Anda di halaman 1dari 46

,

.. ..
,

LAPORAN AKHIR

..
CABARAN PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH: KESEDARAN DAN PENDEDAHAN DALAM ERA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) Oleh ZURAINI ZAKARIA FATIMAH HASSAN HASMAWATI HASSAN NORESAH HJ. MOHO. SHARIFF Pusat Pengajlan Pendidlkan Jarak Jauh Unlversltl Salns Malaysia Pulau-Plnang L.aporan Penyelidlkan Dlbiayal Sepenuhnya Oleh Geran Penyelldlkan USM Jangka Pendek Unlversltl Salns Malaysia Jun 2006

..
------- --- --_._--

.,
Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kepada negara, masyarakat dan para pelajar dalam konteks penjanaan i1mu memang tidak dapat dipertikaikan lagi. Dalam era globalisasi yang sentiasa berkembang pantas tanpa mengira skala jarak dan sempadan politik, peranan dan penggunaan ICT menjadi semakin memuncak terutama dalam menjana kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Sehubungan dengan ini cabaran mengaplikasi ICT bagi sistem pendidikan secara jarak jauh (PJJ) dalam menghadapi era globalisasi ini terutama dalam aspek kesedaran, penguasaan dan perancangan masa depan adalah sesuatu yang kritikal dan maklumat jitu. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap kesedaran dan pendedahan dalam era ICT sebagai satu cabaran pendidikan secara jarak jauh dan mengkaji tentang tahap penggunaan ICT di kalangan pelajar jarak jauh di semua Pusat Wilayah di Malaysia. Selain itu kajian ini cuba mengenal pasti isu dan masalah yang wujud daripada pembangunan dan penggunaan ICT di kalangan pelajar jarak jauh dan akhirnya mengemukakan beberapa cadangan dan pendekatan untuk mengatasi isu dan masalah yang timbul di kalangan pelajar ini. Kajian yang menggunakan kaedah soal selidik secara bersemuka dansecara pos menggunakan pelajar Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ) sebagai sampel kajian. Beberapa siri lawatan ke beberapa Pusat Wilayah dan temubual dengan Tutor Residen dan Juruteknik semasa telah dijalankan bagi mema"ntau dan mengkaji penyediaan prasarana berkaitan ICT di Pusat Wilayah. Hasil kajian merldapati

bahawa kesedaran dan pendedahan pelajar PPPJJ' dalam ICT adalah masih pada peringkat ~ederhana dan agak perlahan berbanding perkembangan semasa. Pelbagai usaha dan pendekatan perlu diterapkan agar penggunaan ICT ini dipertingkatkan selaras dengan hasrat kerajaan agar kadar literasi dalam komputer meningkat dan setaraf dengan negara maju. Infrastruktur dan peralatanberkaitan ICT di PPPJJ dan Pusat Wilayah perlu dipertingkatkan agar matlamat penggunaan dapat dimaksimakan. Suatu mekanisma dan visi serta (' misi pembangunan PPPJJ perlu digarap agar dapat menyaingi perubahan dan ~) keghairahan yang dibawa' oleh ICT. Aplikasi ICT PPPJJperlu seiring dengan perubahan semasa yang semakin canggih namun perlu dillbahsuai agar tidak membebankan pelajar PPPJJ di samping menjamin daya saing dan kredibiliti PPPJJ dalam mengembangkan i1mu melalui sistem yang'amat memerlukan aplikasi dan perkasaan ICT ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah S.W.T di atas IimpahNya laporan ini dapat disediakan dengan kerjasama yang baik daripada pelbagai pihak, individu dan organisasi yang terlibat. Ucapan terima kasih dan setinggi penghargaan oleh penyelidik dirakamkan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penyediaan dan pelaksanaan kajian ini terutamanya kepada Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ). Segala sokongan pihak pentadbiran dan rakan sekerja, kerjasama kakitangan dan kemudahan penyelidikan yang disediakan amatlah dihargai. Para penyelidik kajian ini merakamkan penghargaan khusus kepada Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang atas pembiayaan menerusi Geran Penyelidikan Jangka Pendek yang membolehkan penyelidikan ini disempurnakan dengan ( jayanya. Ucapan terima kasih ditujukan juga kepada semua pelajar PPPJJ sama ada yang terpilih sebagai responden atau sebaliknya, Tutor Residen Pusat Wilayah yang dilawati, Juruteknik PPPJJ dan Juruteknik di Pusat Wilayah yang sudi meluangkan masa untuk ditemuramah. Tidak lupa juga kepada mereka yang telah membantu kami iaitu Cik Helen Choq (Pelajar Siswazah Tinggi Pendidikan Jarak Jauh) dan Cik Wan Yusnadia (Pembantu Penyelidik Sambilan), dan beberapapembantu penyelidik lain dalam menyempurnakan kajian dan penerbitan hasil. kajian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rakan seperjuangan dan ahli keluarga kerana sokongan dan dorongan yang diberikan sepanjang proses penyelidikan ini. . TERIMA KASIH . Dr. Zuraini Zakaria (Ketua Projek) Dr. Fatimah Hassan Dr. Noresah Hj. Mohd Shariff Pn. Hasmawati Hassan Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh Universiti Sains Malaysia 11800, Pulau Pinang
ii
I ,- [' - ",~~~I~'"~:,n_~~~,,r,:- - - \,~\ > ~~': y', ~ I '~\'I' H '~" ~- ,-" " '"~J -, '"~ I I' ,~
'"I'" ,1 ,,', -

d:~}! ~..'-/rA'\I'\ t~1)\lJ: \q! O'I~\\i\"i \' ",1) " 'i

~~ ~ ~ ~~~~_~_'_~~~~~~ ~ ~ ~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~_~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ "_~ ~_ ~~ ~~ ~ ~_~ ~j


I, __ _,. _ ____ __ " __ _ , __ _

"

,-

Abstrak Penghargaan lsi kandungan , Mukasurat' i ii iii


BAB1 BAB2 BAB3 BAB4 BABS PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan 1.2 Matlamat Kajian 1.3 Skop Kajian 1.4 Metodologi Kajian 1.5 Organisasi Kajian 1.6 Penemuan Kajian PENDIDIKAN DAN leT 2.1 Pengenalan 2.2 Halatuju Pendidikan Negara 2.3 Peranan ICT dalam Pendidikan 2.4 Perkembangan dan Pembangunan ICT 2.5 Kesedaran dan Penggunaan leT 2.6 Kesimpulan _
PENDIDIKAN SECARA JARAK JAUH (PJJ) DAN ICT

3.1 Pengenalan 3.2 Proses Pendidikan Secara Jarak Jauh 3.3 Scenario Perkembal1gan dan Pembangunan 'PJJ dan ICT . 3.4 PJJ dan ICT di USM 3.5 Kesimpulan
ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN

4.1 Kesedaran dan Pendedahan ICT Pelajar PPPJJ 4.2 Motivasi Pelajar PPPJJ dan ICT 4.3 Kecemerlangan Pelajar dan ICT 4.4 Perkhidmatan ICT di PPPJJ 4.5 Masa hadapan ICT di PPPJJ 4.6 Kesimplilan
RUMUSAN DAN CADANGAN

5.1 Penemuan utama kajian 5.2 Cadangan

5.3 Kesimpulan 1 22 3 33 55 6 7 9 12 13 13 17 22 22 23 29 31

36
43 46 47 48 49

()
J

BIBLIOGRAFI LAMPIRAN
iii

50 51

..
,,

BAB1 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pendidikan jarak jauh (PJJ) semakin berkembang. Pendidikan berteraskan secara talian dan juga web telah mula diaplikasikan dalam pelbagai cara merentasi tahap dalam pendidikan pada hari ini. Hal ini adalah selaras dengan pembangunan, kemajuan dan pertumbuhan yang banyak dipengaruhi oleh ICT. Peranan ICTdalam pendidikan tiada batasan terutama dalam era globalisasi yang memerlukan kepantasan dan kecekapan terutama dalam mencari bahan rujukan, berbincang dan mendapat bantuan rakan atau pengajar serta

menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Oleh itu setiap pelajar harus menggunakan ICT sebagai alat dan kemudahan tambahan bagi membantu dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Pada hari ini, ICT boleh dianggap sebagai anggota badan manusia yang mana kehidupan kita pasti terjejas tanpa kehadirannya. ICT memainkan peranan yang penting dalam konteks penjanaan ilmu terutama untuk mereka yang mengikuti sistem pendidikan secara jarak jauh. Pelajar-pelajar secara jarak jauh juga semakin bijak memahami penggunaan ICT. Ini disebabkan sistem PJJ merupakan tren yang memuncak dalam sistem pendidikan kesan daripada penjanaan ilmu yang efisen dan efektif melalui pengaplikasian ICT. Lazimnya ini ada kaitan dengan pengertian pendidikan itu sendiri. Pengaruh dan perkembangan pesat teknologi masa bagaimanapun kini telah berjaya mengatasi jurang pemisahan masa dan mengurangkan jurang pemisahan secara fizikal di antara pelajar dan pengajar (Cheah, 2004). ICT bermaksud teknologi maklumat dan komunikasi digital yang digunakan untuk berkomunikasi serta menyalurkan maklumat dalam talian atau secara telematik untuk membantu pelajar dalam bidang pendidikan. Secara umumnya JCT digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN atau Internet) untuk penyampaian isi kandu"ngan, interaksi ataupun pemudahcaraan. Internet, Intranet, Satelit, tape audio/video, TV interakrif, telesidang dan CD-ROM adalah sebahagian daripada media elektronik dan komunikasi (Hasmawati & Fatimah, 2005) yang mengg"alakkan kegunaan ICT dalam pendidikan. . Terdapat beberapa perkara yang mempengaruhi aplikasi ICT semasa proses pengajaran dan pembelajaran seperti perkakasan ICT itu sendiri, tenaga pengajar dan pelajar, bahan-bahan pembelajaran dan kaedah penyampaian (Hasmawati & Fatimah, 2005). Pelbagai harapan dan halangan tercetus apabila perkara-perkara ini dihubungkaitkan. Selama ini PPPJJ mungkin dihalangi faktor lumrah sepert kekurangan sumber bagi perkembangan yang berkesan, kekurangan infrastruktur bagi. menyokong peredaran teknologi moden dan kekurangan dana yang diperlUkan bagi penyelenggaraan perkakasan dan perisian. Maka kajian ini merupakan suatu penambahan pengumpulan data yang mencirikan konstituensi utama PPPJJ iaitu pelajar. Bagi pelajar, aplikasi teknologi dalam pendidikan bukan sekadar memiliki komputer tetapi perlu mengintegrasi secara berkesan dan efisyen penggunaannya agar membawa makna dengan cepat, mudah dan tepat. Dengan ini pelajar yang mengaplikasi dan mengintegrasikan ICT dalam pendidikan sewajarnya berupaya mencari, menganalisis dan mensintesis maklumat serta berupaya menyelesaikan masalah secara kreatif dan efektif. Oleh itu kajian ini dijalankan bagi mendapatkan maklumat berkaitan cabaran ICT di PPPJJ dengan lebih terperinci agar perancangan awal dan daya saing berkaitan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara

1
PJJ dapat dipertingkatkan. Pangkalan data akan merangkumi aspek perhubungan dan keperluan pelajar dalam mengejar era globalisasi ICT. Ciri komponen ini adalah kritikal didefinisikan sebelum segala aspek perancangan strategik, initil~tif dan proposal dilaksanakan demi memastikan kecemerlangan PPPJJ dalam menjanakan, mengorganisasikan dan mendesiminasikan ICT serta menepati matlamat institusi dan mampu bersaing pada skala national dan juga antarabangsa. 1.2 Matlamat Kajian Kajian ini bertujuan untuk : Menentu faktor yang mempengaruhi kesedaran penggunaan ICT di kalangan

pelajar PPPJJ agar tindakan susulan seperti proses pendekatan, peraturan dan perancangan struktur yang terurus dalam prosedur system PJJ dapat dilaksanakan. Mengenalpasti dan menilai tahap pendedahan dan penggunaan ICT di kalangan pelajar jarak jauh agar kemudahan ICT dapat diintegrasikan dan diinovasikan menurut tahap kompatibiliti serta penerimaan pelajar. Mengkaji keupayaan PPPJJ dalam menyediakan prasarana yang berkaitan ICT . dan tahap penggunaan prasarana sedia ada. Mengemuka beberapa cadangan, strategi dan persekitaran pembelajaran yang bersesuaian dan efektif untuk memaksimakan motivasi dan kemajuan pelajar dalam pengaplikasian ICT dan untuk mengatasi isu dan masalah yang timbul di kalahgan institusi sendiri. 1.3 Skop Kajian TeknoJogi maklumat dan, komunikasi (ICT),merujuk kepada penggunaan pelbagai item dan keupayaan dalam mencipta, menyimpan dan menyebar maklumat tersebut bagi memenuhi keperluan manusia. Dalamkajian ini, teknologi maklumat dan komunikasi meliputi aspek komputer, komunikasi dan kebolehan untuk berkomunikasi maklumat melalui komputer dan menghubungkan manusia melalui maklumat. Dengan itu, kajian ini mengkaji tahap kesedaran dan pendedahan pelajar jarak jauh tentarig tahap penggunaan ICT. Selain itu keupayaan PPPJJ dalam menyediakan prasarana yang mencukupi berkaitan ICT di Pusat Wilayah turut dikaji. Kajian ini juga akan mengemukakan beberapa cadangan dan pendekatan untuk mengatasi isu dan masalah yang dihadapi oleh pelajar jarak jauh USM. Setiap cadangan dan pendekatan yang dikemukakan terlebih dahulu akan diteliti dari segi kesediaan serta keupayaan pelajar untuk l11enggunakan ICT, dasar dan matlamat pembangunan institusi serta negara secara keseluruhan sebelum dimuktamadkan oleh USM sendiri. 2
(J

(\
.

. '.

'

1.4 Metodologi Kajian Kajian ini telah dijalankan dalam beberapa sirL Antaranya ialah: 1) Menganalisis borang soal selidik kajian yang telah diedarkan kepada pelajar baru (Tahun 1) yang mendaftar untuk mengikuti sistem pengajian secara jarak jauh iaitu semasa kursus orientasi Sidang Akademik 20011 2002. Sebanyak 139 borang telah dikembalikan daripada 200 yang diedarkan secara rawak. 2) Membangunkan dan mengedarkan soal selidik kepada 100 pelajar Tahun 3 terpilih (sebahagian daripada 139 pelajar yang telah mengembalikan borang mereka pada Tahun 1 lalu) sacara pas. (Kajian ini menggunakan kaedah timeseries untuk kelompok pelajar yang sama tetapi pada tahun atau masa yang berbeza untuk melihat perubahan persepsi, penguasaan, kesedaran, pendedahan dan permintaan terhadap ICT di PPPJJ khasnya dan USM amnya). 3) Menjalankan satu kajian kes yang mengaitkan ICT dankejayaan pelajar di PPPJJ. Seramai 47 pelajar cemerlang yang dipilih dalam kajian ini merupakan pelajar yang telah memenangi Hadiah Kepujian dan Sijil Dekan berdasarkan kecemerlangan akademik pelajar pada SidangAkademik 2001/2002. 4) Mengadakan beberapa siri lawatan ke beberapa Pusat Wilayah bagi memantau dan mengkaji keupayaan PPPJJ dalam menyediakan prasarana berkaitan ICT di

Pusat Wilayah. Temubual dengan beberapa Tutor Residen dan Juruteknik terpilih turut diadakan semasa law~tan berkenaan. 1.5 Organlsasl Kajian Laporan ini membincangkan hasil kajian dengan membahagikannya kepada beberapa bab iaitu Bab 1 merupakan pengenalan kepada matlamat kajian. Ini diikuti oleh Bab 2 yang membincangkan mengenai pendidikan dan ICT dalam negara kita Malaysia secara umum. Seterusnya Bab 3 menjuruskan perbincangan mengenai pendidikan dan ICT pada peringkat pendidikan secara jarak jauh. Analisis dan penemuan kajian dibincangkan dalam Bab 4. Manakala Bab 5 memberi cadangan dan membuat rumusan untuk laporan dan kajian inL 1.6 Penemuan Kajlan Antara dapatan utama kajian ini ialah: 1. Bukan 100% pelajar PPPJJ mempunyai komputer manakala 89.2% pelajar menggunakan komputer di rumah dan 80.0% menggunakan komputer di sekolah atau pejabat. Hanya 12.3% responden menggunakan komputer di siber cafe dan 70.8% mempunyai kemudahan melayari internet. Ini menunjukkan kempen "Satu rumah satu komputer" yang telah lama dijalankan hasilnya kurang berkesan dan bantuan pinjaman yang disarankan USM juga kurang mendapat sambutan.

3
2. Kesedaran dan pendedahan pelajar PPPJJ dalam ICT adalah masih pada peringkat sederhana. Kesemua pelajar menggunakan komputer namun hanya 36.9% pelajar yang berada pada tahap penggunaan dengan kekerapan tertinggi, dan 24.6% pelajar berada pada tahap mahir dalam menguasai kemahiran komputer. Kedua-dua tahap penggunaan dan tahap penguasaan komputer oleh responden adalah signifikan pada aras 0.001 dan mempunyai korelasi secara langsung yang positif pada tahap sederhana tinggi iaitu 0.451. Pelbagai usaha dan pendekatan perlu diterapkan agar penggunaan ICT ini dipertingkatkan dan selaras dengan hasrat kerajaan agar kadar Iiterasi dalam komputer meningkat dansetaraf dengan negara maju. 3. Penggunaan ICT memang diakui" sebagai suatu alat yang berupaya membantu, menambahbaikkan dan meningkatkan prestasi pelajar terutama pelajar PPPJJ. Seramai 80% pelajar cemerlang mengaku menggunakan ICT sebagai bantuan dalam proses pembelajaran iaitu untuk membuat tugasan (50%) dan untuk berhubung dengan rakan- rakan dan pensyarah (45%).
",

4. Infrastruktur dan peralatan berkaitan ICT di PPPJJ seperti peralatan


komputer dan peralatan telesidang yang mempunyai kapasiti tinggi dan canggih serta peralatan di Pusat Wilayah seperti keselamatan, pemasangan lengkap dan sambungan internet berkapasiti tinggi perlu disediakan dan ditambahbaikkan dari masa ke semasa agar matlamat penggunaan dapat dimaksimakan. Kemudahan peralatan sedia ada seperti peralatan sidang video perlu dimaksimakan penggunaannya dan tidak terhad kepada aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan kursus sahaja. Ini adalah kerana kadar sewaan talian adalah untuk sepanjang tahun dan 24 jam sehari.

5. Aplikasi ICT PPPJJ perlu seiring dengan perubahan semasa yang semakin canggih namun perlu diubahsuai agar tidak membebankan pelajar PPPJJ" yang tinggal di seluruh pelusuk negara.Para pelajar sentiasa menghadapi kemungkinan infrastruktur ItT yang kurang berkeupayaan, masalah teknikal

dan masalah kemahiranteknologi yang pelbagai peringkat. 6. Mengaktifkan semula aktiviti persatuan pelajar mengikut Pusat Wilayah. Antara aktiviti berkaitan ICT yang disarankan ialah penambahbaikan peralatan ICT seperti pembelian CO burner, penyelenggaraan CO, penjualan CD, pembelian alat pencetak, faks dan fotokopi untuk Pusat Wilayah. Turut disarankan juga ialah penubuhan laman web mengikut Pusat Wilayah dan keaktifan dinilai setiap tahun dan mendapat penganugerahan di majlis tertentu anjuran PPPJJ. .

(
BAB2 PENDIDIKAN DAN leT 2.1 Pengenalan Penjanaan i1mu, kemajuan dan pertumbuhan pesat ekonomi sesebuah masyarakat dalam era globalisasi banyak dipengaruhi dan didorong oleh perkembangan dan penguasaan Tekologi maklumat dan Komunikasi (leT). Setiap saban hari saintis mencipta perkakasan yang canggih yang meliputi setiap aspek kehidupan. ICT bermaksud teknologi maklumat dan komunikasi digital yang digunakan untuk berkomunikasi serta menyalurkan maklumat dalam talian untuk membantu manusia membangunkan manusia dan negara dalam bidang pendidikan, perniagaan, ketenteraan dan sebagainya (Yusuf Hashim, 2003). Menurut kamus Oxford, teknologi maklumat diistilahkan sebagai satu bidang sains berkaitan dengan aktiviti menyimpan dan menghantar keluar maklumat denan menggunakan komputer. Manakala British Advisory Council For Applied research and Development menjelaskan maksud teknologi maklumat sebagai satu disiplin saintifik, teknologi dan kejuruteraan serta teknik pengurusan yang digunakandalam pengendalian dan pemprosesan maklumat serta kegunaannya, komputer dan saling tindak antara komputer dengan manusia dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan kebudayaan (Abdul Razak et.a!.,2000). Oleh itu ICT adalah suatu metodologi peralatan perisian yang terlibat dalam proses penjanaan, pemprosesan, penyebaran dan penyimpanan maklumat. Kesemua fungsi ini amat penting dan berguna kepada pengguna maklumat untuk memenuhi keperluan, kehendak dan kerenah mereka. Pada hari ini, sumber maklumat yang cepat, tepat dan berterusan merupakan pemangkin kepada kejayaan semua aspek kehidupan, Oleh itu, ternyatalah ICT telah menjadi sebahagian daripada perkakasan penting dalam setiap aspek rutin kehidupan kita. Justeru itu, penguasaan dan penggunaan ICT sentiasa menjadi tunggak -utama kepada sesebuah masyarakat agar dapat terus berdaya saing dan berdaya maju dalam semua aspek kehidupan. 2.2 Halatuju PendidikanNegara Falsafah Pendidikan Negara menyatakan : Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang. dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, berfanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serfa memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. . Kerajaan menyeru kepada rakyat Malaysia supaya menghayati dan memahami intipati Fasafah Pendidikan Negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus berbangga

dengan pencapaian Malaysia yang telah berkembang Illaju dalam segala bidang khususnya bidang pendidikan. Daya saing dan daya maju rakyat Malaysia amat penting dan bermakna untuk kemajuan negara. Kemajuan negara seterusnya memperlihatkan

5
Malaysia setaraf dengan negara maju yang lain. Usaha rakyat Malaysia yang gigih juga berbaloi khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran yang bermutu akan dapat memberi kesan dalam meningkatkan kemajuan negara. Pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam bidang pendidikan akan menjadikan rakyat berpendidikan tinggi. Kemajuan negara amat penting dalam mencapai Wawasan 2020. 2.3 Peranan leT dalam Pendidikan ICT amat penting dalam bidang pendidikan terutama untuk sistem pendidikan terbuka (open learning), sistem pendidikan secara jarak jauh (distance learning) dan sistem pendidikan secara talian (online or electronic learning). Menurut Baharom (2003), ICT merupakan pembantu proses interaksi antara individu, dan pada hari ini telah merevolusikan persekitaran pembelajaran di seluruh dunia. Jelfs (2002) juga menyatakan bahawa ICT memberikan f1eksibiliti kepada pelajar dari segi masa belajar dan mengurangkan masa perjalanan. Maka pengaplikasian periggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara jarak jauh sememangnya bukan sahaja ( tidak dapat dielakkan lagi malah perlu sentiasa diberi keutamaan dan diperkemaskinikan -, agar sejajar dengan arus pembangunan semasa. ICT berperanan sebagai alat bantuan dalam pendidikan. Pendidikan hari ini bukan sahaja menggunakan buku, tetapi lebih maju dan berkembang dengan alat-alat bantuan lain. Komputer merupakan alat bantuan yang teramat penting. Selain itu, informasi dan maklumat berguna juga boleh didapati di jaringan internet. Kini, kemudahan internet ini boleh didapatidi mana-mana sahaja. Penggunaan internet ini semakin mudah, fleksibel dan capat. Selain itu, peranan' ICT juga penting kerana ia membantu ~ kekurangan kepakaran dan tenaga pengajar. ICT berperanan sebagai alat aIternatif kepads_ kekurangan kepakaran dan kemahiran tenaga pengajar. Walaupun begitu, ICT hanya sebagai bantuan tambahan kepada tenaga pengajar. Oleh itu, pelajar akan ieblh memahami dengan bantuan pensyarah dan ICT. Komputer telah menjadi keperluan bagi setiap keluarga. Harganya semakin murah sehingga boleh didapati dengan harga RM 1000 ke bawah. Kerajaan juga membenarkan pekerja untuk mengeluarkan simpanan wang Kumpulan Simanan Wang Pekerja (KWSP) mereka untuk membeli komputer selaras dengan saranan kerajaan iaitu "Satu rumah satu komputern~ Kini, kebanyakan rumah mempunyai sekurang- ( ), kurangnya sebuah komputer. Kementerian Pendidikan juga' memperkenalkan ' j Pendidikan IT untuk pelajar sekolah rendah dan menengah untuk mendedahkan mereka kepada kepentingan ICT. ICT juga merupakan kemudahan infrastruktur yang lebih fleksibel. Ini kerana is, dapat diguna pada bila-bila masa, oleh sesiapa, sahaja dan di mana-mana sahaja. Pelajar- pelajar khususnya pelajar pendidikan jarak jauh lebih mudah menggunakan ICT jika menggunakan komputer bimbit kerana ia boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Selain itu, teknologi baru seperti video, CO, DVO juga banyak membantu kerana kefleksibelannya.

6
,

()
2.4 Perkembangan dan Pembangunan ICT Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (lCT) adalah berasaskan kepada keperluan dan kepuasan pengguna dalam penggunaan komputer. Perkembangan ICT adalah selari dengan perkembangan dalam bidang komputer. Perkembangan ICT ini meliputi aspek pembangunan teknikal, sumber manusia, pengurusan, perkembangan pengetahuan, keperluan operasi dan taktikal, elemen organisasi serta penyelidikan dan pembangunan. Menurut Larsen (1998) dan Kholi (1990) dua keperluan asas untuk perkembangan ICT ialah : i. Keperluan Teknikal- meliputi aspek reka bentuk dan kegunaan perisian, penyelidikan dan pembangunan, pengurusan, penulisan 1aporan dan sebagainya. ii. Keperluan Pengguna - keperluan pengguna meliputi aspek memahami .keperluan dan permintaan pengguna, nilai dan norma masyarakat, keserasian dari aspek sosial, bUdaya dan politik semasa serta memahami isu-isu setempat dan global. Proses perkembangan dan pembangunan ICT ini berlaku secara berterusan kerana perkembangan ICT, sains, teknologi dan sebagainya akan berlaku secara berterusan. Menurut Picard, Kort dan Reily (2001), apabila sesuatu perubahan atau inovasi berlaku dalam bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi terhadap sesuatu perkara, proses pembelajaran atau penerimaan terhadap perubahan ini akan berkembang berdasarkan masa. Proses pembelajaran atau penerirnaan ini akanterus meningkat sehingga sampai ke satu tahap, proses ini berkemungkinanakantetap menjadi malar atau mulai mengalami penurunan sehingga suatu inovasi atau pembaharuan baru akan berlaku terhadap perkara tersebut. Apabila perubahan baru berlaku, proses pembelajaranatau penerimaan terhadap perubahan akan berulang semula. Proses perkembangan ICT melibatkan tiga proses utama iaitu proses kesedaran terhadap ICT, proses pembauran (difusi) terhadap ICT dan proses pendedahan terhadap ICT sebelum ianya dapat berkembang dan digunakan dalam sesebuah masyarakat. Walau bagaimanapun, kadar proses perkembangan ini bergantung kepada faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam sesebuah masyarakat. . 2.4.1 Dasar Pembangunan ICT Negara. Sehingga tahun 1996, tiada satu dasar yang jelas telah dirangka oleh kerajaan bagi menggariskan pembangunan ICT yang menyeluruh di negara ini. Oleh itu, kerajaan telah mengambil inisiatif dalam Rancangan Malaysia Ketujuh untuk keperluan ICT negara. Pada tahun 1996, kerangka dasar pembangunan ICT negara yang lebih terancang telah digubal dan dikenali sebagai Agenda IT Negara (NITA). Selain NITA, Koridor Raya Multimedia (MSC) telah ditubuhkan sebagai asaskepada penggunaan ICT dalam bidang ekonomi yang lebih menyeluruh. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 telah digubal bagi menyediakan persekitaran yang boleh memesatkan lagi pembangunan ICT di negara ini. 7
"

2.4.1.1 Agenda IT Negara (NITA) Peranan utama NITA ialah mewujudkan sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang bermaklumat selaras dengan objektif Wawasan 2020. Kerangka NITA

adalah berdasarkan kepada pembangunan seimbang tiga unsur penting iaitu sumber manusia, infostruktur dan aplikasi. Pembabitan rakyat dan institusi dalam ICT amat penting demi meneapai hasrat untuk mewujudkan masyarakat bermaklumat. Justeru itu, majlis IT Negara (NITC) telah melancarkan Agenda Teras Strategik untuk mendorong pembabitan rakyat dan institusi secara efektif dan menyeluruh dalam persekitaran persaingan global. Lima agenda teras strategik yang telah dilancarkan oleh kerajaan ialah E-Ekonomi, E-Perkhidmatan Awam, EKomuniti, E-Pembelajaran dan EKedaulatan. Oi bawah teras strategik E-Ekonomi, keseluruhan sektor ekonomi di negara ini berasaskan pengetahuan menggunakan sepenuhnya sumber yang ada secara berkesan untuk membentuk nilai dan kekayaan tersendiri dalam persaingan peringkat global. E-Per~hidmatan Awam pula memberi penekanan untuk menyediakan perkhidmatan secara elektronik sepenuhnya yang cekap, mesra pelanggan, efektif serta dapat menambah tahap kepercayaan kepada pengguna. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan kos dan masa menunggu di samping perkhidmatan yang lebih cepat dan (' tepat. E-Komuniti digubal untuk mendorong dan meningkatkan lagi kadar interaksi dan komunikasi di kalangan ahli komuniti. E-Komuniti juga dapat mengurangkan jurang komunikasi yang wujud di dalam komuniti yang disebabkan oleh perbezaan lokasi dan perbezaan kesedaran serta pengetahuan terhadap ICT. E-Pembelajaran digubal untuk mewujudkan budaya pembelajaran sepenjang hayat di kalangan komuniti serta menghapuskan jurang digital yang wujud. E-Pembelajaran juga membantu pelajar dalam meningkatkan pengetahuan yang lebih cekap dan cepat. Sementara itu, E.,. Kedaulatan berperanan dalam pembinaan identiti dan jati diri masyarakat yang tidak mudah luntur dan cintakan negara dalam menghadapi arus pembangunan negara dan perkembangan global semasa (Rozinan et.al, 2005). . 2.4.1.2 Pembangunan Koridor Raya Multimedia (MSC) Pada tahun 1996, kerajaan telah menubuhkan Koridor Raya Multimedia sebagai asas perkembangan dan pembangunan ICT negara. Tujuan penubuhan MSC ialah untuk menyediakan ICT bertaraf dunia yang komprehensif dan efektif bagi ( ....) mewujudkan persekitaran ke~a. dan kehidupan yang akan mendorong kepada . " pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berteraskan pengetahuan. Perbadanan Pembangunan Multimedia (MOC) pula ditubuhkan sebagai agensi pengurusanICT dalam menarik minat pelabur asing dan meningkatkan ekonomi Negara melalui industri keeil dan sederhana (IKS). Panel Perundingan Antarabangsa MSC telah ditubuhkan bagi menasihati corak pembangunan MSC dan IT. Kebanyakan ahli panel terdiri daripada tokoh perniagaan, pembuat dasar dan pemikir ekonomi. Pelbagai inisiatif telah dijalankan .oleh kerajaan untuk menarik .syarikat multinasional untuk beroperasi di Malaysia. Syarikat yang memiliki nilai ditambah yang kukuh dan berdaya saing akan diberi status MSC. Pada hujung tahun 2000, sebanyak 274 syarikat tempatan telah diiktiraf daripada 429 buah syarikat. Terdapat banyak keistimewaan bagi syarikat yang memperoleh MSC seperti :

8
'.

()

(J
1. Mengecualikan syarikat berstatus MSC daripada keperluan pemilikan tempatan untuk memastikan kebebasan pemilikan tempatan. 2. Menyediakan insentif kewangan yang menarik dan berdaya saing seperti pengecualian cukai pendapatan sehingga 10 tahun atau 100 peratus potongan

elaun cukai pelaburan bagi tempoh lima tahun. 3. Memberikan kebebasan syarikat berstatus MSC untuk menyediakan modal daripada pinjaman tempatan dan dunia untuk infrastruktur MSC. 4. Menyediakan infrastt'uktur fizikal dan maklumat bertaraf dunia. 5. Membenarkan tanpa sekatan pekerja pengetahuan tempatan dan luar. 6. Menjadi ketua serantau dalam perlindungan Hakmilik Intelektual dan Undang Undang Siber. 7. Memastikan tiada tapisan (censorship) terhadap internet. 8. Menyediakan takrif telekomunikasi yang bersaing sejagat. 9. Menyediakan agensi berkuasa untuk bertindak sebagai pusat sehentian (one stop supershop) untuk memastikan MSC memenuhi keperluan syarikat-syarikat yang beroperasi (Abdul Razak et.aL, 2000). 2.5 Kesedaran dan Penggunaan ICT 2.5.1 Proses Kesedaran Terhadap ICT Proses kesedaran terhadap ICT bermula dengan proses pembelajaran ICT. Secara umum, terdapat dua bentuk pembelajaran iaitu pembelajaran dari atas ke bawah (top down learning) dan pembelajaran dari bawah ke atas (bottom up learning) (Van, Heijst, Van de Spek dan Krizinga, 1998). Pembelajaran dari atas ke bawah merujuk kepada pengetahuan tertentu akan mendorong kepada perkembangan pengetahuan yang lain. Pembelajaran daripada bawah ke atas merujuk kepada individu yang mempelajari sesuatu akan menggunakan pengetahuan tersebut dan menyebarkannya kepada organisasi, masyarakat atau individu lain. Proses kesedaran terhadap ICT boleh wujud dalam tiga bentuk iaitu : 1. Kesedaran individu - Kesedaran ini melibatkan individu belajar dan sedar terhadap leT melalui keluarga, sekolah, masyarakat, persekitaran kerja, pengalaman kerja, pembacaan dan sebagainya.

9
2. Kesedaran ICT Melalui Komunikasi - Kesedaran ini melibatkan individu belajar sesuatu dan seterusnya berkongsi pengalaman dan kesedaran tersebut dengan yang lain. Kesedaran ini lebih berkesan kerana maklumat dan pembelajaran itu berterusan sehingga tidak dapat digunakan lagi. ' 3. Kesedaran ICT Melalui Pembinaan Gedung Pengetahuan - Kesedaran ini melibatkan individu bertumpu kepada pembentukan pengetahuan daripada sumber-sumber tertentu dan penggunaan pengetahuan tersebut. Jenis jenis pembelajaran dan kaitannya dengan proses kesedaran terhadap leT ditunjukkan dalam Rajah 2.1 I---~------ Interaksi

Pema"ntapan Kesedaran Penyebaran Kesedaran

! !:-----Pembelajaran Melalui ~ ~ _~ - -~ Komunikasi _~ ~ -

interaksi -~.L--__

------ --'>~::.~
..
,- .......

..... ... .......

Kombinasi Kesedaran "",~


,,
""

,, , " " .,....-..-'-

-,,

1It.'..:.. ....... --_ ... ......... ,.: ...... --

r
I I I

interaksi

...

Pembinaan Kesedaran
Proses Kesedaran Proses Pembela

Sumber : Rozinah et.aL, 2005 Rajah 2.1 : Jenis- jenis Proses Pembelajaran dan Interaksi Serta Perhubungan Dengan Proses Kesedaran TerhadaplCT 2.5.2 Penggunaan ICT Menurut Tengku Azztilan (1992), masyarakat Malaysia sentiasa berada pada era pasca industri selaras dengan perubahan global yang berlaku. Masyarakat padapasca industri mengutamakan i1mu pengetahuan sebagai teras kemajuan. Terdapat lima ciri yang menggambarkan masyarakat pasca industri yang terdapat di negara iaitu: i. Sektor ekonomi mengalami perubahandaripada berasaskan pengeluaran barangan kepada perkhidmatan ii. Taburan pekerjaan dan guna tenaga lebih kepada tenaga profesional dan teknikal iii. Casar perancangan dan pembangunan berasaskan kepada teori i1mu pengetahuan dan maklumat . . iv. Matlamat masa depan untuk menguasai, membangunkan dan menggunakan teknologi v. Proses membuat keputusan lebih bermatlamatkan untuk membentuk dan merekacipta teknologi baru untuk masyarakat

(
'.

..
Masyarakat umum pada hari ini lebih terbuka untuk mendalami bidang ICT kerana mereka berpendapat bahawa ICT dapatmemudahkan mereka dalam segala aspek kehidupan. Soleh dikatakan setiap kerja pada hari ini banyak menggunakan kemahiran komputer. Penggunaan internet juga semakin meluas di kalangan masyarakat. Perkhidmatan internet dapat mengurangkan jurang antara individu, kumpulan atau organisasi. Masyarakat yang mahir dalam penggunaan ICT juga akan

lebih cekap, cepat dan efektif dalam kerjaya dan kehidupan mereka. Kita dapat lihat bahawa pada hari ini, perubatan , perbankan, perdagangan boleh dijalankan secara talian langsung (online) tanpa memerlukan kehadiran individu itu. Oleh itu, kerajaan harus mengambil langkah yang wajar untuk menggalakkan masyarakat Malaysia memperkayakan lagi kemahiran ICT untuk kepentingan sendiri, bangsa dan negara. Selain masyarakat umum, pelajar pada hari ini juga lebih mahir dalam penggunaan ICT. Bahkan, pelajar sekolah rendah juga bijak menggunakan komputer dan internet. Kini, Portal Pendidikan juga boleh didapati di internet. Oengan ini, pelajar sekolah rendah dan menengah dapat memanfaatkan penggunaan leT dalam pembelajaran mereka seharian. Oi setiap sekolah rendah dan menengah juga terdapat matapelajaran' komputer dan IT. Langkah ini amat membantu pelajar yang kurang berkemampuan yang tidak merniliki komputer di rumah untuk bersama-sama dengan pelajar yang lain dalam mempelajari kemahiran komputer. Oleh itu, mereka ini tidak akan ketinggalan dalam arus global yang sentiasa cepat dan pantas. Pelajar universiti juga tidak ketinggalan selepas penubuhan pengajian jarak jauh yang memberi peluang kepada pelajar yang sudah bekerja untuk menyambung pengajian mereka. Penggunaan ICT dalam pengajian jarak jauh banyak membantu siswa dan siswi universiti yang jauh daripada lokasi dengan menghadiri kuliah melalui telesidang sahaja. . Kesimpulannya, masyarakat dan pelajar mestilah berusaha untuk memajukan diri mereka sendiri agar tidak ketinggalan untuk bersaing dengan negara maju yang lain. Kerajaan juga perlu memperuntukkan modal untukpembangunan ICT demi masyarakat Malaysia. 2.5.3 Isu dan Masalah Penggunaan ICT sering juga dikaitkan dengan gejala sosial di kalangan remaja khususnya daripada internet. Remaja yang terdedah dan sering menggunakan internet lebih mudah terpengaruh oleh bahan ganas dan tidak bermoral. Mereka lebih terdorong untuk melakukan jenayah seperti dalam internet. Selain itu, penggunaan internet ini juga boleh membebankan pengguna terutama bagi yang tidak mengawal perasaan ketika penggunaannya. Seban kewangan yang tinggi harus dibayar jika penggunaannya melebihi had keperluan. Masa juga dibazirkan dengan perkara,..perkara yang kurang berfaedahakibat penggunaan internet yang berlebihan. Padahal, masa dan wang dapat dimanfaatkan dengan perkara-perkara yang lebih berfaedah dan sihat. Terdapat juga masalah-masalah semasa penggunaan ICTdi rumah dan tempat kerja. Masalah semasa menggunakan ICT di rumah adalah seperti harga komputer yang mahal. Tetapi, sekarang komputer boleh dibeli dengan harga yang murah iaitu lebih kurang RM 1000 sahaja. Selain itu, masalah lain ialah seperti kekurangan pengetahuan. Ini mungkin disebabkan oleh mereka kurang terdedah dan tidak mengambll perhatian tentang kemahiran komputer. Ada juga yang mengatakan bahawa kurang tempat untuk belajar. Ini mungkin disebabkan daerah atau tempat mereka kurang pembangunan ICT. Kos belajar yang tinggi juga menjadi masalah kepada masyarakat. Pelajar-pelajar yang masih belajar dan keluarga yang kurang berkemampuan mempunyai masalah untuk

11
belajar kemahiran. Pada hari ini, terdapat banyak tempat yang menawarkan pakej kemahiran komputer dengan harga yang berpatutan. Kebanyakan pelajar sekarang mampu untuk mengikuti pakej kemahiran komputer. Kursus kemahiran ini juga mengambil masa yang panjang untuk belajar. Alasan itu menjadikan mereka yang ingin mengikutinya berfikir dua kali kerana ada sesetengah mereka yang bekerja, masih belajar dan berkeluarga. Selain itu, masalah penyelenggaraan juga menjadi masalah kepada pengguna. Hanya masalah minor sahaja yang mudah diselenggarakan manakala masalah major seperti kerosakan cip dan peralatan lain mestilah

diselenggarakan di kedai komputer. Masalah semasa menggunakan leT di tempat kerja adalah bilangan komputer yang tidak mencukupi. Komputer yang disediakan oleh pejabat terhad sebanyak beberapa buah sahaja untuk satu jabatan. Tetapi kebanyakan setiap individu mempunyai komputer masing-masing di pejabat dan tidak lagi berkongsi dengan yang lain. Masalah lain ialah perisian yang tidak sesuai dengan tugas atau kerja. Seperi jabatan grafik dan akaun, perlulah mempunyai perisian yang berbeza. Perisian yang sudah ketinggalan menyebabkan masalah kerana teknologi yang semakin canggih dan . lebih cepat. Perisian yang lama tidak dapat menampung dan mengakses kemudahan lain kerana ia sudah lama dan kekurangan ciri-ciri lain. Selain itu, ada juga pekerja yang ( tidak tahu atau kurang mahir dengan IT, ICT dan komputer. Penyelenggaraan yang kurang dan kemudahan berkaitan juga sebagai faktornya. Pihak atasan dan pengurusan juga harus menggalakkan pekerja mereka untuk mahir dalam komputer dan ICT. 2.6 Kesimpulan Secara keseluruhan, masyarakat Malaysia sedar dan prihatin terhadap kepentingan ICT pada hari ini. Mereka sedar ICT dapat membantu diri mereka, anak-anak mereka dan seluruh masyarakat. Mereka juga sedar, dengan kemahiran yang mereka ada, dapat meningkatkan kecemerlangan dalam kerjaya dan kehidupan mereka. Masyarakat juga bersedia untuk menempuh era kehidupan yang lebih mencabar di masa depan dengan lebih yakin. Kemajuan negara bergantung kepada daya saing dan daya maju masyarakat. ICT pada hari ini berperanan besar dalam era globalisasi iaitu tanpa sempadan, had dan masa; ICT juga merupakan salah satu agenda dalam mencapai Wawasan 2020.. Pendidikan amat penting bagi setiapindividu untuk memajukan diri mereka di peringkat yang lebih tinggl. ICT dalam pendidikan banyak membantu pelajar dalam meyelesaikan masalah pembelajaran. la amat penting kerana berperanan sebagai alat bantuan pembelajaran yang berkesan sama seperti pembelajaran konvensional di sekolah dan universiti. Bezanya cuma ia tiada komunikasi dua hala antara pengajar tetapi lebih komunikasi melalui maya atau digital dengan yang lain tidak kira masa dan tempat. Kerajaan sedang berusaha untuk memperkembangkan lagi pembangunan ICT untuk kemudahan masyarakat. Pelbagai pertubuhan telah ditubuhkan untuk mengukuhkan lagi bidang ICT di Malaysia. Masyarakat harus menyokong dan memberi galakan kepada kerajaan dalam menjalankan dan membangunkan bidang ICT.

12

(J
BAB 3 PENDlDIKAN SECARA JARAK JAUH (PJJ) DAN ICT 3.1 Pengenalan Pendidikan menjadi teras hidup seseorang individu. Pada hari ini, semakin ramai masyarakat yang menyedari kepentingan pendidikan dan juga ICT. Justeru itu. semakin ramai manusia yang pandai dan bijak dalam segala bidang. Banyak institusi berteraskan ICT ditubuhkan untuk mencapai matlamat pembangunan ICT. Pendidikan hari ini semakin mencabar. Ramai pelajar perlu bersaing i.Jntuk mendapat tempat yang terbaik. Pelajar universiti tidak terkecuali. Isu pelajar yang semakin ramai sering menjadi topik hangat. ditambah dengan ruang yang terhad serta teknologi tinggi. Kerajaan telah menetapkan kuota kepada jantina dan kaum di Malaysia

dalam kemasukan ke universiti selain daripada pencapaian akademik. Selain itu, permintaan daripada pelajar juga melebihi tawaran yang ditawarkan. Bidang seperti Kemanusiaan, Sains, Pengurusan dan Kejuruteraan memang mendapat tempat di kalangan pelajar tidak kira jantina dan bangsa. Walau bagaimanapun, ada juga sesetengah pelajar yang gagal mendapat bidang tersebut telah ditawarkan dengan bidang pilihan mereka semasa pemilihan bidang ke universiti atau telah dihantar ke universiti yang lain. Kerajaan juga mewarwarkan "Satu rumah satu graduan". Galakan membina ini akan seterusnya menggalakkan ahli rumah yang lain untuk mengikuti jejaknya ke universiti. Justeru itu, semakin ramai rakyat Malaysia yang memperoleh pendidikan peringkat tinggi dengan segala kemudahan yang disediakan. Bidang pendidikan juga melambangkan identiti negara. Pendidikan yang bermutu menggambarkan sebuah riegara yang maju. Seperti di Malaysia, bidang pendidikan telah wujud sekian lama dan berkembang mengikut arus peredaran zaman. Pihak luar juga mengagumi kebolehan Malaysia dalam bidang pendidikan kerana ia sudah mencapai peringkat antarabangsa. 3.2 Proses Pendidikan Secara Jarak Jauh Sistem pendidikan jarak jauh merupakan tren yang terkini dalam pendidikan negara. Ciri utama pendidikan jarak jauh (PJJ) ialah wujudnya pemisahan fizikal antara pengajar dan relajar pada kebanyakan waktu. Walaupun terdapat pemisahan secara fizikal, pertemuan bersemuka perlu diadakan untuk membantu pelajar memperkukuhkan motivasi dan membantu pelajarmengatasi masalah pembelajaran tertentu. Selain dari itu penggunaan teknologi elektronik dan teknologi komunikasi sama ada menggunakan media cetak, radio atau televisyen digunakan sebagai alat komunikasi utama bagi menghubungkan pelajar dan pengajar yang terpisah ini agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan.lancar. ' Istilah pendidikan jarak jauh sebenarnya adalah pelbagai. Walaupun tiada definisi yang tepat, namun kesemua definisi harus mempunyai elemen-elemen asas seperti berikut: . 1. Pengasingan oleh jarak secara fizikal antara pelajar dan pengajar. 2. Sebarang sistem komunikasi dua hala sarna ada sinkroni atau asinkroni adalah diperlukan untuk menghubungkan dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.

13
3. Penggunaan pelbagaian bahan media berteknologi sarna ada bahan media cetak, media audio, media video, media elektronik atau media komputer digunakan untuk penyampaian bahan pembelajaran dan J!)engajaran. 4. Kemudahan masa, tempat dan cara belajar oleh pelajar yang pelbagai dari segi kehendak, karenah dan kemampuan dalam pelajar. Pelaksanaan sistem PJJ menjadi semakin berkesan dan meningkat dengan mendadak setelah timbulnya penambahan bilangan pelajar, kemasukan yang terhad di institusi pengajian tinggi, peningkatan kos pendidikan luar negara serta kemudahan dan kecanggihan teknologi dan komunikasi negara masa kini (Zuraini et.aL, 2003). Mengikut perangkaan pada tahun 1995, terdapat seramai 3472 orang pelajar PJJ dan bilangan ini meningkat kepada 12597 orang pelajar pada tahun 1997. Kini terdapat 36000 orang pelajar PJJ dan bilangan ini dijangka meningkat kepada 54000 menjelang tahun 2005 (Rancangan Malaysia Kelapan, 2001). Sistem PJJ ini menjadi popular kerana ia f1eksibel dari segi masa, lokasi dan belajar serta bekerja pada masa yang sarna. Pelajar jarak jauh umumnyaadalah pelajar dewasa. Pelajar ini telah lama

meninggalkan81am persekolahan dan majoriti daripada mereka telah berkeluarga. Oleh itu, mereka harus bijak dalam membahagikan masa antara pelajaran dan tanggungjawab dalam keluarga sarna ada sebagai suami atau isteri, bapa atau ibu, anggota masyarakat, anak kepada ibu bapa yang telah tua dan sebagainya. 3.2.1 Pengalaman USM, Meteor dan OUM Rancangan Pengajian Jarak Jauh (RPJJ) telah dimulakan oleh Universiti Sains Malaysia (USM) pada tahun 1971 dan merupakan -satu rancangan pengajian yang . terulung di Malaysia yang menawarkan pengajian ijazah secara jarak jauh. Kursus. kursus yang ditawarkan adalah setara dengan kursus yang diikuti oleh pelajar dalam kampus. Bahan pengajaran terdiri daripada bahan bercetak, pita rakaman dan bahan aneka media yang lain. Jangkamasa pengajian ialah selama 4 tahun (minimum) hingga 12.tahun (inaksimum). Mereka yang berjaya akan dianugerahkan salah satu Ijazan Sa~ana Muda seperti berikut: Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) Setiap Sidang Akademik biasanya bermula pada bulan Jun dan berakhir pada bulan Mac. tahun berikutnya. Semua rancangan pengajian yang ditawarkan terbuka kepada warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia. Sejak menawarkan rancangan pengajian sepenuhnya secara jarak jauh mulai Sidang Akademik 1992/93, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ) telah menghasilkan seramai 10,423 orang siswazah iaitu 4,062 dalam bidang IImu Kemanusiaan, 3,004 dalam bidang Sains Kemasyarakatan, 1,171 dalam bidang Sains, 1,492 dalam bidang Pendidikan, 306 dalam bidang Kejuruteraan dan 388 dalam bidang Pengurusan. PPPJJ juga menawarkan kursus Pra Sains yang bertujuan memberi peluang kepada Bumiput~ra yang mempunyai latarbelakang pelajaran sains tulen tetapi tidak mencukupi untuk mengikuti pengajian peringkat Ijazah. Rancangan dua tahun ini menyediakan kemahiran dan pengetahuan saintifik untuk membolehkan pelajar berkenaan mengikuti kursus-kursus Sains di peringkat ijazah.

14

(
:

(J
Semenjak USM memperkenalkan RPJJ melalui PPPJJ pada tahun 1971, beberapa jenis sistem pengajian telah diamalkan, Sistem 4 + 1 dan diikuti Sistem 5 + 1, iaitu 1 tahun sepenuh masa dalam kampus. Mulai Sidang Akademik 1992/93 (Sains) dan Sidang Akademik 1993/94 (Sastera). Sistem 5 + 0 tetah dllaksanakan yang membolehkan pelajar berijazah sepenuhnya secara jarak jauh. Mulai Sidang Akademik 1996/97, Sistem Pengajian Empat Tahun (SPET) diperkenalkan dan mulai Sidang Akademik 2000/2001 Sistem Pengajian Empat Tahun Millenium (SPETM) diperkenalkan (Cheah ,2004 dan Karsono, 1993). Universiti Terbuka Malaysia (UNITEM) yang juga dikenali sebagai Open Universiti of Malaysia (OUM) ditubuhkan secara rasminya pada 10 Ogos 2000 sebagai universiti swasta yang ketujuh di Malaysia yang terletak di Kuala Lumpur. UNITEM ditubuhkan oleh METEOR iaitu Multimedia Technology Enhancement Operations Sdn Bhd. Misi UNITEM ialah memberi pelajar jarak jauh segala kemudahan, fleksibeliti dan

peluang pembelajaran yang berterusan sebagaimana moto UNITEM iaitu 'University For AII'. UNITEM telah memperkenalkan dua strategi pembelajaran iaitu kurikulum pembelajaran dan kurikulum institusi. Filosofi UNITEM ini memberikan kebebasan kepada pelajarnya yang bekerja sebagai individu yang aktif dalam mempelajari sesuatu yang baru. Berikut merupakan prinsip prinsip asas dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif oleh UNITEM: Konteks - Pelajar lebih memahami melalui contoh, isi kandungan dan aktiviti yang berkaitan dengan persekitaran kerja. Pendekatan - Pelajar memerlukan galakan yang lebih untuk membantu mereka dalam pembelajaran. Ini penting supaya pelajar tidak terlalu dibebani dengan maklumat yang berlebihan. .Interaktiviti - Dalam memastikan pelajar mengaplikaSi kandungan pelajaran yang dipelajari, adalah penting material seperti modul, perbincangan ditalian, perjumpaan bersemuka dan perbincangan melalui telefon. Pengukuhan - Konsep dan kemahiran diperkukuhkan melalui kitaran pembelajaran dan pelajar diberi peluang melalui perbincarigan dalam talian. Penilaian - Pelajar dinilai pelbagai tahap dan memerlukan maklumbalas yang yang segera. UNITEM menawarkan kursus IT, Kejuruteraan, Seni, Sains Sosial, Sains dan Perniagaan. Seramai 753 orang pelajar mendafiar ke UNITEM pada tahun 2001, dan bilangan ini telah bertambah sehingga 25000 orang pada tahun 2003. Pada awalnya sebanyak 16 program ditawarkan, 2 program Diploma, 11 program Ijazah Sarjana Muda dan 3 programljazah Sarjana. Pada 2005, program Diploma telah ditambah menjadi 5, 12 .program Ijazah Sarjana Muda, 4 program Ijazah Sarjana dan 1 program Ijazah Kedoktoran (Cheah, 2004). . METEOR ialah sebuah konsortium, yang mana ia inerupakan badan swasta yang ditubuhkan untuk menyelia 11 universiti awam iaitu UM, UTM, USM, UUM,UNIMAS, UIA, UMS, UPM, UKM, UITM dan UPSI. METEOR mempunyal 3 cabang perniagaannya iaitu pengajian jarak jauh, R&D dan konsultan pendidikan, dan aplikasi multimedia dan pembangunan pendidikan. Pada tahun 1998, METEOR menubuhkan syarikatnya sendiri iaitu METEOR Distance Learning Sdn Bhd (MDLSB). Syarikat ini berperanan untuk menguruskan program jarak jauh yang dijalankan oleh universiti yang terlibat. 15

Pada tahun 2000, MOLSB menawarkan program jarak jauh: UM - Ijazah Sarjana Muda IT - Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu UTM - /jazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik UKM - Ijazah Sarjana Muda Sains Biologi - Ijazah Sarjana Muda Sains Matematik UIA - Ijazah Sarjana Muda Perakaunan - Ijazah Sarjana Muda Komunikasi UUM - Ijazah Sa~ana Muda Pengajian Perniagaan - Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam Konsep pembelajaran sepanjang hayat (PSH) atau lifelong learning bukanlah merupakan satu konsep yang baru dalam Sistem Pendidikan Negara. Namun begitu, ekoran daripada perubahan persekitaran baru yang mana ekonomi .berasaskan pengetahuan atau K-Ekonomi menjadi keutamaan, konsep PSH telah diberikan penekanan dalam pembangunan negara. PSH dari segi konsepnya merangkumi

pengertian yang begitu luas. Konsep. ini merujuk kepada proses pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkat pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal di sekolah, pusat latihan vokasional, atau secara tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja. Pengalaman yang bersifat pengetahuan seperti ini tidak akan dapat dipelajari secara bentuk yang biasa, tidak juga secara formal dan latihan. lanya memerlukan pusingan yang berterusan mencipta, menyebar dan memahami erti pengkongsian i1mu. Berdasarkan kepada pandangan di atas, PSH dapat disimpulkan kepada proses seperti berikut: Proses pembelajaran seseorang secara berterusan sama ada bagi tujuan meningkat kemahiran atau membangunkankerjaya t1alam sesuatu bidang peke~aan pada masa sekarang mahu pun pada masa hadapan Proses pembelajaran seseorang bagi meningkatkan i1mu pengetahuan tidak akan berakhir apabila seorang itu meninggalkan alam persekolahan, ianya adalah proses sepanjang hayat. Oi USM, pembe/ajaran berterusan telah diperkenalkan untuk warga emas. Program ini membuka peluang kepada individu yang ingin terus menimba i1mu bagi merealisasikan impian dan cita cita untuk menggenggam segulung ijazah walaupun telah melewati usia. la bertepatan dengan Konsep Program Pendidikan Sepanjang Hayat dalam meningkatkan kualiti pendidikandi negara ini. Bersandarkan kepada pengalaman yang ada, mereka kini mampu bersaing dengan generasi muda dalammenimba i1rnu. Objektif Universiti Sains Malaysia dalam menawarkan Program Pendidikan Sepanjang Hayafadalah seperti berikut: Memenuhi tanggi.Jngjawab pembangunan sosial dan intelektual. Memberi peluang kepada para pekerja atau warganegara yang berpengalaman luas untuk menda/ami i1mu secara formal. Meningkatkan dan memantapkan kualiti taraf pendidikan negara di kalangan rakyat. Menjadi IPTA terulung dalam memberi peluang kepada golongan "Silver Hair" mendalami i1mu pengetahuan melalui program ini. Meningkatkan budaya keintelektualan pendidikan di kalangan masyarakat. (www.usm.my. 2005) 16
"

(
4

(
4.

.,
3.3 Senario Perkembangan dan Pembangunan PJJ dan leT 3.3.1 Proses Pengajaran dan Pembelajaran Lalu
Memaklumi sejarah Sistem Pendidikan Negara kita yang masih muda dan berlatarbelakangkan sejarah yang berbeza daripada apa yang berlaku di negara lain, maka perkembangan pendidikan jarak jauh negara kita tidaklah begitu pesat sebagaimana yang berlaku di Eropah atau negara maju yang lain. Universiti Sains Malaysia ialah institusi pengajian tempatan yang pertama memperkenalkan sistem pendidikan jarak jauh. Terdapat 3 fasa iaitu : Fasa Pertama (1971-1982) - Oikenali sebagai sistem UPLK (3+1), iaitu pelajarpelajar sambilan yang mendaftar sebagai pelajar memerlukan tempoh minimum selama 4 tahun untuk mendapatkan ijazah. Pelajar mesti menyelesaikan selama 3 tahun mengikut mod luar kampus dan tahun akhir selama 1 tahun mengikut mod dalam kampus. Sebenarnya sistem (3+1) ini sejajar dengan Sistem Penggal Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) selama 3 tahun yang berkuatkuasa ketika itu. Antara sUbjek yang ditawarkan ketika itu adalah daripada Pusat Pengajian IImu

Kemanusiaan, Sains Sosial, Fizik, Matematik, Kimia dan Biologi. Fasa Kedua (1975 - 1980) - Dikenali sebagai sistem RPLK (4+1). la sejajar dengan perubahan Sistem Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam kampus daripada sistem tiga penggal kepada sistem 4 tahunatau lapan semester. Mengikut keperluan baru ini, seseorang pelajar mesti mengumpulkan 120 unit kredit minimum untuk pengijazahan. Pelajar-pelajar yang mendaftar secara luar kampus pula perlu berada di luar kampus selama 4 tahun atau mesti mengumpul sebayak 82 unit kredit dan menyelesaikan selama setahun atau dua semester mengikut mod dalam kampus. Fasa ketiga (1981 ...,...1993) - Oikenali sebagai sistem RPLK (5+1). Perubahan ini berlaku hasil daripada kajian dan penilaian semula oleh pihak universiti untuk menaikkan tarat RPLK USM (Karsono, 1993) Fasa keempat (1993 - 1994) - RPLK ditukar menjadi Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ) dengan penambahan beberapa program iaitu Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Kejuruteraan Kimia, Pendidikan, Kejuruteraan Mekanikal dan Pengurusan. Pada fasa tersebut, leT belum pesat diperkenalkan lagi. Hanya modul sebagai perantaraan pelajar pendidikan jarak jauh. Modul ialah bahan cetak yang menjadi pilihan utama kebanyakan institusi jarak jauh dunia sebagai alat pengajaran yang dapat menggantikan tempat pensyarah. Modul mengandungi unsur-unsur komunikasi di antara pensyarah dan pembacauntuk memandu pelajar kepada kandungan kursus. Komunikasi ini adalah mirip kepada komunikasi yang selalunya berlak"u di dalam bilik kuliah bersemuka tetapi ditukar ke dalam bentuk teks. Oi samping itu, modul terancang juga mengandungi objektif modul pada permulaan modul dan objektif pelajaran di setiap permulaan pelajarctn. Ini adalah untuk membolehkan pelajar menilai kembali kefahaman yang telah diperolehi apabila selesai sahaja mengikuti modul atau pelajaran yang berkenaan. Modul juga mempunyai Soalan Oalam Teks (SOT) yang bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar pada setiap tahap pembelajaran yang telah dilakukan. SOT inl juga mempunyai penyelesaiarinya yang menjelaskan secara terperinci bagaimana penyelesaian tersebut diperolehi. . 17 Oi samping itu, modul juga mempunyai Soalan Latihan dan Soalan Ulangkaji untuk pelajar memperolehi kemahiran dan menguji kefahaman terhadap konsepkonsep yang telah dipelajari. Pelajar juga dipandu dengan teknik penyelesaian yang terperinei untuk setiap soalan latihan dan soalan ulangkaji yang dikeinukakan. Model Koresponden bermaksud komunikasi yang berasaskan pos. Ini bermakna, komunikasi yang berlaku adalah komunikasi dalam bentuk teks yang ditulis dan dikemukakan kepada pensyarah melalui pos. Pensyarah pula akan meneatat dan memberi komen, pandangan atau arahan kepada soalan yang telah dikemukan oleh pelajar. Komen-komen ini termasuklah menunjukkan kesalahan yang telah dilakukan oleh pelajar, menunjukkan teknik mendapatkan jawapan yang betul, memberi panduan kepada pelajar terhadap maklumat-maklumat tambahan yang perlu dan lain-lain lagi. Komunikasi dikatakan berlaku di antara pensyarah dan .pelajar apabila pelajar memperolehi dan mendapat maklumat yang dikemukakan oleh pensyarah. Komunikasi yang sebegini boleh memandu pelajar kepada kandungan kursus. 3.3.2 Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kini Proses pengajaran dan pembelajaran kini telah bertukar. Semakin banyak universiti yang menawarkan program pendidikan jarak jauh. Selepas USM, program yang sarna ditawarkan di ITM (UITM) pada tahun 1990 dan diikuti dengan UKM pada tahun 1993. Sekarang, ini hampir semua IPTA di Malaysia mempunyai program PJJnya yang tersendiri yang menawarkan pelbagai kursus pada peringkat diploma dan ijazah

pertama. Perkembangan teknologi dalam pendidikan jarak jauh boleh dibahagikan kepada 5 generasi: Bates (1991) telah membahagikan PJJ kepada tiga generasi iaitu Generasi Pertama, Generasi Kedua dan Generasi Ketiga. Oalam Generasi Pertama atau dikenali sebagai Model. Koresponden, pengajaran seeara koresponden merupakan media tunggal. Pada peringkat ini, pelajar-pelajar dibekalkan dengan sedikit bahan bereetak, satu senarai bahan baeaan dan set eontoh soalan sebelum menduduki peperiksaan. Kadar kegagalan di kalangan pelajar agak tinggi. Selepas itu, muneul penggunaan radio dan televisyen dalam PJJ. Media ini merupakan bahan sokongan kepada bahan bereetak. Oalam Generasi Kedua atau Model Multimedia, multimedia digunakan dalam PJJ. Pada tahun 1969, Open University, UK telah ditubuhkan dan pendekatan pengajaran melalui multimedia diperkenalkan. Penggunaan media satu hala. seperti bahan bereetak, siaran radio, televisyen dan pita audio telah ditambah dengan .komunikasi dua hala melalui tutor bersemuka. Keadaan ini telah meningkatkan lagi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran PJJ. 18
" '.

Dalam Generasi Ketiga atau Model TelePendidikan, PJJ dimajukan berasaskan perkembangan teknologi maklumat elektronik. Penggunaan sistem telekomunikasi dan komputer dapat menyediakan kemudahan untuk komunikasi dua hala antara pelajar dengan pensyarah dan pelajar dengan pelajar. Teknologi ini termasuk sidang audio, sidang audiografik, sidang komputer dansidang video. HasH perkembangan teknologi yangcanggih ini, telah tertubuhya institusi-institusi PJJ seperti Universiti Terbuka (Open University) serta Universiti Maya (Virtual University) dan pelbagai program pendidikan PJJ telah ditawarkan di seluruh dunia. Akibat daripada perkembangan teknologi dan multimedia yang interaktif, muncul generasi keempat. Dalam Generasi Keempat atau Model Pembelajaran Fleksibel, PJJ adalah berasaskan perkembangan teknologi maklumat elektronik yang lebih moden iaitu multimedia yang interaktif, laluan internet ke sumber-sumber Laman Web dan komunikasi melalui komputer. .. Kini, PJJ telah melangkah ke generasi kelima iaitu Model Fleksibel Pintar (Intelligent Flexible Model) yang lebih fleksibel dan mudah pengguna (learner friendly). Antara teknologi yang digunakan ialah: Kaset AudioNideo - Pita audio dan pita video adalah merupakan bahan pembelajaran tambahan kepada sesuatu kursus dan digunakan untuk menyokong bahan pembelajaran yang telah sedia ada di dalam modul. Dalam kes tertentu, pita audio dan video ini digunakan secra bersepadubersama modul. Ini bermakna, pelajar perlu mendengar pita. audio dan melihat pita video sebelum meneruskan pembelajarannya. Kelebihan pita audio sebagai penyampaian bahan pembelajaran ialah pengeluaran bunyi atau suara yang boleh diubahsuai daripada segi nadadan intonasi, dan, menjadikan aktiviti pembelajaran lebih menarik. Di samping itu, pita audio juga lebih fleksibel dari segi komunikasi yang lebih mudah dan mempunyai unsur-unsur kemanusiaan. Ini menjadikan pelajar merasai dirinya berdepan dengan pensyarah dan seterusnya menggalakkan penyertaan yang aktif dalam pembelajaran. Audio juga lTlembolehkan sesetengah konsep dapat diterangkan dengan lebih jelas dengan makna yang lebih mendalamberbanding dengan bahan cetak. Manakala pita video pula adalah sama seperti melihat program di siaran TV yang menggabungkan imej video yang bergerak bersama sarna dengan audio.

Berbezadengan program TV, pita video ini boleh ditonton pada bila-bila masa dan tidak bergantung kepada waktu siaran. Kelebihan pita video ialah penyampaian proses pembelajaran dengan imej video dan grafik yang dinamik dengan impak yang dramatik bersama audio yang bersesuaian dengan imej video yang dipamerkan. Ini membolehkan pelajar mengikuti jalan cerita dengan jelas dan dapat menumpukan perhatian kepada fakta dan konsep yang ingin disampaikandengan lebih berkesan. Komunlkasi Melalul Teleton - Komunikasi telefon adalah komunikasi yang berlaku antara pensyarah dan' pelajar yang berasaskan penggunaan telefon. Pelajar yang menghadapi masalah atau kesukaran terhadap pembelajaran akan menghubungi pensyarah secara terus untuk mendapatkan bantuan dan panduan. Pensyarah pula akan memberikan penjelasan dan keterangan terhadap soalansoalan yang dikemukakan oleh pelajar. Kelebihan dalam menggunakan sistem ini ialah komunikasi boleh berlaku dengan pantas dan masalahyang dihadapi oleh pelajar dapat diatasi dengan cepat. Dalam masa yang sarna, komunikasi jenis ini membolehkan hubungan silaturahim diwujudkan antara pensyarah dan pelajar. Pelajar akan merasa selesa. apabila masalah yang dihadapi oleh pelajarnya dapat dikongsi bersama dengan pensyarah dan seterusnya dapat mengatasi masalah yang dihadapinya. Sistem komunikasi ini agak mahal kosnya dan melibatkan pembayaran bi! telefon yang tinggi oleh pelajar jika kerap digunakan. Di samping itu, komunikasi jenis ini hanyalah melibatkan penjelasan dan keterangan melalui audio 19 sahaja dan pelajar akan menghadapi kesukaran jika masaJahnya meJibatkan grafik, persamaan dan pengiraan; Telesldang Audio - TeJesidang audio adalah satu jenis ,komunikasi yang meJibatkan komunikasi jenis audio sahaja. Ini bermakna di setiap PusatWilayah terdapat mikrofon dan pembesar suara sahaja yang masing-masing bertujuan untuk menyampaikan dan mendengar percakapan. Sistem teJesidang video audio ini digunakan oleh PJJ USM pada tahun 1988 hingga tahun 1992. Terdapat beberapa kelemahan terhadap sistem ini. Komunikasi ini tidak membolehkan penyampaian grafik, teks, pengiraan atau persamaan dilakukan. Tambahan pula pelajar tidak dapat melihat imej video pensyarah dan rakan-rakan di Pusat Wilayah lain. Telesidang Audiografik - Telesidang aUdiografik adalah suatu sistem komunikasi yang mempunyai keupayaan untuk menyampaikan komunikasi jenis audio bersama-sama dengan grafik secara serentak. Ini bermakna, di samping mikrofon dan pembesar suara, terdapat juga kaca TV yang membolehkan pelajar melihat tulisan dan imej grafik yang dinamik yang dilakukan oleh pensyarah. Sistem telesidang aUdiografik ini telah digunakan oleh PJJ USM- pada tahlJn 1992 hingga tahun 1996. Terdapat sedikit kelemahan terhadap sistem ini di mana pelajar tidak . dapat melihat imej pensyarah itu sendiri. Pensyarah juga tidak dapat melihat reaksi pelajar terhadap penyampaiannya dan justeru pensyarah tidak dapat membuat \ perubahan terhadap teknik penyampaiannya. Telesidang Video - Telesidang video adalah telesidang yang menggabungkan aspek audio, grafik dan juga video. Sistem telesidang ini adalah mirip kepada penyampaian bersemuka konvensional. Sistem ini mengandungi mikrofon, pembesar suara, kamera video dan 2 kaca TV. Mikrofon dan pembesar suara adalah untuk penyampaian audio manakala kamera video adalah. untuk tujuan merakam imej video. Sebuah kaca TV adalah untuk imej pensyarah, tulisannya dan grafik .yang ingin disampaikannya, manakala sebuah kaca TV lagi adalah untuk imej pelajar; imej kelas dan grafik yang ingin disampaikan oleh pelajar. Telesidang video ini mula digunakan oleh PJJ USM pada tahun 1996 dan masihdigunakan hingga sekarang. Kajian mendapati kebe~esanan sistem teJesidang ini bergantung kepada

beberapa faktor. Faktor ini termasuklah faktor kemahiran pensyarah dan juga pelajar dalam mengendalikan sistem. ini untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di sampingfaktor pengJibatan yang menyeluruh daripada pelajar. Oleh itu, pelajar hendaklah mahir dalam mengendalikan sistem telesidang video di samping turut serta dengan aktif dalam sesi perbincangan dan soal jawab yang diadakan. Komunikasi Berasaskan Komputer - Dengan perkembangan teknologi ( komunikasi dan maklumat, komputer peribadi telah memainkan peranan yang , penting dalam komunikasi dua hala antara pensyarah dan pelajar. Pensyarah boleh berkomunikasi dengan pelajar dan sebaliknya dengan menggunakan komputer peribadi yang terdapat di tempat kerja atau di rumah. Sistem e-mel yang mudah dan efisien adalah merupakan satu sistem yang berkesan dari segi komunikasi dua hala. Pelajar boleh mengemukakan soalan dari segi leks dengan lampiran seperti grafik atau foto yang boleh dihantar dengan pantas kepada pensyarah. Pensyarah pula boleh memberi maklumbalas dengan kadar yang segera kepada pelajar. Tambahan pula kos sistem ini adalah murah jika dibandingkan dengan kos sistem komunikasi yang lain. 20

()
3.3.3 Cabaran proses pengajaran dan pembelajaran akan datang Beberapa cabaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran akan datang berfokus kepada institusi-institusi yang mengamalkan dual mod. Cabaran pertama ialah untuk membuktikan kepada semua pihak bahawa program pendidikan jarak jauh adalah berkualiti, terbaru, inovatif dan tidak lagi konvensional. Strategi pertama ialah memerlukan pelajar jarak jauh sendiri untuk bersemuka pada sesi pertama suaikenal dan perlu menjalani orientasi atau minggu suaikenal. Seterusnya cabaran kedua adalah untuk membuktikan kepada pensyarah yang mengajar mod konvensional bahawa kualiti pendidikan jarak jauh juga setaraf dengan yang sepenuh masa. Oleh itu, pensyarah yang mengajar mod konvensional juga kadangkala perlu bekerjasama dalam pengajaran pendidikan jarak jauh. Kadangkala timbul juga masalah kerana berlaku perubahan paradigma dalam proses pengajaran mereka. Oleh itu PPPJJ mula mengambil langkah bijak iaitu mengambil pensyarah baru dan memberi mereka latihan dan program yang secukupnya untuk pendidikan jarak jauh. Cabaran ketiga ialah status mod dual. Sebagai institusi mod dual, PJJ di bawah pengawasan peraturan dan undang~undang yang digubal untuk institusi pendidikan konvensional. Walaupun peraturan tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan pentadbiran PJJ, namun peraturan itu turut diaplikasikan terhadap PJJ tanpa persetujuan. Oleh itu, pihak Senat Universiti telah bersetuju untuk menukar cara operasi PJJ. Antara persetujuan baru ialah kesesuaian kursus baru untuk pelajar jarak jauh. .Selain itu, cabaran bagi PPPJJ ialah dalam penawaran program Sains. Kerajaan pada ketika itu menyarankan untuk menghasilkan lebih ramai lagi graduan berkelulusan Sains bersesuaian juga dengan nama Univers'iti Sains rvtalaysia. Bagaimanapun, pelajar yang mengambil program Sains amatlah sedikit. Alasan yang diberikan ialah kekurangan makmal dan alatan makmal di PPPJJ dan Pusat Wilayah sendiri. Selain itu, alasan yang turut diberikan ialah kuota terhadap bangsa, jantina dan lokasi yang dikenakan oleh PPPJJ. Cabaran yang dihadapi oleh PPPJJ yang sekian lama dan berterusan ialah polisi kerajaan dan strategi yang melibatkan agenda politik, pendidikan, sosial dan persekitaran ekonomi. Oleh itu, USM telah menjadi perintis dalam Malaysia sebagai

universiti pertama yang memperkenalkan program pendidikan jarak jauh. Setelah sedekad penubuhan PPPJJ di USM, kerajaan telah membuktikan bahawa nilai mod dual di USM mampu untuk menghasilkan graduan yang lebih ramaL Dengan keadaan ekonomi yang telah maju dan stabil, kerajaan telah mengarahkan semua universiti untuk menubuhkan program pendidikan jarak jauh mereka sendirL Operasi, mod dual bermaksud kemudahan serta infrastruktur di universiti akan lebih meningkat secara efisien. Isu bahasa juga menjadi isu dalam pendidikan di Malaysia. Ada penyelidik yang menyatakan bahawa masalahbahasa menyukarkan program ini dijalankan.Oleh itu, agensi awam menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Ada sesetengah pelajar bangsa bukan Melayu sukar untuk menggunakan bahasa ini. Tetapi ada juga pelajar Melayu yang berpendidikantinggi lebih suka untuk menggunakan Bahasa Inggeris. Ini mengakibatkan misi kerajaan dan tawaran ke~a di luar songsang dan tidak sarna. Walau bagaimanapun, pada hari ini, negara telah mencapai peringkat globalisasi dan antarabangsa, rakyat Malaysia perlu untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. Kelas Bahasa Inggeris menjadi popular dan ramai orang dewasa mengikuti kelas tersebut. 21 3.4 PJJ dan leT dl USM Pendidikan jarak jauh bermula dengan penubuhanprogram jarpk jauh oleh USM iaitu universiti kedua tertua di Malaysia. Terletak di utara Malaysia, USM merupakan institusi pendidikan tinggi kerajaan sepenuhnya. USM mula beroperasi pada tahun 1969. Pada tahun 1971, USM telah mengembangkan sayapnya dengan penubuhan pendidikan jarak jauh. Program pendidikan jarak jauh ini memperkenalkan kepada pelajar dewasa kepada pendidikan bertransformasi. Dua keputusan penting yang dibuat pada tahun 1992 dan 1994 menggambarkan bahawa program PJJ telah makin berkembang. Program akademik yang dikendalikan USM telah dipelbagaikan pada tahun 1990. Berikut adalah program baru yang diperkenalkan di USM pada tahun 1994 hingga 1997: 1994 Kejuruteraan Am Geoteknikal, Struktur, Persekitaran, Sumber Air, Trafik dan Lebuhra a ( 1995 Kejuruteraan Elektrikal dan Mikroelektrik, Komputer, Kuasa, Elektrik Komunikasi, Kawalan, Robotic dan Automasi 1995 Kejuruteraan Kimia Kawalan proses, proses reaksi dan pengasingan, bioproses dan roses ersekitaran 1995 Pendidikan Sains: Sastera dan Perakaunan 1996 Kejuruteraan Mekanikal Mekanikal Gunaan, Sistem Pembuatan dan Teknolo i 1997 Pen urusan Perkembangan jarak jauh USM juga dipengaruhi oleh perkembangan struktur pentadbirannya. Pada tahun 1971 hingga 1981, seorang koordinator telah dilantik untuk mengkoordinasi pentadbiran. Penolong Pegawai Pendaftar tersebut adalah untuk setiap bahagian Sains dan Matrikulasi, Kejuruteraan, IImu Kemanusiaan dan Pembelajaran Berterusan, Sains Sosial dan Kaunseling serta Bahan Pembelajaran dan Sokongan. 3.5 Kesimpulan

PJJ USM telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran jarak jauh. leT yang diperkerialkan di PJJ juga dapat membuka mata pelajar dalam mengetahui dan memahami teknologi dalam pendidikan jarak jauh pada hari ini. Segala kemudahan ini dapat memudahkan pembelajaran mereka.

22

c
CJ
BAB4 ANALISIS DAN PENEMUAN KAJIAN 4.0 Pengenalan Bab analisis dan penemuan kajian ini memuatkan perincian kajian termasuk metodologi dan dapatan kajian untuk kesemua kajian yang telah dijalankan iaitu: 1) Kajian Kesedaran dan Pendedahan ICT Pelajar PPPJJ 2) Motivasi Pelajar PPPJJ dan ICT 3) Kecemerlangan Pelajar dan ICT 4) Perkhidmatan ICT di PPPJJ 4.1 Kesedaran dan Pendedahan leT Pelajar PPPJJ 4.1.1 Sampel Kajianini dijalankan pada pelajar Tahun 3 Sidang Akademik 2003/2004. 139 sampel dipilih secara rawak daripada pelajar-pelajar Tahun 1 (Sidang Akademik 2001/2002) yang telah sudi menjadi sampel untuk mewakili populasi kajian pada kajian tahuntersebut. Tujuan kajian pada masa tersebut ialah bagi mengetahui kesedarandan pendedahan awal pelajar ketika memulakan langkah' sebagai pelajar USM secara sistem pendidikan jarak jauh. Soal selidik diedarkan kepada 100 responden secara pos. Satu sampul beralamat penyelidik yang bersetem dikirim bersama soal selidik untuk memudahkan responden menghantar balik soal selidik yang telah diisi. Satu surat peringatan dihantar selepas dua minggu untuk mengingatkan mereka agar mengembalikan soal selidik yang diterima. 4.1.2 Metodologi Instrumen kajian terdiri daripada tiga bahagian. Bahagian pertama terdiri daripada item-item untuk mengenalpasti maklumat demografi responden ialtu jantina, umur, bangsa, status perkahwinan, pekerjaan, pendapatan bulanan dan program ijazah yang diikuti. Bahagian kedua terdiri daripada item-item untuk mengenal pasti penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran iaitLi tahap penggunaan, tahap penguasaan komputer dan internet pelajar dan jenis bantuan komputer dan internet yang digunakan. Bahagian ketiga terdiri daripada item-item untuk mengkaji penggunaan teknologi komunikasi semasa pelajar berhubungdengan rakan dan pensyarah dan alasan yangiTIempengaruhi mereka menterkinikan pengetahuan dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Data yang diperoleh daripada responden dianalisisdengan menggunakan Statistical Package for the Social Science versi 10.0 (SPSS versi 10). Soal selidik terbuka dianalisis dengan menggunakan kaedah penelitian isi kandungan terhadap setiap maklum balas yang ditulis oleh responden. Satu respon umum ditentukan terhadap setiap soalan jenis terbuka yang dikemukakan. 4.1.3 Dapatan Sebanyak 100 soal selidik'telah diedarkan kepada pelajar yang dipilih secara rawak yang telah dikenalpasti. Kadar pulangan ialah 65%, iaitu sebanyak e5 soal selidik telah dipulangkan.Berikut adalah dapatan yang terperinci mengenai kajian ini.

23

4.1.3.1 Maklumat Demografi Responden Jadual 4.1 menunjukkan maklumat demografi responden kajian iaitu terdiri daripada 35 (53.8%) orang lelaki dan 30 (46.2%) orang perempuan. Sebilangan besar responden iaitu 38 orang (58.5%) berada dalam Iingkungan umur 31-40. Seramai 47 orang responden (72.3%) berbangsa Melayu, 12 orang (18.5%) berbangsa Cina, 2 orang (3.1%) berbangsa India dan 4 orang (6.2%) berbangsa lain. Sebilangan besar responden iaitu 49 orang (75.4%) telah berkahwin. 36 orang responden (55.4%) berkhidmat dalam bidang pendidikan. Pendapatan 80% responden kajian adalah kurang daripada RM2000 sebulan. Seramai 53.4% responden kajian mengikuti kursus dalam bidang Kemanusiaan. Jadual 4.1 : Maklumat Demografi Responden 24

(
"

4.1.3.2 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunlkasi dalam Proses


Pembelajaran Jadual 4.2 menunjukkan bahawa 89.2% responden menggunakan komputer di rumah dan 80.0% menggunakan komputer di pejabat. Ini menunjukkan bahawa lebih daripada 80.0% pelajar mempunyai akses kepada kemudahan penggunaan komputer. Hanya 12.3% responden menggunakan komputer di kafe siber. Jadual 4.2 : Penggunaan Komputer Jadual4.3 menunjukkan tujuan penggunaan komputer responden iaitu hampir semua (98.5%) responden menggunakan komputer untuk tujuan menaip. 70.8% responden menggunakan komputer untuk melayari internet dan 63.1% responden menggunakan komputer untuk tujuan tontonan CDIDVD. Selain itu, 56.9% responden menggunakan komputer untuk tujuan berkomunikasi dengan pihak lain melalui e-mel. 41.5% responden menggunakan komputer untuk tujuan bermain dan hanya 10.8% responden menggunakan komputer untuk pembelajaran CAl (Computer Assisted Instruction) . Jadual 4.3 : Tujuan Penggunaan Komputer

(J 24.6% responden sangat mahir dalam penggunaan komputer, 72.3% responden


mempunyai kemahiran penguasaan yang sederhana mahir dan hanya 3.1% sahaja yang kurang mahir dalam penggunaan komputer (Jadual 4.4). Tidak terdapat responden yang tidak mempunyai sebarang kemahiran dalam penggunaan komputer. Jadual 4.4 : Tahap Kemahiran Penggunaan Komputer

25
Jadual 4.5 menunjukkan tahap kekerapan penggunaan komputer di kalangan responden. 36.9% responden sangat kerap menggunakan kemudahan komputer dalam pembelajaran mereka. 53.8% responden mengamalkan penggunaan yang sederhana kerap manakala hanya 9.2% responden kurangkerap menggunakan komputer. Tiada responden yang tidak pernah menggunakan komputer dalam pembelajaran mereka. Jadual 4.5 : Tahap Penggunaan Komputer Oalam Pembelajaran PJJ Jadual 4.6 menunjukkan bahawa 60% responden mempunyai kemudahan internet di rumah. Jumlah peratus ini adalah agak tinggi jika berbanding dengan akses kepada internet di Malaysia iaitu 1.5 juta (6.88% daripada populasi) (Shive & Jegede, ( 2001). Tambahan lagi, 67.7% responden mempunyai pengalaman melebihi 1 tahun dalam melayari internet (JadUal 4.7 ). Ini menunjukkan bahawa 2/3 responden adalah

sensitif dengan perkembangan terkini dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Jadual 4.6: Kemudahan Internet OJ Ru~ah JaduaI4.7: Tempoh Penggunaan Internet 89.2% responden menggunakan internet untuk mencari maklumat dan 60% responden menggunakan internet untuk tujuan e-mel (Jadual 4.8). Penggunaan kemudahan internet untuk tujuan CAl (4.6%),berhubung dengan bank (4.6%) dan untuk membeli-belah (3.1 %) adalah amat kurang.

26 (

C)
"

Jadual 4.8 : TuJuan Penggunaan Internet Jadual 4.9 menunjukkan bahawa 89.2% responden melayari internet setiap hari. 40% responden melayari internet untuk jangka masa kurang dari 1 jam dalam sehari manakala 46% responden melayari internet antara 1 hingga 3 jam sehari. Ini menunjukkan bahawa responden kajian kerap menggunakan internet. Jadual 4.9 : Purata Masa Penggunaan Internet Dalam Sehari 4.1.3.3 Penggunaan Teknologi Komunikasi Semasa Berhubung Dengan Rakan Dan Pensyarah Dalam era teknologi maklumat dan komunikasi ini, pelajar-pelajar PPPJJ juga tidak ketinggalan dalam meriggunakan teknologi komunikasi untuk berhubung dengan rakan dan pensyarah. Sebilangan besar responden kajian masih mengutamakan penggunaan telefon (95.4%) sebagai cara berhubung dengan rakan (95.4%) dan pensyarah (70.8%) (Jadual 4.10). Responden juga sering berhubung dengan rakanrakan lain melalui SMS (84.6%) dan juga e-mel. Terdapat 66.2% responden berhubung dengan pensyarah melalui e-mel. Walau demikian, penggunaan alat komunikasi seperti faks jarang digunakan oleh responden untuk berhubung dengan rakan (20.0%) dan pensyarah (12.3%). 27

..
Jadual 4.10 : Komunikasl Responden Dengan Rakan Dan Pensyarah Jadual 4.11 menunjukkan alasan responden menterkinikan pengetahuan dalam teknologi maklumat komunikasL 89.2% responden berbuat demikian kerana inginkan penguasaan i1mu dan penambahan i1mu pengetahuan. 76.9% berbuat demikian kerana keperluan pekerjaan. 36.9% menterkinikan pengetahuan dalam teknologi maklumat dan komunikasi kerana berminat dalambidang tersebut. Jadual 4.11 : A1asan Menterkinlkan Pengetahuan Dalam Teknologi Komunikasi Dan Maklumat Hasil kajian menunjukkan. bahawa semua responden kajian mempunyai pengalaman dalam penggunaan dan penguasaan kemahiran penggunaan komputer dalam pembelajaran mereka. Tidak terdapat responden yang tidak pernah menggunakan komputer dan mempunyai tahap penguasaan yang sitar. adalah suatu petanda baik bagi PPPJJ dalam usaha untuk menaiktarafkan pengaplikasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran pembelajaran secara jarak jauh. Langkah yang diambil oleh PPPJJ USM untuk mempertingkatkan maklumat pembelajaran melalui Internet dan online melalui pelancaran Portal E-Learning dikenali sebagai "IDEA" (Interactive Distance Education Applications) pada Disember 2003 ( adalah langkah yang tepat dan memenuhi tuntutan semasa. Ini adalah kerana salah

satu cara untuk meningkatkan kualiti ialah melalui penggunaan teknologi secara meluas. . Responden kajian juga sering berhubung dengan rakan-rakan dan pensyarah melalui teleton dan e-meL Mereka sering berinteraksi dengan rakan-rakan lain atau pensyarah untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Tahap interaksi yang kerap dengan penggunaan leT seperti melalui teleton,e-mel, dan alat-alat komunikasi yang lain sarna ada sesama pelajar atau dengan pensyarah adalah penting dalam pembelajaran mereka. Teknologi maklumat dan komuikasi memberi tleksibiliti kepada pelajar dari segi masa belajar dan mengurangkan kos serta masa pe~alam:m ke kuliah. Penggunaan komunikasi elektronik dan kumpulan diskusi elektronik harus juga digalakkan. Komunikasi elektronik merupakan suplemen yang berguna kepada komunikasi verbal bersemuka. Penggunaan e-mel dan kumpulan diskusi membenarkan pelajar dan tenaga pengajar berkomunikasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Mereka tidak perlu menunggu kelas untuk membincang sebarang idea baru. 28

...
(

()
4.2 Motivasi PelaJar PPPJJ dan leT 4.2.1 Sampel Kajianini dijalankan pada Sidang Akademik 2000/2001. Sampet dipllih secara rambang untuk mewakili populasi kajian. Soal selidik diedarkan kepada 770 orang responden iaitu pelajar jarak jauh Tahun 1. Sebanyak 520 (67%) soalan kaji selidik tetah berjaya dipulangkan. 4.2.2 Metodologi Sorang kaji selidik ini terbahagi kepada dua bahagian. Sahagian pertama ialah profil demografik responden manakala bahagian kedua ialah tahap motivasi intrinsik dan ekstrinsik di PPPJJ. 4.2.3 Dapatan Jadual di bawah menunjukkan maklumat demografi responden kajian iaitu terdiri daripada 52.7% orang lelaki dan 47.3% orang perempuan. Sebilangan besar responden iaitu 65% berada dalam Iingkungan umur. 25-34 dan 53.3% berpendapatan bulanan antara RM 1000 - RM 1500.

29

Kajian ini menunjukkan sebanyak 77.9% pelajar adalah dimotivasikan. oleh diri sendiri dan mereka juga dipengaruhi oleh pasangan, keluarga dan rakan mereka. Berikut merupakan pilihan pelajar : Motivasi diri sendiri (n =405) Motivasi daripada pasangan (n

=179)

Motivasi daripada keluarga (n 135) Motivasi daripada rakan-rakan (n = 133) Motivasi daripada lain-lain (n 18) Motivasi intrinsiklebih popular di kalangan pelajar jarak jauh. Antara faktor motivasi intrinsik adalah keinginan pelajar untuk menambahkan pengetahuan atau pengalaman, memenuhi impian, meningkatkan imej dan keyakinan diri dalam mengadaptasi sistem

pendidikan jarak jauh. Manakals faktor-faktor ekstrinsik pUla adalah seperti cabaran semasa, menambah pendapatan dan sebagai idola. Dalam analisis ini, pemberat dikira untuk melihat perbezaan antara faktor-faktor tersebut. Kajian mendapati bahawa faktor menambah pengetahuan adalah faktor' paling utama yang memotivasikan mereka, diikuti oleh faktor memenuhiimpian serta faktor meningkatkanimej diri dan keluarga. ( Semoga motivasi bagi pelajar ini berterusan sehingga menarnatkan kajian kelak. Faktor A: Menambah pendapatan Faktor B: Menambah pengetahuan atau pengalaman Faktor C : Memenuhi impian Faktor D: Cabarsn semasa Faktor E : Idola Faktor F : Meningkatkan imej . Faktor G : Lain-Lain

()
Motivasi intrinsik lebih kukuh dan lebih berkaitan dengan pencapaian pembelajaran yang berkualiti (Kawachi, 2002). Bagaimanapun, bagi sesetengah pelajar, motivasi seperti ini memerlukan galakan dan pengaruh dari orang lain sebagai inspirasi, bantuan, cabaran, rangsangan untuk rnotivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini arnat penting kerana ia dapat membina perilaku pelajar dan membantu mereka dalam perbincangan kumpulan atau komuniti untuk membolehkan pembelajaran yang efektif pada masa depan. Oleh itu, adalah perlu untuk pelajar bersedia dalam memajukan diri mereka seiring dengan teknologi maklumat yang berorientasikan persekitaran pembelajaran.

30
Sebanyak 89.9% daripada sampel percaya dan setuju bahawa komputer amatlah penting sebagai alat bantuan dalam meningkatkan motivasi mereka. Bagi pelajar yang memilih motivasi ekstrinsik, jangkaan, awal dan minat merupakan pilihan kedua dalam program ini. Ini kerana majoriti daripadamereka telah mempunyai karier yang tetap dan program ini adalah untuk mendapatkan kelayakan yang lebih tinggi dan ganjaran. Selain itu, faktor yang turut mempengaruhi pemilihan faktor ini adalah termasuk keadaan ekonomi negara, politik dan polisi pendidikan. Ada pelajar yang tidak sanggup untuk meneruskan dengan aktiviti semasa atau mencapai matlamat, menyebabkan perasaan negatif dan emosi. PPPJJ memahami fenomena yang berlaku ini dan kajian ini menunjukkan perkhidmatan motivasi dan galakan moral yang diberikan dipilih sebagai penentu faktor yang utama dalam tempoh pembelajaran mereka. Selain itu, penentu yang lain ialah material pembelajaran, kesediaan dan kemudahan peralatan komunikasi. Sistem perkhidmatan dan galakan yang disediakan amat berguna kepada pelajar untuk merungkaikan segala masalah, memberi maklumbalas, merangsang dan memberi inspirasi untuk memotivasikan diri sendiri dan berjaya dalam pengajian mereka. Kesemua ini adalah penting kerana cabaran pelajar terutama yang menjadi pelajar secara jarak jauh, yangmajoritinya adalah bekerja dan mempunyai keluarga menjadi semakin mencabar dan memerlukan daya tahan yang kuat dan berdisiplin demi memajukan diri dalam era globalisasi ini. 4.3 Kecemerlangan Pelajar dan leT 4.3.1 Sampel Sebanyak 47 soal selidik telah diedarkan kepada pelajar-pelajar cemerlang dari PPPJJ USM pada Sidang Akademik 200212003 yang telah layak untuk menerima Anugerah Oekan dan Hadiah Kepujian. Pelajar tersebut adalah 6 orang daripada Rancangan Pengajian Sains, 9 orang daripada Rancangan Pengajian Pengurusan, 12

orang pelajar daripada Rancangan Pengajian Sains Kemasyarakatan, 8 orang daripada Rancangan Pengajian IImu Kemanusiaan, 10 orang daripada Rancangan Pengajian . Pendidikan dan 2 pelajar daripada Rancangan Pengajian Kejuruteraan Awam. 4.3.2 Metodologi Kajian terdiri daripada item-item untuk mengenalpasti empat aspek pembelajaran iaitu dorongan, pengurusan masa, perancangan strategik dan tahap interaksi dengan ICT. Respon terhadap keempat-empat item tersebut adalah secara soal selidik terbuka iaitu responden bebas untuk memberi pendapat mereka. Soal selidik diedarkan kepada responden secara pos. Satu sampul surat beralamat penyelidik yang bersetem dikirim bersama soal selidik untuk memudahkan responden menghantar balik soal selidik yang telah diisi. Satu surat peringatan dihantar selepas 2 minggu untuk mengingatkan mereka agar mengembalikan soal selidik yang diterima. Data yang diperoleh daripada responden dianalisis dengan menggunakan Statistical Package for The Social Science versi 10.0 (SP$S versi 10). Soal selidik terbuka dianalisis dengan menggunakan kaedah penelitian isi kandungan terhadap setiap maklum balas yang ditulis oleh responden. Satu respon umum ditentukan terhadap setiap soalan jenis terbuka yang dikemukakan. 4.3.3 Capatan Kadar pulangan ialah 42.6%, iaitu sebanyak 20 soal selidik telah dipulangkan. 31 4.3.3.1 Maklumat Demografi Responden Jadual 4.12 menunjukkan maklumat demografi responden kajian iaitu terdiri daripada 15 (75%) orang perempuan dan 5 (25%) orang lelaki. JaduaI4.12: Maklumat Demografi Responden 4.3.3.2 Dorongan Jadual 4.13 menunjukkan bahawa faktor utama yang mendorong responden dalam pembelajaran adalah diri sendiri (90%). la disusuli dengan dorogan daripada suami/isteri (45%), keluarga/ibu bapa (40%), rakan/kawan sekerja(35%) dan lain lain
------_.----

(5%). Jadual 4.13 : Pendorong Pembelajaran Dorongan terhadap pembelajaran responden boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu dorongan intrinsik dan ekstrinsik. Dorongan intrinsik termasuk bercita-cita untuk berjaya dalam pelajaran (65%) dan minat dalam diri sendiri untuk menyambung pelajaran (15%) (JaduaI4.14). Dorongan ekstrinsik termasuk dorongan daripada rakan sekerja untuk belajar (25%), mengejar status graduan yang berprestij. dengan taraf akademik tinggi (20%) dan kerjasama serta bantuan daripada suam; listeri yang melakukan kerja-kerja rumah semasa tempoh pembelajaran (20%); Jadual 4.14 : Dorongan Terhadap Pembelajaran

32

() .,
4.3.3.3 Pengurusan masa Jadual 4.15 menunjukkan bahawa 45% (9 orang) responden kajian menyediakan jadual atau pelan untuk mengurus masa pembelajaran mereka~Seramai 55% (11 orang) responden memperuntukkan masa 2 hingga3 jam sehari untuk pembelajaran jarak jauh. Masa yang dipilih oleh 30% (6 orang) responden untuk tujuan pembelajaran lalah pada

waktu malam apabila semua tugas lain seperti kerja sekolah/pejabat dan urusan rumah tangga telah selesai. Seramai 30% (6 orang) memberi tumpuan awal sebelum musim peperiksaan. Jadual 4,15 : Pengurusan Masa Selain itu, terdapat responden yang mempunyai pengurusan masa yang inovatif seperti berikut: Responden A: . Saya akan 'study' tak kira tempat/masa. Saya"mungkin hanya ada 15 minit masa lapang di sekoiah, dengan itu saya pastikan saya membawamodul ke mana saja saya pergi. Responden B : Saya menyediakan jadua/ waktu dan pe/an pembelajaran. Saya akan cuba sedaya upaya untuk mencapai dan me/aksanakan objektif saya pada hari itu. Responden C : Ada/ah penting untuk merangka suatu jadual be/ajar dan mengama/kannya supaya proses pembe/ajaran ada/ah berterusan dan sistematik. 4.3.3.4 Perancangan strategik Dalam hal perancangan strategik, seramai 60% (12 orang) responden sering berkomunikasi dengan rakan-rakan bagi membincangkan masalah mereka serta bertukar- tukar pendapat (Jadual 4.16).

33
Jadual 4.16 : Perancangan Strateglk Selain itu, responden juga mendapatkan maklumat terkini daripada internet (50%), merujuk bahan modul dan rujukan yangdiberi (40%) dan selalu ke perpustakaan untuk mendapatkan bahan pembelajaran dan rujukan yang lengkap (35%). Seramai ('. 25% responden mengamalkan kaedah pembelajaran secara berkumpulan dan 20% ". orang responden kerap berjumpa dan bertanya kepada pensyarah mengenai sesuatu masalah yang tidak difahami. Responden juga mempunyai perancangan strategik yang spesifik seperti berikut: Responden 0 : Saya tidak percaya kepada 'study hard' semasa musim peperiksaan, saya cuma 'study'setiap hari dan secara berterusan. Responden E: Saya mencuba semua soa/an telesidang video dan tugasan yang diberikan lebih awal dari masa yang ditetapkan sebagai langkah berjaga-jaga terhadap kekangan masa yang mungkin saya hadapi (di luar jangkaan). Responden F: Modul dan perancang akademik yang dibekal oleh PPPJJ, USM sangat lengkap dan memudahkan pembelajaran. Saya sering menggunakan internet untuk mendapat nota serta maklumat terbaru. Saya juga kerap menggunakan e-mel untuk menghubungi ( ), pensyarah dan rakan dari negeri lain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi~J da/am pembelajaran. Responden G: Saya akan mendisiplinkan diri untuk belajar tiap-tiap ma/am selama 2 jam. Lazimnya, saya akan bercuti rehat selama 10 hari sebelum peperiksaan bermula. Ini ada/ah perlu supaya kesinambungan pembelajaran saya dapat dikekalkan, dan supaya saya dapat memisahkan diri saya buat sementara antara dunia pekerjaan dengan dunia pembe/ajaran saya. Responden H:

Mempunyai beberapa rakan sekursus yang berazam kuat dengan mat/amat yang sama juga ada/ah mustahak. Ini ada/ah kerana kami dapat membuat perbincangan dan saling bantu membantu antara satu sama lain da/am proses pembe/ajaran kami. 34

(
4.3.3.5 Tahap Interaksi dengan ICT Jadual 4.17 menunjukkan bahawa seramai 80% responden menggunakan teknologi maklumat sebagai bantuan dalam proses pembelajaran. Seramai 50% responden menggunakan kemudahan teknologi komunikasi untuk membuat tugasan dan 45% responden menggunakan teknologi komunikasi untuk berhubung dengan rakan-rakan dan pensyarah. Jadual 4.17 : Tahap Interaksi Dengan ICT Interaksi degan ICT telah membantu pembelajaran responden seperti berikut: Responden I: Tekn%gi mak/umat te/ah memudahkan, mempercepatkan dan menjadikan proses pembe/ajaran saya /ebih berprestasi. Tanpa tekn%gi mak/umat saya tidak akan dapat menyediakan tugasan yang baik. Saya juga tidak dapat mengatahui perkembangan terkini da/am bidang saya. Responden J: . Kita dapat mempero/ehi mak/umat yang pe/bagai dengan cepatnya dan juga menghantar mak/umat mak/umat itu kepada rakan-rakan sekursus yang berada da/am kumpu/an tugasan yang sama. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden kajian yang terdiri daripada pelajar-pelajar cemerlang PPPJJ, USM mempunyai dorongan diri sendiri dalam pembelajaran mereka. Dorongan diri sendiri adalah lebih penting berbanding dengan dorongan daripada pihak kedua seperti suami, isteri, keluarga, ibu bapa, r~kan-rakan ataupun kawan sekerja. Ini adalah kerana dorongan dalam (iritrinsik) adalah melebihi dorongan luaran atau ekstrinsik (Knowles et aI., 1998). Selain itu, responden kajian mempunyai gaya pengurusan masa yang inovatif serta perancangan strategik yang spesifik yang membolehkanmereka berjaya dalam pembelajaran secara jarak jauh. Mereka sering berinteraksi dengan rakan-rakan lain atau pensyarah untuk menyelesaikan masalah pembel~jaran. Tahap interaksi yang kerap dengan ICT seperti melalui internet, e-mel, dan alat.:alat komunikasi yang lain sama ada sesama pelajar atau dengan pensyarah adalah juga penting dalam pembelajaran mereka. Ini merupakan amalan pembelajaran yang berkesan kerana menurut Adrian & College (2000), pelajar-pelajar dewasa belajar dengan lebih berkesan jika mereka terlibat secara langsung (hands on practice) dan melalui dialog antara pelajar dan pensyarah. 35 4.4 Perkhldmatan leT dl PPPJJ 4.4.1 Sampel Sampel kajian terdiri daripada lapan buah Pusat Wilayah Pendidikan Jarak Jauh USM. Pusat Wilayah tersebut adalah Ipoh, Alor Setar, Kuala Terengganu, Kota Bharu, Kuantan, Kuala Lumpur, Melaka dan Pulau Pinang. 4.4.2 Metodologi Kaedah kajian yang dijalankan ialah pensyarah dan penyelidik sendiri melawat Pusat Wilayah tersebut. Responden adalah Tutor Residen dan Juruteknik Pusat Wilayah tersebut. Pensyarah dan penyelidik menemuramah Tutor Residen dan Juruteknik tentang Pusat Wilayah itu. Sebanyak 4 soalan yang berkaitan tentang peralatan sidang

video, kemudahan komputer, bahan rujukan dan kehadiran pelajar sernasa sidang Pusat Wilayah disoa!. Selain itu, cadangan dan masalah juga diusulkan. 4.4.3 Dapatan Dapatan hasil kajian ini dimuatkan dalam bentuk Jadual. la kemudiannya di pecahkan kepada dua kategori iaitu maklumat daripada Tutor Residen dan juga maklumat daripada Juruteknik terpilih yang telah ditemubual.

36

(
4.4.3 Dapatan daripada Tutor Residen Pusat Wilayah

- komputer - bilangan komputer ialah - pelajar kerap - jarang kerap rosak 2 buah yang dibeli pada membuat pinjaman. - tidak terima - jenis tahun 2002. - senarai buku senarai nama kerosakan - tiada program lain belum update. pelajar adalah dimasukkan. - PPPJJ tidak - tidak tahu masalah online - Masa penggunaan ialah ambil tahu pasal berapa
Ipoh dan gambar tak dari 9 pagi hingga 2 petang perpustakaan. bilangan berkualiti/tidak pelajar selalu berhubung tiada pelajar. jelas serta untuk memastikan sarna kemudahan ICT. masalah lintar ada talian ok atau tidak. pintas -tiada kemudahan internet.

- pelajar jarang
menggunakan sebab tiada alat pencetak. PJJ akan

( menghantar VCD dan akan


dimakiumkan kepada pelajar. Pelajar guna hanya untuk melihat VC, boleh dipinjam tetapi hanya untiJk tempoh masa tertentu sahaja - pelajar punyai komputer masing-masing di rumah. Alor - jenis - bilangaf'! komputer ialah - bahan rujukan Setar kerosakan ialah 2 buah. seperti buku adalah masalah server - penggunaan ialah hanya bahan lama. dan talian. untuk sidang. video sahaja. tiada masalah - pelajar jarang guna terutama waktu malam dan hanya guna untuk tonton CD. Kuala

- sesetengah

- peralatan - tiada internet. bahan tidak ada.

- alat masih - bilangan komputer ialah - buku-buku tama - tidak tahu -

( ) Tereng- baru dan belum 2 buah. tidak diusik. berapa


ganu rosak. - tiada internet. tidak ramal bilangan dibeli pada yang September untuk menggunakan tetapi meminjam buku. datang.

- terdapat pelajar minta pelajar yang pelajar

2003. temad. - pelajar sering

- pelajar

- terdapat - guna hanya untuk meminjam pada hanya datang


gangguan melihatVCD. pukul 10am- 12pm sebulan sekali bekalan

- pelajar diberi masa manakala petang dan disahkan

elektrik, hingga 5 hari untuk pada 2pm4pm. bilik boleh masaiah Iintar meminjam VCD dan akan dimuatkan pintas dan dihubungi untuk sehlngga 40 gambar tidak memulangkannya jikalau orang. berkualiti atau lambat. kurang jelas. tidak akan diberikan pada hari yang tidak rosak.

37
"

- dibeli9 - terdapat 2 buah - pelajar boleh - 40 hingga


tahun lalu. komputer. mendapat bahan

oorang.

- kerap rosak. - dibeli 2 tahun lalu. rujukan di Pusat - kehadiran - masalah - program biasa iaitu Sumber itanda dalam online,audio Microsoft Office. - sesetengah orang dan visual kurang - masa penggunaan pagi bahan tiada ihantar kepada jelas, dan petang. - VCO ditayang SM Pulau
gangguan

- tiada internet. mengikut subjek inang setiap

cuaca. pelajar jarang guna iaitu 2 kali ulan. kerana tidak tahu tentang seminggu. menghubungi makJumat penggunaannya. Terdapat ulangan Telekom, En pada hari Ahad dan Nazri dan Isnin. Pusat - jikalau hari Pengetahuan sekolah mengikut Komunikasi. budibicara

- kadangkala juruteknik. baiki sendiri (


oleh juruteknik berpengalaman Kuantan dibeli 2 tahun bilangan komputer ialah boleh didapati di alu 2 buah yang dibeli 2 tahun Pusat Sumber. menggunakan jarang lalu. '" ramai pelajar buku erosakan masa penggunaan ialah menggunakan kedatangan erlaku. pada 8am-7pm,8pm-11pm. pusat sumber. untuk masalah pelajar jarang - Terdapat majoriti mencatat nline menggunakan komputer buku sains nama pelajar. dibaiki oleh tetapi hanya guna untuk manakala kurang juruteknik. membuat tugasan. buku sastera.

- masalah pinjaman VCO.


Juruteknik akan

menghubungi peminjam. Kuala

- dibeli 2 - bilangan komputer ialah - pelajar jarang - kehadiran

Lumpur t ahun lalu. 2 buah. menggunakan pelajar adalah sumber. jarang ,I

Cf kerap rosak - dibeli 1 tahun 4 bulan pusat

- masalah lalu.

online masa penggunaan ialah menggunakan dari 8am-7pm, 8pm-11pm. buku

- tiada internet kehadiran.


- jarang digunakan

- pelajar hanya guna


komputer untuk melihat VCO.

... 38

()

()
Pulau Pinang - jarang rosak '" jenis kerosakan ialah masalah online dan mikrofon on/off - kerap rosak - masalah online - bilangan komputer lalah 2 buah yang dibeli pada 2 tahun lalu. - program biasa iaitu Microsoft. - masa penggunaan ialah pagi dan petang. - tiada internet - pelajar jarang menggunakan komputer. - hanya gunakan ia untuk melihatVCD yang dipinjam sahaja untuk tempoh tertentu. - pelajar menggunakan komputer di bilik siswazah. - banyak komputer disediakan - kemudahan seperti internet disediakan. - . tiada alat pencetak

39
- kebanyakannya adalah pelajar

sastera, oleh itu kebanyakan buku adalah buku sastera. - pelajar hanya ambil dan meminjam buku dan keluar kerana tempat duduk yang terhad dan sempit. - pelajar menggunakan perpustakaan di dalam USM - dapatkan dari pensyarahpensyarah di PPPJJ USM. - rakan- rakan lain - tidak ramaL - pelajar perlu emakai tag ama - kedatangan icatat dalam uku.

4.4.4 Dapatan Daripada Juruteknik Pusat Wilayah

- peralatan dalam - hubungan dengan - tidak puas hati


keadaan baik. sekolah engan elaun RM 150.

- mikrofon pelajar on/off - pengetua baru tidak tahu - PPPJJ seharusnya - kepakaran- kedudukan atau elantik juruteknik * pengawasan total hubungan - kunei dipegang oleh
daripada pihak USM dengan USM. uru.

- sebarang kerosakan - pengawal tidak ada


diselia oleh PPPJJ USM. ada waktu lepas ekolah

- lawatan oleh dekan


erlu untuk mewujudkan ubungan yang baik engan pihak sekolah

- baik pulih bilik


umber

( AlorSetar -

sistem tiada masalah

- tandas lelaki dan - minta diadakan

- selalu on takut rosak. perempuan sekali. pengawal 24 jam


- jarang rosak.

- masa TITAS terlalu - suasana persekitaran

- masalah Iintar pintas ramai, sampai duduk atas tidak baik, ruang perlu - tiada bahan rujukan karpet diperluaskan untuk komputer - keadaan persekitaran - perkakasan
- sebarang kerosakan yang tidak selesa diperlukan asrama ada

hubimgi pihak juruteknik USM

- papan tanda la,ma kosong- berpotensi

- surau jarang buka untuk dijadikan

- perhubungan dengan - keperluan latihan bangunan baru


juruteknik melalui sidang - talian selalu bermasalah video tidak berpuas hati diadakan lampu jalan - tidak menerima ~engan bayaran elaun sebarang latihan - tempat tersembunyi,jauh ialah on/off komputer.

- lokasi jauh-perlu

- tugasan juruteknik daripada kawasan sekolah

- kurang selesa,pelajar - papan kenyataan tidak

- menjalankan arahan takut pulang lewat


USM pasang dokumen kamera jelas

- bersihkan pusat - pihak USM perlu ( - latihan- belajar sendiri mengadakan latihan.
.- tunjuk ajar melalui
telefon Kuala - jikalau terdapat hanya 1 sahaja Terengganu kerosakan, juruteknik penghawa akan menghubungi USM dingin yang berfungsi

- menambaik bangunan - perhubungan dengan - aduan tentang tulisan


untuk arahan juruteknik tiada masalah yang keeil dan kurang jelas

- latihaillbengkellatihan -

membeli alatan dihadiri sebanyak 2 tambahan untuk kegunaan tahun sekali. pelajar - membesarkan banguhan dekat untuk memudahkan ela'ar

40
KotaBharu hanya 2 set sahaja pelajar- pelajar lain - buat pelbagai projek yang boleh digunakan sering membuat bising di lain seperti bengkel daripada 3 buah persekitaran tempat PJJ. menjawab soalan

- sering berlaku - ketiadaan papan tanda. UPSR, PMR dan


masalah talian SPM. - jikalau berlaku mengadakan kursus arahan juruteknik daripada USM. - membuat papan

.' kerosakan, juruteknik jangka pendek untuk . akan menunggu

- perhubungan dengan tanda bagi


juruteknik tiada masalah. memudahkan pelajar

- tugas juruteknik yang dan pelawat bergilir- gilir setiap - menukar pintu utama
minggu. ke bahagian lain kerana

- menghadiri bengkel pelajar lain sering


latihan dan taklimat. membuat bising dan ini mengganggu proses

(
pembelajaran pelajar PJJ.

- naikkan elaun - mengadakan


taklimat dan bengkel untuk kemahiran juruteknik.

- peralatan semua tiada - bayaran utiliti - sekolah dan USM masalah - lambat bayar elaun bekerjasama untuk - pengawasan total - kadang-kadang talian mempelbagaikan projek daripada pihak USM. online dengan pensyarah - taklimat untuk - kerosakan yang sering tidak dibuka.
Kuantan juruteknik 2 tahun berlaku ialah masalah "'.- ada buku yang rosak dan sekali. talian. dimakan anai- anai. _. taklimat tentang - juruteknik akan cara- cara hendak menghubungi juruteknik tuntut bayaran di USM untuk arahan - seimbangkan buku selanjutnya. Kalau tidak sains dan sastera mereka akan

- menambahkan elaun

() menghubungi TELEKOM - apa yang nak dibuat


- latihan- taklimat tiada dengan alatan
lama. Kuala peralatan tiada hubungan dengan Lumpur masalah sekolah tanda PPPJJ USM

- membina papan

- pengawasan total - pengetua baru tidak tahu - mewujudkan


daripada pihak USM kedudukan/hubungan hubungan yang lebih

- masalah talian dengan USM erat di antara USM,PJJ - sebarang pembaikan - VCD dari PPPJJ dan sekolah dikawal selia oleh kadangkala lambat sampai. - menambahbaikan
PPPJJUSM. sistem talian

...

tetapi jikalau boleh,juruteknik akan baiki sendiri

- perhubungan dengan
juruteknik adalah baik.

- latihan- taklimat tiada


41
Melaka Pulau Pinang - peralatan sidang video adalah baik. sistem bunyi yang sering terganggu. - baiki

sendiri/memanggil juruteknik lain/menunggu arahan daripada USM - perhubungan dengan juruteknik adalah baik - peralatan sidang video adalah baik. - sistem bunyi yang kadangkala terganggu. - baiki sendiri oleh juruteknik - ramai pelajar yang tidak memulangkan buku rujukan yang dipinjam kerana alasannya adalah jauh. - pelajar yang datang lambat dan mengganggu pembelajaran - sistem bunyi yang sering terganggu menyukarkan pelajar - kurang terdapat masalah - tidak maksima penggunaan kerana sewa dibayar sepanjang tahun - baiki sistem bunyi dan talian yang lebih bermutu - naikkan elaun juruteknik. - cadangan meluaskan bilik siswazah - menggunakan ID pelajar dan kod bar untuk memudahkan pemfailan pelajar.
,

Hasil kajian mendapat bahawa terdapat pelbagai cadangan untuk pemantapan dan penambahbaikan peralatan berkaitan leT di Pusat Wilayah yang menjadi tulang belakang pelaksanaan sistem pendidikan secara jarak jauh ini. Antara cadangan~ cadangan ini ialah: 1. Menambah jumlah peralatan terutama komputer dan meningkatkan kapasiti peralatan sedia ada terutama dalam konteks pemasangan internet serta peralatan pencetak dan fotokopi agar penggunaan dapat dima~simakan. 2. Meningkatkan tahap keselamatan Pusat Wilayah dan tahap penyelenggaraan peralatan dan persekitaran agar sentiasa kondusif dan selamat sepanjang masa. 3. Mengeratkan perhubungan dengan sekolah agar pelbagai aktiviti masa depan mudah untuk dilaksanakan. 4. Maksimakan penggunaan peralatan telesidang kerana sewanya di bayar untuk sepanjangrriasa 24 jam dan sepanjang setahun. Misalnya dengan mengadakan bengkel pengendalian makmal, pembaikian komputer, bengkel motivasi belajar dan juga bengkel

menghadapi peperiksaan kepada pelajar sekolah. Pihak sekolah sentiasa sudi untuk bekerjasama mengenaiaktiviti-aktiviti ini. 42

()

..
4.5 Masa Hadapan leT di PPPJJ 4.5.1 Sampet Kajian ini telah dijalankan pada Sidang Akademik 2003/2004. Sebanyak 300 pelajar PPPJJ Tahun Tiga dipilih secara rawak untuk mewakili populasi kajian memandangkan mereka sudah menempuhi tempoh yang agak selesa dengan kaedah dan perjalanan sistem PJJ. Soal selidik diedarkan kepada responden secara pos. Satu sampul surat beralamat penyelidik yang bersetem dikirim bersama soal selidik untuk memudahkan responden menghantar balik soal selidik yang telah diisi. Satu surat peringatan dihantar selepas 2 minggu untuk mengingatkan mereka agar mengembalikan soal selidik yang diterima. Kadar pulangan ialah 27.1% iaitu sebanyak 65 soal selidik telah dipulangkan. 4.5.2 Metodotogi Kajian terdiri daripada dua bahagian. Sahagian pertama terdiri daripada itemitem untuk mengenalpasti tahap penggunaan, tahap penguasaan komputer pelajar dan jenis bantuan komputer yang digunakan. Sahagian kedua terdiri daripada item-item untuk mengkaji persepsi pelajar terhadap masa hadapan teknologi maklumat di PPPJJ, USM dan kesanggupan pelajar berbelanja untuk mempertingkatkan peralatan dan kemahiran komputer. Respon terhadap item-item Sahagian kedua adalah mengikut skala Likert be~ulat 1 hingga 5 (1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Tidak
Pasti, 4 Setuju dan 5 = Sangat Setuju ). Data yang diperoleh daripada responden dianalisis dengan menggunakan Statistical Package for The Social Science versi 10.0 (SPSS versi 10). 4.5.3 Dapatan Dapatan dan perbincangan berikut diperolehi berdasarkan 21.7% kadar pulangan iaitu 65 soal selidik yang dipulangkan. Penekanan perbincangan adalah kepada tahap penggunaan dan penguasaan ICT dalam proses pembelajaran dan masa hadapan ICT di PPPJJ. . 4.5.3.1 Tahap Penggunaan dan PenguasaanTeknologl Maklumat dan Komun/kasl dalam Proses Pembelajaran PJJ. Jadual 4.18 menunjukkan tahap penggunaan komputer di kalangan responden. 36.9% responden sangat kerap menggunakan kemudahan komputer dalam pembelajaran mereka. 53.8% responden mengamalkan penggunaan yang sederhana kerap. Hanya 9.2% responden kurang kerap menggunakan komputer dan tiada responden yang tidak pernah menggunakan komputer dalam pembelajaran mereka. Jadual4.18 : Tahap Penggunaan Komputer Dalam PembelaJaran PJJ 43 Daripada Jadual4.19 yang menunjukkan tahap penguasaan komputer, didapati 12.3% responden sangat mahir dalam penggunaan komputer, 76.9% responden mempunyai kemahiran penguasaan yang sederhana mahirdan hanya1 0.8% sahaja yang kurang mahir dalam penggunaan komputer. Tidakterdapat responden yang tidak . mempunyai sebarang kemahiran dalam penggunaan komputer. JaduaI4.19: Tahap Penguasaan Komputer

'.
San at Mahir Sederhana Mahir Kuran Mahir Tidak Pernah Jumlah 65 100 Kedua...;dua tahap penggunaan dan tahap penguasaan komputer oleh responden adalah signifikan pada aras 0.001. Kedua-dua tahap penggunaan dan tahap penguasaan mempunyai korelasi yang positif dan sederhana tinggi iaitu 0.451 (Jadual 4.20) Jadual 4.20: Korelasi Antara Tahap Penggunaan Dan Tahap Penguasaan Komputer " Taha 0.451** .000 Kajian mendapati seramai 98.5% (64 orang) responden kajian menyatakan bahawa penggunaan komputer memotivasi pembelajaran mereka manakala hanya seorang sahaja (1.5%) yang memberikan jawapan negatif. Antara sebab responden berpendapat sedemikian ialah kerana i1ustrasi grafik yang menarik (24.6%), memudahkan proses pembelajaran (20.0%), memperoleh sumber maklumat terkini (16.9%) serta perolehan maklumat dengan cepat dan mudah (9.2%) (JaduaI4.21). Jadual 4.21 : Cara Komputer Memotlvasl Pembelajaran

44

(
r

()
Hanya seorang responden (1.5%) sahaja telah memberi jawapan yang negatif iaitu komputer tidak memotivasi pembelajarannya kerana beHau berpendapat bahawa pembelajaran melalui buku (bahan pengajaran bercetak) adalah lebih mudah berbanding dengan melalui penggunaan komputer. Manakala majoriti responden telah berpendapat bahawa komputer banyak membantu dalam pembelajaran pelajar PJJ. Semua responden (100%) menggunakan komputer untuk menaip tugasan atau laporan amaH (Jadual 4.22). Selain itu 81.5% responden menggunakan komputer untuk melayari internet bagi memperolehi bahan rujukan dan 61.5% responden menggunakan kemudahan komputer untuk mengimbas atau mengimport bahan, foto dan peta. 4.5.3.2 Masa hadapan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di PPPJJ Dalam era teknologi maklumat dan komunikasi ini, peranan komputer tidak boleh diabaikan. Beberapa isu berkaitan masa hadapan leT di PPPJJ seperti kepentingan laman web, penggunaan e-modul, e-portal dan penggunaan CD rakaman bagi menggantikan telesidang turut diselidiki. Jadual 4.23 : Masa hadapan Teknolo i Maklumat Dan Komunikasi Di PPPJJ 45

Item "Komputer adalah suatu keperluan asas kehidupan masa kini" mencatat min persepsi yang tertinggi iaitu 4.57 (Jadual 4.23). Item yang mencatat min yang kedua tinggi ialah "Memuat turunkan rakaman sesi sidang video ke laman web PPPJJ" (min =

4.28). Dua item yang mencatat min ketiga tinggi ialah "Pihak institusi harus mewujudkan lama web berdaftar (portal) khusus untuk sistem pembelajaran PJJ" (min = 4.25) dan "Mewajibkan pensyarah mempunyai laman web sendiri" (min 4.25). . 4.6 Kesimpulan Hasil daripada lima kajian berasingan ini mendapati bahawa ICT memang relevan untuk PPPJJ. Dalam kajian tahap kesedaran, pendedahan dan penggunaan ICT di kalangan pelajar jarak jauh, kesemua responden menggunakan komputer sebagai alat bantuan dalam proses pembelajaran. Tahap kemahiran penggunaan komputer dikalangan responden adalah sederhana mahir dan tahap penggunaan komputer dalam pembelajaran PJJ adalah sederhana kerap. Ramai responden mempunyai kemudahan internet di rumah. Responden juga menggunakan internet untuk kemudahan lain seperti e-mel dan CONCD selain daripada mencari maklumat. Purata masa penggunaan internet dalam sehari ialah antara 1-3 jam. Responden juga menggunakan pelbagai komunikasi dengan rakan dan pensyarah. Antaranya ialah e-mel, SMS, telefon dan faks. Responden menterkinikan pegetahuan dalam teknologi komunikasi dan maklumat adalah untuk penguasaandan menambah i1mu pengetahuan, keperluan pekerjaan yang semakin cekap, minat, sumber rUjukan, menyiapkan tugasan, hiburan dan komunikasi. Dalam kajian terhadap motivasi pelajar, dapat disimpulkan bahawa terdapat dua jenis motivasi iaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kedua-dua jenis motivasi ini penting dalam menentukan kejayaan pelajar itu sendiri. Bagi pelajar yang dimotivasikan oleh motivasi intrinsik, pengajar harus bijak menggunakan pendekatan dan idea-idea intrinsik untuk menarik minat pelajar manakala bagi motivasi ekstrinsik pula, kawalan faktor-faktor tertentu perlu untuk mencapai cita-cita mereka. Sistem pendidikan jarak jauh memang memerlukan motivasi diri yang tinggi dan pelajar perlu berdikari untuk menyesuaikan diri mereka dalam pembelajaran ini. Oleh. itu, penjanaan ICT dalam pendidikan jarak jauh serta motivasi diri yang cukup b.anyak membantu mereka dalam kejayaan yang dicapai. Kajian terhadap amalan-amalan pelajar cemerlang PJJ adalah bergantung kepada proses pengajaran dan pembelajaran, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, pengurusan masa yang efisien dan inovatif, perancangan pembelajaran yang strategik dan spesifik, serta penguasaan dan tahap interaksi dengan ICT yang kerap dan tinggi. Amalan-amalan pelajar-pelajar cemerlang PPPJJ ini boleh dijadikan batu loncatan kepada pelajar-pelajar baru khususnya untuk bercita-cita dalam mengejar impian sebagai pelajar cemerlang dengan mengaplikasikan prospek kecemerlangan dan seterusnya dapat meningkatkan kualiti pendidikan jarak jauh. Oalam kajian masa hadapan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam sistem pendidikan jarak jauh ini, kesemua responden kajian mempunyai pengalaman dalam penggunaan dan kemahiran menggunakan komputer. Responden yang sangat mahir dan kerap menggunakan komputer mempunyai persepsi yang tinggi terhadap masa depan ICT. Selain itu, ramai responden yang sanggup berbelanja untuk mempertingkatkan keperluan penggunaan ICT dan mengikuU kelas-kelas serta pameran bertujuan untuk mempertingkatkan kemahiran mereka. Pihak PPPJJ USM akan terus menggalakkan pelajar dalam mengaplikasikan budaya ICT dalam kehidupan dan pembelajaran mereka. Ini penting sebagai persediaan untuk menghadapi cabaran pada hari yang akan datang dalam proses pembelajaran dan persaingan yang semakin sengit. 46
it

(J

.. . BAB5

RUMUSAN DAN CADANGAN 5.1 Penemuan utama


Pendidikan jarak jauh dan ICT memang tidak dapat dipisahkan. Pelajar- pelajar jarak jauh memerlukan ICT untuk membantu mereka dalam pembelajaran. Malah pada hari ini, peranan ICT dalam pendidikan semakin berkembang pesat. Kesedaran dan penggunaan ICT dikalangan mereka juga semakin bertambah. Bidang pendidikan jarak jauh yang bermula di USM telah membuka peluang kepada pelajar untuk memanfaatkan peluang pendidikan yang tidak terhad. Universiti awam yang lain turut memperkenalkan sistem pendidikan jarak jauh mereka sendiri. Kerajaan juga banyak memperuntukkan wang untuk bidangpendidikan di Malaysia. Kaedah pembelajaran lalu berbeza dengan yang kini. Bidang pendidikan semakin hari semakin mencabar. Oleh itu, pelajar jarak jauh sudah semestinya perlu untuk menyiapkan diri mereka dalam pendidikan yang mencabar. Antara dapatan utama kajian ini ialah: 1. Bukan 100% pelajar PPPJJ mempunyai komputer manakala 89.2% pelajar menggunakan komputer di rumah dan 80.0% menggunakan komputer di sekolah atau pejabat. Hanya 12.3% responden menggunakan komputer di kafe siber. Hanya 70.8% mempunyai kemudahan melayari internet. Ini menunjukkan kempen "Satu rumah satu komputer" yang telah lama dijalankan hasilnya kurang berkesan dan bantuan pinjaman yang disarankan USM juga kurang mendapat sambutan. 2. Kesedaran dan pendedahan pelajar PPPJJ dalam ICT adalah masih pada peringkat sederhana. Kesemua pelajar menggunakan komputer, namun hanya 36.9% pelajar yang berada pada tahap penggunaan dengan kekerapan tertinggi dan hanya 24.6% pelajar berada pada tahap mahir dalam menguasai kemahiran computer. Kedua-dua tahap penggunaan dan tahap penguasaan komputer oleh responden adalah signifikan pada aras 0.001 dan mempunyai korelasi secara langsung yangpositif pada tahap sederhana tinggi iaitu 0.451. Pelbagai usaha dan pendekatari perlu diterapkan agar penggunaan ICT ini dipertingkatkan dan selaras dengan hasrat kerajaan agar kadar Iiterasi dalam komputer meningkat dan setaraf dengan negara maju. 3. Penggunaan ICT memang diakui sebagai suatu alat yc;mg berupaya membantu, menambahbaikkan dan meningkatkan prestasi pelajar terutama pelajar PPPJJ. Seramai 80% pelajar cemerlang mengaku menggunakan ICT sebagai "bantuan dalam proses pembelajaran iaitu untuk membuat tugasan (50%) dan untuk berhubung dengan rakan-rakan dan pensyarah (45%). 4. Infrastruktur dan peralatan berkaitan leT di PPPJJ seperti peralatan komputer dan peralatan telesidang yang mempunyai kapasiti tinggi dan canggih serta peralatan di Pusat Wilayah seperti keselamatan, pemasangan lengkap dan sambungan internet berkapasiti tinggi perlu disediakan dan ditambahbalkkan dari masa ke semasa agar matlamat penggunaan dapat dimaksimakan. Kemudahan peralatan sedia ada seperti peralatan sidang video perlu dimaksimakan" 47
'"'.

penggunaannya dan tidak terhad kepada aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan kursus sahaja. Ini adalah kerana kadar sewaan talian adalah untuk sepanjang tahun dan 24 jam sehari. 5. Aplikasi ICT PPPJJ perlu seiring dengan perubahan semasa yang semakin

canggih namun perlu diubahsuai agar tidak membebankan pelajar PPPJJ yang tinggal di seluruh pelusuk negara. Para pelajar sentiasa menghadapi kemungkinan infrastruktur ICT yang kurang berkeupayaan, masalah teknikal dan masalah kemahiran teknologi yang pelbagai peringkat. 6. Mengaktifkan semula aktiviti Persatuan Pelajar mengikut Pusat Wilayah. Antara aktiviti berkaitan ICT yang disarankan ialah penambahbaikan peralatan ICT seperti pembelian CO burner, penyelenggaraan CD, penjualan CD, pembelian alat pencetak, faks dan fotokopi untuk Pusat Wilayah. Turut disarankan juga ialah penubuhan laman web mengikut Pusat Wilayah dan keaktifan dinilaisetiap , tahun dan mendapat penganugerahan di majlis tertentu anjuran PPPJJ. 5.2 Cadangan Selain daripada cadangan yang dibincangkan serentak dalam penemuan kajian di atas, berikut adalah antara cadangan tambahan : 1. Menambah bi/angan komputer, perisian dan perkakasan komputer yang bersesuaian serla tahap penye/enggaraan di Pusat Wi/ayah. USM' perlu menambah bilangan komputer, perisisan dan perkakasan komputer yang bersesuaian serta tahap penyelenggaraan di kampus dan Pusat" Wilayah dengan perkembangan semasa serta tahap penyelenggaraan yang tidak memuaskan dipertingkatkan. Perkara sebegini jelas akan membantutkan usaha untuk meningkatkan penggunaan dan perkembangan ICT. 2. Menganjurkan kursus dan panduan mempe/ajari ICT di ka/angan pelajar Pelajar-pelajar jarak jauh yang baru masih kurang faham tentang alatan yang digunakan dalam pembelajaran mereka. Oleh itu, satu kursus panduan untuk mempelajari ICT harus diperkenalkan un~uk membiasakan diri mereka. 3. Meningkatkan aktiviti-aktiviti penye/idikan dan pembangunan (R&D) serfa tugasan pe/ajar da/am bidang ICT Aktiviti-aktiviti penyelidikan dan tugasan pelajar harus diberikan -dalam bentuk pengaplikasian ICT. Oleh itu, perkembangan dalam bidang ini akan berterusan. Aktiviti R&D pula akan dapat mengelakkan negara daripada terus bergantung kepada teknologi dan kepakaran dari negara lain. 4. Menambahkan bilangan kursus berkenaan dengan leT di institusi pengajian tinggi Negara terutama di PPPJJ Kursus- kursus berkenaan dengan ICT harus diperkenalkan di institusi pengajian tinggi negara. Ini penting untuk melahirkan graduan yang cekap dalam kemahiran ICT dan juga akademik. Oleh itu, Negara dapat 48
'",

..
+

..

(
...
menampung keperluan tenaga mahir yang mencukupi tanpa perlu bargantung kepada tenaga kerja daripada luar negara. 5. Menambahkan pe/uang kepada kakitangan teknika/ khususnya untuk menda/ami dan me/uaskan pengetahuan mereka tentang /CT

Kakitangan teknikal khususnya juruteknik dan jurutera komputer di institusi pengajian merupakan kakitangan yang banyak terlibat dalam ICT. Kakitangan ini harus diberi peluang dan keutamaan untuk mendalami dan meluaskan pengetahuan mereka dalam bidang ICT bagi memastikan mereka tidak akan ketinggalan dan mutu perkhidmatan mereka semakin baik. 5.3 Kesimpulan ICT dan pendidikan jarak jauh memang sinonim. Pelabagai langkah dan cadangan harus diambilkira untuk memantapkan lag; mutu pendidikan jarak jauh di Malaysia setandingdengan negara maju yang lain. Pelajar-pelajar jarak jauh harus menggunakanpeluang yang ada untuk mendalami bidang pendidikan serta bidang ICT. Secara kesimpulannya, cabaran ICT dalamera globalisasi harus disahut pada hari ini dan untuk masa depan kerana ICT amat penting terutamanya dalam bidang pendidikan di institusi tinggi khususnya pendidikan jarak jauh. ICT harus diterimapakai dan diaplikasi ke tahap mana ianya menyumbangkan kepada keperluan serta misi dan visi intstitusi. Selain dari itu segala usaha mernperkembangkan ICT harus terus dikekalkan serta sumber yang sedia ada diaplikasikan ke tahap maksima yang mungkin agar mendapat kelebihan dalam persaingan sarna ada dari pihak tempatan mahu pun antarabangsa.

4.9

..
...
BIBLIOGRAFI
Abdul Razak Yazrina Yahya, Mohd Shanudin Zakaria dan Mohd Zamri Murah (2000). Teknologi Maklumat. Kuala Lumpur: MacGraw-HiII. Barber, R. & Mayer, M. (1998). Computers in Your Future. Illinois: MacMillan Computer PUblishing. Cheah Kooi Guan (2004). Learning at a Distance: from Principles to Practice. Pulau Pinang, Penerbit Universiti Sains Malaysia. Hanafi Atan, Zuraidah A. Rahman dan Rozhan M. Idrus (2003). "Computer Mediated Communication: The Level of Readiness Among Distance Education Learners at Universiti Sains Malaysia". DE Network, Vol.3 No.1. Hasmawati Hassan & Fatimah Hassan (2005). "Memperkasakan Pendidikan Jarak Jauh Melalui Portal E-Pembelajaran: Tinjauan Terhadap Penerimaan Pelajar Kursus Matematik". Kertas kerja dibentangkan di 3rd International Seminar on Learningand, Motivation: Enhancing Student Engagement, City Bayview Hotel, Langkawi, 10-12 ( September. Karsono Ahmad Dasuki (1993). Konsep dan Sistem Pendldikan Jarak Jauh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka. . Rozinah Jamaludin, Yuserrie Zainuddin, Norizan Md. Nor, Zuraini Zakaria, Fatimah Hassan & Noresah Mohd. Shariff (2005). Information Technology and. Development in Malaysian Society: Issues, Problems and Challenges. Laporan IRPA 2005. USM Tengku Mohd Azzman Shariffaden (1992). Information Technology and the Malaysian Development Paradigm. Kuala Lumpur: Malaysia Institute of Microelectronic System Publication. Malaysia (2001), Rancangan Malaysia Ke Lapan, 20012005. Kuala Lumpur,

Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Yusof Hashim, & Sharifah Alwiah Alsagoff (1993). Pendidikan Jarak Jauh: Teori dan () Amalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . '-., Zuraini Zakaria (1996). "Towards The Understanding of Distance Education Students". 2nd International Open Learning Conference, Brisbane. Australia. Zuraini Z. Fatimah H., Hasmawati H. and Noresah M.S. (2003). "Motivational aspects of distance education students". CD Proceeding 2nd International Seminar on Learning and Motivation. Copthorne Orchid Hotel, Penang, 13 -15 Oktober 2003. Zuraini Zakaria, Fatimah Hassan, Hasmawati Hassan & Helen Khoo Chooi Sim (2004). "Amalan Pelajar Cemerlang Dalam Pembelajaran Secara Jarak Jauh", In Hanafi Atan & Roihan M. Idrus (Eds.) Integration of Instructional Design & Technology In Teaching & Learning. Malaysian Educational Technology Association (META) Publishers - [ISBN: 983-2620-44-9], pp. 241 - 248. 50 ,. ...
~

(
LAMPIRAN SENARAI PENERBITAN I KERTAS KERJA BERKAITAN KAJIAN '

1. Zuriani Z. Fatimah H. & Hasmawati H. (2006) "Kunci Kejayaan Pelajar ~ q 'L Cemerlang" Artikel dalam Pe/apor, Terbitan Pusat Pengajian Pendidikan Jarak U Jauh. Edaran Dalam Sahaja. PPPJJ, USM. 2. Zuraini Zakaria, Fatimah Hassan, Hasmawati Hassan & Helen Khoo Chooi Sim (2004). "Amalan Pelajar Cemerlang Dalam Pembelajaran Secara Jarak Jauh", In Hanafi Atan & Hozhan M. Idrus (Eds.) Integration of Instructional Design & Technology in Teaching & Learning. Malaysian Educational Technology Association (META) Publishers - [ISBN: 983-2620-44-9], pp. 241 - 248. 3. ZurainiZ., Fatimah H., Hasmawati H. and Noresah M.S. (2003). "Motivational aspects of distance education' students". CD Proceeding 2nd International Seminar on Learning and Motivation. Copthorne Orchid Hotel, Penang, 1315 Oktober 2003,
r...

..

()

4. Hasmawati Hassan & Fatimah Hassan (2005). "Memperkasakan Pendidikan Jarak Jauh Melalui Portal E-Pembelajaran: Tinjauan Terhadap Penerimaan Pelajar Kursus Matematik". Kertas kerJa dibentangkan di 3rd International Seminar on Learning and Motivation: Enhancing Student Engagement, City Bayview Hotel, Langkawi, 10-12 September. 5. Hasmawati Hassan dan Fatimah Hassan' (2005). "Merealisasikan Aplikasi ICT dalam Sistem Pendidikan Secara Jarak Jauh: Harapan dan Halangan". Dibentangkan' di Seminar Kebangsaan leT Pendldikan 2005 (lct@Edu 2005) Prince Hotel & Residence Kuala Lumpur. 17 - 19 November 2005.

51

Anda mungkin juga menyukai