P. 1
TUKANG KEMBANG

TUKANG KEMBANG

|Views: 22|Likes:
Dipublikasikan oleh Rizki Satrian Baja Hitam

More info:

Published by: Rizki Satrian Baja Hitam on Sep 27, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

ANALISIS CARPON “Lutung Kasarung”

Disusun Ku :

Rexzi Adi Prabowo 9E

SMP NEGERI 22 BANDUNG JALAN SUPRATMAN NO 24 12 – 8 -2011

Wassalamualaikum wr wb . Solawat miwah salam mugia salamina dilungsurkeun ka jungjunan alam Nabi Panungtung anu Parantos ngalungsurkeun cahaya ka imanan ka Umatna.Nabi Muhammad S.BUBUKA Assalamuaaikum wr wb Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci anu Maha Welas tur Maha Asih henteu aya pilih kasih kasugri nu kumelip di ieu bumi.A. teu hilap rahmat sareng salam oge di lungsurkeun ka kulawargana. anu parantos maparinmang rewu-rewu nikmat ka urang sadayana. Amin Ya Robbal a’lamin. Hatur nuhun ka pa Firman nu abdi hargaan anu geus masihan tugas basa sunda analisis carpon. Nabi panutan urang.W.

Unsur . 4. 5. 6.Purbararang. Lutung Kasarung(Guruminda). Palaku 3. Tema 2.Unsur Carpon 1. Jeung Indra Jaya Merele Di negara pasir batang Hening mun jadi jalma teh ulah sok ngarugikeun batur bisi Ngabalikan ka diri sorangan . Galur Latar Setting Amanat : : : : : : si lutung nu bogoheun ka purbasari Purbasari.

Di piharep dina carpon ieu aya palajaran anu tiasa di candak kasaeyanana jeung di piceun anu goreng – gorengna. Mugi – mugi makalah carpon ieu tiasa ngeusi peunteun rata – rata palajaran basa sunda. Mugi – mugi aya mangpaatna ti makalah carpon ieu keur kahirupan sapopoe. Wassalamualaikum wr wb . Bilih aya kakirangan sim kuring nyuhunkeun di hapunten.PANUTUP Assalamualaikum wr wb Hatur nuhun tos maca makalah sim kuring.

Saur Sunan Ambu. sok geura turun. badé tatapa di leuweung. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. hayang nyaho anu dingaranan karaton. geura boro pijodoeun hidep. nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh. Nu kahiji kakasihnaPurbararang. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal. sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Ari rék disumpit. Aki. Atuh munasabah baé. Kocap deui di nagara Pasir Batang.” “Sukur atuh. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. “Jung. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung. dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Kacaturkeun di Kahiangan. putra bungsu. nu katilu Purbadéwata. Purbararang asa kaunghak. nu kalima Purbamanik. Déwata minda rupa turun ka dunya. . Barang rék mulang. Singhoréng Lutung Kasarung téa. titisan Guriang Tunggal. celengkeung téh lutung nyoara: “Éh. nu kadua Purbaéndah. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. asa dihina asa ditincak hulu. putra déwata cikalna. Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh.Lutung Kasarung Kacaturkeun di nagara Pasir Batang. Tapi…ulah torojogan. tapi bet Purbasari. nu kaopat Purbakancana. leuweung jadi sepi taya sasatoan. istri wungkul. Hayang betah di dunya. bet kaniaya. katelah Lutung Kasarung. Guruminda. Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung.” walon Aki Panumpit bengong. Amarahna teu katahan. Tapi dadak sakala. aya lutung bisa ngomong.

Kajeun hideung.” Cék Purbaleuwih. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah. tamba suwung. “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami. top taropong dicokot. pokna téh. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun. Kajeun lutung. tamba jempé nu nyorangan. Mun lalaki turunan mantri. Tapi barang rék dipeuncit. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. lain teu hayang nampa. teu ditampa. saur Ratu. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. Tétéh. tuluy nuturkeun. apan boga bujang lutung. . ngan sieun ku Si Tétéh. Keur jarongjong ninun. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun.” Nya sok baé atuh. dihaturkeun ka karaton. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun. lamun jalma nu utama. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. sor disodorkeun! “Jurig lutung.” Lutung kasarung tetep di karaton. Léngsér mulang ka karaton. Lutung unggeuk. Kajeun goréng. “Cing Adi. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé.” Tutas haturan. Léngsér mulang deui ka Purbararang. nya kitu kénéh. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima.Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit. Ka anu katilu. sugan butuh keur pibujangeun. tamba keueung nu di leuweung. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. Sang Lutung teu bisa dirogahala. bisi pajar nampik pasihan rama. Tungtungna mah. Ulang-ileng. Pajarkeun téh. pangnyokotkeun taropong!” “Ih.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. “Éh Mama Léngsér. taya pakarang nu teurak.

bray baranang siga béntang. di hateup welit sajalon. kakasépan Guruminda kahiangan. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. “Utun. Mangka saat sapeuting. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. Mimitna Purbasari diperih pati. beuki tambah ceuceub. leuwi Sipatahunan. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. neda sapaat para bujangga. . Purbararang. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. disumpal ku benang emas. Sang Putri. Purbasari dipangku. Putri téh nalangsa pisan. beuki tambah sirik. ieu tanjakan téh laksana. lutung mah tara saré jeung manusa. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna.” gerentes Lutung Kasarung.Caturkeun di sisi leuweung. Rep Sang Putri disirep. sajiadna katurutan. leuwih agréng ti nagara. Ku kasaktén Lutung Kasarung. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. disimbut sutra banggala. nu goréng budi ti leuleutik. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. “Éh. nu goréng lampah ti bubudak. Raksukan digédogkeun. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. Jleg ngajenggléng karatonna. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. deudeuh teuing. urang saré jeung kaula. tapakur di sisi balé kancana. Panejana tinekanan. Guruminda mamalihan. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. Rupa-rupa akal dikotéktak. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Tapi Purbasari unggul kénéh. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Ku pitulung Lutung Kasarung.

tapi teu bisa majar kumaha. . Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. pageulis-geulis rupa. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. janggélék jadi Guruminda deui. Ngan anu pangais bungsu. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. Cunduk kana waktuna. Indrajaya ngamuk. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. papanjang-panjang buuk. anu welasan ti baheula ka Purbasari. paloba-loba samping. kaungkulan kadigjayaanana. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. Purbaleuwih. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. jadi praméswari Guruminda. lutung. dihukum kudu jadi pangangon. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit.Rupa-rupa ékol Purbararang. dibekelan arit timah. Purbasari. Purbasari éléh. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. baranyay hurung. da pubuh manusa. kakasih Indrajaya. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu.

90:5098.7F0:3.-.203/095./:9:3/0: 9.5.9!:7-.3.930.2-...257 8...3 !:97/8705 &9:3 :7.3. ..2-.3FF :7:23/./9025.73..7:3 :7:23/.8.4F7/3.7:3:F3F .-... :.7/5075.7/-F7F 5.8..8.3 37F3F3F/.-:.3.3F3F9F2-3030:3.3 /82-:98:97.3 A /0:/0:90:3 !:979F3.38.7:3 /-.7:33. :59::3:9:3.7.7.7:3 -.7.3/433.5.35.7.8:79:: 9:25.7.$:3../F %.3 !.:-03./F3.9. 3.3: /F-40:3/3.25.7/:3:3.5.-:../3.3.98.9F3:9:3 .3.8.. 0: 9.9:70:3/880:0:3 !:7-.F.8F5. 0:89. !:7-.7 293.0:.3 .:5:8.39.7.0:- #:5..7..87.58.5.2.3/F/40:3 -7.7.8:.30:73.8.9:39:3:!:7-.8.3.8...:2..-0:3.7/5.38.38. !:7-. %::!:7-. $.8. . !:7-.30:3.3 #.:7/88-./F .9 :/:-8.9:7:9.7.7.3.3. 3.7..73.3.3!:9720:350:38.93:.7F 0703908:9:3.3...3!:7-. -80:0:0:3 #0:5!:97!:7-..8.7.3$.3.309:9:3/: .8 ..3!:97 :9:32..3.:.-F39.3 8.7.3.3.7.3:7:23/.9433. 7:5.-.35:97 #05$.-.2..8..30.302.5 !:7-.8.7/99.2.9..3.7!:7-.7.!:7-..:3.32..3.8.8.3 03.39F.08.7.9.8.39:!:7-...7:029-7. -0:9.43 :9:3. /8:25.3.8.-F-F / .7/5039F830:35.9-:-:/.370833.50:93 :390:-:990:90:-0:0:3 0:79./49F9.58.8.8.95.3 0:$5.03F3. ..7.7 .3:8. 8.3 . 0:.39F390:0:3 :.3:5.3.8..928.8.8.3 2-: 30/.7.7F0:32.39.257.3 3:47F3-:/90:0:9 3:47F3..8..87 -0:9.39:$:3.7F393.3 .3.7:2 54943 0:3/9.3.2:.39F39F.32-:0:35.38.

.. . !:7-.30:..7..3.7.3.32-: !:7-./0: 3/7.8 -:38: !:7-.8.7 /9.7/.0: .:3:.59.8..253 5.3.3.7:3.9F/70:3::.3 .3./5.847490:3$:3.F4!:7-.8F5 -0:-0:70: $.9/0: /::2:/:.3..8.7..3.8.8.3:45..!:7-.3. 4.8.0:8 0:87:5.73.7.3::3: %:39:33.3F3.9.3 .7.30:38.90:3.. $.7.8.7FF 90303.5.8. 4-.2:9:890:0F!:7-. 30:3.3:5. /.-0:-0:70:!:7-.78./F7F3.9.9:/!.79 /-00.3:0.3. -.7.87.2: 9.0940:3/90:90: :3/:..3.3:8.3./5.7.3...3FF.3 5..7:2.!:7-..30:3.8:.8. :9:3.!:7-.3..353::.2F8.5:-:2.9:3.8.8 3/7./.3.343 3/7.7.7:32./:7:23/.3.35:975.2..0:3..#:5. 7:5.5 7.-0:-0:70:2.8:.393. %.4-. 7 !:7-.:7:3 ./07.39:3.5.590:-8.3./5. .7 :9:3.5.3 .3.8F53./::2.47F3 47F33.2.8..3:9:3..3.7992..8.. !:97 3:8.3  .F/40:3 7.. .3-:: 5.9/ !. .7.:802-:..8F5 .7:7:23/.3 5./57.8.8F5 ..5.87-.3.7 :9:3 !:7-.0:.7:33.39-.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->