TUKANG KEMBANG

ANALISIS CARPON “Lutung Kasarung”

Disusun Ku :

Rexzi Adi Prabowo 9E

SMP NEGERI 22 BANDUNG JALAN SUPRATMAN NO 24 12 – 8 -2011

Amin Ya Robbal a’lamin.Nabi Muhammad S. teu hilap rahmat sareng salam oge di lungsurkeun ka kulawargana. Hatur nuhun ka pa Firman nu abdi hargaan anu geus masihan tugas basa sunda analisis carpon.BUBUKA Assalamuaaikum wr wb Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci anu Maha Welas tur Maha Asih henteu aya pilih kasih kasugri nu kumelip di ieu bumi. Nabi panutan urang.W.A. Solawat miwah salam mugia salamina dilungsurkeun ka jungjunan alam Nabi Panungtung anu Parantos ngalungsurkeun cahaya ka imanan ka Umatna. Wassalamualaikum wr wb . anu parantos maparinmang rewu-rewu nikmat ka urang sadayana.

Lutung Kasarung(Guruminda). Galur Latar Setting Amanat : : : : : : si lutung nu bogoheun ka purbasari Purbasari.Unsur . 6. Palaku 3. 5.Unsur Carpon 1. 4. Tema 2.Purbararang. Jeung Indra Jaya Merele Di negara pasir batang Hening mun jadi jalma teh ulah sok ngarugikeun batur bisi Ngabalikan ka diri sorangan .

PANUTUP Assalamualaikum wr wb Hatur nuhun tos maca makalah sim kuring. Di piharep dina carpon ieu aya palajaran anu tiasa di candak kasaeyanana jeung di piceun anu goreng – gorengna. Mugi – mugi aya mangpaatna ti makalah carpon ieu keur kahirupan sapopoe. Wassalamualaikum wr wb . Mugi – mugi makalah carpon ieu tiasa ngeusi peunteun rata – rata palajaran basa sunda. Bilih aya kakirangan sim kuring nyuhunkeun di hapunten.

Aya nu sakarupa jeung Ambu. Barang rék mulang. ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. katelah Lutung Kasarung. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. Purbararang asa kaunghak. Hayang betah di dunya. anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Saur Sunan Ambu. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. nu kadua Purbaéndah. . Kacaturkeun di Kahiangan. Atuh munasabah baé. Ngaraos parantos sepuh. Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan. hayang nyaho anu dingaranan karaton. geura boro pijodoeun hidep. Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh. dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Tapi dadak sakala. nu kalima Purbamanik. nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. bet kaniaya. leuweung jadi sepi taya sasatoan. aya lutung bisa ngomong. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Guruminda. nu kaopat Purbakancana. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Nu kahiji kakasihnaPurbararang. Amarahna teu katahan.” “Sukur atuh. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. nu katilu Purbadéwata. Aki. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Tapi…ulah torojogan. tapi bet Purbasari.Lutung Kasarung Kacaturkeun di nagara Pasir Batang. asa dihina asa ditincak hulu. putra déwata cikalna. Ari rék disumpit. sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. putra bungsu. celengkeung téh lutung nyoara: “Éh. “Jung. badé tatapa di leuweung. titisan Guriang Tunggal. sok geura turun. Déwata minda rupa turun ka dunya. istri wungkul.” walon Aki Panumpit bengong. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal.

Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit. ngan sieun ku Si Tétéh. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun. Ka anu katilu. dihaturkeun ka karaton. Léngsér mulang deui ka Purbararang. tamba keueung nu di leuweung. sor disodorkeun! “Jurig lutung. Keur jarongjong ninun.” Nya sok baé atuh.” Lutung kasarung tetep di karaton.” Tutas haturan. tamba jempé nu nyorangan. “Éh Mama Léngsér. taya pakarang nu teurak. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. Kajeun hideung. saur Ratu. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna.” Cék Purbaleuwih. sugan butuh keur pibujangeun. teu ditampa. Sang Lutung teu bisa dirogahala. Kajeun lutung. lain teu hayang nampa. nya kitu kénéh. “Cing Adi. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun. tamba suwung.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Ulang-ileng. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. lamun jalma nu utama. top taropong dicokot. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. Tungtungna mah. Mun lalaki turunan mantri. Lutung unggeuk. Tétéh. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima. “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami. Kajeun goréng. bisi pajar nampik pasihan rama. Pajarkeun téh. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. apan boga bujang lutung. tuluy nuturkeun. Léngsér mulang ka karaton. Tapi barang rék dipeuncit. . Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. pangnyokotkeun taropong!” “Ih. pokna téh. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah.

ieu tanjakan téh laksana. tapakur di sisi balé kancana. Jleg ngajenggléng karatonna. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. Purbasari dipangku. “Éh. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. Ku pitulung Lutung Kasarung. Panejana tinekanan. nu goréng budi ti leuleutik. Tapi Purbasari unggul kénéh. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. di hateup welit sajalon. kakasépan Guruminda kahiangan. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Raksukan digédogkeun. Guruminda mamalihan. sajiadna katurutan. Mangka saat sapeuting. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. Rep Sang Putri disirep. disimbut sutra banggala. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. Sang Putri. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. Putri téh nalangsa pisan. lutung mah tara saré jeung manusa. disumpal ku benang emas. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. Ku kasaktén Lutung Kasarung. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. Mimitna Purbasari diperih pati. neda sapaat para bujangga. Purbararang. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. Rupa-rupa akal dikotéktak.Caturkeun di sisi leuweung. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. “Utun. leuwi Sipatahunan. . deudeuh teuing. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. leuwih agréng ti nagara. beuki tambah sirik. urang saré jeung kaula. nu goréng lampah ti bubudak. bray baranang siga béntang.” gerentes Lutung Kasarung. beuki tambah ceuceub. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara.

Purbasari. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. kaungkulan kadigjayaanana. pageulis-geulis rupa. Ngan anu pangais bungsu. da pubuh manusa. Purbasari éléh. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. dihukum kudu jadi pangangon. lutung. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. Purbaleuwih. baranyay hurung. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. papanjang-panjang buuk. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. paloba-loba samping. jadi praméswari Guruminda. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. anu welasan ti baheula ka Purbasari.Rupa-rupa ékol Purbararang. janggélék jadi Guruminda deui. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. Cunduk kana waktuna. tapi teu bisa majar kumaha. Indrajaya ngamuk. kakasih Indrajaya. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. dibekelan arit timah. .

7/-F7F 5.43 :9:3.3.3 03. -80:0:0:3 #0:5!:97!:7-. .7F0:32./F %.203/095.3 #. 8.-F-F / .7.8.8F5.9.8:..7.8.3.7/:3:3. !:7-.9.3:5.3:7:23/.302..7.8.9!:7-./F3. 0:89.-.39F.2:.7 .7.3.3.930.7. :59::3:9:3..58.F.3 /82-:98:97..38.7.!:7-..928.7:2 54943 0:3/9. %::!:7-.3..3 !.08.3/F/40:3 -7.:-03..7.7.3$.:7/88-.39..3..7/99.7!:7-.9.2..3 A /0:/0:90:3 !:979F3.8. .3.8.7.87.3 .8.9:7:9.87 -0:9.2.3.39:!:7-.3: /F-40:3/3.7.39.257./F .3.-.9F3:9:3 .370833.35.3.-F39.7:3 /-.3:8./:9:3/0: 9.:.257 8.30.7.8.7:3 :7:23/. /8:25.8:79:: 9:25.7..7/5075...8.8.3.8. -0:9.90:5098..8.3 .3.4F7/3.3 ...8.-..3!:7-.25.-.7 293.2.8.39:$:3.3.309:9:3/: .8./49F9.32-:0:35.2-.03F3.:3.93:.7.3 2-: 30/. 7:5.7/5.8. .2-.98.3F3F9F2-3030:3.39F390:0:3 :.3 37F3F3F/. 0:..8 .3 0:$5.-0:3..5.5 !:7-.7F393.7:3 -.8.30:73.. !:7-.9433.:2.7.38.35:97 #05$.-:.3.5.50:93 :390:-:990:90:-0:0:3 0:79.7.3.. 3.39F39F.3.7/5039F830:35.3!:9720:350:38.3 !:97/8705 &9:3 :7.7:029-7.3 8.0:.73.:5:8.5./3.5.3. !:7-...32.7F 0703908:9:3.8.0:- #:5.3... 0: 9.8.38.3/433.8..$:3..3!:97 :9:32.73.9:39:3:!:7-...3. :.7:3:F3F . 3.8.9 :/:-8..7.7F0:3.38.8.30:3.9-:-:/....3 3:47F3-:/90:0:9 3:47F3. $.7./9025.3FF :7:23/.95..3.7:33.58.-:.9:70:3/880:0:3 !:7-.7.

../07..7.7.8:..3.3  .5..8F5 . %.5.78.30:.0: .3.7 :9:3 !:7-.7FF 90303.393.3.8.!:7-..-0:-0:70:!:7-. .32-: !:7-..7.#:5.3FF.2:9:890:0F!:7-.47F3 47F33.9:/!.7.8.3 5.3.3-:: 5.9/ !..8.8.3.847490:3$:3.39:3.-0:-0:70:2.5..8:.3.590:-8... -. .. $.8.7.7:33..5:-:2.3:5.3 . !:97 3:8./0: 3/7.9/0: /::2:/:.8 -:38: !:7-.3.0:8 0:87:5..3F3.3 5.:3:.!:7-. 30:3.7:3.79 /-00.7.9./.3:9:3.39-..3:0.4-.8.5.253 5..7 :9:3.3.30:38.0:.3 .:7:3 ./::2./F7F3.0:3.3:45.73.90:3.9.8.8.8.3.7./5.7:32.2: 9.!:7-..3::3: %:39:33.7 /9.8F5 . 4.8.8.9:3. :9:3..:802-:./:7:23/.35:975.7/.3.7.87.5 7.3./5. /../57.8F5 -0:-0:70: $.F4!:7-..7:2.8.8..9F/70:3::./5.0940:3/90:90: :3/:.7.3 .353::.2F8.3.343 3/7. 7:5.3.3. 4-.7:7:23/. ..7992.3.3. 7 !:7-. ..2.8 3/7.30:3.3.8F53.7.2. !:7-..3.3:8.87-.3.F/40:3 7.59.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful