Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KERJA KURUS PENDEK (KKP) PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR)

NAMA KURSUS: Pentaksiran dan Pengurusan Matapelajaran Pendidikan Moral di Sekolah

INSTITUT : IPG KAMPUS RAJANG

NAMA GURU PELATIH :

KOD KURSUS: ELM 3103

UNIT : PGSR Ambilan November 2008

TARIKH MULA : Ogos 2011

TARIKH HANTAR :

November 2011

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal; isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral; pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara.

Arahan kepada pelajar:

1. Setiap calon dikehendaki menyiapkan SATU KKP dengan lengkap seperti di bawah:

Tanggung jawab dan peranan guru Pendidikan Moral dalam merealisasikan aspirasi negara

Peranan guru Moral dalam falsafah Pendidikan Kebangsaan.

- Intipati Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

- Peranan dan tanggung jawab guru Pendidikan Moral dan sekolah dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Peranan guru Pendidikan Moral dalam mencapai hasrat Rukunegara.

- Intipati Rukunegara.

- Peranan

dan

tanggung

jawab

guru

merealisasikan Rukunegara.

Pendidikan

Moral

dan

sekolah

dalam

Peranan guru Pendidikan Moral dalam mencapai Wawasan 2020.

- Intipati Wawasan 2020.

- Peranan dan tanggung jawab guru Pendidkan Moral dan sekolah dalam merealisasikan Wawasan 2020.

Peranan guru Pendidikan Moral dalam menjayakan kod etika perguruan.

- Intipati kod etika perguruan.

Peranan dan tanggung jawab guru Pendidikan Moral dan sekolah dalam merealisasikan kod etika perguruan.

2. Bahan - bahan rujukan boleh diperolehi melalui buku-buku, majalah dan bahan maklumat lain yang sesuai.

3. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Times New Roman” saiz 12 dilangkau baris 1.5 pada kertas bersaiz A4.

4. Serahkan tugasan anda kepada tutor sebelum / 23 November 2011

5. Tugasan ini terhad kepada 10-12 muka surat sahaja.(Tidak termasuk lampiran dan rujukan)

6. Setiap calon hendaklah menyediakan borang kolaborasi.

7. Untuk kulit luar KKP: catatkan Nama Kursus serta Kod, Tajuk Tugasan, Nama penuh, Kumpulan PGSR dan Pensyarah Kursus. (Sila guna „SIMPLE BINDING‟)

JADUAL PENENTUAN TUGASAN KKP PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL

 

SPESIFIKASI

 

TAHAP TUGASAN

CATATAN

TAJUK

PEMEROLEHAN ILMU

PENGUASAAN ILMU

PEMINDAHAN ILMU

a.

Tanggungjawab dan peranan guru Pendidikan Moral dalam merealisasikan aspirasi negara

Mengenalpasti intipati falsafah Pendidikan Kebangsaan, Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Kod Etika Perguruan.

Pengolahan peranan guru dalam falsafah Pendidikan Kebangsaan, Rukun Negara, Wawasan 2020 dan Kod Etika Perguruan.

Menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang sesuai dan berkesan untuk menyampaikan dapatan tugasan.

 
 

Memproses maklumat dari pelbagai sumber

Membuat laporan refleksi.

Mengaplikasi segala dapatan dalam P&P dan merumuskan dalam KKP

Mengadakan persembahan [Pengajaran Mikra/Makro] dan menggunakan BBM seperti PowerPoint, Flash atau sebagainya.

PERATURAN MEMBERI MARKAH KERJA KURSUS PENDEK KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH (SR)

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL ASAS

Aspek Yang Dinilai dan Pemberatan

Komponen Tugasan

 

Kriteria

PEMEROLEHAN ILMU

 

BAIK

SEDERHANA

LEMAH

( 25%)

25-18

17-9

8- 0

Nota yang mengandungi pengumpulan maklumat yang lengkap dan betul.

Mencari maklumat melalui carian internet atau buku.

     

Kemahiran mencari pelbagai sumber rujukan

Maklumat dan

Maklumat dan dokumen tepat tetapi kurang lengkap

Maklumat dan dokumen kurang tepat dan kurang lengkap

Isi kandungan

dokumen tepat,

 

sesuai, lengkap

Kefahaman maklumat

dari pelbagai

 

sumber

 

PENGUASAAN ILMU

 

30 - 22

21-12

11 -

0

(30%)

     

Kemahiran menerang isi kandungan, kefahaman dan maklumat.

Pengolahan maklumat dan Memproses maklumat dari pelbagai sumber.

Menerang dengan jelas dan jitu, menghubungkait pelbagai unsur, mencari dan

Menerang dengan kurang jelas dan kurang jitu, kurang menghubungkait pelbagai unsur,

Tidak menerang dengan jelas, tidak menghubungkait pelbagai unsur, tidak cekap mencari dan

Mengklafikasi dan menyesuaikan bahan-bahan yang diperolehi.

Kemahiran

     

Aspek Yang Dinilai dan Pemberatan

Komponen Tugasan

 

Kriteria

mengaitkan ilmu,

 

merancang

kurang cekap mencari dan merancang sumber

merancang sumber

kemahiran dan

sumber dengan

pelbagai unsur.

lengkap dan

cekap.

 

Kemahiran sumber, merancang dan pengurusan sumber.

PEMINDAHAN ILMU

 

30 - 22

21-12

11 -

0

(30%)

Menggunakan pelbagai teknik dan kaedah yang sesuai dan berkesan.

Membuat refleksi dan laporan yang berkaitan

Hasilan yang kreatif, tepat dan mencakupi segala unsur pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam

Hasilan yang kreatif dan mencakupi segala unsure pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam tetapi kurang tepat

Hasilan yang tidak kreatif dan tidak mencakupi unsur- unsur pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam

Kajian tentang pengetahuan yang dipelajari

Aplikasi dalam konteks situasi sebenar

Membuat laporan refleksi kekuatan, kelemahan dan cadangan terhadap kaedah yang telah diaplikasikan.

Penghasilan penulisan berdasarkan prinsip dan prosidur yang betul

     

Aspek Yang Dinilai dan Pemberatan

Komponen Tugasan

 

Kriteria

SIKAP DAN SAHSIAH

 

15-11

10-6

5-0

(15%)

     

Cemerlang

Sederhana

Lemah

Komitmen

Sikap dan sahsiah yang positif

Refleksi

*Komitmen

*Komitmen

*Komitmen

Kolaborasi

*Refleksi

*Refleksi

*Refleksi

*Kolaborasi

*Kolaborasi

*Kolaborasi

Disediakan oleh;

NORMIZAN BIN ABANG Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Rajang, Sarawak.