ANALISIS CARPON “Lutung Kasarung”

Disusun Ku :

Rexzi Adi Prabowo 9E

SMP NEGERI 22 BANDUNG JALAN SUPRATMAN NO 24 12 – 8 -2011

Nabi panutan urang. anu parantos maparinmang rewu-rewu nikmat ka urang sadayana. Hatur nuhun ka pa Firman nu abdi hargaan anu geus masihan tugas basa sunda analisis carpon. Wassalamualaikum wr wb .BUBUKA Assalamuaaikum wr wb Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci anu Maha Welas tur Maha Asih henteu aya pilih kasih kasugri nu kumelip di ieu bumi.A. Solawat miwah salam mugia salamina dilungsurkeun ka jungjunan alam Nabi Panungtung anu Parantos ngalungsurkeun cahaya ka imanan ka Umatna. teu hilap rahmat sareng salam oge di lungsurkeun ka kulawargana.Nabi Muhammad S.W. Amin Ya Robbal a’lamin.

Tema 2. 5. Galur Latar Setting Amanat : : : : : : si lutung nu bogoheun ka purbasari Purbasari.Unsur Carpon 1. Lutung Kasarung(Guruminda). Palaku 3. 6. 4.Purbararang. Jeung Indra Jaya Merele Di negara pasir batang Hening mun jadi jalma teh ulah sok ngarugikeun batur bisi Ngabalikan ka diri sorangan .Unsur .

Wassalamualaikum wr wb . Di piharep dina carpon ieu aya palajaran anu tiasa di candak kasaeyanana jeung di piceun anu goreng – gorengna.PANUTUP Assalamualaikum wr wb Hatur nuhun tos maca makalah sim kuring. Mugi – mugi aya mangpaatna ti makalah carpon ieu keur kahirupan sapopoe. Bilih aya kakirangan sim kuring nyuhunkeun di hapunten. Mugi – mugi makalah carpon ieu tiasa ngeusi peunteun rata – rata palajaran basa sunda.

Kacaturkeun di Kahiangan. nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Guruminda. Tapi…ulah torojogan. katelah Lutung Kasarung.” “Sukur atuh. anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung. hayang nyaho anu dingaranan karaton. Atuh munasabah baé.” walon Aki Panumpit bengong. dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Saur Sunan Ambu. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal. Amarahna teu katahan. celengkeung téh lutung nyoara: “Éh. “Jung. putra bungsu. Ngaraos parantos sepuh. Aki. istri wungkul. nu kalima Purbamanik. nu kadua Purbaéndah. Hayang betah di dunya. sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan. Tapi dadak sakala. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Déwata minda rupa turun ka dunya. putra déwata cikalna. sok geura turun. asa dihina asa ditincak hulu. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. nu katilu Purbadéwata. Purbararang asa kaunghak. ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. titisan Guriang Tunggal. Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh. tapi bet Purbasari. leuweung jadi sepi taya sasatoan. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Nu kahiji kakasihnaPurbararang. badé tatapa di leuweung. aya lutung bisa ngomong. Ari rék disumpit. nu kaopat Purbakancana.Lutung Kasarung Kacaturkeun di nagara Pasir Batang. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. geura boro pijodoeun hidep. bet kaniaya. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. Barang rék mulang. Aya nu sakarupa jeung Ambu. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. .

Léngsér mulang deui ka Purbararang. Pajarkeun téh. apan boga bujang lutung.” Cék Purbaleuwih. Tétéh. “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami. . Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun. Tungtungna mah. Lutung unggeuk. top taropong dicokot. Sang Lutung teu bisa dirogahala. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun. tamba suwung. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. lain teu hayang nampa. Keur jarongjong ninun. ngan sieun ku Si Tétéh. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. teu ditampa. nya kitu kénéh. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. pokna téh. bisi pajar nampik pasihan rama. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. Tapi barang rék dipeuncit.” Lutung kasarung tetep di karaton. tamba keueung nu di leuweung.Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah. taya pakarang nu teurak. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. Léngsér mulang ka karaton.” Nya sok baé atuh. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. “Éh Mama Léngsér. Kajeun goréng. “Cing Adi. pangnyokotkeun taropong!” “Ih. Kajeun hideung. Ulang-ileng. saur Ratu. tamba jempé nu nyorangan.” Tutas haturan. Kajeun lutung. tuluy nuturkeun. Ka anu katilu. Mun lalaki turunan mantri. dihaturkeun ka karaton. sor disodorkeun! “Jurig lutung.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. sugan butuh keur pibujangeun. lamun jalma nu utama.

dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. kakasépan Guruminda kahiangan. Panejana tinekanan. tapakur di sisi balé kancana. Sang Putri. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. ieu tanjakan téh laksana. Purbararang. nu goréng budi ti leuleutik. nu goréng lampah ti bubudak. disumpal ku benang emas. deudeuh teuing. lutung mah tara saré jeung manusa. Ku kasaktén Lutung Kasarung. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. neda sapaat para bujangga. Tapi Purbasari unggul kénéh. leuwi Sipatahunan. disimbut sutra banggala. Rupa-rupa akal dikotéktak. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. Ku pitulung Lutung Kasarung. . beuki tambah sirik. Putri téh nalangsa pisan. bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. Raksukan digédogkeun. Purbasari dipangku.Caturkeun di sisi leuweung. “Utun. Guruminda mamalihan. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. Mangka saat sapeuting. bray baranang siga béntang. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. urang saré jeung kaula.” gerentes Lutung Kasarung. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. beuki tambah ceuceub. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. Mimitna Purbasari diperih pati. di hateup welit sajalon. leuwih agréng ti nagara. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah. sajiadna katurutan. “Éh. Jleg ngajenggléng karatonna. Rep Sang Putri disirep.

ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. anu welasan ti baheula ka Purbasari. tapi teu bisa majar kumaha. Purbasari. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. . papanjang-panjang buuk. paloba-loba samping. janggélék jadi Guruminda deui. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. Ngan anu pangais bungsu. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. Purbaleuwih. pageulis-geulis rupa.Rupa-rupa ékol Purbararang. baranyay hurung. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. Purbasari éléh. da pubuh manusa. lutung. kaungkulan kadigjayaanana. kakasih Indrajaya. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. dihukum kudu jadi pangangon. Indrajaya ngamuk. dibekelan arit timah. jadi praméswari Guruminda. Cunduk kana waktuna. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. ngajak pakasép-kasép beubeureuh.

3FF :7:23/.:2.7F393.3!:7-.58./F .-.3$.7:029-7..3.7/:3:3.58. 3.3.-F-F / .3..7/99.7.2.370833.35./3.3..8.7.95..39F39F.8.38.50:93 :390:-:990:90:-0:0:3 0:79.9.25./F %.7.2-.257.7F0:3.8.-.928. :.0:- #:5.8.$:3.9:70:3/880:0:3 !:7-.F.8:.3. .87..5..8.930.3 .3.7 ..3:7:23/.3. -80:0:0:3 #0:5!:97!:7-.7.3..3 !..8.8F5.8.-.8.30.3. /8:25.9.8.8.93:.3: /F-40:3/3.3 .3.2. 3.2:.:5:8..7.7:2 54943 0:3/9.8.. !:7-.3.3/F/40:3 -7.35:97 #05$..38./:9:3/0: 9.98.!:7-.. 0:.5..:-03.3. $.7..73.-:.32.7.39F.3.7.39:$:3.7.3 8..7F 0703908:9:3.8.3.8. -0:9.:7/88-..5.9F3:9:3 .8.8....7.87 -0:9.32-:0:35.3 A /0:/0:90:3 !:979F3.7:3:F3F .3 37F3F3F/.7.. 7:5.9 :/:-8.7:3 /-.8..38.90:5098.2-.7.39:!:7-.7/-F7F 5.30:73.3 3:47F3-:/90:0:9 3:47F3.../9025..0:./49F9. .3 /82-:98:97.4F7/3.:3.9!:7-.7/5.. !:7-.7.8:79:: 9:25.9. :59::3:9:3.7 293.9:39:3:!:7-.9433.8.39.7.203/095. 8.257 8.3..7:3 :7:23/.2.3/433..3.9-:-:/.7:33.7/5039F830:35.302.5 !:7-..30:3.3 0:$5.08.9:7:9.7F0:32.8.3 2-: 30/. !:7-./F3.8.39.3 ..7..8.3:5.7/5075.7.7..:.7.5. 0: 9.3. .3!:9720:350:38.3F3F9F2-3030:3.43 :9:3.73.-:..03F3.3.7:3 -.3..8 . %::!:7-.-0:3.7!:7-.8.39F390:0:3 :.38.309:9:3/: .3 !:97/8705 &9:3 :7. 0:89.3:8.3 03.-F39.3 #.-.3!:97 :9:32.3.

2:9:890:0F!:7-.7./F7F3./:7:23/.30:3.9/0: /::2:/:.9:3.8.87-..39:3.9:/!.. . %.F4!:7-..7:7:23/..3.7.4-.3-:: 5.253 5.3..30:.7:2./::2.8..8.3./57..30:38.:7:3 .87.8F5 -0:-0:70: $.7FF 90303.3.7:33...9. $.8..3 5..3.9/ !.32-: !:7-.7..0940:3/90:90: :3/:. !:7-.3.7.0:3.39-.7992.9.:3:.8.3  . -. 30:3. 7 !:7-.47F3 47F33..3.0: .7/.3:0.3.-0:-0:70:2.#:5.3:9:3.35:975./5.5. .8..3.847490:3$:3.8:.5. 7:5.3:8.8.8F53..7:32.393.8 -:38: !:7-.5 7.8.3.8F5 .!:7-.7 /9.79 /-00./0: 3/7.3:45.. .. :9:3./.7.7.3./5.0:8 0:87:5.343 3/7.90:3.3 .7..2F8.3./07.73.3.8.7..7:3.8 3/7.!:7-.8:.3. .8F5 .5.8. 4-.7 :9:3.78. 4.3 .3.59.!:7-.8.590:-8.3..9F/70:3::..8.353::.2.5.2: 9.-0:-0:70:!:7-..3 ./5.3::3: %:39:33.3 5.8.7.3. /.2.F/40:3 7..3.3:5.7.3.3FF.0:.3F3.5:-:2.7 :9:3 !:7-.. !:97 3:8.:802-:.