ANALISIS CARPON “Lutung Kasarung”

Disusun Ku :

Rexzi Adi Prabowo 9E

SMP NEGERI 22 BANDUNG JALAN SUPRATMAN NO 24 12 – 8 -2011

W. Solawat miwah salam mugia salamina dilungsurkeun ka jungjunan alam Nabi Panungtung anu Parantos ngalungsurkeun cahaya ka imanan ka Umatna. teu hilap rahmat sareng salam oge di lungsurkeun ka kulawargana. Wassalamualaikum wr wb .BUBUKA Assalamuaaikum wr wb Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci anu Maha Welas tur Maha Asih henteu aya pilih kasih kasugri nu kumelip di ieu bumi. anu parantos maparinmang rewu-rewu nikmat ka urang sadayana. Amin Ya Robbal a’lamin. Hatur nuhun ka pa Firman nu abdi hargaan anu geus masihan tugas basa sunda analisis carpon. Nabi panutan urang.Nabi Muhammad S.A.

Lutung Kasarung(Guruminda).Unsur . 4. Palaku 3.Unsur Carpon 1. 6. Tema 2. Jeung Indra Jaya Merele Di negara pasir batang Hening mun jadi jalma teh ulah sok ngarugikeun batur bisi Ngabalikan ka diri sorangan . 5.Purbararang. Galur Latar Setting Amanat : : : : : : si lutung nu bogoheun ka purbasari Purbasari.

Di piharep dina carpon ieu aya palajaran anu tiasa di candak kasaeyanana jeung di piceun anu goreng – gorengna. Bilih aya kakirangan sim kuring nyuhunkeun di hapunten. Mugi – mugi aya mangpaatna ti makalah carpon ieu keur kahirupan sapopoe.PANUTUP Assalamualaikum wr wb Hatur nuhun tos maca makalah sim kuring. Wassalamualaikum wr wb . Mugi – mugi makalah carpon ieu tiasa ngeusi peunteun rata – rata palajaran basa sunda.

nu kadua Purbaéndah. Nu kahiji kakasihnaPurbararang. sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. tapi bet Purbasari. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. badé tatapa di leuweung. Kacaturkeun di Kahiangan. Ari rék disumpit. nu kaopat Purbakancana.” walon Aki Panumpit bengong. dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung. “Jung.Lutung Kasarung Kacaturkeun di nagara Pasir Batang. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. leuweung jadi sepi taya sasatoan. putra déwata cikalna. aya lutung bisa ngomong. bet kaniaya. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. nu katilu Purbadéwata. Ngaraos parantos sepuh. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Aya nu sakarupa jeung Ambu. hayang nyaho anu dingaranan karaton. Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal. nu kalima Purbamanik. ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. putra bungsu. Purbararang asa kaunghak. Tapi…ulah torojogan. katelah Lutung Kasarung. Atuh munasabah baé. asa dihina asa ditincak hulu. Singhoréng Lutung Kasarung téa. celengkeung téh lutung nyoara: “Éh. Barang rék mulang. Aki. . istri wungkul. Tapi dadak sakala. Hayang betah di dunya. sok geura turun.” “Sukur atuh. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Déwata minda rupa turun ka dunya. Guruminda. titisan Guriang Tunggal. Saur Sunan Ambu. geura boro pijodoeun hidep. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Amarahna teu katahan. Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan.

Mun lalaki turunan mantri. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. tamba suwung. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Tapi barang rék dipeuncit. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah.” Lutung kasarung tetep di karaton. “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami.” Tutas haturan. “Cing Adi. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. “Éh Mama Léngsér. ngan sieun ku Si Tétéh. pangnyokotkeun taropong!” “Ih. Kajeun goréng. Léngsér mulang deui ka Purbararang. sor disodorkeun! “Jurig lutung. taya pakarang nu teurak. Ulang-ileng. nya kitu kénéh. tamba jempé nu nyorangan.” Cék Purbaleuwih. Kajeun lutung. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima. lamun jalma nu utama. Kajeun hideung. lain teu hayang nampa. tuluy nuturkeun. pokna téh. teu ditampa. sugan butuh keur pibujangeun.” Nya sok baé atuh. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. . Ka anu katilu. Tungtungna mah. Tétéh.Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. tamba keueung nu di leuweung. dihaturkeun ka karaton. bisi pajar nampik pasihan rama. Keur jarongjong ninun. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. Pajarkeun téh. saur Ratu. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun. Léngsér mulang ka karaton. ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. top taropong dicokot. apan boga bujang lutung. Lutung unggeuk.

deudeuh teuing. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. Ku kasaktén Lutung Kasarung. “Utun. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. beuki tambah ceuceub. tapakur di sisi balé kancana. Sang Putri. leuwi Sipatahunan. “Éh. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. beuki tambah sirik. Jleg ngajenggléng karatonna. sajiadna katurutan. Guruminda mamalihan. bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. Panejana tinekanan. Tapi Purbasari unggul kénéh. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. lutung mah tara saré jeung manusa. disumpal ku benang emas. Rupa-rupa akal dikotéktak. Raksukan digédogkeun. Ku pitulung Lutung Kasarung. nu goréng budi ti leuleutik. neda sapaat para bujangga. leuwih agréng ti nagara. . Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. Putri téh nalangsa pisan.Caturkeun di sisi leuweung. nu goréng lampah ti bubudak. Purbasari dipangku. Mimitna Purbasari diperih pati. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. kakasépan Guruminda kahiangan.” gerentes Lutung Kasarung. disimbut sutra banggala. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. Mangka saat sapeuting. urang saré jeung kaula. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. ieu tanjakan téh laksana. Purbararang. di hateup welit sajalon. bray baranang siga béntang. Rep Sang Putri disirep. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. ari Purbararang mah di tempat nu hadé.

Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. paloba-loba samping. Cunduk kana waktuna. Indrajaya ngamuk. Purbasari éléh. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. baranyay hurung. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. kakasih Indrajaya. papanjang-panjang buuk. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. Ngan anu pangais bungsu. pageulis-geulis rupa. tapi teu bisa majar kumaha. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. lutung. Purbasari. dihukum kudu jadi pangangon. da pubuh manusa. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. anu welasan ti baheula ka Purbasari.Rupa-rupa ékol Purbararang. dibekelan arit timah. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. kaungkulan kadigjayaanana. janggélék jadi Guruminda deui. Purbaleuwih. . jadi praméswari Guruminda.

3. .38.3/F/40:3 -7.9 :/:-8.3. .8.3.87.3.7./F3.3.7.3 .$:3. !:7-.2-.8.9:7:9. !:7-.7.3.7.3FF :7:23/...8.!:7-.32-:0:35.7.43 :9:3.7F0:32..38. .8.7/5. -0:9..9!:7-.39F39F.9:70:3/880:0:3 !:7-.3 A /0:/0:90:3 !:979F3.3.3 /82-:98:97.8.3 ...3 !:97/8705 &9:3 :7.7 293.8.3.7.3:8.8. 3.38...7F 0703908:9:3..2.3 0:$5.203/095..8.8.30:3..7:029-7.7.5 !:7-.7!:7-.8.8F5.8.. %::!:7-..3!:9720:350:38.32.8. 8.. 0: 9.39. :59::3:9:3.9-:-:/.7.39:!:7-.3.7:33.3 .302.35.3 #.38.3/433.F.4F7/3.5.8.7.3..8 .8./3.35:97 #05$.9433. 7:5..3 !.8..3.7:3 :7:23/.3 3:47F3-:/90:0:9 3:47F3. 0:..8:79:: 9:25.3F3F9F2-3030:3./:9:3/0: 9.-.73.7.:-03.3.3:7:23/.90:5098.3 03.3.50:93 :390:-:990:90:-0:0:3 0:79.257 8.3 2-: 30/.3!:97 :9:32.3 37F3F3F/./49F9..39F.58..7/5075.7:3 -.2.25. -80:0:0:3 #0:5!:97!:7-.7/:3:3.:2..7/5039F830:35./F %.8:.95.7.5.928.30.. 0:89...30:73.7 .8.-.39:$:3.3.7..930.-F-F / .7/-F7F 5.3:5.7.-0:3.39.-F39.73.7/99.. /8:25. 3.0:- #:5.9.03F3.3: /F-40:3/3.370833.8.93:..9./F .8.39F390:0:3 :. $.7.-:./9025...8.7F393.3$.7..-.08.3.3.3!:7-...7:2 54943 0:3/9.7.:5:8.9:39:3:!:7-.8.:.9F3:9:3 .:3..309:9:3/: .58.98.87 -0:9.0:.7.7:3:F3F .7.2:.257.3. !:7-.5.2-.:7/88-.2.5.9.-:.3 8.3.3. :.8.-.3.7F0:3..7:3 /-.

3.9/0: /::2:/:. .3.3.2F8.253 5.5.5 7.343 3/7..-0:-0:70:2.7:7:23/.:7:3 ...59./.7:3.F/40:3 7. :9:3.3.8.9.87.78.:802-:. .8.0940:3/90:90: :3/:.30:3.2. -. ./07..79 /-00.:3:../57.!:7-.30:38.8F53.7. 4-.7.0:.8. /.-0:-0:70:!:7-.3.5..2:9:890:0F!:7-.3.7.8.2..3.9:/!.8.8F5 .3:8.9/ !..3.3.8.32-: !:7-.7/.8F5 -0:-0:70: $...3::3: %:39:33.F4!:7-./5.8:.39-./:7:23/.3..3.8.8.7:2.30:. !:97 3:8. %.9F/70:3::./0: 3/7.3:45.5.8.7..39:3./F7F3.847490:3$:3.8 3/7.9:3.8./::2.7.90:3.87-. 7 !:7-.7...73.7 :9:3 !:7-.3.7 /9.3-:: 5.7.!:7-.3 5.7:33.7.7..3:5..2: 9.3:0. !:7-.393.35:975.0:8 0:87:5. 4..3 5.3 .8:..353::. $..0:3.3.3..#:5..7.5:-:2..3 .3.9.8.7:32.3.7FF 90303.3:9:3.3F3.47F3 47F33.8.7992.!:7-.3  ./5.590:-8../5.3FF.3. 30:3.. .4-.8.3.0: . 7:5.8 -:38: !:7-.8F5 .3 .5.7 :9:3.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful