PENGURUSAN STRATEGIK

Dato‟ Kaswuri Keman Di Hotel Empress, Selangor 17 Julai 2008 (11:00-1:00 ptg)
1

Konsep “Strategi”
“Strategi” dari perkataan Greeks “strategos” bererti tentera dan memimpin. Pada mulanya “strategi” digunakan bagi maksud peranan kepimpinan seorang jeneral yang memerintah dengan tujuan ketenteraan
2

Pengurusan Strategik
Kombinasi antara seni dan sains dalam pengurusan yang memberi penekanan komprehensif terhadap: Proses menggubal Melaksana, dan Menilai pencapaian strategi
3

Strategic Management
“.. Is an ongoing process that assesses the business and the industries in which the company is involved; assesses its competitors and sets goals and strategies to meet all existing and potential competitors; and then reassesses each strategy annually or quarterly to determine how it has been implemented and whether it has succeeded or needs replacement by a new strategy to meet changed circumstances, new technology, new competitors, a new economic environment, or a new social, financial, or political environment.” –(Lamb, 1984)
4

Sejarah Pengurusan Strategik  Kesinambungan dari konsep pengurusan biasa  Igor Ansoff (bapa pengurusan strategik) memulakannya pada tahun 60an dengan nama „Perancangan Strategik‟  Pada tahun 80an konsep ini diperkemaskan dengan nama „Pengurusan Strategik‟ sebagai kesinambungan „Perancangan Strategik‟ 5 .

Organisasi Lebih Proaktif Fokus Terhadap Pelanggan Tinggi Teknologi Sokongan Sangat Baik Pembelajaran dan Pembaikan Berterusan ORGANISASI BERTARAF DUNIA Persekitaran Demokratik Pengurusan Sumber Manusia Kreatif Struktur Organisasi Fleksibel 6 .

Faedah-faedah Pengurusan Strategik Membolehkan organisasi mengenali kekuatan dan kelemahan dengan lebih jelas Membolehkan organisasi mengawal bentuk tindakan sejajar dengan pengenalan di atas: Eksploitasi kekuatan Perbaiki kelemahan 7 .

Membolehkan organisasi merangka tindakan yang wajar sejajar dengan usaha: Mengeksploitasi kekuatan Mengekang ancaman Membolehkan organisasi merancang aktivitinya mengikut kepentingan dengan lebih jelas dan bersistematik 8 ..Faedah.

Faedah.. Memudahkan organisasi: Mengenalpasti tahap pencapaiannya kerana semua objektif berasaskan SMART  Mengawal segala program kerana pembentukannya berdasarkan polisi dan prosedur yang jelas 9 .

Dapat: Meletakkan organisasi sentiasa proaktif terhadap perubahan persekitaran luaran dan dalaman Menyediakan suasana kerja kondusif melalui pengetahuan tanggungjawab semua pekerja dengan jelas 10 .Faedah..

Teori Sosio-Budaya 4.Teori-teori Pengurusan Strategik 1. Teori Sumber 3. Teori Sumber Manusia 7. Teori Kewujudan 5. Teori Agensi 8. Teori Persaingan dan Memaksimakan Keuntungan 2. Teori Kontigensi 11 . Teori Ketidakpastian 6.

keuntungan • Mengutamakan persekitaran luaran • Tidak membuktikan bagaimana organisasi itu membangunkan sumber. Teori Persaingan dan Memaksimakan Keuntungan (The Profit-maximizing and Competitionbased Theory) • Teori paling awal • Objektif utama .1. kemahiran sendiri 12 .

mesin. Teori Sumber (The Resource-based Theory) • Muncul selepas rasa tidak puas hati dengan teori awal • Percaya bahawa faedah banyak bergantung kepada sumber organisasi • Sumber meliputi „tangible‟ dan „intangible‟: – Tangible – bangunan.2. peralatan – Intangible – pengetahuan. kemahiran 13 .

Teori Sosio-budaya (The Socio-cultural Theory) • Percaya bahawa budaya boleh mempengaruhi proses pengurusan • Fokus kepada struktur masyarakat sekeliling • Menekankan kepercayaan dan budaya sebagai pertimbangan utama untuk membentuk strategi 14 .3.

Teori Kewujudan (The Survival-based Theory) • Perlu menyesuaikan dengan suasana persaingan yang berterusan • Berusaha bagaimana akan terus wujud dalam dunia persaingan • Berdasarkan pendapat “survival of the fittest in the market” 15 .4.

5. Teori Ketidakpastian (The Uncertainty-based Theory) • Melihat pembangunan strategi sebagai suatu yang tidak stabil dan susah diramal • Bergantung kepada eksperimen dan penyesuaian • Berdasarkan kepada konsep kebarangkalian mathematik 16 .

Teori Sumber Manusia (The Human Resource – based Theory) • Membangunkan sumber manusia dengan pengetahuan untuk menghadapi perubahan • Perlukan sumber manusia yang memahami perubahan • Mementingkan motivasi. budaya sebagai keperluan manusia 17 .6.

Teori Agensi (The Agency Theory) • Menekankan kepentingan hubungan antara pemilik (shareholders) dengan pengurus (managers) • Masalah agensi timbul bila pengurusan mementingkan diri lebih dari kepentingan pemilik 18 .7.

popular 19 . budaya. kepimpinan. dll untuk keberkesanan strategik • Berpendekatan situational.8. Teori Kontigensi (The Contigency Theory) • Persekitaran sebagai faktor utama dalam pembentukan strategi • Menekankan analisis persekitaran. teknologi. struktur organisasi. sumber.

Kewangan.Model Pengurusan Strategik Fred R. Perakaunan. David Nilai Persekitaran Luaran Bina Visi dan Misi Kenalpasti Objektif Jangka Panjang Bina Nilai dan Pilih Strategi Laksana Strategi – Isu Pengurusan Laksana Strategi Isu-isu Pemasaran. P&P. Teknologi Maklumat Ukur & Nilai Prestasi Nilai Persekitaran Dalaman Penggubalan Srtrategi Pelaksanaan Strategi 20 Penilaian Strategi .

Budaya.Model Pengurusan Strategik Wheelen & Hunger Penilaian Persekitaran Luaran (Persekitaran Sosial. Penggubalan Strategi Pelaksanaan Strategi Penilaian dan Pengawalan Misi Program Objektif Belanjawan Strategi Prestasi Analisis Industri) Dalaman (Struktur. Sumber) Prosedur Polisi Maklum balas 21 .

Model Pengurusan Strategik Thompson & Strickland Bina Misi dan Visi Strategik Tentukan Objektif Bina Strategi untuk Capai Objektif Laksana Strategi Nilai Prestasi. Perhatikan Perkembangan Baru dan Mulakan Tindakan Pembetulan Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4 Tugas 5 22 .

Penggubalan Strategi Komponen utama penggubalan strategi: Visi/Misi Persekitaran Dalaman Persekitaran Luaran Objektif Strategi Polisi 23 .

Visi • Arah tuju / matlamat jangka panjang yang ingin dicapai • Contoh panduan membentuk visi: – Apakah yang ingin dicapai pada masa hadapan? – Bentuk perniagaan/urusan bagaimana? – Kehendak pelanggan bagaimana yang ingin dipenuhi? 24 .

merangsang untuk bertindak • Jelas.Kualiti Visi • Memberi dorongan. padat • Boleh dicapai • Sesuai sebagai nilai tertinggi • Mudah disampaikan (communicated) 25 .

Prinsip Penggubalan Visi • Apabila manusia dilibatkan dalam penggubalan visi. mereka akan merasai rasa kepunyaan – pelaksanaannya akan lebih cepat • Visi lebih tepat dinyatakan dalam hasrat stakeholder utama • Boleh dicapai • Membantu fokus proses perancangan strategik 26 .

Proses Penggubalan Visi Menjawab soalan-soalan strategik dengan terperinci: 1. Kehendak pelanggan bagaimanakah yang ingin dipenuhkan? 4. Bentuk perniagaan/urusan bagaimanakah yang ingin dijalankan? 3. Apakah yang ingin dicapai oleh organisasi pada masa hadapan? 2. Kedudukan bagaimanakah dalam konteks persaingan yang ingin dicapai? 27 .

Kesan Proses Penggubalan Visi • • • • • • Allignment Empowerment Hormat Saling Bergantung Momentum Penglibatan 28 .

Contoh Visi • Perusahaan Otomobil Nasional Berhad (Proton) – “To be a global automotive manufacturer. able to compete with emerging car producers in all markets” • Telekom Berhad – “To be a world class telecommunications company providing total customer care” • Hicom Holdings Berhad – “To become a leading industrial conglomerate pioneering Malaysia‟s industrial development” 29 .

Misi • Menjelaskan jenis perniagaan / urusan • Pembentukan bermula dari pengurusan atasan • Faktot-faktor dikenalpasti: – Apakah falsafah/asas kepercayaan? – Apakah produk utama? – Siapakah pelanggan? – Di manakah persaingan? 30 .

Kriteria Kenyataan Misi • Mesti menjelaskan sebab wujudnya organisasi itu (Tujuan dan objektif) • Jelas – menyatakan apa yang kita perlu lakukan setiap hari “alignment” • Lebih baik dari pesaing • Melahirkan kesetiaan di kalangan pelanggan 31 .

Kriteria Kenyataan Misi • Memberi jawapan kepada: – Siapa kita? – Apa yang hendak dilakukan? – Untuk siapa kita lakukan ini? – Mengapa kita lakukan semua ini? (keistimewaan) 32 .

faedah. suasana kerja. kemudahan. • Merancang keperluan tenaga manusia sektor awam yang berkualiti. dan • Menguruskan hubungan majikan dengan pekerja ke arah mewujudkan suasana yang harmoni. persaraan. ganti rugi kemalangan. motivasi. • Menggubal dasar personel sektor awam termasuk pengambilan.Contoh: Misi JPA • Menjadi penasihat utama kepada Kerajaan dalam urusan personel sektor awam. 33 . latihan. gaji. elaun. penempatan. kenaikan pangkat. • Menentukan saiz optimum dan juga struktur organisasi yang sesuai dalam sektor awam. insentif dan penghargaan.

boleh dicapai .praktikal/menasabah .ada jangka masa 34 .khusus .Objektif • Digubal untuk merealisasikan visi dan misi • Objektif yang baik mempunyai ciri-ciri “SMART”: – – – – – Specific Measurable Achievable Realistic Time-framed .boleh diukur .

misi dan objektif • Pendekatan terbaik membentuk strategi ialah dengan mengambil kira pandangan semua peringkat pengurusan 35 .Strategi • Pelan tindakan komprehensif • Menjadi wadah/perantara organisasi untuk mencapai visi.

Polisi • Garis panduan. ketetapan dan peraturan operasi berbentuk umum yang digubal • Penggunaannya meliputi semua peringkat pengurusan 36 .

dan Teknologi) 37 . Sosiobudaya. Ekonomi.Persekitaran Dalaman & Luaran • Persekitaran Dalaman: – Faktor-faktor yang biasa dimasukkan dalam Analisis SWOT dan Analisis McKinsey 7-S • Persekitaran Luaran: – Faktor-faktor utama yang dinilai melalui Analisis PEST (Politik.

Threats (Luaran) 1. 4. 2. 5. Weaknesses (Luaran) 1. 4. 2. 5. 2. 2. 5. 5. 3. 4. 3. 3. 3. Opportunities (Luaran) 1. 4.Analisis SWOT Strength (Dalaman) 1. 38 .

Keberkesanan Analisis SWOT Bergantung kepada: • Kejelasan faktor yang diambil kira • Ketepatan menyusun faktor-faktor SWOT mengikut kepentingannya dalam organisasi • Kemampuan perancangan strategi mengenalpasti halatuju organisasi • Kepantasan organisasi melakukan analisis 39 .

Analisis 7-S McKinsey STRATEGY STYLE STRUCTURE SHARED VALUES SYSTEM SKILL STAFF 40 .

pengagihan kuasa dan budaya korporat yang sesuai • Peka dengan perubahan persekitaran 41 .Pelaksanaan Strategi • Pastikan strategi sesuai dengan struktur • Wujudkan sistem ganjaran menarik bagi pelaksanaan strategi • Pentingkan kemahiran teras • Laksanakan proses perekayasaan • Amalkan gaya kepimpinan.

Penilaian Prestasi • Peringkat terakhir dalam model pengurusan strategik • Tujuannya untuk mengenalpasti sejauh mana strategi yang dipraktikkan mencapai objektif dan memenuhi pernyataan misi dan visi • Penilaian yang baik mampu memaklumkan pencapaian sebenar 42 .

Komponen Penilaian Prestasi • Kenalpasti apa yang hendak dinilai • Kenalpasti piawaian perbandingan • Pastikan prestasi dibandingkan dengan piawai yang ditetapkan • Pastikan penilaian dalam tempoh yang ditetapkan • Pastikan langkah pembaikan dilaksanakan 43 .

Model Penilaian Prestasi dan Pengawalan Pastikan perkara ingin dinilai Tetapkan Piawaian Perbandingan Mengukur Prestasi Berhenti YA Pastikan sama ada pencapaian menyamai piawaian perbandingan TIDAK Buat Tindakan Pembaikan 44 .

Pendekatan Pengawalan Melalui • • • • • Pusat Pengawalan Kos Pusat Jualan Pusat Perbelanjaan Pusat Keuntungan Pusat Pelaburan 45 .

46 .Penutup • KESEDARAN mengurus secara strategik semakin meningkat • Pengamal Pengurusan Strategik mampu meletakkan kedudukan organisasi lebih kompetitif.

Sekian. Terima Kasih Selamat Maju Jaya NRE PENG STRATEGIK kas1778 47 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful