P. 1
TUKANG KEMBANG

TUKANG KEMBANG

|Views: 22|Likes:
Dipublikasikan oleh Rizki Satrian Baja Hitam

More info:

Published by: Rizki Satrian Baja Hitam on Sep 27, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

ANALISIS CARPON “Lutung Kasarung”

Disusun Ku :

Rexzi Adi Prabowo 9E

SMP NEGERI 22 BANDUNG JALAN SUPRATMAN NO 24 12 – 8 -2011

Nabi panutan urang. Wassalamualaikum wr wb . teu hilap rahmat sareng salam oge di lungsurkeun ka kulawargana.A. Solawat miwah salam mugia salamina dilungsurkeun ka jungjunan alam Nabi Panungtung anu Parantos ngalungsurkeun cahaya ka imanan ka Umatna.W.BUBUKA Assalamuaaikum wr wb Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci anu Maha Welas tur Maha Asih henteu aya pilih kasih kasugri nu kumelip di ieu bumi.Nabi Muhammad S. Hatur nuhun ka pa Firman nu abdi hargaan anu geus masihan tugas basa sunda analisis carpon. Amin Ya Robbal a’lamin. anu parantos maparinmang rewu-rewu nikmat ka urang sadayana.

Palaku 3. 6. Tema 2. 4. Galur Latar Setting Amanat : : : : : : si lutung nu bogoheun ka purbasari Purbasari.Unsur Carpon 1.Purbararang. Jeung Indra Jaya Merele Di negara pasir batang Hening mun jadi jalma teh ulah sok ngarugikeun batur bisi Ngabalikan ka diri sorangan . Lutung Kasarung(Guruminda).Unsur . 5.

Wassalamualaikum wr wb . Mugi – mugi aya mangpaatna ti makalah carpon ieu keur kahirupan sapopoe. Bilih aya kakirangan sim kuring nyuhunkeun di hapunten. Mugi – mugi makalah carpon ieu tiasa ngeusi peunteun rata – rata palajaran basa sunda. Di piharep dina carpon ieu aya palajaran anu tiasa di candak kasaeyanana jeung di piceun anu goreng – gorengna.PANUTUP Assalamualaikum wr wb Hatur nuhun tos maca makalah sim kuring.

Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung. Barang rék mulang. Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung. Atuh munasabah baé. anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung. nu kaopat Purbakancana. bet kaniaya. titisan Guriang Tunggal.Lutung Kasarung Kacaturkeun di nagara Pasir Batang. Saur Sunan Ambu. katelah Lutung Kasarung. Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh. Singhoréng Lutung Kasarung téa. asa dihina asa ditincak hulu. Aki. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki. Déwata minda rupa turun ka dunya. “Jung. Guruminda. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. badé tatapa di leuweung. Amarahna teu katahan. Nu kahiji kakasihnaPurbararang. putra bungsu. Tapi dadak sakala. Tapi…ulah torojogan. istri wungkul. ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Purbararang asa kaunghak. leuweung jadi sepi taya sasatoan. dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. tapi bet Purbasari. celengkeung téh lutung nyoara: “Éh. nu katilu Purbadéwata. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal. . hayang nyaho anu dingaranan karaton.” walon Aki Panumpit bengong. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. sok geura turun. Ngaraos parantos sepuh. nu kalima Purbamanik. nu kadua Purbaéndah. Ari rék disumpit. Kacaturkeun di Kahiangan. aya lutung bisa ngomong. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. putra déwata cikalna. Hayang betah di dunya.” “Sukur atuh. Aya nu sakarupa jeung Ambu. geura boro pijodoeun hidep.

Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun. Mun lalaki turunan mantri. Lutung unggeuk. tuluy nuturkeun. Ka anu katilu. lain teu hayang nampa. Kajeun lutung. nya kitu kénéh. Ulang-ileng. Pajarkeun téh. Keur jarongjong ninun.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. tamba suwung. “Éh Mama Léngsér. Kajeun hideung. “Cing Adi. sor disodorkeun! “Jurig lutung.” Tutas haturan. Tungtungna mah. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. . anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun. teu ditampa. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami. Léngsér mulang ka karaton. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. dihaturkeun ka karaton. Kajeun goréng.” Nya sok baé atuh. ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua. Léngsér mulang deui ka Purbararang. Tétéh. tamba keueung nu di leuweung. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah. ngan sieun ku Si Tétéh. apan boga bujang lutung. pokna téh.Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit. bisi pajar nampik pasihan rama.” Cék Purbaleuwih. Sang Lutung teu bisa dirogahala. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. top taropong dicokot. sugan butuh keur pibujangeun.” Lutung kasarung tetep di karaton. Tapi barang rék dipeuncit. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. pangnyokotkeun taropong!” “Ih. lamun jalma nu utama. taya pakarang nu teurak. saur Ratu. tamba jempé nu nyorangan.

Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah. disumpal ku benang emas. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. nu goréng budi ti leuleutik. Mangka saat sapeuting. Sang Putri. Ku pitulung Lutung Kasarung. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. Jleg ngajenggléng karatonna. “Éh. Ku kasaktén Lutung Kasarung. nu goréng lampah ti bubudak. Tapi Purbasari unggul kénéh. beuki tambah ceuceub. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. kakasépan Guruminda kahiangan. Raksukan digédogkeun. Putri téh nalangsa pisan. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. leuwi Sipatahunan. bray baranang siga béntang. bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. Purbararang. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. Rupa-rupa akal dikotéktak. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. neda sapaat para bujangga. Rep Sang Putri disirep. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Guruminda mamalihan. Panejana tinekanan.” gerentes Lutung Kasarung. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. Mimitna Purbasari diperih pati. di hateup welit sajalon. disimbut sutra banggala. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. Purbasari dipangku. ieu tanjakan téh laksana. “Utun. leuwih agréng ti nagara. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. . urang saré jeung kaula. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. tapakur di sisi balé kancana. deudeuh teuing. lutung mah tara saré jeung manusa. beuki tambah sirik. sajiadna katurutan. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang.Caturkeun di sisi leuweung.

janggélék jadi Guruminda deui. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. Indrajaya ngamuk. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. tapi teu bisa majar kumaha. kakasih Indrajaya. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang. pageulis-geulis rupa. anu welasan ti baheula ka Purbasari. lutung. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. da pubuh manusa. dibekelan arit timah. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. Cunduk kana waktuna. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. . tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. Purbasari éléh. kaungkulan kadigjayaanana. dihukum kudu jadi pangangon. jadi praméswari Guruminda. Purbasari.Rupa-rupa ékol Purbararang. baranyay hurung. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. paloba-loba samping. Ngan anu pangais bungsu. ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. Purbaleuwih. papanjang-panjang buuk.

3.7. !:7-.8.7.30:73.58..3 A /0:/0:90:3 !:979F3..8.3 /82-:98:97.7.2-.!:7-.:2.7.370833.3.7.3.3.302.8.08.:7/88-.8.3.2.3 2-: 30/.3: /F-40:3/3.203/095.93:..-0:3.50:93 :390:-:990:90:-0:0:3 0:79. ..7.7:3 /-..7/5039F830:35. :.8.5.8.-.7/5. 7:5. 8.-:.3.309:9:3/: ...8:.30:3./:9:3/0: 9.8.. .7.9F3:9:3 .7/5075.5.8.9.8.5.3 3:47F3-:/90:0:9 3:47F3.7..7:3 -.7:3 :7:23/..:./49F9.87.7.257 8.7..73.3 #.9.8. 0:. /8:25.3F3F9F2-3030:3.3 8.7!:7-.-.9:39:3:!:7-.3...7 .87 -0:9.8. 3.39F39F.3!:9720:350:38./F ./F3.7:029-7.:3. !:7-..3!:7-.7.-F39..5 !:7-..2.3 .9:70:3/880:0:3 !:7-.8 .39F390:0:3 :..95..3 !:97/8705 &9:3 :7.3/433..7F0:3..3.-:.7.30.7F0:32.7 293.35:97 #05$..38.38. :59::3:9:3.8.$:3.0:.9433.3.3.7..58. $. %::!:7-...930.8.9:7:9.-.3.8.8.4F7/3.8.03F3..3/F/40:3 -7.3$.8.8.3:7:23/.8F5... 0: 9.3:8.25.3 !.3 .7F 0703908:9:3. -80:0:0:3 #0:5!:97!:7-.7/99.7/-F7F 5.3.3:5.3.8./3..2-.7.38.3 .2:. 3.3 0:$5.7/:3:3..7.7:3:F3F .35.0:- #:5.90:5098.3.3.257.2. !:7-./9025.3.3.9.39:!:7-.928.3!:97 :9:32./F %..8.39F.32-:0:35. ..7..7:33.8.7F393.3.3 37F3F3F/.7:2 54943 0:3/9.7. -0:9. 0:89.-F-F / .43 :9:3.7.:-03.F.39.39.9 :/:-8.98.8:79:: 9:25.5.9-:-:/.73.3.39:$:3..:5:8..3FF :7:23/.-.32.3.9!:7-.38.3 03.

8..8.7.8F53.3.847490:3$:3.2..#:5...3:5. ...3 . !:7-.3.5..2:9:890:0F!:7-.5 7.9:3.8F5 -0:-0:70: $.8.3 .9/ !.0:3. .39-.7/..7.8 -:38: !:7-.3.!:7-.7:7:23/.3:8. :9:3.-0:-0:70:2.7:32.7.8.9:/!. /..8.0:8 0:87:5.343 3/7.3.8.590:-8...39:3.!:7-.:802-:.7:2.90:3./F7F3.8. 30:3.3 .3 5..78.87-.!:7-.7:3.F4!:7-.5.9/0: /::2:/:.2.87.3:45.3.:3:./5.7. .3:0.0: ..3./5.7:33.3.8.9.3.353::.9.7 :9:3.0940:3/90:90: :3/:.3..0:./57.7 /9./::2.3.5.. .3.30:.3FF./07.3.3F3. 4.5:-:2.2F8.F/40:3 7.3.8F5 . 7 !:7-.8 3/7.7.253 5.7 :9:3 !:7-.393.3.79 /-00.3:9:3.8../:7:23/.8..3  ./0: 3/7.2: 9..7FF 90303.7..3..35:975.5..3. 7:5.4-.3..8.3. !:97 3:8.9F/70:3::. -.7992.3.8:.59.8:..32-: !:7-. %.8.3::3: %:39:33.47F3 47F33.73.8F5 .7.30:38.:7:3 .7.3-:: 5.30:3.3 5..-0:-0:70:!:7-./5./. 4-.8. $.7.7.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->