ELAUN 1. Elaun Wilayah (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1998 & Pekeliling Perkhidmatan Bil.

12/2001) Syarat-syarat Kelayakan; i) ii) iii) Pegawai yang berasal dari Sabah (termasuk Labuan) atau Sarawak yang dilantik dan atau ditempatkan di Semenanjung atau Pegawai yang berasal dari Semenanjung yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di Sabah (termasuk Labuan) atau Sarawak atau Pegawai yang berasal dari Sabah (termasuk Labuan) yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat di Sarawak dan pegawai yang berasal dari Sarawak yang dilantik dan atau ditempatkan berkhidmat disabah (termasuk Labuan).

Kadar Bayaran Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) RM4839.66 dan ke atas RM4839.65 – RM2852.84 RM2852.83 – RM1427.07 RM1427.06 – RM871.68 RM871.67 – RM623.63 RM623.62 dan ke bawah Peratusan Daripada Gaji Yang Diterima 12.5% 15% 17.5% 20% 22.5% 25%

Pegawai yang berkelayakan untuk dibayar Elaun Wilayah i) ii) Pegawai yang telah dilantik Tetap Guru sandaran Terlatih

Dokumen sokongan yang diperlukan i) ii) iii) Sijil Kelahiran Ibu atau Bapa Pegawai Sijil Kelahiran Pegawai Surat akuan Sumpah (Bagi tujuan mengistiharkan wilayah yang dipilih samada mengikut wilayah asal ibu atau wilayah asal bapa)

Elaun Pelbagai

:

80

2.

Elaun Perumahan Wilayah (pekeliling Perkhidmatan Bi. 11/2001) i) ii). Elaun Perumahan Wilayah dibayar kepada Pegawai mulai dari tarikh pegawai melaporkan diri di Wilayah baru. Penggantian kemudahan Kadar Sewa Rumah bagi Pegawai yang bertukar wilayah.

Syarat-syarat Kelayakan i). ii). iii). iv). v). vi). Pegawai yang dibayar EPW tidak Layak Imbuhan Tetap Perumahan Pegawai yang tidak menduduki rumah kerajaan boleh memilih sama ada menerima EPW atau ITP Pegawai yang menduduki rumah kerajaan tidak layak EPW dan tidak layak ITP (rumah diperuntukan kepada pegawai secara perseorangan atau secara berkongsi). Pegawai yang menduduki rumah kerajaan yang diperuntukan kepada suami atau isteri tidak layak EPW tetapi layak ITP Pegawai suami dan isteri tidak menduduki rumah kerajaan boleh dibayar ITP. Walau bagaimanapun salah seorang boleh memilih EPW. Guru Sandaran Terlatih/Tidak Terlatih layak dibayar EPW.

Pegawai tidak layak dibayar Elaun Perumahan i). ii). iii). iv). Pegawai yang bercuti tanpa gaji Pegawai yang telah membeli rumah dalam stesen pegawai berkhidmat dengan pinjaman perumahan kerajaan Pegawai yang menghadiri kursus melebihi 3 bulan Pegawai yang bertukar wilayah yang dibenarkan menduduki hotel melebihi tempoh yang ditetapkan akan kehilangan secara proportionate EPW bagi tempoh tambahan yang beliau tinggal di hotel.

Elaun Pelbagai

:

81

serta menurut Akta Akuan Berkanun 1960 Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya ) 2. Saya seperti mana nama dan kad pengenalan diatas adalah dilahirkan Di Negeri ………………………………………. Dari itu tujuan saya membuat surat akuan ini ialah untuk mengesahkan bahawa saya memilih menjadi anak negeri : ………………………………………….. (Cop dan Tandatangan Suruhanjaya Sumpah) Elaun Pelbagai : 82 . * potong salah Satu Dan saya membuat surat akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yeng tersebut didalamnya adalah benar. Dengan pengesahan saya ini diharap membolehkan pihak saya berurusan dengan pihak-pihak yang berkenaan. ..(Contoh) Pengakuan Bersumpah (Pengistiharan Wilayah yang dipilih) Saya ………………………………………………… KPT: ……………………………………. Alamat : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Dengan sesungguh dan sebenarnya mengaku bahawa :1. mengikut asal usul negeri kelahiran * ibu / bapa saya. ) di …………………………. di Negeri Johor Tarikh : …………………………… Di hadapan saya ) ) (Tandatangan Pegawai) ……………………………………………………. ) ……………………………………………………….Dokumen Sokongan Sama seperti kelayakan Elaun Wilayah.. Pada : ………………………………. Diakuai oleh yang tersebut namanya diatas iaitu ) ……………………………………………………….. Sememangnya * ibu / bapa saya berasal dari anak jati Negeri …………………….

pegawai adalah berasal daripada Wilayah *Semenanjung/Sabah (termasuk Labuan)/ Sarawak dan selaras dengan peraturan di perenggan 6 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Kad Pengenalan Baru No. Butir-butir Pegawai : Nama Penuh Pegawai Nama * Isteri/Suami Pegawai (jika sudah berkahwin) Tempat Lahir Pegawai No. RM Pengesahan Pegawai Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dilengkapkan di atas adalah benar. Kelulusan Ketua Jabatan Saya mengesahkan bahawa berdasar kepada maklumat diatas. Tarikh Tandatangan Pegawai 7. 11 Tahun 2001. saya akan kehilangan kelayakan EPW. Butir Ibu Bapa Pegawai Tempat Lahir Bapa Pegawai Tempat lahir Ibu Pegawai 3. Tempat Berkhidmat Alamat Pejabat Pegawai Tarikh Pegawai Melapor Diri Alamat Pejabat *Isteri/Suami (jikaberkenaan) Tarikh *Isteri/Suami Melapor Diri 4. pegawai :(a) (b) Layak dibayar EPW atau ITP atau Tidak layak dibayar kedua-dua EPW dan ITP Tarikh Nama Pegawai Tandatangan Pegawai Elaun Pelbagai : 83 .Borang JPA (EPW) PERMOHONAN PEMILIHAN ELAUN PERUMAHAN WILAYAH (EPW) ATAU IMBUHAN TETAP PERUMAHAN (ITP) BAGI PEGAWAI YANG BERTUKAR WILAYAH 1. Sekiranya didapati bahawa maklumat yang diberikan itu tidak benar. Kad Pengenalan Baru Gred dan Gaji Pegawai Tempat Lahir *Isteri/Suami Pegawai 2. Perihal Perumahan Tarikh Disediakan Rumah Kerajaan : Pegawai *Isteri/Suami Rumah dalam stesen dibeli dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan : 5. Pemilihan Pegawai Kadar EPW Pegawai Kadar ITP Pegawai atau RM 6.

Saya bertanggungjawab untuk memberitahu Jetua Jabatan sekiranya saya berkahwin dengan penerima EPW untuk menghentikan EPW salah seorang daripada kami. 1 salinan Sijil Beranak / Kad Pengenalan 1 salinan Sijil Nikah (jika berkahwin) 1 salinan Surat Perlantikan Pegawai Surat Arahan Penempatan / Pertukaran Pegawai Tandatangan Ketua Jabatan Nama : Cop Jabatan : Elaun Pelbagai : 84 . Tandatangan Nama Pemohon : Dokumen Sokongan : i). iii). ii). Kad Pengenalan Tarikh Lahir Pekerjaan Gred/Gaji Alamat Majikan : : : : : : Status : Menduduki Rumah Kerajaan / Menerima EPW / Terima ITP (Potong yang mana tidak berkenaan) Pengesahan Majikan Nama : Cop Jabatan : 2. Perakuan Penerima EPW 2.Catatan : Potong *yang mana tidak berkenaan dan tandakan ( ) dikotak di mana berkaitan JPN (EPW) 1.2. Saya bertanggungjawab untuk memberitahu Ketua Jabatan sekiranya saya membeli rumah melalui pinjaman Kerajaan dalam stesyen tempat saya bertugas agar EPW saya dihentikan. Butir-butir Suami/Isteri Pegawai (Jika berasal daripada Wilayah) Nama No.1. 2. iv).

Surat arahan pertukaran Surat pengesahan daripada Pengetua atau Guru Besar. Contoh : a) b) Pegawai yang berasal dari semenanjung bertukar ke Sabah atau Sarawak kemudian berpindah semula ke Semenanjung. 5/2000) 3.3. Bagi pegawai suami isteri yang bertukar ke wilayah yang sama salah seorang daripada mereka dibenarkan untuk membuat tuntutan berdasarkan pegawai yang menerima gaji yang lebih tinggi. Elaun Gangguan i) ii) Elaun Gangguan adalah dibayar di atas kadar sebulan gaji hakiki pegawai. iii) Pegawai yang berasal dari Sabah atau Sarawak bertukar ke Semenanjung dan kemudian ditukarkan semula ke Sabah atau Sarawak. Elaun Pedalaman (Pekeliling Perkhidmatan Bil. Kadar yang layak akan ditentukan apabila pegawai berkenaan ditukarkan balik ke wilayah asalnya. anggota sambilan. Elaun Pelbagai : 85 . Elaun Pedalaman dibayar atas kadar 10% daripada gaji bulanan anggota berkenaan. Elaun gangguan juga boleh dibayar secara pendahuluan iaitu sebanyak 50% daripada gaji yang diterimanya ketika itu. 4. iv) Dokumen Sokongan i) ii) Surat Arahan Pertukaran Surat Pengesahan Daripada Pengetua atau Guru Besar samada pernah dibayar Elaun Gangguan 50% atau belum. anggota sangkut. anggota sementara dan anggota sandaran) yang telah diarahkan bertugas di kawasan pedalaman dan memenuhi semua syarat seperti berkut:i) ii) iii) Diarah secara bertulis untuk berkhidmat di kawasan pedalaman Tinggal menetap di kawasan pedalaman Berkhidmat selama tempoh satu bulan kalender atau lebih dikawasan pedalaman. telefon awam dan kemudahan perubatan) Syarat-Syarat Kelayakan 3.3. Dokumen sokongan i) ii) Kadar bayaran 3.1 Kriteria untuk menentukan sesuatu kawasan terpencil mengikut keperihalan negeri masing-masing sebagai kawasan pedalaman adalah seperti berikut :i) ii) Kemudahan Asas yang tidak sempurna (tiada bekalan air paip dan bekalan elektrik) Kemudahan Awam yang tidak sempurna (tiada pengangkutan awam.2. Anggota Perkhidmatan Awam (termasuk kontrak. Baki bayaran akan dibayar berasaskan kepada gaji terakhir yang diterima oleh pegawai sebelum pegawai bertukar ke wilayah asalnya.

Kad Pengenalan Tempat bertugas : ……………………………………………………………….. Sila sertakan salinan dokumen-dokumen berikut sebagai dokumen sokongan pembayaran... 4 Tahun 1988... Sekiranya didapati bahawa saya telah membuat tuntutan elaun gangguan sepenuhnya sebanyak dua kali.BORANG EG (Diisi dalam 3 salinan) BORANG PERAKUAN PEMBAYARAN ELAUN GANGGUAN Bahawa saya ………………………………………………... Salinan Surat Pertukaran Salinan Slip gaji Terakhir Salinan Sijil gaji Akhir (LPC) Borang Kewangan 8 (Kew.... : ………………………………….. Tempat Ditukarkan (Wilayah Asal) : ………………………………………………………………. Kad Pengenalan Tarikh Nama Saksi No... Disahkan bahawa * isteri / Suami saya yang dinyatakan di bawah ini tidak akan menuntut elaun gangguan. Semasa pertukaran saya dari wilayah asal ke Johor... : ……………………………………………………………….. No. 1.. 8) Elaun Pelbagai : 86 . Kad Pengenalan Tarikh Nama Pengetua / PPB / PPD No. : ………………………………….. dengan ini memperakui bahawa saya * telah dibayar setengah daripada gaji hakiki saya sebagai pendahuluan / belum pernah dibayar elaun gangguan seperti yang tersebut didalam perenggan 4 Pekeliling Perkhidmatan Bil. Alamat …………………………………………………………………………………………………………………. 2. (Tandatangan) ………………………… (Tandatangan) ……………………. : …………………………………… : …………………………………… : …………………………………… ………………………….. : ………………………………………………………………..... maka saya bersetuju untuk membayar balik amaun tersebut kepada kerajaan dengan wang tunai sekaligus atau dengan pemotongan daripada gaji saya. Nama Pegawai No. Nama isteri / suami No. : …………………………………. Kad Pengenalan Tarikh : ………………………………….. i) Wilayah asal ii) Tempat bertugas sekarang iii) Tempat Bertukar (Tempat Bertugas Baru) : ……………………………………………………… : ……………………………………………………… : ……………………………………………………… Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar.. Kad Pengenalan …………………. 4. : ………………………………….... 3..... : ………………………………….. (Tandatangan) Borang Perakuan ini hendaklah dikemukakan nkepada stesen lama tempat pegawai bertugas sebelum pegawai bertukar balik ke wilayah asalnya.

Perkhidmatan Bi.Bayaran diberhentikan bagi tempoh cuti tersebut Kadar bayaran i) ii) PPP Siswazah Gred DG41 PPP Lepasan Diploma DGA29 – 5% dari gaji Pokok – 10% dari gaji Pokok Dokumen Sokongan i) ii) iii) 6.Bayaran diberhentikan bagi tempoh cuti separuh gaji Berkursus dengan bergaji penuh melebihi 3 bulan. Syarat-syarat kelayakan i) ii) iii) iv) Pegawai yang bertugas di Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV).Bayaran diberhentikan bagi tempoh cuti tersebut Cuti Haji. Bahagian Pendidikan Guru dan Lembaga Peperiksaan Malaysia yang mempunyai kelayakan serta mengajar atau menggunakan kelayakan tersebut dalam menjalankan tugas. 1/1989) Pemberian elaun khas ini diluluskan kepada semua guru-guru pendidikan khas yang terlibat secara langsung dengan mengajar murid-murid cacat penglihatan dan cacat pendengaran secara sepenuh masa.Bayaran diberhentikan bagi tempoh kursus Bercuti rehat melebihi 28 hari berturut-turut . Elaun Kritikal (Pek.5. (Pek. Cuti bersalin dan cuti sakit yang melebihi 28 hari berturut-turut . Jadual Waktu Mengajar Elaun Khas (Tidak Berpencen) Kepada PPP Yang bertugas Sepenuh Masa Di Dalam Pendidikan Khas Kanak-Kanak Cacat Penglihatan Dan Cacat Pendengaran. . Perkhidmatan Bil. Pegawai-pegawai yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (berbagai bidang) atau Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta pendidikan ( berbagai bidang kejuruteraan) atau Mengajar matapelajaran kejuruteraan Pegawai tidak layak menerima Elaun Kritikal i) ii) iii) iv) v) Bercuti tanpa gaji (termasuk cuti belajar tanpa gaji) .Bayaran diberhentikan bagi tempoh cuti tanpa gaji Bercuti separuh gaji (termasuk cuti belajar separuh gaji) . 9/1991) Bayaran Elaun Kritikal diberi kepada anggota dalam Perkhidmatan Kritikal kecuali anggota dalam Kumpulan pengurusan tertinggi. Elaun Pelbagai : 87 . Salinan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Surat Pengesahan Dari Pengetua mengajar matapelajaran kejuruteraan.

7. Guru Besar dan Warden Asrama (Lampiran A) Warden Asrama yang diperuntukan bilik Khas didalam kawasan sekolah/institusi Pendidikan. 11 Tahun 2002) Diberi kepada pegawai yang diperuntukan Rumah Khas Jabatan. Rumah Khas Jawatan dan Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan. (Lampiran A) Diberi kepada pegawai yang menduduki Rumah Khas Jawatan seperti Pengetua. Elaun Pelbagai : 88 . iii. Pegawai Yang tidak Layak Dibayar Elaun Khas i). Guru Sandaran Tidak Terlatih Kadar Bayaran Kadar Bayaran Insentif mengajar Kanak-kanak bermasalah ialah sebanyak RM100. Pegawai yang menduduki rumah yang diperuntukan tidak menyewakan rumah sendiri. Sijil Perguruan/ Diploma Pendidikan Khas Surat Pengesahan Daripada Pengetua/ Guru Besar Pegawai mengajar kelas Pendidikan khas. ii) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang bertugas dikementerian dan Jabatan pendidikan Negeri walaupun mempunyai Sijil Kelayakan.00 sebulan. Dokumen Sokongan i. Perkhidmatan Bil. Syarat-syarat kelayakan i) ii) iii) iv) Diberi kepada pegawai yang menduduki Rumah Khas Jabatan seperti Pengarah dan Pengetua. Jadual Waktu Mengajar Bayaran Perumahan Khas (Pek. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar di sekolah-sekolah pendidikan khas samada mempunyai sijil khas ataupun tidak Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mempunyai sijil khas yang mengajar sepenuh masa di kelaskelas percantuman disekolah-sekolah harian Pensyarah di Maktab Perguruan Ilmu Khas yang bertugas didalam bidang pendidikan khas. ii.Pegawai yang layak dibayar Elaun Khas i) ii) iii) iv) Pengetua/ Guru Besar dan Penolong Kanan yang bertugas di sekolah-sekolah pendidikan khas.

Dokumen Sokongan i) ii) iii) iv) Surat Perlantikan sebagai Pengetua/Guru Besar/warden Perakuan kemasukan Rumah Khas Jawatan atau Rumah Khas Jabatan Surat Pengesahan Dari Pengetua / Guru Besar Surat pengesahan dari Ketua Jabatan memperakui pegawai tidak menyewakan ruma sendiri. Elaun Pelbagai : 89 . ii) Pegawai yang diperuntukan rumah biasa kerajaan.Pegawai yang Tidak Layak Menerima Bayaran Perumahan Khas i) Pegawai yang diperuntukan rumah khas jawatan atau rumah khas jabatan tidak mendiami rumah tersebut. Kadar Bayaran Perumahan Khas Dibayar sebanyak 50% daripada kelayakan kadar Imbuhan Tetap Perumahan.

Pengetua Sekolah Menengah Pendidikan Khas Pengetua Sekolah Sukan Pengetua Sekolah Model Khas Pengetua Sekolah Menengah Harian Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Guru Besar Sekolah Rendah Pendidikan Khas Guru Besar Sekolah Rendah Harian 8. Perkhidmatan Bil. 2003 dan 2004 – BISP dibayar pada Tahun 2005 ATAU iii) Diperakukan oleh Guru Besar/ Pengetua (Format A serta Sijil Kursus kerna telah menghadiri kursus pengajaran dan pembelajaran matapelajaran berkaitan). KP (PP)0053/7/ ( ) Bth: 8.7. 5.2 Elaun Pelbagai : 90 .1 Bayaran ini diluluskan kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan Pegawai Perkhidmatan Lepasan Diploma yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Inggeris. 2.1 Syarat Kelayakan bagi PPP Siswazah dan PPP Lepasan Diploma 1) Syarat Kelayakan Opsyen i) Opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris ATAU ii) Mengajar 3 tahun berturut-turut (Jadual Waktu Mengajar) Contoh : Jadual Waktu Mengajar Tahun 2002. 7. 3.2003 8.LAMPIRAN A Jawatan-Jawatan Yang layak Diperuntukan Rumah Khas Jawatan 1.2. 6. 4. 3/2003 & Ruj. 4. 3. 5. Pemberian Bayaran Insentif Subjek Pendidikan tertakluk kepada syarat-syarat yang meliputi beberapa aspek seperti berikut :8. Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (Pek. 8. Pengetua Institut Aminuddin Baki Pengarah Maktab Perguruan Pengarah Kolej Matrikulasi Pengetua Sekolah Teknik / Vokasional Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Pengetua / Guru Besar Yang Diperuntukan Rumah Khas Jabatan 1. 2.

2.3 Kadar dan Kriteria Pembayaran i) ii) iii) iv) 5% daripada gaji pokok bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah 10% daripada gaji pokok bagi Peg. 8. Syarat Kelayakan Opsyen Opsyen subjek Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris 2. Matematik dalam Bahasa Inggeris yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia atau Institusi yang diiktiraf ATAU Sijil Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (Etems) v) vi) 8.2.2. Layak mendapat satu bayaran BISP sahaja samada Pengajaran subjek Sains atau Matematik dalam bahasa Inggeris atau Bahasa Inggeris. Syarat kelayakan bagi Pengetua/Guru Besar dan semua Penolong Kanan 1. Sijil tersebut diperakuai dan disahkan oleh Ketua Jabatan ATAU Hadir dan memperolehi Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains. Syarat kelayakan Mengajar Sama seperti para 8.2.2.2.1 3. Matematik dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Inggeris mengikut peruntukan waktu minima) 3) Syarat Penguasaan Bahasa Inggeris i) ii) iii) iv) Opsyen bahasa Inggeris (Sijil Perguruan/Ijazah) ATAU Sijil tamat Pendidikan Menengah atau tertiari dalam Bahasa Inggeris (MCE/HSC) ATAU Kepujian Bahasa Inggeris (SPM/SPMV/) ATAU Memiliki Sijil Kursus Bahasa Inggeris peringkat Antarabangsa atau dalam negeri atau lain-lain institusi berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran. Syarat Penguasaan Bahasa Inggeris Sama seperti para 8.4 Pegawai Tidak Layak Menerima Bayaran Insentif Subjek Pendidikan i) ii) Pegawai menerima Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) Pegawai bercuti tanpa gaji (termasuk cuti belajar tanpa gaji) Elaun Pelbagai : 91 . Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik secara tetap/Sementara/Kontrak (termasuk pegawai bertaraf kontrak dari luar negara) layak dibayar insentif ini.2) Syarat-syarat Kelayakan Mengajar Jadual Waktu Mengajar (Mengajar subjek Sains. Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma.1 8.

iii) iv) v) 8.5 Pegawai bercuti separuh gaji (termasuk cuti belajar separuh gaji) Berkursus dengan bergaji penuh melebihi 3 bulan Cuti haji.2. cuti bersalin dan cuti sakit melebihi 28 hari berturut-turut. Dokumen Sokongan i) ii) iii) iv) v) vi) Sijil Perguruan / Diploma / Ijazah yang berkaitan Lampiran B (Format Perakuan BISP) Jadual Waktu Mengajar Sijil Kursus yang berkaitan Sijil Etems Format A (Format Perakuan) Elaun Pelbagai : 92 .

2003 ……………………………………………………………………………… ii) 2. Darjah/Tingkatan : ………………………………………………………. * Tarikh Lantikan Tetap/Sementara/Kontrak : ………………………. ……………………. …………………………. No. Elaun Pelbagai : 93 . a) Syarat kelayakan Opsyen i) Nyatakan opsyen Sains/Matematik/Bahasa Inggeris melalui ikhtisas/akademik ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ii) Pengalaman telah mengajar subjek Sains / Matematik / Bahasa Inggeris sekurang…1/2 kurangnya 3 tahun secara berterusan Tahun ……………. 5. Kad Pengenalan : …………………………………………………………..1.(Contoh Borang) LAMPIRAN B FORMAT PERAKUAN BISP BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP) DALAM BIDANG SAINS. 2... B.. ……………. 6. 3. …………………………. MATEMATIK DAN BAHASA INGGERIS A. 4. …………….... kelulusan Nama Sekolah …………………………. Nama : ……………………………………………………………………………. MAKLUMAT PEGAWAI 1. ……………………. Tarikh Mula Bertugas Di Sekolah/Tempat Bertugas Sekarang : …………… MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGAJAR DI SEKOLAH 1. Gred Gaji : ………………………………………………………………………. Kelayakan Subjek. Alamat Tempat Bertugas : ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 7. i) Nyatakan subjek yang diajar mulai 1.. Gelaran Jawatan : ………………………………………………………………. Kelayakan Anggota Sila isikan para i) atau ii) atau iii) yang mana bersesuaian. Subjek …………………… …………………… …………………… Darjah/Tingkatan …………………….……….

i) ii) iii) iv) v) Sijil opsyen Bahasa Inggeris Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris Sijil SPM/MCE Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris ( ) ( ) ( ( ) ( ) ) C. (Sila lampirkan jadual waktu mengajar/Senarai tugas terkini) ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan ( / ) pada ruangan berkenaan. ……………………………………………………………………………… ii) 2. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) Nyatakan Opsyen Sains/Matematik/Bahasa Inggeris melalui ikhtisas/akademik ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi Sila sertakan senarai tugas terkini Elaun Pelbagai : 94 . …. Kelayakan Subjek i) Nyatakan bidang tugas mengikut subjek Matematik/Sains/Bahasa Inggeris.iii) b) Sertakan perakuan syarat kelayakan opsyen (Format A) dan salinan sijil kursus yang telah di sahkan Syarat kelayakan Mengajar i) Nyatakan jumlah peruntukan waktu pengajaran seminggu dalam subjek Sains/Matematik dalam Bahasa Inggeris atau subjek Bahasa Inggeris. 2/2 MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGGUNAKAN OPSYEN SECARA LANGSUNG DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMI 1. Nyatakan Sektor/Unit tempat bertugas : ……………………………… Kelayakan Anggota.

Cop Jawatan : ………………………... Jawatan : ………………………. ………………………………… (Tandatangan Pegawai) Nama Pegawai : …………………. E. Cop Jawatan : ……………………. (Tandatangan Pegawai Yang Memperakui) Nama : ………………………. * Potong mana yang tidak berkenaan Elaun Pelbagai : 95 . . i) ii) iii) iv) v) Sijil opsyen Bahasa Inggeris Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan ( tertiari dalam bahasa pengantar Bahasa Inggeris Sijil SPM /MCE Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris ( ) ( ) ( ( ) ) ) D.. KELULUSAN * Diluluskan/Tidak Diluluskan : …………………………………………… ……………………………………… (Tandatangan Pegawai Melulus) Nama : ……………………. F. Tarikh : ……………………..…………………………………………………. ……………. Jawatan : …………………….c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan ( / ) pada ruangan berkenaan. ULASAN PEGAWAI YANG MEMPERAKUI (i) Ulasan : …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (ii) * Sokong/Tidak Disokong : ………………………………….. PENGAKUAN PEGAWAI Saya mengaku butir-butir yang dinyatakan diatas adalah benar Tarikh : ………………………………..

Elaun Pelbagai : 96 .. Kad Pengenalan ………………………………………... No. …………………………………………………….yang bertugas di sekolah ………………………………………………………………………………………………………….. (Tandatangan pegawai yang memperakui) Nama Jawatan Alamat : …………………………… : …………………………… : …………………………. ……………….. …………………………… Cop Jawatan : ………………………….FORMAT A FORMAT PERAKUAN SYARAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG TIDAK MEMPUNYAI OPSYEN / TIADA PENGALAMAN 3 TAHUN SECARA BERTERUSAN Adalah diperakui bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………………………. Disahkan oleh : Anjuran ……………………………… ……………………………… …………………………………. telah diarah mengajar subjek ……………………… dalam Bahasa Inggeris/ Bahasa Inggeris * mulai tarikh ……………………………… Beliau disahkan mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek tersebut dan telah menghadiri kursus berikut :Nama Kursus ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Tarikh …………… ……………..

Contoh : Pembantu Tadbir (Operasi/Perkeranian) dan Penyelia Asrama Kuasa Meluluskan Permohonan 1) Permohonan lantikan Warden / Ketua Warden Asrama bolehlah diluluskan oleh Ketua Jabatan masing-masing seperti berikut : i) ii) iii) Asrama bagi sekolah-sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Pendidikan Khas .00 sebulan Elaun Pelbagai : 97 . maka anggota bukan akademik boleh dicadangkan dengan syarat tidak menjejaskan perlaksanaan tugas mereka.Kuasa meluluskan ialah Pengarah Pendidikan Negeri Vokasional Kadar Bayaran Elaun Warden i) Elaun Ketua Warden Asrama RM280. Perkhidmatan Bi. Tiap-tiap asrama mesti mempunyai sekurang-kurangnya seorang Warden. warden yang layak dilantik secara rasmi adalah 3 orang.9. Elaun Warden (Pek. Jika tiada calon dari kalangan mereka. Warden Asrama atau Ketua Warden Asrama seboleh-bolehnya hendaklah tinggal di asrama atau dipersekitaran kawasan Sekolah/ Maktab/ Politeknik dimana boleh dihubungi jika berlaku kecemasan Pegawai Yang Layak Dilantik Sebagai Warden / Ketua Warden i) ii) Perlantikan Warden Asrama diberi keutamaan kepada anggota akademik seperti Guru atau Pensayarah.1 Menerangkan tatacara perlantikan Warden Asrama di Sekolah-sekolah. Asrama yang mempunyai tidak kurang dari 5 orang warden maka salah seorang bolehlah dilantik sebagai Ketua Warden. Bilangan Warden Asrama yang layak dilantik adalah seperti berikut :Asrama murid biasa Asrama murid cacat iii) iv) v) Seorang Warden bagi setiap 50 orang murid Seorang Warden bagi setiap 20 orang murid ii) Sekiranya sesebuah asrama mempunyai 190 murid.Kuasa meluluskan ialah Pengarah bahagian Sekolah-sekolah Asrama Politeknik dan Sekolah Teknik/Vokasional .Kuasa meluluskan Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Sekolah-sekolah Harian Berasrama . Maktab-Maktab Perguruan dan Politeknik-Politeknik Peraturan-peraturan Lantikan Warden / Ketua Warden i) Bilangan Warden Asrama yang boleh dilantik oleh pihak Sekolah / Maktab / Politeknik adalah berasaskan bilangan murid yang tinggal diasrama. 3/1997) 9.

. Nama : ……………………………………………………………………………………. dengan menerima bayaran elaun atas kadar RM280.00 sebulan Mendiami Rumah Warden / Bilik Warden Warden yang mendiami rumah-rumah Warden atau bilik-bilik Warden diasrama adalah tidak layak menerima Imbuhan Tetap Perumahan tetapi layak dibayar Bayaran Perumahan Khas. Perlantikan beliau adalah untuk menggantikan …………………………………………..00 sebulan. Saya memperakukan …………………………………………………………………… dilantik sebagai Warden/Ketua warden di Asrama Sekolah/Maktab/Politeknik ……………………………………………………………………………………………… mulai ………………………………… sehingga lantikannya ditamatkan atau beliau tidak lagi bertugas di Sekolah/Maktab/Politeknik ini.00/RM240. ………………………………………. Ruj. : ……………………………… Dengan perlantikan ini beliau layak dibayar elaun sebanyak RM ………………. ……………………………………. Saya berjanji pelaksanaan tugas Warden/Ketua Warden nanti tidak akan menjejaskan tugas-tugas saya sekarang.2 Elaun Warden Asrama - RM240. ……………………………………. 3. Tarikh : ………………………. Elaun Pelbagai : 98 ..ii) 9. LAMPIRAN 1 (SPK 5/95) BORANG LANTIKAN WARDEN (Diisi dalam 4 salinan) BAHAGIAN I (diisi oleh Pegawai Yang Dicadangkan) 1. 2. ……………………………………. (Tandatangan Pegawai) BAHAGIAN II (Diisi oleh Pengetua / Guru Besar) Kepada ……………………………………. Nombor kad Pengenalan : ……………………………………………………………… Gelaran Jawatan Sekarang : …………………………………………………………… Saya bersetuju untuk dilantik sebagai Warden/Ketua Warden berkuatkuasa mulai ……………………………….

. Tarikh : …………………………………… (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama Penuh : ……………………………… Jawatan : ……………………………….Warden yang bertugas sebelum ini. Cop Jabatan : ………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. Tarikh : …………………………… ……………………………………………… (Tandatangan Guru Besar/ Pengetua) Nama Penuh : …………………………... Elaun Pelbagai : 99 .. ……………………………………………. Jawatan : ………………………………. : ……………………………………. BAHAGIAN III (Diisi Oleh Ketua Jabatan Yang Meluluskannya) Kepada ……………………………………………. Untuk makluman tuan asrama ini sekarang mempunyai seramai …………………… penghuni Bersama-sama ini disertakan Borang Kew. 5/67) untuk kelulusan tuan. 32 (Pind... Ruj. Permohonan untuk melantik …………………………………………………………… sebagai Warden/Ketua Warden diluluskan / tidak diluluskan seperti perakuan di Bahagiann II di atas.

10.2 Kadar Bayaran Kadar tututan adalah sebanyak RM1500. 10.00. Pegawai yang menjalankan tugas kewangan sepenuh masa dalam bidang berikut :i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Pengurusan dan Kawalan Belanjawan Pengurusan Kewangan AM Pengurusan Terimaan Pengurusan Perolehan Kerajaan Pengurusan Bayaran Emolumen Pengurusan Pembayaran Pengurusan Akaun Pengurusan Pelaburan dan Pinjaman 11. Elaun Pelbagai : 100 . Pegawai dikehendaki bertugas di luar negeri yang beriklim sederhana sejuk atau sejuk sekurang-kurangnya dalam tempoh 3 tahun. 10. Syarat Kelayakan. Elaun ini hendaklah dituntut sebelum pegawai pergi ke luar negeri atau selewat-lewatnya tiga bulan selepas pulang dari luar negeri. BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN Pekeliling Perkhidmatan Bil.2 Pembantu Tandir (Perkeranian/Operasi) dan Pembantu Akauntan yang dilantik kontrak atau sementara layak dibayar Bayaran Insentif Tugas Kewangan. Elaun Pakaian Panas.1 Syarat-syarat kelayakan Seseorang pegawai tetapi tidak termasuk pegawai yang berkhidmat di luar negeri yang tertakluk kepada arahan yang berasingan adalah layak menuntut Elaun Pakaian Panas. 3 Tahun 1999) 11.3 Dokumen Sokongan Surat Kelulusan menuntut elaun pakaian panas Surat arahan menjalankan tugas 11. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) yang ditempatkan bertugas bersendirian di pejabat kecil dan menjalankan tugas dalam bidang kewangan layak dipertimbangkan untuk diberi Bayaran Insentif Tugas Kewangan. 10.1 Bayaran Insentif Tugas Kewangan ini bertujuan diberi kepada Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) yang menjalankan tugas dalam bidang kewangan dan Pembantu Akauntan.

Elaun Pelbagai : 101 . Bayaran Insentif Tugas Kewangan dibayar secara proportionate bagi Pembantu Tadbir (P/O) dan Pembantu Akuantan yang tidak bertugas vgenap sebulan. 11.3 Pegawai tidak layak dibayar Bayaran Insentif Tugas Kewangan i) ii) Pegawai yang meninggalkan tugas selama 28 hari atau lebih secara berturut-turut tidak layak menerima BITK bagi tempoh berkenaan.00 sebulan kepada Pembantu Tadbir (P/O) dan Pembantu Akuantan yang mempunyai sijil. RM80. Bagi tujuan memperolehi sijil yang dikeluarkan oleh Jabatan Akuantan Negara. Pengecualian diberi kepada mereka yang meninggalkan tugasnya bagi tempuh yang tidak melebihi 92 hari berturut-turut termasuk hari kelepasan mingguan dan kelepasan am dalam keadaan berikut :a) b) c) Menghadiri kursus yang diarahkan oleh Ketua Jabatan Menjalankan tugas Rasmi atas arahan Ketua Jabatan Bercuti Sakit yang disokong oleh Sijil Sakit mengikut Perintah AM Bab ‘C’.11.00 sebulan kepada Pembantu Tadbir (P/O) dan Pembantu Akuantan yang tidak mempunyai sijil. Pembantu tadbir (P/O) dan Pembantu Akuantan perlu menduduki dan lulus peperiksaan yang dikendalikan oleh Jabatan Berkenaan.4 Kadar Bayaran Bayaran Insentif Tugas Kewangan dibayar atas kadar berikut :a) b) RM40.

merekod dan mengambil tindakan susulan berhubung dengan pendahuluan diri. menyelenggara. memantau semua jenis panjar Mengurus. pinjaman komputer dan pinjaman kenderaan Menguruskan keselamatan peti besi atau bilik kebal dimana wang awam dan barang bernilai disimpan Menguruskan dan memantau Akuan Bank Mengurus dan mengendalikan pengedaran wang tunai dan Cek Mendapatkan semula dan mengakaunkan perbelajaan tidak rasmi atau terlebih bayar Menyelenggara dokumen-dokumen atau borang-borang kewangan terkawal Mengendalikan buku daftar Cek terimaan 3) PENGURUSAN TERIMAAN a) b) c) d) e) f) Mengurus pengebilan semua jenis terimaan wang awam Menerima semua jenis wang awam dan mengeluarkan resit-resit rasmi Kerajaan Mengumpul dan menyerahkan terimaan wang awam serta salinan dokumen/laporan terimaan kepada anggota yang bertanggungjawab Menyelenggara buku tunai cerakinan Menyediakan slip masuk bank. pendahuluan pelbagai. perkhidmatan dan kerja Elaun Pelbagai : 102 .LAMPIRAN A BIDANG TUGAS KEWANGAN 1) PENGURUSAN DAN KAWALAN BELANJAWAN a) b) c) 2) Menyediakan dan mengemaskinikan belanjawan tahunan Mengurus dan mengawal peruntukan Menyelenggara rekod dan menyediakan laporan perbelanjaan PENGURUSAN KEWANGAN AM a) b) c) d) e) f) g) h) Mengurus. Penyata Pemungut dan memasukkan terimaan ke Bank Menyediakan dan mengemukakan laporan kira-kira wang tunai bulanan 4) PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN Menguruskan perolehan bekalan.

mengemaskini dan mengedarkan jadual kadar pertukaran matawang asing. memantau akaun Vot / amanah/ hasil / deposit Menyelenggara dan mengemaskinikan akaun sudsidiari termasuk penyesuaian dengan akaun kawalan Menyelenggara buku daftar dokumen-dokumen kewangan Menyediakan dan mengagihkan laporan kewangan dan perakaunan Mengesahkan dan memantau pengesahan akaun Vot / amanah / hasil / deposit Membantu menyediakan Akaun Awam termasuk laporan Akauntan Negara malaysia Menguruskan cek terbatal 8) PENGURUSAN PELABURAN DAN PINJAMAN Menbantu dalam menguruskan pelaburan atau pinjaman dalam dan luar negeri. Elaun Pelbagai : 103 . upah. cek dan laporan gaji kepada pihak-pihak yang berkaitan Menerima dan memproses borang perubahan gaji dan baucar-baucar 6) PENGURUSAN PEMBAYARAN a) b) c) d) e) f) g) Menguruskan semua jenis bayaran selain bayaran emolumen anggota Menyediakan dan memproses borang pengujudan akaun bayar pukal Menyemak bil. elaun.5) PENGURUSAN BAYARAN EMOLUMEN a) b) c) d) Menguruskan hal ehwal bayaran gaji. penggantian. TNB. pembukaan palang dan penahanan cek Menbantu menguruskan kredit pembekal Menyelanggara. BANTUAN SARA HIDUP (BSH) 12. KWSP dan lain-lain potongan gaji anggota Menyediakan sijil gaji akhir anggota Menerima.1. memproses dan mengagih wang tunai. mengemaskini. Pegawai yang layak menerima BSH adalah seperti. MAS dan lain-lain agensi di dalam sistem bayaran Pukal dan laporan Bayaran Pukal BP21 dalam mengambil tindakan susulan Menyelenggarakan daftar bil termasuk rekod pembatalan cek Mengurus dan menyelenggarakan cek dari segi pembatalan. 12. STMB. 7) PENGURUSAN AKAUN a) b) c) d) e) f) g) Menyelenggara.

12. Pegawai yang TIDAK LAYAK menerima BSH adalah seperti berikut. atau Bagi PPP dan AKS yang dipinjamkan secara pentadbiran (sangkut). Pegawai yang bercuti tanpa gaji genap satu bulan kalender tidak layak bagi bulan berkenaan. d). b). g). h). Tempat kerja (pejabat) pegawai. b). c).00 RM100. Tempat tugas di Majlis Bandaraya Tempat tugas di Majlis Perbandaran = = RM150.2. Kadar Bayaran a). Pegawai memangku jawatan dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi.3. Pegawai yang dipinjamkan ke badan antarabangsa atau syarikat swasta. c). sangkut. dan Pegawai yang diluluskan cuti belajar di luar negara melebihi satu tahun. Pegawai tetap. b). sementara. sambilan. Pegawai yang diperuntukan perumahan kerajaan dalam lingkungan 25 kilometer dari tempat kerja (pejabat). Pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi.00 RM 50. BSH hendaklah dibayar mengikut tempat kerja (pejabat) pegawai berkenaan. a). kontrak dan guru sandaran. c). a). e). b). 12. Pegawai yang berkhidmat diagensi yang diasingkan pegurusan saraannya.4. BSH dibayar mengikut. dan Pegawai yang diluluskan cuti belajar di dalam negeri. Pegawai dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan. f).00 Tempat tugas di lain-lain tempat selain (a & b) = Elaun Pelbagai : 104 . Pegawai yang dibayar Bayaran Insentif Wilayah.a). atau Institusi pelajaran bagi pegawai yang diluluskan cuti belajar (dalam negara). 12. c).