Anda di halaman 1dari 48

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Umum

Perspektif Islam Perspektif Barat

Perspektif Umum

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Umum


Pendidikan sebagai proses transformasi budaya.
Kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Dari tak tahu kepada tahu.

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Umum


Pendidikan sebagai proses pembentukan peribadi.
Kegiatan yang sistematik dan sistemik yang menjurus kepada pembentukan keperibadian individu yang dididik melalui penerapan nilai-nilai murni.

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Umum


Pendidikan sebagai proses penyiapan warganegara.
suatu kegiatan yang terencana untuk membekalkan jati diri kepada setiap individu agar menjadi warganegara yang baik dengan melibatkan semua individu.

Perspektif Islam

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Islam


AKAL ROHANI INTELEK

JASMANI

SOSIAL

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Islam


Teras Falsafah Pendidikan Menurut Islam

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Islam


Prof. Hassan Langgulung
Pendidikan merubah dan memindahkan nilainilai kebudayaan kepada setiap individu masyarakat melalui pelbagai proses. Proses pemindahan tersebut ialah pengajaran, latihan dan indoktrinasi.

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Islam


Pemindahan nilai-nilai melalui pengajaran memindahkan pengetahuan dari individu kepada individu yang lain
Prof. Hassan Langgulung

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Islam


Membiasakan diri dengan sesuatu bagi memperoleh kemahiran
Prof. Hassan Langgulung

Latihan

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Islam


Menjadikan seseorang dapat meniru apa yang dilakukan oleh orang lain
Prof. Hassan Langgulung

Indoktrinasi

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Islam


Proses pemindahan
Pemindahan nilai-nilai melalui pengajaran Latihan Indoktrinasi Berjalan serentak dalam masyarakat primitif dan moden
Prof. Hassan Langgulung

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Islam


Dr. Yusuf Al-Qardhawi
Pendidikan sebagai pendidikan bagi keseluruhan hidup termasuklah
Akal
Rohani Tingkah Laku Jasmani Akhlak Hati

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Islam


Tujuan
Dr. Yusuf AlQardhawi

Menyediakan manusia bagi menghadapi masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan, kemanisan dan kepahitan

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Islam


Mohamad Qatb
Pendidikan adalah proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang. Tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi intelek, fizikal, rohani, dan emosi manusia ke tahap kesempurnaan.

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Islam


Mohd. Athiyah Al-Abrasyi
Pendidikan ialah pembinaan tingkah laku manusia yang berakhlak tinggi dan mulia berteraskan ajaran agama Islam.

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Islam


Amal Al-Shaibani
Pendidikan digunakan untuk melatih manusia membuat persiapan bagi kehidupan dunia dan akhirat

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Islam


Imam Al-Ghazali
Pendidikan merangkumi aspek intelek latihan jasmani serta pembinaan akhlak mulia, berani dan hormat-menghormati

Perspektif Barat

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat


John Dewey
The process of forming fundamental dispositions, intellectual and emotional forwards nature and fellow men.

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat


Proses pembentukan asas
Tingkah Laku
Intelektual Terhadap persekitaran dan sesama manusia
John Dewey

Pemikiran

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat


Prof. H. Hone
Education is the eternal process of superior adjustment of the physically developed, free conscious, human beings to God asmanifested in the intellectual, emotional and relational environment of men.

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat


Proses luaran dalam perkembangan
Fizikal
Kesedaran bebas Kejadian manusia oleh tuhan
Prof. H. Hones

Ditunjukkan dalam bentuk intelektual, emosional, dan hubungan sesama manusia

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat


Plato
Pendidikan memberikan keindahan dan kesempurnaan yang mungkin diberikan kepada jasmani dan rohani

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat


Keindahan dan Kesempurnaan

Plato

memberikan nilai-nilai yang baik, menyuburkan jati diri yang kuat, memupuk sahsiah yang tinggi dan seumpamanya

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat


Jasmani dan rohani

Plato

Aspek-aspek yang terlibat dalam memberi keindahan dan kesempurnaan.

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat


Aristotle

Ilmu yang bersifat etikal dan politikal

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat


Tujuan Pendidikan
Aristotle

Memberi peluang kepada setiap warganegara untuk mencapai kebahagian hidupnya.

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat


Froebel
Pendidikan bertujuan mencapai kehidupan yang lurus, suci, dan mulia.

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat


1. Memisahkan antara ilmu dengan agama. 2. Lebih mementingkan ilmu daripada agama. 3. Mereka hanya mementingkan Jasmani dan tidak memikirkan rohani.

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat


Pendidikan barat bebas melakukan segala hal yang disukai, tetapi tetap mengarah akan ilmu yang dipelajarinya itu.

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat


1. Bermaksud bersifat

latihan dan

sementara.
2. Mereka menganggap bahawa ilmu itu dipelajari agar seseorang dapat

mencapai cita-citanya.

KONSEP PENDIDIKAN Perspektif Barat


1. Pendidikan hanya sekadar bahan. 2. Mereka tak memikirkan kedepan tentang apa yang mereka sedang pelajari itu. 3. Mereka hanya tertuju pada satu tujuan iaitu hasil nilai pelajaran yang baik.

MATLAMAT PENDIDIKAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi indidvidu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

MATLAMAT PENDIDIKAN
Usaha ini adalah bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, beraklak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

MATLAMAT PENDIDIKAN
Tujuan Malamat Pendidikan Negara
Melahirkan insan yang harmonis dan seimbang supaya menjadi warganegara yang seimbang dan berguna

MATLAMAT PENDIDIKAN
Tujuan Malamat Pendidikan Negara
Melahirkan masyarakat Malaysia yang sempurna dan memiliki serta menghayati ciri-ciri yang berikut.

MATLAMAT PENDIDIKAN
1. 2. 3. 4. Percaya dan patuh kepada Tuhan Berilmu pengetahuan Berakhlak mulia Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. 5. Memilik sahsiah yang seimbang dan sepadu 6. Memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum.

OBJEKTIF PENDIDIKAN NEGARA


Melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajipannya sebagai warganegara Menghasilkan rakyat yang progresif, mahir, dan cekap supaya membolehkannya berupaya melaksanakan tugas secara produktif dan sempurna demi memberi sumbangan kepada negara

OBJEKTIF PENDIDIKAN NEGARA


Melahirkan rakyat yang boleh menerima dan memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut perlembagaan. Melahirkan rakyat yang setia kepada raja dan cintakan negara.

OBJEKTIF PENDIDIKAN NEGARA


Melahirkan rakyat yang memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersikap toleransi demi mewujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum Mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonom sosial dan peluang antara kaum dengan membekalkan kemudahan-kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada.

Sekian, Terima Kasih.

Anda mungkin juga menyukai