada dua macam, ilmu di dalam dada, itulah yang bermanfaat, dan ilmu sekedar di ujung lidah, maka itu akan menjadi saksi yang memberatkan (menggugat) manusia . Buku ini berhasil disusun atas ikhtiar dan kerjasama berbagai pihak. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada tiem penyusun yang telah bekerja maksimal sehingga dapat merampungkan materi yang dibutuhkan. Terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada Ketua DPW Hidayatullah Kepulauan Riau yang dengan ikhlash memfasilitasi pertemuan tiem dalam penetapan dan penyusunan materi buku ini. Saran dan kritik yang konstruktif (at-taujih wal iqtirahat) dari para ahli, alim ulama sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini pada masa-masa mendatang. dan untuk itu diucapkan terima kasih. Semoga Allah subhanahu wa ta ala membalasnya dengan balasan yang terbaik. Akhirnya semoga dengan materi tarbiyah ini memberikan manfaat yang berkesinambungan (istimrar), dalam memberikan pemahaman yang utuh dan komitmen yang kuat dalam berIslam kepada generasi yang akan datang. Besar harapan kita konsep-konsep pengembangan materi akan terus bergulir sesuai dengan kebutuhan zamannya, untuk menyongsong pergiliran dan pergantian zaman; karena sesungguhnya masa depan itu milik ummat Islam (al-mustaqbal lil muslimin). Amin, ya rabbal alamin.

Jakarta, Rabi ul Awwal 1426 H Drs. Tasyrif Amin df

. $ Memahami Prinsip Pergiliran Zaman . .. ........ ... .

...... ...... . ................................ .... ....................................... .. .......... ........................................... ..... ................... ............ ............................. ......u.........u.......... ......... ............................................................

MEMAHAMI PERGILIRAN ZAMAN Khilafah (Formalitas) Blok Timur & Blok Barat Jahiliyah di Abad XX Fase Raja yang Menggigit Fase Diktator Global Gerakan Islam Sistem Islam Fase Khilafah ala Manhaj Nubuwah Sarana Material & Imaterial (SDM dan SDA) yang dimiliki umat Islam Pengalaman Sejarah Tujuh Abad Kabar Gembira Kemenangan Islam Fiqh Pergiliran Zaman ARAHAN ALLAH ARAHAN NABI Kurun Terbaik Salafus Shalih Sistem Islam Fase Kenabian Fase Khilafah yang Lurus Kerajaan (operasional) Gedung Putih Dimensi Keteladanan Dimensi Sistem yang Diikuti

BAB I .. ...... ..... . PRINSIP PERGILIRAN ZAMAN Arahan Allah (taujih rabbani) .P.J.K.K.J..H K..J.H.J.H.J.P.J.H.J .H.H .H.K.P..J .H.H .H.J.H.P.J ..H.H .J.P.P .J.H.H.J .J .H.N ..J.H.J.H .H.J.. .K.P.J.) P. ..... .: Janganlah kamu merasa hina, dan jangan (pula) bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman. Jika kamu ditimpa penderitaan maka kaum (kafir) juga merasakan penderitaan yang sama. (QS Ali Imran : 139-140. Lihat juga ayat 104). Jika mencermati kondisi ummat Islam belakangan ini sungguh menjadikan hati kita tersayat. Betapa penderitaan berkepanjangan yang menderanya tak kunjung berakhir, musibah demi musibah datang silih berganti, cobaan demi cobaan yang menyelimutinya tak kunjung lepas. Namun, yang perlu kita sadari bersama bahwa kaum selain kita juga merasakan kesulitan yang sama. Hanya saja obyek perasaan derita kita berbeda dengan yang mereka rasakan. Kesulitan kita adalah betapa beratnya mempertahankan komitmen (iltizam), keteguhan (tsabat), kesabaran, serta konsistensi (istiqamah) dalam menjalankan syariat Islam di tengah-tengah gegap-gempitanya manusia yang berkonspirasi memarjinalkan peran Allah dalam kehidupan ini. Sedangkan kesulitan kaum kafir adalah mempertahankan status quo kebatilan di tengah maraknya kebangkitan ummat Islam (nahdhatul ummah). Fenomena kesadaran beragama para mahasiswa, intelektual, kaum perkotaan semakin menggeliat. Mereka berusaha secara maksimal untuk membendung gejala kesadaran kembali ke Islam. Nampaknya kebangkitan Islam itu tidak bisa diredam dan diredupkan. Usaha mereka hanya sia-sia belaka. .H .K.J.P.J.P.J (140-139 .K.H.K.J.H .K.K.P ..J.P.N..H ..).. .: Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang beriman). (QS al-Fath : 29). .P.K.J.P.J.HH. .J.P.J.PK ...P.J.H. .K.K..HJ..H.K.K.J.H.H.J..H. .P.K.N.H.J ..J.H..K.P.J.H .P.N..H .K.J.H.J.H.H .H.P.H.J.P .K..J.P.H ..H.K.J (29 .P.K .N .P.J.H .P .H.H.J .K ..J.H.S .K.P.J.K.H.P .H.H ....S.J.K .S.P . .H.H.J.H.K.H ..J.P.J.K.P.J Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut

(ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupn orang-orang kafir tidak menyukai. Dialah yang mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun (33-32 .. .H.H. .H.K . .H ..)... .:

orang-orang musyrik tidak menyukai. Shaff : 8-9; al-Fath : 28).

(QS At-Taubat : 32-33. Lihat juga : ash-

orang-orang musyrik tidak menyukai. (QS At-Taubat : 32-33. Lihat juga : ashShaff : 8-9; al-Fath : 28). P.P.J.P.P.HJ..J.H.P .H.H ..P.J.K.J .H.J.H.K.H ..J.H.J.H..P .K.J..HJ..H.K.K.J Telah nampak kebencian pada mulut-mulut mereka, dan apa yang disimpan di dada mereka lebih besar. (QS Ali Imran : 118). Jadi tidak kita saja yang menderita kesulitan, mereka juga merasakan kesulitan dalam menghadapi banyaknya kaum terpelajar, bangsa-bangsa di negara maju yang ingin kembali kepada ajaran yang sesuai dengan fithrah mereka. Setelah mereka lari dari agama (kristen) karena dianggap menghambat kemajuan berfikir. Dan terjadilah kebebasan yang tak terkendali. Sains dan teknologi yang menjanjikan sarana kehidupan (wasilatul hayat) pada kehidupan globalisasi sebagai produk paham kebendaan (materialisme), terbukti gagal dalam memandu manusia modern menemukan kebahagiaan hidup.2 Mereka kembali kepada aliran eksistensialisme (hati nurani). Tetapi hati nurani seseorang dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, pergaulan, persepsi, kebiasaan yang berbeda-beda. Kita juga merasakan kesulitan dalam mendesain kehidupan ini hanya mencari ridha Allah, saat dimana kebanyakan manusia ingin mencari keridhaan, restu kepada selain Allah. Oleh karena itu pada bagian ayat berikutnya Allah memberikan hiburan (tasliyah) kepada kita. .H..KJ.H .J.H.N..P . ...... .. ..H.J.H ...N..K .K.H.H.H.J .H ..P ..N.K.J.H ..H.P..J .H.H.N.K.H .K.J.P.J.P.H..H.H ..H..H.P..K...N..K.K.J.H .)......:140( Demikianlah hari-hari itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar memperoleh pelajaran), dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zhalim. (QS Ali Imran : 140). Terkadang kaum beriman itu sedang naik di atas pada masa keemasannya. Menempati posisi penting dan strategis. Adakalanya jatuh terpuruk, dan kaum kafir berjaya di dunia ini. Tentu kejayaan yang diraih selain kita adalah kejayaan yang palsu. Sementara kejayaan yang kita peroleh adalah kemenangan sejati. Kemenangan yang mencerahkan, menampakkan cahaya kebenaran. Sebab kejayaan orang kafir itu tidak mendapat arahan, bimbingan dan petunjuk dari Allah, sedangkan kejayaan ummat Islam memperoleh restu dari Allah. Kejayaan kaum muslimin terjadi ketika kita menyaksikan kembalinya kekuasaan Allah di dunia ini, secara de jure dan de facto (secara syar i dan kauni). Fiqh pergiliran dan pergantian zaman adalah sebuah kenyataan sejarah kehidupan manusia yang patut kita jadikan renungan secara mendalam. Timbul 2 al-Islamu Hadharatul Ghaad (Islam Peradaban Masa Depan), karya Dr. Yusuf alQardhawi.

tenggelamnya bangsa di muka bumi ini memiliki maksud spesifik di mata Allah subhanahu wa ta ala. Agar Dia mengetahui siapa diantara kita yang benarbenar beriman dan Dia mengambil sebagian komunitas itu sebagai syuhada . Barangsiapa memperhatikan keadaan ummat-ummat sepanjang sejarah maka ia akan mendapatkan pelajaran bahwa obor peradaban berpindah dari bangsa satu ke bangsa lain, dari satu tangan ke tangan lain. Sesungguhnya perputaran (saat) ini adalah milik kita, bukan melawan kita, kata Hasan al-Banna. Dahulu kepemimpinan dunia di tangan negara-negara Timur, melalui peradaban Fir aun, Asyuriah, Babylonia, Chaldea, Phoenisia, Persia, India dan China; kemudian ke Barat melalui peradaban Yunani dengan filsafatnya yang terkenal, berpindah lagi ke Timur lewat peradaban Arab-Islam, peradaban yang menyatukan iman dan ilmu, materi dan spiritual, lahir dan batin, lalu tenggelam dan melupakan risalahnya.3 Barat memegang kendali kepemimpinan dunia. Akan tetapi ia tidak amanah. Bahkan mengalami kebangkrutan norma, melampaui keadilan, memetingkan kekuatan dari kebenaran, materi atas ruhani, benda atas manusia. Merupakan kewajaran bila obor peradaban harus berpindah ke tangan lain.4 Kesadaran kita terhadap prinsip mendasar (mabda asasi) ini harus melekat dalam totalitas kepribadian kita sebagai sosok muslim, sosok yang memposisikan diri sebagai bagian dari elemen perubah (min anashirit taghyir). Supaya sedikit pun kita tidak melangkah ke jalan lain selain jalan Allah. Tidak sedetik pun kita berfikir untuk memilih alternatif lain selain solusi dari Allah . Kalaupun orang lain tidak tahan, tidak sabar, kurang teguh menapaki tabiat perjalanan dakwah ini, tidak mengurangi stamina fisik dan ma nawiyah (spirit) kita. Arahan Nabi (taujih nabawi) Prinsip pergantian zaman ini juga selaras dengan prediksi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam besar dalam bidang hadits Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi dari Abu Hudzaifah, intelijennya Nabi shalla-llahu 'alaihi wa sallam (shahibus sirr) pada 14 abad yang silam. .H.P.J.P ....P.N.P .K.J.P.J.H ..H..H ..HP ..J.H.P.J.H .P.N .H.H.J.P.H ..K..H .H.. H .H.J.H.H.J.H.H. Adalah (fase kepemimpinan) nubuwah ada pada kalian apa yang Allah kehendaki terjadi. Kemudian Allah mengangkatnya manakala Dia menghendaki mengang-katnya. 3 al-Mubasysyirat bi Intisharil Islam (Berita-berita Gembira tentang Kemenangan Islam), karya Dr. Yusuf al-Qardhawi. 4 Hal Satasquthu Amrika Kamaa Saqathath al-Ittihadu as-Sufyieti (Apakah Amerika akan Runtuh Seperti Uni Soviet?), karya Mahmud az-Zuby.

Inilah periode awal perjalanan sejarah ummat Islam. Saat itu ummat Islam dipimpin langsung oleh manusia paripurna (insan kamil), pemimpin orangorang yang bertaqwa (imamul muttaqin), panglima para mujahid (qa-idul mujahidin), yaitu Muhammad shalla-llahu alaihi wa sallam. Mereka langsung dipandu oleh figur teladan (uswatun hasanah) sejak masa kesulitan, kegoncangan (fatrah al-idhthirab) di Mekah sampai jaya di Madinah. Sejak sebelum berfikir tentang perang sampai berkali-kali terjun di medan laga. Sejak sebelum berfikir tentang format kepemimpinan sampai menjadi pemimpin yang disegani di Jazirah Arab. Manusia penunggang onta yang tertata ulang persepsi (tashawwur) dan mata hati (bashirah) mereka tentang Tuhan, alam sekitar dan diri mereka sendiri, terbukti dalam sejarah memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi penghulu dunia (ustadziyatul alam). Beralalulah masa keemasan itu ( ashrudz dzahab) selama 23 tahun. Ketika Allah menghendaki, Ia mencabut masa kejayaan itu. Inilah periode awal perjalanan sejarah ummat Islam. Saat itu ummat Islam dipimpin langsung oleh manusia paripurna (insan kamil), pemimpin orangorang yang bertaqwa (imamul muttaqin), panglima para mujahid (qa-idul mujahidin), yaitu Muhammad shalla-llahu alaihi wa sallam. Mereka langsung dipandu oleh figur teladan (uswatun hasanah) sejak masa kesulitan, kegoncangan (fatrah al-idhthirab) di Mekah sampai jaya di Madinah. Sejak sebelum berfikir tentang perang sampai berkali-kali terjun di medan laga. Sejak sebelum berfikir tentang format kepemimpinan sampai menjadi pemimpin yang disegani di Jazirah Arab. Manusia penunggang onta yang tertata ulang persepsi (tashawwur) dan mata hati (bashirah) mereka tentang Tuhan, alam sekitar dan diri mereka sendiri, terbukti dalam sejarah memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi penghulu dunia (ustadziyatul alam). Beralalulah masa keemasan itu ( ashrudz dzahab) selama 23 tahun. Ketika Allah menghendaki, Ia mencabut masa kejayaan itu. P.N .H.P.J.P .H.H.K..H.H ..H.J.H..K ....P.N.K .H.H.P.J.P .H ..H..H ..P .H.J.H.P.J .H .P.N .H.H.J.P.H ..K..H .H.H.J.H.H. .H..H ..P .H.J Kemudian akan ada khilafah di atas manhaj nubuwah itu, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki terjadi. Kemudian Allah mengangkatnya manakala Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Inilah fase kedua perjalanan sejarah ummat Islam. Para ulama dan ahli sejarah sepakat bahwa periode ini adalah pada masa khulafaur rasyidin: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ada yang berpendapat sampai ke kurun khalifah kelima, Umar bin Abdul Aziz. Masa ini fase khalifah yang lurus, jujur dan adil. Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam melegitimasi masa kedua ini masih dalam koridor minhajin nubuwah (metode kenabian). Artinya periode pertama dan kedua ini adalah masa teladan dan rujukan (referensi) ummat Islam.

.H.J.H..H .P.H.H.S. ...HJ.H.H.H.N .K.H.J.H..K .H.P.J.K ..K ..H.N ..H .H.H.J...... . .. ...... ... .... . . .... .......... .. ....... ........... ......... ........ . ........ .. ....... .. . .H.J ..J.H..H.P.P ..KP ..P.J.H.K .K.J.K.K .H.H.J.P.K .J ..H.P.J.H.H.J.P.J..H.N.K.P..J ..H..H.P.J....... ...... .. .K .H.N.H.H .....

.... ...... . .......) .... .... .. ... .....(. .... .. ..... .. Barangsiapa hendak menjadikan teladan, teladanilah para sahabat Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam. Sebab, mereka itulah yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit takalluf-nya (sedikit mengada-ada), paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi-Nya dan menegakkan dien-Nya. Karena itu hendaklah kalian mengenal keutamaan jasajasa mereka dan ikutilah jejak mereka, sebab mereka senantiasa berada di atas jalan (Allah) yang lurus. (HR. Ahmad dari Ibnu Masud). Ketika belakangan ini usaha penegakan tatanan kehidupan Qur ani pada level eksekutif dan legislatif disalahartikan, bahkan dikhawatirkan terjadi disintegra si bangsa, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena di belahan dunia manapun belum

terwujud prototipe negara yang menegakkan syariat secara formal dan komperhensif. terwujud prototipe negara yang menegakkan syariat secara formal dan komperhensif. Tepat sekali sebagaimana yang disinyalir Syekh Hasan al-Banna, bahwa tahapan perjuangan ummat setelah pembebasan negeri dari penjajahan asing (tahrirul wathan) adalah memperbaiki pemerintahan yang ada agar kondusif dalam penegakan tatanan ilahi (ishlahul hukumah). Adapun yang terkait dengan format politik Islam, tatanan resmi yang Islami dalam kehidupan bernegara baru terjadi pada tahapan penegakan Khilafah Islam internasional (iqomatul khilafah al-Islamiyah al- alamiyah) nanti. Mungkin ada yang bertanya dan meragukan statemen diatas. Itu kan terjadi pada 15 abad yang silam, tentu berbeda dengan kondisi kita sekarang ini. Manusia pada masa jahiliyah dahulu dengan zaman jahiliyah sekarang (jahiliyah fil qarnil isyrin) adalah sama. Ketika merasa lapar membutuhkan makan, ketika haus perlu minum dan ketika ingin memenuhi kebutuhan biologis perlu nikah, dll. Zaman bisa berubah, tetapi manusianya pada prinsipnya tidak berubah. Yang berbeda hanya produk materialnya saja. Manusia sekarang berada di jurang kehancuran. Membutuhkan kehadiran sistem kehidupan yang tidak sekedar menonjolkan daya cipta material, tetapi memiliki daya kendali capaian teknologi. Karena inovasi teknologi sekarang hanyalah pengembangan dari komponen teknologi yang ada. Kepemimpinan yang dirindukan manusia modern adalah yang bisa menawarkan aqidah (iman) dan manhaj (pola kehidupan Islami), meminjam istilah Sayid Quthub dalam muqaddimah karyanya, Ma alim fith Thariq (Rambu-rambu di Sepanjang Jalan Perjuangan). Kekayaan mahal ummat inilah yang sekarang tidak diyakini oleh pemiliknya. Maka kita dituntut meyakinkan diri kita dan orang lain akan kebenaran dan orisinalitas aqidah dan manhajul hayah ini. Kita memerlukan sebuah pola kepemimpinan yang menghargai capaian teknologi dan mendayagunakan secara maksimal untuk mewujudkan kehendak-kehendak Allah. .P.P.H. N.J.P. P.J.. .H.. ..P.H.H.J.H .H ..H..H ..P .H.P.H. J.J.P. H ..H. N J.P.H .H ..K.H ..H..H H .. ..HJ.H.H.H. Kemudian akan ada raja yang menggigit, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki terjadi. Kemudian Allah mengangkatnya manakala Dia menghendaki untuk mengangkatnya.

Fase kehidupan ummat Islam yang ketiga ini dikuasai oleh raja yang menggigit. Ia datang silih berganti dengan sebutan yang berbeda-beda. Yang paling awal adalah Dinasti Umaiyah, kedua Dinasti Abasiyah dan ketiga Dinasti Utsmaniyah yang berakhir pada tahun 1924. Sekitar 13 abad ummat Islam di bawah kekuasaan raja-raja yang menggigit ini (mulkan adhdhan). Fase kehidupan ummat Islam yang ketiga ini dikuasai oleh raja yang menggigit. Ia datang silih berganti dengan sebutan yang berbeda-beda. Yang paling awal adalah Dinasti Umaiyah, kedua Dinasti Abasiyah dan ketiga Dinasti Utsmaniyah yang berakhir pada tahun 1924. Sekitar 13 abad ummat Islam di bawah kekuasaan raja-raja yang menggigit ini (mulkan adhdhan). 5 Kepemimpinan bukan dilahirkan oleh syura tetapi diwariskan kepada keluarga dekat kerajaan, anak keturunannya. Disebut raja yang menggigit karena masih menggigit Kitabullah dan Sunnah Rasul, tetapi hampir-hampir lepas. Dan pada akhirnya lepas juga pada tahun 1924 dengan munculnya Dewan Nasional Turki oleh Mustafa Kamal Attaturk (Bapak Bangsa Turki). Namun, para ulama yang istiqamah menggelarinya dengan Mustafa Kamal A da ut Turk (Musuh Bangsa Turki). Inilah masa keruntuhan dan keterpurukan ummat Islam. Dunia Islam laksana kebun yang penuh tanaman subur dan bunga-bunga yang indah, tetapi tanpa pagar pelindung dan penjaga kebun yang bertanggung jawab. Kondisi ini sebagaimana yang diisyaratkan Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam, Kamu sekalian akan dijarah beramai-ramai oleh ummat-ummat manusia seperti halnya santapan yang dikerumuni orang-orang lapar. Karena kamu semuanya ibarat buih, jumlahnya banyak tetapi tidak berkualitas . Sebelum tahun 1924, sekalipun kendali kekuasaan dipegang oleh raja yang menggigit , tetapi ummat Islam masih memiliki payung dan pusat komando (al-imamah al- uzhma) di Turki. Dalam dokumen sejarah dicatat, para penguasa negeri-negeri muslim di seluruh dunia selalu mengadakan korespondensi dengan pusat kekuasaan di Turki. Pada akhir abad ke-20, panglima Fatahilah sepulangnya dari menunaikan ibadah haji, beliau singgah untuk belajar di Akademi Militer di Turki. Sekembalinya ke Nusantara beliau bisa memukul mundur pasukan penjajah Portugis. Lalu, Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam meneruskan sabdanya : .P.N .H.P.J.P ..PJ. ..H.H.K. ..H.H.P.J.P .H ..H..H ..HP ..J.H.P.J.H .P.N .H.H.J.P. H .K...H .H..H .H.J.H.H.J.H.H. Kemudian akan ada (pemegang) kekuasaan yang diktator, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki terjadi. Kemudian Allah mengangkatnya manakala Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Masa keempat perjalanan sejarah ummat Islam ini mengalami krisis kepemimpinan. Ummat Islam dari segi kuantitas tergolong besar, tetapi mereka laksana sampah, makna lain dari gutsaa (buih), menurut pakar hadits Dr. Daud Rasyid. Mereka bukan berkumpul tetapi berkerumun. Mereka mayoritas, tetapi hati-hati individu mereka tercabik-cabik oleh paham kedaerahan (nasionalisme) yang sempit, madzhab, aliran keagamaan dan kepentingan. Kehadirannya tidak 5 Al-Khilafah wal Muluk (Kekhilafahan dan Kerajaan), karya Abul A la al-Maududi.

menggenapkan dan kepergian-nya tidak mengganjilkan. Mereka diperebutkan untuk dijadikan mangsa binatang buas. menggenapkan dan kepergian-nya tidak mengganjilkan. Mereka diperebutkan untuk dijadikan mangsa binatang buas. Setelah tahun 1924, dunia memasuki perang dunia I, II dan Perang Dingin antara Blok Timur versus Blok Barat (syarqiyyah wa gharbiyyah). Tetapi, rentetan peristiwa diatas hanyalah muqaddimah tampilnya mulkan jabariyyan (raja diktator) berskala global. Setelah tahun 1990, tidak ada lagi dua kubu di pentas kehidupan global. Yaitu pasca runtuhnya Tembok Berlin di Jerman. Hegemoni raja diktator internasional mulai menampakkan eksistensinya, bermarkas di Gedung Putih (al-bait al-abyadh), dan didukung oleh kronikroninya yang tergabung dalam negara G7 : Inggris, Perancis, Jerman, Jepang, Italia, Kanada dan Rusia. Tidak ada pemimpin yang mangkat (baca: naik ke tampuk kekuasaan) di belahan dunia ini selain dalam hegemoni raja diktator dunia, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Mereka yang bersebarangan dengan kemauan penguasa diktator dunia akan berjalan tertatih-tatih. Mereka memiliki tangan-tangan dan kaki-kaki di semua kepingan bumi ini. Bahkan belakangan ini ada upaya sistematis untuk memecah keutuhan bangsa, dengan fenomena Papua dan Aceh. Pihak-pihak yang masih getol mempertahankan keutuhan NKRI disingkirkan oleh orang nomer satu di negeri ini dari panggung kekuasaan. Prinsip pergantian zaman ini penting diketahui agar kita menyadari di kurun mana kita ini sedang berada. Ternyata kita berada pada titik nadir kelemahan ummat ini. Kita tidak terlalu berharap kemana pun dan kepada siapa pun. Siapa pun yang tampil memegang tampuk kepemimpinan di dunia pasti mendapat SIM (Surat Izin Mangkat) dari hegemoni malikun jabbar. Marilah kita bangun, bangkit, memperbaharui komitmen kita karena kita mengalami masa yang tidak sederhana. Kita bergerak pada kurun yang tidak mudah. Saatnya kita bangun untuk menyongsong masa terakhir dari perjalanan sejarah ummat Islam yaitu masa khilafah ala manhajin nubuwwah. Karena kita yakin bahwa kepemimpinan raja diktator ada masa akhirnya. Kebatilan, sekalipun dipagari oleh kekuasaan yang kokoh akan segera hilang. Lebih-lebih saat ini mereka mengadakan konspirasi global untuk menghancur-kan pusat syiar-syiar Islam. Sesungguhnya mercusuar Islam (baca: Tanah Suci Makkah) itu adalah milik-Nya. Dia sendiri yang akan menjaganya dari tangan-tangan jahil. .P.N .H.P.J.P .H.H.K..H.H ..K.J.H..K ....P.N.) K... .... ....... . .......(.

Kemudian akan ada khilafah di atas manhaj nubuwah (metode kenabian). Kemudian akan ada khilafah di atas manhaj nubuwah (metode kenabian). Persoalan yang esensial bagi kita bukan terletak pada kapan terjadinya khilafah atas metode kenabian itu. Sebab, masa itu akan terjadi pada masa kita atau kemungkinan pada zaman keturunan kita. Hadits ini adalah prediksi nubuwwah, bukan ramalan ahli nujum dan para normal. Kita tidak bangkit pun prediksi Nabi itu pun akan terjadi. Kita sekarang perlu mempersiapkan diri sebagai elemen perubah dan pencabut sang diktator dunia. Dengan cara konsisten; istiqamah, mudawamah wal istimrar (berkesinambungan) melaksanakan tahapan amal Islami (maratibul amal Islami) merujuk tahapan turunnya wahyu Al Quran. Yaitu, memperbaiki akidah (ishlahul aqidah), melaksanaan syariat (tathbiqusy syari ah), memperbaiki akhlak (ishlahul akhlaq), melaksanakan dakwah dan harakah ( amalu ad-da wah wal harakah) serta memperbaiki kualitas jama ah (binaul jama ah). Pada akhirnya kita perlu bangkit untuk mewujudkan agenda-agenda penting dakwah diatas. Agar kita aman dan lulus dari Mahkamah Ilahi kelak. Kita berupaya menyadarkan sebanyak mungkin manusia agar menjadi batu bata dakwah (asy-sya bu qawaa-idud da wah). Sekalipun kita tidak sadar, tidak bangun, tidak bergerak, fenomena kebangkitan ummat Islam itu pasti terwujud, dengan izin Allah subhanahu wa ta ala. Berita gembira kemenangan Islam 1) Janji Allah kepada orang beriman .H ..H.P.J ..K.J.P.J.H.H.P.K .... .H..K.H..K .H.H.J.H.K.J.H.N.P.J. .K .J.H.J.K . H.H. .H.H.H . .P ..N.K.J ..J.H.H.J.H ..N.K.J.H .K.J.H.K.J.K.J.H.H .P.H.S.H.N .K.P.J.K.J .H.H ..H.P.J.H.H.P.H.H.S.N.P.J.K.J.H.J. .H.P.P ..N.K ...J .P.P.J.H.K.J.H.P.J.K.P.J.H.K.J.H.J...H.H.J.H.H.H.H.J.H.K.H .H.H.P.H.J.K.H.P. .H.K.J.K.J.H.J. ..H.J ..J.H.K.P.J.H ..).. .:55( Dan Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal shalih, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq. (QS anNuur : 55). Menurut Ibnu Katsir, ini adalah janji Allah pada Rasul-Nya shalla-llahu 'alaihi wa sallam, bahwa Allah akan menjadikan ummatnya para pemimpin bumi, atau pemimpin dan penguasa mereka. Dengan mereka negara akan menjadi aman, dan manusia tunduk kepada mereka. Dan Allah akan menggantikan ketakutan

mereka menjadi perasaan damai. Terbukti ketika Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam masih hidup, Allah telah membebaskan Makkah, Khaibar, Bahrain, seluruh Jazirah Arab, seluruh Yaman, memungut upeti dari Majusi Hajara, dan dari beberapa daerah Syam, Heraclius raja Romawi memberikan hadiah, demikian juga Muqauqis penguasa Mesir dan Iskandariah, raja-raja Oman, dan Najasyi (Negus) raja Abbyssinia (yang nantinya dikuasai oleh sahabat-sahabat Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam). mereka menjadi perasaan damai. Terbukti ketika Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam masih hidup, Allah telah membebaskan Makkah, Khaibar, Bahrain, seluruh Jazirah Arab, seluruh Yaman, memungut upeti dari Majusi Hajara, dan dari beberapa daerah Syam, Heraclius raja Romawi memberikan hadiah, demikian juga Muqauqis penguasa Mesir dan Iskandariah, raja-raja Oman, dan Najasyi (Negus) raja Abbyssinia (yang nantinya dikuasai oleh sahabat-sahabat Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam). Kemudian disempurnakan oleh khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiada dalam sejarah setelah Nabi-nabi, orang yang sepadan dalam kekuatan sirahnya dan keadilannya dengan al-Faruq ini. Pada zaman ini seluruh Syam, Mesir, sebagian Parsi dibebaskan. Kishra dihinakan, kekuasaan Caesar di negeri Syam direbut. Kemudian ia menginfakkan harta Kishra dan Caesar untuk sabilillah. Hal ini sesuai dengan janji Allah kepada Nabi shalla-llahu alaihi wa sallam. Pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kekuasaan Islam telah sampai ke penjuru timur dan barat dunia. Negeri-negeri Maghrib dapat dibebaskan hingga Cina. Kishra terbunuh dan kerajaannya habis riwayatnya. Kota-kota Irak, Khurasan dan Ahwaz dapat ditundukkan, sehingga kharaj (pajak tanah) dari penjuru timur dan barat dikumpulkan ke hadapan khalifah Utsman. Berkat bacaannya, kajian dan menyatukan ummat untuk memelihara al-Quran. Dalam hadits shahih, Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam bersabda : .J.H.J.H .H.H.H .J.P .H.H..H.K .H ..H.H.H..H.H.H ..H.H.H.P.J .P ..PJ.PH ..N.K.J. H ..H.H. .K.N ..H .H.H .K..J K..J .K.J.H. Allah telah memperlihatkan kepadaku bagian timur dan barat bumi, dan kekuasaan umatku akan mencakup seluruh wilayah yang aku lihat ini. 2) Allah akan mendatangkan kaum yang Dia cintai Berita gembira disebutkan dalam surat al-Maidah, mengancam orang-orang murtad yang keluar dari agama. Mereka tidak akan mengganggu agama Allah, dan agama Allah tidak akan runtuh dengan kemurtadan mereka. Allah akan mendatangkan generasi mukmin yang kuat, yang membasmi kekafiran. Mereka menegakkan agama dalam jiwa mereka sebagai ikatan yang kuat bahkan ikatan cinta antara mereka dengan Tuhan mereka, ikatan kasih sayang sesama saudara seiman, ikatan kemuliaan dan kekuatan terhadap orang-orang kafir, dan ikatan perjuangan dan jihad terhadap orang yang berbuat munkar. Semua ini

adalah sifat-sifat pokok yang dijelaskan dalam al-Quran untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman, dan mengancam orang-orang murtad. adalah sifat-sifat pokok yang dijelaskan dalam al-Quran untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman, dan mengancam orang-orang murtad. H...H ...N.K.J.H ..H.P..J .H.J.H.J.H.N .K.J.P.J.H.J.K.J.K.K .H.H.J.H .H.J..K ..P .K.H.J.m .P.K..P.J.H.P.K..J .H.N.K.m .H.H ...J.P.J.K.K.J.H .H.K.N.m .H.H ...J.H..K.K.J.H .P.H..K.P.J.H ..K . H.K.J.K ..K .H.H .H.H..P.J (54 (38 (133 Jika Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan menggantikanmu dengan makhluq yang baru, dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah. (QS Ibrahim : 19-20). Ketika menafsirkan ayat, .H. . .H.H .H.K.m ..).... .: .H.J Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah-lembut terhadap orang yang beriman, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela (QS Al Maidah : 54). Ibnu Katsir berkata, Allah subhanahu wa ta ala mengabarkan akan tibanya kekuasaan yang besar. Barangsiapa yang tidak mau menolong agama Allah dan menjalankan syariat-Nya, maka Dia akan menggantikan mereka dengan orangorang yang lebih baik dari mereka, lebih kuat, lebih lurus, teguh pendirian . )... .: .K.H.J.H.H.N.H..J .H.J.H.J.K.J.H.J. ..H.J.H.P.J.P.N .H .H.P.J.P..J .H.J.H..P.P.J Dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini). (QS Muhammad : 38). .H ..)... .: K..J .H.H.J.P.J.K.J.P.HJ...H ....N..P .H.H.K.J .K.H.H.K.J Jika Allah menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu wahai manusia,

dan Dia datangkan umat yang lain (sebagai penggantimu). 133).

(QS an-Nisa

.H.H .J.H.H .H.N ..H .H.H .H ...N.H..K..H ..HJ.H.J.H .K..J.H.S .K.J.H.H.J.P.J.K. J.P.J.H.H.J .K .K..HJ.m .H.K.J. .)......: (20-19 .H.H .H.K.m .P.H..K.P.J.H ..K .H.K.J.K ..K .H.H .H.H..P.J.H .H.J Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang yang suka mencela. Ibnu Katsir berkata, Maksudnya ketaatan kepada Allah, pelaksanaan hudud, memerangi musuh Allah, dan amar ma ruf nahi munkar, tidak terpengaruh dan terhalangi oleh siapapun. Mereka tidak gulana atas kecaman yang mereka dapatkan dari orang-orang yang bodoh.

Ibnu Katsir menyebutkan hadits dari Abu Dzarr radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Ahmad, Kekasihku Rasulullah menyuruhku untuk menjalankan tujuh hal. Kemudian beliau menyebutkan antara lain, Ibnu Katsir menyebutkan hadits dari Abu Dzarr radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Ahmad, Kekasihku Rasulullah menyuruhku untuk menjalankan tujuh hal. Kemudian beliau menyebutkan antara lain, 6 3) Kabar gembira dari Sunnah Nabi H..H.P.J.H.N .H..H .J. .K.N .H.J.H.H ..H..H ...S.J.H .K.K.S .H.K.J.K .H.J .H .H. P..P.K. .. .... ..... ...... .... J.P.P ..P .H.J.H .H ..H.H .H ...N.J.P ...H.N.H..P .H .H..Hm ..J.K.P.S .K.H.J.m .K. . .P .K. . .P .K.K .J ..P.K. ..J.P.J.) H... .... .. .....(. Islam akan mencapai wilayah yang dicapai siang dan malam. Allah tidak akan membiarkan rumah yang mewah maupun yang sederhana kecuali akan memasukkan agama ini ke dalamnya. Dengan memuliakan oarng yang mulia atau menghinakan orang yang hina. Mulia karena dimuliakan Allah disebabkan keIslamannya dan hina karena dihinakan Allah disebabkan kekafirannya. (HR. Ahmad dalam Musnad). Maksud sampainya Islam ke daerah yang disentuh siang dan malam, yaitu tersebarnya Islam ke seluruh permukaan bumi, sebagaimana siang dan malam menutupinya, dan masuknya agama ini ke daerah perkotaan maupun pedesaan. .P.H ..N.K.J.H.J.H.H .H.P.H.J.P .K..J.P.H ..H.K.J.K ..J.H.S .K.P.J.K.H.P .H.H .. ..S.J.K .S.P .K .H.H.J.H.K. ..J.P.J.K.P.J.H .).... .:33( Dia lah (Allah) yang mengutus Rasul-Nya dengan (membawa) petunjuk (alQuran) dan agama yang benar agar dimenangkan-Nya diatas segala agama. (QS at-Taubah : 33).7 Pengertian lafazh liyuzh-hirahu alad-diini kullihi ialah dominasinya atas semua agama. Pada abad-abad pertama, Islam mengungguli Yahudi, Nasrani, paganisme Arab, Majusi Persia, dan sebagian agama-agama Asia-Afrika. Akan tetapi, Islam belum menang atas semua agama. Kita masih menunggu berita gembira ini, dan Allah tidak pernah mengingkari janji-Nya. Dan masih banyak lagi berita gembira meluasnya kemakmuran, kembalinya

khilafah atas manhaj nubuwwah, bertahannya kelompok kebenaran, datangnya pembaharu setiap abad, turunnya al-Masih, datangnya al-Mahdi, kemudian fenomena kebangkitan kesadaran beragama di kawasan-kawasan yang selama ini menjadi pusat kekufuran, dan populasi ummat Islam yang semakin bertambah. Hal ini dapat dilihat pada jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun yang terus bertambah, berasal dari daerah yang selama ini tidak mengenal Islam, dsb. 6 Tafsir Ibnu Katsir, juz 2, hal. 67-68. 7 Lihat juga: al-Fath : 28; ash-Shaff : 9

Sumber daya manusia (al-wasa il ghairul maddiyah indal muslimin) Sumber daya manusia (al-wasa il ghairul maddiyah indal muslimin) Sesungguhnya jumlah yang besar adalah nikmat. Ia adalah syarat mutlak terhadap semua prestasi ekonomi atau peradaban. Apabila jumlah jamaah shalat fardhu sepadan dengan jumlah shalat Jum ah adalah diantara tanda-tanda kebangkitan ummat. Meskipun gelombang politik Islam bersifat fluktuatif, tetapi jumlah penduduknya secara global tidak pernah berkurang. Islam ibarat air, senantiasa mencari tempat yang rendah untuk mengalir. Bangsa-bangsa di dunia berusaha keras mengurangi populasi kaum muslimin. Mereka membuat blok-blok (persekutuan) di antara mereka, walaupun terdapat perbedaan yang tajam dalam ras, bahasa, agama dan sejarah. Jumlah yang besar adalah anugerah yang patut disyukuri. ..H.J.P.P..J .K.J.P.J.P.J.K.H..J.H.H.N.H.P.J.).... .:86( Dan ingatlah ketika kalian sedikit lalu Allah membanyakkan (jumlah) kalian. (QS al-A raf : 86). Sumber daya alam (al-wasa il al-maddiyah indal muslimin)

Kita memiliki barang tambang dan kekayaan sumber daya alam yang terpendam di perut bumi dan di dasar lautan. Ini adalah kekuatan ekonomi. Sesuatu yang tidak dimiliki ummat lain. Tanah kita subur dengan daratan rendah dan oaseoase. Kita memiliki bukit-bukit, gunung-gunung, lautan, teluk, sungai-sungai besar, sumber-sumber mata air, sumur-sumur, cadangan penyimpanan air tanah dan tambang-tambang yang penting yang dibutuhkan oleh dunia. Kita memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Sumber-sumber kekayaan alam itu berada di kawasan Teluk, Aljazair, Brunei Darussalam, Indonesia, bahkan di wilayahwilay ah muslim bekas Uni Soviet dan yang masuk ke dalam RRC, ditemukan sumber-sumber minyak. Letak geografis kita memiliki nilai penting. Tempat pertemuan benua-benua, sumber-sumber peradaban dan tempat lahirnya risalah-risalah langit; Yahudi, Nasrani dan Islam. Memang Allah subhanahu wa ta ala telah menyediakan energi material dan immaterial untuk membantu kaum muslimin, membangun dan memanfaatkan untuk menegakkan agama-Nya, sekaligus memadamkan berbagai pemberontakan terhadap Islam di berbagai penjuru dunia. Warisan sejarah (khubratun min at-tarikh) Islam pada masa lampau telah berjaya memegang kendali peradaban lebih dari tujuh abad. Belum pernah ada satu agama maupun ideologi yang mampu mengembangkan peradabannya melebihi Islam. Peradaban Barat pun hari ini

baru berumur kurang lebih 450 tahun. Itupun telah terjadi krisis akhlak dan material. Jika kaum muslimin pada masa lampau mampu menguasai peradaban, tentu bisa juga untuk mengendalikan masa depan, bi-idznillah. baru berumur kurang lebih 450 tahun. Itupun telah terjadi krisis akhlak dan material. Jika kaum muslimin pada masa lampau mampu menguasai peradaban, tentu bisa juga untuk mengendalikan masa depan, bi-idznillah.

.... ...... . .... ....... ...............AKAR KRISIS UMAT ISLAM ............. .........Krisis perasaan akan k I la ............. ... .Krisis kebanggaan beragama .. .......... ...Kehilangan harapan thd pertolongan Allah .............. .... .Memahami Islam scr detil ...... ......Membangun iman mendalam ...... .... ..Mewujudkan solidaritas kokoh

BAB II BAB II u . ARAHAN PEMBAHARU Akar krisis ummat Islam (al-asbab ar-ra isi li azmaat al-muslimin) Berbagai krisis yang menimpa kaum muslim sekarang ini merupakan akumulasi dari berbagai krisis sebelumnya, yang dimulai sejak format ketatanegaraan berbentuk khilafah (Islami) berubah menjadi format muluk (kerajaan, jahili). Al-Quran menjelaskan secara global bahwa krisis multidimensi itu terjadi karena berpaling dari ketentuan Allah.8 Makna ayat ini, barangsiapa yang berpaling dari syariat dan hukum-hukum Allah maka akan menemui kehidupan yang serba-sulit (ma isyatan dhonkaa) di dunia, sangat menderita, sekalipun secara lahiriyah sejahtera.9 Berkata Ibnu Katsir, Barangsiapa berpaling dari ketetapan Allah dan melupakannya, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia (ma isyatan dhonkaa), tiada ketenangan maupun kelapangan dada, bahkan merasakan kesempitan hidup disebabkan kesesatannya sekalipun secara lahiriyah makmur, bisa berpakaian, makan, bertempat tinggal sesuka hatinya. Tetapi jiwanya goncang, bingung dan diliputi keragu-raguan.10 Ada yang berpendapat disempitkan liang lahatnya nanti sehingga tulang rusuknya berselisih. Dalam hadits riwayat Imam ath-Thabrani dari Ibnu Abbas dijelaskan bahwa penyebab terjadinya berbagai krisis, adalah diawali oleh krisis kepribadian (basic of knowing) dengan mudah mengobral janji, krisis keimanan dengan menolak ber-tahkim dengan hukum Allah, krisis moral ditandai dengan merajalelanya praktek perzinaan, perkosaan, pergaulan bebas, pornografi, praktek aborsi, dan gaya hidup materialistik yang berindikasi dengan mental hedonistik, meghalalkan segala cara ketika memperoleh kekayaan serta keengganan untuk berzakat. Kemudian Allah menurunkan musibah penguasa yang zhalim, harga-harga kebutuhan pokok membumbung tinggi, musibah kemiskinan struktural, penyakit AIDS mewabah, manusia menjadi individualis, terjadi bencana alam di mana-mana. Para pembaharu mengidentifikasi penyebab krisis integritas ummat tersebut, diawali dari kesempitan batin (azmat al-masya ir), kemudian melahirkan kesempitan dalam berbagai bidang kehidupan; kemudian menawarkan alternatif-alternatif pemecahannya secara fundamental dan menyeluruh. Pertama, krisis perasaan terhadap keagungan Islam (azmat al-masya ir azhamatil Islam). an

Ummat Islam sekarang tidak meyakini secara bulat (100%) bahwa Islam adalah solusi mendasar dalam mengantisipasi persoalan individu, keluarga dan 8 QS Thaha : 124. 9 Shafwatut Tafasir II, hal. 250. 10 Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir II, hal. 497.

masyarakat. Berbagai bentuk penyelesaian yang ditawarkan oleh syariat sekalipun baru pada tataran wacana cenderung disalahpahami. Mereka masih ragu bahwa Islam adalah ketetapan dari Allah Yang Maha Alim yang bisa mengantarkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Yakni yang memberi gairah dan arti hidup, masyarakat. Berbagai bentuk penyelesaian yang ditawarkan oleh syariat sekalipun baru pada tataran wacana cenderung disalahpahami. Mereka masih ragu bahwa Islam adalah ketetapan dari Allah Yang Maha Alim yang bisa mengantarkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Yakni yang memberi gairah dan arti hidup,yakni seruan kepada iman yang bisa menghidupkan jiwa.12 Imam Qatadah mengatakan, yaitu ajakan kepada al-Quran yang mengadung kehidupan, kejujuran, keselamatan, kesucian di dunia dan akhirat13 dan menjamin kebahagiaan hidup di akhirat.14 Dalam berinteraksi dengan Islam, ummat Islam lebih mendahulukan akal daripada hati. Karena merasa memiliki keunggulan lebih daripada Allah. Persis sikap Iblis ketika memperoleh perintah dari Allah untuk memberi hormat kepada Adam, ia berargumen bahwa perintah Allah tersebut tidak logis, tekstual (literal) dan normatif. Dia enggan mentaati-Nya, seraya menyombongkan diri dengan cara membanggakan asal-usul.15 Pasca suksesi di surga, syetan memohon izin kepada Allah untuk menggoda anak cucu Adam dari arah belakang, muka, kanan dan kiri, sehingga manusia menjadi makhluk yang tidak pandai bersyukur.16 Imam ath-Thabari17 ketika menafsirkan ayat ini menerangkan bahwa godaan dari muka adalah godaan tentang persepsi dunia, agar manusia menjadi serakah, mencari dunia dengan menghalalkan segala cara, akhirnya menjadi hamba materi bukan hamba Allah. Godaan dari belakang adalah godaan tentang kehidupan akhirat, agar melupakannya. Godaan dari sebelah kanan adalah godaan terhadap kebenaran, agar manusia ragu-ragu kepadanya. Godaan dari arah kiri berupa godaan kebatilan agar manusia cenderung kepadanya; kecuali hamba-Nya yang masih ikhlas, hanya berorientasi ke bawah (sujud) dan atas (Allah). Arah bawah dan atas ini tidak bisa dimasuki oleh syetan.18 Kemudian Nabi shalla-llahu alaihi wa sallam mengajarkan doa untuk menghadapi dua godaan terakhir. .N..H.P.N .H.K.H ...J.H.N .H. ...H.J..PJ.H ...S.H..H.P .H.H.K.H ...J.H..K.H .H... K..H.J..PJ.H ...J.K.H..H.P Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami al haq itu yang benar dan karuniakanlah kepada kami (kekuatan) untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu kebatilan, dan berilah (kekuatan) kepada kami untuk menjauhinya Persepsi ummat Islam terhadap Islam telah terkontaminasi oleh paham feodalisme pada abad pertengahan dengan menampilkan kesombongan; 11 12 13 14 15 16 17 18 QS al-Anfal : 24. Shafwatut Tafasir I, hal. 500. Tafsir ath-Thabari, juz 13, hal. 468. QS Yunus : 64. QS al-A raf : 11, Shaad : 76. QS al-A raf : 17. Tafsir ath-Thabari, juz 5, hal. 446. QS al-Hijr : 40. Lihat: Shafwatut Tafasir II, hal. 110.

kapitalisme yang melahirkan keserakahan; dan sosialisme yang membuahkan kedengkian. kapitalisme yang melahirkan keserakahan; dan sosialisme yang membuahkan kedengkian. P.KH ..H.H .K.H.N..P.J...HJ.K.J.H .H.K.N ..H. .K.J.P .H.N .H.J .H.H.H .P ..J.K.J.P .H.H ..H.J..H.H ...H.H.H.H .K.H .N..P.J...HJ .K.N..P.J...HJ.K.J.H .H.K.N .K.K.J.J.H .H.H.H .P ..J .H.H.H .H.K.N ..J .H.) m... ... ..... .. ... ..... .... .H.H ..H.H .H.H.H .H.H.P.P.H. .P .P.S .H.K.J ..H.H .H.H.. .P.HN ..J .J .... (. Waspada dan jauhi al-kibr (sombong), karena sesungguhnya Iblis terbawa sifat al-kibr sehingga menolak perintah Allah subhanahu wa ta ala agar bersujud (menghormati) kepada Adam alaihis salam. Waspada dan jauhi alhirsh (serakah), karena sesungguhnya Adam alaihis salam terbawa sifat alhirsh sehingga makan dari pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta ala. Waspada serta jauhi al-hasad (dengki), karena sesungguhnya kedua putra Adam alaihis salam salah seorang dari keduanya membunuh saudaranya hanya karena al-hasad. Ketiga sifat tercela itulah asal segala kesalahan (di dunia ini). (HR Ibnu Asakir dari Ibnu Masud, dalam Mukhtaru al-Ahadits). Sangat kontradiktif dengan sikap para salafus shalih, ketika berinteraksi dengan firman Allah maka sikap yang menonjol adalah tashdiq (membenarkan) dan taslim (berserah diri), kepatuhan (submission), ketaatan (obedience).19 Mereka memahami bahwa Islam adalah manhaj al-hayat, acuan dan kerangka tata kehidupan. Mencakup kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bernegara dan hubungan intenasional. Islam tidak sekedar landasan etis, tetapi ajaran yang aplikatif dalam berbagai aspek kehidupan. Islam bukan ajaran yang teoritis yang memadati pikiran, tidak mengajarkan hal-hal yang tak bisa dicapai manusia, tapi menerima manusia sebagaimana adanya dan mendorongnya untuk mencapai sesuatu yang bisa digapai.20 Mereka laksana prajurit yang menerima perintah dan tugas harian dari panglimanya. Tidak ada sikap yang didahulukan kecuali sami na wa atha na (kami mendengar dan kami siap mematuhinya).21 Dalam menyikapi ayat-ayat yang mutasyabihat (belum jelas maknanya) saja mereka menyerahkan penafsirannya kepada Allah, apalagi berinteraksi dengan ayat-ayat yang muhkamat (jelas maknanya).22 Hal ini sangat bertolak belakang dengan paradigma berfikir yang dikembangkan oleh kalangan tertentu, dimana ayat yang muhkamat saja perlu ditafsirkan supaya lebih kontekstual, lebih-lebih

yang mutasyabihat. Kedua, krisis kebanggaan dalam ber-Islam ( azmatu al-i'tizaz bid-diin). 19 QS al-Hujurat : 14-15; al-Anfal : 2. Lihat: Hamudah Abdalati, Islam in Focus, diterbitkan oleh WAMY. 20 Abul A la al-Maududi, Prinsip-prinsip Islam. 21 QS al-Baqarah : 285; an-Nuur : 51. Lihat : Sayid Quthb, Ma alim fith-Thariq. 22 QS Ali Imran : 7. Lihat: al- Aqaid, Hasan al-Banna.

Di tengah keberagaman simbol, aliran pemikiran dan isme di era globalisasi saat ini, ditambah dengan semakin gencarnya peperangan pemikiran (al-ghazwu al-fikri), telah terjadi tasykik (proses peraguan), taghrib (pembaratan), tajhil (pembodohan) pada diri muslim terhadap dien-nya sendiri. Pemakaian kalimat ghazw disini menunjukkan salah satu pihak yang aktif, lainnya pasif. Alghazw al-fikri, peperangan pemikiran, ditandai dengan gencarnya serangan dari luar tanpa perimbangan perlawanan dari dalam kaum muslimin. Sedang kalimat harb bermakna kedua belah pihak yang bertikai sama-sama aktif bergerak. Jatidiri Islami yang telah mengakar dalam jiwa kaum muslimin mengalami degradasi. Misalnya di Indonesia saja kosa kata sirri (Makassar) dari kata sarirah (jati diri), carok (Madura) dari kata ghirah (cemburu), yang semula inhern dengan simbol ke-Islaman berangsur-angsur hilang, bahkan kemudian cenderung mengalami pembelokan makna.23 Dahulu, kaum muslimin Indonesia rela kehilangan nyawa, dan merasa bangga karena membela kehormatan diri ( iffah) sekali pun beresiko, sekarang dihinggapi penyakit dayatsah, banci meminjam sabda Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam yaitu, seseorang yang mendiamkan kemunkaran yang dilakukan oleh keluarganya dengan orang lain. Kaum muslimin sedang dijangkiti virus wahn (cinta dunia dan takut menghadapi kematian). Mereka kurang percaya diri, malu menunjukkan bahwa kemuliaan adalah milik Allah, Nabi-Nya dan orang beriman.24 Mereka tenggelam, terpesona dengan kebesaran negeri-negeri Eropa dengan paham materialismenya. Mereka lupa bahwa kaum muslimin lebih unggul dalam persepsi, budaya, adat istiadat, nilainil ai di hadapan Allah dari bangsa lain.25 Sejarah mencatat bahwa dunia ini didominasi oleh mereka yang memiliki keyakinan. Paham materialisme begitu cepat berkembang, karena pembawa ideologi itu yakin akan keistimewaannya, dan harapan akan jaminan masa depan. Kini, baru terbukti perkembangan sains dan teknologi yang merupakan produk paham kebendaan gagal dalam membawa manusia modern menuju hidup bahagia.26 Tanpa keyakinan dan kebanggaan, muslim modern (al-muslim al-mu ashir) akan lemah dalam mempengaruhi dirinya apalagi merespon tantangan eksternal. Ketiga, kehilangan harapan akan datangnya pertolongan Allah ( adamu alamal bi-ta yidillah). Seringkali kaum muslimin dalam memecahkan persoalan lebih mengedepankan pendekatan pada aspek organisasi, planning, management, efficiency, dan teknologi modern. Semua itu baik, tetapi lupa bahwa di balik rekayasa manusia ada kekuatan transenden yang mendominasi kehidupan ini, yaitu intervensi Tuhan (tadakhul rabbani), manajemen Ilahi. 23 Prof. Dr. Hamka, Ghirah dan Tantangan Islam. 24 QS al-Munafiqun : 28. 25 QS Ali Imran :139. Lihat: Ru yatun Islamiyah li Ahwaali al- Alami al-Mu ashir, karya Muhammad Quthb. 26 Al-Islam Hadharatul Ghaad, karya Dr. Yusuf al-Qardhawi.

Ketika terjadi Perang Badar antara muslim dan kafir, kekuatan material dua pasukan yang saling berkonfrontasi itu tidak sepadan. Kaum muslimin dalam posisi lemah, terdiri dari kalangan masyarakat akar rumput, lapar (berpuasa Ramadhan), peralatan perang seadanya. Semula kaum muslimin hanya ingin mengambil kembali hak-haknya yang dirampas oleh orang kafir, setelah pulang dari kafilah dagang. Tetapi Abu Sufyan memilih jalan lain menuju ke Makkah dan memprovokasi kabilah Quraisy untuk berperang melawan kaum muslimin. Dengan kelebihan yang melekat pada dari tokoh kafir Makah itu, yakni orator (pandai berceramah tanpa teks, khuthbah murtajalah), semua elemen masyarakat Quraisy, tersulut amarahnya kepada komunitas Islam yang sedang dirintis oleh Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam. Dalam waktu singkat bisa terkumpul pasukan 4 kali lipat dari jumlah pasukan Islam. Ketika terjadi Perang Badar antara muslim dan kafir, kekuatan material dua pasukan yang saling berkonfrontasi itu tidak sepadan. Kaum muslimin dalam posisi lemah, terdiri dari kalangan masyarakat akar rumput, lapar (berpuasa Ramadhan), peralatan perang seadanya. Semula kaum muslimin hanya ingin mengambil kembali hak-haknya yang dirampas oleh orang kafir, setelah pulang dari kafilah dagang. Tetapi Abu Sufyan memilih jalan lain menuju ke Makkah dan memprovokasi kabilah Quraisy untuk berperang melawan kaum muslimin. Dengan kelebihan yang melekat pada dari tokoh kafir Makah itu, yakni orator (pandai berceramah tanpa teks, khuthbah murtajalah), semua elemen masyarakat Quraisy, tersulut amarahnya kepada komunitas Islam yang sedang dirintis oleh Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam. Dalam waktu singkat bisa terkumpul pasukan 4 kali lipat dari jumlah pasukan Islam. Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam sendiri sempat mengkhawatirkan keberlangsungan eksistensi mereka, umat beliau, seperti terlukis dalam doa yang beliau panjatkan: .N..H.P.N ..J.P.KJ..J .H ..H.H.J.P.P .N..H.P.N .K.J.H.K.J .J.H.K.K ..J.K.H..H.P .H.H .J.P.J.H.J..K .J.H.J.K .H.J...J.H.J. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Ya Allah sekiranya pasukan ini hancur terkalahkan, niscaya Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi setelah hari ini . Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam terus berdoa hingga selendangnya terjatuh dari pundaknya, hingga Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada beliau, Demi Allah, wahai Rasulullah, Allah pasti akan menolong dan mengabulkan doa Anda . Allah subhanahu wa ta ala pun berkenan menolong kaum muslimin dengan kemenangan yang sangat gemilang.28 Berbeda jauh saat kaum muslimin berperang pada Perang Hunain. Ketika itu mereka membanggakan SDM unggul dan peralatan perang. Karena peperangan dikomando langsung oleh Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam diikuti oleh para Sahabat senior. Begitu kepercayaan diri tertanam secara berlebihan, hampir saja kaum muslimin mengalami kekalahan telak. Kebanggaan material terbukti tidak berhasil menolong dari kepungan musuh dan merapatkan barisan kaum muslim.29 Thalut dan ummatnya yang hanya minum seteguk air, sekedar untuk melepas dahaga, terbukti memiliki kekuatan mental untuk melanjutkan peperangan, dan dengan izin-Nya, Jalut dan pasukannya berhasil dipukul mundur. Sedangkan prajuritnya yang minum air sungai secara berlebihan hingga kekenyangan, ternyata tidak memiliki kesanggupan untuk berperang.30 27 Fiqh as-Sirah, Syekh Muhammad al-Ghazali. 28 QS Ali Imran : 123. 29 QS at-Taubah : 25.

30 QS al-Baqarah : 249.

Demikian pula kekalahan yang sama dialami ummat Islam pada Perang Uhud, ketika pasukan pemanah tidak disiplin karena terpesona dengan kekayaan dunia. Demikian pula kekalahan yang sama dialami ummat Islam pada Perang Uhud, ketika pasukan pemanah tidak disiplin karena terpesona dengan kekayaan dunia. H.H.H.N ..H.H..H.J.P.J.P.K.J.H.. .H.J.H.H.J.P.J.K.H.J.J.H ...PJ.P.J.H.N ..H.H .. P.J.P.H .K.J.K.J.HK ..J.P.K.P.J .). (165 .....: Dan mengapa ketika kamu ditimpa (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata, Dari mana datangnya (kekalahan) ini? Katakanlah, Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri . (QS Ali Imran : 165). df

BAB III BAB III u ..... . SOLUSI ATAS BERBAGAI KRISIS Mengantisipasi krisis psikologis ummat sebagaimana yang telah dipaparkan pada awal maudhu (tema) ini, perlu diambil langkah-langkah diagnosis berikut. Pertama, memahami syariat Islam secara terperinci (al-ma rifah ad-daqiq syari atil Islam) an

Dengan mengilmui syariat Islam, Allah akan memberikan ilmu kasbi (ilmu yang diperoleh melalui usaha yang tekun) dan ilmu ladunni (ilmu baru yang didapatkan atas kemurahan Allah). Dengan ilmu yang luas akan mengantarkan seseorang mampu mengidentifikasi permasalahan kehidupan ummat dan mencari solusi alternatif. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu.31 Posisi manusia lebih tinggi dari makhluk lain, termasuk malaikat, karena interaksinya dengan ilmu.32 Allah mencela orang yang menuruti hawa nafsu dan tidak mau menggali potensi-potensi sama , bashar dan fuad-nya secara maksimal.33 Ibnu Taimiyah mengatakan kebodohan adalah musibah kematian sebelum meninggal. Allah akan meminta pertanggungjawaban manusia atas penggunaan sama , bashar dan fuad-nya.34 Doa yang seringkali dipanjatkan oleh Rasulullah pada awal-awal perlangkahan Islam adalah doa agar dianugerahi SDM unggul, Ya Allah, jayakanlah Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Dengan ilmu syariat akan menambah pemiliknya takut kepada Allah,35 dan akan menyimpulkan bahwa semua ciptaan-Nya tidaklah sia-sia.36 Bangsa-bangsa yang memiliki komitmen peningkatan SDM, maka akan memiliki keunggulan dalam berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, ideologi, ekonomi, keamanan, dll. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa perintah mencari ilmu menggunakan kalimat faridhatun, dimana ta marbuthah dalam kata ini mempunyai arti superlatif (mubalaghah), alias sangat diwajibkan. Kedua, membangun iman secara mendalam (al-iman al- amiiq) 31 32 33 34 35 36 QS QS QS QS QS QS al-Mujadilah : 11. al-Baqarah : 31; al- Alaq : 5. al-A raf : 178. al-Isra : 36. Fathir : 28. Ali Imran : 191.

Iman akan melahirkan kesadaran untuk hidup Islami secara total dan menyeluruh, Iman akan melahirkan kesadaran untuk hidup Islami secara total dan menyeluruh,menerima Islam sebagai minhajul hayat (sistem hidup), tak terjebak pada parsialisasi Islam (juz iyyatul Islam), atau ber-Islam karena dorongan intres pribadi.38 Iman yang benar akan melahirkan sikap sami na wa atha na (kami mendengar dan kami tunduk) pada ketentuan Allah.39 Mukmin sejati memiliki kesiapan lahir dan batin untuk diatur oleh Allah dengan suka rela.40 Dengan iman akan melahirkan loyalitas pada kebenaran mutlak, keadilan, kejujuran, kedamaian, kedisiplinan, keindahan dan sifat-sifat utama yang lain. Kemenangan iman bukan hadiah ummat Islam semata, tetapi kemenangan kemanusiaan atas kezaliman, ketidakadilan hukum dan ekonomi dan sikap represif lainnya. Karena Islam adalah untuk semua manusia (kaffatan lin-naas) dan rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil- alamin).41 Iman yang tidak melahirkan gerakan penegakan syariat dalam kehidupan sama jeleknya dengan amal yang tidak berlandaskan iman. Setelah mengikrarkan syahadat, konsekuensinya adalah menegakkan syariat shalat.42 Syariat shalat merupakan penye-garan ulang tentang kesiapan muslim dalam mengatur segala aspek kehidupan dengan syariat, demikian kata Al-Maududi. Ketiga, membangun solidaritas dan soliditas sesama ummat (al-ittishal alwatsiiq)

Terapi yang ketiga adalah terampil dalam menjalin hubungan interpersonal dan intrapersonal (shidqun fil mu amalah). Ada dua komponen penting sebagai pilar dalam bergaul (rukn al-mukhalathah). Pertama, minimal kita tidak memiliki sikap berburuk sangka, dengki, benci kepada sudara muslim. Kedua, maksimal kita mampu menunjukkan sikap itsar (mengutamakan orang lain melebihi dirinya sendiri). Berbeda dengan paham barat yang mengatakan, Kalian bebas berbuat apa saja asal tidak melanggar batas-batas kebebasan kami. Islam mengajarkan sejauh mana Anda mengorbankan kebebasan Anda untuk kepentingan orang lain.43 Bertolak dari shidqun fil mu amalah akan melahirkan ukhuwah Islamiyah. Sejarah menunjukkan bahwa dengan jalinan ukhuwah yang solid maka berbagai kesulitan maupun tantangan yang dihadapi ummat akan mudah diselesaikan. Jika ketiga diagnosa krisis yang dipaparkan pada awal tema ini, diuji secara shahih pada realitas kehidupan ummat, insya-Allah berbagai krisis yang bersifat konsepsional dan teknis akan segera berakhir. 37 38 39 40 41 42 43 QS QS QS QS QS QS QS al-Baqarah : 208. al-Baqarah : 85; al-Hajj : 11. an-Nuur : 51. an-Nisa : 65. al-Anbiya : 107. Thaha : 12, 14. al-Hasyr : 9.

Dengan sumber daya manusia yang beriman, bangunan organisasi yang kokoh maka akan agama-agama yang lain, semuanya. Dengan sumber daya manusia yang beriman, bangunan organisasi yang kokoh maka akan agama-agama yang lain, semuanya.

berilmu dan dirakit dalam men-zhahir-kan Islam diatas berilmu dan dirakit dalam men-zhahir-kan Islam diatas

Ketiga solusi mendasar diatas menurut kajian Sistematika Nuzulnya Wahyu dinamakan Prinsip Dasar Aqidah, Syari ah dan Imamah-Jamaah. df 44 QS ash-Shaff : 9. Lihat: Nahnu wal Hadharah al-Gharbiyyah, Abul A la al-Maududi .

BAB IV ..... ... ..... ......u. ... ...... . TAHAPAN TURUNNYA WAHYU SEBAGAI JAWABAN Argumentasi orisinalitas tekstual (hujjatu ashaalati an-nash) Sesungguhnya program dasar Allah subhanahu wa ta ala menciptakan manusia adalah, pertama, sebagai hamba-Nya. Maka, langkah pertama dan utama seorang hamba Allah adalah berusaha mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub ilallah). .H.H ..H.H.P.J ..J.K.N ..HJ.K.J.H .K.N .K.H.J.P.P.J Tidaklah Aku menciptakan Jin dan manusia kecuali supaya mereka (ujungujungnya) beribadah kepada-Ku. (QS adz-Dzariyat : 56). Kesan (atsar) yang diperoleh lewat media pendekatan ( ibadah mahdhah) ini akan mendapat curahan 1% dari 100% salah satu sifat-Nya yang baik (al-asma al-husna), diantaranya sifat ar-Rahman ar-Rahim. Satu rahmat saja bumi dan seisinya berjalan dengan harmonis, seluruh makhluk hidup dengan damai, ibu bisa mengasihi anaknya, binatang-binatang buas tak berebutan dalam satu lokasi minuman. (56 .K .).......: .H.N.H.P.J ..K.H.H.J.K ..K .H.J.H.N.H.H ..H.K.. .K.J.P .H.H.H ..J Berakhlaklah dengan akhlak Allah subhanahu wa ta ala barangsiapa yang berakhlak dengan salah satu akhlak-Nya, niscaya ia masuk surga. (al-hadits) .H..H ...N.K.: .H.P.J.P ..P .H.N .H.H.:N H..H ..K.J.H .H.S .H.J.K.J.K.J.H .H.H .. H.H.P .K.J .H.J.P.P.K.J.H.K..H .H.H.H.K.J..K .H.J.K.K .H.H.J.P.P ..K .H.J.K.J.K.H .H .H.H.H .K.J .mH.H .H.J.. .K.J.P .H.K.K ..J.H.H.H .H.K .N .K.J.. ..KJ.H.H.J.PH.K. .J.K .K..H. . .K.H .K ..J.H.H.H .H.K .N .K..H. ..KJ.H.H.P.J .K.J.P .H.. ..K.H.J..H..K.J.H.J. ...H.J.P.P .H.J.H.H. .H.N.- H ...... . . ..K .mH.H .H.H.J.P.P .. . )... .......(. Nabi shalla-llahu alaihi wa sallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman

(dalam hadits qudsi) : Aku dalam sangkaan hamba-Ku, dan Aku akan selalu bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Kemudian apabila ia ingat Aku dalam dirinya, Aku pun mengingatnya dalam diri-Ku, dan jika ia ingat kepada-Ku dalam satu kaum, maka Aku akan mengingatnya dalam kaum yang lebih banyak dari pada kaum itu. Jika ia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekat-Ku satu hasta, Aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan kaki, aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. (HR al-Bukhari dan Muslim).

Ketika seorang hamba mendekat Allah subhanahu wa ta ala dan telah terbangun cinta secara timbal balik antara dia dengan Allah, maka Allah akan menjadikannya sebagai kekasih-Nya (waliyyuhu), hamba-Nya ( abduhu) atau Rasul-Nya (rasuluhu), untuk membantu 1% dari tugas-tugas-Nya dalam mengatur alam semesta (rabbul alamin), sehingga semua aktifitas kehidupannya adalah implementasi dari kehendak-Nya. Ketika seorang hamba mendekat Allah subhanahu wa ta ala dan telah terbangun cinta secara timbal balik antara dia dengan Allah, maka Allah akan menjadikannya sebagai kekasih-Nya (waliyyuhu), hamba-Nya ( abduhu) atau Rasul-Nya (rasuluhu), untuk membantu 1% dari tugas-tugas-Nya dalam mengatur alam semesta (rabbul alamin), sehingga semua aktifitas kehidupannya adalah implementasi dari kehendak-Nya. H .J.H..K .P.H.J.H.H .H..:H .H..H .H .P.J: .H .J .H..H .K. .J.K.H . ..H.H.J .K..J.H.J.K .H.H ..H.H.N.H .H.K .N .H.J.K.J.K.H.J.m .H.H.N .H.K .N .K.N ...J.H.H .J.P .H.H.J .H.J.K.J.H.H.H.N.P .H.K .N .K...N.K..H.K .H..N .H.H.N.P .H.K..HH..J.H.J.P.P .P.J .P .H.J.H.P ..N.K.J .H.H.H.H.P ..N.K.J.P.J.K.P .K.K .H.H.H.P ..N.K.J.H.J.K.P .K.H ..H.K.H.J .P ..N.K ..H.J.K.J .P . .K . ..H.J.P . .K .H.H ..H..H. .H.J .K.H ..K.H . .H.P .K. .H.N.) P... .......(. .H.H.H.K.HJ.HP.J.K.H.N.P .H.H.K.K ..H.H.H..H.K.HJ.P.K.J Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata : Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam bersabda : Bahwa Allah subhanahu wa ta ala berfirman : Barangsiapa memusuhi wali-Ku, maka Kuizinkan ia (yang memusuhi itu) diperangi. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan suatu amal lebih Kusukai daripada jika ia mengerjakan amal yang Kuwajibkan kepadanya. Hamba-Ku selalu mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalanamalan sunnah sehingga Aku mencintainya. Jika Aku mencintainya, maka Aku menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, sebagai tangan yang ia memukul dengannya, sebagai kaki yang ia berjalan dengannya. Jika ia meminta kepada-Ku pasti Kuberi dan jika ia minta perlindungan kepada-Ku pasti Kulindungi. (HR alBukhari). Maka tugas yang kedua, manusia adalah sebagai wakil Allah (khalifah-Nya), untuk mengatur alam semesta (rabbul alamin). Dalam usaha memakmurkan alam ini (i mara), ada makhluk yang memiliki potensi untuk mengurus dirinya dan mengelola alam, ada makhluk yang bisa mengurus dirinya sendiri dan ada makhluk yang menjadi urusan orang lain. Orang yang memiliki kapasitas mengurus sesama dan sekelilingnya itulah yang dikategorikan oleh hadits sebagai penggembala (ra in), yang kepadanya Allah menyerahkan mandat

khilafah-Nya di muka bumi ini. .K.J.H .).. .: .P.H ..N.K.J.H.J.H.H.P.J.K.H .J.H.J.K .H..J.H.J.H.H.P.J Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. (QS Huud : 61). (30 .K.S.J.H..K.. ..K .J.H.J.K .K.H .J.H. Sesunggunya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. al-Baqarah : 30). (QS

Tugas kehambaan dan kekhalifahan ini harus berjalan secara seimbang. Apabila kedua tugas itu tidak berjalan secara sinergis, maka dalam diri manusia akan terjadi perkembangan yang tidak utuh (split personality). Di satu aspek kuat ..)... .: . (61

dalam potensialisasi diri, tetapi pada aspek yang lain lemah dalam aktualisasi diri. Keimanan yang tidak melahirkan kepekaan dan tanggung jawab sosial, sama jeleknya dengan amal yang tidak dilandasi oleh iman. Dan manusia model ini termasuk pendusta agama. Shalih secara ritual tetapi tidak shalih sosial. Sosok yang baik untuk dirinya sendiri (shalih li nafsihi), tidak shalih bagi ora ng lain. dalam potensialisasi diri, tetapi pada aspek yang lain lemah dalam aktualisasi diri. Keimanan yang tidak melahirkan kepekaan dan tanggung jawab sosial, sama jeleknya dengan amal yang tidak dilandasi oleh iman. Dan manusia model ini termasuk pendusta agama. Shalih secara ritual tetapi tidak shalih sosial. Sosok yang baik untuk dirinya sendiri (shalih li nafsihi), tidak shalih bagi ora ng lain. .K .S.P .K .H.H.J .H.K. .....P .H.H ....S.J ... .. .P.H ..N.K .HJ..J.H.H .H.P.H.J.P .K..J.P.H ..H.K.J.K ..J.H.S ..J.P.J.K.P.J.H .).... .:33-32.( Dialah yang mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. (QS at-Taubah : 32-33). Proses pemenangan agama Islam ini adalah dengan pencerahan. Menampakkan cahaya (nuur), sehingga kegelapan-kegelapan (zhulumat) sirna dengan sendirinya. Menang tanpa ngasorake lan nglurug tanpa bala (menang tidak menghinakan pihak yang kalah, dan mendatangi tanpa membawa bala tentara). Seperti sastra berikut yang melukiskan kehadiran Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam. .. .H.J.H .P.J.* K .H.H.J .K.J.H..P ....P.J.K .H.H.J .H.J.. .H.H.J .H.J.* . .H.H.J .P.J Engkau adalah matahari. Engkau adalah bulan purnama. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Engkau adalah lampu (penerang) hati. Penegakan aturan (iqamtud dien) adalah dharurah basyariah (kebutuhan primer) dan hajah syar iah (tuntutan keagamaan). Karena Allah adalah pencipta (al-Khaliq), bumi adalah ciptaan-Nya dan manusia adalah makhluk-Nya. Jika Allah sebagai Pencipta sementara makhluk-Nya tak memberlakukan tegaknya syariat di bumi-Nya, pastilah akan terjadi chaos (fitnah). .H..H .K.J.K.H ...K.H.. .K.N . ..H.H.H.H.H ..)..... .: Seandainya pada keduanya (langit dan bumi) ada dua Tuhan, maka pastilah keduanya binasa. (QS al-Anbiya : 22). Untuk menghindari kekacauan ini, terkadang harus memilih alternatif perang. Perang bukan berarti merusak, tetapi menghilangkan berbagai hambatan ( awa iq) yang menghalangi sampainya rahmat Islam ini kepada yang berhak

menerimanya. Ibarat tubuh yang tertimpa penyakit akut, untuk mencegah penularannya ke seluruh tubuh, maka bagian tubuh yang terluka terpaksa diamputasi. Demi kesembuhan tubuh, minum obat yang pahit alternatif yang harus dipilih. Demikianlah sebagian filosofi perang dalam Islam. (22 .H.J

....P.KP.K .H..P.K.J.P.J.H..N .H .H.P.J.H .K.J.K.. .H.H.P.J.H ...S.J Perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah dan jadilah ketaatan semuanya (dikembalikan) milik Allah. Jika aturan dari Allah (dienul haq) dilaksanakan secara kaffah, insya-Allah alam semesta akan kecipratan rahmat (rahmatan lil alamin). Namun yang perlu digarisbawahi disini bahwa al-Qur an ini bukan untuk manusia saja, tetapi diperkuat dengan kawasan yang didesain khusus agar kondusif tegaknya nilainilai kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Di Madinah, semua etnis, suku, agama, kaum munafik dan kafir diberi kebebasan untuk melaksanakan kepercayaannya, asalkan berpegang teguh dengan kesepakatan bersama, dan sebagai wasitnya (wasathan) adalah Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam. .H.H.J...... .....H.P..J ..H.N.H.J ..H.H.H.J.H ..H.H .J.K.J.H.H.H..m .K.H .. .N. H..K ..HJ.H.J .H.N . ... . .H .).....: .H.H.K.J.H.N.P..J .H.H.H.J.H..P.J.K.H ..H..P..J .H.J.K.P.J Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri mau beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS al-A raf : 96). Yang menjadi stressing ayat ini bukan saja penduduknya (ahl), tetapi sekaligus kawasannya (al-qura). Seorang muslim yang tenang dengan kawasan yang tidak Islami, sementara dia tidak mengupayakan penerapannya, maka ia meninggal dalam keadaan menganiaya diri sendiri, dan akan masuk neraka. Na udzu billah min dzalik. .K.N ..N.K.J........ . ............ .............. .....J .H..P.J ..K.J.H .P.J.P.J.H.. P..J .P.N ..P.J.H.J.H.K.J ..K .J.H.J.K .H..P.J .H.H. .J.H.P.J.H.J.P ..K ..H.K.H..H.P.H..K.P.J ..K.J.H ..H.P .H.J .K.H .H.J..H.P.J .H . .H.H.N. . .H.H...HJ.H.K.J. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan

menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, Dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah) . Para malaikat berkata, Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-seburuk tempat kembali. (QS an-Nisa : 97). Yang dimaksud ayat ini ialah orang-orang muslim Mekah yang tidak mau berhijrah bersama Nabi sedangkan mereka mampu. Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang-orang kafir ikut bersama mereka pergi ke perang Badar, akhirnya diantara mereka ada yang terbunuh dalam peperangan itu.45 45 Al-Qur an dan Terjemahnya, Depag RI, hal. 137. (96

Kita wajib mengupayakan terwujudnya kawasan yang Islami (al-bi ah alIslamiyah). Sekalipun secara geografis mempriha-tinkan, membuat orang menangis (bakkah), karena tandus dan gersang. Jika di tempat pertama kurang menguntungkan, carilah ke tempat lain. Insya-Allah di tempat baru itu dipenuhi barakah dari segala penjuru. Sebagaimana yang diperagakan oleh Ibrahim dan istrinya Hajar serta anaknya Ismail. Demikian pula yang dilakukan Nabi Nuh, Luth, Musa dan Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam. Kita wajib mengupayakan terwujudnya kawasan yang Islami (al-bi ah alIslamiyah). Sekalipun secara geografis mempriha-tinkan, membuat orang menangis (bakkah), karena tandus dan gersang. Jika di tempat pertama kurang menguntungkan, carilah ke tempat lain. Insya-Allah di tempat baru itu dipenuhi barakah dari segala penjuru. Sebagaimana yang diperagakan oleh Ibrahim dan istrinya Hajar serta anaknya Ismail. Demikian pula yang dilakukan Nabi Nuh, Luth, Musa dan Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam. Jika kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta ala tak dilaksanakan, pasti timbul malapetaka. Aturan dari selain Allah hanya berdasar hawa nafsu dan persangkaan jahiliyah. Selain dinul haq adalah menyesatkan. .H.K.H.P.P ..P .H..P.P ..J.H..H.H...H .H.J.H ..J.H.S .K.N ...H.N.P .H.H..N .P.J.P. H.J.) H... .:32( Maka (Zat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang haq (sebenarnya), maka tiada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan (dari kebenaran)? (QS Yunus : 32). .H.H.J.H.J.H.P .K.H ..K .K..J.).... .:122( Siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah. .H.H.J.H.J.H.P .K.H ..K .H.K.J. ..).... .:87( Siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah. (QS an-Nisa :87). (QS an-Nisa : 122).

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dia lah yang haqq. Hajj : 6; 62).

(QS al-

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dia lah yang haqq. (QS alHajj : 6; 62). K.H.H .K.H.N ..H .P.H ..J.H..H.H .N .H ..H.J.P.J.H .K.J.P.J.K.K ..J Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dia-lah yang haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. (QS Luqman : 30). (30 .H..K.P .)... .: ..J.H..K.J.H.S.H .H.H .H.P.J.H.N .K.H ..J.P.J.H.K.J Kebenaran itu berasal dari Rabbmu maka jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu-ragu. (QS al-Baqarah : 147). Kebenaran dari Allah itu mencakup ayat-ayat tanziliyah (ayat quliyah). (147 .H .).... .: .H.J.H.P.P.J.J.H ..J.H..H.P .H.J.P.H ..J.H..K.J Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan, Dia (Muhammad) mengada-adakannya . Sebenarnya al-Qur an itu adalah kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu. (QS as-Sajdah : 3). Demikian pula kebenaran itu mencakup ayat-ayat kauniyah (alam semesta). (3 .H.S.H ..)... .: .H.N.H ..H ..H.H.H.J .H..H .H...K Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Imran : 191). (QS Ali

Secara fisik, manusia baik dalam keadaan suka atau terpaksa tunduk pada aturan hukum alam (sunnatullah). Proses kejadian manusia dari janin (embrio), shabiy (bayi), thifl (anak-anak), murahiq (pemuda), kuhulah (dewasa) dan syaikh (lanjut usia), adalah fenomena penciptaan yang direncanakan Tuhan pasti terjadi. Tiada yang bisa menghalangi proses itu sedikitpun, Sekalipun secara verbal bisa menolak. Tiada sikap lain terhadap kebenaran mutlak itu kecuali mempelajari dan mengikutinya. (191 .)......:

..J.H.N .H. ...H.J..PJ Ya Allah perlihatkan kepada kami kebenaran itu kebenaran dan karuniakanlah kepada kami (agar) mengikutinya. Ketika mempelajari kalimat Allah (ayat qauliyah) dan mengkaji khalqillah (ciptaan Allah, ayat kauniyah), di dalamnya pasti ada aturan yang mengikat. Aturan firman Allah dikenal dengan qadha tasyri i dan aturan ciptaan Allah disebut qadha takwini. .H .H.J .H .H.J .........- P ...... .H. ....... N..H ..P.N (64 .K.J.H .K.K.H.H..K ..) K ... .: Tiada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. (30 .K.J.H .K..HJ.K ..K ..).. .: (QS Yunus : 64).

Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah.

(QS ar-Ruum : 30). (QS ar-Ruum : 30).

Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam sendiri tidak berani mengubah hukum Allah subhanahu wa ta ala. Dahulu ada seorang wanita Makhzumiyah yang meminjam perhiasan, namun dia mengingkarinya. Lalu Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk memotong tangan wanita itu. Seketika itu keluarganya pun datang kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dan mereka mendiskusikan kasus tersebut dan minta keringanan hukum. Lalu Usamah membicarakannya kepada Nabi shalla-llahu alaihi wa sallam. Selanjutnya Nabi shalla-llahu alaihi wa sallam bersabda kepada Usamah, Hai Usamah, aku tidak memberi dispensasi kepadamu, berkaitan dengan sanksi had dari beberapa hukum Allah swt. Kemudian Nabi shalla-llahu alaihi wa sallam berdiri dan berkhutbah, beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha : .K.N.H ..H.H .H .H.J.H..H .H.H.J.P.J.K.H.N.P .K..H .H.H.H .K.J.K.P ...N.K.J.P .H .H.P.J.P .K.H ..H .H.H.H .K.J.K....N.K.J.P .H.H.P.J.P .N..H .K.J.H.J.K.J.K.H.K.K .H.J.H..H.J.H..K.H.P .K.J.P .P.H.N.m .H..H.H J.H.H.H.J..H.H.H ..H.P.K.H .H.P .. J.H.J.P.J.K.N.) K... .... ..... ........(. Sesungguhnya hancurnya generasi sebelum kalian adalah manakala orang terhormat mencuri, mereka membiarkannya. Dan apabila yang mencuri pada mereka adalah orang-orang yang lemah, mereka memotong tangannya. Demi Dzat yang jiwaku ada dalam genggaman-Nya, andaikata Fathimah putri Muhammad mencuri, maka akan kupotong tangannya. Maka dipotonglah tangan wanita Makhzumiyah itu. (HR Ahmad, Muslim dan Nasa i). Dalam aturan ini, tugas manusia hanya sebatas menampakkan-nya dalam kehidupan (muzh-hirul hukm), bukan menetapkan aturan (mutsbitul hukm). Karena yang berhak membuat dan menetapkan aturan, mengharamkan dan menghalalkan hanya Allah. Aturan yang diberlakukan tanpa merujuk firman Allah dinamakan hukum jahiliyah (bodoh, tidak tahu diri). Kebenaran firman Allah ini didukung oleh argumentasi tekstual (nash). Hurufhuruf nya, kata-katanya, uslub (susunan kalimat), adalah pilihan Tuhan sendiri. Jika ingin menyentuh hati manusia, Dia menggunakan kata-kata yang halus, dan jika ingin mengajak melakukan pekerjaan berat, Dia menggunakan kata-kata yang secara makhraj berat diucapkan. (17 .K.J..H.K ..)... .: ..P ..N.K.J.H.J.H.H ..J.K.H..H .K..J.H.S ...HJ Allah menurunkan kitab al-Qur an dengan penuh kebenaran dan keseimbangan. (QS asy-Syura : 17). Seimbang jumlah kata-katanya, baik antara kata dengan padanannya, lawan katanya dan dampaknya. Hayat terulang sebanyak lawan katanya maut,

(105 Dan Kami turunkan (al-Qur an itu) dengan sebenar-benarnya dan al-Qur an itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. (QS al-Isra : 105). Ungkapan menurunkan dalam ayat diatas menggunakan kata tanzil, yang berasal dari akar kata nazzala-yunazzilu-tanzilan, bukannya anzala-yunziluinzaal an. Ini menunjukkan bahwa turunnya itu secara bertahap dan berangsurangsur. Ulama bahasa membedakan dua kalimat tersebut. Tanzil berarti turun secara bertahap, sedang inzal hanya turun dalam arti umum. masing-masing 145 kali. Akhirat terulang 115 kali sebanyak dunia. Malaikat terulang sebanyak 88 kali sebanyak kata syetan. Thumaninah (ketenangan) terulang 13 kali sebanyak kata dhiq (kecemasan). Panas terulang 4 kali sebanyak kata dingin. Kata infaq terulang sebanyak kata yang menunjukkan dampaknya yaitu ridha (kepuasan) masing-masing 73 kali. Kikir sama dengan akibatnya yaitu penyesalan masing-masing 12 kali. Zakat sama dengan berkat yakni kebajikan melimpah, masing-masing 32 kali. Kata yaum (hari) terulang sebanyak 365, sejumlah hari dalam setahun. Kata syahr (bulan) terulang 12 kali, juga sejumlah bulan-bulan dalam setahun. Argumentasi kebenarannya bisa dibuktikan secara kontekstual (pola penerapannya, manhaj). Pola penerapan ini dikenal dengan metode tadriji (gradual, bertahap). Rahasia tahapan pelaksanaan wahyu ini memiliki hikmah khusus. ............H.J..HJ....... .H..P .... .....H .).....: . .m .H.H..NJ .).....: (106 .P.H..J........... ........... .... ........ .... ... ..H..P .H.J.K..J

Dan al-Qur an itu Kami bagi-bagi, agar kamu dapat membacakannya kepada manusia secara berangsur-angsur, dan Kami turunkan ia dengan turun yang sempurna. (QS al-Isra : 106). .H.H..H ..N.K.J.H .H.H.P.J ..H.J.PH ..J.K.H .H.H .J.K ..J.P..J.P .P.H.J...H.K.H. ........ ... ...... .... . ...... ..).....: (32

............

.........

Berkatalah orang-orang kafir, Mengapa al-Qur an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacakannya kelompok demi kelompok. (QS alFurqan : 32). Jadi melaksanakan wahyu secara bertahap adalah intruksi dan acuan langsung dari Allah. Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam hanya mengikutinya (ittiba ) tanpa merevisi sedikitpun, sama sekali tidak membuat-buat sesuatu yang baru tanpa contoh sebelumnya. .P.J.H ..P.J.P .K.J. ..K.H ....P.K .H.H ..H.J.K.J.H ..P.J.H.P .K.J.H.H .K.P.J.K.J .P.J.H ..H.K.N .).... .: .H.N.K.P .K.N .H. (9

Katakanlah : Aku bukanlah rasul yang pertama diantara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. (QS al-Ahqaf : 9). Katakanlah : Aku bukanlah rasul yang pertama diantara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. (QS al-Ahqaf : 9). .H.H.J.P .H.K ..P .H.H.J.P.J Kamukah yang lebih tahu ataukah Allah? ..H.P .H.H.J .P .H.H.J.P.J.H .H.H.J.P.J.H ..)... .:216( Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. (QS al-Baqarah : 216).

Tahapan turunnya wahyu disini menurut pakar tafsir dari kalangan sahabat, Ibnu Abbas, yaitu : QS al- Alaq 1-5, al-Qalam 1-7, al-Muzzammil 1-10, alMuddatstsir 1-7, dan ditutup dengan al-Fatihah 1-7. Diakhiri dengan surat alFatihah karena ia induk al-Qur an. Yang memahami dan melaksanakan alFatihah otomatis menjiwai seluruh al-Qur an. Argumentasi kontekstual (hujjah al-kayfiyyah aw al-manhaj) Standar kebenaran konsep di samping orisinil, steril dari campur tangan manusia, diukur pula tingkat kemampuannya dalam melahirkan pelakunya (alQur anu yahtaaju ila rajulin Qur ani). Nilai-nilai al-Qur an yang ideal harus membumi, dibuktikan dengan perilaku pemeluknya. Jika kita mengkaji perjalanan Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam dalam membumikan al-Qur an, dalam jangka waktu 23 tahun, gurun Jazirah Arab terbukti dipadati manusia-manusia besar yang siap memimpin dunia. Manusia yang telah tertata ulang persepsi (tashawwur) dan bashirah-nya (mata hati) tentang dirinya, pandangan terhadap alam sekitarnya, wawasan tentang Tuhannya dan misi kehadirannya di dunia. Dari sinilah awal perubahan besar itu terjadi. Dari masyarakat yang nomaden (badawah), lahirlah pemikir dan ilmuwan besar seperti Umar bin al-Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas ud, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka ab. Bahkan, menurut catatan Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, jumlah sahabat yang ditinggalkan Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam saat beliau wafat berjumlah 16.000 orang, dimana sekitar 100 sampai 110 orang diantara mereka adalah ulama. Dari masyarakat yang buta aksara itu lahirlah pemimpin-pemimpin besar. Pemimpin negara seperti Abu Bakar, Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pemimpin militer seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, al-Mutsanna bin al-Haritsah, Sa ad bin Abi Waqqash, Amr bin al- Ash, dll.

Dari masyarakat yang tidak terstruktur itu muncul puluhan entrepreneur ulung seperti Abu Bakar, Ustman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Bahkan 9 dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga adalah pebisnis. Dan lebih banyak lagi keahlian yang dimiliki dari kalangan shahabiyat Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam. Dari masyarakat yang tidak terstruktur itu muncul puluhan entrepreneur ulung seperti Abu Bakar, Ustman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Bahkan 9 dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga adalah pebisnis. Dan lebih banyak lagi keahlian yang dimiliki dari kalangan shahabiyat Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam. Dari masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam percaturan peradaban dunia saat itu, lahir dari kalangan grass root yang memiliki komitmen keagamaan yang kuat seperti Bilal bin Rabah, Shuhaib bin Sinan ar-Rumi, atau keluarga Ammar bin Yasir. Akidah bagi mereka lebih berharga dari nyawanya, sekalipun secara ekonomi mereka kekurangan. Dari mereka lahir pula pemuda dari keturunan budak yang menjadi panglima perang, misalnya Usamah bin Zaid. Kualitas ilmu dan iman para sahabat melebihi dari manusia pada masanya. Kualitas seorang dari mereka melebihi 1000 orang biasa. Rajulun ka-alfin. Sungguh, suara Abu Thalhah al-Anshari lebih baik daripada sekelompok orang (lashawtu Abi Thalhata khairun min fi-atin). Ketika sebagian sahabat ada yang mentertawakan fisik Ibnu Mas ud yang kurus, Rasulullah membela dengan ungkapannya yang terkenal, Sungguh kaki Ibnu Mas ud lebih berat dari gunung Uhud di surga kelak, karena komitmen perjuangannya . Demikianlah profil generasi pertama kaum muslimin. Sejarah menceritakan kepada kita tentang kemampuan al-Qur an untuk melahirkan orang-orang besar. Tinta emas sejarah tidak pernah kering dari sosok manusia yang kematangan pemikirannya melebihi usianya, kedewasaannya melampaui masanya, kehadirannya menggoncangkan dunia dan mengagumkan bagi yang mengenalnya dengan jujur. Kini kaum muslimin berada pada titik nadir kelemahannya, memerlukan kehadiran model manusia seperti mereka untuk memandu mereka keluar dari keterpurukannya. Bagaimanakah langkah metodologis supaya menjadi manusia muslim ideal? Hanya konsep orisinil dan diterapkan secara sistematis dari alQur an yang bisa menjawabnya. .H ..H..H ..J.P..J.H .H.H ..H.H.Hm ..H.H .J.H.P .H..K. ..P.H.H.S. ..K.J.H.J.H.K .. K ..).. .: .H.J..HJ .H.J (21 Kalau sekiranya Kami menurunkan al-Qur an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. (QS al-Hasyr : 21). Wallahu a lam bish-shawab.

df

...... ..... . . PAKET II Prinsip Akidah .

....BACALAH ........ .PENGETAHUAN ......PENGALAMAN ........... .................INKLUSIF ...... .PERADABAN ....BACALAH ........ .PENGETAHUAN ......PENGALAMAN ........... .................INKLUSIF ...... .PERADABAN . .. X ....... ...... . TAHU TULISAN & BUTA BUDAYA &

RESPONSIF THD PERUBAHAN

RESPONSIF THD PERUBAHAN

PERADABAN NOMADEN BACAAN AKSARA ........Dengan jalan Allah ............Bersumber dari Allah .....Berdiri .....Duduk ....... .Berbaring ........... .Menuju Allah ...Dengan cara Allah ....Dari Allah .....Menuju Allah .......Peningkatan .......Pendidikan .......Pendidikan ..............Gerak dan diam karena Allah ......... ......Meneladani sifat rububiyah Allah ....... ....Bacalah dgn Nama Tuhanmu ... .. ........ ........ ........ .. ... .. ....... ..... .... .. .. ... ... .. .... .: .. ... ... ..... .... .. ... ... ... ... ..... .

Iqra bismi rabbik : ikhlas karena Allah (bukan mengatasnamakan Allah), baik dalam rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah (ibadah). Taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri sekaligus. Ali bin Abi Thalib krw.berkata : Saya adalah budak terhadap oran g yang mengajari saya satu huruf, jika mau ia (bebas ) menjual saya atau memerdekakan saya.

...... .. ... ...... . ...... .. ... ...... .n ... . BACALAH ......Hati ... ..Penglihatan .....Pendengaran .....Kemurahan Allah ......Alat pena .......Ilmu ladunni .......Ilmu kasbi .... ..Firman Allah .....Ciptaan Allah ..........Hukum syariat ... ..........Hukum Allah di alam ...........Pedoman hidup ...........Amal shalih/taat hukum .......... .Sarana kehidupan

......

.... ORANG ALIM ...... IKUTILAH DIA

.... ORANG LALAI ...... TINGGALKAN DIA

.... .... ....... . LEVEL MUTU BACAAN ORANG BODOH ...... BIMBINGLAH DIA

... ..... ORANG BODOH KUADRAT ... ... ...... . Maka aku ingin merusakkannya ..... .. ....... ...... .. .... ..... . Maka kami ingin agar Tuhan mereka KISAH NABI MUSA DAN menggantinya TOLAK DIA

HAIDHIR ................... . Maka Tuhanmu ingin kelak jika mereka berdua sudah dewasa

BAB I BAB I PRINSIP AKIDAH .. .. ...... ...... . .H.H..m ..J..HJ .H.J.H..P ..N.K. .N.H.H .K..J.H.H ..K .N.H.H .J.K.J.H..H .H..H.J.H.H.J.J ..KJ..HJ.K..J.K .H.S ...N.K.J.H.H..H .H.H.H .J.K.J.H..H .K.J.H.H..H .J Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajari (manusia) dengan perantaraan qalam. Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Yang pertama sekali mendahului kedatangan wahyu kepada Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam adalah mimpi-mimpi yang benar. Setiap mimpi beliau selalu terbukti (kebenarannya) secara nyata, seterang cahaya di pagi hari. Setelah itu beliau terdorong untuk ber-khalwat di Gua Hira untuk beribadah beberapa malam dan kembali lagi kepada keluarganya untuk mengambil bekal menyendiri berikutnya. Hingga suatu ketika datang kepada beliau al-Haqq , Kebenaran Mutlak, yaitu dengan datangnya malaikat yang menyampaikan Iqra dan seterusnya. (HR alBukhari). Mimpi yang benar, menurut Nabi Muhammad shalla-llahu alaihi wa sallam sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari, adalah 1/46 bagian wahyu kenabian. Secara kebetulan , waktu enam bulan yang beliau alami sebelum turunnya Iqra merupakan 1/46 dari masa kenabian Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam yang berlangsung selama 23 tahun itu. Beberapa waktu menjelang turunnya wahyu pertama, Muham-mad shalla-llahu alaihi wa sallam seringkali mendengar suara yang berkata, Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ada-lah utusan Allah yang benar . Dan ketika beliau mengarahkan pandangan mencari sumber suara itu, beliau mendapati seluruh penjuru telah dipenuhi oleh cahaya yang gemerlapan dan hal ini mencemaskan beliau sehingga dengan tergesa-gesa beliau kembali menemui istri tercintanya. Khadijah lalu menyarankan menemui Waraqah bin Naufal, seorang tua yang mempunyai pengetahuan tentang agama-agama terdahulu. Dalam pertemuan tersebut terjadilah dialog. Dari mana engkau mendengar suara tersebut? tanya Waraqah. Dari atas, jawab Nabi. Waraqah kemudian berkata, Yakinlah bahwa suara itu bukan bisikan setan, karena setan tidak akan mampu datang dari arah atas (simbol ketinggian Tuhan), tidak pula dari arah bawah (tempat menundukkan kening untuk bersujud). Suara itu adalah suara dari malaikat. Hal ini sejalan dengan al-Quran, surat al-A raf : 17.

Membaca : pilar pembangunan peradaban (al-qira ah ruknu bina-il hadharah) Membaca : pilar pembangunan peradaban (al-qira ah ruknu bina-il hadharah) Makna ini menunjukkan bahwa iqra (bacalah) tidak mengharuskan adanya teks tertulis (malfuzh) yang dibaca, tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar orang lain. Jadi iqra bisa bermakna membaca teks dan sesuatu yang tidak tertulis (malhuzh). Dalam kamus-kamus bahasa, ditemukan aneka ragam arti dari kata iqra , antara lain menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-cirinya. Kesemuanya dapat dikembalikan kepada hakikat menghimpun (informasi). Perintah membaca disini tidak disebutkan obyeknya. Kaidah bahasa Arab mengatakan bahwa suatu kata dalam susunan redaksi yang tidak disebutkan obyeknya (maf ul), maka obyek yang dimaksud bersifat umum. Mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau oleh kata tersebut. Oleh karenanya obyek dari perintah membaca (iqra ) disini menjangkau bacaan suci yang bersumber dari Tuhan (ayat tanziliyah) maupun ayat kauniyah. Baik yang tertulis, bisa dilafalkan (malfuzh) maupun yang tidak tertulis (malhuzh). Membaca alam raya, masyarakat, sejarah, diri sendiri, firman Tuhan, majalah, koran, dll. Muhammad Abduh mengatakan bahwa iqra bukan perintah yang membebani (amr taklifi) yang membutuhkan obyek, tetapi perintah disini merupakan suruhan untuk aktif (amr takwini). Kun fa yakun (jadilah engkau wahai Muhammad orang yang dapat membaca, maka jadilah ia). Sejalan dengan pendapat terakhir diatas, Buya Malik Ahmad mengatakan bahwa membaca menghendaki adanya gerakan yang dinamis, produktif dan kreatif. Bukan sebatas mengeja. Agaknya pendapat inilah yang selaras dengan perintah Tuhan pada surat al- Alaq. Membaca dengan beragam artinya adalah syarat pertama dan utama pengembangan ilmu dan teknologi serta syarat utama membangun peradaban. Ilmu, baik yang diperoleh dengan usaha manusia, ilmu kasbi (acquired knowledge) sesuai dengan perintah membaca pada ayat pertama, maupun ilmu ladunni (abad, perennial), suatu ilmu yang diberikan atas kemurahan Allah ketika hati yang membaca dalam keadaan suci. Tetapi kedua ilmu itu hakikatnya milik Allah. Semua peradaban yang berhasil bertahan lama, justru dimulai dari satu kitab (bacaan). Peradaban Yunani dimulai dengan Iliad karya Homer pada abad ke-9 sebelum Masehi. Ia berakhir dengan hadirnya kitab Perjanjian Baru (New Testament). Peradaban Eropa dimulai dengan karya Newton (1641-1727) dan

berakhir dengan filsafat Hegel (1770-1831). Sementara peradaban Islam yang gemilang dipicu oleh daya kekuatan yang tumbuh dari al-Qur an, yang berarti bacaan yang sempurna. berakhir dengan filsafat Hegel (1770-1831). Sementara peradaban Islam yang gemilang dipicu oleh daya kekuatan yang tumbuh dari al-Qur an, yang berarti bacaan yang sempurna. Qur an yang dibaca oleh generasi terdahulu, dan alam raya yang mereka huni adalah sama, namun pemahaman mereka serta penemuan rahasianya terus berkembang. Sungguh, perintah membaca merupakan perintah yang paling berharga yang pernah dan yang dapat diberikan kepada umat manusia, karena ia adalah jalan yang mengantar manusia mencapai derajat kemanusiaannya yang sempurna (yarf ul insana ila arqaa madarijiha). Beralasan, bila dikatakan bahwa membaca adalah syarat utama membangun peradaban. Semakin luas pembacaan, makin tinggi peradaban dan sebaliknya. Tidak berlebihan pada suatu ketika manusia akan didefinisikan sebagai makhluk membaca , suatu definisi yang tidak kurang nilai kebenarannya dari definisi yang telah ada seperti makhluk sosial atau makhluk berfikir . Membaca dalam tinjauan al-Qur an (al-qira ah fi dhaw il Qur an) Membaca pada hakikatnya langkah esensial untuk penyaluran fitrah manusia. Sekalipun manusia tidak diperintah untuk membaca, dengan sendirinya memiliki bawaan bisa membaca. Karena sesuatu yang melekat pada diri manusia adalah selalu ingin tahu. Anak kecil saja sering mengajukakan berbagai pertanyaan yang membuat kita terpojok. Pertanyaan itu muncul sebagai wujud respon dari apa yang dilihat, diraba, diamati, dibaca dan yang disaksikan. Sebelum Allah subhanahu wa ta ala memerintahkan sesuatu, terlebih dahulu telah disiapkan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya sebuah perintah (amr). Bahkan kaidah ushul fiqh mengatakan : ..J.H.K.H.J.P .K.P.J.K ..J.H.H..K.K Pada kasus-kasus tertentu, sarana-prasarana itu sama pentingnya dengan tujuan . .H ..H .H.K...J..H.P.K .K.N .K.K .H.P.H ..H...K Sesuatu yang menjadikan kewajiban tidak dapat terlaksana, maka adanya sesuatu itu adalah wajib. Untuk suksesnya tugas kehambaan dan kekhalifahan, Allah telah menyediakan alam semesta untuk manusia sebagai media terlaksananya tugas tersebut. Demikian pula sebelum menyuruh membaca, Allah telah memperlengkapi manusia dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Perintah membaca adalah

usaha mengaktifkan instrumen pendengaran, penglihatan dan hati, agar berfungsi secara proporsional dan maksimal. usaha mengaktifkan instrumen pendengaran, penglihatan dan hati, agar berfungsi secara proporsional dan maksimal. ..... .P.N .H..N.P .H.H.H.H .K.J.K .K.J.P.J.K.K .H.H.H.H .H.P.P ........ ............. ........ (9 Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuhnya) ruh (ciptaan-Nya) dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. (QS as-Sajdah : 9). Jadi ayat diatas dapat dipahami bahwa aktifitas mendengar, melihat dan hati adalah kegiatan ruhani. Jika manusia secara fisik berwujud, tetapi ketiga potens i tersebut tidak diaktifkan maka ia bagaikan bangkai yang berjalan. Perhatikanlah seruan ahli sastra Arab berikut ini. .H ..H..K.H ..J.K.J.K .H.J .).... .: .H.J.H ..K.K.J.H.K.* K H..H.P.P.J ...S.J.H .K.N ..K.J.K .P.J..H.P .H..P ..HJ.K.J.H.H ....N.J.K .H..J.H.J.K.J.H.H..H.K.H .* .H.H.H.J .K...N.J.K .H .K..J. K.J.K .K.J Wahai kamu yang selalu mengurusi badanmu. Betapa banyak usaha yang telah kamu lakukan. Apakah kamu mencari keuntungan dari sesuatu yang jelas rugi. Perhatikan jiwamu, sebab kamu disebut manusia dengan jiwa, bukan karena tubuh jasmanimu. Berikut dipaparkan seruan Allah agar manusia selalu membaca dengan redaksi ra-aa. .H ..).....: .H.. .P.H.. ..H..HJ.P.J.H.H.N.P.J Maka terangkanlah kepadaku apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah Kami yang menumbuhkannya? Kalau Kami Kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang. (QS al-Waqi ah : 63-65). ............ ..H ..P.J.P.J..H .H.H.J.P.J.H.P.J.P.J.H.HP ..J.P.P ..J.H..K.P.J Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya? (QS al-Waqi ah : 58-59). ........... ...H ..H.J.P.P.J..H .H.H .J.P.J.H.J.H.P.J.H.HP ..J.H.J.P ....N.K.P.J..

H .H.J.H.H..P .H.H..HJ .H ..).....: .. .H ........... . .H. P..HJ..H.H ..H.J.K.H. ............J.H..H ..N.K.J.H.J.H.P.J..H .H.H .J.P.J.H.J..HJ.P.P.J.P .K.H ..J.P.J .K .H.J.H.J.P ....N.K.P.J Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan? ..N.K.J.P.J.P.J.. H .H.H.J.P.H. J.J..HJ.P.J.H.H.H.H.H. .H.J..HJ... PJ.P.J.K.P.. J ..HJ (59-58 (65-63 (73-71 .H.H..H.. ..KJ.P.J.K.J Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dari gosokangosokan kayu). Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang .H ..)..... :

...J.H.P.H menjadikannya. Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. (QS al-Waqi ah : 71-73). .H.H .N ..H.H .H .H.H.P ...N.J.H .H..H .H.P.H.N .K.S.HJ..H ...K ..J.H.H..K .H.S. J...... .. ..... ...... .H ..).....: (102 . ..K.H.H ...N.H..K .H.J .H .P.K..HJ..).... .: .H .K.P.H.J (20-17 . ..K.H.H ..J.K.H.. .H..H .H.H.K.H ..J.H.J.H ..P.J.H.P .H.H.K.P.K.J.K.J.H..H ..P .K.H ...N..K.K.J Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah pendapatmu! Ia menjawab, Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar . (QS ash-Shaffat :102). Berkali-kali manusia diperintahkan untuk melakukan nazhar, fikr, dabbara, serta berjalan di permukaan bumi guna melihat betapa alam raya ini tidak mungkin terwujud tanpa ada yang mewujudkannya. .H.H.H .H.J.P.P.J.H ..K.H .J.K.K.H .H.J.H .K.P.H.J .H.J.H .P.K..HJ. ..K.H.H .J.H.J.K .H.J Tidakkah mereka melihat kepada onta bagaimana diciptakan, dan ke langit bagaimana ia ditinggikan, ke gunung bagaimana ia ditancapkan, serta ke bumi bagaimana ia dihamparkan. (QS al-Ghasyiyah : 17-20). Perintah membaca ini mencakup dengan akal, emosi dan hati nurani. Perintah yang diawali dengan komunikasi dua arah yang efektif melahirkan sikap ketaatan yang tinggi. Ajakan yang dimulai dengan pendekatan, akan memunculkan militansi. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur an yang bisa memuaskan otak pemikir, mempertajam perasaan para sufi, memperbaiki akhlak yang keras hati, menghidupkan rasa keindahan bagi pecinta seni. Manusia yang enggan mengaktifkan institusi pendengaran, penglihatan dan hati maka ia laksana binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ibnu Taimiyah mengatakan manusia yang pasif laksana telah mati sebelum meninggal. Karena hatinya tertutup dari hidayah. .H..P.H .)... .: .. .H .H.J

H.H.H ..H.H.H.N.P.J.H ..J.P..J.H .H.J.H.H ..P.P.m.J .H.J Maka apakah mereka tidak men-tadabburi al-Qur an ataukah hati mereka terkunci. (QS Muhammad :24). .H.H.H.J.H..HJ.H ..K.H.H.N.H .H.K.J.. .K.H ..J.K.S ..HJ.K.J.HK ..P.J. . ...H.P.J.H .K .H ..H.H.P.J.... .H .P.J.H.P.J.H .K.H .P..H.J.K.H .H.J.H.J.H..K .H.J.P.HJ..H. . . .K.P.J.H .K.H ..H.H.P.J .P.P ..J.H..P.K.J.H .).... .: ...... .H .H.J P..H.J.K. (24 (179 Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat

Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. (QS al-A raf : 179). Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. (QS al-A raf : 179). Kualitas bacaan berbanding lurus dengan mutu amal. Kebenaran membaca sangat mempengaruhi keabsahan amal. Perbedaan kesimpulan bacaan mempengaruhi perbedaan kesempurnaan amal. Amal yang tak berdasarkan bacaan (taqlid) adalah salah, atau dikatagorikan dengan bid ah (membuat amal ibadah tanpa contoh sebelumnya). Amal yang benar merujuk pada kelengkapan referensi yang utuh (ittiba ). Ibnu Mas ud mengatakan, Bacalah dan beramallah . Dalam ilmu hukum seseorang yang melihat bahaya, kemudian dia tidak bergerak untuk menanggulangi bahaya itu (diam), sekedar sebagai penonton dan tidak segera beraksi maka ia akan menjadi tertuduh. Disini korelasi yang menunjukkan makna iqra yang menuntut adanya gerakan (aksi). Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika tidak sanggup juga maka dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemah iman. (HR Muslim dari Abu Sa id al-Khudri radhiyallahu anhu). Nabi shalla-llahu 'alaihi wa sallam memberikan gelar orang Islam yang enjoy dengan melihat kemaksiatan yang tersebar di sekitarnya tanpa upaya merubahnya dengan ayaithanun akhrash (syetan yang bisu). Dalam memberikan standar membaca ini, Imam al-Ghazali membagi manusia menjadi empat kelompok. .H.H.J.K.J.H.N.P .H.J.K.J Pertama, seorang yang tahu dan ia menyadari bahwa dirinya tahu maka ia adalah orang yang alim, ikutilah dia. .H.P.H .H..K.P .H..N.K.J.P .H.P.. .H.J.K.J .H.N.P .H.J.K.J.H.P.H .H..K.. .H..J.P.J.P Kedua, seorang yang tahu tetapi ia tidak menyadari bahwa dirinya tahu, maka ia termasuk orang yang lalai, tinggalkan dia. .H.H.P.. .H.J.K.J.H.H .H.J.K.J .H.N.P .H .H.J.K.J Ketiga, seorang yang tidak tahu dan menyadari bahwa dirinya tidak tahu maka ia adalah orang yang bodoh, bimbinglah dia. .H.H .H.J.K.HJ..N.P .H .H.J.K.J .H.P.H .H..K.. .H.H.J.K.J.P .H.H.P.. .H .H.J.K.J.H.H.J.K.J .H.P.H .H..K.. .P.H...N .H..P.J.J.P

.H.H.P.. .H .H.J.K.J

Keempat, seorang yang tidak tahu tetapi tidak menyadari bahwa dirinya tidak tahu maka ia bodoh kwadrat, tolaklah dia. Keempat, seorang yang tidak tahu tetapi tidak menyadari bahwa dirinya tidak tahu maka ia bodoh kwadrat, tolaklah dia. .H.H.H ..H.J.H.J.H.P..J .H.J. ..H.P.H .H.J.. .H.P.J.H.H.H ..H.J.P.K..J ..H.J. ..H.P .H .H. .H.P.J..H..H.H.J .P .H.H.J.P.J.H .H.H.J.P.J.H .).... .:216( Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyenangi sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS al-Baqarah : 216). Fenomena ini terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Haidhir. Dari rentetan peristiwa kedua Nabi Allah itu terlihat perbedaan yang sangat tajam kualitas bacaan masing-masing. Sehingga melahirkan kualitas amal (sikap) yang bertolak belakang pula. Marilah kita ceritakan peristiwa yang menurut penglihatan Nabi Musa tampak ketidakadilan semata-mata. Coba anda bayangkan, Nabi Musa dan gurunya naik sebuah perahu kepunyaan orang-orang miskin yang konon keduanya tidak dikenakan bayaran karena para pemilik perahu disitu telah mengenal baik guru Nabi Musa (Haidhir). Tapi apa balas budi atas kebaikan para pemilik perahu itu? Bukan balas budi, tetapi dilobanginya perahu itu sampai karam. Keduanya berjumpa dengan seorang anak laki-laki yang masih dibawah umur, belum patut mendapat hukuman, apalagi hukuman mati. Tetapi anak laki-laki itu dibunuh oleh guru nabi Musa. Tidakkah wajar protes Nabi Musa seperti yang disebutkan dalam cerita itu? Kejadian yang ketiga tidak kurang ganjilnya. Nabi Musa bersama gurunya itu telah kehabisan bekal, mereka memasuki sebuah negeri lalu mereka mengharapkan mereka bersedia memberikan makan barang sedikit, tapi penduduk negeri itu begitu teganya menolak memberikan jamuan. Lalu kedua orang yang lapar itu kemudian menemukan dinding yang hampir roboh, lalu dinding itu diperbaiki oleh guru Nabi Musa dan ditegakkannya kembali. Lalu apakah aneh kalau timbul gagasan Nabi Musa untuk meminta upahnya dari pemilik dinding itu untuk membeli makanan sekedar penahan lapar ? Karena peristiwa-peristiwa tadi dibaca Musa hanya dari segi lahiriyah saja, tampak oleh beliau ketidakadilan, jiwa beliau memberontak sehingga tidak bisa lagi menahan kesabarannya, beliau lupa akan perjanjian dengan gurunya itu sebelumnya lalu beliau mengajukan protes keras.

...K ...J.H.J.. ........ . .H.H ..H.H..H .H..H.H.P. (79 .H.N ....N.K.J.H.P .H.H..H.KJ..H.H..K.J.H .H.J.P.H.J.H .HJ..K.J .K.H.. .H.J.P.P .P.N .H.K.J.H.m .H.J. ...).. .: Adapun perahu itu, maka ia adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan itu. Dan aku hendak merusaknya karena di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil tiap-tiap perahu tanpa ganti rugi. (QS alKahfi : 79) Pada ayat ini Nabi Haidhir lebih menonjol kecerdasan rasionalnya. Merusak perahu lebih banyak ia perankan sendiri dengan redaksi ayat fa-aradtu an a iibaha. Kecerdasan intlektual menghasilkan ilmu kasbi (ilmu yang diperoleh karena usaha manusia, penelitian eksperimen, menggunakan teori ilmiah, dll). Ini sejalan dengan perintah iqra (bacalah) pada ayat pertama surat al- Alaq. .H.H .N ...J.H.P .P .H.H..H .H.H..H.P .P.J.K.H.J.K .H.H.K.J.H ..H.J.P.J.K.H.P.H ..P.J.H.. ..H.P.J......... .P.J.H.K.P.P ..H..P.H ..H.J. ..K.J.P .H..H...H.H J.H.H .P.J. .. ... .H . ...).. .: (80 Adapun anak laki-laki itu, maka kedua orang tuanya adalah orang yang beriman, maka kami khawatir bahwa anak itu akan mendorong kedua orang tuanya itu pada kesesatan dan kekufuran. Maka kami ingin agar Tuhan mereka menggantikan anak itu dengan yang lebih baik kesuciannya dan lebih berbakti. (QS al-Kahfi : 80). Pada ayat ini Allah dan Haidhir sama-sama terlibat dalam aktifitas. Dengan menggunakan redaksi ayat fa aradnaa (kami ingin), seolah-olah Haidhir bisa membaca atas kemurahan Allah (al-Akram) berupa ilham, intuisi (feeling). .H.H .N ...J.K..H.P .H.H ..KH ..H.P.H.J.K .H.K.J.H.J.K ..K ..J.H.K.J.H.K .H.H .. H .H.J .H.P.J.P.H ..H..K..H.J.H.P.J .H ..H.P.N.P.H ..H.H.J.H.J.K.H ..H.J.H.P.H ..H.J.H..K .J .H .P .H.J..H..P .H ..H.H .. . ......... ......

.H.S. .. ..).. .: (82 .... ........ . .............K.H.H .H.J.K.J.P .H ..H.J.H.J.H.K.J.H.H.J.K .H.J

Adapun dinding itu, maka itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu, dan dibawahnya ada harta simpanan bagi keduanya, sedang bapaknya dahulu adalah orang shalih. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai kepada kedewasaan mereka dan mengeluarkan harta simpanan mereka itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan tidaklah aku melakukannya menurut kehendakku sendiri. Demikianlah arti perbuatan-perbuatan yang anda tidak mampu bersabar terhadapnya. (QS al-Kahfi : 82). Pada ayat ini Haidhir memiliki kecerdasan yang paling tinggi (kecerdasan supra-rasional), dengan redaksi ayat fa araada rabbuka (maka Tuhanmu berkehendak), seakan-akan Haidhir bisa membaca keinginan Tuhan. Setelah Nabi Musa dijelaskan rahasia di balik kejadian-kejadian yang semula dirasakan tidak adil, bahwa perahu yang dilobangi itu sekedar supaya terlihat rusak sehingga tidak dirampas oleh raja yang lalim, bahwa anak laki-laki yang dibunuh itu seandainya terus hidup sampai dewasa akan menjadi anak yang durhaka yang akan menjerumuskan kedua orang tuanya yang shalih ke dalam kesesatan dan kekufuran, lalu sesudah itu Allah menggantinya dengan anak

yang lebih suci dan berbakti, bahwa dinding itu bukanlah milik orang-orang yang tidak bersedia menjamu mereka, tetapi kepunyaan dua anak yatim yang belum dewasa, tidak tahu menahu tentang sikap yang tidak patut dari penduduk negeri itu. yang lebih suci dan berbakti, bahwa dinding itu bukanlah milik orang-orang yang tidak bersedia menjamu mereka, tetapi kepunyaan dua anak yatim yang belum dewasa, tidak tahu menahu tentang sikap yang tidak patut dari penduduk negeri itu. Dari rentetan kejadian diatas kita memahami bahwa kualitas pengamatan yang dimiliki Nabi Haidhir berbeda jauh dengan mutu penglihatan Nabi Musa, sehingga melahirkan tindakan yang semula sulit dikompromikan. Islam mengecam seseorang yang berbuat tanpa kelengkapan informasi (ilmu). Mengatakan tahu padahal tidak tahu; mengatakan melihat, tapi tidak melihat; mengatakan mendengar tetapi tidak mendengar; mengatakan faham tetapi tidak faham; sehingga ia beramal hanya mengikuti dorongan hawa nafsunya. Karena aktifitas sama , bashar, dan af-idah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. .H.H ..J.P .H ..H.J.H .H.H .K.K ..KJ..K..N ...N.J.H ...HJ.H.H.H ...HJ.P..H.H .P.P. .H.J .K.H .H..H .H.J..H.J.P.J.)..... .:36( Dan jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguh pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS al-Isra : 36). Ilmu dalam perspektif Islam (al- ilmu fi miizanil Islam) Ilmu menurut bahasa artinya kejelasan atas sesuatu atau pengetahuan. Para ulama mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan akan kebenaran berdasarkan dalil (hujjah), atau penemuan terhadap sesuatu secara hakiki. Dengan definisi ini jelaslah perbedaan ilmu dengan tsaqafah. Tsaqafah adalah pemahaman terhadap berbagai disiplin ilmu secara global (ijmal), sedangkan ilmu adalah pemahaman khusus lagi mendalam terhadap salah satu cabang ilmu dari berbagai jenis ilmu lainnya. Karena itu ilmu merupakan kebutuhan primer bagi manusia seperti kebutuhan makan dan minum, maka Islam memberi perhatian yang sangat besar terhadapnya; tingkat perhatian yang tidak dijumpai dalam agama sebelumnya maupun dalam sistem buatan manusia manapun, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Dengan melihat Kitabullah dan Sunah Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam kita akan menemukan contoh dalam teksnya dengan jelas. Al-Qur an mensejajarkan antara ikrar dan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian Allah dan malaikat.

.. ....J.K.J.K .) ..... .: .H.K.H ..P .H.N.P .HH.K. .KH ..N .P.H ...HJ.H.H .K.H.P .P.H.P.J ....J..KJ.K .H.. K. (18 Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian). (QS Ali Imran : 18). Orang-orang mukmin yang berpengetahuan lebih utama dan lebih tinggi kedudukannya pada hari kiamat daripada orang-orang mukmin yang tidak berpengetahuan. (11 .H.H.J.K ..P ..N.K.J.H ..H.P..J .K.J.P.J.N..H .K.J.PH ..J.P ....J..KJ (Niscaya) Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS alMujadalah : 11). Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berpengetahuan. (9 .P.J.H.J.H.J.H.K ...N.K.J.H .H.H.J.P.J.H .N..H.K.J.H .H .H.H.J.P.J Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? (QS az-Zumar : 9). Ketakwaan dan rasa takut kepada Allah yang sebenarnya hanya akan dicapai oleh para ulama . (28 .K.N.H ..H.J.H ...H .K.J.K.H..K.K ..J Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama. (QS Fathir : 28). Ahli ilmu adalah orang yang menjadi saksi atas orang-orang yang berbuat durhaka. (43 .P.J.H.H ..K..K .H.K.J.. .H.J.K.J.H.H.J.H.P.J.H.H.J.K.J.H.P ..KJ.P ..J Katakanlah : Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku (dan kamu dan antara orang) yang mempunyai ilmu al-Kitab. (QS ar-Ra du : 43). Penguasaan terhadap ilmu adalah sumber kekuatan. (40

.H..H ..N.K.J.K.J.H.P ..KJ.. .K.H ..J.K.H..K .H.H ...H.K.J.H .H.J.HH ..J.H.J Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Kitab Allah, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. (QS anNaml : 40). Hakikat dan keagungan akhirat hanya diketahui oleh para ulama . .H.H..H ..N.K.J.PH ..J.P ....J..KJ.H .H.H.J.P.J.H..H.P ..K .H.J.. .K.H.J..H.H .H .H.K.H .H..K. .H.P.H..P .).. .: .H.H.H.H..m ..)......: .H ..)...: .K.H..K ..)...: .H.N .H.P.J.H .)... .: ..H.H .H.P.N..H. (80 .K.N ...N..K.P.J.H ..).. .:

Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, Kecelakaan besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali orang-orang yang sabar. (QS al-Qashash : 80). Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, Kecelakaan besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali orang-orang yang sabar. (QS al-Qashash : 80). .H..KJ.H .J.H.J.H..P .H.J.K.P.H ...K.N..K .H.H ..H.J.P.K.H ..K.N ..J.H..K.P.J.H ..).... ..:43( Perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia, dan tiada memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. (QS al-Ankabut : 43). Allah menyifati kitab suci-Nya, bahwa Dia menjelaskannya berdasarkan kepada ilmu. .H.H.H.J.K.J.H..P.J.K.K.H..m .H..NJ.H..P .H.H ...KJ.) m..... .:52( Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah kitab suci (al-Qur an) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami. (QS al-A raf : 52). Kisah-kisah yang dipaparkan dalam ayat-ayat al-Qur an juga bersumber kepada ilmu. .H.H .H.P.N.N .H.H.J.K.J.m .H.H ..P.N ..H..K.K.J Maka sesungguhnya akan Kami habarkan kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat), sedang (Kami) mengetahui (keadaan mereka), dan Kami sekali-kali jauh (dari mereka). (QS al-A raf : 7). Allah menciptakan manusia dan Dia mengajari mereka pandai berbicara. (7 .) H......: .K..KJ .H.H.H .J.K.J.H...H .N.H.H.P ..J.H.H..H ..)... .:4-3( Dia (Allah) telah menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara. ar-Rahman : 3-4). Banyak pula hadits yang menjelaskan pentingnya ilmu. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. (HR al-Bukhari dan Muslim). Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, Dia akan memahamkannya dalam urusan agama. (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi). Barangsiapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi). (QS

Ilmu yang diperintahkan dalam Islam bersifat mutlak. Keutamaan ilmu bertingkat-tingkat sesuai dengan obyek dan bidang bahasannya. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu agama, dengannya manusia dapat mengenal dirinya dan Tuhannya, menyingkap jalan hidupnya, dan mengetahui hak dan kewajibannya.

Setelah itu baru ilmu yang dapat mengungkap hakikat yang menuntun manusia menuju kebenaran, mendekatkan mereka kepada kebaikan, mewujudkan kemaslahatan bagi mereka, atau menghindarkan mereka dari bahaya. Setelah itu baru ilmu yang dapat mengungkap hakikat yang menuntun manusia menuju kebenaran, mendekatkan mereka kepada kebaikan, mewujudkan kemaslahatan bagi mereka, atau menghindarkan mereka dari bahaya. Membangun tradisi ilmiah (iijadu al-bi ah al- ilmiyyah) Islam membentuk sikap mental ilmiah dengan berbagai cara. 1) Mencela taklid .K.H ..H .K.J.HH ..P.J.H.H..H.J ...K.H .H ..H.J.H.H ..P ..K.H.H ...N.P.J.K .H..P ..J .H.J.P.H ..H ..H.H.J.H ..H.H.J . .H ..).... .: ..H.H..P.H ..H.H.H.J.H..H ..H.H..P.P.J.H .H.H.J.P.J.H .H.J. ..H.H .H.J.H.P.J Dan apabila dikatakan kepada mereka, Marilah mengikuti (apa yang diturunkan) Allah dan (marilah mengikuti) Rasul. Mereka menjawab, Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya . Dan (apakah mereka akan mengikuti juga nenek-moyang mereka) walaupun nenek-moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk? (QS al-Maidah : 104). 2) Menolak persangkaan (104 .H.H .H..P.J.K.J..KJ.m .K.J.H.N.K.P.J.H .K.N ...N.N .K.H.N ...N.N .H .P.J.K.J.K. H ..J.H.S .H.J. (28 Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, padahal sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. (QS anNajm : 28). Jauhilah persangkaan karena persangkaan adalah sedusta-dusta perkataan. (Muttafaq Alaih) 3) Menolak emosi, hawa nafsu, dan pertimbangan pribadi, menetapkan prinsip netral dan obyektif .H.K.J.H.J.H.J.H.K.J.P..J .H.H .H..H.J .J.H.N.H ..H.N.K.P.J.HH ..J..H.H.P.J.H.H. HJ..H. .K.H.J.K .P.

..)... .: .K.N.K ..N.H.H .H..H. ..K.H ..K ..).. .: (50 Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. (QS al-Qashash : 50). 4) Memberikan perhatian kepada pengamatan, berpikir, dan perenungan

...J.m .)..... .H.H.H.J.H.J.P.P..J ..K .H.H.P.K.J ...N.H..K..H ..HJ.H.J.K .H.H ..H.H .H ..P .K. J (185 : Tidakkah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah. (QS al-A raf : 185). .H ..)..... .: (21 . ..H.HH ..J.P.K.P.J.H.H.H .P.J.K.P.J Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka tidakkah kalian perhatikan. Dzariyat : 21). (QS adz-

.H.J.H.H .J.K.J.H.K.J.P.J.P.H.. .H.K.J.P..J ..K .J.H.J.K .H..J.P.P..J .H.J.H .H. .H .H..K.H.P ..J.P.H.S.K.J .)......: .H .J.H.J.H..P ..N.K. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnatullah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orangorang yang mendustakan (rasul-rasul). (QS Ali Imran : 137). 5) Memerangi buta huruf ..J..HJ.K..J.K .H.S ...N.K.J.H.H ..H .H.H .H .J.K.J.H..H .K.J.H.H ..m ..J..HJ.H. H. ..)...: (5-1 .N.H.H .K..J.H.H ..K .N.H.H .J.K.J.H..H .H..H.J.H.H.J .J Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam. Dia mengajari manusia apa yang tak diketahuinya. (QS al- Alaq : 1-5). 6) Menganjurkan untuk mempelajari berbagai bahasa Sehingga di antara sahabat-sahabat Nabi shalla-llahu 'alaihi wa sallam ada yang menguasai bahasa Parsi, Romawi, dan Habsyi. Rasulullah telahg menyuruh Zaid bin Tsabit mempelajari bahasa Suryani, bahasa orang-orang Yahudi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, dan atTirmidzi. 7) Menganjurkan penggunaan statistik

Hitunglah untukku berapa orang yang melafadzkan kata-kata Islam. Hadits). Mereka pun menghitung sampai 1500. 8) Menggunakan prinsip perencanaan

(al-

Kisah Nabi Yusuf alaihis salam dan proyek perencanaan ekonomi dan pertaniannya yang termaktub dalam al-Qur an merupakan dalil dan bukti yang sangat jelas tentang hal ini. 9) Mengakui logika eksperimen dalam urusan duniawi .H.J.P.J.H.H.J .P .K.P.P.J.K .P.J.H..P.J (137 ).......................(.

Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. radhiyallahu anha).

(HR Muslim dari Aisyah

Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. (HR Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha). Memperhatikan pendapat orang-orang banyak dan berilmu ...).....:59( .H..J.H.J.K.H .H.K.J. Maka tanyakanlah ia pada Dzat Yang Mahatahu. .H.H .P.H.S.P.H .K.J.P .H.K.J.m .).. .:14( Dan tidak akan bisa bercerita kepadamu seperti (yang dilakukan) oleh Yang Mahatahu. (QS Fathir : 14). 11) Mengizinkan untuk mengambil semua ilmu duniawi yang bermanfaat dari sumber manapun meski dari non-Muslim sekali pun (infitahiyah). Kata hikmah adalah milik orang mukmin yang hilang. Di mana pun dia menemukannya, maka dialah yang paling berhak untuk mengambilnya. (HR at-Tirmidzi). 12) Melarang dengan keras dan memarangi khurafat, khayalan, sulap, sihir, dan sejenisnya. Bacalah dengan nama Rabb-mu Perintah membaca dengan beragam maknanya pada ayat pertama surat al- Alaq diteruskan dengan bismi rabbik yang bermakna dengan nama Tuhanmu . Bi disini ada yang mengatakan hanya sekedar sisipan, ada yang berpendapat mengandung arti mulabasah (penyertaan), berarti bacalah disertai dengan Nama Tuhanmu! Bismi rabbik adalah satu ungkapan. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab sejak zaman dahulu hingga kini mengaitkan suatu pekerjaan yang dilakukan dengan nama sesuatu yang mereka muliakan. Ini dimaksudkan untuk memberikan kesan (atsar) yang baik atau katakanlah memberikan berkat (tambahan kebaikan material dan immaterial) untuk pekerjaan itu. Juga untuk menunjukkan bahwa pekerjaan tadi dilakukan semata-mata demi dia yang disebut namanya itu. Kebiasaan orang-orang Arab, ketua parlemen membuka sidang-sidang resmi dengan mengucapkan bismillah wa bismi asy-sya b (atas nama Allah dan atas nama rakyat). Demikian pula anak lahir diberi nama tokoh tertentu, agar anak kelak memiliki harapan dan mencontoh sifat-sifat terpuji dari tokoh itu. Mengaitkan pekerjaan dengan nama Allah mengantarkan pelakunya ikhlas karena-Nya. Agar amalnya menghasilkan keabadian. Tanpa ketulusan semua amal akan punah. (QS al-Furqan : 59).

(23 ...).....: (17 (29 .H.H .K.J.H ...K.H .H ..H.P.K..J .K.J.H.H.m .H.H..HJ.H..P .H.H...H.J.P.J. Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan (tanpa keimanan dan keikhlasan) itu, lalu Kami jadikan amal tersebut (bagaikan) debu yang berterbangan. (QS al-Furqan : 23). .H.K.H .H .H.J.K.P ..P ..J.H.N ...HJ.H..K.H .H.H.N ....N.H.P .H.H.J.H.P .P.H...H. H .N ..H ..H.J.H.P ...N.. .K ..)...: .P.N. .H.H.K ....P.J. . .H.H.J.P.P ..K .J.H.J Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. (QS ar-Ra du : 17). Menyertakan pekerjaan dengan nama Allah akan berbekas sepanjang zaman. Sebagaimana manusia yang dididik oleh Rasulullah dengan nama Allah, metode Allah, dan karena Allah melahirkan proses pertumbuhan yang menjengkalkan hati orang-orang kafir. .P.H.N...H.P.J.P. .K.N..H.K.J.H.H.H.P.H.K..N.P.H.H ...J.P.N..K.P.H.H..H.H.J.H.P. J.H..H.P.J .P.N. ..H.J.H.P.J.H .H..J.K.H ..K .H.K.J..H. ..K.J.H..P.J..K .P.P.J.K.K.J.K.J .K.H .H .H.P.H.P.J..K ...N.J..H.K .H.H.P.H.P.J.......... ....... ......... ....... .. .K .. .... ..K .J.K.J.K.J ... ......... .......... ..... ... ..).. .: ......... ..... .. ...... .. . .... .....

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka : kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya, tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. (QS al-Fath : 29). Menurut Abdul Halim Mahmud (mantan Syaikh Al Azhar) dalam bukunya, AlQur an fi Syahri al-Quran mengatakan : Dengan kalimat iqra bismi rabbik, al-Qur an tidak sekedar memerintahkan membaca, tetapi membaca adalah simbol dari segala yang dilakukan manusia, baik yang sifatnya aktif maupun pasif. Kalimat tersebut dalam pengertian dan jiwanya ingin menyatakan bacalah demi Tuhanmu , bergeraklah demi Tuhanmu , bekerjalah demi Tuhanmu . Demikian pula, apabila Anda berhenti bergerak atau berhenti melakukan aktifitas, maka hendaklah hal tersebut didasarkan pada bismi rabbika. Ayat tersebut akhirnya berarti Jadikanlah seluruh kehidupanmu (duduk, berdiri dan berbaring), wujudmu, dalam cara dan tujuanmu, demi Allah .

Pada surat al- Alaq ini Allah memperkenalkan perbuatan-Nya dengan redaksi rabb . Padahal Allah memiliki sifat yang berkaitan dengan Dzat-Nya dan perbuatan-Nya (fi il). Namun yang dikenalkan dalam ayat ini perbuatan-Nya terlebih dahulu. Sebab kegagahan kebangsawanan Allah merupakan zat yang tidak berbekas secara langsung pada makhluk-makhluk-Nya. Ia tidak bisa ditularkan dan diberikan. Pada surat al- Alaq ini Allah memperkenalkan perbuatan-Nya dengan redaksi rabb . Padahal Allah memiliki sifat yang berkaitan dengan Dzat-Nya dan perbuatan-Nya (fi il). Namun yang dikenalkan dalam ayat ini perbuatan-Nya terlebih dahulu. Sebab kegagahan kebangsawanan Allah merupakan zat yang tidak berbekas secara langsung pada makhluk-makhluk-Nya. Ia tidak bisa ditularkan dan diberikan. df

..... .............. ......... (FAKTA SEJARAH) ..... ....... (FAKTA FIRTRAH) .... .....u ..... ...... (FAKTA INDRAWI) ..... ....... (FAKTA LOGIKA) ..... ...... . (FAKTA SEJARAH) (MENGENAL RABB)

BAB II BAB II u MENGENAL RABB

Dalam al-Qur an tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan bahwa manusia itu ateis (mulhid). Karena keberadaan Tuhan begitu jelas, tidak perlu dibuktikan. Berikut dijelaskan hujjah eksistensi Tuhan. Fakta sejarah (ad-dalil at-tarikhi) Dari masa ke masa ditemukan hampir semua ummat manusia mempercayai kekuatan di balik alam ini (Tuhan). Hanya saja ungkapan wujud Tuhan digambarkan sesuai dengan tingkat peradaban manusia. Orang-orang Yunani Kuno tuhan) : bintang adalah adalah Dewa Peperangan, tertinggi adalah Apollo menganut paham politeisme (keyakinan banyak tuhan (dewa), Venus adalah Dewa Kecantikan, Mars Minerva adalah Dewa Kekayaan, sedangkan Tuhan atau Dewa Matahari.

Orang-orang Hindu mempunyai banyak dewa, yang diyakini sebagai tuhantuhan. Keyakinan itu tercermin antara lain dalam Hikayat Mahabarata. Masyarakat Mesir, tidak terkecuali. Mereka meyakini adanya Dewa Isis, Dewi Osiris, dan yang tertinggi Ra . Masyarakat Persia pun demikian, mereka percaya bahwa ada Tuhan Gelap dan Tuhan Terang. Para ahli filsafat setelah menerawang, berfikir, merenung, membanding, mengukur, menjangka, pendeknya memfilosofi, sampailah ia di ujung perjalanan. Yakinlah ada sesuatu Yang Maha Mutlak, Dialah puncak ideal (kata Plato). Dialah Tao , yang tak dapat diberi nama (kata Lao Tze). Maka insaflah kelemahan dirinya. Pengaruh keyakinan tersebut merambah ke masyarakat Arab, walaupun jika mereka ditanya tentang Penguasa dan Pencipta langit dan bumi mereka menjawab, Allah . Tetapi dalam waktu yang sama mereka menyembah juga berhala-berhala al-Lata, al-Uzza, dan Manata, tiga berhala terbesar mereka, di samping ratusan berhala lainnya. Definisi Allah bagi kaum jahiliyah berbeda dengan Allah menurut al-Qur an. Al-Qur an datang untuk meluruskan keyakinan itu, dengan membawa ajaran tauhid. Berbicara tentang Allah versi Allah saja terulang sebanyak 2697 kali. Fakta fitrah (ad-dalil al-fithri) Jangankan al-Qur an, Kitab Taurat dan Injil dalam bentuknya yang sekarang pun (Perjanjian Lama dan Baru) tidak menjelaskan wujud Tuhan. Karena keberadaan-Nya sedemikian jelas dan terasa. Sehingga tidak perlu dijelaskan.

Kehadiran Tuhan merupakan bawaan (fithrah) manusia sejak asal kejadiannya. Kehadiran Tuhan merupakan bawaan (fithrah) manusia sejak asal kejadiannya. H.K.H .J.H.J.H.H ..K.S.J.K .H.K.J. ..K.J.H.H ..K ..N.K.J.H.H.H ...N..H .H.H.J.H . .H .H.J.K.J.H .K..HJ.K .. .P ..J.H.S.P .H.H.K.N .H.J Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fithrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fithrah itu. Tiada perubahan pada fithrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS ar-Rum : 30). .H.H.J.H.H.P.J .H.H ...N..K .H .H.H.J.P.J.H ..).. .:30( .K.H.H ...S.J .H.H ..H.J.P.K.K.J.H.H ..J .H .K.J.H.K.J..H.H .K.J.P.P.J.K.K.J.P.S.N.H.P.J .H.H.H .H. .K.H.J .K.H.S.P.J.H..P.J ..H.H ..H.K.J.H ..).... .:172( Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Betul (Engkau tuhan kami), kami menyaksikan . (QS Al-A raf: 172). Apabila kita berhenti sejenak dari kesibukan hidup, termenung seorang diri, terdengarlah suara dhamir (hati), mengajak kita berdialog untuk mengajak menyatu dengan totalitas wujud Yang Maha Mutlak. Suara itu mengantar kita betapa lemahnya manusia di hadapan-Nya. Dan betapa Maha Kuasa dan Perkasa Dia Yang Maha Agung itu. Suara itu adalah suara hati nurani. Setiap orang dengan berbagai kedudukannya memiliki fithrah itu. Fithrah yang terbawa sejak kelahirannya. Sekalipun seringkali karena kesibukan dan dosa-dosa ia terabaikan dan tertutup. Suaranya begitu lemah sehingga tak terdengar lagi. Tetapi bila diusahakan untuk didengarkan, kemudian benar-benar tertancap di dalam jiwa, maka hilanglah semua unsur-unsur ketergantungan lain kecuali kepada Allah. Tiada tempat bergantung, menitipkan harapan, tempat mengabdi kecuali Allah. Tiada daya untuk mendatangkan manfaat, tiada pula kuasa untuk menolak madharrat, kecuali bersumber dari Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung (laa haula wa laa quwwata illa billahi aliyyil azhim). Kemudian setelah itu tidak ada lagi rasa takut yang menghantui atau mencengkeram, tiada pula rasa sedih yang akan mencekam (QS Fushshilat : 30; ar-Ra d : 28). Memang ada saat-saat dalam hidup ini singkat atau panjang dimana manusia mengalami keraguan tentang wujud-Nya (QS al-Jatsiyah : 24), bahkan menolak kehadiran-Nya. Akan tetapi, keraguan itu akan beralih menjadi kegelisahan,

khususnya ketika ia merenung dan tertimpa musibah (QS Yunus : 22). Jadi kebutuhan ber-Tuhan permanen, sementara mengingkari Tuhan bersifat temporal. Beralasan, jika dikatakan bahwa mereka yang tak mempercayai wujud Tuhan adalah orang-orang yang keras kepala. Ini dapat dipahami dari ayat yang menguraikan diskusi yang terjadi antara Nabi Ibrahim alaihis salam dan

Namrud (QS al-Baqarah :258). Fir aun, ketika berhadapan dengan Musa alaihis salam bertanya, Siapa tuhan semesta alam itu? (QS asy-Syu ara 23). Namrud (QS al-Baqarah :258). Fir aun, ketika berhadapan dengan Musa alaihis salam bertanya, Siapa tuhan semesta alam itu? (QS asy-Syu ara 23).

.H..N .K..H .H.J.H.H.P ..J.H.H.P .H..H ..H.J.P .H.N.P .HH.K. .H .K.N ..N.K.J ..H.H.J.K.H .H.P.J .K.K.J.) H ... .: .K.J..H.K.J (91-90 .H .H.H .H. .K.H ..J.P.K.J.K.J.H .J..H .H.H .J.H.H.H.J .H.J.P .H.P.H.J .K.H ..J.P.J Hingga saat Fir aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah). Apakah sekarang (baru kamu percaya) padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS Yunus : 90-91). Fakta indrawi (ad-dalil al-hissi) Ada sebagian orang menuntut bukti wujud Tuhan dengan pembuktian material. Mereka ingin segera melihat-Nya secara langsung. Nabi Musa alaihis salam suatu ketika pernah bermohon agar Tuhan menampakkan diri-Nya kepadanya, sehingga Tuhan berfirman sebagai jawaban permohonanya. .H..H .H.J.H..H.K.J.H.H.K.K ..J.P.J..K.H ..J.H.H.K .H.K.K ..J.H.H.N .H.H..H.P .H .H.J.H .H..H.K.J .H..P ..KJ.H.H.K .H.H.H .P .H. ..H.H.N .P.J.H ..H.K. ..H.H .N ..H.H..H .H..H .P.J.H ..H.H .P.J.P .H.K .J .H.H .N ..H.N.H. .H .H.H .H. .H .).....: .H.N.P ..J.P.J.K.K.J Engkau sekali-kali tidak dapat melihat-Ku. Tetapi lihatlah ke bukit itu, jika ia tetap di tempatnya (seperti keadaannya semula), niscaya kamu dapat melihatKu. Tatkala Tuhannya tampak bagi gunung itu, kejadian tersebut menjadikan gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Mahasuci Engkau, aku bertobat kepada-Mu, dan aku orang yang pertama (dari kelompok) yang beriman . (QS al-A raf : 143). Kejadian itu membuktikan bahwa manusia agung pun tidak mampu melihatNya paling tidak dalam kehidupan di dunia ini. Agaknya kenyataan seharihari membuktikan bahwa kita mengakui sesuatu tanpa harus melihatnya. Bukankah kita mengakui adanya angin, hanya dengan merasakan atau melihat

bekas-bekasnya? Bukankah kita mengakui adanya nyawa melihatnya bahkan mengetahui eksistensinya.

bukan saja tanpa

Ada beberapa faktor yang menjadikan makhluk tak bisa melihat sesuatu. Pertama, sesuatu yang dilihat terlalu kecil apalagi dalam kegelapan. Sebutir pasir pada malam hari tidak mungkin ditemukan seseorang. Namun bukan berarti pasir tidak ada. (143

Kedua, sesuatu itu sangat terang. Bukankah kelelawar tidak dapat melihat di siang hari, karena sedemikian terangnya sinar matahari dibandingkan dengan kemampuan matanya untuk melihat. Tetapi bila malam tiba, dengan mudah ia dapat melihat. Demikian pula manusia tidak sanggup menatap matahari dalm beberap saat saja, bahkan sesaat setelah melihatnya ia akan menemukan kegelapan. Kalau demikian wajar jika mata kepalanya Tuhan Pencipta matahari. Kedua, sesuatu itu sangat terang. Bukankah kelelawar tidak dapat melihat di siang hari, karena sedemikian terangnya sinar matahari dibandingkan dengan kemampuan matanya untuk melihat. Tetapi bila malam tiba, dengan mudah ia dapat melihat. Demikian pula manusia tidak sanggup menatap matahari dalm beberap saat saja, bahkan sesaat setelah melihatnya ia akan menemukan kegelapan. Kalau demikian wajar jika mata kepalanya Tuhan Pencipta matahari. .K.J.:H .H.J.H.H.J.H .H.N.H ..H..:H .H.H.J .H .H.J.P.P .H ..H .H..H.P ..K.J.:H .H.H.J .K.H..K .H.H.K.J.P.J.K.P.P ..J.P.P.P.J .K.H.H..K.K .J.K.J.H...K .H .H..H.P ..H..:H .H .H..H.P ..J.P.P.J.P .K.P.H..H.H.K ..J Ditanyakan, Apakah anda pernah melihat Tuhan? Beliau menjawab, Bagaimana saya menyembah yang tidak pernah saya lihat? Ditanyakan lagi, Bagaimana anda melihatnya? Imam Ali menjawab, Dia tak dapat dilihat oleh mata dengan pandangannya yang kasat, tapi bisa dilihat oleh hati dengan hakikat keimanan . Mata hati jauh lebih tajam dan dapat lebih meyakinkan daripada pandangan mata. Bukankan mata kita sering menipu kita? Kayu yang lurus terlihat bengkok di dalam sungai, bayangan kita lihat tetap, padahal bergerak. Dari kejauhan kita melihat air, ternyata fatamorgana. Binatang yang besar terlihat kecil dari kejauhan. Fakta logika (ad-dalil al- aqli) Banyak ayat-ayat yang menjelaskan argumen logika tentang keesaan Tuhan. .H .H.K.H.. .H.J.H..H .K.J.K.H ...K.H.. .K.N ..P .H.H.H.H.H ..)..... .: Seandainya pada keduanya (langit dan bumi) ada dua Tuhan, maka pastilah keduanya binasa. (QS al-Anbiya : 22). Seandainya ada dua pencipta, maka akan kacau ciptaannya. Karena jika masingmasin g pencipta menghendaki sesuatu yang tidak disetujui olah yang lain, maka kalau keduanya berkuasa, ciptaan pun akan kacau atau tidak akan terwujud. Kalau salah satu mengalahkan yang lain, maka yang kalah bukan Tuhan. Dan apabila keduanya bersepakat, itu merupakan bukti kebutuhan dan kelemahan mereka, sehingga keduanya bukan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin membutuhkan sesuatu atau lemah atas sesuatu. Fenomena keteraturan, ketetapan, petunjuk, rezeki, kasih sayang, moral, di alam raya ini adalah bukti keesaan Tuhan.

.H.H.H ..P .H..H... . .K.J.K .P.H.H..P .P.H.H..K.P.J..... . .H.H. ..K.H.P.m .H.J.H.J .H ..)...: (22 (29 .H..H..J.H.J.KP.K .H.J.H.J.H.P.P.J.H .H.H.J.P.J Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang lelaki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dan saling berselisih (buruk perangai

mereka), dengan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang raja. Adakah keduanya (budak-budak itu) sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS az-Zumar : 29). mereka), dengan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang raja. Adakah keduanya (budak-budak itu) sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS az-Zumar : 29). Sementara orang ada yang membuat kemungkinan berikut, yakni bahwa manusia ingin hidup bebas. Sesungguhnya keinginan itu disamping mustahil, bertentangan dengan kemanusiaannya, karena berarti tidak ketika itu tidak mengakui adanya hukum, tujuan, keinginan, ide dalam arti dia kosong sama sekali dari keyakinan tertentu dan keadaan demikian mencabut dari hakikat kemanusiaannya. Keadaan semacam ini tidak ada wujudnya dalam kehidupan manusia di dunia. Orang yang liberal, pasti dalam hidupnya dilandasi oleh keyakinan tertentu atau berusaha mencari ide/keyakinan tertentu. Manusia harus menerima wewenang pengaturan dari keyakinan tertentu (ide yang ada dalam hatinya). Wajar, jika al-Qur an pada ayat diatas menggunakan istilah yang mengandung arti rajulan, budak (seseorang yang dimiliki oleh pihak lain). (Allah dalam Kehidupan Manusia, karya Murtadha Muthahhari). Keadaan ruwet yang dilukiskan oleh ayat diatas, terbukti kebenarannya dalam kenyataan hidup orang-orang yang lemah imannya, karena memiliki banyak keyakinan yang kontradiktif. Orang yang semacam ini didominasi sekian penguasa yang buruk perangainya sehingga ia mengidap penyakit kejiwaan kepribadian terbelah (split personality). Akidah tauhid adalah kebutuhan jiwa manusia untuk memperoleh kepastian hidup. Berikut rangkaian pertanyaan yang menunjukkan akan kebutuh-an asasi itu : Siapa yang menjamin bila Anda melontar ke depan, maka batu itu tidak mengarah ke belakang? Apa yang menjamin bahwa air selalu mencari tempat yang rendah? Siapa yang menjamin bahwa sekali waktu api itu tak membakar? Fakta tekstual (ad-dalil an-naqli) Al-Qur an secara harfiyah bermakna bacaan sempurna merupakan nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis-baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Qur an Al Karim, bacaan sempurna lagi mulia itu.

J J K.K .H.J.K. Tiada bacaan yang dibaca oleh ratusan juta orang yang tidak mengerti artinya atau tidak bisa menulis aksaranya , dan dihafal huruf demi huruf oleh orang dewasa, remaja dan anak-anak melebihi Al-Qur an. Tiada bacaan yang memiliki perhatian sedemikian rupa, bukan saja sejarahnya secara umum, tetapi ayat demi ayat, baik dari segi masa, musim, dan saat turunnya, sampai kepada sebab-sebab serta waktu-waktu turunnya melebihi AlQur an. Tiada bacaan yang dipelajari sedemikian serius, bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosa katanya, kandungannya yang tersurat, yang tersirat bahkan sampai kesan yang ditimbulkannya, melebihi Al-Qur an. Semua dituangkan dalam jutaan jilid buku, dari generasi demi generasi. Kemudian apa yang dituangkan dari sumber yang tidak kering itu, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kemampuan dan kecenderungan mereka, namun semuanya mengandung kebenaran. Al-Qur an adalah permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Tiada bacaan yang diatur tatacara membacanya, mana yang dipendekkan, dipanjangkan, dipertebal, diperhalus ucapannya, dimana tempat yang terlarang atau boleh, atau harus memulai dan berhenti, bahkan diatur lagu dan iramanya, sampai kepada etika membacanya. Senandung Al-Qur an Kalamun berikut yang dibaca para ulama usai ta lim atau tadarrus Al-Qur an secara bersamasama. .H.H .. .H.K.J.. .H .P.H..H.H..P.P .P.H.N.H .H.J.H.J.m .K.H.J.m .H.K.N.K .K.K .H. J.H.K.J.K.J .K.H.J.. .K..HJ.K.J.K.J.H .H.K.J .J.H.H.J.H.K.J.H.H..H.S .H.S.J.K.J.K.K.S .P.P.K .J .K .H.H.S.J .H.H.KJ..J .K.K .H.J. ..H..K. ..H.K.J.H..H.H.K.J JJ .P.S ..H.m .H.P..P. ..H.H J.K.J.H.P.H.J .K..H.J.H.K. .K.K .H ..H.S ..K ..J.H.J. Suatu firman yang qadim yang tidak ada bosan mendengarnya (yakni Kitab Suci Al-Qur an). Dia suci (unggul atau tidak mungkin terdiri) dari segala ucapan, perbuatan, dan niat. Dengan Al-Qur an kami minta kesembuhan dari segala penyakit. Cahayanya merupakan petunjuk bagiku dalam gulita dan gulana hati. Ya Rabbi, berikanlah kepadaku kenikmatan (kegembiraan) karena rahasia (misteri) huruf-hurufnya. Terangilah dengan Al-Qur an pendengaran, nurani, dan ucapakanku. Anugerahkan kepadaku dengannya keterbukaan hati, ilmu, dan hikmah. Dan, tentramkan rasa takutku di dalam kubur, dengannya, ya Rabbi. Adakah bacaan ciptaan makhluk yang seagung itu? Al-Qur an menantang : .P .HJ..K.K ..J.H.H.H.K .J.K.J.P ...HJ.K..H.H .H..J.H.J.P..J .K.K.J.K .H..H ..J.P ..J.K .H .H.J.P.J

.H .K.K.K.J . ..).....: (88 .H.H .J.H..H .H.J.P.P.J.K.H.J.m .H.K.J. Katakanlah, Seandainya manusia dan jin berkumpul untuk menyusun semacam Al-Qur an ini, mereka tidak akan berhasil menyusun semacamnya, walaupun mereka bekerja sama. (QS al-Isra : 88).

Masihkah kita meragukan bahwa Al-Qur an adalah firman Allah Yang Maha Agung dan Maha Mulia? Masihkah kita meragukan bahwa Al-Qur an adalah firman Allah Yang Maha Agung dan Maha Mulia? ......PERIODIK ......... ...MELEKAT .... . LUPA ....SPERMA & OVUM ........ .MAKHLUK SOSIAL .... .SEGUMPAL DARAH .... . .... ..... . JINAK MENGENAL MANUSIA .........DAGING ... ........BERGANTUN .... . DINAMIS ... .........DAGING TAK ... . TULANG .. . DAGING ......Makhluk Berbentuk Lain

BAB III BAB III MENGENAL MANUSIA Makna al- alaq secara kebahasaan (lughatan)

Pada ayat kedua aurat al- Alaq Allah menampakkan perbuatan-Nya khalaqal insana min alaq (Dia menciptakan manusia dari segumpal darah). Dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta ala itu al-Khaliq (Pencipta) dan manusia adalah makhluk yang diciptakan dari segumpal darah. Pengenalan disini tidak hanya tertuju kepada rasio manusia, tetapi juga kepada kesadaran batin dan intuisinya, bahkan seluruh totalitas manusia. Pengenalan dengan mata hati diharapkan membimbing akal dan fikiran sehingga anggota tubuh dapat menghasilkan perbuatan yang baik dan memeliharanya. Kata al-insan yang berarti manusia terambil dari akar kata uns (jinak, senang dan harmonis), atau ia terambil dari akar kata nis-yun yang berarti lupa. Atau terambil dari akar katanya naus yaitu pergerakan atau dinamika. Makna-makna diatas memberikan gambaran tentang potensi yang dimilikinya, lupa, kemampuan bergerak yang melahirkan dinamika, makhluk yang sewajarnya melahirkan rasa senang, jinak dan harmonis pada pihak-pihak lain. Berbeda dengan basyar yang juga diterjemahkan manusia, tetapi dari aspek fisik (QS al-Kahfi : 110). Tetapi pada ayat berikut mencakup fisik dan psikis. .K.J.H..H ..K .H.J Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya. (QS at-Tiin : 4). Al-Qur an mengantar manusia menghayati petunjuk-petunjuk Allah, memperkenalkan jatidirinya, antara lain dengan menguraikan proses kejadiannya. Ayat kedua surat al- Alaq menguraikan secara singkat hal tersebut, kemudian diperkuat oleh ayat yang lain berikut. ..m .P.N .H..HJ.H..P .P.J.H. .H.H.H.H .P.J.H. .H.K .H.J.K.J.m ..).. .:4( .H.H.J.H.H.J.H ..J ..m .P. ..K .H..H.m .H.K.J .H.H.H.J.H.H.J.H ..J.K.J.H..H .K.J.H.H.P.m .K.J.K.J .H.H .K.H.. .H .....J.H.H .H.H.H. ..H.H.H.J.H ...J.K.H.. .H.H.H.J.H ...J.P.J

.H.H.H.J.H ...J .H.H.J . ..P.N .H.J.H.J.H..P ...... ...... .H.H.H..H.H ..HP ..J.H.P ..J.H..K.K.J.H ..).. ... .:14-12( .H.J Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian saripati itu Kami jadikan nuthfah dalam tempat yang kokoh (rahim), kemudian nuthfah itu Kami jadikan alaqah. Lalu alaqah itu kami jadikan mudhgah (segumpal daging) dan mudhghah itu Kami jadikan tulang. Selanjutnya tulang itu Kami bungkus dengan daging. Kamudian Kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain (yakni bukan sekedar fisik, ruh). Mahasucilah Allah, sebaik-baik Pencipta. (QS al-Mu minun :12-14).

Ayat diatas menyimpulkan proses kejadian manusia dari segi fisik dalam lima tahap : (1) nuthfah (pertemuan sperma dan ovum), (2) alaqah, (3) mudhghah (segumpal daging), yakni pembentukan organ-organ vital yang dalam surat alHajj : 5 dirinci bahwa ada mudhghah mukhollaqah (terbentuk secara sempurna) dan ada pula ghairu mukhallaqah (terbentuk secara tidak sempurna), (4) izham (tulang), (5) lahm (daging). Ayat diatas menyimpulkan proses kejadian manusia dari segi fisik dalam lima tahap : (1) nuthfah (pertemuan sperma dan ovum), (2) alaqah, (3) mudhghah (segumpal daging), yakni pembentukan organ-organ vital yang dalam surat alHajj : 5 dirinci bahwa ada mudhghah mukhollaqah (terbentuk secara sempurna) dan ada pula ghairu mukhallaqah (terbentuk secara tidak sempurna), (4) izham (tulang), (5) lahm (daging). balik. Makna al- alaq secara istilah (ishthilahan)

Ketika spermatozoa laki-laki menyatu dengan ovum (sel telur) perempuan, terbentuklah bahan dasar calon bayi. Sel tunggal ini, yang dalam ilmu biologi dikenal sebagai zygot, akan mulai berkembang dengan sendirinya melalui pembelahan dan akhirnya menjadi sepotong daging (mudhghah). Akan tetapi, zygot itu tidak menjalani masa perkembangannya dalam ruang hampa. Zygot melekat pada rahim bagaikan akar-akar yang tertancap dengan kokoh di tanah dengan sulur-sulur mereka. Melalui ikatan ini, zygot bisa memperoleh bahan-bahan dari tubuh ibunya yang amat penting bagi pertumbuhannya. Yang menarik, dalam Al-Qur an, Allah selalu menyebut zygot yang berkembang di rahim sang ibu sebagai alaq. .H.H.J.P.H .J.K.J.H..P .H.J.P.J.H.H .P. .. .H.H .J.H.P .P.J.H..K.J.H.K. .P.J...H .P .N .H..H ...... . .H.J.K ...N.H.H ..HJ.P.J.H ...).... .:39-36( .H.H.H.H .H.H.N .. .H.H.H.H .K.J.P ...N.J Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan tidak terurus? Bukankah dia dahulu hanya setitik mani yang dipancarkan? Kemudian, mani itu menjadi alaqah, lalu (Allah) menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. (QS al-Qiyamah : 36-39). Makna Arab untuk kata alaqah adalah sesuatu yang melekat di suatu tempat . Kata ini secara harfiah dipakai untuk mengungkapkan lintah yang melekat di tubuh untuk mengisap darah. Tentu saja inilah kata terbaik yang memungkinkan untuk memaparkan keadaan zygot yang melekat di dinding rahim dan menyerap makanannya dari situ. Al-Qur an mengungkap lebih banyak lagi mengenai zygot. Dengan secara sempurna melekat di dinding rahim, zygot itu mulai tumbuh. Sementara itu, rahim si ibu terisi dengan suatu cairan yang disebut cairan amnion yang mengitari zygot. Corak terpenting cairan amnion (tempat pertumbuhan bayi) adalah melindungi bayi dari pukulan-pukulan yang berasal dari luar. Fakta ini terungkap dalam Al-Qur an.

...J.H.P.J.J.P.J.K.J.H..m .H.K.J..m .H.H..HJ.H..P ..K .H..H.m .H.K.J.m ..).. ... :21-20( Bukankah Kami menciptakan kamu dari cairan yang hina, kamudian Kami tempatkan dia di tempat yang kokoh terlindung (rahim). (QS al-Mursalat : 20-21; al-Mu minun : 12-14; al-Infithar : 6-8). Informasi ini menunjukkan bahwa Al-Qur an berasal dari satu sumber yang mengetahui pembentukan ini hingga serinci-rincinya. Omong kosong sajalah yang mengatakan mengenai kelahiran manusia secara kebetulan. Kesan yang dimunculkan Kesan ayat khalaqal insana min alaq tidak hanya berbicara tentang reproduksi manusia tetapi menekankan tentang sifat bawaan manusia sebagai makhluk social, seperti dikemukakan sebelum ini bahwa diantara arti alaq adalah ketergantungan . Sehingga dapat dipahami bahwa manusia itu makhluk yang telah diciptakan Allah dengan memiliki sifat ketergantungan kepada pihak-pihak lain sampai akhir perjalanan hidupnya. Al insanu makhlukun madaniyyun (keberadaan manusia karena keterikatan dengan orang lain), kata sosilolog muslim Ibnu Khaldun. Bahkan agama adalah hubungan interaksi yang baik (ad-diinu al-mua amalah). Disamping itu, makhluk sosial tidak dapat hidup dalam bentuk apapun kecuali menggantungkan diri kepada Allah subhanahu wa ta ala. Kata alaq diartikan sebagai salah satu periode kejadian manusia, mengantarkannya kepada kesadaran tentang asal-usulnya. Sedangkan kesan dari kata itu menimbulkan kesadaran tentang ketergantungan kepada banyak pihak yang pada akhirnya memandu manusia menyadari keterikatan dengan lingkungannya, dunianya, bahkan menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah Yang Maha Pencipta (al-Khaliq). Ini pula yang membuka pintu pikiran (wijhah) dan mata batinnya (bashirah), orientasi (ittijah), pola pikir (tashawwur) manusia menuju pengenalan diri, lingkungan dan Sang Khaliq. Pengenalan (ma rifat) tersebut merupakan jenis pengetahuan yang paling mendasar. Al-Qur an memberikan pesan penting ini. .H..P.J.H.J.P.H.P.PJ..H.J .K.H .P.P ..J.H..K.P.J.H ..).. .:19( .P..J .H..N.K.J.H .H.P ....H .H.H.J .H.H .H.P.J Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Tuhan, maka Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, mereka itulah orangorang yang fasiq. (QS al-Hasyr : 19). Manusia yang lalai adalah manusia yang tidak mengingat asal kejadiannya, dan tidak menyadari siapa yang menghadirkannya di dunia ini. Ketika seseorang berjalan menelusuri padang sahara, kemudian tersesat, tiba-tiba datang seorang pemandu; maka yang pertama kali dia beri ucapan terima kasih adalah pemandu itu. Itulah Allah dan utusan-utusan-Nya. df

BAB IV MENGENAL ALAM .......... .

Asal kejadian alam raya (ashlu nasy atil kauni) Asal kejadian alam raya (ashlu nasy atil kauni) Ada bukti kuat yang mendukung teori Ledakan Dahsyat. Meluasnya alam semesta merupakan salah satunya, dan bukti yang signifikan mengenai hal ini adalah saling menjauhnya galaksi-galaksi dan benda-benda langit. Untuk memahaminya dengan lebih baik, alam semesta dibayangkan sebagai permukaan balon yang digelembungkan. Seperti halnya bagian-bagian permukaan balon yang digelembungkan. Seperti halnya bagian-bagian permukaan balon yang saling menjauh ketika balon digelembungkan, demikian jugalah benda-benda angkasa yang saling menjauh tatkala alam semesta meluas. Dalam hal ini mari kita merujuk kepada ayat Al-Qur an yang relevan dengan teori diatas. ...H.N.H..H .H.H.J.H..H ..K.H.J.m .K.H.N ..H.P.J.K.P.J.H ..).... ..:47( Dan, langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa. (QS adz-Dzariyaat : 47). Pada ayat lain tentang langit, Allah berfirman : .H.H ..N.K.J.H .H.H.P..J .K.N ...N.H..K..H ..HJ.H.J.H .H..H.H.........H.H.H.J.H. .H ..H.H..HJ.H ..K. .H.H.H .l ..J.H..K .P.N .H.J.m .H. .H.H.H .P.J.K.P.J.) H...... .:30( Dan, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan, dari air, Kami menjadikan segala sesutatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada yang beriman. (QS al-Anbiya : 30). Menurut kamus-kamus Arab, kata asal ratq yang diterjemahkan terpadu dalam ayat ini berarti sesuatu yang tertutup, padat, kedap, bergabung menjadi satu dalam massa yang berat . Menurut terminologi fiqh Islam, jika ternyata calon istri kita rataq boleh dibatalkan karena fungsi bilogisnya tertutup oleh tulang, sehingga menghambat jalinan keharmonisan keluarga. .K ...HJ.P..H.K ...HJ Istri boleh dikembalikan (diceraikan) karena 5 hal, yakni : (1) gila, (2) berpenyakit kusta, (3) berpenyakit sopak, (4) alat kelamin tertutup tulang, dan (5) alat kelamin tersumbat daging. (Kifaayatul Akhyaar, juz II, hal. 59). Maksudnya ayat ini, dipakai untuk dua potong yang berlainan yang membentuk entitas. Pernyataan pisahkan adalah kata kerja fatq dalam bahasa Arab dan ini berarti memecah obyek dalam keadaan ratq. Sebagai misal, penumbuhan benih dan tampilan pucuk-pucuknya di bumi diungkapkan dengan kata kerja ini. .H.H.K .......... ...HJ.H.J. ..J.H.H.J.P .K.H.J.H.K .P.P.:m.J .K..J.P.P.J .H.P.H.

Kini, mari kita melihat kembali ayat yang menunjukkan bahwa langit dan bumi itu dalam keadaan ratq lalu keduanya diartikan dipisahkan dalam kata kerja fatq . Maksudnya, yang satu menerobos yang lain dan membuat jalan keluarnya. Kini, mari kita melihat kembali ayat yang menunjukkan bahwa langit dan bumi itu dalam keadaan ratq lalu keduanya diartikan dipisahkan dalam kata kerja fatq . Maksudnya, yang satu menerobos yang lain dan membuat jalan keluarnya. Yang terang alam semesta berjalan menurut aturan yang pasti. Semuanya bertasbih menurut bahasanya masing-masing. Sedangkan, kita di bagian alam yang kecil ini tidak bersedia tunduk kepada aturan Allah, alangkah sombongnya kita. (8-7 (104 (35 ..H.K ..)... .: ...H.N.H..H .H.H.H.H ..H.H.H.H ..J.K.J..H..H .H.N .H.J.H.J ...K ..J.K.J Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. (QS ar-Rahman : 7-8). .H.J.H .H.J.K ....N.H..H .H.H.S ...S.K.S.K.J.P.P.K .H.H ..H..HJ.H ..H.N.H ..HJ.m .P.K.J.P.P .H.J.. .H.H.J .H ..K.N. .H .)..... .: .P.N ..H..K.K.J (Yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaranlembaran kertas. Sebagaimana Kami telah memulai pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati, sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya. (QS al-Anbiya : 104). .) K ..: (38 ...H.N.J.P .H.J.K.J.K.P.J.H.H.H ..H ..K.H.H .H.J.K.J.P ..J.H.K.J.K ..J.K.H .J Dan, matahari beredar di tempat peredarannya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (QS Yasin : 38). Jika kita salah dalam mengelola alam raya ini, maka akan mendatangkan bencana.

.H.J.H .P.J.H ..H.H.J.H ...K .H..K .H.H.N.H .H.P.J.H ..K.H ..K.H..P.P.J.H.P.P.J. P.P.J.H.P.P.J.P.P.J .H..H .H. .H ..)... .: .H.H.J.P.KJ.H.J.P.K.P.J.H.P.P.J..J .H..P.J.P.J.H.J.K.P.J Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (QS atTaubah : 35).

...H.N ..N.K.J.H .H.J.P.H.J.H .K.H ...H..P.J.K.J .H.P.H.P.N.J.H .H ..H.P.K ..J .K.H .H.J.H ..J .P.H .H. .H.P. .H.J J.K ..H.P .K.H. .H.J.P.H .J.H .H.K.J.. .) ..... .:180( .H.H .H.J.H.K.J .K .P.H.H.J. .H..P.J .K.H..H.K .KH .K .K.J..H.P ...N.H..K..H ..HJ.H. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. (QS Ali Imran : 180). Sunnatullah pada alam (qadha takwini fil kauni) Para ahli sejarah menyebutkan bahwa kaum zindiq meminta waktu kepada Abu Hanifah, khusus untuk berdebat dengannya, tentang Tuhan. Ketika tiba waktu yang disepakati, Imam Abu Hanifah terlambat. Beberapa saat kemudian, beliau datang menemui mereka, setelah mereka berputus asa menunggu kedatangannya. Mereka menyalahkan Imam Abu Hanifah karena keterlambatannya. Imam Abu Hanifah berkata kepada mereka, sambil meminta maaf, Aku telah datang menemui kalian pada waktu yang telah ditentukan. Tetapi aku tertahan lama di pinggir sungai Tigris, mencari pemilik perahu yang akan membawa menyeberangi sungai. Namun, aku tidak menemukannya. Ketika aku telah putus asa, dan bermaksud pulang, aku melihat beberapa potong papan yang datang sendiri, lalu masing-masing papan itu bergabung menjadi satu, sehingga jadi sebuah perahu indah di hadapanku. Aku lalu menaiki perahu itu, menyeberangi sungai. Dan kini, aku sudah berada di hadapan kalian. Orang-orang zindiq berkata kepada Imam Abu Hanifah, Apakah engkau hendak memperolok-olokkan kami? Apakah mungkin papan papan itu datang sendiri menjadi perahu? Imam Abu Hanifah berkata kepada mereka, Inilah yang membuat kalian berkumpul untuk berdebat denganku. Maka, jika kalian tidak percaya bahwa perahu bisa membuat dirinya sendiri, bagaimana mungkin kalian ingin aku percaya bahwa alam yang sempurna dan menakjubkan ini telah mengalami peristiwa-peristiwa perubahannya dengan sendirinya, tanpa Sang Pencipta Yang Agung? Kaum zindiq terpojok. Mereka tidak bisa membantah alasan yang sangat rasional itu. Akhirnya mereka menyatakan ke-Islaman di hadapan Imam Abu Hanifah. Kehidupan yang ada diatas bumi kita pasti memiliki beragam syarat yang esensial, dimana tidak mungkin syarat itu dipenuhi, diteliti dan diatur secara kebetulan atau serampangan.

Teori kebetulan terkait dengan sistem alam yang lengkap dan valid, hanyalah pendapat yang dikemukakan oleh orang yang bodoh, atau orang yang keras kepala, yang sebenarnya sedang menyaksikan kebenaran di depan matanya, tetapi ia justru menolaknya. Teori kebetulan terkait dengan sistem alam yang lengkap dan valid, hanyalah pendapat yang dikemukakan oleh orang yang bodoh, atau orang yang keras kepala, yang sebenarnya sedang menyaksikan kebenaran di depan matanya, tetapi ia justru menolaknya. a) Seandainya lapisan bumi ini tebal, niscaya ia akan menghisap oksigen dan karbondioksida. Tentu saja kehidupan ini takkan pernah ada. b) Seandainya atmosfir lebih rendah daripada yang sekarang ini, maka sesungguhnya jutaan meteor yang terbakar setiap hari di luar angkasa, akan mengenai seluruh bagian kulit bumi, serta akan membakar segala sesuatu yang mudah terbakar. c) Seandainya matahari kita memberikan setengah dari cahaya panasnya sekarang ini, niscaya tubuh kita akan membeku. Seandainya cahaya panas matahari bertambah setengah kali sinarnya yang sekarang, niscaya kita akan menjadi abu. d) Seandainya bulan menyinari kita pada saat ini, berjarak 20.000 mil dari bumi, niscaya seluruh muka bumi ini akan dilimpahi oleh air yang sangat deras setiap harinya, yang bisa menghanyutkan gunung-gunung. e) Seandainya malam kita sepuluh kali lebih panjang atau lebih lama dari yang biasa kita lalui, niscaya matahari musim panas akan membakar tumbuhtumbuhan kita di siang hari. Sedangkan di malam hari, setiap tumbuhan di bumi akan membeku. f) Seandainya jumlah oksigen di udara mencapai 50% atau lebih besar kapasitasnya dibanding dengan kapasitas normal (21%) yang tersedia, maka setiap benda yang bisa terbakar akan menjadi daerah nyala api, sejak percikan api pertama. g) Seadainya air yang meliputi bumi ini terasa manis, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi oleh kebusukan dan penderitaan. Sedangkan rasa asin adalah sesuatu yang bisa mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan. Dan, seandainya tidak terjadi persenyawaan kalori dengan yodium, niscaya takkan ada garam dan selanjutnya takkan ada kehidupan. h) Seandainya tidak ada hukum daya tarik (gravitasi), maka dari mana akan bertemu dan kawinnya atom dan partikel-partikelnya? i) Seandainya poros bumi konstan, tentu akan terjadi musim panas yang berkepanjangan di suatu wilayah, dan musim dingin yang berkepanjangan di wilayah lain.

j) Seandainya bumi seperti bintang Mercuri yang tak beredar kecuali menuju satu arah, yaitu matahari, niscaya tidak ada seorang pun yang hidup, karena malam yang berlangsung selamanya demikian pula siang. Dengan demikian, tidak akan ada kehidupan.

Demikianlah, teori kebetulan tentang alam ini tertolak dengan sendirinya. Dan sesungguhnya di balik alam raya ini ada arsiteknya, Allah Yang Maha Pencipta. Demikianlah, teori kebetulan tentang alam ini tertolak dengan sendirinya. Dan sesungguhnya di balik alam raya ini ada arsiteknya, Allah Yang Maha Pencipta. . df .... ....... ..... . ILMU YANG MENIADAKAN KEBODOHAN ..... ....... ..... YAKIN YANG MENIADAKAN KERAGUAN ..... ....... ..... PENERIMAAN YANG MENIADAKAN PENOLAKAN ... .... ....... . ...... ....... ....... . KETUNDUKAN YANG SYARAT DITERIMANYA MENIADAKAN KEENGGANAN SYAHADAT .... ....... .... .. KEJUJURAN YANG MENIADAKAN KEDUSTAAN .... ....... ..... . KEIKHLASAN YANG MENIADAKAN SYIRIK ..... ....... ........ KECINTAAN YANG MENIADAKAN KEBENCIAN

.... ..... ....... . .... ..... ....... . .. .... . ... ....... .. ... MERAGUKAN SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN MAKNANYA .... ... . MENYEKUTUKAN ALLAH ..... . NIFAQ (KEIMANAN YANG DUSTA) .... ....... . PEMBATAL-PEMBATAL SYAHADAT .... .. ....... ........ . MEMBENCI MAKNA & KONSEKUENSINYA .. ..... ....... . MENINGGALKAN MAKNANYA .... . ........ MENOLAK MAKNANYA

..... ......Mengingkari ..... ..Memusuhi ........Memisahkan diri ... ..Membenci .... ..Menaati ......Membela .....Mendekat ......Mencintai ... ..Penghancuran (21:57-58) .... ..Membangun (22:41,78; 24:55) ... ..Monoloyalitas (98:11,14) .TIADA ...TUHAN .....Penolakan (16:36) ......Yang menolak (4:48,116) ......Pengingkaran ..KECUALI . .ALLAH ......Peneguhan (7:59) ......Yang dikecualikan (7:65,73) ... ..Loyalitas ............Loyalitas & Pengingkaran ..... ......Mengingkari ..... ..Memusuhi ........Memisahkan diri ... ..Membenci .... ..Menaati ......Membela .....Mendekat ......Mencintai ... ..Penghancuran (21:57-58) .... ..Membangun (22:41,78; 24:55) ... ..Monoloyalitas (98:11,14) .TIADA ...TUHAN .....Penolakan (16:36) ......Yang menolak (4:48,116) ......Pengingkaran ..KECUALI . .ALLAH ......Peneguhan (7:59) ......Yang dikecualikan (7:65,73) ... ..Loyalitas ............Loyalitas & Pengingkaran .

............Tali yang kuat ........Kekuatan jiwa ......Mengutamakan saudara .... ...Benteng yang kokoh .................Asas khidupan Islami ...............Kebahagiaan di dunia ...............Menolak rayuan syahwat .......Patriotisme ............Me Krisis perasaan akan........... ....Jalan bertaqarrub kpd Allah ..............Jalan menuju akhirat .....Akhlak Moralitas ......... .MAKNA SYAHADAT

...... .. ... .... . .... . . .RABB ......PENCIPTA .....MAHA MULIA ......MAHA TAHU ...... .ABDI ...... .PASRAH ...... .Mengagungkan ...... .BERTAHKIM ......MANUSIA .... .CIPTAAN ... ..Dari Segumpal Darah .... . .TIDAK TAHU ....BACALAH ............ .TAUHID RUBUBIYAH .......... .TAUHID ULUHIYAH ........JAHILIYAH .......ISLAMIYAH .......SYAHADAT .... . .. ...... .... .... ...... ...... .... ... . ..... .

BAB V BAB V PROSES LAHIRNYA SYAHADAT DALAM SURAH AL- ALAQ Sebagai abdi ( ibadah) Jika men-tadabburi kandungan surat al- Alaq : 1-5, sungguh kita akan memperoleh pelajaran yang fundamental. Kajian akidah yang diajarkan oleh para Rasul setiap masa. Dengan kajian ini tidak saja membangun dasa-dasar ilmu pengetahuan (the bacic of knowledge), pula membangun dasar-dasar kepribadian (the basic of knowing). Intisari studi (dirasah) surah al- Alaq : 1-5 adalah penempatan posisi Rabb dan kedudukan al-insan secara proporsional. Allah adalah sebagai subyek (pencipta, Maha Mulia, Maha Pandai) dan manusia sebagai obyek. Awal sebuah kerusakan (chaos) terjadi di dunia ini ketika manusia tidak bersedia menerima dirinya sebagai obyek, bahkan memposisikan dirinya sebagai subyek. Makhluk memposisikan diri seperti al-Khaliq. Hina tetapi merasa diri mulia, masih memerlukan pujian dan sanjungan. Hanya memiliki ilmu sedikit (wa ma utitum minal ilmi ila qalilan), dipinjami kekuasaan, menolak aturan Tuhan Yang Maha Mengetahui (al- Alim) dan Maha Mulia (al-Akram). Ketika manusia (al-insan) lupa diri (nis-yan), maka tidak tahu diri dan tidak tahu Tuhan, ketika itu ia meng-cover diri (kafir, menutup diri) dari perkembangan sekitarnya. Sehingga ia lemah dalam merespon setiap perubahan, perkembangan yang terjadi (dhu ful istijabah lil mutaghayyirat). Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir (menutupi fitrahnya sendiri). Dinosaurus punah di muka bumi ini karena kelemahnnya dalam merespon perkembangan di luar dirinya. Hewan-hewan lain yang hidup berdampingan dengannya dianggap sebagai ancaman, bukan anugerah. Sikap menutup diri inilah salah satu bentuk thagha (sikap melampaui batas). Puncak kerusakan kepercayaan adalah syirk (selingkuh) dan puncak kerusakan akhlak adalah sombong, thagha , meminjam istilah Imam al-Ghazali. Syirik identik dengan selingkuh dan sombong adalah sikap menolak kebenaran (batharul haqq) dan meremehkan orang lain (ghamthun naas). Kelemahan apapun yang dimiliki oleh manusia, sifat dasarnya akan menonjol yaitu al-uns (cenderung harmonis), sehingga memudahkan untuk membangun kerjasama (ta awun) dengan pihak manapun dan terhadap siapapun, kecuali jika dalam dirinya ada sebiji sawi sifat sombong. Tidak akan masuk surga apabila dalam diri manusia terdapat sebiji sawi sifat sombong (al-Hadits). Jika kita menengok kehidupan masa lalu, nenek moyang kita dahulu juga disibukkan oleh persoalan di luar dirinya, menaklukkan alam, mengusir binatang buas, kehidupan berpindah-pindah (nomaden). Sehingga ketika muncul gejolak dirinya, cenderung menerapkan hukum rimba. Yang menang siap menindas yang kalah, yang kalah bersedia untuk hidup menderita.

Demikian pula perkembangan disiplin ilmu yang berkaitan dengan kedirian manusia (ilmu psikologi) terlambat ditemukan, dibandingkan dengan ilmu sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dll. Demikian pula perkembangan disiplin ilmu yang berkaitan dengan kedirian manusia (ilmu psikologi) terlambat ditemukan, dibandingkan dengan ilmu sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dll. Di dalam surat pertama Al-Qur an ini Allah memperkenalkan dirinya dengan perbuatannya yaitu Rabb. Proses pengenalannya tidak dipaksakan, tetapi lewat instrumen yang telah disediakan oleh Allah kepada manusia (pendengaran, penglihatan, hati) agar diaktifkan. Sehingga akan melahirkan kesadaran siapa Rabb itu sesungguhnya. Secara bahasa Rabb berarti mendidik (at-tarbiyah), merawat memperhatikan, dan mengembangkan menuju kesempurnaan (al- inayah war ri ayah wat tarqiyah). Sifat tersebut bersumber dari induk sifat Tuhan, ar-Rahman arRahim. Allah memiliki 100 % sifat rahmat. Dan satu persen darinya dicurahkan kepada makhluknya diantaranya kepada ibu dan kepada makhluk hidup yang lain. Jika kita ingin mengenal perbuatan Rabb, maka ingatlah kasih sayang orang tua kepada anaknya. Seperti yang sering kita doakan. .H.K.J.. Wahai Rabb kami, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasih sayangilah keduanya sebagaimana keduanya merawatku sejak kecil. ..........J .S.H ..J.K.J.K.J.K.H.K..H.H.N ..H.J.H.J.P.H ..H.H. .H.K ..J.P.J.K.H.K..H.H.J.H .)... .: Hendaklah engkau bersyukur kepada-KU dan kepada orang tuamu. Luqman : 13). (QS

Bukti kesyukuran kita pada orangtua ialah sikap yang mengun-dang ridhanya. Demikian pula wujud syukur kita pada Allah. Kesadaran akan kedalaman rububiyyatullah yang ditransfer 1% pada ibu, akan mengantarkan sikap mencari (siapa yang menghadirkan diri di dunia), merindukannya (yarju liqa-a rabbihi) dan siap menjadi abdinya ( ibadah). Berbuat yang disenanginya, meninggalkan sikap yang dibencinya. Seseorang yang dipelihara sejak kecil, dikarunia kenikmatan, diselamatkan dari berbagai petaka, kemudian tidak bisa berterima kasih, maka manusia seperti ini di sebut manusia yang lalai (ghofil), tidak tahu balas budi. Air susu di balas dengan air tuba. Ditolong malah menjerumuskan (ditulung menthung, bhs Jawa). Menyerahkan diri (taslim) Kemudian Allah memperkenalkan perbuatan-Nya yang kedua yaitu al-Khaliq (Pencipta). Semua makhluk tidak bisa menolak fenomena penciptaan ini (13 .K.J

(zhahiratul khilqah). Ubun-ubun kita berada dalam genggaman-Nya (nashiyati bi-yadihi). Ada sebuah sastra Arab yang melukiskan orang tua yang ingin kembali kepada masa muda, tetapi itu hanya sebuah angan-angan (mustahil terjadi). (zhahiratul khilqah). Ubun-ubun kita berada dalam genggaman-Nya (nashiyati bi-yadihi). Ada sebuah sastra Arab yang melukiskan orang tua yang ingin kembali kepada masa muda, tetapi itu hanya sebuah angan-angan (mustahil terjadi). ....P .H.J. .* .H.P.J.K.P.P .K.H ..H.H.H ..J.P.K.P.J Duhai, sekiranya masa muda itu terulang hari ini, aku akan mengabarkan apa yang dilakukan oleh orang yang telah beruban dan pikun. Dalam terminologi Bahasa Arab kata laita memiliki makna lit-tamanni (anganangan, mustahil). Sedangkan kata la alla mengandung arti lit-tarajji (harapan, realistis). ..P ..N.K.J.H.H.H.P.J.K.J.H.J.m .P.N .H.H.H .K.J.H.J.H .H.J.m .P.N..P.N .H.H.H .K .J.H.J .H ...N.H..P .H.P.J H..H .K .P.N. .H.J. ..H.H.J.H..H.P.J.P .H ..H.H..P .H.P.H ..J.K.H .J.P ..J.H.K.J.P ..).. .: Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS ar-Rum : 54). Jadi masa kecil yang masih lemah, masa muda yang kuat, dan pada masa tua, meninggal, adalah pergiliran dan perguliran yang harus kita jalani. Sedikitpun kita tidak bisa menolak tersebut. Sekalipun mulut kita menolak. Jadi secara phisik ketentuan Allah (aslam). kembali lemah siklus kehidupan rencana besar Allah kita ini tunduk pada

.H.J.H .H.J.P.P.J.H .K..K .H.P.J.P.J.H.J..H. ..H.H.J.H..P.J.P.N .P.K.J.P.P.J.P.N .P.J.K.J.P.J.P.N .H.K.J.K .P.J.H.P.J (54 . (28 ..)... .: Bagaimana kamu mengingkai kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya kamu dikembalikan. (QS al-Baqarah : 28).

Secara fisik, fenomena penciptaan Allah berjalan secara teratur tanpa ada yang bisa menghalanginya. Dari ayat diatas, manusia akan melewati lima fase kehidupan. Pertama, di alam ruh. Kedua, di alam dunia. Ketiga, di alam barzakh. Keempat, di alam kiamat. Kelima, di alam akhirat. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi kehidupan kita sekarang ini belum final. .H.H.H.J.H..P.J.H.H .J.P.H..K.J.K.J.P.J Kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak Kami tinggalkan seorangpun dari mereka. (QS al-Kahfi : 47) .K.J.H ..H.H.J.H..P.J.K.H.J.H ..P.K.J.P.P.J.H.K.J.H ..P.J.K.P.P.J.H..H. (47 H..H.. ..).. .: (55 P..J.H .). .:

Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. (QS Thaha : 55). Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. (QS Thaha : 55). H.H.J .H.H.H.P.J.H.J..H.) ... .:14( Yang menciptakan kamu secara periodik. (QS Nuuh :14) Seorang ahli sastra Arab mengatakan bahwa dunia ini bukan masa akhir. ..J.P.P.J..H.H..H ..H..H.J ..K.H.N ..H.J.P.J. .m .H..H.J .J.K.H.N.H .H.J.P.J.. .K.H ..H .N.H.H.J P..P.J.H .H.J Jika engkau membawa jenazah ke kuburan, ingatlah (suatu saat) engkau akan digotong. Dan jika engkau diserahi urusan kaum, ingatlah (suatu saat) engkau akan di ma zulkan. .H .H.H .HP ..H.J.H .H.J..K ...N.H..K..H ..HJ.H.J.K .H.J. ..H.H.J. ..). .K ..K .H.J.P.J .....:83( Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. (QS Ali Imran : 83). Alam dan seisinya tunduk kepada aturan Allah (sunnatullah). Alangkah sombongnya jika kita makhluk kecil di bagian alam ini menolak aturan-Nya? Sikap yang benar bagi makhluk yang lemah adalah pasrah (taslim) kepada Dzat Yang Mengatur dan Mengendalikan alam ini. Mengagungkan Allah (ta zhim) Berikutnya Allah memperkenalkan diri dengan sifat fi li-Nya yang Maha Mulia (al-akram), berbentuk superlatif (bentuk mubalaghah, penyangatan). Allah memiliki segala sifat kesempurnaan, sedangkan manusia makhluk, tempatnya salah dan lupa (mahallul khatha wan nis-yan), karena manusia tebuat dari segumpal darah (min alaq). Dari bahan dasar ini manusia memiliki banyak kelemahan. Dalam diri manusia dipenuhi dengan lubang kotoran. Kotoran lubang mata, kotoran telinga, kotoran hidung, kotoran, lubang muka (qubul), kotoran lubang belakang (dubur), dll. Jika topeng yang menutupi kita, terbuka alangkah hinanya fisik kita, tidak ada harganya, ora ana ajine (Bhs. Jawa). Kata al-akram biasa diterjemahkan dengan Yang Maha Pemurah atau Semulia-mulia . Jika kembali ke akar kata karama yang menurut kamuskamus bahasa Arab antara lain berarti : memberikan dengan mudah dan tanpa pamrih, bernilai tinggi, terhormat, mulia, setia dan sifat kebangsawanan. Ada perbedaan dalam perintah membaca pada ayat pertama dan perintah yang sama pada ayat ketiga. Ayat pertama menjelaskan syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika membaca (dalam segala pengertiannya), yaitu membaca demi

H.H ..H.J.H .K.J K...H .H..J.H ..K .

Allah. Sedang ayat satunya menggambarkan manfaat yang diperoleh dari bacaan dan pengulangannya. Dengan bacaan yang ikhlas, Allah akan menganugrahkan kepadanya ilmu pengetahuan, pemahaman dan beragam wawasan, sekalipun obyek bacaannya itu-itu saja. Allah. Sedang ayat satunya menggambarkan manfaat yang diperoleh dari bacaan dan pengulangannya. Dengan bacaan yang ikhlas, Allah akan menganugrahkan kepadanya ilmu pengetahuan, pemahaman dan beragam wawasan, sekalipun obyek bacaannya itu-itu saja. Berhukum dengan ilmu-Nya Allah memperkenalkan sifat-Nya yang terakhir adalah al- Alim (Maha Pandai). Kata ilm dari segi bahasa berarti kejelasan. Segala yang terbentuk dari akar kata ilm mempunyai ciri yang menonjol kejelasan . Misalnya alam (bendera), ulmat (bibir sumbing), a lam (gunung-gunung), alamat (alamat). Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Allah tidak dinamakam a rif tetapi alim, yang berkata kerja ya lamu (Dia mengetahui). Biasanya Al-Qur an menggunakan kata itu untuk Allah dalam hal-hal yang diketahui-Nya. Berikut ini adalah diantara obyek-obyek pengetahuan yang disandarkan kepada Allah dalam al-Qur an. .H.H.J .P .H ..P.K..J Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan. 284). (284 ,235 ,77 .H ..)... .: .H.H.J.P .H ...K .J.H.J Allah mengetahui sesuatu yang berada di dalam rahim. (19 .H..K ..).. .: .H ..H.J.K.P .H.P..J Allah mengetahui apa yang di kandung oleh setiap wanita. (9 .H ...).. .: .H ...K .H.J.P.K.P.J Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu. (29 .)......: (QS Ali Imran : 29). (QS ar-Ra d : 9). (QS an-Najm : 19). (QS al-Baqarah : 77, 235,

.H ...K ...N.H..K..H .H.H ...K .J.H.J Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. (70 .K ..)..: .H..K.H.H .J.H.J.P.K .H.H ..P.J.K .....P.J Allah mengetahui kedipan mata dan yang disembunyikan dalam dada. al-Mu min : 19) (19 .P ..)... .: .H.H.J .P ..J.H.J.H .H.H ..H.J Yang mengetahui yang lahir dan tersembunyi. (7 .H ..)....: (QS al-A laa : 7). (QS (QS al-Hajj : 70).

Sedangkan manusia dikeluarkan dari perut ibunya tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah membuat instrumen yang bisa digunakan untuk meraih pengetahuan. Sedangkan manusia dikeluarkan dari perut ibunya tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah membuat instrumen yang bisa digunakan untuk meraih pengetahuan. .H.P .H.J.H.H.P.J. ..H.H.H.HH ..P.P ...N.J.H ..HJ ..HJ..HJ.K.H.H ..).. .:78( Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. (QS an-Nahl : 78). .K.J.H.N.K.P.J.H .K.N ...N.N .H.H ..H.J.H ..J.H.J.P.P .H.H.H.J.H..H.P.J.K.J.H.S. K.P ..J.P.H ...).. .: (23 Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan saja dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Sedangkan petunjuk telah datang dari Tuhan mereka. (QS an-Najm : 23). Tiada sikap yang patut bagi makhluk yang bodoh terhadap Tuhan Yang Maha Alim, kecuali berhukum dengan aturan-Nya (ber-tahkim). Sikap Tuhan kepada makhluk dinamakan Tauhid Rububiyah. Sedangkan sikap hamba kepada Allah dengan (ibadah, menyembah), mengagungkan (ta zhim), dan tunduk kepada hukum-Nya (tahkim) disebut dengan Tauhid Uluhiyah. Inilah makna syahadat (persaksian). Tiada Tuhan yang disembah, diagungkan, dipatuhi hukumnya kecuali Allah. Syahadat pada surat pertama ini secara eksplisit tidak terlihat, akan tetapi dimunculkan dengan menggerakkan pendengaran, penglihatan dan hati. Kelahiran syahadat ini tidak dipaksakan, tetapi lewat perintah iqra . Syahadat adalah pintu pertama memasuki Islam. Syahadat bentuk kedekatan tingkat tinggi kepada Allah (ihsan). H..J .H.J.P.H ..H .H.H.N.H .H..H.P .H.K.J.H.J.H.P.J.H..H.P .H.K.N.P .H..H.) H... ....(. Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak mampu melihat-Nya, yakinlah bahwa Dia melihatmu (muraqabatullah). (HR Muslim). Mendalami makna syahadat (fiqh asy-syahadah) Syahadat adalah landasan ke-Islam-an seseorang. Ibarat sebuah bangunan rumah, syahadat adalah pondasi. Rumah yang tidak memiliki pondasi yang kuat, sekalipun genting-gentingnya bagus, maka rumah itu akan mudah roboh oleh teriknya panas, guyuran air hujan dan terpaan badai. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah sarang laba-laba. Syahadat laksana hishnun matin (benteng yang kokoh) atau al- urwah al-wutsqa (tali yang kuat). .H.J.H.. .K.J.P.P.J.PK ..N.H..K.P.J.H .H.H.J.P.J.H .H.J

Orang yang bersyahadat dengan benar dan menghayati segala konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat pendek itu (kalimah thayyibah), ia akan teguh dalam menghadapi fluktuasi kehidupan. Orang yang bersyahadat dengan benar dan menghayati segala konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat pendek itu (kalimah thayyibah), ia akan teguh dalam menghadapi fluktuasi kehidupan. H.H.P ..N.K.J.H ..N.H.P..J .K.J.P.J.K ..K .H.K.J .H..H .H.H.H.K ..J.H.J.H.P.J.K ..N.H.H.J.H.J. ..K.H .N .H.J.H...J.P.P.K.J .H.H.P.J ..J.H.J.H.P.K.J .H.J.H..P..J .H.H.J.P.J.H ..).... ..:41( Perumpamaan orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya selemahlemah rumah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui (kebenaran, syahadat). (QS Al-Ankabut : 41). .H ..H ..J.K.H..H .H.H. J.P.J.H.K ..J.P.J .H.H.J.H.J.P.J.K...N..P.J.K .H.P.J.K.J.K..K .H.H.K ..J.H.J.H.H .K....)... .:256( Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut (Tuhan selain Allah), maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. (QS al-Baqarah : 256). Diatas pondasi yang kuat ini akan tegak pula sistem kehidupan Islami. Sistem ekonomi, sosial, politik, pendidikan, militer dan juga sistem akhlak. Kehidupan yang tidak berlandaskan akidah ibarat membangun istana pasir. Membangun di atas permukaan balon. Jika kembali pada aurat al- Alaq, maka syahadat adalah sebuah keputusan final. Keputusan ini bukan diperoleh karena tekanan eksternal dirinya, tetapi lahir dar i motivasi dirinya sendiri (motivati intristik), lewat iqra . Iqra adalah melihat, menimbang, menerawang, berfikir (ijtihad), merenung, melatih diri dengan latihan ruhani (mujahadah), dan mengorbankan apa yang dimilikinya untuk pencarian itu (jihad), membanding (muqaranah), mengukur, tentang diri, Rabb, dan alam raya. Akhirnya sampailah di ujung perjalanan. Itulah dia, syahadat kebenaran. Itulah keyakinan secara total (al-yaqinu kulluhu). Itulah gelora keimanan. .K.N .H.J.H.K.H .K..J.H.S .H.P.J.H.H.J.P.J.H ..)... .:86( akan tetapi (orang yang dapat memberi syafaat ialah) orang yang mengakui yang haq (tauhid) dan mereka meyakini (nya). (QS az-Zukhruf : 86). Tidak mengherankan jika aspek terpenting dalam kehidupan, pendidikan misalnya, tanpa landasan kebenaran terasa hampa. Dalam kehidupan yang lebih luas menjadi kering. Masyarkat sipil berwatak militer, manusia modern berkarakter primitif. Manusia yang secara fisik sehat, tetapi batinnya kesakitan . Hidup dalam kesepian di tengah keramaian. Kehidupan sekarang memerlukan injeksi yang membangunkan hati (yaqzhah), gelora jiwa (thumuhat), dan menggerakkan cita rasa. Tokoh Islam, Mohammad Iqbal, mengomentari kondisi pendidikan sekarang, Pengajaran dan pendidikan modern tak mengajarkan air mata pada mata, dan tidak mengajarkan kekhusyu an pada hati nurani .

Mentransformasikan kebenaran iman merupakan langkah mendasar untuk menyelamatkan kehidupan. Iman adalah bekal untuk menggapai keridhaan dan pengakuan Allah. Iman adalah jembatan menuju akhirat. Kita tidak akan mampu menuju surga yang dipenuhi oleh hal-hal yang dibenci (huffat bil makarih) tanpa iman. Sebagaimana kita takkan berdaya menghindarkan diri dari api neraka yang diselimuti dengan sesuatu yang menggiurkan tanpa kekuatan iman. Mentransformasikan kebenaran iman merupakan langkah mendasar untuk menyelamatkan kehidupan. Iman adalah bekal untuk menggapai keridhaan dan pengakuan Allah. Iman adalah jembatan menuju akhirat. Kita tidak akan mampu menuju surga yang dipenuhi oleh hal-hal yang dibenci (huffat bil makarih) tanpa iman. Sebagaimana kita takkan berdaya menghindarkan diri dari api neraka yang diselimuti dengan sesuatu yang menggiurkan tanpa kekuatan iman. Iman adalah bekal untuk menggapai kebahagiaan di dunia. Iman yang bisa menemani harta, tahta, wanita, segala aspek kehidupan menjadi bermakna. Dunia tanpa disinari oleh cahaya iman akan membuat pemburunya kecewa. Betapa banyak sesuatu yang pesonanya menggiurkan, lalu mereka membanting tulang untuk meraihnya dengan suatu harapan bahwa disana terdapat kebahagiaan yang diidamkannya, namun setelah ditemuinya hanya berupa fatamorgana. Dikira air oleh orang yang kering kerongkongannya, karena kehausan, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Yang diburu hanyalah bayangan semu (QS an-Nuur : 39). Hanya Allah yang memberikan manusia ketenangan batin. Dan ketentraman jiwa hanya diberikan kepada hamba yang dipilih-Nya yang beriman. ..J.P.P.J .P ..)...: .H.K..P.P.J.P.P.J.K.K.J.K ..K .H.H .K.K.J.K ..K .H.J.H.K. ..N.K.J.H ..H.P..J .H.H.J (28 Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Bukankah dengan meningat Allah hati menjadi tenang. (QS ar-Ra du : 28). Kadang-kadang dengan uang dan harta orang memperoleh kelezatan duniawi (mata ). Bisa memenuhi apa saja yang bisa dibeli dengan uang. Tetapi, kebahagiaan sejati (ni mat) tidak dijajakan di mall dan super market, tidak pula dapat dibeli dengan uang, atau diperoleh dengan pengaruh dan jabatan. Sebab kebahagiaan, ketenangan itu muncul dari dalam jiwa. Bukan suatu wujud barang yang dapat diambil di tempat tertentu. Kebahagiaan sejati adalah seperti yang dirasakan oleh Ibrahim bin Adham pada penghujung tahajjud-nya. .P .H.H..P.H.J.H ..H.H.J.H ..H.H.. .H.H.H.H ...J.P.P.J Kami hidup bahagia, sekiranya para raja itu mengetahui kebahagiaan ini, pastilah mereka menguliti kami karena dengki. .H.J.P ..HK ..N.m .H.J

Dengan kemajuan IPTEK, manusia bisa hidup dalam dunia yang serba otomatis. Hanya dengan menekan tombol, manusia di ujung timur bisa saling kontak dengan manusia di ujung barat, besi keras menjadi lunak, benda yang bergerak menjadi diam. Tetapi ilmu pengetahuan tidak mampu menjamin kebahagiaan. Sekalipun ilmu menjanjikan sarana material kehidupan, tetapi tidak memandu bagi tujuan dan tugas hidup itu sendiri. Untuk apa ia harus hadir di muka bumi ini? Ilmu dan teknologi hanya menghasilkan apa yang disebut wasilatul hayat (sarana kehidupan), sedangkan iman melahirkan minhajul hayat (pedoman kehidupan). Dengan kemajuan IPTEK, manusia bisa hidup dalam dunia yang serba otomatis. Hanya dengan menekan tombol, manusia di ujung timur bisa saling kontak dengan manusia di ujung barat, besi keras menjadi lunak, benda yang bergerak menjadi diam. Tetapi ilmu pengetahuan tidak mampu menjamin kebahagiaan. Sekalipun ilmu menjanjikan sarana material kehidupan, tetapi tidak memandu bagi tujuan dan tugas hidup itu sendiri. Untuk apa ia harus hadir di muka bumi ini? Ilmu dan teknologi hanya menghasilkan apa yang disebut wasilatul hayat (sarana kehidupan), sedangkan iman melahirkan minhajul hayat (pedoman kehidupan). .H..H .H.S ...S.J.P .H.H..H.K .N .K.N ..H.J.P.J.H.K.J.H.K.J.K .K.H.N .H.J.K.J.H.S .J.H.J.H.P.N .H..J .H.K.J.K.N .H.H.P.J.K.H ..J.H..K.K.J.) H... .:33( Ya Tuhanku, penjara lebih aku senangi daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. (QS Yusuf : 33). Iman yang mendidik manusia memiliki sikap berkorban, seperti pengorbanan Ismail alaihis salam untuk siap melepas nyawanya demi perintah Tuhan (QS ash-Shaffat : 102). Iman merobah sikap individualis, egois menjadi jiwa patriotisme dalam sejarah klasik dan modren (QS Thaha : 112; az-Zilzalah : 7; an-Nisa : 40). Fenomena isytisyhad (bom syahid) yang dilakukan para pemuda di belahan bumi yang lain belakangan ini, membuktikan bahwa ajaran klasik iman masih relevan untuk memberikan pelajaran nyata dan pukulan telak kepada simbol dikatator internasional (malikun jabbar). Iman yang bisa melahirkan akhlak terpuji. Kehilangan akhlak akan meruntuhkan diri sendiri, kata Ali bin Abi Thalib. Bangsa yang tidak bermoral laksana bangunan tanpa pondasi. Kata sastra Arab, Bila moral bangsa itu terkena musibah, maka adakanlah upacara ta ziyah . Sebab morallah nyawa mereka, jika ia tiada maka wujud mereka pun tiada. .K.H.N.H ..J.P.H.P .J.H.H.J.P .H ..H.K..HJ* .K.H.J .P.P .H.H..HJ.H.P.H.J.P.J.H.H .P..J Suatu ummat hanya berdiri tegak, selama akhlaknya bermutu tinggi. Ia akan runtuh, apabila akhlaknya menghilang. Selama pembuat kebijakan berusaha menerapkan aturan kehidupan hanya dengan undang-undang dan surat-surat keputusan, tapi lupa bahwa manusia itu hanya bisa dikendalikan realitas yang ada pada dirinya bukan dari pengaruh eksternal maka surat-surat keputusan itu tidak bermanfaat. Egoisme, hawa

nafsu, tetap mengungguli kebaikan. Kejahatan jadi tak terkendali. Seorang pakar hukum Inggris mengatakan, Tanpa undang-undang masyarakat tidak stabil, tanpa moral undang-undang tidak berlaku, dan tanpa iman moral tidak berjalan . nafsu, tetap mengungguli kebaikan. Kejahatan jadi tak terkendali. Seorang pakar hukum Inggris mengatakan, Tanpa undang-undang masyarakat tidak stabil, tanpa moral undang-undang tidak berlaku, dan tanpa iman moral tidak berjalan . Iman yang memperkuat tali kekeluargaan lalu menyatukannya dalam naungan persaudaraan cinta kasih. Jika belakangan ini timbul konflik yang bermuara pada perbedaan ras, warna kulit, bahasa, etnis, daerah, strata sosial, keturunan , kekayaan, maka iman menyingkirkan perbedaan itu. Kemudian menjadikan ikatan iman menjadi ikatan yang mendarah daging. Sehingga mukmin mencintai saudaranya seiman melebihi kecintaan kepada sudara kandung, bahkan anak kandungnya sendiri (QS Hud : 46; al-Hujurat : 10). Dalam naungan ukhuwah iman, akan lenyap pertentangan, kecemburuan sosial, kedengkian dan penyakit hati lainnya. Iman tak hanya menjaga kesucian jiwa dari dengki (ukhuwah paling rendah), melainkan memberi muatan hati dengan cinta kasih yang diserap dari sifat suci cinta kasih Allah (mahabbatullah). Yaitu cinta yang ditanam dalam hati orang yang loyal kepada-Nya. Cinta itu menerbangkan pemiliknya yang membumi menuju realitas yang Maha Tinggi. Dicerminkan dalam komunitas yang tidak ditemukan dalam masyarakat manapun yaitu sikap mengutamakan orang lain lebih dari dirinya (itsaar). Sekalipun dirinya dalam kondisi kekurangan. Ia rela menjadikan dirinya sebagai sasaran senjata musuh untuk memagari saudaranya seiman (QS al-Hasyr : 9). Syarat diterimanya syahadat (syuruthu qabuuli asy-syahadah) Syarat adalah sesuatu yang tanpa keberadaannya, maka yang disyaratkan itu tidak sempurna dan tidak terwujud. Jadi, syarat syahadat adalah sesuatu yang tanpa keberadaannya, maka sya-hadat dianggap tidak sah; yang pertamakali diucapkan Allah, malaikat dan ahli ilmu penegak keadilan. Orang yang tak memiliki ilmu tentang ayat-ayat Allah, takkan bisa bersyahadat. .K.J.K ..K..J .K .H..K. .H.K.H ..HP ..N.P .H .H.K.H .K.N ..P ...HJ.H.H .K.H.P .P.H.P.J ...J..KJ Syarat sahnya syahadat itu ada tujuh. Pertama, mengetahui (al- ilmu) makna syahadat dengan dua dimensinya, penafian (laa) dan penetapan (illaa). Yaitu bahwa ia harus mengetahui dimensi penafian dalam muatan kalimat syahadat, yang dalam hal ini adalah penafian

semua sembahan selain Allah; dan dimensi penetapan, yang dalam hal ini penetapan hak uluhiyah hanya bagi Allah semata. semua sembahan selain Allah; dan dimensi penetapan, yang dalam hal ini penetapan hak uluhiyah hanya bagi Allah semata. H..H.J.J Maka ketahuilah bahwa tiada tuhan selain Allah. (QS Muhammad : 19).

Lawan dari pengetahuan ini adalah ketidaktahuan (al-jahl) akan makna syahadat. Kedua, keyakinan (al-yaqin), yakni tahu secara sempurna akan makna syahadat tanpa keraguan sedikit pun. Jadi, imannya tak mengandung sesuatu yang bertentangan dengannya dalam hati. .K.N .H ...J.P.J.K.P.J.H ..N.K.J (19 .H.N.P .H .H.K.HK..N ..) P... .: J.K..H.K. .H..P..J .H.H..H.P..J .K.H. (15 .H ..H.P..J .K ..K .H.H .P.K.J.K .P .HN . .J.H.J .K ..PK ..H.J.K.H .P.P ...N..P.K.J.H ..).... .: .H.H.J.P.K.K.J..K .H.K.J Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu. (QS alHujurat : 15). Lawan keyakinan adalah keraguan (asy-syakk). Ketiga, keikhlasan. Kata ini diambil dari kata susu murni (al-laban al-khalish), yang tidak lagi dicampuri kotoran yang merusak kemurnian & kejernihannya. Ikhlas berarti membersih-kan hati dari segala yang kontradiktif dengan makna syahadat. .H.H .P..K.P.J .K..KN ..H.J.P.P ....H .P.K.J.K.J Padahal mereka tidak disuruh kecuali hanya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus. (QS al-Bayyinah : 5). Keikhlasan adalah lawan syirik (asy-syirk). Keikhlasan laksana tak menerima lamaran lain, dan syirik adalah perselingkuhan. Keempat, kejujuran (ash-shidq), yaitu bahwa lahirnya tidak menyalahi batinnya. Keduanya harus saling sesuai dan sejalan, yaitu antara lahir dan batinnya, antar a

ilmu dan amalnya, antara doa dan usahanya, antara apa yang ada dalam hati dengan yang ada dalam raga. Maka tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh raga yang menyalahi apa yang diyakini oleh hati. (5 .H .H.P ...S..H .P.H.H..H ..)... .: .H .).... .: .N..H .K.J.H ..H.P..J .H.H .J..HJ.K.P..J .K.J.H..H.P.J.K..PJ.Pm ..H.J.K.H .H.P.P .J.H.J.P .H.P.J.P.J.H.P.J (82 Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk-Nya. (QS alAn am : 82).

...H ..H.J.H.P .H .K.J.P. (23 .).....: .K.H ..J.P.J.K.K.J.H .K.H... .H.P.H ..J .H ..H..H.P ....H .H.H .J.K .H.K.J.P.J.H .J .H.J.H.J.H.K.P .H.H ..H.P.N..J .H.J.K..J Diantara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka diantara mereka ada yang gugur, dan diantara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak berubah (janjinya). (QS al-Ahzab : 23). Rasulullah Saw juga bersabda : .H.J.H..H .H .H.K .H .K.N ..P .H...K ..K.J ..HJ.K.K .H.H.H ..J.H.N.) H... ....... .. .... ... .. ... .. ... (. Siapa yang mengucapkan : Tiada tuhan selain Allah dengan jujur dalam hatinya, maka ia masuk surga. (HR al-Bukhari dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu). Lawan kejujuran adalah an-nifaq, yaitu menampakkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam batinnya, atau bahwa ia menyimpan kekufuran dalam hatinya tetapi menampakkan iman dalam lisan dan raganya. Kelima, cinta (al-mahabbah), yakni mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan segala apa yang dari keduanya berupa ilmu dan amal, serta mencintai orangorang yang beriman. .N..H .K.J.H ..H.P.J ..H.H..P..K.K .).... .: Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Baqarah : 165). (165 .P.K..P.J.H.P.K..J Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya. 54). (54 .H.P ..).... .: .P.J.K.J.P.J.P.J.P.K..J.H ..H .H..N.K.P.J..K .P.J.K.J Katakanlah, Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. (QS Ali Imran : 3). (QS al-Maidah : (QS al-

Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam juga bersabda : .H.H .. .H.J.P.N .K.J (3 .P.P..P .)......: .K .H.H.H .H.H.H.H .J.K.J.H..:K .H.J.H.P.J.H ..P .H.H.P.P.J.HP ..H.N .H.K.J .P.K.N ..J.H.J.H .H .P.K..P .K.KN .) ...K... ....... ..... .. ... ... .K .K.N. .K..H.P.H ..H.H .J ........... (. Ada tiga hal yang bila terdapat dalam diri seseorang, niscaya ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada segala sesuatu selain keduanya, dan bahwa ia tidak mencintai

....K..) K...... ......... .. seseorang melainkan hanya semata karena Allah, Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu). (HR al-Bukhari dan

Cinta itu disamping rela berkorban untuk yang dicintai, ia adalah amanah. Yaitu kemarahan terhadap segala sesuatu yang bertentangan dengan syahadat, atau dengan kata lain semua ilmu dan amal yang menyalahi sunnah Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam Selain itu murka terhadap para pelaku atau pembawa ajaran dengan segala ilmu dan amal yang mereka bawa. .H.J.H.P .P.H ..J.K.J.H..K ..J.P...K ..K ...HJ.P.J ... ...... ... .. .... (. Ikatan iman yang terkuat adalah cinta karena Allah dan marah karena Allah. (HR ath-Thabrani dari Ikrimah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum) Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam juga menyebut bagian ketiga dari syarat mendapatkan manisnya iman dalam hadits terdahulu. .H.H.J.H.J.H.H .H.J.H.P.J.H ..K ..J.P.J.K .H.J.HH ..J.H.J.H.H.P ..P .K.J.P .H.H ..H.H.H.P .H.J.P.J .H.H ..K ...N..- K .... .. .H.H..P.J ..H.H.H.N.P .H.H .J .H.P.J.H .).:.. .K.P ..J.H.H.K.H.P .H.N .H.H..P. (30 Dan bahwa ia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya daripadanya, sama seperti ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Lawan dari cinta adalah benci (al-karahah) terhadap semua kata dan orang yang menyalahi Allah dan Rasul-Nya serta Islam. Keenam, ketundukan (al-inqiyad), yaitu tunduk dan menyerah-kan diri kepada Allah dan Rasul-Nya secara lahir dengan mengamalkan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Lawannya adalah penolakan atau ketidakmauan (al-imtina ). .K.N ..N.K.J.H .H..P..J .H..H ...P .P.N ..J JJJ. ..H.H.H..H.P. .H.H.J.K.P.J ..K..J.H.N.K ..N.K.J.P.J.P.J.P.J Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : Tuhan kami ialah Allah kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan) : Janganlah kamu merasa takut dan janganlah merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga

yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ahzab : 36).

(QS Fushshilat : 30; an-Nuur : 63; al-

Ketujuh, penerimaan (al-qabul), yakni kerendahan, ketundukan dan penerimaan hati terhadap segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya akan melahirkan ketaatan dan ibadah kepada Allah, dengan jalan meyakini bahwa tidak ada yang dapat menunjuki dan menyelamatkannya kecuali ajaran Islam. Lawan dari penerimaan adalah pembangkangan dan penolakan (ar-radd), yaitu berpaling dan membangkang dari ajaran-ajaran Rasulullah shalla-llahu 'alaihi

wa sallam dengan hatinya, sehingga ia tidak ridha dan tak menerima ajaranajaran tersebut. Perbedaan antara ketundukan (al-inqiyad) dan penerimaan (al-qabul) adalah bahwa ketundukan itu pekerjaan fisik, sedang penerimaan itu adalah pekerjaan hati. Pembatal-pembatal syahadat (nawaqidhu asy-syahadah) Kata nawaqidh adalah bentuk jamak dari asal kata naqidh, artinya yang merusak . Maka kata nawaqidh syahadah berarti yang merusak dan membatalkan makna syahadat, dimana meyakini, mengucapkan dan mengamalkan makna syahadat tidak secara otomatis membuat ia disebut muslim, serta bebas dari semua yang menyalahi Islam. Sehingga apabila salah satu dari hal-hal yang membatalkan syahadat itu ada pada diri seseorang, maka ia tidak dapat disebut muslim dan tidak diperlakukan dengan hukum yang diberlakukan muslim, melainkan diperlakukan dengan hukum yang diberlakukan kepada orang-orang kafir atau musyrik. Ini bila pembatal syahadat itu terdapat dalam dirinya sejak awal. Tetapi ia disebut murtad bila melakukan salah satu pembatal syahadat setelah masuk Islam. Sekalipun ia telah meyakini kebenarannya dengan hatinya, mengucapakan dengan lisannya dan melaksanakannya dengan raganya. Pertama, ketidaktahuan (jahl) akan makna syahadat. Dengan demikian, mengucapkan syahadat tanpa mengetahui maknanya sama sekali tidak bermanfaat baginya. Kedua, keraguan (syakk) akan sebagian atau seluruh makna syahadat. Karena dengan begitu ia sebenarnya menganggap kebolehan dan ketidakbolehannya sama saja. Bahkan andaikan pun ia menganggap salah satu atas yang lain, hal itu tetap membutuhkan keyakinan. Ketiga, mempersatukan (syirk) Allah dengan sesuatu selain Dia. .H..H.. .K.N ..H.J.P.P.J..H .K.N ..N.K.J.H.H.H.K.J.H.K.N.P .H.H.J.K.J..K .H.H.H. H .H ..K.H.H..H..K.H... .K.N.K.J .H.K.K.K .H.N.H.P.J.H.J.K.P.J.H ..)... .:28-26( Sesungguhnya aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi (aku menyembah) Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan (Ibrahim) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. (QS az-Zukhruf : 26-28). Dan ini menuntut adanya pengetahuan tentang syirik dan batasan-batasannya, agar kita dapat menghindari syirik dan para pelakunya. Keempat, kedustaan dalam akidah (nifaq), yakni menampakkan iman dan menyembunyiakn kekufuran.

...K.J..).. .:11( .H ..H.J.K ..K .P.P.J .H.P.P.J .J.H .K..HJ.K.H.K.K.J Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. (QS al-Fath : 11). Lawan dari nifaq adalah mengetahui makna syahadat tauhid, menerimanya dengan hatinya, melaksanakan semua kewajiban yang menjadi konsekensinya, sedang hatinya jujur dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Kelima, membenci terhadap syahadat dengan segala maknanya, memusuhi orang-orang yang meyakini kebenarannya dan para penyerunya, serta berusaha menjauhkan manusia darinya dengan jalan menyeru kepada hal-hal yang bertentangan dengan kalimat itu, serta mendukung dan mencintai para penyeru tersebut dan menjadikan mereka sebagai sekutu selain Allah. .H.K.H ...N..K .H.J.H.N.K.P .K.J.P.J.K ..K .H.J..H.. .P.K..J.H.P.J.H.S.P ..K ..).. . .:165( Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingantandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. (QS al-Baqarah : 165; at-Taubah : 21). Keenam, meninggalkan makna dan lafazh syahadat serta tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi konsekuensinya, baik secara umum maupun parsial, dimana ia tidak melaksanakan rukun Islam dan perbuatan Islami; sekalipun ia mengkalim bahwa ia memahami, meyakini dan mencintai maknanya, serta memusuhi semua yang menyalahinya serta para pelakunya. Ketujuh, menolak makna dan lafazh syahadat serta keyakinan akan kebenarannya. Karena kaum musyrikin Arab sebenarnya mengetahui makna syahadat, tetapi menolaknya dan tidak menyukainya. .K.N.P.J.H..P..JK...H .K.J.H .H.P.J.H .H.K .H .K.N ..P .H.J.H.J.K.P.J.H .H.H.P.P .J.J.H .H.K.N ..H.H..K.P.J ...K.H.K.H..K.H..K.m .H.J.P.J.m ..).... .:36( Apabila dikatakan kepada mereka laa ilaaha illallah (tiada tuhan selain Allah) mereka menyombongkan diri, dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila . (QS ash-Shaffat : 36). (Lihat: al-Madkhalu li Dirasatil Aqidatil Islamiyyah alaa Madzhabi Ahlissunnah wal Jama ah, Dr. Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah Al Buraikan). Loyalitas dan pengingkaran (al-wala wal bara ) Termasuk tuntutan kalimat syahadat adalah membebaskan manusia dari loyalitas kepada selain Allah, seperti loyalitas kepada thaghut, kaum musyrikin, kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum sekuler, kaum munafik, serta penganut ajaran-ajaran atau isme-isme yang bertentangan dengan ajaran Islam.

...J.K.P.J.H ..J.H..K.K.J.H .H.K.J.H..H .K.J .K.J.J .H .K. ..K ..K .H.J.m .K.N .H.J.H.N.P.J ..K.J.P.J.P.H...) ..... .:28( .H .H.N.K.K ..J.P.J.K ..J.P.J.H .H.H.J.H.J.H.J.K.H .H .H.H .J Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir manjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memlihara diri dari sesuatu yang ditakuti mereka. (QS Ali Imran : 28; 149; al-Maidah : 80-81; al-Mujadalah : 22; an-Nahl : 30). Tujuannya agar manusia memurnikan loyalitasnya kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin, serta bersikap bara (lepas diri) dari selain mereka. Hatinya terpenuhi oleh perasaan ini, hanya mendukung penganut kebenaran dan iman, bergembira dengan kemenangan mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka, bersedih dengan musibah yang mereka hadapi, di pertarungan apapun yang terjadi antara al-haqq dan al-bathil. Karena itu diantara tanda orang mukmin adalah gembira terhadap kemenangan dien Muhammad shalla-llahu 'alaihi wa sallam dan bersedih karena kemundurannya. Sedangkan di antara tanda-tanda munafik ialah gembira terhadap kekalahan dien Islam dan bergembira karena kemenangannya. .H .H .K.N .K.N ..K .H.J.H.. .P..K.P.P ..P ..K .S.K .K .H.J.P .H.K.J.P.J .K.J.H.H.H ..H.H.J.K ...HJ.H.H.H ..H.H.J.) K... .... .. ... ..... ... .. ...(. : .H.H.P .K .H.H..N ...K .. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan-Nya hari dimana tak ada naungan kecuali naungan-Nya, (diantara mereka) adalah : dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah dengan mana mereka berkumpul dan berpisah. (HR Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu). Dari sini terlihat bahwa orang-orang munafiq tidak mampu mengendalikan dirinya ketika melihat kehancuran menimpa orang-orang mukmin. Ia riang gembira dan berusaha menampakkan kegembiraan hatinya. Sebab, loyalitas telah diperuntukkan bagi selain mukmin. Sedangkan hatinya dipenuhi dengan kedengkian dan kemunafikan. Ia mengungkapkan perasaan-perasaan ini dengan cara-caranya yang khas. Apabila ia seorang politikus, ia ungkapkan dengan terang-terangan atau terselubung. Jika ia seorang jurnalis, ia ungkapkan dengan pemberitaan yang menjengkelkan. Jika ia berada diantara sesamanya, teranglah apa yang ditutup-tutupi. Maka, wajib seorang muslim mencintai muslim lainnya yang beratuhid, mengharapkan kemenangan untuknya, mendoakan kebaikan baginya, saling berbagi rasa dengannya, dan memberikan pembelaan untuknya. Ini harus disadari bahwa semua perkara tadi merupakan ajaran dien yang dengannya Allah disembah. Juga merupakan hak sudara muslimnya tanpa harus melihat hasil pertempuran, apakah menang atau kalah. Karena, bimbang dalam memberikan wala (loyalitas) itu merupakan tanda kemunafikan. Jika melihat kemenangan milik orang-orang mukmin, mereka bantu dan dukung. Namun, jika melihat orang-orang kafir menang, mereka akan menolong mereka.

...H.P.J.K.H .J .K.H ..J.P.J.K.K.J.H ..) ... .: .H.. .H .H.H.H.N.P.J.H .K.P.J.H.K.J.H..H .H.P.J.H.J.. .K.H ..K .H..P.J ..H.H .J.H.P.J .H.H.J.P.J .H.H.J.H.J.P.J ..N.K.J .K.J.H..K.K.J.H .H.K...J .H..P.J .H.H. .J.H.J.H.J.K.J (141 (Yaitu) orang-orang menunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu? Dan jika orangorang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan), mereka balik berkata, Bukankah kami turut memenangkan kamu, dan membela kamu dari orangorang mukmin? (QS An-Nisa : 141). Demikianlah orang munafik bersikap mendua dan menipu, bahkan Dasamuka (berwajah sepuluh). Kadang kala ia juga mengucapkan perkataan yang bisa memuaskan kedua pihak, supaya sama-sama tetap dapat bergabung dengan pihak mana pun yang kelak menang. Jika kita melihat apa yang menimpa umat Islam, khususnya pada masa kelemahan dan penyiksaan mereka, kita akan melihat kepala-kepala munafik muncul. Mereka menampakkan taring-taringnya, lalu memberikan dukungan dan bantuan kepada orang-orang musyrik dan sekuler. Mereka kerahkan segala yang Allah berikan untuk menolong orang-orang musyrik. Kebalikan dari sikap para Nabi, sebagaimana yang diucapkan Musa alaihis salam. .H..H .S.H .K.H ..H.J.H.H.J .H.H.N .H.H.J.. ..KJ.P.J.K.K.J Ya Rabb-ku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. (QS al-Qashash : 17). Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas orang yang mengaku Islam belum merealisasikan tauhid dengan benar. Dalam jiwa mereka belum menancap bara kepada orang-orang musyrik dan sekuler. Bahkan, mereka cenderung atau sudah tampak jelas membantu musyrik untuk menyerang muslim. Inilah bentuk nifaq i tiqadi (kemunafikan dalam akidah) yang bisa mengeluarkan mereka dari agama Allah. Mereka bangga dengan tingginya kalimat sekuler. Berkebalikan dengan janji Musa alaihis salam, mereka justru berkata, Wahai Rabb-ku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku pasti akan menggunakannya untuk membantu mereka (kaum musyrikin) dalam menghancurkan orang-orang mukmin . Na dzu billah. Sesungguhnya wala dan bara (loyalitas dan permusuhan) adalah perkara fundamental. Ilmuwan berkata, Tidak terdapat dalam Al-Qur an ayat-ayat yang lebih banyak setelah ayat-ayat tentang uluhiyah melebihi ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan wala dan bara .(Hakadza Allamal Anbiya Laa Ilaaha Illallah, karya Syekh Salman bin Fahd al- Audah).

Wallahu

alam bish-shawab.

.H ..)...:77( .H.P.J.H .H.K.J

df . PAKET III

....... .... . Prinsip Syariat .

.... ....... . .... ....... .H . ... ..... ... ...... . Pahala tak terputus Konsep Allah .. .... .. .... ...... . ...... . ........ .......

Bukan orang gila ........ ... ... . .... ...... ... . . .... ..... ..... . Akhlak yang agung .......Mendapat petunjuk .... ....Kehidupan mulia .......Bahagia .. ...Surga ... ..... . .. ..... . ...... .........Kehidupan sempit .......Sengsara .....Neraka ..... . Orang gila

a terputus, sementara Konsep manusia ... .. ...... .... ..... .. .......Sesat Pahal ... .. . .... ..... . .... . Akhlak yang rendah ....... ........ .

........ -

BAB I .... ....... . PRINSIP SYARIAT .. .. ...... ...... ...H .H .H..H.J .K.K.J.H.K .H.S.H .K.H.J . .P.J..m .K.H .N .H.HH.H.J. ..H.J ..P .K. ....HJ.H.H .K .H.H ..H.J.P.P.J .H.J.P.J..m .K.H .N.H .H.H.H ..P.P.m .H.K.J..m .H.H.P.J.K.P .H.P.J.K.P.J..H .K.H .S.P.P ..J.H.J.P.J .H.N.H .P.HH ..H.J .P .K.H.J.H.N .H.J.H.K.K.J.K .H.P.H .H.H.J .P .K..J.P.J.H.K.J Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Tidaklah engkau, dengan nikmat Tuhanmu, seorang gila. Dan sesungguhnya untukmu pahala yang tiada putusputusnya. Dan sesungguhnya engkau adalah benar-benar atas budipekerti yang agung. Maka engkau akan melihat dan mereka pun akan melihat kelak. Siapa di antara kamu yang terganggu fikiran. Sungguh Tuhanmu, Dialah yang lebih tahu siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dia pun lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk. Definisi kebahasaan qalam (lughatan)

Dari segi bahasa, kata qalama berarti memotong ujung sesuatu. Dalam sebuah hadits yang menjelaskan sunnah-sunnah fithriyah disebutkan diantaranya taqlimu al-azhafir (memotong ujung kuku). Tombak yang dipotong ujungnya sehingga meruncing dinamai maqaliim. Anak panah yang runcing ujungnya dan yang bisa digunakan mengundi dinamai pula qalam, sebagaimana firman-Nya : ..H .H .H.H .)......: (44 .H.H ..P.H.J H..H.J.K.J.K.J..PJ.P.J.......... J .H..P.J.H.J.P.P .H.J Padahal kamu tidak beserta mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang memelihara Maryam. (QS Ali Imran : 44). Demikian pula ditemukan dalam bentuk jama firman Allah berikut. aqlam bermakna pena pada

.H.H.J..........HJ.H.J.P .H.P..P .K.J.H.J.K.K .H.J.H.P .H.J .H.N .H ...K .J.H.J

.H.K..HJ.K.H.H..P ..K .)... .: .K .K.J (27 .H.H.H.m .P.m .H. Surat al-Qalam ayat 1-7 Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena-pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (keringnya), niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah . (QS Luqman : 27). Al-Quran secara umum menjelaskan bahwa qalam adalah alat yang digunakan untuk menulis, yakni alat tulis apapun termasuk komputer yang tercanggih. Demikian pula qalam adalah alat untuk mengundi. Dalam surat al-Qalam,

qalam adalah alat, tetapi yang dimaksudkan adalah hasil penggunaan alat tersebut, yakni tulisan . qalam adalah alat, tetapi yang dimaksudkan adalah hasil penggunaan alat tersebut, yakni tulisan . Maka, arti qalam pada surat al- Alaq dengan surat al-Qalam saling berkaitan, apalagi surat al-Qalam turun setelah akhir ayat kelima surah al- Alaq, menurut beberapa riwayat. Penemuan pena serta tulis menulis merupakan satu anugerah Allah yang terbesar. Dengan tulisan, satu generasi dapat mentransfer ilmu dan pengalaman mereka kepada generasi berikut, sehingga manusia tidak terus-menerus mulai dari nol. Begitu pentingnya pena dan hasil tulisannya, para ahli membagi kehidupan manusia dalam dua periode. Periode pra-peradaban (prehostoric) dan periode peradaban (historic). Sedang batas pemisah antara keduanya adalah penemuan pena serta tulisan. Mengenal tulisan (qalamullah) dan kemurahan Allah (karamullah) Kalau merujuk arti qalam dalam bentuk jama aqlam dalam Al-Qur an surat Luqman ayat 27, yang dimaksudkan adalah ilmullah (ilmu Allah). Ada yang berpendapat Al-Qur an, as-Sunnah dan al-Islam. Konsep Allah adalah syariat (syara a) Allah yang diperuntukkan hamba-hamba-Nya. Dari wahyu pertama Al-Qur an diperoleh isyarat bahwa ada dua cara perolehan dan pengembangan ilmu, yaitu Allah mengajar dengan pena yang telah diketahui manusia lain sebelumnya, dan mengajar manusia (tanpa pena) yang belum diketahuinya. Cara pertama adalah mengajar dengan alat atau dasar usaha manusia ( ilmu kasbi). Cara kedua dengan mengajar tanpa alat atau tanpa usaha manusia ( ilmu laduni, ilmu khafi). Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya dua tahun hidup bersama Nabi shalla-llahu 'alaihi wa sallam, tetapi paling banyak meriwayatkan hadits selain Aisyah radhiyallahu anha. Abu Hurairah lebih banyak memperoleh ilmu khafi (ilmu tersembunyi). Walaupun berbeda, keduanya dari satu sumber, yaitu Allah. Setiap pengetahuan memiliki subyek dan obyek. Secara umum subyek dituntut peranannya untuk memahami obyek. Namun pengalaman ilmiah menunjukkan bahwa obyek terkadang memperkenalkan diri kepada subyek tanpa usaha sang subyek. Misalnya komet Halley yang memasuki cakrawala hanya sejenak setiap 76 tahun, muncul terakhir tahun 1986. Pada kasus ini, walaupun para astrologi menyiapkan diri dengan peralatan mutakhirnya untuk mengamati dan mengenalnya, sesungguhnya yang lebih berperan adalah kehadiran komet itu dalam memperkenalkan diri.

Wahyu, ilham, intuisi, firasat, yang diperoleh manusia yang siap dan suci jiwanya, atau apa yang disebut kebetulan, yang dialami ilmuwan yang tekun, semuanya tidak lain kecuali bentuk-bentuk pengajaran Allah yang dapat dianalogikan dengan kasus komet di atas. Wahyu, ilham, intuisi, firasat, yang diperoleh manusia yang siap dan suci jiwanya, atau apa yang disebut kebetulan, yang dialami ilmuwan yang tekun, semuanya tidak lain kecuali bentuk-bentuk pengajaran Allah yang dapat dianalogikan dengan kasus komet di atas. (6 .H.P.J.K.P.H .H.H .H.J.H .).... .: Kami akan membacakan (Al-Qur an) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa. (QS al-A laa : 6). Seringkali Rasulullah menghendaki turunnya wahyu, tetapi tak kunjung diturunkan. Bahkan beliau pernah hampir saja menjatuhkan dirinya dari atas gunung, karena beban berat yang dipikul, sementara wahyu yang ditunggu tidak turun. Kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam al-Ghazali diperoleh justru ketika meninggalkan teori-teori ilmiah yang telah dipelajarinya selama ini. Buku Manhaj Tarbiyah Islamiyah, oleh Muhammad Quthb, disusun setelah mengalami stagnasi kejiwaan (Lihat: Wawasan Al-Qur an, Prof. Dr. M. Quraisy Syihab, MA). df

.... . .... . .... ....... .. . . . .... . REALISTIS ...... . .... . TERATUR ... .

KARAKTERISTIK KONSEP BERKETUHANAN MEMBENTUK MORAL MANUSIAWI UNIVERSAL

BAB II BAB II KARAKTERISTIK KONSEP ALLAH Rabbani Konsep Allah memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan undangundang lain buatan manusia, yaitu bersifat rabbaniyyah. Lebih tepatnya, rabbaniyyatul mashdar dan rabbaniyyatul ghayah (bersumber dari Allah dan tujuan akhir karena Allah). Konsep Allah bercelupkan keagamaan, terbungkus oleh kesucian yang tiada taranya dan menanamkan kepada penganutnya rasa cinta dan hormat yang bersumber dari mata air keimanan dengan kesempurnaan, keluhuran dan kemuliaannya, bukan bersumber dari rasa takut terhadap kekuasaan legislatif dengan aparatnya. Konsep itu bukan produk manusia yang kemampuannya terbatas dan terpengaruh oleh kondisi, tempat, dan waktu, terpengaruh oleh hawa nafsu, perasaan dan pertimbangan kemanusiaan. Sedangkan Allah adalah Dzat Yang Mencipta dan Memiliki semua makhluk, Pengatur semesta alam ini, Menciptakan manusia, Maha Mengetahui apa yang bermanfaat dan apa-apa yang maslahat serta yang bisa memperbaiki. .H.H .H.H.J.P .H.J.H.H.H .H.P.H ...N.K.J.P ..J.H.K.J.P ..).. .:14( Ingatlah, (Allah Yang Mencipta), Maha Mengetahui, dan Dia Maha Halus lagi Maha Awas. (QS al-Mulk : 14). Kaum muslimin meyakini bahwa konsep Allah paling sempurna, syamil, paling adil, paling mampu mewujudkan kebajikan dan menolak berbagai macam keburukan. Konsep Allah berhasil menegakkan kebenaran dan menumbangkan dan mencabut mafsadat ke akar-akarnya. Dan seorang muslim dapat merasakan kepuasan dengan keadilan dan kebajikannya. Seorang muslim juga meyakini dalam lubuk hatinya bahwa Allah selalu mengawasi ketika ia tengah menjalankan konsep ini atau pada saat ia meninggalkannya. Dia meyakini bahwa Allah mencatat perbuatannya itu untuk di-hisab saat seluruh manusia dibangkitkan untuk melihat amal perbuatannya. .K.J.H..H .H.N.m .H.J.K.J.H..H .H.N.m .H.. .H.H.P ..).... .: (8 Maka barangsiapa yang beramal kebajikan sebobot zarrah pun, ia psti akan melihatnya. Dan barangsiapa yang beramal kejahatan sebesar zarrah pun, pasti ia akan menemuinya. (QS az-Zalzalah : 7-8). . ..H.H..P .H.H.J.H.J.H.J .H.H.J.H.J.H.J

Akhlaqiyah (membentuk moral) Akhlaqiyah (membentuk moral) .K.N.H ..P.K.KP.J.P.H.S.H .H.H..K.H .J.H.H.J.) K... ......(. Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlaq. Hakim). (HR al-

Disini terlihat perbedaan antara konsep Allah dengan qanun dari sisi kandungan maupun tujuannya. Kandungan undang-undang buatan manusia adalah serangkaian hak-hak pribadi dan perorangan, sementara konsep Allah mencakup sekumpulan taklif (tugas). Dan, hukum syara adalah kalamullah yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf (yang dikenai beban dan tugas). Qanun memandang manusia dari segi hak-haknya, sedangkan konsep Allah melihat manusia dari segi kewajibannya. Tugas dan kewajiban ini ialah hak-hak orang lain yang harus dipenuhi, maka ia harus menjaganya sesuai dengan penjagaannya terhadap hak-haknya atas orang lain. Selain itu, manusia dalam pandangan qanun sebagai penuntut, sedang dalam pandangan konsep Allah ia dituntut dan diminta tanggung jawab (mas uliyah) karena ia makhluk yang diberi taklif, diperintah dan dilarang. Ia tidak diciptakan untuk main-main, sia sia atau dibiarkan saja. Tetapi, ia memiliki hak dan kewajiban. Adapun dari segi tujuan, qanun punya tujuan yang bermanfaat dan terbatas, yaitu langgengnya masyarakat dan teraturnya dan berbagai perkara di dalamnya terutama yang bersifat material serta menegakkan disiplin. Inilah yang diciptakan oleh para pembuat qanun, hatta walau pun kandungannya bisa jadi menuntut penyimpangan dari akhlak dan agama. Selanjutnya, jika kita melihat konsep Allah, maka tujuannya di samping memelihara kelanggengan masyarakat dan keteraturan hubungan sesamanya, juga mewujudkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan ummat manusia. Mengangkat mereka ke derajat kemanusiaan yang luhur serta memelihara nilainilai akhlak dan ruhani yang tinggi. Realistis (waqi iy) Ciri-ciri lain dari konsep Allah ialah bersifat realistis, dimana perhatiannya terhadap nilai-nilai luhur akhlaq tidak menghalanginya untuk menaruh perhatian terhadap realita yang ada. Mendiagnosis berbagai penyakit yang di deritanya sekaligus memberikan resepnya. Konsep Allah tidak berdayung di lautan khayal. Juga tidak terbang di awangawang dan di angkasa. Keteladanan yang semu yang membentuk manusia tanpa wujud seperti yang diperbuat Plato dengan Republic-nya. Dan seperti apa yang menjadi utopia ajaran komunisme tentang masyarakat yang kehilangan hak

milik dan tidak membutuhkan suatu pemerintah, hukum pertahanan, keamanan dan penjara. milik dan tidak membutuhkan suatu pemerintah, hukum pertahanan, keamanan dan penjara. .H.H.J.m .H.H ..H..N.H .. .H..HJ.H.H.H ..P.P.J.H.H ..H.H.J..H.H ..)... .:8-7( Dan, demi jiwa dan apa-apa yang meluruskannya. Maka Dia mengilhaminya akan kedurhakaannya dan ketaqwaannya. (QS Asy-Syams : 7-8). Insaniyah (manusiawi) Konsep Allah bersifat insaniyah dan alamiyah. Makna insani-yah ialah ia diturunkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistik-nya serta menjaga dari kedurjanaan sifat hewani agar tidak mengalahkan sifat kemanusiaannya. Untuk itu, maka disyariatkanlah semua bentuk ibadah bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan ruhaninya. Dengan demikian manusia bukan semata-mata raga yang terdiri dari unsur tanah yang membutuhkan makan, minum dan nikah, tetapi ia juga ruh yang luhur yang menempati raga itu. Konsep Allah juga memelihara kemuliaan manusia yang dianugerahkan Allah Sang Pencipta, yang Menjadikannya khalifah di muka bumi dan yang Menyuruh malaikat bersujud kepadanya serta yang telah Mengabadikan kemuliaan itu dalam kitab-Nya. .H.H.H.J.H.N.J.H ..H.K.J..H.H .).... .:70( Dan sungguh Kami telah memuliakan bani Adam (manusia). 70). (QS al-Isra :

Konsep Allah menaruh perhatian besar terhadap manusia seutuhnya, baik raga, jiwa maupun pikirannya. Konsep Allah memperhatikan raga manusia dengan mewajibkan pemelihara-annya dan melarang segala bentuk penyiksaan walaupun dengan ibadah. Teratur (tanasuq) Ciri konsep Allah lainnya adalah teratur. Yakni semua bagian-bagiannya masing-masing bekerja teratur, kompak dan seimbang dalam rangka mencapai satu tujuan bersama. Antara yang satu dengan lain tidak berbenturan tapi sejalan dan seirama, teratur dan rapi. Karakteristik ini bisa juga dinamakan dengan takamul (komperhensip).

Keteraturan dan keserasian dalam fenomena alam (khalqiyah) dan konsep Allah (kalimatullah) sebagai suatu keseimbangan (tawazun), kita temui sebagai suatu gejala yang tampak pada setiap apa-apa yang disyariatkan Allah, tampak pada setiap makhluq-Nya. Keteraturan dan keserasian dalam fenomena alam (khalqiyah) dan konsep Allah (kalimatullah) sebagai suatu keseimbangan (tawazun), kita temui sebagai suatu gejala yang tampak pada setiap apa-apa yang disyariatkan Allah, tampak pada setiap makhluq-Nya. Konsep Allah mencakup aspek ibadah yang mengatur hubungan dengan Rabbnya. Masalah ini dijelaskan oleh fiqh ibadah yang terdiri dari bab thaharah, shalat, shaum, hajji, nadzar, udh-hiyyah (berkorban), ayman (sumpah) dan halhal lain yang tidak pernah dikenal dalam qanun. Mencakup pula hukum kerumahtanggaan (nizhamul usrah), seperti nikah, thalaq, mengatur rumah tangga, nafkah, wasiat, waris, dan hal-hal yang termasuk dalam masalah pembentukan rumah tangga Islami dan segala upaya mempertahankannya, masalah iddah, dll. Hukum ini dikenal dengan Hukum Pribadi (al-ahwal asy-syakhshiyah). Juga mencakup segi mu amalah, transaksi seperti jual beli, gadai, hibah, utangpiut ang, join dalam usaha (syirkah), luqathah (barang temuan), dan sejenisnya yang bertujuan mengatur hubungan antarindividu dalam menggunakan harta dan menjaga hak masing-masing yang semua ini sekarang dinamakan Hukum Sipil. Ia juga mencakup bidang ekonomi seperti berkaitan dengan pengembangan harta atau pemakaiannya sebagaimana pula berkaitan dengan pengatutan BaitulMaal, tentang pemasukan dan pengeluaran zakat, harta ghanimah, fai , pajak, serta hal-hal yang diharamkan Allah seperti riba, menimbun harta, memakan harta orang dengan cara batil, dsb. Konsep Allah juga mencakup tindak pidana dan balasannya yang telah ditentukan dengan nash dan hadis seperti qishash, dan hukuman-hukuman lain seperti potong tangan bagi pencuri, mencambuk atau merajam pezina, mencambuk peminum minuman keras dan orang yang menuduh orang lain berzina. Atau sanksi-sanksi yang ketentuannya diserahkan kepada ulil amri, para qadhi atau hakim, yang disebut dalam fiqh dengan hukuman ta zir (dera). Inilah yang dikenal undang-undang kejahatan dan Hukum Pidana (jinayat). Juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hukum, putusan, dakwaan, persaksian, iqrar (pengakuan), sumpah dan lainnya yang bertujuan menegakkan keadilan antar-umat manusia dan menyelesaikan suatu kasus atau perkara yang semua termasuk ke dalam apa yang disebut Hukum Acara. Mencakup aspek undang-undang kepemimpinan, dasar kewajiban mengangkat pemimpin dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, cara pemilihannya, hak dan kewajibannya, hubungannya dengan dengan rakyat, hukum mentaatinya, serta bagaimana menghadapi pembangkang (oposisi) dan sejenisnya, yang bertujuan mengatur hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Ini termasuk ke dalam Undang-undang Dasar .

Mencakup masalah hubungan kenegaraan seperti mengatur hubungan negara Islam dengan negara-negara lain yang non-muslim, baik dalam kondisi perang maupun damai. Masalah yang berkaitan dengan penduduk non-muslim di negara Islam. Ini dibahas dalam fiqih Islam, dan sekarang ini semua tercakup ke dalam apa yang dinamakan Hukum Internasional. Mencakup masalah hubungan kenegaraan seperti mengatur hubungan negara Islam dengan negara-negara lain yang non-muslim, baik dalam kondisi perang maupun damai. Masalah yang berkaitan dengan penduduk non-muslim di negara Islam. Ini dibahas dalam fiqih Islam, dan sekarang ini semua tercakup ke dalam apa yang dinamakan Hukum Internasional.

BAB III BAB III JAMINAN ALLAH BAGI YANG BERQUR AN Tidak gila Gila adalah perbuatan yang menyalahi kebiasaan, ukuran, kriteria umum (khariqul adah). Jika merujuk kepada hadits, diterangkan bahwa diantara orang yang tidak dikenai dan bebas dari taklif (beban tugas) menjalankan syariat diantaranya adalah anil jununi hatta ya qila (orang gila sampai akalnya berfungsi). Orang gila tidak dikenai taklif karena akalnya tidak normal. Maksud ayat ma anta bi ni mati rabbika bi majnun adalah bahwa dengan nikmat Islam ini maka kamu tidak akan melakukan pekerjaan hina. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang menjelaskan kriteria wanita yang harus dijadikan calon istri meliputi hartanya, kecantikannya, keturunannya. Jika semua sifat tidak terkumpul pada satu orang, maka beruntunglah kamu dengan memilih yang beragama, taribat yadaaka ( agar kedua tanganmu tidak berdebu ). Taribat dari kata turab artinya debu; yadaaka artinya kedua tanganmu (usaha yang kamu lakukan). Jika agama tidak dijadikan alternatif pilihan, kedua tanganmu berdebu (mengerjakan pekerjaan yang hina). Tidak pantas dilakukan oleh makhluk yang berakal. Postur tubuhnya seperti manusia tapi karakternya seperti anjing (kalb), kera (qird) dan himar (keledai). .H.H.J.K.J.H .H..H.H.J.H..P .K.H ..H.H.K.N.P .H.H.J .H ..K.H .J.H.J.K ..H.N.H.H .H..H.P .H.H.P.H .P .H.H.H.K ..J..HJ.K .K. .H.H.J.K ..HJ.P.J.P ..HJ Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajatnya) dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu mengusirnya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya juga. (QS al-A raf : 176). Jika kata majnun (gila) dikaitkan dengan kata janna pada surat al-An am : 72, yang artinya menutupi, maka sakit gila menjadikan seseorang dalam dunia ini sia-sia. Karena dia tidak dikenai tugas dan kewajiban (taklif). Oleh karena itu perintah dan larangan tidak akan masuk hatinya, karena instrumen kemanusiaannya tertutup. Dengan Al-Qur an hati manusia menjadi lapang, terbuka. Sehingga mudah tersentuh dengan kebenaran. Jika khilaf ia menyesal dan bersegera kembali kepada Allah. Hatinya bersih, terbebas dari berbagai kontaminasi virus hati (amraadhul qalb). Orang Yahudi jarang sekali yang masuk Islam karena hatinya keras (qaswatul qalb). Sekeras-keras batu jika dipecahkan, maka di tengah-tengahnya akan mengeluarkan air. ..HJ.).....:176( ..HJ.H.J.H.J .H.J.K.J

Memperoleh pahala yang tak terputus Memperoleh pahala yang tak terputus Pada suatu hari ada seorang ulama mendelegasikan tugas kepada muridnya untuk menghadiri sebuah mu tamar (komferensi). Tetapi, dalam majlis itu yang hadir hanya seorang. Murid tersebut ragu-ragu apakah acara ini diteruskan. Setelah dikonsultasikan kepada gurunya, dijawab sesungguhnya jika anda bisa menyadarkan seorang yang hadir ini lebih baik daripada satu forum. Mengajarkan ilmu Al-Qur an kepada orang lain pahalanya akan abadi. Karena semakin banyak ilmu seseorang semakin kuat dorongannya untuk melaksanakan kebaikan. Maka, Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam berdoa tidak ingin ditambahi kekayaan tetapi mohon kepada Allah agar ditambahi ilmu. Harta yang diifakkan akan habis, sedangkan ilmu yang diajarkan akan bertambah. Lebih-lebih dari murid pertama juga aktif mengajarkannya kepada orang lain. Maka mesin pahala tidak akan berhenti berputar. Rata-rata umur umat Muhammad antara 60 tahun sampai 70 tahun. Yang menjadikan umur pendek mereka dinilai setara dengan umur umat sebelumnya yang panjang-panjang, karena semangat dalam mengembangkan Islam ini. Sesuai dengan karakteristik Islam itu sendiri yang terus berkembang. Ibarat air akan mencari dataran rendah untuk dialiri. Tinta ulama laksana darah para syuhada. Jangan mencerca orang yang berilmu, karena darahnya akan beracun (menimbulkan bahaya). .H..H.HK.H.J.H.J.K.H ..P .K.H .H..P..H.K. ..H.J..H..H .K.J.P.P.K ...N.H.) K... ... ..... ................. (. Maka demi Allah, sungguh bila Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena (usaha) kamu, itu lebih baik bagi kamu dari pada unta-unta merah (kendaraan kebanggaan orang-orang Arab). (HR al-Bukhari, dari Sahal bin Sa ad radhiyallahu anhu). Orang yang mengamalkan Al-Qur an dan mengajarkannya dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Maksud syahid disini adalah ketika di alam barzakh bumi tidak memakan jasadnya. Makna yang lain, sekali pun secara fisik kematian telah memisahkan kita, tetapi nama baiknya tetap terngiang-ngiang di telinga orang-orang yang ditinggalkan. .H.J.K .H. .H.H .P .H.J.P.H ..H.H.J.P .H.J.H.K.H .K.H ..H.J.H.P .K.J .K.H.J.K .P.N..H.H.H. .H.J.H.N ..K .J .H.J.P.H .K.J Barangsiapa yang menciptakan kebiasaan baik dalam Islam, maka ia mendapat pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi jatah pahala mereka sedikitpun. (HR. Muslim). P..P.J.K.K.J.H.J.) .... ....(.

Memiliki akhlaq yang agung Memiliki akhlaq yang agung ufun rahiim. .H.H.J.H..H.P.J.H.P.J.. .K.J.H.J.P.K.P.J.H.K.J.. .H.H .J.K .H ..H.K..J.H.K.J.. .H .H.J.P.J.K..J.P.J.K.K.J . .. .).... .: .H.P.J.. .H.K.J Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sengat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orangorang mu min. (QS at-Taubah : 128). Yang dimaksud rahim disini sayang kepada orang beriman dan ra-uf disini belas kasih kepada umatnya yang berdosa (asy-syafaqatu alal mudznibin). Oleh karena itu, ketika naza (hampir dicabut nyawanya), yang ditanyakan oleh Rasulullah bukan anaknya, tapi ummati ummati (umatku, umatku). Budi pekerti yang amat agung. Akhlaq adalah sikap hidup, karakter atau perangai. Awalnya latihan terus menerus (mujahadah) akan kesadaran bahwa yang baik adalah baik dan yang buruk adalah buruk. Lalu terbiasa condong/memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Setelah kebaikan dilakukan secara berkesinambungan (istimrar) menjadi kebiasaannya dan akhirnya kebaikan itu inhern dengan dirinya. Disini kebaikan menjadi sikap hidup. Ada yang berpendapat budi pekerti adalah perpaduan antara sikap lahir dan batin. Budi yang halus (adab) adalah sikap batin, pekerti yang halus adalah sikap hidup. Bahasa yang halus dikenal dengan budi bahasa. Disini maksudnya budi jadi isi jiwa, makna yang terkandung dalam hati, lalu diucapkan dengan bahasa yang terpilih. Bahasa adalah lambang sebuah peradaban. Ungkapan seseorang menunjukkan isi hatinya. Keteguhan Nabi, ketenangan serta kesabaran dari tuduhan gila umatnya. Dia tidak kehilangan akal adalah termasuk akhlaq yang agung. Diantara keberhasilan dakwah beliau adalah kemampuan menahan hati menerima celaan semena-mena dari orang yang bodoh (safih). .H.J.H.J.K ..K .J.K .H.J.P.J.m .. .. ... ..H..:H .H.H.S.J . .... .... ..P.J.K.J.H.K. ..K.H .J.H.J.K.H..K .H.H.P..H ..K .H.H.H.P.P .H.H .J.K .J .H.H.J.H.J.P .H.P.H .H.J.H.P ...N.H .H.J.H.J.K.K .H.P.H .H.P.J.:P .N..H.P.N ..J. K.J.K.H.J.K.J.H.K.N.P.J .H.J.P.P ..K.H .H.P.J.K ..K ... .H.H.H.P .H.J.P. (128

. .H..HJ.P.J.) H... ....(.

Dari Abdullah bin Mas ud radhiyallahu anhu, dia berkata : Seakan-akan aku lihat kepada Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam ketika beliau menceritakan salah seorang Nabi dari Nabi-nabi yang banyak itu, dia dipukul oleh kaumnya sampai berdarah-darah, disapunya darah yang mengalir di wajahnya itu lalu berdoa, Ya Allah, ampuni kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. (HR al-Bukhari dan Muslim). Dari Abdullah bin Mas ud radhiyallahu anhu, dia berkata : Seakan-akan aku lihat kepada Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam ketika beliau menceritakan salah seorang Nabi dari Nabi-nabi yang banyak itu, dia dipukul oleh kaumnya sampai berdarah-darah, disapunya darah yang mengalir di wajahnya itu lalu berdoa, Ya Allah, ampuni kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. (HR al-Bukhari dan Muslim). Bahkan beliau bersabda dalam redaksi hadits yang lain, Maafkanlah orang yang menzhalimimu, berilah orang yang mengharamkan pemberian denganmu, dan sambunglah hubungan terhadap orang yang selama ini memutuskan hubungan denganmu . Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Sesungguhnya Nabi shalla-llahu alaihi wa sallam melaksanakan Al-Qur an, baik perintahnya maupun larangannya, telah menjadi sikap hidup dan melekat ke dalam tabiat asli beliau. Perintah AlQu r an dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Semuanya dihiasi oleh budi pekerti yang agung, malu, dermawan, berani, pemaaf, menahan marah. Pendeknya semua budi yang indah. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadits dengan sanadnya dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata, Tidak sekalipun pernah Nabi shalla-llahu alaihi wa sallam memukul khadam, dan tidak pernah memukul perempuan, bahkan tidaklah menjadi kesukaannya memukul, kecuali memukul dalam perang fi sabilillah. Dan kalau beliau memilih dua hal, pasti beliau pilih mana yang paling mudah, asal jangan dosa. Dan tidaklah beliau membalas dendam, kecuali kalau aturan Allah dilanggar orang. Kalau aturan Allah dilanggar, saat itulah beliau baru membalas, bukan untuk dirinya melainkan untuk agama Allah . Ada sahabat yang mengatakan, ketika pertama kali kita kenal Rasulullah shallalla hu alaihi wa sallam kita takut kepadanya, setelah lama kita bergaul dengannya kita mencintainya. .H.. ..H.J.H.P.P.J.H..H.J ..H.K.H..P.P.J.K.K.H..K.K.J)... .......(. .K.K.J.KH ..J .H.J.H.P ..J.P.J Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaqnya. Dan orang terhitung orang baik-baik ialah yang bersikap baik terhadap isterinya. (HR at-Tirmidzi). Akhlaq di sini mencakup dimensi yang lebih dalam dan luas. Mengendalikan jiwa, berkata jujur, ihsan dalam berbuat, amanah dalam bermuamalah, berani berpandapat, adil dalam menetapkan hukum, berpegang teguh dengan kebenaran, keinginan ( azam) yang kuat untuk melakukan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, menjaga kebersihan, menghormati peraturan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.

BAB IV BAB IV KEHINAAN PEMBELA IDEOLOGI MANUSIA Gila (majnun) Orang yang jauh dari Al-Qur an akan menjadi gila. Gila wanita, gila harta dan gila tahta. Selain Al-Qur an tidak akan mampu menolak godaan wanita, harta dan tahta. Bagi orang kafir ketiga kekayaan itu yang dijadikan tujuan akhir hidupnya. Sehingga hatinya kafir (terkover, tertutup) dari petunjuk Allah. Sehingga seruan Allah, seolah-olah suara yang didengar dari jarak yang jauh, suara apa itu ?. .N..H.K.J.H .H .P.J.K.P.J.H ..K ...H.K.K.J..HJ.. .H.P.H .H.H .J.K.J.H. .P..H.J.K. H .P.H..H.J.K .K.J.H.H...H.K.J.m .).:.. 44( Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Qur an itu suatu kegelapan bagi mereka (tidak menerangi mereka). Mereka itu adalah (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. (QS Fushshilat : 44). Segala aktifitas orang kafir hanya akan menutup (raana) hatinya sendiri. Dan mereka menjadi pemburu yang kecewa, karena yang diburunya tidak ditemukan. .N..H.K.J .H .H.H.P.J .H..J.H..P.P.J.H.H.m..H .K.K.J.H.m .H.J.H.P.P ...N.J.H..P .H...H..KN ...H .H..H.P .H. .H.K.J.P .H.J Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. (QS an-Nuur : 39). Memperoleh balasan sesaat (mu-aqqatan) Yang diperoleh bagi orang berpaling dari Al-Qur an hanyalah mata (kepuasan sementara). Balasan itu tidak akan memuaskan hatinya, seakan-akan minum air laut semakin di minum semakin haus. Semakin banyak yang didapatkan semakin menumpuk pula kebutuhan dan kekurangannya. Orang kaya, menurut Islam, bukan yang banyak hartanya tetapi kaya hati. Kata Abu Bakar, Jadikanlah harta itu pada genggaman tanganmu dan janganlah engkau masukkan dalam hatimu. Orang Islam semangat dalam mengumpulkan karunia-Nya, tapi tidak kikir dalam membelanjakan kebaikankebaikann nya. . ...)...:39(

Oleh karena itu seorang yang jauh dari Al-Qur an akan merasakan kehidupan yang serba sulit (ma isyatan dhankan). Secara lahiriyah bisa makan ini, itu, bertempat tinggal sesuka hatinya, tetapi hatinya terpenjara oleh nafsunya. Oleh karena itu seorang yang jauh dari Al-Qur an akan merasakan kehidupan yang serba sulit (ma isyatan dhankan). Secara lahiriyah bisa makan ini, itu, bertempat tinggal sesuka hatinya, tetapi hatinya terpenjara oleh nafsunya. Qur an mampu bersikap zuhud (membatasi konsumsi) setelah mengumpulkannya. Kreatif dalam mengelola karunia Allah. Dikumpulkannya sebanyak mungkin, kemudian dia tinggalkan untuk Allah. Lelaki Qur ani memiliki daya cipta material, pada saat yang sama memiliki daya kendali material. Mukmin adalah petarung sejati, pebisnis sejati, tetapi pada akhirnya ia pemimpin sejati. Seorang mukmin tidak sekedar mampu menurunkan tirani, tetapi mampu membuat rakyat sejahtera setelah berkuasa. Dan itu mustahil dilakukan sebelum ia menjadi pebisnis sejati. Berperangai hina .K.H.J.P .P ..N.K.J.H ..J.H.H..J .K.J.P .J. .K .. .N.K.J .H..PJ.H ..H.P .J.P.J.P ..J .K.H.H..H ..K.K.J. .H.H.H.J ..)....:65( Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar perintah pada hari Sabtu, maka Kami firmankan : Jadilah kamu kera-kera yang hina. (QS al-Baqarah : 65). Hari Sabtu adalah waktu istirahat dari bekerja, dikhususkan untuk beribadat kepada Tuhan. Memuliakan hari Sabtu adalah salah satu janji Bani Israil dengan Tuhan. Tetapi mereka pandai mempermainkan hukum Tuhan. Peristiwa ini terjadi di danau Thabaria, Alia, Madyan, kata para ahli. Mereka berdiam di tepi pantai. Sekalipun dilarang mencari ikan pada hari Sabtu, tetapi mereka memasang alat penangkap ikan (kail) pada Jum at malam, lalu diambil pada hari Ahad. Sehingga mereka mendapat kutukan Tuhan menjadi kera yang hina. Sebagian ahli tafsir berpendapat : mereka menjadi babi, keledai. Jika direnungkan ayat ini, bukan berarti mereka berubah bentuk. Tetapi perangainya berubah menjadi perangai binatang. Lebih memuliakan ikan daripada seruan Tuhan. Jika keledai berkarakter keledai, tidak mengherankan. Manusia berperangai seperti keledai, inilah bentuk kehinaan. Yang dibenci Tuhan dan manusia adalah seorang yang memiliki kesamaan sifat dengan binatang. Memiliki akal, sama perangainya dengan makhluq yang tidak berakal. Akal yang merupakan karunia terbesar dari Allah untuk dirinya, tidak difungsikan. Mereka bangga dengan memperoleh keuntungan duniawi. Tetapi tidak sadar sesungguhnya mereka dijauhi oleh orang yang baik. Menghalalkan segala cara, asalkan tujuan tercapai (al-ghayatu tubarrirul wasa-il). Tidak ada kawan abadi, yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Menurut Ibnu Mundzir, dari Ibnu Abil Hatim, mereka terima dari Mujahid, Yang disumpah Tuhan sehingga menjadi kera atau monyet adalah hati

mereka, bukan badan mereka. Peristiwa ini adalah majaz (kiasan) seperti pada surat al-Jumu ah ayat 5, Laksana keledai memikul kitab . mereka, bukan badan mereka. Peristiwa ini adalah majaz (kiasan) seperti pada surat al-Jumu ah ayat 5, Laksana keledai memikul kitab . H.J.H..H .P.P.P.P .H.H.N .H.J.H.P Siapa yang jelek akhlaqnya, ia menyiksa dirinya sendiri. Wajar, orang yang berbuat menyalahi suara batinnya, akan tersiksa. Ia akan dihantui perasaan bersalah (inhizamun nafsi). Tidak akan merasakan kepuasan batiniyah. Karena hati nuraninya dinodai dengan akan noktah hitam. Imam Ali bin Abi Thalib menyimpulkan akibat buruk dosa, dalam doanya : Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang meruntuhkan penjagaan. Ya Allah, ampunil dosa-dosaku yang mendatangkan bencana. Ya Allah, ampuni dosadosaku yang merusak karunia. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang menahan doa. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang menurunkan bala. Yaa Allah, ampuni dosa-dosaku yang mempercepat kebinasaan . df

.... ...... . .... ...... .i ............. . AL-Qur an sebagai sumber utama ... ...... . ...... .. ...... ............. .

.... ..... ....... . PROFIL GENERASI QUR ANI Pola penerimaan Berinteraksi dengan alQur an untuk dilaksanakan ....... ...... . Isolasi total dengan pola jahiliyah sebelumnya

BAB V BAB V PROFIL GENERASI QURANI Ada fenomena yang unik dalam sejarah Islam yang patut tolak ukur keberhasilan dakwah di mana saja dan kapan medan dakwah. Gejala itu tidak lain adalah dakwah ini generasi, yakni generasi Sahabat radhiyallahu anhum, sepanjang sejarah Islam dan kemanusiaan. dijadikan rujukan, saja, bagi yang terjun di mampu men-setting generasi terbaik dalam

Setelah itu boleh dikata, tidak pernah terulang lagi munculnya generasi sekualitas itu, sekalipun ada beberapa figur yang muncul (mujaddid), tetapi belum pernah lahir dalam bentuk society (160.000 orang, peny.), selain dari generasi Sahabat. Gejala ini menimbulkan pertanyaan di kalangan yang masih bersedia memikirkan kelangsungan dakwah Islam. Apakah penyebab dan rahasia keberhasilan mereka? Kemurnian dan keutuhan sumber asasi (ashalatu al-mashdar) Al-Qur an yang dikaji oleh para sahabat Rasul shalla-llahu 'alaihi wa sallam dan yang menjadi asas perjuangan mereka dalam kehidupan, adalah Al-Qur an di tangan kita sekarang. Dan itu yang akan dibaca oleh generasi sesudah kita nanti sampai akhir zaman. Al-Qur an yang tetap asli, utuh, dan murni. Demikin pula hadits Rasulullah, yang bagi sahabat dahulu dijadikan sebagai pedoman kerja, semuanya masih tersimpan rapi dan mudah dipahami. Kecuali pribadi Rasulullah yang telah meninggalkan kita. Lalu apakah ini yang menjadi penyebab? Jawabannya bukan. Seandainya keberadaan Rasulullah yang menjadi rahasianya, niscaya Allah tidak akan menjadikan dakwah Islam ini kaffatan linnas wa rahmatan lil alamin. Dan Islam bukan risalah terakhir diturunkan oleh Allah. Akan tetapi Islam tidak demikian. Allah menjamin keutuhan dan kemurnian Al-Qur an, sekalipun Rasulullah telah wafat. Dakwah ini akan berlangsung secara kontinyu, sekalipun beliau tiada. Bahkan, beliau telah sukses menyampaikan risalah ini dengan sempurna sampai akhir zaman. Kehilangan pribadi Rasulullah bukan menjadi faktor utama dalam dakwah ini. Sayyid Quthb, dalam bukunya Ma alim fii ath-Thariq mencoba mengamati profil masyarakat sahabat. Dari hasil pengamatannya, beliau mengemukakan tiga faktor yang menjadi karakteristik generasi Qur ani yang pertama itu. Pertama, al-Qur an, sumber utama (al-Qur an manba-un wahiid) Generasi sahabat mempersepsikan Al-Qur an sebagai satu-satunya sumber dan landasan kehidupan. Adapun hadits adalah tafsir operasional dari sumber utama

itu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang perilaku Rasulullah, dia menjawab, Budi pekertinya adalah Al-Qur an . itu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang perilaku Rasulullah, dia menjawab, Budi pekertinya adalah Al-Qur an . Tetapi, fokus generasi sahabat kepada Al-Qur an sebagai satu-satunya sumber dan acuan, mempunyai sasaran khusus. Rasulullah ingin mencetak generasi yang spesifik, di mana hati, akal, wawasan, ideologi, dan orientasi (ittijah) mereka terpelihara orisinilitasnya dari berbagai pengaruh luar yang tidak sesuai dengan manhaj Al-Qur an. Generasi inilah yang dicatat sejarah sebagai generasi yang unik, sebab generasi berikutnya telah mengalami pembauran sistem dan telah terkontaminasi berbagai polutan dalam memahami sumber utama. Seperti filsafat dan logika Yunani yang banyak mencemari pemikiran pemikir Islam, israiliyat Yahudi dan teologi Nasrani, serta berbagai kebudayaan dan peradaban asing, yang turut mencampuri penafsiran ayat-ayat Al-Qur an, sehingga mengurangi kadar kejernihan pemikiran generasi berikutnya dalam memahami Al-Qur an. Kedua, metode penerimaan al-Qur an (manhaj at-talaqqi) Antara generasi sahabat dan generasi berikutnya cenderung mengalami perbedaan dalam aspek pola penerimaan Al-Qur an. Generasi awal ketika membaca Al-Qur an tidak bertujuan membongkar rahasia alam, sains, pengayaan materi-materi ilmiah. Akan tetapi menerima Al-Qur an seperti menerima perintah dari Allah untuk diterapkan secara langsung dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Persis seperti seorang prajurit menerima perintah dari komandannya untuk dilaksanakan secara spontan. Sahabat mencukupkan sepuluh ayat untuk dihafal dan diamalkan muatannya. Metode penerimaan yang aplikatif justru menyingkap ufuk ilmu dan keindahan, pesan-pesan inti yang tidak terungkap sekiranya mereka berinteraksi dengan menggunakan metode ilmiah. Dengan metode pertama dapat mempraktiskan kerja, meringankan beban, menterjemahkan teori-teori ilmiah yang mandeg ke dalam kerja nyata yang dinamis. Sesungguhnya Al-Qur an tidak menerima metode apapun selain dari metode penerimaan yang praktis dan aplikatif. Karena Al-Qur an bukan buku seni, ilmu, sejarah, sekalipun semuanya terkandung dalam Al-Qur an. Al-Qur an diturunkan sebagai pedoman hidup (minhajul hayah). Karena itu Allah menurunkannya secara bertahap. .).....:106( .K..J .H..P .H.J .P.H..J. ..H..HJ.H..P .K.H.J.H.H .P .H.H ..P.m.J .H.H..NJ

Dan Al-Qur an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian. (QS al-Isra :106). Dan Al-Qur an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian. (QS al-Isra :106). kebutuhan dan perkembangan yang kontinyu dalam ideologi dan konsepsi, juga berdasarkan problem alamiah yang dihadapi umat Islam dalam kehidupannya. Terakadng ayat turun menerangkan peristiwa tertentu dan kondisi khusus, serta menggariskan peranan yang harus dimainkan mereka dalam menghadapi kejadian itu, dan memperbaiki kesalahan mereka, dengan begitu terasa keterikatan jiwa dengan Allah sebagai Pencipta. Dari metode penerimaan yang praktis ini para sahabat muncul sebagai generasi yang terbaik. Ketiga, isolasi (mufashalah) dari persepsi lama Apabila seorang telah mengikrarkan dirinya sebagai muslim berarti ia telah menghapus segala masa lalunya ketika jahiliyah, dan sekarang akan memulai hidup baru yang sama sekali terpisah mutlak dari hidupnya pertama pada masa jahiliyah; merasakan hidup yang lalu itu penuh noda dan kotoran yang hanya bisa terhapus dengan Islam. Dengan sikap pasrah seperti ini, ia menerima petunjuk Islam yang baru. Maka setiap kali tidak mampu menunaikan kewajiban yang dibebaankan Islam kepadanya, ketika itu ia merasakan bersalah dan berdosa. Akhirnya, jalan membersihkan dirinya ialah dengan kembali kepada petunjuk Al-Qur an. Isolasi perasaan secara mutlak ini antara masa lalu yang jahiliyah dan masa sekarang yang Islami, jelas terlihat dalam hubungan sosial dengan masyarakat jahiliyah yang ada di sekitarnya dengan melepaskan samasekali hubungannya dengan lingkungan jahiliyah dan menyatu dengan lingkungan yang Islami, sekalipun hubungan dagang dan harian masih terjadi. Yang jelas, perubahan total terjadi dalam lingkungan, kebiasaan, adat, wawasan, ideologi, serta pergaulan yang baru telah bertolak dari tauhid. Ketiga karakteristik inilah yang tidak dimiliki oleh generasi berikutnya, sehingga tidak bertahannya nilai-nilai ke-Islam-an yang utuh dalam persepsi dan mata hati mereka. Untuk mengembalikan ma nawiyah (spirit) ber-Qur an ini, perlu kita membuka ruang yang luas dalam kepribadian kita dengan bekal khusus. Yaitu pemberdayaan ruhani kita secara lebih intensif (tarbiyah ruhiyah), agar Qur an bisa berinteraksi lebih kuat dan mendalam dalam diri kita. Karena Al-Qur an berasal dari Dzat yang Maha Suci, dikirimkan melalui makhluk yang suci, dan diberikan kepada hamba yang dipilih-Nya (ishthafaahu), Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam Wallahu df alam bish-shwab.

...... ... . . PAKET IV Prinsip Akhlak .

..... .... . .... . .... . P i i Akhl 3:138 Penjelasan .. ... . Shalat yang palig utama setelah Langkah lbh teguh shalat fardhu ... .. .. Bacaan lbh berkesan .. ...... .... .... .Terangkatderajatnya Ucapan berbobot ... ... ..Produktif . . .......... ....... . Siapa yang ingin raih kemuliaan, .. .... .diabangunmalam Pandangan sejuk .... ..... .. ... ....... Posisi terpuji Manusia paling mulia ... ... . Tempat masuk yangbenar ... ..... ... . Boleh iri padanya . ..... ..... . Sebab masuk .......... . Kebiasaan orang shalih

... ...... . Tanda iman .... ..... .. .... .......B Q Penghapus dosa ... . ... ..... . Qiyamul Lail ..... . 10:57 ... . .. .. . .... . Ingat Allah ... . ...... . .... . ..... . ..... . Tawakkal .... . ..... ....... . Menjaga stamina ruhani Sabar ...... . ..... . Hijrah Obat

.... . 2:147 Kebenaran 17:82 Rahmat 2:2,128 Petunjuk 25:1 Pembeda 5:15-16 Cahaya 3:138, 54:17,22 Nasihat 42:42, 40:15 Ruh

15:19 Pengingat .... .

BAB I .... ..... . PRINSIP AKHLAQ Surat al-Muzzammil ayat 1-9 .K.J.P .K.H ..J. .H.J .K.J .K..N .H..K.H.H ...N.J.K .K.H .H.H. . ..H.J.P.K ..J.H .H.S.H .H.H.H.N.J .K.K .H .H.K.H .K.N .P.H .H..N.K.J.P .H.K..J .. .. ...... ...... . .H...H ...J.P.N.S..P .P.K ...N.J.H .K.N .K.H..J. .K.J.H.P .H.K ..J.P.J ..J.P..J.H .H.J.K..J. .K.N ..H..PJ.K.J.H.H.J.H .H.J..H.K..J .K..J. .K.HN ..H ..K ...N.H..K .H.J. ..H.K..J .H.H.J.K .H.H.S. .H.J. ...H.H J .H.K.J.K .H.J.K..J. ..H ..J.H.J.K.K ...HJ.H.J Wahai orang yang berselimut (Muhammad). Bangunlah (untuk shalat), di malam hari kecuali sedikit (daripadanya). (Yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua sedikit. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Quran itu dengan tartil. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu ) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak). Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan. (Dialah) Tuhan timur dan barat, tiada Tuhan melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung . Menjaga stamina ruhaniah (ri ayatu al-ma nawiyah) Mukmin sejati selalu unggul dalam kekuatan spiritualnya, semangat hidup. Selalu ada gelora yang bertalu-talu di balik lubuk hati mereka. Itulah yang membuat sorot m ata mujahid selalu tajam, di balik kelembutan mereka. Itulah yang membuat mereka memiliki harapan, di saat virus keputusasaan mematikan semangat hidup orang lain . Itulah vitalitas. Tak pernahkah kesedihan menghinggapi mereka? Tidak adakah jalan ketakutan, kegelisahan, kegalauan, menuju jiwa mereka? Pernahkah mereka terusik bahkan tergoda oleh keputusasaan yang berakibat mengundurkan diri dari perjuangan? Adakah di saat-saat dimana mereka merasa lemah, cemas, dan tidak mungkin memenangkan pertarungan? Para mujahid adalah manusia biasa. Semua gejala jiwa yang dirasakan manusia juga dirasakan oleh mujahid. Sebagaimana layaknya manusia, kehidupan mujahid pun fluktuatif (naik-turun). Ada saat dimana ia naik, sukses, gembira. Di saat yang

lain mereka harus gagal, sehingga membuat takut, cemas, sedih, gundah-gulana. Bahkan, terkadang mereka merasakan berada pada puncak stagnasi (futur). Yang membedakan para mujahid dari manusia umumnya bahwa mereka memiliki keterampilan bagaimana mempertahankan vitalitas, melawan ketakutan-ketakutan, kegalauan, kecemasan, dan menghalau keputusasaan. Mereka mengetahui sejak dini . .H.

dan sekaligus melawannya gejala-gejala yang bisa melumpuhkan jiwa. Kemampuan mengelola gejolak internal diri menjadikan mujahid memiliki stamina ruhaniah yan g stabil. Dan mereka telah mempersepsikan bahwa sunnatullah dalam kehidupan ini memang tidak sederhana dan tidak mudah. Sehingga mereka memiliki aset kekuatan mental untuk tidak larut terlalu jauh dalam kegagalan dan keberhasilan. Sesunggu hnya keberhasilan itu adalah ketika kita meninggal dalam husnul khatimah. Sebaik-baik amal adalah yang pungkasan. Dan sebaik-baik umur adalah yang terakhir, dan hari yang terbaik adalah hari ketika hamba bertemu dengan Allah. dan sekaligus melawannya gejala-gejala yang bisa melumpuhkan jiwa. Kemampuan mengelola gejolak internal diri menjadikan mujahid memiliki stamina ruhaniah yan g stabil. Dan mereka telah mempersepsikan bahwa sunnatullah dalam kehidupan ini memang tidak sederhana dan tidak mudah. Sehingga mereka memiliki aset kekuatan mental untuk tidak larut terlalu jauh dalam kegagalan dan keberhasilan. Sesunggu hnya keberhasilan itu adalah ketika kita meninggal dalam husnul khatimah. Sebaik-baik amal adalah yang pungkasan. Dan sebaik-baik umur adalah yang terakhir, dan hari yang terbaik adalah hari ketika hamba bertemu dengan Allah. ....H.N..P .H.H.J.H .H.J.H.P.J.H .H .H..K. .H.H.H.J.PP .. Engkau dilahirkan ibumu dalam keadaan menangis dan orang-orang di sekitarmu tertawa. Menangis karena menghadapi kehidupan dengan membawa misi yang suci tidak sederhana. Dan orang di sekitar kita gembira (termasuk ibu yang baru saja melahirkan) karena kedatangan ada penerus baru yang diharapkan bisa membantunya dalam mengatasi tekanan kehidupan. Vitalitas, keunggulan spiritual itu biasanya dibentuk dari keyakinan-keyakinan terhadap alam ghaib. Dan proses perawatan ketahanan mental itu berpangkal dari tradisi spiritual yang khas dan unik. Inilah yang menjadikan Ibrahim bin al-Adha m mengungkapkan apa yang dirasakannya pada penghujung tahajjudnya, Kami dalam kelezatan (spiritual) sekiranya para raja mengetahui bahwa sumber kebahagiaan it u ada disini mereka akan menguliti kami, karena iri . Dengan cara menjaga hubungan kecintaan secara timbal balik antara mujahid dengan Allah lewat kultur spiritual yang konstan, berkesinambungan, shalat lail, membac a alQur an, dzikir; muncullah suasana jiwa yang merasakan intervensi Allah (tadakhul rabbani) secara langsung. Sehingga pendengaran, penglihatan, langkahnya merupaka n jelmaan dari kehendak Allah subhanahu wa ta ala. Sehingga pada saat tertentu memenuhi persyaratan untuk menjadi kekasih Allah (waliyullah). Sebagai kekasih Allah, akan memperoleh pembelaan, dukungan, dan pertolongan-Nya pada saat yang diperlukan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata : Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam bersabda, Bahwa Allah berfirman, Barangsiapa memusuhi wali-Ku, maka Kuizinkan ia diperangi. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan suatu amal lebih Kusukai daripada jika ia mengerjakan amal yang Kuwajibkan kepadanya. Hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalanamalan sunnah hingga Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, Aku menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, menjadi tangan yang ia memukul dengannya, sebagai kaki yang ia berjalan dengannya (HR al-Bukhari). .H.J.H..H.H .H.H ...J.H.H.J.H.J.H.H .H.J.H..H.H.H ..J.H.N.H ..)..(.. Rasulullah bersabda, Barangsiapa yang melaksanakan shalat sunat rawatib 12 rokaat secara berkesinambungan, masuk surga. (Al-Hadits).

Dan barangsiapa melaksanakan shalat berjamaah selama 40 hari, menemui dari takbir pertama, maka ditulis oleh Allah dua pembebasan, pembebasan dari penyakit nifaq (ragu-ragu) dan pembebasan dari neraka. (Al-Hadits).

Dan barangsiapa melaksanakan shalat berjamaah selama 40 hari, menemui dari takbir pertama, maka ditulis oleh Allah dua pembebasan, pembebasan dari penyakit nifaq (ragu-ragu) dan pembebasan dari neraka. (Al-Hadits).

Dalam suatu peperangan, kaum muslimin menemukan betapa kekuatan Ibnu Taimiyah melampaui para mujahidin lainnya. Mereka pun menanyakan ulama yang tetap membujang hingga wafatnya itu, tentang rahasia kekuatannya. Beliau menjawab, Ini adalah buah dari ma tsurat (al-kalimatut thayibah) yang secara rutin saya baca di pagi hari setelah shalat shubuh sampai matahari terbit dari ufuk timur. Saya sel alu menemukan kekuatan yang dahsyat setiap selesai melakukan wirid harian itu. Tapi, jika suatu saat saya tidak melakukannya, saya akan merasa seperti lumpuh hari it u . Dalam perang Yarmuk, Khalid bin Walid menyuruh dengan marah beberapa pasukannya untuk mencari topi perangnya yang hilang dari kepalanya. Beberapa saa t kemudian pasukannya muncul dan melaporkan kalau topi yang dicarinya tidak ditemukan. Khalid pun marah dan menyuruh mereka mencari kembali. Akhirnya mereka menemukannya. Khalid pun merasa perlu menjelaskan sikapnya yang unik itu, Di balik topi perang saya ini ada beberapa helai rambut Rasulullah Shalla-llahu alaihi wa sallam. Tidak pernah saya memasuki suatu peperangan dan memakai topi ini, melainkan pasti saya merasa yakin bahwa beliau mendoakan kemenangan bagi saya . Allah memiliki cara sendiri bahwa gelar mujahid sejati itu tidak diperoleh seseo rang dengan gratis (majjanan). Sejarah kepahlawanan manusia sebagian besarnya justru lahir di tengah-tengah tekanan kehidupan yang berat dan kompleks. Tekanan kehidupan secara psikologis, sesungguhnya kita perlukan untuk merangsang munculnya potensi yang terpendam dalam diri dan memberikan stimulasi proses terjadinya kreatifitas dan dinamika. Hidup dalam situasi yang normal biasanya malah membuat orang kurang produktif. Bukan situasinya yang kita persoalkan, tetapi pada dasarnya manusia membutuhkan stimulasi yang kuat untuk bergerak. Manusia adalah produk sebuah lingkungan (ibn ul bi-ah). Diantara stimulan jiwa adalah tekanan hidup, kesempitan, musibah, dll. Seorang ahli hikmah mengatakan, Bergeraklah karena dalam gerakan itu ada barakah . Barakah artinya tambahan kebaikan (ziyadatul khair), baik berupa materi maupun immateri, kualitas atau kuantitas. Mukmin sejati pandai dalam mensiasati tekanan, musibah. Ia selalu menemukan cela h dibalik kebuntuan dan secercah sinar di balik kegelapan; sehingga tetap memiliki ketenangan, harapan, dan semangat. Kebutaan tidak menghambat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz merebut takdirnya menjadi ulama besar. Beliau hafal al-Qur an dan ribuan hadits. Ketulian

tidak mencegat Mushtafa Shadiq ar-Rifa iy menuju puncak, sebagai salah satu sastrawan muslim terbesar abad ini. Dan kelumpuhan takluk di depan tekad baja Syaikh Ahmad Yasin yang menjadi mujahid besar abad ini, bukan saja menantang Israel, tetapi bahkan menantang dunia. Kecacatan istrinya (bermata juling) sama sekali

bukan sebagai hambatan kesuksesan Syaikh Utsman an-Naisaburi dalam mengantarkannya sebagai tokoh publik dan membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Stagnasi jiwa yang menimpa aktifis dakwah Muhammad Quthb justru melahirkan karya tulis Manhaj Tarbiyah Islamiyah I-II, memperoleh hadiah nobel dunia Islam dari Kerajaan Saudi Arabia. bukan sebagai hambatan kesuksesan Syaikh Utsman an-Naisaburi dalam mengantarkannya sebagai tokoh publik dan membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Stagnasi jiwa yang menimpa aktifis dakwah Muhammad Quthb justru melahirkan karya tulis Manhaj Tarbiyah Islamiyah I-II, memperoleh hadiah nobel dunia Islam dari Kerajaan Saudi Arabia. Al-Muzzammil yang menjadi nama surat ini artinya berselimut dengan kain karena kedinginan ataupun berselimut dalam arti kiasan, yakni yang diselimuti dengan tu gas kenabian yang dipikulkan kepadanya. Tugas untuk mengajak manusia ke jalan Tuhan, dan memberikan khabar kepada kaumnya dengan agama baru. Al-Muzzammil adalah panggilan kasih sayang Tuhan kepada Muhammad shalla-llahu alaihi wa sallam. Orang Arab jika ingin memanggil seseorang, maka ia memanggil dengan julukan sesuai keadaan yang dipanggil ketika itu. Ketika Ali karramallahu wajhahu sedang ada masalah dengan keluarganya (Fatimah radhiyallahu anha), ia tertidur di masjid. Pakaian dan badannya dipenuhi dengan debu. Rasulullah memanggil dengan panggilan keakraban, Berdirilah, wahai Aba Turab (yang penuh debu) . Ketika memanggil kepada intelijennya, Abu Huzaifah, yang tertidur pada malam perang Khandaq, beliau membangunkannya dengan, Bangunlah, wahai penidur . Pada surat al-Muzzammil, Rasulullah diperintahkan bangun malam untuk qiyamul lai l dengan redaksi qum. Mengerjakan shalat lail dengan sungguh-sungguh, menyempurnakan syarat dan rukunnya, adab-adabnya, dan dengan kesadaran penuh. Ibnu Abas mengatakan, Semula shalat lail ini diwajibkan kepada Nabi dengan ayat qumil-laila. Kemudian di-nasakh kewajiban itu menjadi sunnah, dengan redaksi aya t 20, Sebab itu bacalah mana yang mudah dari Al Quran . Shalat lail merupakan karakteristik hamba Allah Yang Maha Rahman. ...).....:64( .P.N.. .K.H.H.. . ...H .K.H.S.K.J ...... .N..H.K.J.H Dan orang-orang yang bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka pada waktu malam. (QS al-Furqan : 64) Ketika menyebutkan ciri orang-orang yang bertaqwa, Allah berfirman : ....... .... .......H.J.H.J

Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada waktu sahur mereka memohon ampun. (QS adz-Dzariyat : 17-18). Allah juga menceritakan ciri orang yang memiliki iman yang sempurna, dengan firman-Nya : (18-17 .K.P.J.H ..).... ..: .H.J.H..K .P.J ..H .H.K.J .. .. ...... .... .H..P..J .H..J ..H.H.H. ..H.K.N ..H..HJ.H..P.J.P.J.K.P.J..H ..H .H .H.N.P.l .P.N.HK ..J.P.m .H..H..K.H ..H..P..J .H.J.P.H.J.H ..)... .:17-16( .H.J.P.J ......... .K.J .... ... .H.H.J .P .H.J.. .H .P..J.K.HH ..P.J .......... . . ... .. .

Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh harap dan cemas, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui kesenangan yang menyejukkan pandangan mata yang disembunyikan bagi mereka sebagai balasan terhadap amal yang dahulu mereka lakukan. (QS as-Sajdah : 16-17). Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan penuh harap dan cemas, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui kesenangan yang menyejukkan pandangan mata yang disembunyikan bagi mereka sebagai balasan terhadap amal yang dahulu mereka lakukan. (QS as-Sajdah : 16-17). 3 (9 (26 .H .)......: .H.P.J.J.H ..H..K ..K ..H..H ...N.J.K .H.P.J.H.J.P.P.J Mereka membaca ayat-ayat Allah pada sebagian malam ketika mereka melakukan shalat. (QS Ali Imran : 113). (17 ...HJ.P.J.H.J.K.K.J.H .K.J.H.J.H..K .) ..... .: Dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. (QS Ali Imran : 17).

Allah mendeskripsikan orang-orang yang memiliki iman sempurna bahwa mereka beribadah di waktu malam hari dengan dasar ilmu. Karena itu Allah meninggikan kedudukan mereka di atas yang lainnya. .P.H .H....K .. .H.H .H.S.K ..).. .: .H.N.J...... .......H..K.. .H.H..K. ..H.J.H.P .J.H.K.H.H .H.H.J.P.J ..H.J (Apakah kalian, wahai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung), ataukah orangorang yang dalam keadaan sujud dan berdiri dengan penuh ketundukan pada waktu malam hari karena mengkhawatirkan (keselamatan) akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya. (QS Az-Zumar : 9). .. .) .......: (79 ...... ....u...H.H.H.N.J.K.K .H..H.K..H.H .H.H .H..J.H.J.H.H.H .H..H .H.H.. ..H.J.P

.J Dan bertahajjudlah pada sebagian malam sebagai tambahan bagimu (Muhammad). Mudah-mudahan Tuhanmu memberikan kedudukan yang terpuji kepadamu. (QS alIsra : 79). .).... .: .H.K.H ...N.J.K .H..J.P.HJ..P .H.H.S.J.P .H..J.H.K..J Dan pada sebagian malam, sujudlah kepada-Nya dan mahasucikanlah Dia pada sebagian besar waktu malammu. (QS al-Insan : 26). .K ..)...: (49 .H.K.H ...N.J.K .H.H.S.J.P .K.H.J.H..H ....P.J Dan pada sebagian malam, mahasucikanlah Dia dan pada saat fajar setelah bintang-bintang terbenam. (QS ath-Thur : 49). Shalat malam merupakan faktor utama bagi seseorang untuk bisa masuk surga, sebagaimana sabda Nabi shalla-llahu 'alaihi wa sallam, Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berilah makan, sambunglah kekerabatan, dan shalatlah di saat manusia terlelap tidur pada waktu malam niscaya kamu masuk surga, kampung keselamtan. (HR Ibnu Majah). Shalat malam merupakan penutup kesalahan dan penghapus dosa, seperti dalam hadits, Hendaklah kalian melaksanakan shalat malam karena shalat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian, ibadah yang mendekatkan

diri kepada Tuhan kalian, serta penutup kesalahan dan penghapus dosa. Tirmidzi).

(HR at-

diri kepada Tuhan kalian, serta penutup kesalahan dan penghapus dosa. (HR atTirmidzi). Allah akan memberikan perkataan yang berbobot (QS al-Muzzammil : 5). Allah juga telah bersumpah dengan ciptaan-Nya, yaitu waktu malam (wal-laili, demi waktu malam). Apabila Allah bersumpah dengan makhluq-Nya sendiri itu menunjukkan tingginya kedudukan yang disumpahnya. Di waktu malam gangguan berkurang, suasana hening. Keheningan malam berpengaruh kepada fikiran dan hati. Jika potensi akal dan hati menyatu akan melahirkan tekat yang kuat (iradah atau azmun qawiy). Dengan ide dasar (qaulan tsaqilan), melahirkan langkah-langkah strategis. Kemudian sosialisasi program pencerahan secara berkesinambungan, tak kenal henti. Dari sini kemudian tertanam kebaikan di benak publik, maka ia akan ditempatkan pada posisi yang tinggi (maqaman mahmuda) di hati mereka. .H .H.P.J.H.P.J.H .K.P.H.H..K.P.J-...... .K.N.H ..P.J.P.H.J Sesungguhnya anda dikaruniai rizki dan di tolong oleh orang-orang yang lemah diantara kamu. (Al-Hadits). Dalam suatu Hadits Qudsi Allah berfirman, bahwa pada sepertiga malam Tuhan turun ke langit dunia untuk mendengarkan keluhan hamba-Nya yang mengeluh, menerima taubat oarng yang bertaubat dan permohonan orang yang mohon ampun. Maksudnya hubungan kita dengan langit sangat dekat. Ahli ilmu alam menyebut bahwa udara ini dipenuhi oleh ether, maka ether di waktu malam itu memperdekat hubungan. Dan bacaan al-Qur an ketika itu lebih berkesan di hati. Tartil al-Qur an Membaca Al Quran dengan tartil artinya membaca dengan menghadirkan hati (alqira at u ma a hudhuri al-qalbi). Al-Khazin mengatakan, Ketika Allah memerintahkan dengan qiyamul lail diikuti dengan tartil Al-Qur an, sehingga memungkinkan orang yang shalat dengan menghadirkan hati, tafakur terhadap hakikat dan makna ayat. Ketika sampai pada mengingat Allah, hatinya merasakan keagungan-Nya dan kemuliaan-Nya. Ketika menyebut janji dan ancaman, dia akan takut dan penuh harap. Ketika menyebutkan kisah dan perumpamaan, dia mengambil pelajarannya. Maka, hatinya tersinari dengan marifat kepada Allah. Membaca dengan cepat menunjukkan akan ketidaktahuan maknanya. Disini jelas bahwa maksud dari tartil al-Quran adalah menghadirkan hati ketika membacanya .

Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam membaca al-Qur an dengan perlahan-lahan. Keluarnya huruf terucapkan dengan jelas. Tidak melewati ayat rahmat kecuali berhenti dan mohon kepada Allah, dan tiada melewati ayat siksa kecuali berhenti dan minta perlindungan Allah darinya. Rasulullah shalla-llahu 'alaihi wa sallam membaca al-Qur an dengan perlahan-lahan. Keluarnya huruf terucapkan dengan jelas. Tidak melewati ayat rahmat kecuali berhenti dan mohon kepada Allah, dan tiada melewati ayat siksa kecuali berhenti dan minta perlindungan Allah darinya. H .P.H.S.J.K.K .K.H..H.KH ..H.J.H.H .K..H .K.N .H.H.J.H ..H.J.H.P .P.H..J.H..P . H.K..H .H..HJ.H..P .H..N.K.J .P..J.H..P .P. .H ..H.H..H.P ..).... .: .H .H.J.P.H .H.H ..H.J.P.H ..J.H.K.J .P..J.K .H.K.J.P ..J.H.) K.J... .......(. .P .H.K.J.:H .H ..H.P.J.H ..K .H.H ..H.H.P.H. ..H.H..:H .H.K.H. .K.N .H.H.J Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al-Qur an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan Kami lah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sungguh atas tanggungan Kami penjelasannya. (QS al-Qiyamah : 16 -19). .K.N ..J.P.P.J ..J Sesungguhnya hati-hati bisa berkarat sebagaimana besi. Maka ditanyakan kepada beliau, Wahai Rasulullah, apa penghilangnya? Rasulullah menjawab, Membaca alQur an dan mengingat mati. (HR al-Baihaqi). Mengingat Allah (dzikrullah) Dzikrullah akan menyelamatkan seseorang dari badai keraguan, was-was, kecemasan, kegoncangan dan segenap penyakit jiwa lainnya. Dengan selalu mengingat Allah hat i seorang menjadi hidup. Dzikrullah dapat mendatangkan ketenangan, ketentraman, keyakinan dan kedamaian di dalam jiwa. ..)... .: .H.H.J.K.J. .H..J.P.P.J.K.J.H.J.P.J.P.J Ingatlah kepada-Ku niscaya Aku ingat kepadamu. (QS. Al Baqarah/2 : 152).

Orang-orang beriman dan tenteram hatinya karena mengingat Allah. Ketahuilah

bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

(QS ar-Ra du : 28).

Dzikrullah juga dapat membangkitkan keberanian, keteguhan, dan semangat juang, karena ia menyadari akan keikutsertaan Allah dalam dirinya. Kesadaran ini selanjutnya akan melahirkan potensi dahsyat yang dapat menggerakkannya untuk menghadapi segala tantangan dan melewati semua hambatan dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Ketika Musa dihadapkan oleh kepanikan kaumnya karena akan tersusul oleh pasukan Fir aun, sementara di hadapannya terbentang lautan yang tidak bertepi, Kemanakah kita akan lari? .H.H .N ..H..H.H ..J.H.J.H..K .H..HH ..J.H..P .P.J.H ..K.N ..H.P.J.H.P.J..H .H.. H .N.H .K.N .H.K.J.H.S.J . .H.H.J.H.J.H ...K.H .P.J.H ..H.K ..J.K.J.K.H.H..H ..J.H.J.H .H..J.H.H .H .H.H. .H .P..K.J.m .H...N.J.K ..J.H.K.J (19-16 (152 . ..).....: (62-61

Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa : Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab : Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, kelak Dia akan memberi petujuk kepadaku. Lalu Kami wahyukan kepada Musa : Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunu ng yang besar. (QS asy-Syu ara : 61-62). Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa : Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab : Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, kelak Dia akan memberi petujuk kepadaku. Lalu Kami wahyukan kepada Musa : Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunu ng yang besar. (QS asy-Syu ara : 61-62). Sabar Dalam kamus-kamus bahasa, kata shabr berarti menahan, baik dalam pengertian material seperti menahan orang dalam tahanan, maupun non-material seperti menaha n jiwa dari keinginannya. Dari akar kata shabr diperoleh sekian bentuk kata dengan beragam arti, diantaran ya shabara bihi, yakni menjamin, pemuka masyarakat yang melindungi kaumnya. Dari akar kata tersebut terbentuk pula kata yang berarti gunung yang tegar dan kokoh, awan diatas awan lainnya, tanah yang gersang, dll. Kesabaran menuntut ketabahan menghadapi sesuatu yang sulit, berat, pahit yang harus diterima dan dihadapi den gan tanggung jawab. Sastra Arab mengatakan, Shabar itu awalnya pahit melebihi empedu dan berakhir dengan manis melebihi madu . Ulama etika mendefinisikan shabr sebagai menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginan-keinginan demi mencapai sesuatu yang lebih baik. Seorang yang menghadapi rintangan dalam pekerjaannya, terkadang hati kecilnya membisikkan agar ia berhenti walaupun yang diharapkan belum tercapai. Bisikan ji wa ini jika ditahan, ditekan, dengan terus melanjutkan usaha, ini berarti perwujuda n dari hakikat sabar. Sabar disini bermakna tabah. Seseorang yang dirundung duka, jika mengikuti nafsunya, ia akan meronta, menggerutu kepada Tuhan, manusia. Tetapi bila ia menahan, dan menerima musibah dengan ridha sambil menghibur dirinya bahwa di balik musibah ada hikmahnya. Berarti ia sabar menerima ketetapan-ketetapan Tuhan. Dari contoh yang kedua ini, dikemukakan suatu hadits yang diriwayatkan oleh alBukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwa suatu ketika Rasul shalla-llahu 'alaihi wa sallam menemukan seorang wanita sedang menangis di hadapan sebuah kubur. Nabi kemudian bersabda kepadanya, Bertakwalah kepada Allah dan

bersabarlah . Wanita tersebut menjawab, Pergilah, jangan ikut campur urusanku. Engkau tidak tertimpa seperti apa yang menimpaku . (Wanita tersebut tidak mengenal Nabi sehingga sewaktu disampaikan kepadanya bahwa yang menasihatinya itu adalah Rasulullah, ia sadar dan menyesal. Kemudian ia mengunjungi Nabi di rumah beliau) . Beliau tidak memiliki penjaga-penjaga pintu dan ia menyampaikan penyesalannya dengan berkata, Aku tidak mengenalmu . Nabi menjawab, Hakikat kesebaran dinilai pada saat-saat pertama dari kedatangan musibah, (maksudnya, bukan setelah berlalu sekian waktu). bersabarlah . Wanita tersebut menjawab, Pergilah, jangan ikut campur urusanku. Engkau tidak tertimpa seperti apa yang menimpaku . (Wanita tersebut tidak mengenal Nabi sehingga sewaktu disampaikan kepadanya bahwa yang menasihatinya itu adalah Rasulullah, ia sadar dan menyesal. Kemudian ia mengunjungi Nabi di rumah beliau) . Beliau tidak memiliki penjaga-penjaga pintu dan ia menyampaikan penyesalannya dengan berkata, Aku tidak mengenalmu . Nabi menjawab, Hakikat kesebaran dinilai pada saat-saat pertama dari kedatangan musibah, (maksudnya, bukan setelah berlalu sekian waktu). ...H.N..K.K.J.H ..K ............ ........... ........ ........ Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Dalam al-Qur an, ditemukan perintah shabar berkaitan dengan banyak konteks: 1) Dalam menanti keputusan Allah (QS Yunus : 109). 2) Menanti datangnya janji Allah dan kemenangan (QS ar-Ruum : 60). 3) Menghadapi ejekan dan gangguan orang-orang yang tidak percaya (QS Thaha : 130). 4) Menghadapi kehendak nafsu untuk melakukan pembalasan yang tidak setimpal (QS an-Nahl : 127). 5) Dalam melaksanakan ibadah (QS Maryam : 65; Thaha : 132). 6) Dalam menghadapi malapetaka (QS Luqman : 17). 7) Dalam usaha memperoleh apa-apa yang dibutuhkan (QS al-Baqarah : 153). Tawakkal (berserah diri kepada Allah) Rasulullah Saw bersabda : Tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab dan disiksa. .P.P ..N.K.J.H .H .H.J.H.P.J.J.H .H.H .H.J.P.P.J.H .H.H .H.H.H.N.P.J.H .H.H.H .. H.S.K.J.H.H.H.P.N.J.) H... ....(. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta dibuatkan mantera, tidak membakar (mengecos) dirinya dengan besi, tidak tathayyur (pesimis yang membuatnya tidak berbuat apa-apa), dan bertawakkal kepada Allah. (Muttafaq Alaih) Tawakkal berbeda dengan ittikal. Tawakkal adalah al-akhdzu bil asbab (mengambil faktor-faktor menuju sukses), sedangkan ittikal menyandarkan diri dengan kebesar an

Allah secara pasif. Rasulullah tidak memasuki medan perang hingga mempersiapkan bekal yang cukup, faktor-faktor pendukung kemenangan, memilih lokasi perang, juga timing (pengatur an waktunya). Beliau tidak memasuki perang di hari yang panas, kecuali setelah suasananya menjadi dingin, dan melakukan penyerangan dengan rencana yang

matang, mengatur barisan tentara-tentaranya. Setelah merampungkan persiapan yang matang, beliau mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, sebagai bentuk tawakkal. Setelah mempersiapkan perbekalan material dan immaterial, lalu menyerahkan keberhasilan dan kemenangan hanya kepada Allah. Bukan ber-tawakkal pada persiapannya itu. Tawakkal adalah memaksimalkan ikhtiyar dan ketentuan akhi r adalah hak prerogatif Allah. Bekerja cerdas dan berdoa keras. matang, mengatur barisan tentara-tentaranya. Setelah merampungkan persiapan yang matang, beliau mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, sebagai bentuk tawakkal. Setelah mempersiapkan perbekalan material dan immaterial, lalu menyerahkan keberhasilan dan kemenangan hanya kepada Allah. Bukan ber-tawakkal pada persiapannya itu. Tawakkal adalah memaksimalkan ikhtiyar dan ketentuan akhi r adalah hak prerogatif Allah. Bekerja cerdas dan berdoa keras. 1) Memilih sahabat pilihan yang bisa menemani perjalanan, Abu Bakar ash-Shiddiq. 2) Menyiapkan logistik didelegasikan kepada Asma binti Abu Bakar. Ia membawa makanan dan minuman dengan ikat pinggangnya, hingga dijuluki Dzatun nithaqaini (wanita yang mempunyai dua ikat pinggang). 3) Menyiapakan kendaraan yang siap dinaiki dalam perjalanan yang sulit dan panjang. 4) Menyertakan seorang penunjuk jalan yang menguasai rute perjalanan yang akan dilalui. 5) Mengelabuhi musuh yang mengepung rumahnya dengan menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya. 6) Ketika beliau dikejar, beliau dan temannya bersembunyi di Gua Tsur. 7) Ketika Abu Bakar mengatakan, Sekiranya salah seorang dari mereka melihat di bawah kakinya, mereka pasti melihat kita, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Bagaimana dugaanmu terhadap dua orang, wahai Abu Bakar, bahwa pihak ketiga adalah Allah. Rasulullah bersabda, Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan tawakkal yang sebenarnya, maka kalian pasti diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki, ia pergi pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian pulang pada sore hari harinya dalam keadaan kenyang. (HR at-Tirmidzi). N..H ..P.N .P.J.K.H ..l .H ..H.H.J.K.J .K.H..K .H.P.J.K.H ...N.H..K .H.H..K.H .J.H.J..H.K .K.J.K.J.P.J..H.J.P.J ).... ...... ..... (. Ya Allah yang menurunkan Al Kitab, menjalankan awan, dan mengalahkan pasukan sekutu, hancurkan musuh-musuh itu, dan menangkan kami atas mereka. (HR alBukhari dan Muslim).

Hijrah Sejak awal perkembangan dakwah, lingkungan yang kondusif menjadi prioritas. Menanam benih kebenaran di lahan yang tidak subur maka benih itu tidak akan tumbuh dengan subur. Dalam pendidikan anak saja, lingkungan harus dipersiapkan dengan baik. Di rahim mana benih itu ditanam, kondisi ruhani ketika menanam, dll .

...H.P.P.J..K.H .H.J.P.H..K.) P... ... .... ........(. .H.J.P.J ...N.P.P .H.H ..K.J.K .K.H.K.J.K ..HJ Seseorang itu mengikuti agama kawannya, maka hendaklah kalian melihat salah seorang diantara kamu dengan siapa ia berteman. (HR Abu Dawud dan atTirmidzi). Manusia pada dasarnya anak dari sebuah lingkungan (ibnul bi-ah). Selama tigabela s tahun Rasulullah berdakwah di Makah, tetapi yang menjadi pendukung beliau tidak sampai ratusan orang. Berbeda dengan dakwah beliau di kawasan yang baru yang kondusif (kawasan yang didesain Islami) di Madinah. Dalam waktu 10 tahun beliau membawa pasukan obor berjumlah 10.000 orang untuk memasuki Makah dengan cara damai (nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake, Bhs. Jawa). Ahli sastra Arab mengatakan, Seseorang itu diperbudak oleh kebiasaan dan lingkungannya . df

MUZZAMMIL Bisa mencari penghidupan ... ....... . Kemurnian akidah ... ....... . Lurusnya ibadah ... ..... . Kokohnya akhlaq ... ..... . Luas wawasan berfikir ... ..... ...... . ... ... .... .. .. ..... . Kuatnya fisik ... .. ..... . Teratur urusannya ... ... ... ... Memperhatikan waktu ... ..... . Bermanfaat bagi orang lain

BAB II BAB II u. ..... .....u.u . LULUSAN MADRASAH AL-MUZZAMMIL Tujuan tarbiyah dengan pendekatan tahapan turunnya wahyu ialah membentuk kepribadian muslim yang utuh (takwin al-muslim al-mutakamil). Seluruh aspek kemanusiaan diberdayakan secara sinergis dan optimal, sehingga akan melahirkan potensi maksimal, baik segi ruhiyah (spiritual), fikriyah, aqliyah (intelektual), khuluqiyah (moral), jasadiyah (fisik), dan amaliyah (operasional). Sosok muslim mujtahid, mujahadah dan mujahid. Sosok muslim yang rasyid (memadukan kecerdasan otak dan batin), dunia dan akhirat, spiritual dan material, doa dan usaha, pikir dan zikir, memiliki daya cipta material dan daya kendalinya. Manusia yang bertaqwa (inna akramakum indallahi atqaakum), meminjam istilah Muhammad Quthb. Menurut Syekh Hasan al-Banna, pendidikan Islam mencakup seluruh aspek, sebagaimana berikut : 1) Salim al- aqidah (bersihnya aqidah). Setiap individu muslim dituntut memiliki kelurusan aqidah yang hanya dapat diperoleh melalui pemahaman yang luas dan utuh terhadap al-Qur an dan as-Sunnah. 2) Shahih al-Ibadah (lurusnya ibadah). Setiap individu dituntut untuk beribadah sesuai dengan tuntunan syariat. Pada dasarnya ibadah bukanlah hasil ijtihad seseorang karena ibadah tidak dapat diseimbangkan melalui penambahan, pengurangan, atau penyesuaian, dengan kondisi dan kemajuan zaman (ghairu ma qulil ma na, atau tauqifi, paten). 3) Matin al-Khuluq (kokohnya akhlaq). Setiap individu dituntut untuk memiliki ketangguan akhlaq sehingga mampu mengendalikan hawa nafsu, syhawat dan syubhat. 4) Qadir ala al-Kasb (mampu mencari penghidupan). Setiap individu dituntut untuk mampu menunjukkan potensi dan kreativitasnya dalam kebutuhan hidup. Sehingga tidak menjadi tanggungan orang lain. Muslim sejati ikut memecahkan persoalan, bukan bagian dari persoalan. 5) Mutsaqaf al-Fikr (luas wawasan berfikirnya). Setiap individu muslim dituntut memiliki keluasan wawasan. Ia mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang untuk mengembangkan diri. 6) Qawy al-Jism (kuat fisiknya). Setiap individu dituntut untuk memiliki kekuatan fisik melalui sarana-sarana yang dipersiapkan Islam. 7) Mujahid li Nafsihi (pejuang diri sendiri). Setiap individu dituntut untuk memerangi hawa nafsunya dan mengukuhkan diri di atas hukum-hukum Allah melalui ibadah dan amal shalih. Bisa berjihad melawan tipudaya setan yang menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan.

8) Munazham fii Syu unih (teratur urusannya). Setiap individu dituntut untuk mampu mengatur segala urusannya sesuai dengan aturan Islam. Pada prinsipnya setiap pekerjaan yang tidak teratur hanya akan berakhir dengan kegagalan. 9) Haaris ala Waqtih (memperhatikan waktunya). Setiap individu dituntut untuk mampu memelihara waktunya sehingga akan terhindar dari kelalaian (taqshir). Mampu menghargai waktu orang lain sehingga tidak akan membiarkan orang lain tidak produktif. 10) Nafi li Ghairih (bermanfaat bagi orang lain). Setiap individu muslim mampu menumbuhkembangkan berbagai potensi, bakat dan kapasitasnya, sehingga menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain. Dari kesepuluh komponen diatas, tergambarkan sosok muslim yang ideal. Shalih linafsihi dan shalih lighoirihi, atau mushlih. Sholih untuk dirinya sendi ri dan bisa mendorong perbaikan untuk orang lain. Sosok mujtahid, sufi (mujahadah), sekaligus mujahid (pejuang). Wallahu a lam bish-shawab. df

....... ... ....... . . PAKET V Prinsip Dakwah & Harakah .

... ..... .... ..... .... ..... .... ...... ....... . PRINSIP DAKWAH & HARAKAH Perbaikan diri Kehidupan yang mulia

...........Tahap peringatan ... .... .. .... .... ...... Perbaikan keluarga . .... .. ...... .... ....... Bangkit, beri peri ngatan! iah! . .......... . am memberi rahmah .... ..... . Penegakan Imamah Mikro ... ....... . ... ....... Kebersihan diri ...... .. Membimbing masyarakat Rabbmu, agungkanlah! diberkati ......... . Desa yang Sakinah, mawaddah wa

Kebersihan harta ....... ... .... ..... . .. ...... Negeri

Memerdekakan tanah air yang aman Paka anmu, bersihkanl ... . ..... . ......... . ... ........

...........

Kebersihan moral .. ........ . .... Dosa, tinggalkanlah! .... ....... . Memperbaiki pemerintah Kebersihan jabatan Tulus dal Penegakan khilafah Islamiyah global Kaffatan lin-naas ..... . Penegakan Imamah Makro ...... ...... . ... ......... Negeri makmur

.... .... .. Penghulu dunia Bersabarlah! .... ...... ....... ........ . ........ . ...... .... . ..... . .... ... Meraih ridha Allah Rahmatan lil alamin

Tujuan akhir

BAB I BAB I PRINSIP DAKWAH DAN HARAKAH Surah al-Muddatstsir ayat 1-6 .. .. ...... ...... . .H...H ...J.P.N.S..P .P.J.H.H.J.K.J. .H.H.N.H .H.H.S.J. .H.K.H..H.H .H.H.S.J. .H. H .H.J.P.J.H.J.H.J.K..P .K.H.H.S.H .H..J.K.J. Hai orang yang berselimut. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu, agungkanlah. Dan pakaianmu, bersihkanlah. Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi (perintah) Tuhanmu, bersabarlah. Qum fa andzir (bangkitlah dan berilah peringatan) .H...H ...J.P.N.S..P .P.J.H.H.J.K.J Hai orang yang berselimut. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Wahai orang yang dikemuli dengan selimut yang menginginkan tidur dan istirahat. Secara terminologis selimut disini bermakna selimut sesungguhnya yang dipergunakan karena Nabi merasa kedinginan. Tetapi selimut disini juga bermakna tugas nubuwah yang berat secara phisik dan psikhis yang dialami utusan Allah yang terakhir itu. Bangunlah dari terpatri dalam tidak beriman. kelembutan dan sallam. tempat tidurmu dengan tekat yang membaja, azam yang bulat jiwa, dan peringatkanlah manusia dari siksa Allah jika mereka Dipanggil dengan ungkapan Al Muddatstsir sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada Muhammad shalla-llahu alaihi wa

Kalau pada surat al-Muzzammil adalah perintah kepada Nabi dan ummatnya untuk potensialisasi dari (tazkiyah, tashfiyah, tarbiyah dan tarqiyatu nafs). Pa da surat al-Muddatstsir ini perintah untuk aktualisasi diri (dakwah). Sebagai konsekuensi logis jabatan sebagai mandataris Allah di muka bumi ini. Proses potensialisasi diri dan aktualisasi diri ( abdullah dan khalifatullah) ini harus berjalan secara sinergis, tawazun. Jika menonjolkan salah satunya akan melahirkan ruhaniawan yang kurang peka merespon perubahan sekelilingnya (dhu ful istijabah lil mutaghayyirat). Manusia idealis yang tidak mengakar di bumi. Seperti para ahli sufi yang menikmati kepuasan aktifitas ruhaniyah secara infiradi, karena lari dari tanggungjawab kehidupan sosial. Seandainya Nabi hanya menikmati kelezatan spiritual isra -mi raj, tidak akan turun ke bumi.

Sebaliknya jika mobilitas dakwah tanpa diimbangi oleh kemapanan spiritual, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak memiliki sandaran vertikal, tidak menangkap spirit (ruh). Akan terjangkiti kehampaan spiritual. Tidak bisa melahirkan ruhul jihad. Alur kehidupan yang memarjinalkan campur tangan Tuhan (tadakhul rabbani). Pola kehidupan sekularistik. Pola pengembangan sebagai abdullah dan khalifatullah yang berjalan secara tidak terpadu, akan melahirkan kepribadian yang pecah (split personality). Aktifitas ritual tidak mampu melahirkan kepekaan sosial. Sebaliknya jika mobilitas dakwah tanpa diimbangi oleh kemapanan spiritual, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak memiliki sandaran vertikal, tidak menangkap spirit (ruh). Akan terjangkiti kehampaan spiritual. Tidak bisa melahirkan ruhul jihad. Alur kehidupan yang memarjinalkan campur tangan Tuhan (tadakhul rabbani). Pola kehidupan sekularistik. Pola pengembangan sebagai abdullah dan khalifatullah yang berjalan secara tidak terpadu, akan melahirkan kepribadian yang pecah (split personality). Aktifitas ritual tidak mampu melahirkan kepekaan sosial. Ummat Islam bukan penonton Jika aktifitas dakwah berhenti, umat akan sakit batinnya. Yang ma ruf (kebaikan yang dikenal) menjadi asing, dan yang munkar (perbuatan yang dibenci) menjadi merajalela. Sekalipun di dalamnya ada orang-orang yang menjaga kebaikan dirinya, rajin shalat, puasa, dzikir, tetapi mengabaikan tanggungjawab sosial, tegur sapa (dakwah). Akhirnya Allah menurunkan azab secara merata. Doa-doa yang kita panjatkan tidak didengar dan tak dikabulkan. Orang-orang jahat menduduki posisi penting di-backing mafia dan pemodal. Umar bin al-Khaththab mengkhawatirkan bencana ini dalam munajat-nya : .H.P.J.P .K..K .K.J..KJ.K ..J.H..K.K .H.H.J.K ...S.H.K Aku berlindung kepada Allah dari kekejaman orang yang jahat dan lemahnya orang tsiqah (secara moral baik). Rasulullah menegaskan, Demi Tuhan yang diriku ini adalah dalam tanganNya, hendaklah kamu menyuruh mengerjakan yang ma ruf dan kamu mencegah dengan sungguh-sungguh yang mungkar, atau dipastikan bahwa Allah akan menimpakan bencana-Nya ke atas kamu. Setelah itu kamupun berdoa memohon kepada-Nya, tetapi permohonanmu itu tidak dikabulkan-Nya lagi. (HR atTirmidzi, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu). Yang dimaksud bencana, seperti dijelaskan hadits berikut : .K ..K ...HJ.K..H .K .K.J.H ..H.H.H.K .H.J.Km ..H.H.H.P..J .H.H ..H.K.J.H.m .H.H .H.. .H.H.P ..J.H..K.K .H.H ..P.P.J .H.J.P.P.J.H.H.J .H ..H.H.J.P.P.HJ..J.H.H.H ..H.H..H ..N.K.J.H ..K .H.J.K.H.H .. K..H ..J.H.H..J .K.H ..J.H.. ..H.H .J.P.J.K .H.J.H.H.J .H. . .J ..H.H ..H.J.H.H.J.P.J.H.H..P.J .: .H.HJ..N ..H..HJ.H ...K .H.K.J.K.H ..H.J .H.

...H.J ..H.H.H..J .)... .......(. .H.K .J.H.J . .H.K.J .P.P.J.P .J.H .H ..H..H.P..J .H.H.P..J .H.K.J. ..K.H .J.H.H.P..J .H.H .H..J.K.J.K .J Perumpamaan orang yang berpegang teguh pada aturan Allah dan orang yang melanggarnya diibaratkan seperti penumpang sebuah kapal laut : ada yang berada diatas dan ada yang berada dibawah. Para penumpang yang berada dibawah harus mengambil keperluan air minum dari atas. Kemudian mereka berkata , Sebaiknya kami lubangi saja kapal bagian kami ini agar tidak merepotkan penumpang yang berada dibagian atas . Jika tindakan mereka dibiarkan maka akan binasa semuanya. Jika mereka dicegah, niscaya selamatlah seluruh penumpang yang ada di dalamnya. (HR al-Bukhari) Jika dakwah itu dilakukan menunggu kesempurnaan diri, api syubhat (salah paham terhadap Islam) dan nafsu syahwat memanas, syetan-syetan akan bertepuk tangan, saking gembiranya (al-Hadits). Dakwah yang dimaksud disini adalah usaha secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan (istimrar) merubah masyarakat dari kebodohan (jahalah) menuju pengetahuan (ma rifah), dari pengetahuan menuju konsep (fikrah), dari fikrah menuju gerakan (harakah) dan dari harakah menuju hasil akhir dakwah (natijah) yaitu kemenangan Islam atas agama-agama yang lain, dan dari natijah menuju tujuan akhir (ghayah), yakni ridha Allah. Membangun kehidupan yang Islami, dengan begitu adalah cita-cita dakwah kita. Tentu hal ini merupakan pekerjaan berat yang melelahkan phisik dan jiwa, membutuhkan waktu yang panjang (QS at-Taubah : 43), melampaui umur individu dan umur generasi. Dan akan melewati jalan yang terjal, licin, curam, mendaki, tikungan tajam, dan batu karang. .H.H.H.J.H.J..HJ.H ..P.J. ...K.H .H.J.K.K .H.H .K.H .K.J.K.J..HJ.H .H.H.Km ..N .H .J.K.J.H .H.. ...).... ..: (14 Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal diantara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun (satu milenium kurang lima puluh tahun) (QS al-Ankabut : 14). Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia mengira bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan sangat gelap (gelap di perut ikan, di dasar laut dan di malam hari) : Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maka Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. (QS al-Anbiya : 87). Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam telah memperingatkan kita akan sunnatullah dalam dakwah : .P.P.P .H.P.H..K.. .H.J.H.P.P .H.H..K.. .P.H..P.K .P .H.H.J.H..

..J.P.J.K.P .H.J.H .H.J.K .H..H.K.:H .P.J.K.. .H.J .P..K.P .H.H.J.. .P.H..K.P.- P ......

...P ..)... .: . .H.J.H..H .H.H. ..H.K.J. ..H.H.H. ..H..K.. .H.N.H.P.J.H .H.H.K.J.H.P.H.J.H.H.J.K.P . .. (42 Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. at-Taubah : 42).

(QS

.. .. .H.H.H.K ...N..P .H.J.P.J.H.P.J ..H.J.H.P.P.J..J ..H.N ..H.P.J.H .P.J.H.P. J..H .H.H.H.J.H.H.N ...N.K.J .H ..).... ..: .K.J.H.K.J.K.J.H.H .H.H.J.H.N ..N.K.J.H .H.P.H..J .H.H.H.H.J.H.N ..J.H..K.K.J Alif Lam Mim, Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan : Kami telah beriman, sedangkan mereka tidak akan diuji lagi ? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (QS al-Ankabut : 1-3) .H.J.H.K.J.P.J..J.H.J.P.P.J ...J.H.N.H .H.H .N ..H.H.J .K ..P ..N.K.J.H .H..H.P. .J .K.J.P.J .H.H.H.J .H ...N..K.K.J. .)......: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu, dan belum nyata orangorang yang sabar. (QS Ali Imran : 142) .H.J.H.K.J.P.HJ..J .H.J.P.P ....J.H.N.H .H.H .N ..H.J.K.P.J.H.H.P ..N.K.J.H .H.H .J ..K.J.H.K.J.P.J.H.N.J.P.P ..J.H.J ...H.N..N.P .H..PJ.P.K.J ..H..N .H.P.J.H ...N.P.J.P .N..H .K.J .H.. .H .H.H.P .H..H .H.J.P ..K .H.KH ..N .H.J. ..K .H.K...J ..)... .: Apakah kamu mengira bahwa kamu masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan, sehingga Rasul dan orang-orang yang bersamanya berkata, Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. (QS al-Baqarah : 214). .H.H....N..K .H.H..J.H.J.K.H..P .P.N .J.H.J.H.P .H.J .H..H ..K .K.J.K.K ..HJ. ..K.J.H.N .H.H.P.P .K.H .J.H..H ..K .K.J.K.K .N.K.P..J .H.J.H.P ..J.H.H.P .K..J.H.J.K .H..N .H.J.K.H .H.H ..J.H.J.K .H.H ..H.H .J

.H.J.H.P .P.J.H.H ....N.P.P .H.H ..H.K.J .K.J.K.K .H.K. .K.K .H.H. .K.P .H .H.H ..H.J.K .K.J .K .H.K.J.H.) .... ........ Orang mukmin senantiasa berada di antara lima ancaman berat : (1) mukmin yang mendengkinya, (2) munafiq yang membencinya, (3) kafir yang memeranginya, (4) syetan yang menyesatkannya, dan (5) nafsu yang melawannya. (Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Bakar bin Lai dari hadits Anas radhiyallahu anhu, di dalam Makarim al-Akhlaq). (3-1 (142 (214 .... ........ (.

Orang yang paling berat tertimpa cobaan adalah para Nabi dan begitulah yang utama dan terutama, seorang diberi cobaan menurut kekuatan agama yang dimilikinya, semakin kuat agamanya semakin besar pula cobaannya, ujian berjalan seiring dengan kadar agamanya, dan cobaan itu tidak akan meninggalkan hamba tersebut sehingga ia berjalan dengan keadaan bersih dari segala dosa. (HR al-Bukhari, Ahmad dan at-Tirmidzi). Orang yang paling berat tertimpa cobaan adalah para Nabi dan begitulah yang utama dan terutama, seorang diberi cobaan menurut kekuatan agama yang dimilikinya, semakin kuat agamanya semakin besar pula cobaannya, ujian berjalan seiring dengan kadar agamanya, dan cobaan itu tidak akan meninggalkan hamba tersebut sehingga ia berjalan dengan keadaan bersih dari segala dosa. (HR al-Bukhari, Ahmad dan at-Tirmidzi). H.H.H .H.H .P ..J.H.H. ..K.J.H.H.P.J.H.H.J.H.H.H .H.H .P ...N.J.P .H.H.J . .K.N ..H .K.H ..H.H.N .H.J )... ....... (. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, pasti Dia menguji mereka. Barangsiapa yang rela (dengan cobaan itu) maka mereka akan mendapat keridhaan-Nya, dan barangsiapa yang benci (kepada cobaan itu) maka baginya kemurkaan-Nya. (HR at-Tirmidzi). .P.K.N ..J.H.N.P .K..J.H.H..K.K .H.P.K.N ...N..P .K...N.H.) K..H... .... ....... .(. Jalan surga itu dipenuhi oleh berbagai kesusahan, dan jalan neraka itu dikelilingi oleh berbagai kesenangan syahwat. (HR Ahmad dan at-Tirmidzi). Tahapan peringatan (maratibul indzar) Ada beberapa tahapan amal dakwah yang harus menjadi cita-cita yang menggelorakan jiwa (thumuhat) sebagai seorang muslim. 1) Ishlahu an-nafsi (memperbaiki diri) Memperbaiki diri ini agar memiliki fisik yang kuat, akhlaq mulia, wawasan luas, mampu bekerja, beraqidah dengan benar, berjuang dengan jiwanya, menjaga waktunya, mampu mengatur kegiatannya dan bermanfaat bagi orang lain. Target dari tahapan pertama ini agar seorang muslim bisa mencapai kehidupan yang mulia (hayatan thayyibah). 2) Ishlahu al-baiti (memperbaiki rumah tangga) Mendidik semua anggota keluarga untuk menghormati fikrah-nya, menjaga adab-adab Islam dalam seluruh sisi kehidupan, memilih istri yang baik, mengajari hak dan kewajibannya, pandai dalam mendidik anak dan pembantu, membesarkan mereka berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Membangun keluarga yang berkualitas ini untuk menggapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. 3) Irsyad al-mujtama (membimbing masyarakat)

Membimbing masyarakat ini dengan cara menganjurkan kebajikan, memerangi kejahatan dan kemungkaran, mendukung nilai-nilai kebaikan, memprakarsai kebaikan, membentuk opini umum untuk mendukung fikrah Islam dan

mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Fase ini bertujuan tercapainya desa yang diberkahi (qaryah mubarakah).

4) Tahriru al-balad (berjuang melepaskan negeri dari penjajahan asing) Berjuang untuk kemerdekaan negeri, dengan cara membebaskannya dari kekuasaan asing non Islam baik dalam aspek politik, ekonomi, atau spiritual. Perjuangan ini dilakukan agar mencapai negeri yang aman (baladan amina). 5) Ishlahu al-hukumah (memperbaiki pemerintahan yang ada) Mereformasi pemerintah, agar terbentuk sebuah pemerintahan yang benar-benar Islami sehingga dapat menjalankan perannya sebagai institusi yang melayani umat dan berjuang untuk mewujudkan kebaikannya. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang terdiri dari atas orang-orang muslim yang komitmen dengan kewajiban-kewajiban Islam, tidak melakukan maksiat secara terang-terangan dan menjalankan hukum dan ajaran Islam. Tahapan kelima ini agar tercapai negeri makmur penuh ampunan Tuhan (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur). 6) Iqamatu al-khilafah al-Islamiyah al- alamiyah (menegakkan kepemimpinan dunia Islam) Mengembalikan eksistensi umat Islam dalam skala global, dengan cara memerdekakan negaranya, mengembalikan kegemilangannya, memurnikan kebudayaannya, dan mewujudkan persatuannya, sehingga semua hal tersebut dalam mengembalikan khilafah yang telah hilang dan persatuan yang dicitacitakan. Agar Islam ini menjelajah ke seluruh umat manusia (kaffatan lin-naas). 7) Ustadziyat al- alam (menjadi guru bagi dunia) Tahapan terakhir ini dilakukan dengan cara menyebarkan dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia sehingga tidak ada lagi fitnah (kekacauan, kemusyrikan) dan seluruh ketaatan hanya diberikan kepada Allah semata. Allah tidak menghendaki kecuali tetap menyempurnakan cahaya-Nya. Hal ini dilakukan agar rahmat Islam tidak terhalangi oleh hambatan apapun (rahmatan lil alamin). Tiga tahapan pertama dilakukan untuk menggapai penegakan kepemimpinan berskala mikro (iqamatu al-imamah as-shughra), dan empat tahapan terakhir memiliki target penegakan kepemimpinan yang berskala makro (iqamatu alimamah al-kubra). Namun, empat tingkatan terakhir mustahil bisa terwujud tanpa dukungan kepemimpinan Islam yang kokoh (al-imamah wal jama ah). Oleh karena itu dakwah dalam surat al-Muddatstsir ini mengarahkan obyek dakwah (tarbiyah dan da wah Islam) menuju tarbiyah jama iyah. Setiap individu muslim adalah bagian dari jamaah Islam. Ringkasan dari tahapan amal dakwah ini dan target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Ishlahu an-nafsi Hayatan thayyiban. Ishlahu al-bait Sakinah, mawaddah wa rahmah.

Irsyad al-mujtama Qaryah mubarakah

Tahrir al-balad Baladan amina Ishlahu al-kukumah Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur Iqamat al-khilafah Kaffatan lin-naas Ustadziyat al- alam Rahmatan lil alamin. Mengagungkan Rabb .H .H.J.H.H ...S .H.. .H.H.N.H .H.H.S.J Dan Tuhanmu, agungkanlah Mustahil seorang da i sukses mensucikan diri dari niatan yang mengotori keikhlasannya tanpa penghayatan kalimah takbir dengan benar. Dengan ucapan takbir setiap ibadah shalat sesungguhnya kita dituntun untuk mewaspadai ilahilah dalam diri kita yang menandingi Allah Yang Maha Akbar. Di era globalisasi ini secara halus dan perlahan, syetan dan para prajuritnya dengan berbaju teknologi komunikasi menampilkan berbagai tandingan Tuhan yang terpaksa kita agungkan. Betapa sering kita sekarang membesarkan ilmu, kekuasaan, kekayaan dan diri kita sendiri. Kita meng-akbar-kan kekayaan karena kita bersedia melakukan apa saja untuk medapatkannya, tanpa harus memperdulikan halal dan haram, tanpa menghiraukan ancaman Allah, bahkan kita sering bersikap persetan dan menutupi bisikan batin kita. Ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, jangan ambil kekayaan itu karena anda akan merugikan orang lain, anda akan memeras dan menyengsarakan orang yang lemah, anda mengambil hak mereka yang seharusnya anda kasihani dan anda sayangi. Anda persetankan seruan dari langit itu karena didepan anda telah berdiri dengan megah simbol kebesaran, kekayaan dan kekuasaan. Karena terpesona dengan kegemerlapan dunia kita tidak bisa mengatur waktu shalat kita. Kita tidak punya waktu lagi untuk bersilaturrahim, menjenguk orang yang sakit, tidak sempat lagi mengunjungi masjid yang berdekatan dengan rumah kita secara rutin. .H.H.J.K.J.H.J.H.P .J.H.J.. .H.J.P.P.J.HH ..H..K.J.H ....J.H ...H.H J..H.H .H ..H .H.J.K.P.J ..H.H J..H.H.H ..H..HJ.H.P.J.H .H.J.H.H ...S.H..K ..H.H J..H.H.H ..H.P.J.P.P.J .K..J.H.K.J.K .H .H.J.H.P .H..K.P.J.H .H.H .....J.H ..H.J.P.J.H .H.H.P.J.P.J.HH.K . .J .P.J.K .H.K.K.K.J.H.H. ..P.J.H .H.S.K.J.K. .HH ..J.K.H ..H.J.H.P.J.H .K.H.H..H.P. J .. .K.H ..J.K.H.J.K .H .H.J.H.P .H.H.J.P. .K. .H ..K.N.H.P.J.H ..K.H.H. .H.N.K.P.J.PH ..H.J.K.H .K..H. )... ........(. P..N.K.J

Akan datang sesudahmu kaum yang memakan kemewahan dunia dengan segala ragamnya, mengendarai kendaraan yang bagus dengan segala ragamnya, menikahi wanita-wanita cantik dengan segala ragamnya, memakai pakaian yang seindah-indahnya dengan segala ragamnya. Mereka mempunyai perut yang tidak kenyang dengan yang sedikit, dan nafsu yang tidak puas dengan yang banyak. Mereka menundukkan diri kepada dunia, pagi dan sore

harinya mengejar dunia sebagai tuhan dan pengatur mereka. Mereka mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Mereka adalah sejelek-jelek ummatku. (HR. Thabrani). harinya mengejar dunia sebagai tuhan dan pengatur mereka. Mereka mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Mereka adalah sejelek-jelek ummatku. (HR. Thabrani). .H.H.J.H.H.J.P.J.K.J.H.N.H.J.P.J.H.J.P.J.K.P..J ..K .J.H.J.K .H.H.J.H.P..JH..J.H ..H.P.J)... .:22( Tetapi, jika kamu berkuasa, kamu pasti menimbulkan kerusakan di bumi, dan kamu putuskan persaudaraan. (QS Muhammad : 22) Qatadah mengatakan, Bagaimana kamu melihat suatu kaum yang berpaling dari kitab Allah, bukankah mereka menumpahkan darah dengan cara yang haram, memutuskan tali silaturrahim, dan durhaka kepada Yang Maha Penyayang? (Shafwatut Tafasir III, hal. 210). Bila orang sudah salah kaprah dalam menyikapi kekuasaan, Allah pun menjadi kecil, kebenaran menjadi kabur. Kedudukan tidak lagi dianggap sebagai amanah Allah yang akan dipertanggungjawabkannya di hari kiamat, tetapi diterima sebagai alat untuk berbuat sewenang-wenang. Kekuasaan yang seharusnya dipakai untuk melindungi yang lemah, mengayomi yang dirundung derita, dan membela yang teraniaya, malah digunakan untuk melindungi yang kuat, mengayomi yang zhalim, membela yang menganiaya dan mendukung para koruptor berdasi dan para penghisap kekayaan negara. Kekuasaan berbalik menjadi berpihak kepada yang berpunya dan yang berkuasa. Bila kita gila jabatan, bukan saja ancaman Allah yang menjadi kecil, akhirnya menganggap diri kita besar, kita berubah menjadi orang yang menganggap diri tidak pernah salah dan pantang disalahkan, dikritik, sekalipun tidak benar. Kita menganggap paling benar sekalipun jauh dari kebenaran. Kita menganggap lawan terhadap orang yang menasehati kita dengan tulus. Kita senang mendengarkan orang-orang yang memuja dan membesarkan kita, seperti kata Fir aun : .H.H.J ...)..... .:24( .H.H ..H..P.P .J Akulah Tuhanmu Yang Maha Tinggi. (QS an-Nazi at : 24).

Ketika kekayaan, kekuasaan, ilmu sudah ada di genggaman kita, akhirnya kita menuhankan diri kita sendiri. Aturan buatan kita sendiri kita persepsikan lebih

baik dari aturan Allah. Kita menjadi takabbur. Bila hanya Allah saja yang kita yakini Maha Besar, maka takbir akan menghunjam di hati. Kekayaan, kekuasaan, ilmu, dan totalitas potensi yang kita miliki kita pandang menjadi karunia dari Allah yang kita selalu syukuri. Segala atribut kebesaran, kemewahan, kekayaan, kekuasaan kita gunakan untuk mengabdi, tunduk, patuh, dan mengharumkan, membesarkan asma Allah. baik dari aturan Allah. Kita menjadi takabbur. Bila hanya Allah saja yang kita yakini Maha Besar, maka takbir akan menghunjam di hati. Kekayaan, kekuasaan, ilmu, dan totalitas potensi yang kita miliki kita pandang menjadi karunia dari Allah yang kita selalu syukuri. Segala atribut kebesaran, kemewahan, kekayaan, kekuasaan kita gunakan untuk mengabdi, tunduk, patuh, dan mengharumkan, membesarkan asma Allah. H ...J.P.P.K.J ..)..: Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi ar-syi ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. (QS. Al Hajj : 32). Membangun citra diri (32 .H.H.J.P.H.S.J.H.H..K.H ..K .H.K.N.H ..K.J.H.J .H.K.H..H.H .H.H.S.J Dan pakaianmu, bersihkanlah. Yakni sucikanlah pakaianmu dari hal-hal yang najis dan kotoran. Karena seorang mukmin itu baik dan suci, tidak patut untuk membawa sesuatu yang kotor. Ibnu Zaid berkata, Orang-orang musyrik dahulu tidak bersuci, maka Allah memerintahkannya untuk membersihkan diri dan pakaiannya . Ibnu Abbas berkata, Dianalogikan pakaian itu dengan hati. Dan maknanya sucikanlah hatimu dari dosa dan masiat . Orang Arab berkata, Si Fulan itu pakaiannya bersih yakni suci , yang dengan sifat itu mereka menginginkan bersih dari aib dan akhlak yang tercela. Mereka mengatakan, Si Fulan pakaiannya kotor, maksudnya berhias dengan akhlaq yang tercela. Ar-Razi mengatakan, Sebab kebaikan julukan ini, karena pakaian itu sesuatu yang melekat pada seseorang, oleh karena itu mereka menyebut pakaian untuk menjuluki manusia . Ada yang berpendapat, Pakaiannya bagus artinya dia bisa menjaga harga dirinya dalam sarungnya . .H .H..J.P.J Dan perbuatan dosa, tinggalkanlah Yakni, jauhilah penyembahan terhadap berhala dan arca dan jangan sekali-kali menghampirinya. Ibnu Zaid mengatakan, Tuhan-tuhan yang dahulunya mereka menyembahnya. Allah memerintahkannya untuk menjauhinya dan tidak mendekatinya dan mendatanginya lagi . Ada isolasi perasaan, persepsi secara total. Imam al-Fakhr mengatakan, Ar-rijz artinya sebutan untuk sesutu yang kotor seperti ar-rijs. Allah berfirman, Maka jauhilah olehmu rijs dan autsan (berhala). Dan perbuatan dosa, tinggalkanlah , ungkapan ini mencakup untuk memperbaiki akhlaq. Seakan-akan Allah berfirman : tinggalkanlah kebodohan, lacut, semua kejelekan, dan janganlah berperilaku dengan akhklaq orang-orang

musyrik. .J ...H.

Yang dimaksud al-hajru disini adalah perintah untuk menjauhinya secara terus menerus. Sebagaimana doa yang diucapkan orang muslim dalam surat alFatihah, Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, maksudnya tetapkanlah kami dalam petunjuk ini. Yang dimaksud al-hajru disini adalah perintah untuk menjauhinya secara terus menerus. Sebagaimana doa yang diucapkan orang muslim dalam surat alFatihah, Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, maksudnya tetapkanlah kami dalam petunjuk ini. Sikap orang lain terhadap kita dibentuk oleh ketrampilan kita membangun citra diri. Semua buku-buku yang berkaitan dengan fiqh dakwah, yang dijadikan fokus pembahasan adalah dai, bukan obyek dakwah. Karena kepribadian da i lebih fashih dari materi dakwah. Itulah sebabnya perintah dalam surat alMuddatsir adalah membersihkan diri da i dari cacat moral sebelum berdakwah. Ada beberapa program berikut yang perlu menjadi perhatian khusus. Pertama, tazkiyatun nafs. Dahulu bangsa Arab adalah bangsa yang kotor. Kepercayaan kepada Allah ( aqidah) mereka telah terkontaminasi oleh pemujaan berhala (ashnam) dan benda-benda alam yang dianggap bertuah. Ekonomi masyarakat (iqtishad) telah tercemari dengan penindasan yang kuat terhadap yang lemah, kesewenangwenangan yang kaya terhadap yang miskin, dan keserakahan the have kepada yang kurus, kere dan kurimen. Kebudayaan mereka ternodai dengan kerendahan akhlaq penghinaan kepada wanita, perbudakan sesama dan pemujaan terhadap hawa nafsu. Hukum mereka adalah peradilan rimba. Yang kuat selalu benar, mudah memperoleh akses ekonomi dan kekuasaan. Yang lemah selalu kalah dan salah. Yang tidak memiliki posisi secara formal terisolir dan tersudut. Agama mereka kaya dengan seremonial, tetapi miskin dalam aplikasi. Agama yang membonsai pikiran dan hati nurani. Orang-orang yang pandai dibonsai potensinya (tsallajatul ulama ). Allah membangkitkan hamba yang dipilih-Nya, Muhammad bin Abdullah shalla-llahu alaihi wa sallam. Ia sendiri orang yang suci (musthafa) dan dipercaya (al-amin). Ia lahir dari keluarga yang shaleh, pengurus, pemelihara, dan penjaga al-Baitul Atiq (rumah Allah yang suci). Mereka juga menyambut tamu-tamu Allah (dhuyufur Rahman) pada musim haji. .P.H ..N.K.J.H.H.H ..K .J.P.S.S.J.H .H.P.J..K.J.P.J.H.P.J..J .H.H .J.K.J..H..K.K .H.P.H.S.J.K.J.H.P.S.H.P.P. ..J.K.H..H ...HJ.K.J.H.J.P .H.K.J Ia bangkitkan di tengah bangsa nan ummi seorang rasul untuk membacakan ayat-ayat-Nya, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah, walaupun sebelumnya mereka dalam kesesatan. (QS alJumu ah : 2). Muhammad memulai mengajak masyarakatnya yang tidak terstruktur (nomaden) dan kotor itu dengan meniupkan angin kesucian. Ia mengajak kembali mengingat nama Allah dan memuja-Nya. Ia mengingatkan bahwa manusia bisa tercemar citra dirinya karena terlalu mengutamakan dunia dan .H.H .m .P.K.J.m ..)... .:2( .H.H .K.H.J.H..P..J .K.J

melupakan hari esok yang pasti terjadi. Ia menyatakan dirinya sebagai pelanjut para pejuang kemanusiaan sepanjang sejarah. Penerus para anbiya , syuhada , shalihin. Pewaris perjuangan Nabi Ibrahim dan Musa alaihimas salam. melupakan hari esok yang pasti terjadi. Ia menyatakan dirinya sebagai pelanjut para pejuang kemanusiaan sepanjang sejarah. Penerus para anbiya , syuhada , shalihin. Pewaris perjuangan Nabi Ibrahim dan Musa alaihimas salam. H.J.H .H.S .K .H .N.H .. .H.J.P.J.K.P.J.H ..J.H.H..H ....J ..HJ.H.K.H.P .H.J.. .H.H.J.H .. .K.N .H..H .H.K.J....P.K .J.P..J..H .P.P.KK ..J.. H.K.J.H .H.P.J l l (19-14 Sungguh bahagia orang yang mensucikan dirinya lalu mengingat Tuhannya dan memuji-Nya. Tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Yang ini, sungguh ada pada suhuf terdahulu suhuf Ibrahim dan Musa. (QS al-A la : 14-17). (10-9 .H.J.H .H .H . .H.H .N .. .H.H.H.H . . .H .. .H. .)....: .H.N..H ...).. .: .H.J.H.J.H.H .H.J.H.N..H .. .H.H .J.H..H .H.J Sungguh, berbahagialah orang yang mensucikan dirinya. Celakalah orang yang mencemarinya. (QS asy-Syams : 9-10). Secara bertahap berubahlah bangsa Arab. Mereka memilih kesucian sekali pun harus bersimbah darah, air mata dan nyawa. Sumayyah bersama suaminya Yasir dan anaknya Ammar membersihkan aqidahnya dari kemusyrikan. Sekeluarga memeluk Islam. Ia dianiaya, dipukuli, dijemur di tengah padang pasir yang membakar. Padahal ia wanita yang tua renta dan lemah (kaanat ajuzan kabiratan dha ifatan). Sumayyah bertahan dengan keimanannya. Ia lebih menghargai idealismenya daripada keselamatan dirinya. Abu Jahal datang dengan tombak di tangan. Ia memaksa Sumayyah mengucapkan kata-kata kufur. Rasulullah mengutus sahabat untuk menyampaikan berita gembira di surga kepada Sumayyah. Rasulullah mengizinkan untuk mengucapkan kalimat kufur asal hati tetap beriman. Tetapi, apa jawab Sumayyah?

.H.K.J.P..J .H.S.J.H.P.J.H ..K ...H.N .KH ..N .P.H.N.H ..N.K.J.H.N.H ..P ..HJ.H. H ..H .H.J.H.K.J.HP ..J .H.P..S . .K.H..H.H ..K.K.H.H.K ..J.P.J Sampaikan salamku pada Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam Sesungguhnya Sumayyah yang telah Allah sucikan hatinya dengan iman, tidak akan sanggup mengotori lidahnya dengan kata-kata kufur. Abu Jahal marah dan menusukkan tombaknya pada rahim Sumayyah. .K.H.J .K .H...HJ.H.H ...J.H.J.K .H.H...HJ.H.N.H .H.K.J.H.m ..K .J Ia mati karena kehabisan darah. Dan jadilah Sumayyah wanita yang pertama kali syahid dalam Islam. Inilah buah tazkiyatun nafs, penyucian diri.

Kedua, tazkiyatu farj. Kedua, tazkiyatu farj. .H.H.P.J .H.H.S.J.K.J .H ..H.P.J.H ..K .H.J Ya Rasulullah, aku telah berzina (Jawa: disembranani tiang jaler, atau dinodai seorang pria), maka sucikanlah aku. Ia meminta Rasulullah menghukumnya dengan hukuman mati (rajam). Rasulullah menolaknya dan menyuruhnya datang keesokan harinya. Esoknya ia datang lagi, meyakinkan Rasul bahwa ia telah hamil. Pulanglah, kata Rasullah, sampai engkau melahirkan anakmu. Setelah melahirkan ia datang lagi dengan menggendong bayi merah yang dibungkus dengan kain. Rasul mulia menolaknya, Pulanglah, susuilah anakmu sampai engkau sapih. Setelah dua tahun, ia datang kembali dengan bayi dan sekerat roti. .H..H .H ..H.P.J.H ..K .H.J.H.K.J.P.P .H.H .J.H.H.H ...N.H..H Ini ya Rasulullah, sudah aku sapih, dan ia sudah makan makanan. Nabi shalla-llahu 'alaihi wa sallam lalu menyuruh seorang Sahabat merawat anak wanita dari suku Ghamidiyah itu. Beliau menetapkan hukum rajam. Ketika darahnya membersit dan mengenai wajah Khalid, ia memaki wanita itu. Rasulullah pun murka, .H..J.H ..H..K.. .H.N..H.K.J.H.J.K.J.K.H.K.HK ..H.J.H...HJ.H.J.H..H.J.H..H.H ..H.. P.K .H.J.Hm ..P.K.H .H.P Celaka kau, Khalid. Demi Dzat yang diriku ada di tangan-Nya, wanita itu telah taubat dengan suatu taubat (yang suci) sehingga sekiranya ada pendosa besar dengan taubatnya Allah akan mengampuni dosanya. Ia tidak sanggup, tidak tenang, merasa bersalah, menjalani kehidupan ini dengan memikul dosa. Ia memilih menyucikan dirinya dengan hukum rajam. Ia memilih tubat. Inilah tazkiyatul farj; penyucian kehormatan, penyucian moral. Ketiga, tazkiyatul maal. Ketika Hasan dan Husain jatuh sakit, ibunya Fatimah dan suaminya bernadzar untuk puasa tiga hari. Ketika melaksanakan nadzarnya, di rumah Fatimah tidak ada makanan untuk berbuka. Ali mengambil bulu domba dari seorang Yahudi untuk dipintal dengan upah tiga sha gandum. Hari pertama Fatimah menyelesaikan sepertiga pekerjaan, dan ia memperoleh satu sha gandum. Ia memaksanya dan membuat lima potong roti. Ketika mau berbuka, seorang miskin berdiri di depan pintu rumah, Wahai keluarga Muhammad, aku ini orang Islam yang miskin. Berilah makanan padaku, semoga Allah menjamu kalian dengan hidangan di surga. Fatimah menyerahkan seluruh makanan dan menghabiskan malam dalam keadaan lapar.

.. ...J.H.P .K.H ..K.H..P .. . .P .P. l .H.K.J .K ..K . Pada hari kedua dan ketiga terjadi peristiwa serupa. Hanya kali ini yang muncul meminta tolong adalah tawanan muslimin dan anak yatim. Saat Ali membawa kedua anaknya menemui Rasulullah, beliau melihat kedua cucunya gemetar karena lapar, laksana dua ekor burung kecil yang kedinginan. Hai Aba Hasan, kata Rasulullah, aku sedih sekali melihat kalian. Marilah kita temui istrimu Fatimah. Fatimah masih dalam mihrabnya. Nabi segera memeluk putrinya, Ya Allah, tolonglah keluarga Muhammad yang hampir kelaparan ini. Maka turunlah firman Allah surat al-Insan ayat 5-12. .K.N .J.H.J..H.H .H.J.H.P.J.H .K.J.H.J.m .H..H .K..H.P.H ..H..P.J. .. .H.J. .P.H.S.P.J.H .H ..H.J.K.J. .. .P.P.J.J.H .K...N.J.K .H.H.H..P.J.H .H.J ..H ..H .H . .H.P.J.K.P.J.H ...N.H..H .H.H ..P.S.K .K.J.K.J. ..H.H.K.J. ..H.H .K.J... .K.N.H ..P .J.K.P.P.J.K.H.J .P.K.J.P .K.J.P .J.H..H..H.H .P.P.J... .K .N ..H.H ..P .K .J.H.S .H ..H.J. ..H.P.J. ..H.J.H.K.J. .H.H.H..P.P ..P .H.N .K.H .H ..J.H.J.K .H.H.N..P.J.H.J.H..H.P.P.J... .H.H..H.P.J .H.H.K.J. ... .. .K.H ..H.H.P..J .H.N. ..).... .: (12-5 Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur. (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga

dan (pakaian) sutera. Inilah tazkiyatul mal, penyucian harta. Harta diperoleh dengan kerja keras yang halal. Tetapi betapa pun cintanya ia memiliki harta itu, ia belanjakan buat yang menderita, melarat dan sengsara. Demi kesucian, keluarga nabi itu (ahlul bait) tidak sanggup makan di tengah penderitaan, tangisan orang lain. Keempat, tazkiyatus sulthan. Orang Islam tidak anti kekuasaan. Bahkan kekuasaan yang diperoleh merupakan hadiah dari Allah bagi orang yang beriman. Ada tipe manusia yang tidak berubah karena pendekatan kultural (da wah dan tarbiyah), tetapi perlu ditopang kekuasaan yang berwibawa seperti Abu Sufyan ketika jahiliyah. Yang dilarang adalah mencemari kekuasaan dengan kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Kata kemunafikan dan kekuasaan dalam Al-Qur an sama banyaknya (al-munafiqu wa as-sulthan). Ini berarti kekuasaan itu cenderung menyimpang dan korup. Mensucikan kekuasaan itu berarti

mendahulukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dari kepentingan individu, keluarga, kelompok sesuai tuntunan Allah. mendahulukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dari kepentingan individu, keluarga, kelompok sesuai tuntunan Allah. anaknya sedang menderita. Datanglah lagi nanti malam, kata Ali, engkau akan aku beri sesuatu. Malam itu Aqil itu datang. Ali berkata, Hanya ini saja untukmu. Aqil segera menjulurkan tangannya untuk memegang pemberian Ali. Tiba-tiba ia menjerit, meraung seperti sapi dibantai. Rupanya ia memegang besi yang menyala. Dengan tenang Ali berkata, Itu besi yang dibakar api dunia. Bagaimana kelak aku dan engkau dibelenggu dengan rantai jahannam? Inilah tazkiyatus sulthan. Penyucian kekuasaan dari pencemaran kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan. Sebagai penguasa, Ali memilih hidup sederhana, karena ia menyadari bahwa mayoritas masyarakat mana pun dalam kehidupan sederhana. Marilah kita ber-muhasabah secara radikal dan komperhensif, sudah sejauh mana upaya kita dalam mewujudkan latihan kesucian kita? Sumayyah memilih ditusuk tombak daripada mencemari lidahnya dengan kalimat kufur. Periksalah lidah kita, tidakkah kita mudah mengobral makian, menyebarkan fitnah, menggunjing kejelekan orang lain? Tidakkah kita seenaknya menyakiti perasaan sesama, mengkafirkan yang tidak sepaham? Bukankah kefasihan bacaan al-Qur an sebanding dengan kefasihan kita dalam mencaci saudara kita? Periksalah diri kita, bukankah kita sering menyimpan dengki, takabur, iri hati, prasangka jelek? Kita terkadang mendahulukan kesenangan dunia sekalipun dengan cara mengotori kehormatan kita. Demi kesucian dirinya, Fatimah memilih lapar daripada membiarkan orang lain lapar. Kita sering menyalahgunakan wewenang dengan merampas dan mengorbankan kepentingan orang banyak. Padahal dalam sejarah kehidupan manusia, awal terjadinya bencana adalah diawali dengan ketidakadilan distribusi wewenang kemudian diikuti oleh penyimpangan dalam pemerataan ekonomi. Ketulusan .H.H .H.J.P.J.H.J.H.J.K.P Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Yakni janganlah kamu memberi sesuatu kepada manusia dengan mengharapkan imbalan yang melebihi pemberian itu. Karena orang yang mulia itu berlepas diri dari apa yang diberikan sekalipun dalam jumlah yang banyak. Berilah dengan suatu pemberian yang tidak khawatir tertimpa kefakiran.

Ibnu Abbas mengatakan, Janganlah engkau memberikan sesuatu untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Ada yang berpendapat, Janganlah engkau memberi agar engkau diberi yang lebih banyak darinya. Rahasia larangan ini agar pemberian itu terlepas dari mengharapkan imbalan untuk menjaga harga diri dan kesempurnaan akhlaq. Nabi memerintahkan dengan semulia-mulia adab dan semulia-mulia budi pekerti. Ibnu Abbas mengatakan, Janganlah engkau memberikan sesuatu untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Ada yang berpendapat, Janganlah engkau memberi agar engkau diberi yang lebih banyak darinya. Rahasia larangan ini agar pemberian itu terlepas dari mengharapkan imbalan untuk menjaga harga diri dan kesempurnaan akhlaq. Nabi memerintahkan dengan semulia-mulia adab dan semulia-mulia budi pekerti. .H...H ...N.K.J.H..H.P..J .H.P.J.P.K..J .H.H.H..K.P.J.K..J.H.S..HJ.H.H..H..N.K.J ...N..K .H.H .P.J.K.P .K..K ...HJ.H.J.K .J.H.K.K .H.H.P.H .P .H.H.H.K .H.J..H.m .H.H.J ..H.K.. .H.H.H.H .P ..HJ.. .H .H.J.K.P.J.H .H.H ..H.J.m .K .N ..H .H.P..J ..H .P .H .H.J.K ...J.H.J .P.J.K .P .H..H .P .K.H...K .P..H.m .H.H.H..H. . .H ..)... .: .H..H.P. ..J.H..K.K.J Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedeqahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang diatasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah ia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS al-Baqarah : 264). .H.P..J.H .H.H.J.H .H.HJ..H.J.P..J .P.J .H .H.P...J .H.H .KN ..H.J.H.P.J.H.K ..P . H.P..H.H .J.P.HJ..J .H ..).....: (18 .K.K.J.H..K .K.J.P.J.P.J.H..K.K.J Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keIslaman mereka. Katakanlah : Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keIslamanmu, sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. (QS al-Hujurat : 18). Efek ketulusan .K.H .K.N .H.H ...) K .. .:

(29 .H.H ..H.J.K.J.HH ..J.P.H.P.J.H.H.J.K .H..K..J .H.J Dan (dia berkata) : Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepadamu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah. (QS Huud : 29). .) ...... .: .K.N.H ..P.J.K.P.P.J.K.H.J.K ..K .H .P.K.J.P .K.J.P.J.H..H..H.H .P.P.J Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapakan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. (QS al-Insan : 10). (264 (10

Ketulusan dalam terminologi sufistik identik dengan kemurnian dari berbagai campuran kotoran (al-khulushu min al-mustaqdzirat). Ibarat emas murni, maka ia berupa benda yang terbebas dari berbagai imitasi (tiruan). Mengalirnya ketulusan sebagai sesuatu yang hadir begitu saja, tanpa kontaminasi, pretensi, tendensi, kepentingan apapun untuk melakukan sesuatu. Ia laksana mata air yang mengalir deras dari kedalaman telaga hati dengan sendirinya secara spontan. Ia bening adanya. Ketulusan dalam terminologi sufistik identik dengan kemurnian dari berbagai campuran kotoran (al-khulushu min al-mustaqdzirat). Ibarat emas murni, maka ia berupa benda yang terbebas dari berbagai imitasi (tiruan). Mengalirnya ketulusan sebagai sesuatu yang hadir begitu saja, tanpa kontaminasi, pretensi, tendensi, kepentingan apapun untuk melakukan sesuatu. Ia laksana mata air yang mengalir deras dari kedalaman telaga hati dengan sendirinya secara spontan. Ia bening adanya. warna yang menyimbolkan nafsu amarah, nafsu kepemilikan, hedonisme, nafsu kepada lawan jenis, nafsu ingin mempertahankan status quo, nafsu ingin mengambil ini dan itu, sampai nafsu yang ingin memiliki kebenaran itu sendiri. Bening bisa diwarnai apa saja, tetapi ia juga bisa menghadirkan semua warna dan ornamen seperti adanya. Seperti halnya air bening yang selalu menjadi tumpuhan harapan dahaga yang telak, ketulusan juga menjadi dambaan jiwa yang kering. Ketulusan adalah kekayaan yang abadi. Mungkin seorang akan bahagia dengan memiliki uang, pangkat, atau jabatan. Tetapi, bahagia karena uang, pangkat, atau kedudukan itu baru kemungkinan. Bahagia karena ketulusan adalah kepastian. Seorang ahli sufi mengatakan, Keikhlasan sesaat adalah keselamatan sepanjang masa (alikhlashu saa atan najaatul abad). Kebahagiaan, kedamaian, memang bukan berbentuk barang yang diperoleh di tempat tertentu; di mall, supermarket, bar, pub, tempat wisata, dll. Kebahagiaan diperoleh dari Tuhan kepada pemilik hati yang komunikatif dengan-Nya. Yaitu orang yang berhati sehat (qalbun salim), hati yang terhindar dari virus ruhani. Kehadiran ketulusan dalam hati, melukiskan kondisi hati yang tidak menyembunyikan kepentingan, atau hasil apapun selain nikmatnya merasakan ketulusan itu sendiri. Nikmat itu membuat pemiliknya lupa bahwa di ujung amalnya yang tulus. Ketulusan itu tersimpan rapat-rapat oleh pelakunya, persis ia merahasiakan kekurangan, sisi hitam, dan bau tidak sedap dalam dirinya. Ikhlas laksana binatang penyu. Secara diam-diam ia mampu bertelur dari 500 sampai 3000 butir. Sebaliknya, ayam baru bertelur satu buah saja, ia berteriakte riak ke kanan dan kekiri, mengumumkan hasil karyanya kepada khalayak ramai. Tetapi Tuhan Maha Adil, justru sikap bersahaja, sederhana dari berbagai virus ananiyah, egoisme, individualis, ambisius itu menjadi tidak sederhana. Pengaruh ketulusan begitu penting dan terasa. Wujudnya menjadi bermakna, berbekas, dan abadi dalam ingatan. Menanam ketulusaan akan menuai hasil yang tak terhingga. Seorang ulama salaf mengatakan : .N.P .H.H.m .H.K.J.m .P.H.S.P.P ...S.N.P .H.N.P .H.H.m .H.K.J.m .P.H.S.P.P ...S. N.P Betapa banyak amal perbuatan kecil dibesarkan oleh niat ikhlasnya, dan betapa banyak amal perbuatan besar dikecilkan oleh niatnya.

Bahkan, menurut sebuah hadits, dua malaikat Allah akan mendoakan orang yang melaksanakan infaq harian dengan tulus pada pagi hari dengan menggunakan isim nakirah, khalafan (pengganti) yang tak terhingga. Bahkan, menurut sebuah hadits, dua malaikat Allah akan mendoakan orang yang melaksanakan infaq harian dengan tulus pada pagi hari dengan menggunakan isim nakirah, khalafan (pengganti) yang tak terhingga. K .P.J.K. Ya, Allah berikanlah orang yang berinfaq dengan tulus, pengganti (dari apa yang ia infaqkan itu). Khalafan (pengganti) disini menggunakan kalimat yang bersifat umum. Dalam riwayat lain kholafan itu berupa keharmonisan keluarga, anak yang taat, siklus pergaulan yang menyejukkan, jalan keluar dari beragam kesulitan, kebahagiaan, kepuasan batin, dll. Bentuk dan macam pengganti itu sepenuhnya hak prerogatif (mutlak) Allah. Ketulusan pantang dipuji dan disakiti. Orientasi tertingginya hanya keridhaan Allah Yang Maha Adil. Ketulusan yang dia lakukan, akan dimonitor Tuhan. Dan akan berefek kepada pemiliknya, tidak salah alamat. Ibu Sudalmiyah, ibunda dari Prof. Dr. M. Amien Rais pernah berujar, Keikhlasan akan menghasilkan sikap mental baja. Kata orang Jawa, Dijiwit dadi kulit, dicokot dadi otot, setan ora doyan, dhemit ora ndulit. Yakni, apapun yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, tidak membuatnya berubah orientasi. Seorang abid pada zaman dahulu terbukti sukses mengalahkan syetan, hanya bersenjatakan ketulusaan niat. Dan setelah itu kalah melawan syetan untuk kedua kalinya karena ia tidak bisa mempertahankan niatnya semula. ..HJ.H.J.H.P .H.J... HJ.H..H.P.H.K .K.J.H..H.K.J. K.J.K..H.K Kelesuan sesudah kesungguhan timbul karena adanya kerusakan pada langkah awalnya (niat). .K.N.H ..H.H.N.H .P ...N.H..H ..K.J.H.H..K .J.K.J.K..H.K .H.H.J.H..NJ.K..H.H.P.P .H..NJ.K.H..H.P.P .H.H..H.H..HJ.K..H.H.P.P .H.P.N.H ..H.H. Sesungguhnya berbagai keluhan itu muncul karena kerusakan sejak permulaan. Barangsiapa yang benar permulaannya maka benar pula kesudahannya dan barangsiapa yang salah permulaannya maka bisa jadi dia binasa. .H.J.H .H.K...K .H.H..K.K .K..H.H.K.K .H .H.H.J.P ..K .P.J.H.H ..H..K.H.K.K Barangsiapa yang tidak benar permulaan kehendaknya, niscaya tidak akan selamat pada kesudahan akibatnya. . ..H.H. N..H ..P.N ..J .H.K.J. Jadilah kamu orang yang benar dalam rahasiamu niscaya engkau menjadi orang yang fasih ditengah keramaian.

...K ..J.H.H .K.N.K ...K ...S.S .H.P.J . .P.J.H.K.J

...H ..P.K.HH.. .H.H.P ..J.H.H.K .K.H.H.K ..J..HJ.K .H.H.H.P ..J..HJ.K .K.H.H.K ...S.N.K .H.H.J .H.H.J.N.H.H .S.P.H .H.H.J. Baiknya amal karena baiknya hati dan baiknya hati karena baiknya niat. Barangsiapa yang tulus dalam niatnya maka hasilnya akan mulus, dan barangsiapa yang keruh niatnya akan keruh pula hasilnya. Rasulullah pernah bersabda : .P....N ..K .H.H.P..JK..N ..J.P .K.J.P.J.H ...HJ.P .K.J.P.J.H .H.H.P..JK..N ..J.P .J.K.P.J .H.H.P..J .K.N ..J.H..K.P.J .H ...HJ.H..K.P.J .H .H.H.P..J .K.N ..J.H..P.K.J .H ...HJ.P.J.K.P.J .H ...HJ.H..P.K .J .H .H.H.P..J .K. . .H ..K .H.H.- m ...... ..J.P.K.J.P.J.H ...HJ.P.K.J.P.J Semua manusia akan hancur kecuali orang yang berserah diri kepada Allah (muslim), semua orang muslim akan hancur kecuali orang beriman, orang beriman akan hancur kecuali orang alim, dan orang yang alim akan hancur kecuali yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang beramal akan hancur kecuali yang tulus. Dan orang yang tulus dalam bahaya. (al-Hadits). Manusia yang tulus jiwanya mudah dikenali, dan diakrabi. Karena memandang orang lain sebagai anugerah, bukan ancaman. Berbeda dengan orang munafiq, lain di hati lain pula yang di kepala dan yang diperlihatkan. Manusia munafiq itu sosok yang bertopeng sepuluh (dasamuka, bhs. Jawa). Efek bagi pelakunya adalah mudah tersinggung (kulla sha-ihatin alaihim) keragu-raguan (raybah), kebimbangan (idza ra-aita tu jibuka ajsaamuhum). Orang yang ikhlas itu, tidak menyimpan agenda tertentu untuk mengambil sesuatu dari orang lain. Tetapi bahkan ia ingin berbagi dan memberi (itsar), sebanyak mungkin. Keikhlasan menimbulkan jiwa yang tenang (thuma ninah). Orang yang ikhlas itu bahkan menyimpan rapat-rapat amalnya sebagaimana ia merahasiakan aibnya. Sabar di jalan dakwah .K.H.H.S.H .H..J.K.J Dan untuk memenuhi (perintah) Tuhanmu, bersabarlah Yakni, bersabarlah atas gangguan kaummu, untuk meraih ridha Allah. Ibrahim an-Nakha i mengatakan : bersabarlah dalam pemberianmu (sedekahmu) itu hanya karena mengharap ridha Allah semata. Ash-shabru qarinul yaqin (sabar itu temannya keyakinan). Tidak ada keyakinan (iman) jika sifat sabar ini belum tumbuh dalam diri kita. Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami. (QS as-Sajdah : 24). Ibnul Jauzi mengatakan : Ayat ini peringatan untuk suku Quraisy sesungguhnya kalian jika taat dan beriman kepada-Ku, Aku jadikan diantara kamu sebagai

pemimpin. Ini termasuk bentuk penghargaan terhadap bangsa Quraisy yang

memiliki komitmen terhadap kebenaran. Adapun kabilah Quraisy yang durhaka tetap memperoleh azab dari Allah. memiliki komitmen terhadap kebenaran. Adapun kabilah Quraisy yang durhaka tetap memperoleh azab dari Allah. .HJ.H.N.P.K. .N..H.K .H.H.J.H ..H .H.J.. .H.H.K . ....H.N..P ..KJ.H ..K.J.H.H.J.H ..H .H.J.. .P.H.K . ..... .. Surga itu berhak bagi orang yang patuh sekalipun dari suku Habsyi (berkulit hitam kelam) dan Neraka itu berhak bagi yang durhaka betapapun berasal dari kabilah Quraisy. (al-Hadits). df

BAB II BAB II TABIAT JALAN DAKWAH Dalam kacamata al-Qur an (fi dhaw il Qur an), seorang mukmin akan menghadapi musibah yang tidak disengaja, karena cobaan itu datangnya di luar perencanaanya, yaitu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, kematian orang yang dicintainya, kekurangan buah-buahan. Dan Allah akan memberikan kabar gembira bagi yang menyikapinya dengan sabar. Bahkan Allah menjanjikan kepadanya shalawat, rahmat dan petunjuk menuju jalan kebahagiaan (QS al-Baqarah : 155-157). Keluhan, ratapan seseorang ketika ditimpa suatu penyakit akan menghapus dosa, dan dijamin terkabul apa yang menjadi permohonannya (al-Hadits). Selain kondisi sakit, doa seseorang ada kemungkinannya ditunda bahkan ditolak. Dan musibah lain yang diakibatkan oleh sesuatu yang sengaja dipilih dan pahalanya lebih besar, yaitu memilih jalan Islam yang secara sunnatullah akan dihadapkan dengan berbagai macam rintangan, teror secara fisik dan mental dari musuh, tekanan secara psikis dari keluarga, rayuan, konspirasi jahat, intimidasi, fitnah, menghadapi masa-masa sulit (fatratu al-idhthihad), penjara, pembunuhan, dll. .H.J.H.. .H.N.J.P.P ..J .H.J.H.K.J.P.HJ..J .H.J.P.P ....J.H.N.H .H.H .N ..H.J.K.P.J.H.H.P ..N.K.J.H .H.H .J ..K.J.H.K.J.P.J ...H.N..N.P .H..PJ.P.K.J ..H..N .H.P.J.H ...N.P.J.P .N..H.K.J.H ..H.P..J .H..H . H.J.P ..K .H.H .K.N .H.J...K .H.K...J ..)... .:214( Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orangorang yang beriman bersamanya : Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. ) QS al-Baqarah : 214). Lihat juga: QS al-Ankabut : 2; Ali Imron : 142; at-Taubah : 24; al-Buruj : 4-8). Menurut riwayat dari Ibnul Mundzir dan Ibnu Jarir dan Abdurrazaq, bahwa Qatadah menerangkan sesungguhnya ayat ini turun ketika kaum sekutu yang terdiri dari kaum kafir Quraisy, Yahudi Bani Quraizhah dan kabilah-kabilah Arab mengepung Madinah, yang dikenal dengan Perang Khandaq (parit) atau Perang Ahzab (pasukan sekutu). Nyaris Madinah dikuasai musuh. Surat alAhzab diturunkan untuk mengenang peristiwa itu. Ibnu Abas berkata : Ayat ini peringatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah bahwa dunia ini adalah lahan ujian dan cobaan. Cobaan adalah sunnatullah bagi kehidupan orang-orang beriman. Para Nabi juga mengalami ujian yang tidak kalah beratnya, untuk membersihkan mereka supaya menjadi shafwatullah (pilihan Allah).

Nabi-nabi bani Israil berjumlah 70 orang, dibunuh oleh kaumnya sendiri. Hampir semua Nabi diusir dari negerinya sendiri. Ibrahim dibuatkan tempat pembakaran khusus oleh kaum paganisme. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat perahu untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Zakariya yang sudah setua itu digergaji kepalanya. Nabi-nabi bani Israil berjumlah 70 orang, dibunuh oleh kaumnya sendiri. Hampir semua Nabi diusir dari negerinya sendiri. Ibrahim dibuatkan tempat pembakaran khusus oleh kaum paganisme. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat perahu untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Zakariya yang sudah setua itu digergaji kepalanya. Islamkan mereka. Ujian itu mengenai orang yang menapaki jalan iman, baik secara individu maupun secara kolektif. .P.K.N ..J.H.N.P .K..J.H.H..K.K .H.P.K.N ...N..P .K...N.H.K..H Jadi, jalan menuju surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang kita benci (makarih) dan neraka itu diliputi oleh sesuatu yang membangkitakan nafsu syahwat. ... ... .. .... .... .: .H.J..K .H.H... ..J.P.H.H.S.P .K.K.J .K.K .H..J.H..K.K .H.H ...J.H.J. )....... (. Rasulullah pernah bersabda, Akan datang suatu masa seorang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. (HR Ahmad). .P.P.P .H.P.H..K.. .H.J.H.P.P .H.H..K.. .P.H..P.K .P .H.H.J.H.. .H.J.P.J.K.P .H.J.H .H.J.K .H..H.K.:H .P.J.K.. .H.J .P..K.P .H.H.J.. .P.H..K.P.- P ...... Orang mukmin itu senantiasa berada di antara lima ancaman berat : Mukmin yang mendengkinya, munafiq yang membencinya, kafir yang memeranginya, syetan yang menyesatkannya, nafsu yang melawannya. (Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Bakar bin Lai dari Anas bin Malik, di dalam Makarim al-Akhlaq). Orang yang paling berat cobaanya adalah para Nabi, kemudian orang yang paling baik sesudahnya, kemudian orang yang paling baik sesudahnya. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, pasti Dia menguji mereka. Barangsiapa yang rela (dengan cobaan) itu maka mereka akan mendapat keridhaan-Nya, dan barngsiapa yang benci (kepada cobaan itu) maka baginya kemurkaan-Nya. (al-Hadits) df

...... . ...... . ...... ... .. ...... . Metodologi dakwah penting dibanding muatannya ... ...... ............ . Berbicaralah dengan manusia sesuai kadar pikiran mereka

BAB III .... ...... . METODOLOGI DAKWAH (125 (46-42 P..J.P ..K.H .H.K.J.K .H.S.H .K..J.K.J.H.K ...HJ.H.J.K.H.K ..J.H.H.H.K .H.H...KJ .P.J.K..N.K.J.K.H .H.J Serulah kepada jalan Tuhan engkau dengan kebijaksanaan dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. (QS an-Nahl : 125). Ayat diatas mengandung tuntunan, acuan praktis metodologi dalam berdakwah. Metodologi berdakwah (uslubud da wah) merupakan aspek yang urgen dalam membantu keberhasilan di medan dakwah. Sekalipun materi dakwah cukup baik, disampaikan pada momentum yang tepat, tetapi mengabaikan metodologi yang benar mustahil akan mencapai target akhir dakwah yang diprogramkan. Oleh karenanya, di samping seorang da i membekali diri dengan stabilitas psikologis yang mantap dan ilmu yang luas, yang lebih penting adalah memahami heteroginitas dan latar belakang serta kondisi riil bidang garapan dakwahnya (dirasah maidaniyah), dengan harapan bisa memberikan input sesuai dengan sasaran yang dituju, informasi yang selaras dengan kebutuhan fitrahnya. Sampaikan dakwah ini kepada ummat sesuai dengan kapasitas pemikiran mereka. (khaathibun naasa alaa qadri uquulihim). Maksud ayat diatas adalah : Serulah manusia, hai Muhammad, kepada dinullah (agama Allah) dan syariat-Nya yang suci dengan uslub (gaya) yang bijaksana, halus dan lembut, yang bisa memberikan kesan dan pengaruh yang signifikan kepada mereka (bimaa yu-atstsiru fiihim wa yanja u), bukan dengan cara yang keras dan kasar (Lihat: Shafwatut Tafasir II : 148). Sebagaimana dakwah dengan sikap lemah-lembut yang diperagakan oleh Musa dan Harun ketika mengajak raja Fir aun ke jalan Islam. K..J.H.J.H.J.H .H.H.P.J.H .K.H.H.K.J.H.H .H.K.H ...K .K.J.K.J. .K.J.H.H ...K.H . K.J.H.J .H.P.J.H .H.P .H.J..H.S. ..H.N.H .P .H.H.H.N.P .H.J.H.J.H .. .H..H .H.N.H ..K.N.H ..H.H..P .H.J.H.J.P.H .H.H .J .H. ..).. .: .H .K.N.P .H.H .. .H ..H. .H.P .H.H.H.) H. .: .H.J.H.J.H .. .H..H .H .H.H..H ..K.N.K.J.H.H.P.H .H..J

Pergilah kamu bersama saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku. Pergilah kamu berdua kepada Fir aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga ia ingat atau takut. Berkatalah mereka berdua : Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Allah berfirman : Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku bersama kamu berdua, Aku mendengar dan melihat. (QS Thaha : 42-46).

Dakwah disini berisi seruan terhadap manusia yang diselimuti berbagai kegelapan kekafiran (zhulumatul kufri) agar mereka kembali kepada cahaya iman (nurul iman), menapaki jalan yang lurus, yaitu dienul haqq, agama yang benar. Sehingga fitrah manusia terlindungi dari berbagai kontaminasi ideologi, budaya, kebiasaan, pola pikir dan pola sikap yang tidak Islami. Dalam melakukan tugas dakwah (wazhifatud da wah) diajarkan oleh al-Qur an menggunakan tiga metode Dakwah disini berisi seruan terhadap manusia yang diselimuti berbagai kegelapan kekafiran (zhulumatul kufri) agar mereka kembali kepada cahaya iman (nurul iman), menapaki jalan yang lurus, yaitu dienul haqq, agama yang benar. Sehingga fitrah manusia terlindungi dari berbagai kontaminasi ideologi, budaya, kebiasaan, pola pikir dan pola sikap yang tidak Islami. Dalam melakukan tugas dakwah (wazhifatud da wah) diajarkan oleh al-Qur an menggunakan tiga metode Yaitu, dengan pendekatan yang bijaksana. Mengedepankan akal budi yang mulia, dada yang lapang (insyirahush shadri), hati nurani yang bersih dari interes pribadi dan kepentingan lain-lain. Dengan metodologi ini diharapkan mempunyai daya tarik tersendiri (magnet power) manusia menuju kepada inti (jauhar) ajaran Islam, yakni tauhidullah (mengesakan Allah). Hikmah terkadang dimaknai sebagian orang dengan filsafat. Padahal hikmah itu inti filsafat, lebih halus dari filsafat. Filsafat hanya dijangkau oleh orang ya ng terlatih kecerdasannya dan lebih tinggi cara berfikir dan berlogika. Sedangkan hikmah bisa dipahami oleh orang yang belum maju cara berfikirnya, namun tak bisa dibantah oleh orang yang wawasannya lebih luas. Hikmah tidak sebatas ucapan verbal, tetapi jelmaan dari tindakan dan sikap hidup. Kedua, al-mau izhatul hasanah. Bermakna pengajaran atau pesan-pesan yang baik, yang disampaikan sebagai nasehat. Sesungguhnya bentuk nasihat itu hanya ada dua. Pertama, nasihat yang selalu berbicara, yaitu al-Qur an; dan nasihat yang senantiasa diam, yakni kematian (al-maut). Nasihat yang baik ini bentuk pendidikan yang tersendiri. Nasihat orang tua berupa praktek kehidupan keagamaan di dalam rumah tangga sejak kecil sebelum si anak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain akan memiliki pengaruh yang penting dalam pembentukan serta pewarnaan kepribadiannya, kelak di kemudian hari. Sebab, contoh beragama sejak usia dini akan membekas ketika kelak menjadi dewasa. Ketiga, jadilhum bil-latii hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Kalau ditemukan bantahan dan tukar fikiran (polemik), maka perlu ditempuh jalan yang sebaik-baiknya. Membicarakan persoalan yang diperdebatkan dengan berfikir obyektif dan hati yang jernih. Menghindari ucapan yang menyakitkan dan melukai perasaannya. Tetapi ditunjukkan bukti-bukti dan argumentasi yang ilmiah dan bisa menggungah akal fikiran dan perasaannya, sehingga mereka melihat hujjah (alasan) yang tak terbantahkan. Janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka. (QS alAnkabut : 46).

Yakni jangan menyeru Ahli Kitab kepada Islam dan berdiskusi dengan mereka dalam urusan agama kecuali dengan pendekatan yang baik seperti megajak merenungkan ayat-ayat Allah, dan memberikan peringatan dengan mengemukakan alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan-Nya (Lihat: Shafwatut Tafasir II, hal. 462). Yakni jangan menyeru Ahli Kitab kepada Islam dan berdiskusi dengan mereka dalam urusan agama kecuali dengan pendekatan yang baik seperti megajak merenungkan ayat-ayat Allah, dan memberikan peringatan dengan mengemukakan alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan-Nya (Lihat: Shafwatut Tafasir II, hal. 462). Ketiga metodologi dakwah diatas sangat diperlukan di segala tempat dan masa. Karena dakwah itu ajakan dan seruan membawa manusia menuju jalan yang lurus (shiratal mustaqiim), bukan propaganda (di ayah), sekalipun propaganda itu terkadang menjadi alat dakwah. Dakwah lebih mengedepankan usaha meyakinkan, sedangkan propaganda lebih cenderung memaksakan kehendak. Dakwah dengan cara paksaan akan melahirkan ketaatan semu (kemunafikan). Dakwah membangun kesadaran manusia dengan disentuh potensi dasar yang dimiliki, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Karena membangun komitmen dan kesadaran beragama itu tidak boleh ada pemaksaan kehendak (QS al-Baqarah : 256). Kebenaran dan kesesatan itu telah jelas perbedaannya. Urusan memberi petunjuk dan menyesatkan seseorang adalah wewenang Allah semata. Seorang da i sebatas penyampai pesan (muballigh), pembuka pintu hidayah, bukan pemutus perkara benar dan salah (hakim). Inilah pedoman, tuntunan dakwah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Berdakwah di tengah-tengah berbagai aliran pemikiran, upaya peragu-raguan (tasykik), pembaratan (taghrib), peperangan pemikiran (al-ghazwu al-fikri), usaha-usaha menjauhkan pemeluk Islam dari agamanya (tab id), dan menawarkan kehidupan skuler (laa-diniyyah), memerlukan format dakwah yang lebih menarik, sesuai dengan tingkat kebutuhan sejarah dan zamannya. Dakwah dengan cara konvensional tentu tidak menarik di kalangan masyarakat modern, yang lebih maju cara berfikirnya. Tetapi kita harus yakin sesungguhnya setiap ajakan yang luhur pasti akan ada yang merespon (likulli da watin mujiib). .H.J.H.N .H.H ..H.J.m .H.H.P .K.J.P .H.J.K .H..K.K.) K... .... .... .... ....... .(. Siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. (HR Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmidzi).

Ketiga metodologi dakwah yang Qur ani diatas akan tetap berlaku menurut perkembangan zaman dan pemikiran manusia, karena pada dasarnya metode dakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, bantahan yang logis akan selalu memperoleh tempat yang layak di benak publik. Ketiga metodologi dakwah yang Qur ani diatas akan tetap berlaku menurut perkembangan zaman dan pemikiran manusia, karena pada dasarnya metode dakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, bantahan yang logis akan selalu memperoleh tempat yang layak di benak publik.

..... ...... . ..... ...... .M .... ....... . HADITS-HADITS NABI SAW ..... ....... . SEJARAH HIDUP NABI SAW .... ........ .. ....... ........ .

MENGENAL MEDAN SENI & BUDAYA .. ....... . ILMU SEJARAH .. ..... . ILMU JIWA PSIKOLOGI

.... ...... . .. .......... WAWASAN DA I GEOGRAFI ....... . ILMU AKHLAQ .. ....... . SOSIOLOGI ILMU KEMASYARAKATAN ILMU BUMI

.. ....... . ILMU POLITIK .. ..... . BAHASA DAERAH LOKAL

.. ...... ...... . ILMU PERBANDINGAN AGAMA

BAB IV BAB IV WAWASAN SEORANG DA I Ada ungkapan yang mengatakan : .H..K.P ...N.J.K.J. Yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Seorang da i yang lemah spirit dan kurang wawasannya, disamping ia tidak bisa mempengaruhi dirinya, lebih berat lagi memberikan pencerahan pada tataran obyek dakwah (mad u). Seorang da i/da iyah yang adalah diterjunkan untuk manusia (ukhrijat linnas), maka ia dituntut memiliki bekal ilmu (zaadul ilmi) yang membantunya dalam memahami seluk-beluk, karakter dasar manusia dari masa ke masa. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. (al-Hadits). Orang lain mempersepsikan sesuatu kepada kita, tergantung kepada strategi pencitraan kita. Jika kita berhasil meyakinkan orang dengan citra diri kita, mak a hal ini adalah pendukung utama dalam kesuksesan misi dakwah yang kita bawa. Inilah kendala yang terbesar dalam dakwah. Jika kita meneliti semua referensi tentang fiqh dakwah dan harakah, maka yang dijadikan fokus perhatian dalam garapan dakwah adalah da i itu sendiri, bukan massa yang akan direkrutnya. Kepribadian da i memiliki magnit (daya tarik) dan atsarun fa aal (pengaruh yang signifikan) dalam mempengaruhi orang lain. Dukungan vertikal dan horizontal (akar rumput) kepada da i tergantung kualitas hubungan (ittishal) da i kepada keduanya. Jika kita dekat kepada Allah, Dia akan menolong kita dan meneguhkan langkah-langkah kita. Demikian pula jika kita berhasil menanamkan kebaikan, birr, ma ruf di benak publik, mereka akan mendukung kita minimal lewat do anya. Sesungguhnya kalian ditolong oleh orang-orang lemah diantara kamu (al-Hadits). Orang tidak sekedar melihat idealisme kita, tetapi sejauhmana kualitas cara-cara kerja Islam kita (amal Islami) kita dalam realitas kehidupan. Orang menilai kita terhadap apa yang bisa kita berikan dan peran apa yang bisa dimainkan kepada mereka. Menurut Muhammad Abduh, dalam Tafsir al-Manaar, ada 11 bidang ilmu pengetahuan (tsaqafah) yang perlu dikuasai oleh seorang da i dalam melaksanakan tugas dakwah. Dengan pengetahuan luas akan mendukung keberhasilannya dalam mengantisipasi berbagai kendala (tribulasi) yang ditemukan di medan dakwah. Pertama, al-Quran, al-Hadits & Sirah Nabi. Seorang da i dituntut menguasai dengan sempurna kemana ummat ini akan dibawa. Ia harus faqih terhadap buku induk dakwah, yaitu al-Quran dan al .K .H .P.J

Hadits. Kemudian, ia harus mengetahui pula tangan pertama yang menerima, memberikan interpertasi dan mengaplikasikan al-Quran; mengetahui sunnah Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam; memahami sejarah perjuangan beliau dan para sahabatnya yang utama (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum); mengetahui sejarah kehidupan pengikut beliau yang setia untuk dijadikan contoh (lit-ta assi). Setelah para sahabat meninggal, adalah generasi Tabi in dan Tabi it Tabi in, setelah itu para fuqaha . Jika fuqaha tidak ada maka kita mencontoh ulama amilun (para ulama yang mengamalkan ilmunya untuk tegaknya syari at). Hadits. Kemudian, ia harus mengetahui pula tangan pertama yang menerima, memberikan interpertasi dan mengaplikasikan al-Quran; mengetahui sunnah Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam; memahami sejarah perjuangan beliau dan para sahabatnya yang utama (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum); mengetahui sejarah kehidupan pengikut beliau yang setia untuk dijadikan contoh (lit-ta assi). Setelah para sahabat meninggal, adalah generasi Tabi in dan Tabi it Tabi in, setelah itu para fuqaha . Jika fuqaha tidak ada maka kita mencontoh ulama amilun (para ulama yang mengamalkan ilmunya untuk tegaknya syari at). Ilmu pengetahuan ini adalah wawasan tentang keadaan obyek dakwah (mad u). Disini mencakup iklim, pengalaman, kebiasaan, pendidikan mereka. Ketika Rasulullah meninggal, para sahabat berselisih dalam menentukan siapa yang berhak menggantikan beliau (khalifah). Setelah dua hari mengadakan rapat secara maraton, akhirnya disepakati Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah shalla-llahu alaihi wa sallam. Sekalipun semula ada suara yang menentang pilihan itu, tetapi pada akhirnya semua golongan dan etnis menerima sahabat yang digelari ash-Shiddiq itu. Semuanya mengetahui bahwa sahabat senior yang menemani Nabi di Gua Tsur itu memahami secara mendalam adat istiadat semua kabilah Arab. Abu Bakar tidak sekedar hafal nama-nama mereka, tetapi memahami perbedaan perangai mereka secara mendetail. Seperti perumpamaan kita sekarang, mengetahui watak orang Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bugis, Banjar, dll. Ketika timbul pemberontakan di mana-mana, sehingga beberapa orang daerah yang jauh menyatakan lepas dari komando pusat pemerintahan, dan mendakwakan dirinya sebagai Nabi sepeninggal Rasulullah, yaitu Musailamah al-Kadzdzab, al-Aswad al- Ansi, Sajjah binti al-Harits dan Malik bin Nuwairah. Abu Bakar dengan berani dan tegas memadamkan api pemberontakan itu, sekalipun Umar bin al-Khaththab yang dikenal pemberani itu masih majumundur. Wawasan Abu Bakar tentang etnologi (ilmu etnis) suku-suku Arab itu yang mendukungnya, sehingga berhasil meredam gejolak itu dengan sukses. Beliau mengerti kabilah mana yang harus ditundukkan dengan paksa, diplomasi dan gertak sambal. Ini dalam dakwah dikenal dengan ilmu etnologi. Ketiga, Ilmu Sejarah. Seorang da i harus mengetahui secara global sumber ilmu sejarah. Dari mana munculnya kerusakan akhlaq, adat istiadat yang mengotori kecerdasan berfikir setiap bangsa. Mengapa suatu bangsa itu maju berkembang, kemudian tenggelam ditelan oleh zaman. Al-Qur an sering mengungkapkan sejarah timbul dan tenggelamnya ummat sebelum kita. Keempat, Ilmu Jiwa. Ilmu ini penting untuk menghadapi kondisi kejiwaan seseorang atau kelompok. Seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain hanya menonjolkan ilmu tanpa mendalami kejiwaannya akan menemui kegagalan.

Seorang professor di Perguruan Tinggi belum tentu berhasil mengajar orang yang buta budaya dan buta aksara. Ia mungkin wawasannya luas, tetapi belum tentu mengetahui kondisi pendengarnya. Dengan mengetahui heterogenitas obyek dakwah, seorang da i akan menyampaikan misi dan visinya dengan tepat, bijaksana. Itulah sebabnya dikatakan, Ceramailah manusia sesuai dengan kadar pemikirannya. Seorang professor di Perguruan Tinggi belum tentu berhasil mengajar orang yang buta budaya dan buta aksara. Ia mungkin wawasannya luas, tetapi belum tentu mengetahui kondisi pendengarnya. Dengan mengetahui heterogenitas obyek dakwah, seorang da i akan menyampaikan misi dan visinya dengan tepat, bijaksana. Itulah sebabnya dikatakan, Ceramailah manusia sesuai dengan kadar pemikirannya. Seorang da i akan merintis dakwah di lokasi tertentu, sudah tentu ia harus mengetahui peta dakwah yang akan menjadi garapan dan lahan dakwanya. Ia harus mengetahui secara garis besar tata kota medan dakwah yang akan diterjuni. mengetahui mana sungai dan pegunungannya, bagaimana tabiat dan iklimnya. Berbekal pengetahuan ini para sahabat dahulu bisa berhasil dalam penaklukan beberapa negeri (futuhatul bilad). Imam Syafi i berubah fatwanya setelah pindah dari Baghdad ke Mesir, karena perbedaan kondisi secara keseluruhan kedua negeri itu. Pengaruh sungai, padang pasir, adat istiadat, sehingga fatwa di tempat tinggalnya yang pertama tidak berlaku di kediamannya yang baru. Oleh karena itu, beliau dikenal mempunyai Qaul Qadim (fatwa lama) dan Qaul Jadid (fatwa baru). Sebab, keadaan di Irak berbeda dengan kondisi di Mesir. Keenam, Ilmu Akhlaq. Ilmu akhlaq ini mengupas tentang perbuatan yang tercela dan terpuji. Tetapi akhlaq ini tidak sebatas pengetahuan tetapi perlu diperagakan di medan kehidupan. Keteladan da i lebih banyak menolong keberhasilannya dari pada wawasannya. Sekalipun ilmu seorang da i sundhul langit (setinggi langit), tetapi tidak dibarengi dengan akhlaq yang baik, ilmu itu akan menjadi bumerang baginya (hujjatun alaihi). Banyak da i yang gagal karena persoalan budi pekerti. Sebab, pendapat umum (public s opinion) mengatakan bahwa penyeru kebaikan itu terkesan tidak boleh salah. Da i harus lebih baik dari pada mud unya. Sekali lancung ke ujian, selamanya orang tidak akan percaya lagi, meminjam pepatah Bahasa Indonesia. Ketujuh, Ilmu Sosiologi. Ilmu masyarakat adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang hidup dan selalu mengalami perkembangan yang dinamis. Sebab ia mengkaji dan menyelidiki sebab-sebab kemajuan dan kemunduran suatu bangsa; timbul tenggelamnya masyarakat dari masa nomaden (badawi) sampai menjadi masyarakat yang berbudaya (madani); mengapa masyarakat berkembang, kemudian layu sebelum berbuah. Ilmu sosiologi berkaitan erat dengan ilmu sejarah dan akhlaq, bahkan bersumber dari keduanya. Ada yang mengatakan bahwa sejarah itu akan berulang. Yakni perangai serta tingkah laku manusia akan berulang. Orang-orang dahulu bisa jaya karena komitmen dengan nilai-nilai moral, dan jatuh karena mengabaikan nilai idealisme itu. Bapak sosiologi Islam adalah Ibnu Khaldun.

Kedelapan, Ilmu Politik. Kedelapan, Ilmu Politik. Kesembilan, Lughatul Qaum (bahasa obyek dakwah). Menguasai bahasa daerah tempat berdakwah diperlukan supaya dapat menyelami lubuk jiwa yang mempunyai bahasa tersebut. Bagaimanapun alimnya seseorang tetapi tidak mengetahui bahasa pendengarnya bagaikan orang yang bisu. Sehingga kamunikasi antara keduanya tidak lancar. Orang Arab mengatakan, Barangsiapa yang mengetahui bahasa kaum, niscaya ia terlepas dari makar-nya. Kesepuluh, Ilmu Kesenian dan Kebudayaan. Pengetahuan akan seni dan budaya obyek dakwah akan membekali seorang da i untuk tidak bersikap isti jal (gegabah) dalam menentukan hukum seni dan budaya. Jika persoalan ini tidak dikuasai bisa saja ia menjadi tersudut dalam pergaulan masyarakat hanya karena persoalan yang tidak prinsip. Ketidaktahuan da i dalam masalah kesenian dan kebudayaan setempat secara mendalam, bisa jadi menjadi batu sandungan tersendiri dalam membangun keterbukaan dengan mereka. Sehingga hanya persoalan sepele menjadi problem yang serius. Kesebelas, Ilmu Muqaranatu al-Adyan (illmu perbandingan agama). Mengetahui pokok-pokok perbedaan agama-agama di dunia ini penting, agar wawasan da i itu berkembang. Islam itu tidak dimonopoli satu madzhab dan satu ummat saja, tetapi orang yang berbeda dengan kita juga merupakan lahan dakwah yang strategis. Sesuai dengan karakteristik Islam yang kaffatan lin-nas dan rahmatan lil- alamin, maka seorang da i harus memiliki persepsi bahwa ia sesungguhnya ditugasi oleh Islam untuk mengajak ke semua lapisan etnis, suku, bangsa, aliran. Da i tidak sekedar pemimpin ummat Islam, tetapi pemandu manusia semuanya menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Akhirnya, da i itu akan sukses bergaul tidak saja di masyarakat homogen, tetapi berhasil pula berinteraksi dengan masyarakat yang heterogen dan pluralistik. Dengan bekal ilmu tersebut seorang da i akan luas pergaulannya, tidak eksklusif. Kehadirannya diterima oleh semua unsur dan golongan di masyarakat. Rasulullah sendiri berhasil menaklukkan hati masyarakat Arab, karena sejak masa pemudanya mereka memberikan gelar kehormatan kepadanya al-Amin (dapat dipercaya), setelah beliau memimpin proyek renovasi Ka bah karena serangan banjir.

Keluasan ilmu sangat mempengaruhi keberhasilan da i dalam melaksanakan tugas di medan dakwah. Syekh Abdul Qadir al-Jailani bisa menaklukkan hati penduduk yang mayoritas bromocorah karena keluasan ilmunya. Setiap pertanyaan yang diajukan kepada beliau dijawab dengan jelas dan tuntas. Jawaban yang beliau berikan menghilangkan keraguan mereka. Keluasan ilmu sangat mempengaruhi keberhasilan da i dalam melaksanakan tugas di medan dakwah. Syekh Abdul Qadir al-Jailani bisa menaklukkan hati penduduk yang mayoritas bromocorah karena keluasan ilmunya. Setiap pertanyaan yang diajukan kepada beliau dijawab dengan jelas dan tuntas. Jawaban yang beliau berikan menghilangkan keraguan mereka. df

.... ....... . . PAKET VI Prinsip Jamaah .

..... ...... ........ .... ...... ........ .H .......... ........AQIDAH .......IBADAH ...........SISTEM KEHIDUPAN .................... ... ...........Umat yang patuh ...... -.......Kepemimpinan ....... ..... ....... ..Syari ah Aturan main ...... -... ..Kawasan yang Islami

Penduduk

Prajurit

BAB I BAB I PRINSIP JAMAAH Surat al-Fatihah ayat 1-7 .K.J .H.J.H.H.J .H.H.J.H.J.K ..J.P.K.J .H.H .J.K.J Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada-MU lah kami menyembah dan hanya kepada-MU lah kami mohon pertolongan.Tunjukilah kami jalan yang lurus. (Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat. Makna umum surat al-Fatihah Jika al-Fatihah adalah pembuka kitab al-Qur an (fatihatul Kitab), itu berarti segala kandungan dan makna al-Qur an telah terangkum di dalamnya. Tema utama al-Qur an berkisar pada masalah aqidah, ibadah, dan manhaj hayah sistem kehidupan . Dalam surat al-Fatihah dimulai dengan menyebut tema aqidah, yaitu al-hamdu lillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maaliki yaumid-diin. Selanjutnya yang kedua, bertemakan ibadah, yaitu iyyaka na budu wa iyyaka nasta in. Serta ketiga, mempunyai tema manhaj hayah, yaitu ihdina ash-shiraathaa al-mustaqim, dan shiraatha al-ladziina an amta alaihim ghairi al-maghdhuubi alaihim wa laadh-dhaallin. Pertama, al-Qur an mengajak kepada aqidah, lalu ibadah dan selanjutnya minhaj hayah. Dalam al-Fatihah kita dapatkan ketiga kandungan tema ini datang secara berurutan sekaligus. Dalam ajaran Islam, tema aqidah bukan semata-mata konsumsi otak, tetapi harus melahirkan hasil, berbekas, diwujudkan dengan melaksanakan kewajiban. Ketika mengenal Allah memiliki sifat rububiyah, rahmat, hisab, maka semua itu mengharuskan untuk beramal. Bertolak dari sini, surat al-Fatihah dimulai dengan pujian kemudian mengajarkan ibadah, meminta pertolongan, meminta hidayah agar selalu di atas jalan lurus. Surat ini juga memperkenalkan Allah dan sifat rububiyah-Nya sekaligus menunjukkan posisi kita, yaitu beribadah kepada-Nya. Poros gerak ibadah itu ialah memuji Allah al-hamdulillah, beribadah kepada-Nya, meminta pertolongan dan memohon agar konsisten berjalan di atas sistem yang digariskan-Nya. ..H ...N.J.H.K ...N.K.J..K .K.H.K .H.J. .K ..K ...N.J.H.K ...N.K.J..K ..J.H.J.KP.K .S.H ..J.H..H.K.J ...S.J..K .K.N..H .H.J.P.P .K.H .N..H .H.J.H.K.J..P K..J.K.H ....S..H.H ..J.P.J. H.K.J..H .K..H.H ..N.K.J. .H.H ...N..S.J. .H.J .K.J

Inti ajaran Islam itu adalah ma rifatullah. Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai Rabb (pendidik alam) dan Malik (pemilik), al-Mu in (penolong) dan alHadi (pemberi hidayah). Asas aqidah adalah iman kepada Allah (rabbul alamin) dan hari akhir (maaliki yaumi ad-diin). Kemudian asas ibadah adalah (iyyaka na budu). Kata ganti iyyaka dikedepankan atas kerja, fi il, tentunya memberi konotasi hanya itu. Dan asas berjalan menuju Allah (thariq ilallah), adalah teladan yang baik yang telah dicontohkan para Nabi, shiddiqin, syuhada , dan segenap orang shalih. Al-Fatihah juga secara eksplisit memberikan isyarat kepada sumber penyimpangan, inhiraf, teladan jahat orangorang sesat. Inti ajaran Islam itu adalah ma rifatullah. Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai Rabb (pendidik alam) dan Malik (pemilik), al-Mu in (penolong) dan alHadi (pemberi hidayah). Asas aqidah adalah iman kepada Allah (rabbul alamin) dan hari akhir (maaliki yaumi ad-diin). Kemudian asas ibadah adalah (iyyaka na budu). Kata ganti iyyaka dikedepankan atas kerja, fi il, tentunya memberi konotasi hanya itu. Dan asas berjalan menuju Allah (thariq ilallah), adalah teladan yang baik yang telah dicontohkan para Nabi, shiddiqin, syuhada , dan segenap orang shalih. Al-Fatihah juga secara eksplisit memberikan isyarat kepada sumber penyimpangan, inhiraf, teladan jahat orangorang sesat. Tema ibadah didahulukan atas isti anah (memint tolong) karena mendahulukan wasilah (ibadah) sebelum masuk wilayah isti anah, memperbesar peluang adanya pengabulan (ijabah). Kata isti anah mencakup seluruh bentuk pertolongan yang diinginkan Allah. Ihdina adalah penjelasan dari permintaan ma unah (pertolongan). Seakan-akan manusia meminta hakikat pertolongan yang diinginkannya, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus mustahil dapat terwujud tanpa pertolongan Allah. Realisasi dari permohonan itu bisa didapatkan dengan ibadah. Tiada ibadah tanpa ma rifah. Ma rifah yang tidak berorientasi pada penujuan segala pujian kepada Allah adalah ma rifah yang pincang. Bila seorang hamba mendapatkan nikmat berkata al-hamdulillah. Jika merasakan goncangan membaca iyyaaka na budu wa iyyaka nasta in. Al-Fatihah menyebutkan dengan ungkapan jama , iyyaaka na budu wa iyyaaka nasta in serta ihdina ash-shirath al-mustaqim , ini menegaskan prinsip seorang muslim wajib menjadi bagian dari jamaah kaum muslimin dan bahwa tarbiyah Islamiyah dan dakwah Islamiyah (pada surat alMuddatsir) harus berbentuk tarbiyah jama iyah. Dan surat al-Fatihah ini menjelaskan dua jalan. Jalan orang yang diberi nikmat dan jalan yang dimurkahi Allah dan tersesat. Allah telah menjelaskan orangorang yang telah diberi nikmat. .HH ..J.H.H ..P .H.H.J.K.J .H ...H.S.S.J.K.J.H ...H..H..H.K ...H.N..K.K.J. .K.H ...N.K.S.J .H.P.H.J.K.H .H.H ..N.K.J ..)....:69( Maka mereka itu akan tinggal bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yang terdiri dari golongan Nabi, shiddiqin, para syuhada dan orang-orang shalih. (QS an-Nisa :69).

df df I MEMBANGUN MASYARAKAT ISLAMI DENGAN SPIRIT ALFATIHAH Kalau pada surat-surat sebelumnya, Allah mengenalkan diri-Nya dengan Rabb ; mengenalkan sifat dan perbuatan-Nya, maka pada surat Al-Fatihah ini Allah mengenalkan diri-Nya dengan jelas, yaitu Allah . Nama Allah telah mencakup nama Dzat-Nya dan perbuatan-Nya. Allah disini meluruskan Allah yang diyakini masyarakat Jahiliyah. Kaum musyrikin beranggapan bahwa Allah memiliki hubungan tertentu dengan Jin. .H.H.P.H.J ..H.J.H.P .H.H.J.H ..J.K.N.K .H.H. ...).... .:158( Dan mereka adakan (hubungan) keturunan antara Allah dan antara jin. ash-Shaffat : 158). Mereka juga beranggapan bahwa Allah memiliki anak-anak wanita. .H.H.H.J.H..P.J.H..P.J.K..J.H.K.J.H ..H.N.H.H .K.H ..J.H.H.K.H.K .K.H.. ..).... .: 40( Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki sedang Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan diantara para malaikat. (QS alIsra : 40). Mereka juga menganggap bahwa mereka tidak bisa berkomunikasi langsung kepada-Nya sehingga para malaikat dan berhala-berhala perlu disembah sebagai perantara antara manusia dengan Allah. .N..H.K.J.H ..N.H.P.J ..K.J.P.J.K.K .H.K.J.H..H .H ..H.J.P.P.P.KJ..KN ..P.H.S.P. J.H ...K.H ..K ..PJ.H ...).. .: (3 Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata) : Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. (QS az-Zumar : 3). Pada surat al-Fatihah ini Allah secara jelas mendelegasikan sebagian tugas-Nya kepada manusia sebagai wakil-Nya untuk mengelola alam raya (rabbul alamin). Jadi posisi kita pada surat ini dilegalkan membawa nama (asma) dan sifat (simah) Allah. Bismillahirahmanirrahim. Dengan pendelegasian sebagian tugas kekhalifahan ini, manusia sebagai hasil tarbiyah dan da wah diarahkan oleh sebuah kepemimpinan untuk membumikan pesan-pesan langit pada realitas kehidupan. Aspek sosial, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. (QS

Karena yang ditekankan al-Qur an bahwa disamping manusia tercelup (tershibghah) dengan al-Qur an (ahl), juga perlu diwujudkan nilai luhur itu dalam sebuah kawasan (al-qaryah). Sehingga bumi ini dihuni oleh hamba yang menjadikan Allah sebagai Tuhan. Inilah yang disebut dengan lingkungan yang Islami (al-bi ah al-Islamiyah). Masyarakat Islam adalah masyarakat yang melaksanakan Islam, secara aqidah dan ibadah, secara syariat dan sistem, secara budi pekerti dan tingkah laku. Kebalikannya adalah masyarakat jahili. Masyarakat Islami tidak sekedar komunitas yang menamakan dirinya Islam sedangkan syariat Islam tidak merupakan hukum di dalamnya, sekalipun ia shalat, berpuasa, zakat dan melakukan ibadah haji. Bukan pula yang menciptakan suatu jenis Islam khusus untuk dirinya sendiri selain dari ketetapan Allah Yang Maha Suci dan diterjemahkan oleh sunnah Nabi. Masyarakat jahili adalah masyarakat yang menjadikan Allah tidak berdaulat di bumi, sekalipun secara ritual disembah secara rutin. Jika Allah hanya berkuasa di langit dan tidak diberi wewenang untuk mengatur bumi yang nota-bene milik-Nya, adalah bentuk lain masyarakat jahili. .H.P.H ..N.K.J..K ...N.H..K .H.K.. ..H.K .J.H.J.KH.K. .. ..)... .:84( Dialah (Allah) yang menjadi Tuhan di langit dan bumi. (QS az-Zukhruf : 84) K..K ..J.P.J.P .K.KN.K .H.H.H ..N .H.J.P.P..J .K.KN ..N..P .K.H.H ...S.J.P ..J.H. S.) P... .:40( Hukum itu hanyalah kepnyaan Tuhan. Ia telah memerintahkan kepada kamu agar jangan menyembah orang lain selain Ia sendiri. Itulah agam yang lurus. (QS Yusuf : 40). df

BAB III UNSUR-UNSUR MASYARAKAT ISLAMI Ada beberapa komponen penting yang menjadi persyaratan terwujudnya masyarakat Islami. Pertama, kawasan, wilayah, teritorial yang kondusif (al-bi ah, al-qura). Lingkungan yang kondusif sangat mendukung terlaksananya ajaran Islam. .H..P.J ..H.H .J.H.P.J.H.J.P ..K ..H.K.H..H.P.H..K.P.J ..K.J Bukankah bumi Allah itu luas, kemudian kalian berhijrah di dalamnya. an-Nisa : 97). Kedua, ummat (al-ummah, ahl). ..HJ.H.P.J.K.J.P.PJ..N.. .H.J.P.J.H ..K.H ..J.H.J.K .H.H.J.P.P.J.H .K..J.H.J.P.J .K .H.H.J.H.J.H .H.K ..J.P.J.H. (97 .H ...)... .: (104 .)......: Hendaklah diantara kamu segolongan yang mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran. (QS Ali Imran : 104). .P.J.P.J.H.J.PH ..N.Pm ..J.K.H.J..K.N..K .H.J.P.P.J.H .K..J.H.J.P.J.K .H.H.J.H.J .H .H .K ..J.P.J.H.) K.. (110 .....: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma ruf, dan mencegah dari yang munkar. (QS Ali Imran : 110) .H.H.K.H.H .H..HJ.H..P.PJ..N. .H.H. Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan (umat Islam), umat yang adil dan pilihan. (QS al-Baqarah : 143) Ketiga, syariat (asy-syari ah, aturan). (143 ...)... .: .P.N .H..HJ.H..H .H.H ..H.K.J.H.m .K.H .J.H.J.K .H..N.K.J (QS

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari at (peraturan) dari urusan (agama), maka ikutilah dia. (QS al-Jatsiyah : 18) (18 .H ...).... .: .K.N ..H.J..HJ.H .H.K. .J.H ..J.K.H..H .K..J.H.S .K.H.J.P.H .H.J Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. (QS an-Nisa : 105) Keempat, kepemimpinan (al-imamah). Ummat yang telah terbina dengan dakwah dan tarbiyah perlu dikelola, dipandu, dan diarahkan oleh sebuah kepemimpinan. Diawali dari kepemimpinan yang bersifat mikro (al-imamah ash-shughra), menuju kepemimpinan yang bersifat (105 .H ...N..K .K.H ..H..H.H ..P .).... .:

makro (al-imamah al-kubra). Keduanya harus sama-sama diprioritaskan. Tidak boleh dipisahkan. Kepemimpinan mikro seharusnya melahirkan kepemimpian makro. Jika keduanya dipisahkan, akan masuk pada perangkap sekulerisme. makro (al-imamah al-kubra). Keduanya harus sama-sama diprioritaskan. Tidak boleh dipisahkan. Kepemimpinan mikro seharusnya melahirkan kepemimpian makro. Jika keduanya dipisahkan, akan masuk pada perangkap sekulerisme. a) Memakmurkan (i mara) dan mengatur urusan keduniaan (siyasatud dunya) b) Melaksanakan syariat, memelihara agama (hirasatud din) Dua tugas yang bersifat keagamaan (diniyah) dan sekaligus keduniaan (dunyawiyah) . Menegakkan qadha syar i dan qadha kauni adalah amanah dan taklif (tugas) kekhalifahan dari Allah. Ini adalah kebutuhan primer kemanusian (dharurah basyariyah), dan tuntutan keagamaan (hajah syar iyah). Jika tidak dilaksanakan akan terjadi kekacauan, chaos (fitnah). Di dalamnya akan dihuni oleh manusia hipokrit (split personality), munafik. Manusia yang rajin beribadah mahdhah, tapi di luar masjid melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi doanya. Amanah kekhalifahan ini dijelaskan dalam firman Allah : .H.H.H . .P ..N.K.J.H .H.H.P.J ..K.J.P.J.H.H.P.K .... .N..K.H..K .H.H.J.H.K.J.H. N.P.J. .K .J.H.J.K .H.H. .H.H ..H.P.J.H.H.P.H.H.S.N.P.J.K.J.H.J. .H.P.P ..N.K ...J . ...).. .: .H .K.J.H.K.J.K.J.H.H .P.H.S.H.N .H.P.J.K.J ..J.H.H.J.H ..N.K.J .H.K.J.K.J.H.J. ..H.J.P.P.J.H.K.J .H.H .P.J.K.P.J Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benarbenar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. (QS an-Nuur : 55). (55 .H .K.J.H.J .H.P.H ..N.K.J.H.H.H.P.J.H.H .K.H .J.H.J.K .).... .:165( Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. An am : 165). (QS al-

Untuk membumikan amanah kekhalifahan, Allah telah membuat model struktur yang Islami, bertugas mewujudkan kerajaan Allah (mulkiyatullah) di bumi secara efektif dan efisien. Struktur yang baik dan berfungsi secara benar akan mewujudkan kultur masyarakat yang baik. Dengan kultur yang baik, dilakukan

secara kolektif merupakan media yang fashih untuk perbaikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam intitusi masyarakat yang paling kecil, jika pola kepemimpinan di dalamnya tidak berfungsi dengan baik, maka tugas penegakan nilai-nilai Islami dalam keluarga akan mengalami hambatan. Suami adalah qawwam (pemimpin) dan anggota keluarga adalah sebagai makmumnya. Salah dalam penempatan struktur ini akan terjadi fitnah (chaos).

Orang-orang yang mendampingi ulil amri adalah orang yang ahli dalam memilah-memilih persoalan dan mencarikan solusinya. Disini harus diisi oleh orang yang alim pada bidangnya masing. Seperti dalam struktur shalat jama ah, di belakang imam adalah orang yang pandai (ulin nuha). Jika sewaktuwaktu imam batal karena udzur syar i, maka makmum di belakangnya pantas segera menggantikannya. Menjadi rakyat tanpa melalui seleksi, karena kita otomatis menjadi rakyat. Sebaliknya seorang pemimpin itu hadir lewat seleksi yang ketat yang dilakukan oleh sebuah komunitas tertentu. Jika dalam sebuah kelompok seseorang memiliki kualitas yang lebih, tentu akan terpilih dengan sendirinya untuk dijadikan wasit (penengah). Ibnu Khaldun mengatakan : .H.J.K.J.P .P.P.K .J.K.J.K .P.P.K ..J.K.H..H.K Perubahan moralitas bangsa berbanding lurus dengan kesiapan untuk berubah (menuju kebaikan) di kalangan elit. Ada ungkapan yang mengatakan : ...N.K.N.P .H.H ..K.J .P.N.K .H..K.. .K.H.J .K .K.H.K.K Agama rakyat tergantung kepada kualitas keagamaan rajanya. ALLAH SWT Al-Qur an RASULULLAH SAW As-Sunnah ULIL AMRI ULAMA AHLUL HALLI WAL Ad-Dustur Al-Qanun DIWAN AL- IMARAH Dewan Tanfidziyah Dewan Pelaksana SIYASATUD DUN-YA WA HIRASATUD DIEN Mengelola Dunia & Memelihara Agama AL-UMMAH Masyarakat df

AQDI

... .... .... . ... .... .... .i .... ... .... .. . Melaksanakan hukum Allah .... ... ........ . Ukhuwah sesama muslim ..... .. ..... . Musyawarah

.... ....... ...... . KARAKTERISTIK MASYARAKAT ISLAM ....... ........... . Mengembalikan putusan atas ikhtilaf kepada ulil amri ........... ...... . Saling menasihati dengan kebenaran & kesabaran ....... ... ........ ....... . Membuat perjanjian mengatur .... ..... . Terbangunnya struktur kekuatan mengantisipasi ancaman

.. .. . .. .. .k .... . . Beraktifitas dengan penuh keikhlasan ......... . Bersifat universal ..... ...... . Menebarkan kasih sayang ..... ..... . Berorientasi pada akhirat ... .... . Mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT ... ...... . Mengharap bantuan hanya dari Allah SWT .... ...... ........ . Berpedoman pada Manhaj Islami ... ......... ...... . Meneladani figur publik yang baik .. ...... ...... . Menghindari murka Allah SWT . ....... . KULTUR MASYARAKAT AL-FATIHAH Menghindari kesesatan

BAB IV PAKET AL-FATIHAH Mayarakat Islami adalah komunitas yang tergambar dalam sebuah kawasan (al-qura, al-bi ah), didukung oleh ummat yang taat (al-jundiyah al-muthi ah, ahlu), dipandu oleh kepemimpinan (al-qiyadah, al-imamah), dengan aturan main dari al-Qur an, untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi; agar rahmat Islam menyebar kepada semua yang berhak (kaffatan linnaasi wa rahmatan lil alamin). Bismillah, dengan membawa nama Allah . Rabbul alamin dan Maliki yaumiddin, menegakkan amanah kekhalifahan untuk mengelola dunia dan menjaga agama . Shirat al-mustaqim, al-manhaj ar-rabbani yakni al-Qur an dan Sunnah Rasul . An amta alaihim, para Nabi, shiddiqun, syuhada , shalihun diatas manhaj rabbani . Al-magdhub alaihim dan adh-dhaallin, diatas manhaj jahili . Tafsir al-Fatihah Bismillah, dengan asma Allah , minallah, billah, ilallah (dari Allah, dengan cara Allah, menuju Allah). Al-hamdulillah, ketulusan niat . Rabb, merawat, mendidik, mengembangkan, meningkatkan kualitasnya . Ar-Rahman, kasih kepada seluruh makhluq . Ar-Rahim, sayang kepada orang-orang mukmin . Malik, hak menghalalkan dan mengharamkan . Yaumuddin, Hari kiamat, pembalasan . Iyyaka na budu, al-ibadah, semua aktifitas lahir dan batin yang diridhai dan dicintai Allah . Iyyaka nasta in, mohon pertolongan Allah . Ihdinash shirat al-mustaqim, petunjuk, arahan, bimbingan . Shirat almustaqim, jalan yang lurus, tidak ada penyimpangan syubhat dan syahwat di dalamya, yakni al-Islam, al-Qur an, al-Hadits atau al-Manhaj al-Islami . Shirat alladzina an amta alaihim, Nabi, shiddiqun, shalihin, syuhada , berada pada manhaj Islami . Ghoir al-maghdhubi alaihim wa laa adh-dhaallin, Yahudi, Nasrani, berada pada manhaj jahili. Karakteristik masyarakat Islami 1. Otoritas kekuasaan Ulil Amri dari orang-orang beriman (tha atu ulil amri). (QS an-Nisaa : 59). 2. Otoritas kekuasaan melaksanakan hukum Allah (al-hukmu bima anzalallaahu) (QS al-Maidah : 49). 3. Terjalinnya ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim (al-ukhuwwatu bainal muslimin) (QS al-Hujurat : 15). 4. Bermusyawarah dalam memecahkan persoalan (asy-syura fii al-umur) (QS asy-Syura : 38).

5. Lembaga kepemimpinan memutuskan masalah kontroversial (raddul ikhtilaf ilaa ulil amri) (QS an-Nisa : 83). 6. Saling menasehati dengan kebenaran dan sabar (at-tawashi bil haqqi wa bi ash-shabr) (QS al- Ashr : 3) 7. Membuat perjanjian yang mengatur hubungan antara muslim dan non muslim (al-mu ahadah bainal muslimin wal kuffar) (QS al-Fath : 29; alMaidah : 54). 8. Terbangunnya struktur kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman (i dadul quwwah) (QS al-Anfal :60) Kultur (budaya) masyarakat Al-Fatihah Bismillah Membawa nama Allah, dituntut beramal yang memiliki kualitas excellent. Al-hamdulillah Beraktifitas dengan penuh keikhlasan. Ar-Rahman ar-Rahim Menebarkan rahmat dan kasih sayang. Rabbul alamin Bersifat universal. Maliki yaumiddin Berorientasi pada akhirat. Iyyaka na budu Mengabdikan diri hanya kepada Allah. Iyyaka nasta in Mengharap bantuan Allah. Ihdinash shirathal mustaqim Berpedoman pada manhaj ilahi. Shiratha alladzina an amta alaihim Meneladani orang-orang yang baik. Ghoiril maghdhubi alaihim Menjauhi murka Allah Wala adh-Dhaallin Menjauhi kesesatan. Wallahu a lam bish-shawab. df

SINOPSIS TAHAPAN TURUNNYA AL-QURAN DALAM GERAKAN Tujuan Perubahan .... ....... .Tahapan Perubahan .... ....... .Langkah Perubahan .... ....... .Nama Surat .. ...... .Sosialisai & pembekalan ilmu, wawasan (al-i laam, tazwidul ulum wa ats-tsaqafah) Tabligh (at-tabligh) Dari kebodohan menuju ma rifat (minal jahalati ila al-ma rifah) Al- Alaq Ishlahun nafsi (memperbaiki diri) Pembekalan Manhaj Qurani (tarbiyah Qur aniyah) At-ta lim (pengajaran) Dari ma rifat menuju Fikrah Qur ani (minal ma rifah ila al-fikrah al-Qur ani) Al-Qolam Ishlahu al-bait (memperbaiki rumah tangga) Menggerakkan ibadah secara istiqomah (at-tahridh ala al- ibadah al-mustamirrah) Pembentukan (screening) kader (takwinur rijal) Dari fikrah menuju pemberdayaan ruhani (minal fikrah ila at-tarbiyah arruhiyah) Al Muzzamil Irsyadul mujtama (membimbing ummat), sab-han thawilan Merapikan shaf (tauhid ashshaff), mengatur kinerja (tansiq al-amal), evaluasi gerakan (riqobat al- amal), lewat syura, mu tamar, dll. Penataan (tanzhim) Dari tazkiyah menuju harakah dakwah (minat tazkiyah ila alharakah) Al-Muddatsir Ishlahul hukumah (memperbaiki pemerintahan yang ada) Pelaksanaan kehidupan Islami dalam segala aspeknya (tanfidzu al-hayat al-Islamiyah fi nawaahi al-hayat); Memulai program surat adh-Dhuha dan kelengkapan infra strukturnya, sehingga kelak menegara. Pelaksanaan (tanfidz), munculnya ahli pada bidang masing-masing; ekonom, pendidik, politikus, intelijen, ulama, zu ama Dari gerakan dakwah menuju masyarakat Islami (min al-harakati ila al-mujtama al-Islami), intervensi kepada kekuasaan yang ada (menjadi anggota legislatif) Al Fatihah

Iqomatu ad-daulah (menegakkan kerajaan Allah di bumi)

DAFTAR PUSTAKA Ash-Shabuni, Muhammad Ali. Shafwatut Tafasir. Tanpa tahun. Darul Kutub Al Islamiyah, Jakarta. Ahjad, Ustadz Najih, At-Tibyan Fi Al-Ahkam Al- Amaliyah, Ponpes Maskumambang, Gresik. Ahmad Karzun, Dr. Anis. Adab Thalibil Ilmi, Dar Nurul Maktabah, Jeddah. Al-Ghazali, Syekh Muhammad. Aqidatu Al-Muslim. Al-Maktabah Al-Faishaliyah. Al-Ghazali, Syekh Muhammad. Jaddid Hayatak, Darul Fikr, Beirut. Al-Jazairi, Syekh Abu Bakar Jabir. Aqidatul Mukmin, Darul Fikr, Beirut. Al-Jazairi, Syekh Abu Bakar Jabir. Minhajul Muslim, Darul Fikr, Beirut. Al-Maqdisi, Al-Hasani, Fathurrahman Li Thalibi Ayat Al-Qur an. Maktabah Dahlan, Indonesia. Al-Qardhawi, Dr. Yusuf. Madkhal Li Dirasati Asy-Syari ati Al-Islamiyyah, Maktabah Wahbah, Kairo. Al-Qardhawi, Dr. Yusuf. Tarbiyah Hasan Al-Banna dalam Jama ah Al-Ikhwan AlMuslimun, Rabbani Press. Al-Qaththan, Manna Khalil. Mabahits Fi Ulum Al-Qur an. Mansyurat Al- Ashr AlHadits. Beirut. Al-Wasyli, Abdullah bin Qasim, Syarah Ushul Isyrin, Menyelami Samudera 20 Prinsip Hasan Al-Banna, Era Intermedia, Solo. Ash-Shabuni, Muhammad Ali. Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir. Darul Fikr. Beirut, Libanon. Az-Zubi, Mahmud. Hal Satasquthu Amrika Kama Saqathat As Suviyeti. Bin Hasan bin Aqil bin Aqil Syarif, Shalih Tak Berdayaguna, Rabbani Press. Jakarta . Bin Muhammad Al-Buraikan Abdullah Al Buraikan, Dr. Ibrahim. Al-Madkhal Li Dirasati Al- Aqidah Al-Islamiyah ala Madzhabi Ahlis Sunnah Wal Jama ah. HAMKA, Prof. Dr. Pelajaran Agama Islam. Bulan Bintang, Jakarta. HAMKA, Prof. Dr. Tafsir Al-Azhar. Pustaka Panjimas. Jakarta. Izzah Darwazah, Muhammad, At-Tafsiru Al-Hadits, Assuwaru Murattabah Hasban Nuzul. Darul Ihya Lil Kutubi Al- Arabiyyah, Isa Al-Babi Al-Halabi wa syirkaahu. Qardhawi, Syekh Dr. Yusuf. Al-Mubasysyirat Bi-ntishari Al-Muslimin. Quthub, Sayyid. Ma alim Fi Ath-Thariq. Rasyid, MA, Dr. Daud. Islam Dalam Berbagai Dimensi. Gema Insani Press. Jakarta. Sabiq, Sayid. Fiqh As-Sunnah. Darul Fikr, Beirut Shihab, Muhammad Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Oktober 2003. Sya ban 1424 H.

Penerbit Lentera Hati. Suar, Marwan bin Nuruddin. Mukhtashar Tafsir ath-Thabari. Darul Fikr. Beirut, Libanon

Tahmid, Lc, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Menuju Jama atul Muslimin, Telaah Sistem Tahmid, Lc, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Menuju Jama atul Muslimin, Telaah Sistem . Team Penulis, Panduan BerIslam, Departemen Dakwah, Dewan Eksekutif Hidayatullah. Thanthawi, Syekh Ali. Ta rif Am Bid Din Al-Islam. Darul Fikr, Beirut. Yahya, Harun, Moralitas Al-Quran Solusi Atas Segala Persoalan Umat Manusia, Rabbani Press. Jakarta. Yahya, Harun, Pernahkah Anda Merenung Tentang Kebenaran, Robbani Press. Jakarta. Yahya, Harun. Membongkar Kesalahan Faham Materialisme, Mengenal Allah Lewat Akal. Rabbani Press. Jakarta. Yakan, Fathi, Membongkar Jahiliah Meraih Sukses Berdakwah. Era Intermedia. Solo.

df