ANALISIS CARPON “Lutung Kasarung”

Disusun Ku :

Rexzi Adi Prabowo 9E

SMP NEGERI 22 BANDUNG JALAN SUPRATMAN NO 24 12 – 8 -2011

Nabi Muhammad S. Hatur nuhun ka pa Firman nu abdi hargaan anu geus masihan tugas basa sunda analisis carpon. Solawat miwah salam mugia salamina dilungsurkeun ka jungjunan alam Nabi Panungtung anu Parantos ngalungsurkeun cahaya ka imanan ka Umatna. Amin Ya Robbal a’lamin. teu hilap rahmat sareng salam oge di lungsurkeun ka kulawargana. anu parantos maparinmang rewu-rewu nikmat ka urang sadayana. Nabi panutan urang.W. Wassalamualaikum wr wb .A.BUBUKA Assalamuaaikum wr wb Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci anu Maha Welas tur Maha Asih henteu aya pilih kasih kasugri nu kumelip di ieu bumi.

Tema 2.Unsur Carpon 1. Jeung Indra Jaya Merele Di negara pasir batang Hening mun jadi jalma teh ulah sok ngarugikeun batur bisi Ngabalikan ka diri sorangan . Galur Latar Setting Amanat : : : : : : si lutung nu bogoheun ka purbasari Purbasari.Unsur . Palaku 3. 6. 5.Purbararang. Lutung Kasarung(Guruminda). 4.

Mugi – mugi makalah carpon ieu tiasa ngeusi peunteun rata – rata palajaran basa sunda. Di piharep dina carpon ieu aya palajaran anu tiasa di candak kasaeyanana jeung di piceun anu goreng – gorengna. Mugi – mugi aya mangpaatna ti makalah carpon ieu keur kahirupan sapopoe.PANUTUP Assalamualaikum wr wb Hatur nuhun tos maca makalah sim kuring. Bilih aya kakirangan sim kuring nyuhunkeun di hapunten. Wassalamualaikum wr wb .

putra bungsu. Barang rék mulang. geura boro pijodoeun hidep. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. aya lutung bisa ngomong. istri wungkul. Ari rék disumpit. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal. sok geura turun. asa dihina asa ditincak hulu. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. nu kalima Purbamanik. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Aki. hayang nyaho anu dingaranan karaton. . ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. badé tatapa di leuweung. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. nu kadua Purbaéndah. Saur Sunan Ambu.” walon Aki Panumpit bengong. nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Purbararang asa kaunghak. putra déwata cikalna. Nu kahiji kakasihnaPurbararang. Ngaraos parantos sepuh. dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan. Atuh munasabah baé. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Tapi…ulah torojogan. “Jung. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung. anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung. katelah Lutung Kasarung. Kacaturkeun di Kahiangan. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. nu katilu Purbadéwata. Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh. sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah.” “Sukur atuh. Tapi dadak sakala.Lutung Kasarung Kacaturkeun di nagara Pasir Batang. tapi bet Purbasari. nu kaopat Purbakancana. Guruminda. Hayang betah di dunya. leuweung jadi sepi taya sasatoan. Amarahna teu katahan. Kocap deui di nagara Pasir Batang. titisan Guriang Tunggal. celengkeung téh lutung nyoara: “Éh. bet kaniaya. Déwata minda rupa turun ka dunya.

Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. Léngsér mulang ka karaton. . Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun. top taropong dicokot. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Keur jarongjong ninun. lamun jalma nu utama. sugan butuh keur pibujangeun. Ka anu katilu. “Éh Mama Léngsér. saur Ratu. Lutung unggeuk. Ulang-ileng. apan boga bujang lutung.” Cék Purbaleuwih. Mun lalaki turunan mantri. taya pakarang nu teurak. tamba keueung nu di leuweung. ngan sieun ku Si Tétéh. “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami.Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit. teu ditampa.” Nya sok baé atuh. Kajeun hideung. tuluy nuturkeun.” Tutas haturan. sor disodorkeun! “Jurig lutung. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. Léngsér mulang deui ka Purbararang. “Cing Adi.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. tamba jempé nu nyorangan. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah. Kajeun goréng.” Lutung kasarung tetep di karaton. lain teu hayang nampa. Tungtungna mah. Tétéh. Kajeun lutung. pokna téh. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. Tapi barang rék dipeuncit. Pajarkeun téh. tamba suwung. nya kitu kénéh. ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. pangnyokotkeun taropong!” “Ih. bisi pajar nampik pasihan rama. dihaturkeun ka karaton.

Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. deudeuh teuing. Purbasari dipangku. Ku kasaktén Lutung Kasarung. Rep Sang Putri disirep. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. neda sapaat para bujangga. leuwih agréng ti nagara. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. di hateup welit sajalon. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. tapakur di sisi balé kancana. nu goréng budi ti leuleutik. Purbararang. sajiadna katurutan. Mimitna Purbasari diperih pati. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. bray baranang siga béntang. Tapi Purbasari unggul kénéh. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. Panejana tinekanan. “Éh. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Mangka saat sapeuting. kakasépan Guruminda kahiangan. disumpal ku benang emas. Putri téh nalangsa pisan. Guruminda mamalihan. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah.Caturkeun di sisi leuweung.” gerentes Lutung Kasarung. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Rupa-rupa akal dikotéktak. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. “Utun. disimbut sutra banggala. leuwi Sipatahunan. nu goréng lampah ti bubudak. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. Raksukan digédogkeun. beuki tambah sirik. beuki tambah ceuceub. Ku pitulung Lutung Kasarung. . Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. urang saré jeung kaula. Sang Putri. ieu tanjakan téh laksana. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. Jleg ngajenggléng karatonna. lutung mah tara saré jeung manusa. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. ari Purbararang mah di tempat nu hadé.

Indrajaya ngamuk. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. janggélék jadi Guruminda deui. dibekelan arit timah. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang.Rupa-rupa ékol Purbararang. pageulis-geulis rupa. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. Purbasari. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. tapi teu bisa majar kumaha. papanjang-panjang buuk. baranyay hurung. kakasih Indrajaya. jadi praméswari Guruminda. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. Purbaleuwih. paloba-loba samping. da pubuh manusa. lutung. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. dihukum kudu jadi pangangon. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. Cunduk kana waktuna. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. anu welasan ti baheula ka Purbasari. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. Purbasari éléh. Ngan anu pangais bungsu. kaungkulan kadigjayaanana. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. .

..9F3:9:3 .5.7/99.7:2 54943 0:3/9.3.:3../3..39:!:7-.8.5.7:3 :7:23/.7:3:F3F .87.2:. !:7-.38..3.3.8..3: /F-40:3/3.30.7..3 37F3F3F/.3 #..9-:-:/.3$.7.-.3.7.7/5075.. -0:9./F .30:73.7. %::!:7-.32.5.8.3 8.38.7 293.3.58.7:3 /-...3. /8:25.8.3.30:3.3:8. $.3.39F39F.8F5.!:7-.:5:8. ..39F390:0:3 :.39.3.3.58. .9:7:9..-:..0:- #:5. 7:5./F3. -80:0:0:3 #0:5!:97!:7-.9433.3 !.5 !:7-.38.3.7.3 3:47F3-:/90:0:9 3:47F3.73.7/-F7F 5.3:7:23/. 0: 9.:7/88-..3:5.257.7/:3:3.2-..:2..8.8 .8.-.302.7:33.3 03.9.73.8.9:70:3/880:0:3 !:7-.3.7.930.9!:7-.3 /82-:98:97.38.3!:7-.8.7F0:32.7F393.35.3.257 8./9025..3.7.7. 8.39F.3 ./49F9.8.7 .25.43 :9:3. :59::3:9:3.8:79:: 9:25.2-.370833.7/5039F830:35..08..3 ...3..3F3F9F2-3030:3.9.98.3 2-: 30/./:9:3/0: 9.32-:0:35.8.3.2.93:.7.7.3!:9720:350:38.3/F/40:3 -7.3.-.2.8.7.7.39:$:3. 3.9:39:3:!:7-.3/433.8.-F39..7. 3.F. !:7-..7.3 0:$5.7!:7-.-:. 0:89.7:3 -. !:7-.95.7:029-7.$:3..35:97 #05$.8:.:-03.0:.8.3.7F0:3.50:93 :390:-:990:90:-0:0:3 0:79.8.8.309:9:3/: ..7./F %..7..87 -0:9.-. 0:.9.3 .39. :.8..8.8.7.7F 0703908:9:3..928.7.8.7/5.:.8.3 A /0:/0:90:3 !:979F3.2...9 :/:-8.3!:97 :9:32.3.4F7/3.5.03F3.203/095.8. .3FF :7:23/.-F-F / ..-0:3.90:5098.3.3 !:97/8705 &9:3 :7.

:802-:.7../. 4-.353::.!:7-.5./F7F3.9/ !.5:-:2.8 3/7.3.8 -:38: !:7-.3:9:3..3 .7:2.0:8 0:87:5.78.9F/70:3::.59..3.7.3 .2.8.. ...90:3.3  ..32-: !:7-..9:3./5.7 :9:3 !:7-.847490:3$:3.3:45./5.7.5 7.!:7-..8..79 /-00.47F3 47F33. /.7:33.3.3:0.3.:7:3 .8.393.3.7 :9:3..7FF 90303.4-.7992. -.3:8..7.253 5.3.8.3F3.7./07. 7 !:7-.8..3..8.7:32.7:3. 30:3.8:.7.7.7/..8.7:7:23/.3 .3. .343 3/7.8:.590:-8.3.8F5 -0:-0:70: $.3FF.3./5.3::3: %:39:33.8..3-:: 5.7 /9./:7:23/.0940:3/90:90: :3/:..8./::2. 4..3.8F53.8F5 .F/40:3 7.3. .30:.2F8.3.87-.8..8. 7:5.9:/!.0:.!:7-..3 5.5.8.2.-0:-0:70:2.3. %..5.8.5./57.7. :9:3.7.3.30:3.30:38.3:5. .2:9:890:0F!:7-.#:5.9.9.3.F4!:7-. !:7-. !:97 3:8.87.3..7.. $.3 5.3./0: 3/7.35:975.-0:-0:70:!:7-.0: .39-..2: 9.9/0: /::2:/:.73.3.39:3.8F5 .:3:.0:3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful