Anda di halaman 1dari 72

I

PROGRAMDIPLOMA3TEKNIKSIPILFTSPITS

MEKANIKAREKAYASA1
BAHANAJAR
DIDIKHARIJANTO

2011

KAMPUSD3TEKNIKSIPILJLNMENUR127SURABAYA

KATAPENGANTAR

DenganmengucapsyukurkepadaAllahSWT,karena
denganrachmatNYAkamibisamenyelesaikanBAHANAJAR
MEKANIKAREKAYASA1.
Bahanajarinidiharapkandapatmembantuprosesbelajar
mengajardiProgramDiploma3TeknikSipil,disamping
diktatkuliahyangtelahada.
MatakuliahMekanikaRekayasa1inimerupakanilmudasar
keahlianyangharusdipahamimahasiswaTeknikSipil.
Olehkarenaitumahasiswaharusmemahamisecarabenar,
sehinggadiperlukanmembuatsajianmateridalambentuk
bahanajarmatakuliahini.
Bahanajarinidibuatdalambentukyanglebihrincilengkap
dengancontohsoaldanpenjelasannya.

MATERI

.GAYA

.MACAMBEBAN,PERLETAKAN

.MENCARIREAKSIPERLETAKAN

.GAYADALAM(BIDANGNORMAL,LINTANG,
MOMEN)

.KONSTRUKSIRANGKABATANG

.GARISPENGARUH


PROGRAMDIPLOMATEKNIKSIPIL
FAKULTASTEKNIKSIPILDAN
PERENCANAAN
INSTITUTTEKNOLOGISEPULUH
NOPEMBER

KONTRAKKULIAH&
MATERIPEMBELAJARAN
MINGGUKE

KOMPETENSI1

14

Mampumengidentifikasigaya
,menghitungresultantegaya,
momen,mengidentifikasi
macambeban,perletakan,
mampumenghitungreaksi
perletakandangayadalam

68

Mampumenghitunggaya
dalam,menggambarbidang
normal(N),bidanglintang(D
)danbidangmomen
(M)

1012

13

Mampumenghitunggaya
dalam,menggambarbidang
normal(N),bidanglintang(D
)danbidangmomen
(M)padaportalstatistertentu
,menghitunggayabatangpada
konstruksirangkabatang.

MATAKULIAH
DANKELAS:
DOSEN

MEKANIKAREKAYASA1Y

KODE
MK:

1.DIDIKHARIJANTO

SKS

2.

PENGAMPU2

MATERIPEMBELAJARAN

1
V
Pengertiangaya,menghitungresutantegayadanmomen.
Pengertianmacambebandanperletakan
Menghitung reaksi perletakan pada balok maupun portal
akibatbebanterpusat.
Menghitung reaksi perletakan pada balok maupun portal V
akibatbebanmeratamaupunkombinasi.

Menghitung dan menggambar bidang normal ( N ) , bidang V


lintang(D)danbidangmomen(M)akibatbebanterpusat.
Menghitung dan menggambar bidang momen , normal dan V
lintangpadabalokduatumpuandenganbebanmerata.

Menghitung dan menggambar bidang momen , normal dan V


lintang pada balok dua tumpuan dengan beban merata ,
maupunbebankombinasi
V
Menghitungdanmenggambarbidangmomen,normaldan
lintangpadabalokgerberdenganbebanmerata,maupun
bebankombinasi.
Menghitung dan menggambar bidang momen , normal dan
lintanguntukmuatantidaklangsung
Menghitung dan menggambar bidang momen , normal dan V
lintang pada portal dengan beban merata , maupun beban
kombinasi

Menghitung dan menggambar bidang momen , normal dan V


lintang pada portal dengan beban merata , maupun beban
kombinasi.

MenghitunggayabatangdengancaraKESETIMBANGANTITIK V
SIMPUL.

MenghitunggayabatangdengancaraRITTER

EVALUASI1

EVALUASI2

EVALUASI3

RC090308


1416

Mampumenghitungdan
menggambargarispengaruh

Menghitung dan menggambar garis pengaruh pada balok V


diatasduatumpuan
Menghitung dan menggambar garis pengaruh pada balok V
gerber.

Menghitung dan menggambar garis pengaruh batang pada V


konstruksirangkabatang
1718

EVALUASI4
TandaTanganDosenPengampu

Dosen1
(Koordinator)

Dosen2

DIDIKHARIJANTO

PERNYATAAN:
Denganinisayamenyatakanbersedia
memberikanmaterisesuaikesepakatanyangtelah
ditetapkandiborangini.

PENGERTIANGAYA

GAYAADALAHSUATUBESARANVEKTORYANGMEMPUNYAIBESARAN,TITIKTANGKAPDAN
GARISKERJAGAYA.

Garis kerja

GAYADAPATDIPINDAHKANSEPANJANGGARIS
KERJANYA.
Titiktangkapgaya

Gariskerjagaya

PENJUMLAHANGAYA(RESULTANTEGAYA)

CARAANALITIS
RY=P1SIN+P2SIN
RX=P1COS+P2COS

R=

5T

3T

DIKETAHUIDUAGAYAP1=5TDENGANSUDUT450DANP2=3TDENGANSUDUT300
HITUNGBESARRESULTANTEGAYATERSEBUTDIATAS.

RY=5SIN45 +3SIN30 =5.0,7071+3.0,5=3,5355+1,5=5,0355T


0

RX=5COS45 +3COS30 =5.07071+3.0,866=3,5355+2,5981=6,1335T


R=

Tg

RY
RX

= 6,1335

5,0335 = 25,3562

37,6198=7,936T

0,8209 =39,380

CARAGRAFIS
UNTUKCARAGRAFISHARUSMEMAKAI
3TSKALAMISAL1TON=1CMDAN
5TRMENGGUNAKANBUSURDERAJAT
UNTUKMENGUKURSUDUT.

RESULTANTEDIDAPATDARIMENGHUBUNGKANTITIKAWALMULAI,SAMPAIDENGANTITIK
MENGAKHIRIGAMBARTERSEBUT.
JADIUNTUKBEBERAPAGAYAYANGDIJUMLAH,TINGGALMENGGAMBARSAJA
BERURUTAN.
SUDUT DIDAPATDENGANMENGUKURMEMAKAIBUSURDERAJAT.

MOMENADALAHGAYADIKALIKANJARAK,DIMANAJARAKATAULENGANNYA
HARUSTEGAKLURUSPADAGAYANYA.
C

A
MC=P.0=0

MA=P.a

P
Ingatgayabisadipindahkan

sepanjanggariskerjanya.

P
b

MB=+P.b

KITASEPAKATIARAHPERPUTARANMOMEN

P=5T

P=5TSIN

bTg
45

BSIN=4/53
P=5TCOS

COS=3/5
6M

SIN=b/64/5=b/6b=24/5M

MB=5.b=5.24/5=24TMATAUP=5TDIURAIKANDULU
MENJADIPSINDIARAHVERTIKALDANPCOSDIARAHHORISONTAL.
SEHINGGAMB=5SIN.6=5.4/5.6=24TM.
DARIPENYELESAIANDIATASDISARANKANMENGURAIKANDAHULUGAYA
MIRINGAGARPENYELESAIANMENJADILEBIHMUDAH.

CONTOHSOAL

52T
6T

2T

5T

AD
B

5T

3T

4M3M2M

5T

3T

2T
A

6T

5T

2T

A
B

3T

4M3M2M

=6.43.3+2.9=15TM

6T
B

C
B

5T

2T

=6.75.3+2.2=53TM
6T

5T

2T

10

4T

B
AC
2T

3T

2M
4M

5T

3M

5M

4M

=+4.7+5.4=+48TM

4T

5T

5T

2T

=+3.9+2.74.25.3=18TM
4T

2T

3T
5T

3T

5T

D
4T

INGATGAYADAPATDIPINDAHKANSEPANJANGGARISKERJANYA.
11

MENCARILETAKRESULTANTEGAYA

6T2T3T

ABCD
4T
2M4M6M
XMR

MISALLETAKRESULTANTEGAYA(R)TERLETAKSEJARAKXMDARITITIKA
R=64+2+3=7T
SEMUAGAYADIKALIKANJARAKTEGAKLURUSNYATERHADAPA.

+7.X=6.04.2+2.6+3.12
X=

40
M=5,71M
7

JADILETAKRESUTANTEGAYASEJARAK5,71MDARITITIKA

12

PENGERTIANBEBANDANPERLETAKAN

BEBANMATI /BEBANTETAP

MACAMBEBAN

BEBANHIDUP/BEBANBERJALAN

BEBANMATIADALAHBEBANYANGADASELAMAHIDUPKONSTRUKSI.
MISAL:BEBANTEMBOK,BEBANATAP,BEBANTROTOIRDANLAINLAIN.
BEBANHIDUP/BEBANBERJALANADALAHBEBANYANGTIDAKTETAP.
MISAL:BEBANKENDARAANDANLAINLAIN.

MENURUTCARABEKERJANYABEBANDIBAGILAGIMENJADI:
BEBANTERPUSATPPPP

SATUANBERATKG,TONDANLAINLAIN.
q
BEBANMERATAq
SATUANT/M,KG/M,KG/CMDANLAINLAIN
q=TINGGIATAULEBARDARIBENTUKBEBAN(LIHATGAMBAR)

BEBANTIDAKMERATA
MISALBEBANSEGITIGAq
q

SATUANMAUPUNARTIqSAMADENGANBEBANMERATADIATAS.

13

PERLETAKAN

SENDIH
V

MEMPUNYAIREAKSITEGAKLURUSLANDASANDANSEJAJARLANDASAN,ARTINYA
PERLETAKANSENDITIDAKDAPATBERGERAKTEGAKLURUSMAUPUNSEJAJAR
LANDASAN.

ROL

MEMPUNYAIREAKSITEGAKLURUSLANDASAN,ARTINYAPERLETAKANROLTIDAK
DAPATBERGERAKARAHTEGAKLURUSLANDASAN.

JEPIT
HREAKSIV,HDANMADALAH
MREAKSIYANGDIPUNYAIOLEH

VPERLETAKANJEPIT.

SEHINGGADAPATDIARTIKANKALAUPERLETAKANJEPITTIDAKDAPATBERGERAKPADA
ARAHTEGAKLURUSMAUPUNSEJAJARLANDASANDANJUGATIDAKDAPATBERPUTAR
ATAUBERROTASI.

14

CONTOH

qt/m

Rotasi=

(sendi,roltidakmempunyaireaksi

momen)

PT

0
(jepitmempunyaireaksimomen)

DARIKEDUAGAMBARDIATASTERLIHATBAHWAPERLETAKANROL,SENDIMAUPUN
JEPITTIDAKDAPATBERGERAKKEARAHVERTIKAL.
HALITUDAPATDILIHATDARIGAMBARGARISLENDUTANNYA.
SEDANGKANPADAPERLETAKANJEPITTERLIHATTIDAKDAPATBERPUTAR(BERROTASI)
ROTASIATAU

15

MENCARIREAKSIPERLETAKAN.
UNTUKMENDAPATKANKONSTRUKSIYANGSTABIL,MAKADIBUTUHKANPERSAMAAN
KESETIMBANGAN.
H=0,AGARKONSTRUKSITIDAKDAPATBERGERAKKEARAHHORISONTAL
M=0,AGARKONSTRUKSITIDAKDAPATBERPUTARATAUMENGGULING
V=0,AGARKONSTRUKSITIDAKDAPATBERGERAKKEARAHVERTIKAL
DENGANMEMAKAITIGAPERSAMAANDIATASMAKAREAKSIPERLETAKANPADA
KONSTRUKSISTATISTERTENTUDAPATDICARI.

CONTOH
Tg=3/43T5T4T

6T
B

4TCD

2M8M3M

=0MISALHAingat+
+HA4+6=0HA=6+4=2Ttandanegatifmengartikankesalahanpemisalan
arah,jadiHAseharusnyamengarahkekiri.HA=2T
JADIPERLUDIINGATBAHWATANDANEGATIFBERARTISALAHDALAMPEMISALANARAH,
SEBALIKNYAAPABILAHASILPOSITIFARTINYAARAHPEMISALANSUDAHBENAR.

=0VAMISALingat+

+VA.103.8+4.3=0
VA=1,2T

=0

VC.10+4.13+3.2=0VC=5,8T
KONTROL =0+1,23+5,84=077=0(OK)
16

4T5T52
B

5T

45

2M3M
3T4M

2M7M3M

=0HEMISAL+HE35=0HE=8T

=0VDMISAL

+VD.103.14.125.35.3=0

5T

4T

5T

5T

VD=8,1T

3T

3T
5T

4T

E
=0VEMISALD

VE.103.2+8.15.4+5.74.2=0
VE=0,9T

5T

5T

4T

5T

3T

8T

8T
5T

4T

=0+8,145+0,9=099=0(OK)

17

UNTUKBEBANMERATAATAUTIDAKMERATADIJADIKANDULUBEBANTERPUSATDALAM
PERHITUNGANREAKSIPERLETAKANNYA.
q

Q=q.L

Q=q.L

1/2L1/2L1/3L2/3L
Q=LUASDARIBENTUKBEBANDANLETAKNYAPADATITIKBERATDARIBENTUKBEBAN.

q=3t/m

q=1t/m

ABCDE
4T

2M6M4M2M

Q=1/2.3.6=9T

Q=1.2=2T
Q=1.4=4T

2m4+4=8m

2+6=8m2m
10m1m

=OHB=0

=0VB.10+4.129.84.2+2.1=0

VB=3T

=0VD.10+2.11+4.8+9.2+4.2=0

VD=8T
=O+4+394+82=01515=0(OK)

18

5Tq=1t/m

2Ttg=3/4

A
3M

2M1M2M
UNTUKMENGHITUNGREAKSIPADAPERLETAKANJEPITBEBASAGAKBERBEDADARI
TUMPUANSENDIROL.

UNTUKMENGHITUNGREAKSIHORISONTALHCMISAL

O+HC4+2=0HC=2T

UNTUKMENGHITUNGREAKSIVERTIKALVCMISAL
=0+VC32.1=0VC=5T
UNTUKMENGHITUNGREAKSIMOMENMCMISAL

=0+MC3.52.4+2.34.3=5TM

MC=5TM
3Tq=1t/m
AB2T4T

4TQ=2.1T2T

3M
3T2T

4M

5M

19

GAYADALAM

HA

VAXMXMVB

HA

DD
VA
+

VB

M=VA.X

M=VB.X

MM
+

GAMBARDIATASADALAHSUATUBALOKYANGDIBEBANIBEBANMIRINGTERPUSAT
AKIBATGAYATERSEBUTAKANTIMBULREAKSIREAKSIPERLETAKANNYA.
APABILABALOKDIPOTONGMAKADIDALAMBALOKAKANTIMBULGAYADALAMYANG
MENGIMBANGIGAYALUARYANGTERJADI.
GAYADALAMN=GAYAYANGSEJAJARSUMBUBATANG
D=GAYAYANGTEGAKLURUSSUMBUBATANG
M=MOMENLENTUR
20

DARIPERNYATAANDIATASMAKADAPATDISIMPULKANSEPERTIINI

M D

M D

NORMAL(N)POSITIFADALAHTARIK,SEDANGNORMALNEGATIFAPABILATEKAN.
GAYALINTANG(D)POSITIFAPABILAGAYASEBELAHKIRIARAHKEATAS,SEDANG
SEBELAHKANANARAHKEBAWAH.
GAYALINTANG(D)NEGATIFAPABILAGAYASEBELAHKIRIARAHKEBAWAH,SEDANG
SEBELAHKANANARAHKEATAS.
MOMENLENTURPOSITIFAPABILADISEBELAHKIRIARAHMBERPUTARSEARAHJARUM
JAM,SEDANGDISEBELAHKANANBERPUTARBERLAWANANARAHJARUMJAM.
MOMENLENTURNEGATIFAPABILADISEBELAHKIRIARAHMBERPUTARBERLAWANAN
ARAHJARUMJAM,SEDANGDISEBELAHKANANBERPUTARSEARAHJARUMJAM.

21

tg=3/4
5T

4T

4T

ABCD
4M6M2M

X1

3T

X2

4T

X3

4T

4T

ABCD
1T6T

4T

4T

4T

1T

1T

+
D
+

2T

2T
8TM

4TM

22

=0HAMISAL

+HA+44=0HA=4T

=0VAMISAL+VA.103.6+4.2=0VA=1T

=0VCMISALVC.10+3.4+4.12=0VB=6T

BIDANGN,DDANM

X1

LIHATKIRIPOTONGAN
NX1=0

VA=1T

X1=0NA=0
X1=4NB=0
DX1=+1TMX1=+1.X1
X1=0DA=+1TX1=0MA=0
X1=4DB=+1TX1=4MB=1.4=4TM
LIHATKANANPOTONGAN4T
X2
NX2=+4T4T
X2=0NC=+4TCD

VC=6T
2M

X2=6NB=+4T
DX2=+46=2TMX2=4.(2+X2)+6.X2

X2=0DC=2TX2=0MC=4.(2+0)+6.0=8TM
X2=6DB=2TX2=6MC=4.(2+6)+6.6=+4TM
LIHATKANANPOTONGAN
NX3=+4T

4T
X3
4T

X3=0ND=+4T
D
X3=2NC=+4T
DX3=+4TMX3=4.X3
X3=0DD=+4TX3=0MD=0
X3=2MC=+4TX3=2MD=4.2=8TM

23

X1 q=1t/mX2X34T

2T

ABCD
2M8M2M =0HCMISAL

0VAMISAL

+VA.108.4+2.1

2T2T

+4.2=0VA=2,2T

6T

D
2,2T

+HC2=0HC=2T

4T

=0VCMISAL

VC.10+8.6+2.11

+4.12=0VC=11,8T
2,2T

=0

2,28+11,844=0

D=0

1414=0(OK)
5,8T

10TM

4,4TM

MMAX=6,82TM

GAMBARBERBENTUKPARABOLAKARENAPERSAMAANNYAADALAHPANGKATDUA,
SEDANGUNTUKPERSAMAANLINIER,GAMBARBERBENTUKGARISLURUS.

24

NX1=0LIHATKIRIPOTONGAN

X1

X1=0NA=0A
X2=2NB=0VA
DX1=2,2TLIHATKIRIPOTONGAN2,2MX1=2,2.X1LIHATKIRIPOTONGAN
X1=0DA=2,2TX1=0MA=2,2.0=0
X1=2DB=4,4TMX1=2MB=2,2.2=4,4TM
NX2=2+2=0LIHATKANANPOTONGAN

X2

2M4T

X2=0NC=02T
X2=8NB=02T11,8D

DX2=+4+211,8+1X2Q=1X2Q=2.1=2T
X2=0DC=5,8TX2
X2=8DB=5,8+8=2,2T(1+X2)

PADAD=OTERJADIMOMENMAXIMUM
DX2=0+4+211,8+1X2=05,8+1X2=0X2=5,8MDARICTERJADIMMAX
MX2=4.(2+X2)2(1+X2)+11,8.X21X2.1/2X2LIHATKANANPOTONGAN
X2=0MC=4.22.1+11,8.01.0.1/2.0=10TM
X2=8MB=4.102.9+11,8.81.8.1/2.8=+4,4TM
X2=5,8MMAX=4.7,82.6,8+11,8.5,81.5,8.1/2.5,8=31,213,6
=31,213,6+68,4416,82=6,82TM
NX3=+2TLIHATKANANPOTONGANX34T
X3=0ND=+2T2T
X3=2NC=+2TQ=1X3
DX3=+4+1.X3MX3=4.X31.X3.1/2.X3
X3=0DD=+4X3=0MD=0
X3=2DC=+4+1.2=6TX3=2MC=4.21.2.1/2.2
=10TM
25

q=1t/m
X1X2
AC =0HA=0
B

4M6M

Q=1/2.6.1=3T

=0

VA.103.(2/3.6)=0

1,2

VA=1,2T

1,2

VC.10+3(4+1/3.6)

=0

=0VC=1,8T
1,8

LIHATKIRIPOTONGAN

DX1=+1,2T
X1=0DA=+1,2T
X1=4DB=+1,2T
MX1=+1,2.X1

X1=0MA=0

4,8
X1=4MB=1,2.4=4,8TM

MMMAX=5.58

26

LIHATKANANPOTONGAN
Q=1/2.X2.a

1T/M

X2

Ca=X2/6

1,8Q=1/2.X2.X2/6=
6M=

DX2=1,8+

X22
X2=0DC=1,8T
12

X2=6DB=1,8+ =+1,2T

DX2=01,8+

0X22=21,6

X2=4,65MDARITITIKCTERJADIMMAX

MX2=+1,8X2Q.1/3X2=1,8X2

. X2

X2=0MC=0
X2=6MB=1,8.6

. .6=4,8TM
2

X2=4,65MMAX=1,8.4,65

4,65
12

. 3 .4,65=5,58TM

27

BALOKGERBER

AS

S=SENDIGERBER
TIDAKDAPATMENERIMAGAYAHORISONTAL
SENDIGERBERLETAKNYADIATAS
MERUPAKANSAMBUNGAN,REAKSIDARISENDIGERBER
MENJADIBEBANPADABALOKDIBAWAHNYA

AS
VS
VS

BC

UNTUKMULAIMENGHITUNGBALOKGERBER,SEBAIKNYADIPISAHKANLEBIHDAHULU,
DICARIREAKSI2UNTUKBALOKYANGTERLETAKDIATAS,DANREAKSISENDIGERBER
AKANMENJADIBEBANPADABALOKDIBAWAHNYA.
BALOKASDIHITUNGREAKSIVADANVS
BALOKSBCREAKSIVSMENJADIBEBAN,SEHINGGAVBDANVCDAPATDIHITUNG
DARIPERHITUNGANDIATAS,SELANJUTNYADAPATDIHITUNGDANJUGADIGAMBAR
BIDANGNORMAL,LINTANGDANMOMEN.

28

CONTOHCONTOHBALOKGERBER

S1

S2

S1

S2

S1

S2

S1

S2

JADIYANGPERLUDIINGAT,KALAUPERLETAKANSENDIATAUROLHARUSADA
PERLETAKANLAINSENDIATAUPUNROL,SEDANGKALAUPERLETAKANJEPITDAPAT
BERDIRISENDIRI.DENGANBEGITUAKANDIDAPATKANPEMBAGIANYANGBENAR,MANA
YANGHARUSDIATASDANSETERUSNYA.

29

q=1t/mP=4T

A10MB2MS8MC2MD
4T
X3X4
S
C

X1X2

VS=1T

VC=5T

B
VB=3,8T
VA=5,2T

=0HB=0TIDAKADABIDANGN

5,2T

4T

1T

1T

4,8T

8TM

2TM

MMAX=TM

BALOKSCD

=0VS.8+4.2=0VS=1TVS=1T

=0VC.8+4.10=0VC=5T
30

BALOKABS

=0VA.101.10.51.2=0VA=5,2T

=0VB.10+1.10.51.12=0VB=3,8T

DX1=5,21X1LIHATKIRIPOTX1
X1=0DA=5,2TQ=1.X1

X1=10DB=5,210=4,8T
DX1=05,21X1=0X1=5,2MDARIATERJADIMMAX
MX1=5,2X11.X1.1/2.X1
X1=0MA=0
X1=10MB=5,2.101.10.1/2.10=+2TM
X1=5,2MMAX=5,2.5,21.5,2.1/2.5,2=13,52TM
DX2=1TLIHATKANANPOTONGAN

X2=0DS=1TX2VS=1T
X2=2DB=1S

MX2=+1.X2
X2=0MS=0
X2=2MB=+2TM
DX3=1TLIHATKIRIPOTONGAN
X3

X3=0DS=1TS
X3=8DC=1TVS=1T
MX3=1.X3
X3=0MS=0LIHATKANANPOTONGAN
X3=8MC=8TX44T
DX4=+4TMX4=4.X4
X4=0DD=+4TX4=0MD=0
X4=2DC=+4TX4=2MC=8TM
31


3T

q=1t/m
B
C

=0+HE+23=0HE=1T
2T

2M
D

=0+VE.61.5+3.23.86.3=0

3T

VE=6,833T
3M

=0VC.6+6.33.2+2.53.3=0

VC=2,167T
2M6M
UNTUKMEMUDAHKANMENGGAMBARBIDANGM,NDAND,SEBAIKNYADIBUATFREE
BODYDIAGRAM.

3T

2T

B
2T

BATANGBC

A
5TM
6TM

=0MBC2,167.6+6.3=0

6,833T

2,167T
MBC=5TM
3,833T
3T

2T

BATANGAB

3T

1TM

=0+MBA3.2=0

MBA=6TM
D
Jumlahmomen,gayaVmaupunHpadasatutitiksimpul=0
1T

=0,MAKADAPATDIHITUNGBAHWAMBEPADA

BESAMADENGAN1TMSEARAHJARUMJAM,SETELAH
6,833T

DIDAPATMBC=5TMDANMBA=6TM

DARIHASILFREEBODYDIATAS,MAKABIDANGNORMAL,LINTANGMAUPUNMOMEN
DAPATDIGAMBARDENGANMUDAHDANHARUSTETAPMENGGUNAKANATURANARAH
BIDANGM,NMAUPUND.

32

GAMBARSEBELAHKIRIMENJELASKANPROSESPENGGAMBARANBIDANGN,M,D

2T

B
A

2T

6,833T
2T

6,833T

3,833T
3T

6,833T

2T

2T
3T

3T

3,833T
D

2,167T

2,167T

3T

DX=02,167+1X=0

X=2,167M
1T

1T

6TM

5TM
1TM

5TM

6TM

2,167T
2,35TM

3TM

1TM

MX=2,167X1.X.1/2.X
1T
X=2,167MMAX=2,167.2,1671.2,167.1/2.2,167

=2,35TM

MD=1.3=3TM
33


q=1t/m
B
2T3T
=0+HE+2=0HE=2T
D

=0+VE31,5=0
C
A
4M+VE=4,5T

=0

+ME+3.1+2.4+1,5.4,75=0
E

2MME=18,125TM
3M1M1,5M

B
2T
3T
A

q=1t/m
D

2T
6TM

2,625TM

3T

BATANGBD
1,5T
2T

4,5T

3,375TM

0+MBD+1,5.1,75=0

MBD=2,625TM

BATANGBA

18,125TM

MBA=6TM

HE=2T
VE=4,5T

=0+MBA3.2=0

DENGANMENGGUNAKAN

=0,DIDAPAT

MBE=3,375TM

DEB=4,5COS+2SIN=4,5.3/5+2.4/5
=2,7+1,6=4,3T
NEB=4,5SIN+2COS=4,54/5+2.3/5
=3,6+1,2=2,4T
2COS

4,5SIN

HE=2T

2SIN
VE=4,5T

4,5COS
34

2T

2,4T

2T

2,4T

1,5T

1,5T

3T

4,3T

4,3T
6TM
2,625TM
1,125TM

3,375TM

18,125TM

35

BEBANATAUMUATANTIDAKLANGSUNG.
q=1t/mq=1t/m
4T

ABCDEF

Gel.melintang

2m1m

5=20M

Gel.memanjang

4T

CONTOH

ABBCCDDEEF
221,50,53122BC
23,53,5122

VB.42.3=0
ABCDEFVB=1,5T
VC=0,5T
DARIGAMBARDIATASTERLIHATBAHWABEBANTIDAKLANGSUNGMENJADIBEBANPADA
GELAGARUTAMA/MEMANJANGTETAPIDITERIMADAHULUOLEHGELAGARMELINTANG.
SEHINGGAUNTUKMEMUDAHKANPEMBAGIANBEBAN,GELAGARMELINTANGDIMISALKAN
SEBAGAIPERLETAKANKECIL,SEHINGGADAPATDICARIREAKSIPERLETAKANAKIBATBEBAN
TERSEBUTDANREAKSIREAKSITERSEBUTKEMUDIANDIBEBANKANKEGELAGARUTAMA.
SETELAHBEBANTERDISTRIBUSIKEGELAGARUTAMA,BARUDAPATDIHITUNGREAKSI
PERLETAKANNYA,KEMUDIANPERHITUNGANDANPENGGAMBARANBIDANGMOMENDAN
LINTANGDAPATDILAKUKAN.

=0VA.202.203,5.163,5.121.82.4=0VA=7,7T

=0VF.20+2.20+2.16+1.12+3,5.8+3,5.4=0VF=6,3T

PERHITUNGANSELANJUTNYASAMADENGANPERHITUNGANPERHITUNGANTERDAHULU,
HANYABEDANYABEBANBEBANYANGSEMULAADALAHBEBANMERATAPADAGELAGAR
MELINTANGMENJADIBEBANTERPUSATPADAGELAGARUTAMA.

36

RUMUSYANGHARUSDIINGATUNTUKKULIAHKULIAHDI
SEMESTERSEMESTERBERIKUTNYA.

Pq

LL

qL

PL

1/2qL

1/2L1/2LL

1/2P

1/2qL

1/2P

1/2qL

2
1/8qL

1/4PL

37

APLIKASIDILAPANGAN

qt/m

BALOKABCMENDAPAT
BEBANLUARqt/m
GAMBARBIDANGD
DANBIDANGM
SEPERTITERGAMBAR

APABILABALOKABCDIATASADALAHBALOKBETON

Warnabiruadalahsengkang
Tultarik
dimanamakinbesargayaD,

jaraksengkangsemakinrapat
.

sengkang

Tultarik

sengkang

Warnamerahadalahtulangantarik
Ditempatkandiataskarenamomennegative,dimanaserattertarikadadiseratatas.
Ditempatkandibawahkarenamomenpositive,dimanaserattertarikadadiseratbawah
38

KONSTRUKSIRANGKABATANG

B
F

GAMBARDIATASDINAMAKANRANGKABATANG
TITIKA,B,C,D,E,F,GDISEBUTTITIKBUHULATAUTITIKSIMPUL.
AC,CD,DE,EB,CF,FD,DG,EG,AF,FG,GBDISEBUTBATANG.
KONSTRUKSIRANGKABATANGSTATISTERTENTUAPABILAMEMENUHISYARAT:

2XJUMLAHTITIKBUHUL=JUMLAHBATANG+3

SEBAGAICONTOHKONSTRUKSIDIATAS2.7=11+314=14

MAKAKONSTRUKSIDIATASDISEBUTKONSTRUKSIRANGKABATANGSTATISTERTENTU.
UNTUKMENCARIGAYABATANGDARIKONSTRUKSIDIATASADABANYAKCARA,TETAPI
DISINIHANYAAKANDIJELASKANDUACARAYAITU:

1.CARAKESETIMBANGANTITIKBUHUL/TITIKSIMPUL

2.CARARITTER

39

CARAKESETIMBANGANTITIKSIMPUL/TITIKBUHUL

UNTUKPERHITUNGANGAYABATANGBEBANTIDAKBEKERJAPADATITIKSIMPULHARUS
DIKERJAKANPADATITIKSIMPUL.
TITIKBUHULATAUTITIKSIMPULDIANGGAPSEBAGAIPERLETAKANSENDI,SEHINGGA
PERHITUNGANGAYABATANGNYAMENGGUNAKAN:

=0ATAU =0DAN

ATAU =0

BATANGYANGAKANDICARIGAYABATANGNYADIANGGAPDAHULUSEBAGAIBATANG
TARIK,SEHINGGAARAHGAYANYAMENARIKATAUMENINGGALKANTITIKYANG
DITINJAU.

C
D
E
BEBANPADABATANGFGADALAHq=1t/m
BEBANHARUSDITEMPATKANPADA
4M

TITIKSIMPUL

B
F

3M

G
3M

3M

C
D
E
KARENABEBANDANKONSTRUKSI
SIMETRISMAKAVA=VB=1,5T

1,5T

1,5T

PERHITUNGANDIMULAIDARITITIKSIMPULYANGMEMPUNYAIMAXIMUMDUABATANG
YANGBELUMDIKETAHUI,DEMIKIANJUGASELANJUTNYA.

40

TITIKA
SAC

=01,5+SAC=0SAC=1,5T
SAF

HASILSACNEGATIF,ARTINYAARAHPEMISALAN

SALAH,ARTINYASACBUKANBATANGTARIK

TETAPIBATANGTEKAN.SAC=1,5T(TEKAN)

1,5T

=0SAF=0

TITIKC

SCD
HASILSACADALAH1,5TTEKAN,MAKA
C

SCFCOS
PADATITIKSIMPULCARAHSACMENEKAN
1,5T
TITIKC
SCF
SCFSIN

=01,5SCFSIN=0SCF=1,5/SIN=1,875T

SCF=1,875T(TARIK)
=0+SCD+SCFCOS=0
SCD+(1,875.3/5)=0
SCD=1,125TSCD=1,125T(TEKAN)

TITIKD
1,125T

=0SDF=0

SDE

=0SDE+1,125=0

SDE=1,125TSDE=1,125T(TEKAN)

SDF

41

TITIKF
SFESIN
V=0
1,875SIN
SFE

=01,5+1,875.4/5+SFESIN=0
SCF=1,875
SFECOS
1,875COS

1,5+1,5+SFE.4/5=0
SFG

SFE=0

=0SFG+SFECOS1,875COS=0

1,5T

SFG=0.3/5+1,875.3/5=1,125T(TARIK)

TITIKG
SGE
=01,5+SGE=0
SFG=1,125

SGE=1,5T(TARIK)

SGB

=01,125+SGB=0

SGB=1,125T(TARIK)
1,5T

TITIKE
E

=01,5SEBSIN=0
SEBCOS
SEB=1,875T
SDE=1,125

SEG=1,5

SEB=1,875T(TEKAN)

SEB
SEBSIN
KONTROL

=01,125+SEBCOS=0
1,125+(1,875.3/5)=0
1,1251,125=0(OK)

42

METHODERITTER

MEMOTONGTIGABATANGTAPIBATANGYANGDIPOTONGTIDAK

BOLEHBERTEMUPADASATUTITIKBUHUL/TITIKSIMPUL.

BATANGYANGMEMPUNYAICENTRUMKEKUATANBATANG,

MENCARIGAYABATANGNYADENGANMEMAKAI:

PADACENTRUMKEKUATANBATANG=0

CENTRUMKEKUATANBATANG1ADALAHPERPOTONGAN
BATANG2DANBATANG3.
BATANGYANGTIDAKMEMPUNYAICENTRUMKEKUATANBATANG,

MENCARIGAYABATANGNYADENGANMEMAKAI:

=0 =0

BATANGYANGDIPOTONGADALAHSCD,SCG,SFG

CENTRUMKEKUATANBATANGCDADALAHPERPOTONGANSCGDANSFG
DARIHASILPERPOTONGANTERSEBUTADALAHTITIKG.
CENTRUMKEKUATANBATANGCGADALAHPERPOTONGANSCDDANSFG
DARIHASILPERPOTONGANTERSEBUTADALAHTITIKA
(Ingatgayadapatdipindahkansepanjanggariskerjanya)
CENTRUMKEKUATANBATANGFGADALAHPERPOTONGANSCDDANSCG
DARIHASILPERPOTONGANTERSEBUTADALAHTITIKC.
43

4M

1,5T

G
1,5T

3M

1,5T

1,5T
3M

3M

KEUNTUNGANDARICARARITTERADALAHDAPATMENCARIBESARGAYABATANG
DIMANAPUNJUGA,TANPAHARUSMULAIDARIPERLETAKAN.
UNTUKMELIHATKEARAHKIRIPOTONGANATAUKANANDISARANKANMELIHATKEARAH
YANGTIDAKBANYAKGAYABEKERJA.
MENCARISDEDANSEF,DIPOTONGBATANGSDE,SEF,SFG
CENTRUMKEKUATANBATANGDEADALAHTITIKF

=0(LIHATKANANPOT)

SDE.41,5.6+1,5.3=0

SDE
4M

SDE=1,125T
SDE=1,125T(TEKAN)

SEF

SEFSIN

1,5T
6M

1,5T

BATANGSEFADALAHBATANGYANGTIDAKMEMPUNYAICENTRUMKEKUATANBATANG,
KARENABATANGSDEDANBATANGSFGTIDAKAKANMUNGKINBERPOTONGAN.
=0+1,51,5SEFSIN=0
SEF=0

44

UNTUKMENCARIBATANGSGF,SGEDANSEB,DIPOTONGKETIGABATANG
TERSEBUT.LIHATKANANPOTONGAN.

SEB

SIN=a/3a=3SIN
SGE

4M

SEB

SGF

a=3.4/5=12/5M

G
1,5T

1,5T
3M

MENGHITUNGSGF

=0+SGF.41,5.3=0

SGF=1,125T(TARIK)

MENGHITUNGSEB

=0SEB.12/51,5.3=0

SEB=1,875TSEB=1,875(TEKAN)

MENGHITUNGSGE

=0+SGE.31,5.3=0

SGE=1,5T(TARIK)

UNTUKMENGHITUNGSGEDAPATDIPAKAICARALAINDENGANMEMOTONGSEPERTI
GAMBARDIBAWAHINIMESKIPUNBATANGBATANGYANGDIPOTONGBERTEMUPADA
SATUTITIK,TAPICARAINIHANYABOLEHDIPAKAIUNTUKBATANGYANGSEPERTISGE.

LIHATDIBAWAHPOTONGAN
SGE
=0+SGE1,5=0
SGE=1,5T(TARIK)

1,5T

45

GARISPENGARUH

REAKSIPERLETAKAN
BIDANGDAKIBATBEBANMATI
BIDANGM

GARISPENGARUHREAKSIPERLETAKAN
GARISPENGARUHDAKIBATBEBANBERJALAN
GARISPENGARUHM

CONTOHAPLIKASIDILAPANGAN
BALOKJEMBATAN
KITAAKANMENCARIREAKSIDIA

UNTUKMERENCANAKANKEPALA
JEMBATANDIA.

KEPALAJEMBATAN

KEPALAJEMBATAN

BebanberjalanP=20t

Bebanmatiq=2t/m

ABAB
PANJANGJEMBATAN15MP=20T
RA/VAAKIBATBEBANMATI=1/2.2.15=15T1GPRA/GPVA
RA/VAAKIBATBEBANBERJALAN,P=20T
P=20TDITEMPATKANPADAORDINATTERBESARDARIGAMBARGPRA/GPVA
RA/VAAKIBATBEBANBERJALAN=20X1=20T(PXORDINATMAXIMUM)
MAKARA/VAUNTUKPERENCANAANDEMENSIKEPALAJEMBATAN
ADALAH15T+20T=35T
46

XM

AP=1BCGPRA/GPVA
MISALP=1BERJALAN,
10M2MBERADASEJARAKXM
DARIA.
1

GPRA/GPVA

=0

VA.101.(10X)=0
2/10
VA=

12/10

1
P=1DIAX=0VA=1

GPRB/GPVB

P=1DIBX=10VA=0
P=1DICX=12VA=2/10

GPRB/GPVB
MISALP=1BERJALANBERADASEJARAKXMDARIA

=0VB.10+1.X=0VB=

P=1DIAX=0VB=0
P=1DIBX=10VB=1

P=1DICX=12VB=12/10

ATAUDAPATDENGANCARALAIN,DENGANMELETAKKANP=1DIA,DIB

DANDICDANDICARIBESARRAATAUVA,DIDAPATGPRA/GPVA.

P=1

P=1

P=1

P=1DIA

=0VA.101.10=0

A10MB2MC VA=1
P=1DIB

=0VA.101.0=0VA=0

P=1DIC

=0VA.10+1.2=0VA=2/10
47

JADIDARIPENJELASANDANCONTOHSOALDAPATDISIMPULKANBAHWAGARISPENGARUH
REAKSIPELETAKANADALAHGAMBARBESARREAKSIPERLETAKANPADAWAKTUP=1
BERJALANDIATASBALOKTERSEBUT,DEMIKIANJUGAARTINYAUNTUKGARISPENGARUH
GAYALINTANG(D)MAUPUNGARISPENGARUHMOMEN(M).

HITUNGBESARRAMAXIMUMAPABILABEBANBERJALANP=25TBERADADIATASBALOK
ABC,HITUNGJUGAAPABILAYANGBERJALANq=2t/mSEPANJANG2M.
CARAMENGHITUNGNYADIPAKAIGARISPENGARUHRA,DENGANMELETAKKANP=25T
PADAORDINATMAXIMUMDANq=2t/mPADALUASANYANGMAXIMUM.

P=25T

RAMAX=25X1=25T

2/10

q=2t/m

a=8/10

1 a

luasluasandibawahbeban
2/10
2m=(1+8/10).1/2.2
2

Ingatluastrapesium=jumlhsisisejajarkalisetengahtinggiLuas=1,8m
q=2t/m

RAMAX=2X1,8=3,6TM.

GAMBARGARISPENGARUHSELALULURUSTIDAKPERNAHTERPUTUS.
1

12/10

GAMBARGPRBYANGBENAR

BUKTI
10M

ingat:perbandingansegitiga

2M

GAMBARGPRBYANGSALAH
48

GARISPENGARUHDDANGARISPENGARUHM

xmP=1
ACB
3M12M
VAVB

APABILAP=1BERJALANBERADASEJARAKXMDARIA,MAKABESARDCDANMC
DAPATDIHITUNG,DENGANMELIHATKEKIRIPOTONGANATAUKEKANANPOTONGAN.
LIHATKIRIPOTONGANLIHATKANANPOTONGAN
DC=VA1DC=VB
MC=VA.31(3X)MC=VB.12

DARIDUAHASILDIATASDISARANKANMELIHATKEKANANPOTONGANATAUMEMAKAI
REAKSIPERLETAKANDIKANANPOTONGANDALAMPERHITUNGANDCMAUPUNMC.

MAKADAPATDISIMPULKAN,APABILAP=1TERLETAKDIATASDUAPERLETAKAN,MAKA
DALAMPERHITUNGANDCDANMCDISARANKANSEBAGAIBERIKUT:
P=1ADADIKIRIPOTONGANSEBAIKNYAMELIHATKEKANANPOTONGANATAUMEMAKAI
REAKSIDISEBELAHKANANPOTONGAN.
P=1ADADIKANANPOTONGANSEBAIKNYAMELIHATKEKIRIPOTONGANATAUMEMAKAI
REAKSIDISEBELAHKIRIPOTONGAN.
SEDANGUNTUKP=1YANGTERLETAKDIANTARAPERLETAKANDANBEBAS,SEBAIKNYA
MELIHATKEARAHBEBAS.
ABD

UNTUKMENGHITUNGDDDANMD,SEBAIKNYALIHATKANANPOTONGAND
SEHINGGATIDAKPERLUMENGHITUNGREAKSIDIAMAUPUNDIB
49

GPDCDANGPMC

ABCDP=1DIA
3M3M7M

=0VD.101.3=0

VD=3/10
7/10
GPDCCD
3/10

7m3/10
3/10

DC=+3/10

21/10

GPMCMC=3/10.7=21/10

P=1DIB

VD=0DC=0MC=0

21/10

P=1DISEDIKITSEBELAHKIRIC

=0VD.10+1.3=0VD=3/10CD

DC=3/10MC=+3/10.7=21/107m

3/10

P=1DISEDIKITSEBELAHKANANCB

=0VB.101.7=0VB=7/10AC

DC=+7/10MC=+7/10.3=21/107/103m

P=1DID

=0VB=0DC=0MC=0

50

AEBC

2M1M

KARENAPOTONGANTERLETAKDIANTARAPERLETAKANSNDIDANBEBAS,MAKAUNTUK
MUDAHNYAMELIHATSAJAKEARAHBEBAS.P=1DILETAKKANDITITIKA,E,B,C.

P=1

P = 1

P=1

P=1

P=1

AEBC
2m

P=1DITITIKADE=1ME=1.2=2
P=1DITITIKSEDIKITSEBELAHKIRIEDE=1ME=1.0=0
P=1DITITIKSEDIKITSEBELAHKANANEDE=0ME=0
P=1DITITIKBDANTITIKCDE=0ME=0

AEBC

GPDE
1

GPME

51

DARICONTOHSOALYANGTELAHDIBERIKAN,DAPATDISIMPULKANBAHWABENTUK
GAMBARGARISPENGARUHREAKSIPERLETAKAN,GAYALINTANGDANMOMENPADA
POTONGANYANGTERLETAKDIATASDUAPERLETAKKANSELALUSAMA.SEHINGGAKALAU
BALOKTERSEBUTMEMPUNYAIKANTILEVERTINGGALMENERUSKANSAJA.

ACBDACB

GPRA/VA

GPRB/VB
1

GPDC

ORDINATUNTUKDCTEPATDIKIRIPOTONGANDANDIKANANPOTONGANKALAU
DIJUMLAHBESARNYAHARUS1,KARENAPEMISALANBEBANBERJALANP=1

GPMC

DENGANDEMIKIANMAKAORDINATORDINATPADAGARISPENGARUHDAPATDIHITUNG
DENGANMENGGUNAKANPERBANDINGANSEGITIGA,ASALSATUORDINATSUDAH
DIHITUNG.

52

HITUNGBESARRD

2M2M8M3MYANGDIPAKAIUTK
A

q=2t/m

PERENCANAAN

KEPALAJEMB.DID
e
APABILADIKETAHUI:
1

BEBANMATIq=2t/m
a

BEBANHIDUPP=20T

GPRD

AKIBATBEBANMATIq=2t/m

=0RD.10+20.5+6.11,54.1=0RD=16,5T

AKIBATBEBANHIDUPP=20T,DIPAKAIGARISPENGARUHRD..CARIORDINATDITITIKA
DANDITITIKDDENGANMEMAKAIPERBANDINGANSEGITIGA.
a/1=2/10a=0,21/e=10/13e=1,3

RD=20XORDINATMAXPADAGPRD=20X1,3=26TRD=26T

RDYANGDIPAKAIUNTUKPERENCANAANKEPALAJEMBATANDID=

16,5T+26T=42,5T

53

HITUNGDANGAMBARGARISPENGARUHDC
P=1DIA
2/10
c2

RD.101.2=0RD=2/10
DC=2/10

c1

2/10
c1

2

2

c1=2/10P=1DISEDIKITKIRICDC=2/10
c2=12/10=8/10P=1DISEDIKITSEBELAHKANANCDC=8/10
/

P=1DIEDC=3/10

2/10

HITUNGDANGAMBARGARISPENGARUHMC

16/10
e

P=1DIARD=2/10MC=2/10.8=16/10

P=1DIC

P=1DIE

c=16/10MC=16/10

e=6/10MC=6/10

54

HITUNGBESARMCmaxPOSITIFAPABILABEBANBERJALANP=30TBERADADIATAS
JEMBATAN

16/10

30T
6/10

GPMC

16/10

MCmax=P.(ORDINATMAXPOSITIF)=30.16/10=48TON

HITUNGBESARMCmaxAPABILABEBANBERJALANq=2t/mSEPANJANG2MBERADA
DIATASJEMBATAN.

2mq=2t/m

Y1Y2
1,6

DiusahakanordinatY1=Y2untuk

a2amendapatkanMmax
2m8m

,
Y1=Y2

12+2a=168a10a=4a=0,4

Y1=1,6(20,4)/2=1,28

LUASTRAPESIUM=(1,28+1,6)1/2.0,4+(1,28+1,6)1/2.(20,4)=0,576+2,304=
2,88m2
MCmax=q.luasandibawahbebanberjalan=2.2,88=5,76TM

55

GARISPENGARUHPADABALOKGERBER

BERDASARPADABENTUKBENTUKGARISPENGARUHYANGSUDAHPASTI,MAKAAKAN
LEBIHMUDAHMENGGAMBARGARISPENGARUHPADABALOKGERBER.

I
C

II

GPDI

GPMI

UNTUKMENGHITUNGGPDIDANMIDIBUTUHKANVBATAUVC.
PADAWAKTUP=1DIDAERAHABSVBDANVCDAPATDIHITUNG
PADAWAKTUP=1DIDAERAHSBCVBDANVCTIDAKDAPATDIHITUNG
MAKADARIPENJELASANDIATAS,GAMBARGARISPENGARUHNYAHANYADIABS

UNTUKMENGHITUNGGPDIDANMIIDIBUTUHKANVCATAUVD
PADAWAKTUP=1DIDAERAHABSVBDANVCDAPATDIHITUNG
PADAWAKTUP=1DIDAERAHSCDVBDANVCDAPATDIHITUNG
MAKADARIPENJELASANDIATAS,GAMBARGARISPENGARUHADADIDAERAHABSCD
56

GPRB

S
1M
P=1DIA
2M
D
A
B
C

2M6M3M

a=8/6

P=1DIA..RB=8/6

GPMD
C

P=1DIA

a
1

GPRB

MB=0

VS.61.2=0

VS=2/6

8/6

S
GPMD

4M

2/6

MD=2/6.4=8/6
b=8/6

P=1DID

c=2/6
GPDE

b=8/6

P=1DIDMD=+8/6
1

GPDE

P=1DIA

c=2/6

Lihathal51

P=1DIADE=+2/6

57

GARISPENGARUHRANGKABATANG

HITUNGDANGAMBAR

GARISPENGARUHSCD,SCG,

4mDANSFG.

UNTUKMENCARIGAYABATANG
F

3m3m3m3mDIATAS,PAKAICARARITTER
DENGANCARAMEMOTONG
IngatbahwaapabilaP=1adadisebelahkiri
potongan,makareaksiyangdipakaidisebelah
BATANGSCD,SCGDANSFG.
kananpotonganataumelihatkebagiankanan
potongan,begitujugasebaliknya

P=1DIA
VB=0
GPSCD
SCD,SCGDANSFG=0
3/8

P=1DIF

3/4

VB.12+1.3=0VB=3/12

GPSCG

5/8

15/48
C

SCGsin

SCD

4m

SFG
15/48

3/12
6m

GPSFG

3/4

3/8

3/16

=0

3/12.6SCD.4=0

SCD=18/48=3/8

=0+3/12+SCGSIN=0
SCG=

15/48

MC=03/12.12+SFG.4=0SFG=+3/4
58

P=1DIG

=0VA=1/2

=01/2.6+SCD.4=0SCD=3/4

C
=01/2SCGSIN=0
SCD
SCG=
SCGSIN

SFG

1/2

/
/

=01/2.3SFG.4=0

6mSFG=+3/8

3m

P=1DIH

03/12.6+SCD.4=0SCD=6/4

=0VA.121.3=0VA=3/12

C
=03/12SCGSIN=0
SCD
SCG=
SCGSIN

SFG

1/2

/
/

=01/4.3SFG.4=0

6mSFG=+3/16

3m

59

DARICONTOHPERHITUNGANDIATASDAPATDISIMPULKANAPABILARANGKA
BATANGTERLETAKDIANTARADUAPERLETAKKAN,MAKAUNTUKGARISPENGARUH
BATANGYANGMEMPUNYAICENTRUMKEKUATANBATANG,MAKAGAMBARGARIS
PENGARUHNYABERBENTUKSEGITIGADENGANPUNCAKDIBAWAHCENTRUM,SEDANG
UNTUKBATANGDIAGONALYANGTIDAKMEMPUNYAICENTRUMKEKUATANBATANG,
GAMBARGARISPENGARUHNYABERBENTUKSEGITIGADENGANPUNCAKPADATITIK
SIMPULYANGMEMEGANGIBATANGTERSEBUT.JADIUNTUKORDINATDIHITUNGSAJA
PADAPUNCAKNYA,SEDANGORDINATLAIN,BISADIHITUNGDENGANPERBANDINGAN
SEGITIGA.UNTUKBATANGBAWAHSELALUPOSITIFATAUTARIK,SEDANGBATANGATAS
SELALUNEGATIFATAUTEKAN.

HITUNGDANGAMBAR

GARISPENGARUH

4mSDG,SEF,SEH.

GPSDG

3m
G

SDG

3m3m3m3m

GPSDG

LIHATKEBAWAHPOTONGAN

P=1DIASDG=0
GPSEH

P=1DIG =0SDG1=0

SDG=1

P=1DIH,I,BSDG=0

GPSEH

SEH

LIHATKEATASPOTONGAN

P=1DIA,G,H,I,BSEH=0
60

GPSEF

GPSEF

P=1DIH.VA=VB=1/2

3/4

SEF

4m
A

=0

1/2.6+SEF.4=0

VA=1/2

6m

SEF=3/4

HITUNGBESARSEFAPABILABEBANBERJALANq=2t/mBERADATEPATDIIB

a/3/4=3/6

a=9/24

a
3/4

3m

SFE=q.luasanyangdiarsirdibawahbebanmerata

SFE=2.(1/2.3.9/24)=27/24TM

61

APLIKASIDILAPANGANUNTUKGARISPENGARUH

q=1t/m

ABC
10m2m

DIKETAHUIBALOKJEMBATANABCDENGANBEBANMATIq=1t/m
TENTUKANBESARMOMENYANGDIPAKAIUNTUKPERENCANAAN
DEMENSIBALOKTERSEBUT.

UNTUKMENDAPATKANHASILMOMENMAXIMUMYANGDIMAKSUD
YANGHARUSDILAKUKANADALAH:

1.MENCARIBESARMMAXAKIBATBEBANMATITERSEBUT

2.MENCARIGARISPENGARUHMOMENPADAPOTONGANATAUTITIK
DIMANAMOMENMAXIMUMTERJADI.

3.DENGANBEBANBERJALANYANGSUDAHDITENTUKAN,DIDAPATMOMEN
MAXIMUMNYA.

4.MOMENMAXTOTALDIDAPATDARIPENJUMLAHANKEDUAMOMENYANG
DIDAPAT.(HASILNO1+HASILNO3).

62

xmq=1t/m
AC

1OmB

2m

=0VA.1010.1.5+2.1.1=0VA=4,8T

DX=04,81X=0X=4,8mdariAterjadiMMax
MX=4,8X1.X.1/2X
X=4,8mMmax=4,8.4,81.4,8.1/2.4,8=11,52TM
MmaxAKIBATBEBANMATI=11,52TM

ADBC
4,8m5,2m2m

30TON

GPMD

0,2496

P=1PADAPOTONGANSEDIKITSEBELAHKANAND

=0VA.101.5,2=0VA=0,52MD=0,52.4,8=0,2496

APABILABEBANBERJALANADALAHP=30TON,MAKA
MmaxAKIBATBEBANBERJALAN=30.0,2496=7,488TM
JADIMOMENYANGDIGUNAKANUNTUKPERENCANAANDEMENSIADALAH
11,52TM+7,488TM=19,008TM
CATATAN
ContohdiatasdilakukanjugauntukgayaLintangataupunmencarigayabatang
PadaKonstruksiRangkaBatang.
63

TUGAS1

4T

4T

5T
5T
B

C
C

D
am
33am

bm
bm

cm
cm

6T
6T
6T

3T
3T

HITUNGBESARMOMENDIA,B,C,D,E,FDARIKEDUASOAL

6T

55TT

B
d
B
4T

CC

3T

DD
c

0
=45
d
tg=3/4
b

F
F

EE

NRP
BERAKHIRAN
05
71
29
34
86

am

bm

cm

dm

3
2
3
3
2

5
4
3
2
2

8
5
6
5
6

4
6
8
6
6
64

TUGAS2

HITUNGBESARREAKSIREAKSIPERLETAKANDARIKONSTRUKSIDANBEBANSEPERTI
TERGAMBARDIBAWAHINI.

4T6T5T

6V2T=45 TG=3/4

3M4M6M3M

4T
5T

5 T 3T

ABC

2T
5M
6T
3M
3T4T

EE

2T
2T
D

2M2M3M4M3M

6T
ABC
3T
1m

=300

2m
65

TUGAS3
HITUNGBESARREAKSI2PERLETAKANDARIKONSTRUKSIDANBEBAN
SEPERTIDIBAWAHINI.

PV2T

qt/m
0

=45

PT

PT

ABCD
3m8m2m

2t/m

5T
4T

tg=3/4
3T

ABC

4m

1t/m

2T

amcm3mbm

Nomor
pokok

am

bm

cm

Pton

qt/m

GASAL

GENAP

66

TUGAS4

HITUNGDANGAMBARBIDANGNORMAL,MOMENDANLINTANGDARI
KONSTRUKSIDENGANBEBANSEPERTITERGAMBARDIBAWAHINI.

P1TONtg=4/3P2TON
ABCD

5TON
2m4m8m

P1TONP1V2TON
BC
AD

3mLm3m

NRP
BERAKHIRAN

P1TON

P2TON

Lm

16

450

27

10

450

38

450

49

12

450

05

450
67

TUGAS5

HITUNGDANGAMBARBIDANGNORMAL,MOMENDANLINTANG
DARIKONSTRUKSIDENGANBEBANSEPERTITERGAMBARDIBAWAHINI

qt/mPton

ABCD

2m8m2m

Ptonqt/m
D

ABPtonC

2m4m6m

NRPBERAKHIRAN

qt/m

Pton

047

300

189

600

5362

300

68

TUGAS6

HITUNGDANGAMBARBIDANGNORMAL,MOMENDANLINTANG
DARIKONSTRUKSIDENGANBEBANSEPERTITERGAMBARDIBAWAHINI

3T

5Ttg=3/4q=1t/m

ABSC4TD
ambmcmdm
2m

4Tq=2t/m5Ttg=4/3

ABS1S2C
D

am2mdm2mcm

NRP
BERAKHIRAN

am

bm

cm

dm

45

19

10

28

03

12

67

69

SOALEVALUASI1

SUATUKONSTRUKSIPORTALDENGANBEBANSEPERTITERGAMBARDIBAWAHINI,
HITUNGREAKSI2PERLETAKANNYA.
1.q=2t/m

4T
A

BP=2T

amcm3m5mcm

2.
P=5Tq=1t/mP=5T
tg=3/4
ABCD
cm

bmcm

DARIKONSTRUKSIDANBEBANSEPERTITERGAMBARDIATAS,HITUNGDANGAMBARBIDANG
MOMEN,NORMALDANLINTANG.
CATATAN:
NIMGASALa=3mb=12mc=2m
NIMGENAPa=2mb=10mc=3m

70

SOALEVALUASI2

P1

B
1.
A

P2

HITUNGDANGAMBARBIDANGNDANMDARI
KONSTRUKSIDANBEBANSEPERTITERGAMBAR.
hm

C
ambm

qt/m
P2
S
2.
A

P1

ambm3m10m

DARIKONSTRUKSIDANBEBANSEPERTIDIATAS,HITUNGDANGAMBAR

BIDANGNDAND.

S2
3.DEDARIKONSRUKSIRANGKASEPERTITERGAMBAR
S3
S1
S6
S7

3mHITUNGBESARGAYABATANGS4,S2DANS7
ABCDENGANCARAYANGTERMUDAHMENURUTSDR.
S4
S5
P1

amam

CATATAN
TYPESOAL P1TON
A
4
B
2
C
4
D
3
E
5
F
3

P2TON
2
6
4
4
5
5

qton/meter
1
1
2
2
1
1

ameter
4
3
4
3
4
3

bmeter
2
6
5
7
4
2

hmeter
3
4
3
4
3
4
71

DAFTARPUSTAKA

1.Soewarno,MEKANIKATEKNIKSTATISTERTENTU
2.Soemono,STATIKA1

72