PENGURUSAN STRATEGIK

Dato‟ Kaswuri Keman Di Hotel Empress, Selangor 17 Julai 2008 (11:00-1:00 ptg)
1

Konsep “Strategi”
“Strategi” dari perkataan Greeks “strategos” bererti tentera dan memimpin. Pada mulanya “strategi” digunakan bagi maksud peranan kepimpinan seorang jeneral yang memerintah dengan tujuan ketenteraan
2

Pengurusan Strategik
Kombinasi antara seni dan sains dalam pengurusan yang memberi penekanan komprehensif terhadap: Proses menggubal Melaksana, dan Menilai pencapaian strategi
3

Strategic Management
“.. Is an ongoing process that assesses the business and the industries in which the company is involved; assesses its competitors and sets goals and strategies to meet all existing and potential competitors; and then reassesses each strategy annually or quarterly to determine how it has been implemented and whether it has succeeded or needs replacement by a new strategy to meet changed circumstances, new technology, new competitors, a new economic environment, or a new social, financial, or political environment.” –(Lamb, 1984)
4

Sejarah Pengurusan Strategik  Kesinambungan dari konsep pengurusan biasa  Igor Ansoff (bapa pengurusan strategik) memulakannya pada tahun 60an dengan nama „Perancangan Strategik‟  Pada tahun 80an konsep ini diperkemaskan dengan nama „Pengurusan Strategik‟ sebagai kesinambungan „Perancangan Strategik‟ 5 .

Organisasi Lebih Proaktif Fokus Terhadap Pelanggan Tinggi Teknologi Sokongan Sangat Baik Pembelajaran dan Pembaikan Berterusan ORGANISASI BERTARAF DUNIA Persekitaran Demokratik Pengurusan Sumber Manusia Kreatif Struktur Organisasi Fleksibel 6 .

Faedah-faedah Pengurusan Strategik Membolehkan organisasi mengenali kekuatan dan kelemahan dengan lebih jelas Membolehkan organisasi mengawal bentuk tindakan sejajar dengan pengenalan di atas: Eksploitasi kekuatan Perbaiki kelemahan 7 .

Membolehkan organisasi merangka tindakan yang wajar sejajar dengan usaha: Mengeksploitasi kekuatan Mengekang ancaman Membolehkan organisasi merancang aktivitinya mengikut kepentingan dengan lebih jelas dan bersistematik 8 ..Faedah.

Memudahkan organisasi: Mengenalpasti tahap pencapaiannya kerana semua objektif berasaskan SMART  Mengawal segala program kerana pembentukannya berdasarkan polisi dan prosedur yang jelas 9 ..Faedah.

Faedah. Dapat: Meletakkan organisasi sentiasa proaktif terhadap perubahan persekitaran luaran dan dalaman Menyediakan suasana kerja kondusif melalui pengetahuan tanggungjawab semua pekerja dengan jelas 10 ..

Teori Sosio-Budaya 4. Teori Kontigensi 11 . Teori Persaingan dan Memaksimakan Keuntungan 2. Teori Kewujudan 5. Teori Agensi 8. Teori Sumber 3.Teori-teori Pengurusan Strategik 1. Teori Ketidakpastian 6. Teori Sumber Manusia 7.

kemahiran sendiri 12 .keuntungan • Mengutamakan persekitaran luaran • Tidak membuktikan bagaimana organisasi itu membangunkan sumber. Teori Persaingan dan Memaksimakan Keuntungan (The Profit-maximizing and Competitionbased Theory) • Teori paling awal • Objektif utama .1.

Teori Sumber (The Resource-based Theory) • Muncul selepas rasa tidak puas hati dengan teori awal • Percaya bahawa faedah banyak bergantung kepada sumber organisasi • Sumber meliputi „tangible‟ dan „intangible‟: – Tangible – bangunan. peralatan – Intangible – pengetahuan.2. kemahiran 13 . mesin.

3. Teori Sosio-budaya (The Socio-cultural Theory) • Percaya bahawa budaya boleh mempengaruhi proses pengurusan • Fokus kepada struktur masyarakat sekeliling • Menekankan kepercayaan dan budaya sebagai pertimbangan utama untuk membentuk strategi 14 .

Teori Kewujudan (The Survival-based Theory) • Perlu menyesuaikan dengan suasana persaingan yang berterusan • Berusaha bagaimana akan terus wujud dalam dunia persaingan • Berdasarkan pendapat “survival of the fittest in the market” 15 .4.

5. Teori Ketidakpastian (The Uncertainty-based Theory) • Melihat pembangunan strategi sebagai suatu yang tidak stabil dan susah diramal • Bergantung kepada eksperimen dan penyesuaian • Berdasarkan kepada konsep kebarangkalian mathematik 16 .

6. Teori Sumber Manusia (The Human Resource – based Theory) • Membangunkan sumber manusia dengan pengetahuan untuk menghadapi perubahan • Perlukan sumber manusia yang memahami perubahan • Mementingkan motivasi. budaya sebagai keperluan manusia 17 .

7. Teori Agensi (The Agency Theory) • Menekankan kepentingan hubungan antara pemilik (shareholders) dengan pengurus (managers) • Masalah agensi timbul bila pengurusan mementingkan diri lebih dari kepentingan pemilik 18 .

kepimpinan. Teori Kontigensi (The Contigency Theory) • Persekitaran sebagai faktor utama dalam pembentukan strategi • Menekankan analisis persekitaran. sumber. popular 19 .8. budaya. teknologi. dll untuk keberkesanan strategik • Berpendekatan situational. struktur organisasi.

Perakaunan. P&P.Model Pengurusan Strategik Fred R. Teknologi Maklumat Ukur & Nilai Prestasi Nilai Persekitaran Dalaman Penggubalan Srtrategi Pelaksanaan Strategi 20 Penilaian Strategi . David Nilai Persekitaran Luaran Bina Visi dan Misi Kenalpasti Objektif Jangka Panjang Bina Nilai dan Pilih Strategi Laksana Strategi – Isu Pengurusan Laksana Strategi Isu-isu Pemasaran. Kewangan.

Sumber) Prosedur Polisi Maklum balas 21 . Budaya.Model Pengurusan Strategik Wheelen & Hunger Penilaian Persekitaran Luaran (Persekitaran Sosial. Penggubalan Strategi Pelaksanaan Strategi Penilaian dan Pengawalan Misi Program Objektif Belanjawan Strategi Prestasi Analisis Industri) Dalaman (Struktur.

Model Pengurusan Strategik Thompson & Strickland Bina Misi dan Visi Strategik Tentukan Objektif Bina Strategi untuk Capai Objektif Laksana Strategi Nilai Prestasi. Perhatikan Perkembangan Baru dan Mulakan Tindakan Pembetulan Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 22 .

Penggubalan Strategi Komponen utama penggubalan strategi: Visi/Misi Persekitaran Dalaman Persekitaran Luaran Objektif Strategi Polisi 23 .

Visi • Arah tuju / matlamat jangka panjang yang ingin dicapai • Contoh panduan membentuk visi: – Apakah yang ingin dicapai pada masa hadapan? – Bentuk perniagaan/urusan bagaimana? – Kehendak pelanggan bagaimana yang ingin dipenuhi? 24 .

Kualiti Visi • Memberi dorongan. padat • Boleh dicapai • Sesuai sebagai nilai tertinggi • Mudah disampaikan (communicated) 25 . merangsang untuk bertindak • Jelas.

Prinsip Penggubalan Visi • Apabila manusia dilibatkan dalam penggubalan visi. mereka akan merasai rasa kepunyaan – pelaksanaannya akan lebih cepat • Visi lebih tepat dinyatakan dalam hasrat stakeholder utama • Boleh dicapai • Membantu fokus proses perancangan strategik 26 .

Proses Penggubalan Visi Menjawab soalan-soalan strategik dengan terperinci: 1. Bentuk perniagaan/urusan bagaimanakah yang ingin dijalankan? 3. Kehendak pelanggan bagaimanakah yang ingin dipenuhkan? 4. Kedudukan bagaimanakah dalam konteks persaingan yang ingin dicapai? 27 . Apakah yang ingin dicapai oleh organisasi pada masa hadapan? 2.

Kesan Proses Penggubalan Visi • • • • • • Allignment Empowerment Hormat Saling Bergantung Momentum Penglibatan 28 .

able to compete with emerging car producers in all markets” • Telekom Berhad – “To be a world class telecommunications company providing total customer care” • Hicom Holdings Berhad – “To become a leading industrial conglomerate pioneering Malaysia‟s industrial development” 29 .Contoh Visi • Perusahaan Otomobil Nasional Berhad (Proton) – “To be a global automotive manufacturer.

Misi • Menjelaskan jenis perniagaan / urusan • Pembentukan bermula dari pengurusan atasan • Faktot-faktor dikenalpasti: – Apakah falsafah/asas kepercayaan? – Apakah produk utama? – Siapakah pelanggan? – Di manakah persaingan? 30 .

Kriteria Kenyataan Misi • Mesti menjelaskan sebab wujudnya organisasi itu (Tujuan dan objektif) • Jelas – menyatakan apa yang kita perlu lakukan setiap hari “alignment” • Lebih baik dari pesaing • Melahirkan kesetiaan di kalangan pelanggan 31 .

Kriteria Kenyataan Misi • Memberi jawapan kepada: – Siapa kita? – Apa yang hendak dilakukan? – Untuk siapa kita lakukan ini? – Mengapa kita lakukan semua ini? (keistimewaan) 32 .

latihan. kemudahan. motivasi. ganti rugi kemalangan. kenaikan pangkat. penempatan. insentif dan penghargaan. elaun. • Menentukan saiz optimum dan juga struktur organisasi yang sesuai dalam sektor awam. 33 . • Menggubal dasar personel sektor awam termasuk pengambilan. gaji. suasana kerja. dan • Menguruskan hubungan majikan dengan pekerja ke arah mewujudkan suasana yang harmoni. faedah. • Merancang keperluan tenaga manusia sektor awam yang berkualiti. persaraan.Contoh: Misi JPA • Menjadi penasihat utama kepada Kerajaan dalam urusan personel sektor awam.

boleh dicapai .Objektif • Digubal untuk merealisasikan visi dan misi • Objektif yang baik mempunyai ciri-ciri “SMART”: – – – – – Specific Measurable Achievable Realistic Time-framed .boleh diukur .ada jangka masa 34 .khusus .praktikal/menasabah .

Strategi • Pelan tindakan komprehensif • Menjadi wadah/perantara organisasi untuk mencapai visi. misi dan objektif • Pendekatan terbaik membentuk strategi ialah dengan mengambil kira pandangan semua peringkat pengurusan 35 .

ketetapan dan peraturan operasi berbentuk umum yang digubal • Penggunaannya meliputi semua peringkat pengurusan 36 .Polisi • Garis panduan.

dan Teknologi) 37 . Ekonomi.Persekitaran Dalaman & Luaran • Persekitaran Dalaman: – Faktor-faktor yang biasa dimasukkan dalam Analisis SWOT dan Analisis McKinsey 7-S • Persekitaran Luaran: – Faktor-faktor utama yang dinilai melalui Analisis PEST (Politik. Sosiobudaya.

Analisis SWOT Strength (Dalaman) 1. 38 . Weaknesses (Luaran) 1. 2. 4. 5. 3. Threats (Luaran) 1. 2. 4. 5. 3. 4. 2. 3. 2. 3. 5. 4. 5. Opportunities (Luaran) 1.

Keberkesanan Analisis SWOT Bergantung kepada: • Kejelasan faktor yang diambil kira • Ketepatan menyusun faktor-faktor SWOT mengikut kepentingannya dalam organisasi • Kemampuan perancangan strategi mengenalpasti halatuju organisasi • Kepantasan organisasi melakukan analisis 39 .

Analisis 7-S McKinsey STRATEGY STYLE STRUCTURE SHARED VALUES SYSTEM SKILL STAFF 40 .

Pelaksanaan Strategi • Pastikan strategi sesuai dengan struktur • Wujudkan sistem ganjaran menarik bagi pelaksanaan strategi • Pentingkan kemahiran teras • Laksanakan proses perekayasaan • Amalkan gaya kepimpinan. pengagihan kuasa dan budaya korporat yang sesuai • Peka dengan perubahan persekitaran 41 .

Penilaian Prestasi • Peringkat terakhir dalam model pengurusan strategik • Tujuannya untuk mengenalpasti sejauh mana strategi yang dipraktikkan mencapai objektif dan memenuhi pernyataan misi dan visi • Penilaian yang baik mampu memaklumkan pencapaian sebenar 42 .

Komponen Penilaian Prestasi • Kenalpasti apa yang hendak dinilai • Kenalpasti piawaian perbandingan • Pastikan prestasi dibandingkan dengan piawai yang ditetapkan • Pastikan penilaian dalam tempoh yang ditetapkan • Pastikan langkah pembaikan dilaksanakan 43 .

Model Penilaian Prestasi dan Pengawalan Pastikan perkara ingin dinilai Tetapkan Piawaian Perbandingan Mengukur Prestasi Berhenti YA Pastikan sama ada pencapaian menyamai piawaian perbandingan TIDAK Buat Tindakan Pembaikan 44 .

Pendekatan Pengawalan Melalui • • • • • Pusat Pengawalan Kos Pusat Jualan Pusat Perbelanjaan Pusat Keuntungan Pusat Pelaburan 45 .

46 .Penutup • KESEDARAN mengurus secara strategik semakin meningkat • Pengamal Pengurusan Strategik mampu meletakkan kedudukan organisasi lebih kompetitif.

Sekian. Terima Kasih Selamat Maju Jaya NRE PENG STRATEGIK kas1778 47 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful