ANALISIS CARPON “Lutung Kasarung”

Disusun Ku :

Rexzi Adi Prabowo 9E

SMP NEGERI 22 BANDUNG JALAN SUPRATMAN NO 24 12 – 8 -2011

Nabi Muhammad S. Nabi panutan urang. teu hilap rahmat sareng salam oge di lungsurkeun ka kulawargana.A. Wassalamualaikum wr wb .W. Solawat miwah salam mugia salamina dilungsurkeun ka jungjunan alam Nabi Panungtung anu Parantos ngalungsurkeun cahaya ka imanan ka Umatna. Amin Ya Robbal a’lamin. anu parantos maparinmang rewu-rewu nikmat ka urang sadayana.BUBUKA Assalamuaaikum wr wb Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci anu Maha Welas tur Maha Asih henteu aya pilih kasih kasugri nu kumelip di ieu bumi. Hatur nuhun ka pa Firman nu abdi hargaan anu geus masihan tugas basa sunda analisis carpon.

Galur Latar Setting Amanat : : : : : : si lutung nu bogoheun ka purbasari Purbasari. 5. 4.Unsur . Lutung Kasarung(Guruminda).Purbararang. Jeung Indra Jaya Merele Di negara pasir batang Hening mun jadi jalma teh ulah sok ngarugikeun batur bisi Ngabalikan ka diri sorangan . Tema 2. 6. Palaku 3.Unsur Carpon 1.

Wassalamualaikum wr wb . Di piharep dina carpon ieu aya palajaran anu tiasa di candak kasaeyanana jeung di piceun anu goreng – gorengna.PANUTUP Assalamualaikum wr wb Hatur nuhun tos maca makalah sim kuring. Mugi – mugi aya mangpaatna ti makalah carpon ieu keur kahirupan sapopoe. Mugi – mugi makalah carpon ieu tiasa ngeusi peunteun rata – rata palajaran basa sunda. Bilih aya kakirangan sim kuring nyuhunkeun di hapunten.

Aki Panyumpit téh méh pegat pangharepan. asa dihina asa ditincak hulu. . aya lutung bisa ngomong. Saur Sunan Ambu. hayang nyaho anu dingaranan karaton. tapi bet Purbasari. Aki. badé tatapa di leuweung. Bororaah sato kayaning peucang jeung lutung. Ulah disumpit! Kuring téh rék ngaku bapa pulung ka Aki.” walon Aki Panumpit bengong. dina tangkal peundeuy bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Hayang betah di dunya. Purbararang asa kaunghak. nu katilu Purbadéwata. Tapi…ulah torojogan. nu kaopat Purbakancana. Amarahna teu katahan. Nu kahiji kakasihnaPurbararang. geura boro pijodoeun hidep. “Jung. nu kadua Purbaéndah.Lutung Kasarung Kacaturkeun di nagara Pasir Batang.” “Sukur atuh. Déwata minda rupa turun ka dunya. sireum ogé taya nu ngarayap cék wiwilanganana mah. Purbasari diusir ti dayeuh dibuang ka Gunung Cupu. Singhoréng Lutung Kasarung téa. Ari rék disumpit. ngimpén gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. celengkeung téh lutung nyoara: “Éh. istri wungkul. bet kaniaya. Guruminda. Prabu Tapa Ageung ngersakeun hayang tuang daging lutung. Barang rék mulang. putra bungsu. Prabu Tapa Ageung ti praméswari Niti Suwari kagungan putra tujuh. Prabu Tapa Ageung ngersakeun ngabagawan. Ngaraos parantos sepuh. titisan Guriang Tunggal. Kocap deui di nagara Pasir Batang. putra déwata cikalna. Atuh munasabah baé. nu kalima Purbamanik. leuweung jadi sepi taya sasatoan. sok geura turun. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara téh lain Purbararang putra cikal. Aya nu sakarupa jeung Ambu. katelah Lutung Kasarung. anggo heula ieu raksukan…lutung!” Janggélék Guruminda minda rupa jadi lutung. nu kagenep Purbaleuwih jeung nu katujuh Purbasari. Tapi dadak sakala. Kacaturkeun di Kahiangan. Aki Panyumpit gasik ngasruk leuweung néangan lutung. Nya nimbalan Léngsér kudu mentés Aki Panyumpit ngala lutung ka leuweung.

Ka anu katilu.Lutung Kasarung dibawa ku Aki Panyumpit. Léngsér mulang ka karaton.” Nya sok baé atuh. Hatur nuhun béjakeun ka Si Tétéh. Mun lalaki turunan mantri. Lutung unggeuk. sugan butuh keur pibujangeun. Ari béréwék téh dibébékkeun mani jadi lima. geunig Si Tétéh aya kénéh adilna. “Éh Mama Léngsér. apan boga bujang lutung. ari lutung mah sangeuk teuing!” Deregdeg léngsér ka putra nu kadua.” Lutung kasarung tetep di karaton. Kajeun lutung. Belenyeng lumpat ngintip para mojang nu lalenjang keur ngagembrang ninun. “Cing lutung pangyokotkeun taropong di kolong balé!” Deregdeg lutung lumpat. Kajeun hideung. Pajarkeun téh. “Léngsér pasrahkeun baé ka anak kami. ari koloprak téh taropong Purbararang moncor ka kolong balé. . Keur jarongjong ninun. ngan sieun ku Si Tétéh. lain teu hayang nampa. nya kitu kénéh.” Nya atuh ku Léngsér dipasrahkeun ka Purbararang. Tungtungna mah. Lutung Kasarung ditampa ku Purbasari. teu ditampa. pokna téh. Ulang-ileng. Tétéh. tamba jempé nu nyorangan. “Cing Adi.” Tutas haturan. tamba keueung nu di leuweung. sor disodorkeun! “Jurig lutung. Ari walonna téh bet: “Daék sotéh ngabujangkeun. pangnyokotkeun taropong!” “Ih. Kajeun goréng. tamba suwung. taropong aing sabogoh-bogoh dibébékkeun! Léngsér! Teu sudi kami mah. Léngsér mulang deui ka Purbararang. anteurkeun Si Lutung ka Si Purbasari di leuweung!” Jut Léngsér turun. Sang Lutung teu bisa dirogahala. top taropong dicokot. Tapi barang rék dipeuncit. tuluy nuturkeun. lamun jalma nu utama. bisi pajar nampik pasihan rama. dihaturkeun ka karaton. taya pakarang nu teurak.” Cék Purbaleuwih. saur Ratu.

Panejana tinekanan. diébogkeun dina kasur tujuh tumpang. Mangka saat sapeuting. sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. kakasépan Guruminda kahiangan. niat misalin Sang Putri meungpeung saré. Raksukan digédogkeun. “Utun. leuwih agréng ti nagara. bisi geuleuheun!” Reup Putri Purbasari kulem tibra pisan. Geus tangtu Purbasari dibéré pasir anu pangangar-angarna. lutung mah tara saré jeung manusa. kudu bisa mendet parakan Baranangsiang. disimbut sutra banggala. Mimitna Purbasari diperih pati. sajiadna katurutan. tapakur di sisi balé kancana. Purbararang. Purbasari ngagolér dina palupuh sabébék. Mun teu bukti teukteuk beuheung keur tandonna. neda sapaat para bujangga. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Tapi Purbasari unggul kénéh. bray baranang siga béntang. nu goréng lampah ti bubudak. Ku kasaktén Lutung Kasarung. Janggélék Gurumiinda jadi lutung deui. jeung ditangtang pahadé-hadé ngahuma. Ku pitulung Lutung Kasarung. leuwi Sipatahunan. . Rupa-rupa akal dikotéktak. beuki tambah sirik. “Éh. urang saré jeung kaula. Guruminda mamalihan. ieu tanjakan téh laksana. nu goréng budi ti leuleutik. Purbasari dipangku.Caturkeun di sisi leuweung. deudeuh teuing. banténg téh katungtun ku Purbasari ka nagara. Tuluy Purbasari dititah ngala banténg ti leuweung. Rep Sang Putri disirep. di hateup welit sajalon.” gerentes Lutung Kasarung. Kabeungharan jeung kamulyaan Purbasari di gunung kasampir-sampir ka nagara. Sang Putri. Putri téh nalangsa pisan. disumpal ku benang emas. dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga. ari Purbararang mah di tempat nu hadé. Kula mah banget ku tunduh!” “Oaah. Aing rék nénéda ka Sunan Ambu. beuki tambah ceuceub. Purbasari dipentés nyieun pakarang tatanén étém bingkeng jeung jarum potong. Jleg ngajenggléng karatonna.

ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Ari Purbararang jeung sadérékna nu opat deui. paloba-loba samping. Lutung Kasarung ngagédogkeun raksukanana. Tungtungna Purbararang pinuh ku haté dir jeung ujub. Purbasari ngadeg ratu di Pasirbatang. da pubuh manusa. Ngan anu pangais bungsu. tapi teu bisa majar kumaha. dibekelan arit timah. Lutung Kasarung manggih putri panyileukanana. . Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu. Purbasari éléh. antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan. pageulis-geulis rupa. dihukum kudu jadi pangangon. kakasih Indrajaya. ngajak pakasép-kasép beubeureuh. Purbaleuwih. Purbasari. Sakasép-kasépna beubeureuh Purbasari. Sagoréng-goréngna beubeureuh manéhna. Tapi rayat jeung jaksa nagara mutus teu weléh Purbasari anu unggul. janggélék jadi Guruminda deui. lutung. jadi praméswari Guruminda. tenggekna kari saketokkeun diteukteuk. baranyay hurung. Indrajaya ngamuk. anu welasan ti baheula ka Purbasari. ditikahkeun ka Ki Bagus Lembu Halang.Rupa-rupa ékol Purbararang. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit. kaungkulan kadigjayaanana. Cunduk kana waktuna. papanjang-panjang buuk.

.3FF :7:23/.203/095.-.-F39. -80:0:0:3 #0:5!:97!:7-.7.. 8.30:73.3 0:$5. 3.3.8.8.5.8.3.-.9-:-:/./F .3 !:97/8705 &9:3 :7.8.35.7:3 :7:23/..2.257.38.3!:97 :9:32.8.39.39:$:3./9025.7:2 54943 0:3/9.3.7/99..3.39:!:7-.3. 0:. 7:5.8.7:3 /-..9.928.7/5075. !:7-. %::!:7-. 3.2.7.3 .3 37F3F3F/.3.87 -0:9.!:7-.:3.3 ...3.7F0:32.3.7/5.F..3/433.7.302.9 :/:-8.7.7.8F5. !:7-.9:39:3:!:7-.7F0:3.2-.73. -0:9.7.3.257 8.7 293.8 .9.3!:7-.-0:3.0:- #:5..3.7:33..7:029-7..3 A /0:/0:90:3 !:979F3.8.309:9:3/: ..2-.9!:7-.8..2:.3 .8.3$.38.3 3:47F3-:/90:0:9 3:47F3.3.5 !:7-.2.8.35:97 #05$.9:70:3/880:0:3 !:7-.3 8.3 03.3:5. $../49F9.7F 0703908:9:3.95.7.3 2-: 30/.:7/88-.90:5098./3.:.8. .3.7.3:7:23/.-.32-:0:35.-:.3.7:3:F3F ..7/5039F830:35..30.3 #..8.93:.-F-F / . !:7-.0:.9.8.98..5.7F393. .3 /82-:98:97.32.73.7.39.7:3 -...3F3F9F2-3030:3. 0:89..:2.9433.8.30:3../F3.:5:8.58.:-03..930..3...370833.7.8. /8:25.7/:3:3..39F39F./:9:3/0: 9.7/-F7F 5.-./F %.7.8. :.58.25.3.8.5..7.7.7.4F7/3.8. 0: 9.3.8:79:: 9:25.9:7:9.8.7. .3: /F-40:3/3.38.39F.8.3..3/F/40:3 -7.8...3.38. :59::3:9:3.39F390:0:3 :.3.$:3.8:.7.3:8.3.5.03F3.43 :9:3.3!:9720:350:38.08..7!:7-.50:93 :390:-:990:90:-0:0:3 0:79.-:.7..3 !.87..7.9F3:9:3 .7 .

2./:7:23/.35:975.3:0. ./5.7:3..59.3.32-: !:7-..590:-8.8:. 4.3.7:33.3..7.3::3: %:39:33. !:97 3:8.7FF 90303.3 5.0940:3/90:90: :3/:.8.F4!:7-.0:.5.0: .3-:: 5.47F3 47F33.3.78.5.. $.7 :9:3 !:7-.8 3/7.5.8:./5.7..8.. 7 !:7-.7:2. %.!:7-..3 .3.7.8F53.3.30:38.:7:3 .-0:-0:70:2.5:-:2../0: 3/7.30:3.#:5.8..2.3.:3:.8.7:7:23/.8F5 .:802-:..9. !:7-..7:32.7.3:5..7992.8.3 .7/..!:7-.8.87-.3:9:3.3./07.3.3..9/ !.9F/70:3::.-0:-0:70:!:7-.7.. 4-. -.3.0:3.4-. 30:3.3. :9:3.39:3.3./F7F3.2:9:890:0F!:7-.3.8F5 -0:-0:70: $.3F3.30:. 7:5.253 5..5 7.7 :9:3./../::2.3 5.8.8F5 .3:8.!:7-.7 /9..8.7.8.8.847490:3$:3.. /.9:/!. .8.3../57.79 /-00.7.../5.3.8.7.5..7.73.9:3.8 -:38: !:7-.3. .7.2: 9.2F8.0:8 0:87:5.353::.39-.3FF.3.87.343 3/7. .90:3.F/40:3 7.8.3.393.3  .9.3:45..9/0: /::2:/:.3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful