Puluhan murid sakola SDN Unsilster Desa Unsilster Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, nu dina tanggal 20 April 2010

keuna ku gempa. Masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Ku sabab sieun gempa deui. Pupuhu lembur didinya ngabewarakeun musibah Kecamatan Purbaratu Kabupaten Tasikmalaya, agung cahya netelakeun aya dua ratus opat puluh dua budak Sakola Dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban gempa. Opat puluh genep urang diantarana nyaeta murid SDN Unsilster anu sakolana deukeut jeung tempat gempa. Maranehna ayena di ajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu minggu ieu bakal nyanghareupan Ujian Nasional, ti saprak dua minggu katukang maranehna cicing jeung diajar di imah kapala sakola SDN Unsilster. Murid kelas opat SDN Unsilster anu jumlahna tilu belas orang eta ngahaja ditempatkeun didinya, sangkan bisa meunang bingbingan diajar nu enya-enya. Samemeh ujian nasional murid utamana dibekelan pangajaran tambahan pikeun pangajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, jeung Pkn. Unggal poe senen opat puluh genep murid anu diajar ditenda meunang bingbingan ti guru husus anu didatangkeun ti dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Sri Nurhayati, murid kelas opat SDN Unsilster anu diajar di SDN Cibubur, ngebrahkeun yen manehanana kurang ngeunah di sakola nu anyar. Sabab kudu ngabiasakeun deui hirup jeung murid atawa guru sarta murid SMP korban gempa anu geus dititipkeun ka sakola-sakola anu deukeut.

Tarekah merangan narkoba. ceuk Dada. M. Lamun narkoba bisa diperangan tinangtu baris medalkeun masarakat Kota Bandung nu bermartabat. tapi oge kawajiban balarea.*** (Cucu) . SH.IP. "Barudak sakola minangka generasi penerus bangsa sangkan bisa ngahulag narkoba tina kahirupan.Si negeskeun tarekah pembinaan jeung sosialisasi di lingkungan barudak sakola teh dilaksanakeun ngaliwatan pagelaran seni budaya jeung konser-konser musik. "Eusina ngeunaan bahaya narkoba jeung pencegahanana sangkan tong ngadeukeutan narkoba.Si basa ngaluncurkeun "Buku Saku" sababaraha waktu kaliwat. Fajar Kurniawan. Sekretaris KPPN Kota Bandung Drs. Ieu buku teh dipiharep mampuh ngadorong barudak nu keur nyuprih elmu di SMU. oge bisa milu aub meranganana. Ku ayana organisasi kamasarakatan nu ancrub milu merangan bahaya narkoba. salian bisa ngajauhan narkoba. mangrupa sumanget pikeun ngagempur peredaran jeung sindikatna. M. H. enggoning nyalametkeun kaom nonoman tina bahaya narkoba. sabab narkoba mangrupa musuh utama nu baris ngancurkeun kahirupan sarerea. mere piwuruk jeung ngabagi-ngabagikeun buku saku. Kitu ditandeskeun Walikota Bandung. nu geus rutin dipigawe nyaeta ku jalan datang langsung ka sakola-sakola. Dada Rosada. saperti Komite Peduli Pendidikan Nasional (KPPN) Kota Bandung nu geus ngalaksanakeun pembinaan ka murid-murid SMU mangrupa babakti masarakat dina merangan bahaya narkoba. "Buku Saku" nu diluncurkeun teh dimaksudkeun keur barudak SMU sa-Kota Bandung. Lian ti eta. Ridjadi." pokna tandes naker." teges Ketua KPPN Kota Bandung Diddy R.Walikota ngajak murid merangkeun narkoba Ihtiar merangan bahaya narkoba lain saukur kawajiban pamarentah wungkul. S.

Di antarana pilar-pilar batu nu rek sarua jeung menhir. M.Hum. Kelurahan Pasanggrahan Kacamatan Sumedang Selatan. ku kituna bisa jadi ieu pasir memang bengkel tina hiji situs nu corakna megalitik.Awaludin Nugraha. Lian ti kitu. Kitu deui sasatoan nu ngaliwat ka luhureunana.Hum. Upama aya anu ngadiukan.Batu Pasanggrahan di selareuma kapendak ku panaliti tina Compact Disc Situs anu hiji ieu mah mimiti kapaluruhna ti narasumber. Dina hal ieu perelu dilakukeun panalitian nu leuwih jero deui pikeun nangtukeun naha ieu pasir teh bener situs atawa lain. Guru Gunawan di salah sahiji sakolaan di Sumedang. boh nu aya tumalina jeung wangunan teras umpak. sanajan bentukna jiga korsi. Dina kasus kieu bisa dikaji ulang. Saenyana ari ngalianana mah geus rada lila. tina batu-batu anu kakali. dilaporkeun oge ayana batu korsi di Dusun Pasir Peti. turta salila ieu dikaramatkeun ku rayat sabudeureunana. Mumuh Muhsin. Tapi sanajan kitu. Pasirna ngajegir di Selareuma Desa Pasanggrahan Kacamatan Sumedang Selatan. bakal labuh tigogolente. Nina Herlina Lubis Ketua MSI Jabar nu anggota Timna. boh menhir anu mandiri nu ngalengkepan altar batu. M. bisa jadi ieu kawasan jadi sumber batu-batu nu nyusun wawangunan teras umpak. Data awal kapendakna ku para panaliti tina. naha di tempat ieu teh aya situs nu corakna megalitik sejen jeung batu-batu nu susunanna sarua jeung batu-batu alam nu saperti tadi. Tina potret-potret katingali yen ieu paesan ngandung rupa-rupa batu. sisi 40 sentimeter. Drs. jalma anu ngadiukanana moal bisa nangtung deui. Dra Etty S. . Upama bener kitu. hiji menhir teh batu alam nu geus diolah ku manusa keur rupa-rupa kapereluan upacara. Nurutkeun Sumber lisan disebutkeun yen Batu Korsi. tapi teu bisa didiukan ku manusa jeung diliwatan ku sasatoan. sisi jalan raya beulah katuhu kira 300 meter sabada SPBU Samoja. batu-batu alamna teh ukuran panjang kurang leuwih 2 meter. Compact Disc nu eusina tetela potret-potret hiji pasir jeung batu-batu alamna nu keur dieksploitasi ku hiji pausahaan. Dyanti.S ka MANGLE.M. Kitu nurutkeun Tim Penulis nu dipupuhuan ku Prof. Dr.Hum jeung Miftahul Falah S. Drs. Atawa upama kapanggih paparabotan tina batu.

n%  .

f9f¾f°––ff° ¾ f ¯ff½ ° f½f°f°f.

- ff fff½ ° f°f½ff½f°f°f . ¯ f f° .¯. ¯ ¾ f °-–ff .¯½fn¾n ¾f°© ¯f¯¯f½f°f°ff¾¯ °ff° ¾ff¾f© ¾fff° ¯ f°– ° °@¯9 °¾° ½½f°9€ -°f °f ¾ f.¾° .€fff f. ¯© °–.f f°f°––f@¯°f ¾ .

¯½fn¾n° ¾°f f½ ½ ©½f¾ © °– f fff¯°f°  ¾½f¾©½f¾fff° 9f¾°f°–f© –  f ¯f ¾f9f¾f°––ff°fnf¯ff°¯ f°– ff° ¾¾©ff°ff ff f¯ ¾f f f9 Df¯©f f °f°ff°–ff°f°f¯f– ¾f ff °f f ff°ff f fff¯°f f°½f°©f°–f°– ¯  ¾¾¾ °¯  @°f½ ½ f°–f ° ½f ¾f°°–f° °–½f ½f f f°ff°f½f ½f f° ¾ff© °–¯ ° @f½¾f°f©f° ©¯ ° fff¯°– ¾ f¯f°¾f ½f ½ff½ f°½fnff °ff ¯f°f© °–f°–°f° f¾¯½f ¯ °f°¯f° °°–f °– ½f°ff f °ff¾¾ ¾f f©f°– °ff ¯½f ff¾¾°nf°f¯ –f ¾ © °© °– f f°¾¾°f°°f¾ff© °– f fff¯°¾f½ f f¾ff  ff¯f °ff¾f  °f°f D½f¯f °  ¾f©f ff¾f°©f ¾¯ f f°°¾°ff°–°f° f¾¯½f ff½f¯ff½f°––½f½ff f°°f f °f ¾f©f ½f¾ ¯ ¯f°– °– °f©¾¾°nf°f¯ –f °ff ½  f ° ½f°ff°° © ½ °°f°– °°ff ½f¾ ° ¾¾ffff° f° f½ °– ff°f f¾ ¾°9f¾9  ff°9f¾f°––ff° fnf¯ff°¯ f°– ff° - °¯ ¾f° ¾ ° ° f¾ ¾f°f©f° °°f©–f¾ f½ ¾f f°¯f°¾f© °– ff°¾f¾ff° D½f¯f fff°°–f f° ©f¯ff°°–f f°f°f¯f ¾f°f°–°–  ¾f¾ff°° °–fff °f°f fff –– ° .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful