P. 1
CERITA WAYANG BAHASA

CERITA WAYANG BAHASA

|Views: 3,246|Likes:
Dipublikasikan oleh M1ft_84

More info:

Published by: M1ft_84 on Oct 01, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2014

pdf

text

original

CERITA WAYANG BAHASA JAWA

Endang Pregiwa iku anake Arjuna lan Endang Manuhara. Dheweke duwe sedulur tunggal bapa biyung sing jenenge Endang Pregiwati. Ing lakon Pregiwa-Pregiwati, kekarone bebarengan lunga nggoleki bapakne menyang Amarta, kairingan Cantrik Janaloka minangka pangiringe. Ing tengahing laku ngupadi bapakne iku, katelune sapatemon kalawan Kurawa sing nembe ngupadi patah kembar kanggo minangkani wewaton nglamar Dewi Siti Sendari. Ancase Kurawa, Dewi Siti Sendari bakal didhaupake kalawan pangeran pati Astina sing jenenge Leksmanamandrakumara. Nalika Janaloka kacipuhan ngadhepi Kurawa ing sawijining andon yuda sing ora imbang, Endang Pregiwa banjur ngejak mlayu Endang Pregiwati, nyingkir saka papan andon yuda. Endang Pregiwa lan adhine wusana sapatemon kalawan Abimanyu. Sabanjure Abimanyu ngadhepi Kurawa sawise Janaloka nemahi pati. Lan nalika iku Gathotkaca mbiyantu Abimanyu saengga kekarone kasil ngasorake para Kurawa. Gathotkaca sing weruh Pregiwa lan Pregiwati banjur tuwuh rasa tresna ing atine. Endang Pregiwa nglanggati krenteging rasa tresa ing atine Gathotkaca lan wusana kekarone didhaupake. Gathotkaca lan Endang Pregiwa nurunake anak siji sing jenenge Arya Sasikirana utawa Sasikirna. Dene Endang Pregiwati sabanjure dilamar dening Pancawala sawise kedadeyan rajapati. Gathotkaca ditutuh mateni Pancawala nggunakake keris sing disilih saka Arjuna, saengga antuk paukuman kanthi cara dirante. Nanging Gathotkaca kasil ndhudhah sejatining kedadeyan rajapati iku. Gathotkaca kasil nemokake bukti yen sing mateni Pancawala ora liya Leksmanamandrakumara, anake Duryudana utawa Suyudana, sing pancen pengin sesandhingan kalawan Endang Pregiwati. Wusana, Gathotkaca diluwari saka paukuman lan Pancawala diwaluyakake maneh dening Sri Kresna amarga pancen durung tekan pepesthene nemahi pati. Dhaupe Endang Pregiwati lan Pancawala, anake Prabu Yudhistira, lumaku kanthi regeng lan agung kadidene dhaupe anak raja. Pancawala ing crita pedhalangan Jawa mujudake anake Prabu Yudhistira utawa Puntadewa, raja ing Indraprasta/Amarta/Amerta, lan Dewi Drupadi, anake Prabu Drupada raja ing Pancala. Miturut crita Hindhu, Dewi Drupadi duwe sisihan akeh utawa nglakoni poliandri, yaiku dadi sisihane Pandhawa sing nurunake anak dhewe-dhewe. Ing Mahabarata, Pancawala uga sinebut Pancakumara utawa Pandhawasuta, tegese anake para Pandhawa. Lan saka dhaupe Dewi Drupadi kalawan para Pandhawa banjur nurunake Pratiwindya (anake Yudhistira), Srutasoma (anake Bima), Srutakirti (anake Arjuna), Srutanika (anake Nakula) lan Srutakarman (anake Sadewa). Pancawala banjur dhaup karo Dewi Pregiwati. Ing perang Baratayuda, Pancawala mehak Pandhawa. Pancawala urun kridha mbela Pandhawa nalika pasanggrahane Pandhawa dirabasa Kurawa, yaiku ing Baratayuda babak katelu utawa Ranjapan. Pancawala bebarengan para senapati Pandhawa ngadhepi panempuhe Kurawa. Nalika Aswatama nylundup mlebu wewengkon Karaton Astina sedya mateni Parikesit, Pancawala mati dening Aswatama. Pancawala raket pasedulurane karo Anantasena, anake Bima lan Dewi Urangayu, anake Hyang Mintuna. ::Ichwan Prasetyo:: Dewi Surtikanti milih mbela pati sisihane Dewi Surtikanti iku anake Prabu Salya lan Dewi Setyawati utawa Dewi Pujawati. Dene Dewi Setyawati dhewe ora liya anake begawan raseksa sing jenenge Bagaspati ing padhepokan utawa pertapan Hargabelah. Prabu Salya lan Dewi Setyawati nurunake anak cacah lima, yaiku Dewi Erawati

Sawise kasil ngalahake Prabu Karnamandra lan ngejeki krajan Awangga. krajan sing tansah ngreridhu lan ngganggu gawe katentremane Mandraka. Ing taman Mandraka. ::Ichwan Prasetyo:: Wahmuka lan Arimuka sedulur kakang kawah adhi ari-ari Ditya Wahmuka ora bisa dipisahake kalawan Ditya Arimuka. Dewi Ambika lan Dewi Ambiki. Bisma banjur adhep-adhepan kalawan Wahmuka lan Arimuka. Ananging saka raja-raja lan satriya sing melu patembayan ora ana sing bisa ngalahake kasektene Wahmuka lan Arimuka. ya Dewi Amba. Adimanggala antuk paukuman pati saka Karna. yaiku ari-ari. Arya Burisrawa lan Rukmarata. Suryaputra banjur dipasrahake marang Prabu Salya. Arjuna sing ditetepake lan dipilih dadi juru paes tumrap Dewi Surtikanti. Ing lakon Alap-alapan Surtikanti dicritakake karaton Mandraka kalebon sawijining durjana sing tansah ngadani patemon kalawan Dewi Surtikanti. Dewi Surtikanti njaluk supaya dipaesi dening sawijining jaka sing bagus. Arjuna kasil mangerteni jati dhirine duratmaka sing ora liya Suryaputra. Ing perang Baratayuda. belapati tumrap sisihane. Saksapaa sing bisa ngalahake raseksa kembar iki bakal bisa mboyong putri kembar telu. Citragada lan Wicitrawirya. Dewi Amba. Dewi Surtikanti mati lampus. Kekarone metu ing lakon Alap-alapan Triputri. Kekarone awujud raseksa kembar sing riwayat asal-usule siji. Suryaputra sabanjure dijodhokake kalawan Dewi Surtikanti. Dewabrata kasil ngalahake Ditya Wahmuka lan Arimuka. Kanthi pusaka lembing Kyai Salukat.(prameswarine Prabu Baladewa). Katelune banjur perang tandhing rame banget. Ditya Wahmuka lan Ditya Arimuka dadi pasanggiri nagara Pandansurat. Suryapurna utawa Karna banjur sinengkakake ngaluhur. raja ing . Dewi Surtikanti. Nalika iku Dewabrata utawa Resi Bisma diutus bapake. Dewi Ambika lan Dewi Ambiki. yaiku kedadeyan nalika ana putri telu kembar arep ningkahan bareng. Adipati Karna. Patine Surtikanti amarga klerune Adimanggala nalika matur marang Sutikanti sing kudune wose ngandharake yen Adipati Karna njaluk sedhah utawa suruh. Dewi Banowati (prameswarine Prabu Duryudana). Telu putri kasebut yaiku Dewi Amba. Dewi Ambika lan Dewi Ambiki iku anake Prabu Darmahambara. Amarga kedadeyan kasebut. Kasile Karna ngalahake krajan Awangga uga saka pambiyantune Arjuna. dadi raja ing Awangga jejuluk Adipati Karna. Surtikanti mati sadurunge Karna gugur ing pabaratan. Patembayan kasebut kasil narik kawigatene para raja lan satriya sing rata-rata pancen padha kapencut marang kasulistyane putri telu kembar kasebut. nanging nalika diungelake dening Adimanggala wose dadi Adipati Karna seda utawa mati. Adipati Karna dhewe sing mateni Adimanggala. Amarga klerune Adimanggala iku Surtikanti dadi sedhih banget lan banjur mutusake bakal bela pati marang sisihane kanthi cara mati lampus. Prabu Santanu raja Astina kanggo melu ing patembayan kanggo adhine. Nalika upacara pikramane Suryaputra lan Dewi Surtikanti arep digelar. Nanging Suryaputra kasil dikalahake dening Arjuna lan uga kasil dirangket. nalika nglawan Arjuna. Karna lan Dewi Surtikanti nurunake anak loro. dene Ditya Arimuka uga bali marang wujud asale. Arjuna bisa sapatemon kalawan durjana sing mlebu ing karaton Mandraka. Wahmuka banjur bali marang wujud asale yaiku kawah. adu kasekten. Maling agung kasebut raine mirip Pamade utawa Arjuna saengga Arjuna saguh ngrangket durjana kasebut. Wusana Arjuna lan Suryaputra banjur andon yuda. yaiku Warsasena lan Warsakusuma.

Dadi Brajadenta iku ora liya adhine Prabu Arimba lan Dewi Arimbi saka Pringgadani. Dewi Arimbi dhewe yaiku anake Prabu Arimbaka. Nalika Bisma kasil mupu patembayan lan mboyong Dewi Amba. . Dewi Ambika lan Dewi Ambiki. ::Ichwan Prasetyo:: Brajadenta nyawiji kalawan ragane Gathotkaca Brajadenta iku anake nomer telu Prabu Arimbaka. yaiku Brajamusti. Nanging Bisma ora gelem nampa baline Amba minangka putri Boyongan. dheweke nglintir kalungguhan nata ing Pringgadani. Bima utawa Werkudara. Sepatane Amba kawujud ing perang Bharatayuda babak kapindho utawa Tawur. prajurit wanita saka Pandhawa. Brajalamatan lan Brajawikalpa. Dene Amba dhewe tetep ndhesek Bisma supaya gelem ngejak tekan Astina. Gumantine raja ing Pringgadani iku ditemtokake tumrap pangeran pati miturut sarasilah kulawarga sing tuwa dhewe. Pungkasan uripe. Arimbi mati ing satengahing perang Baratayuda amarga mbelani anake. ora mung dadi wakile mbakyune. Lan tanpa sengaja. amarga mbakyune sing nglenggahi jejering ratu iku kerep dedunung ing Jodhipati ngampingi sisihane. Gathotkaca sing gugur minangka senapati Pandhawa dening Adipati Karna. Brajadenta banjur madeg kraman kathi pawadan yen kalungguhan raja iku ora apik yen dipasrahake marang wanita. Amarga kuwajibane dadi prameswarine Bima. Miturut Citramuka. Suwening suwe ing telenging atine Brajadenta tuwuh pikiran kanggo ngrebut dhampar keprabon Pringgadani saengga dheweke bisa nguwasani Pringgadani. Bisma gugur ing tangane Srikandhi. Kasekten iki kababar sepisanan nalika Arimbi sapatemon kalawan Bima. panemune iku kabukten nalika Arimbi sing jumeneng ratu ing Pringgadani kerep ninggalake kuwajibane amarga kudu ngampingi Bima. sisihane. Sadurunge mati Amba nyepatani Bisma yen dheweke bakal males patine lumantar sawijining prajurit wanita titisane. ing tengah dalan Dewi Amba njaluk marang Bisma supaya diluwari amarga wus dipacangake lan Prabu Citramuka saka nagara Srawantipura. Madeg kramane Brajadenta antuk panyengkuyung saka adhi-adhine. Brajadenta kerep makili Dewi Arimbi mimpin krajan Pringgadani. panah sing pinenthang ing gandhewane Bisma kanggo ngagar-agari Amba ucul saka jepitan drijine Bisma. raja nagara Srawantipura. Wandane Dewi Arimbi iku Cicir. sisihane Arjuna. Dewi Amba wus dipacangake lan Prabu Citramuka. raja nagara Srawantipura iku wus ora gelem maneh nganggep Amba minangka pacanange. Panah iku ngenani dhadhane Amba. raja nagara Pringgadani. Nalika iku Srikandhi kasusupan sukmane Dewi Amba.Giyantipura. Bisma banjur nesu lan ngancam Amba nganggo sanjatane. Saksurute Prabu Arimba. Amba banjur nyusul Bisma maneh lan njaluk supaya entuk melu tekan Astina. Lan miturut Brajadenta. Amba wus dadi hake Bisma sing menang ing patembayan kanthi ngalahake pasanggirine Wahmuka lan Arimuka. D ewi Arimbi duwe kasekten bisa njilma saka wujud asline raseksa dadi putri sing sulistya ing warna. Ananging ana uga adhine liyane sing ora sarujuk marang sikep lan tumindake Brajadenta iku. sing dedunung ing Jodhipati. Nanging nalika Dewi Amba kasil sapatemon kalawan Citramuka. Tembung Brajadenta ateges sanjata saka gadhing. mula Dewi Arimbi kerep ngampingi Bima ing Jodhipati lan masrahake panguwasane krajan Pringgadani marang Brajadenta.

raja ditya sing sekti mandraguna saka nagara Imaimantaka.Adhi-adhine sing ora sarujuk nalika Brajadenta nglairake sikepe arep madeg kraman marang Arimbi yaiku Prabakeswa lan Kala Bendana. kawegigane lan kasektene. Dewi Arimbi. Lan pungkasan uripe. Wisanggeni kasil mbiyantu bapake lan nagara Amarta bisa nemokake maneh pusaka-pusaka piyandel sing ilang. raine bagus nanging sakmadya banget anggone nyenyandhang. gugur ing palagan Baratayuda babak kaping papat. Wisanggeni duwe sisihan sing jenenge Dewi Mustikawati. anake Dewi Arimbi lan Bima. Dening para dhalang Wisanggeni arang banget diwetokake ing pakeliran. sabanjure malih lan ngrembaka dadi satriya sing pinunjul. Sarotama. ing laku nggoleki bapake. kalebu Prabu Kresna. ::Ichwan Prasetyo:: Wisanggeni lair wujud geni lan menjila dadi satriya pinunjul Wisanggeni iku anake Arjuna lan Dewi Dresanala. payung Tunggulnaga lan Pasopati. Marang sapa wae Wisanggeni tansah mungkak krama utawa caturan tanpa nggunakake basa krama sing alus. raja Astina. lan kabeh kulawargane. yaiku Suluhan utawa Gathotkaca Gugur. Dewi Dresanala iku anake Bathara Brahma. ora ana sing wani tumindak sakepenake dhewe marang Wisanggeni. Arepa Brajadenya wus nyawiji kalawan ragane Gathotkaca. raja ing Krajan Sonyapura. Arjuna duwe sisihan Dewi Dresnala nalika Arjuna dadi raja ing Kaindran. Wisanggeni kudu ngadhepi Prabu Sitija utawa Prabu Bomanarakasura kanggo mupu Dewi Mustikawati ing sawijining patembayan. arwahe Brajadenta bakal mbiyantu apa gawene Gathotkaca. Ing lakon Gathotkaca Kembar. Dewi Mustikawati saguh dadi sisihane. Dewi Mustikawati iku anake Prabu Mustikadarwa. Wusana Wisanggeni sing kasil nggawa gambaring jagad lan banjur dipasrahake marang Dewi Mustikawati. Wusana pangramane Brajadenya kasil ditindhes dening Gathotkaca. Ing lakon Wisanggeni Krama. Arwahe Brajadenta banjur nyawiji ing ragane Gathotkaca kanthi cara mrasuk ing untune Gathotkaca. Lan saben dibutuhake. Wisanggeni lair saka guwa garbane Dewi Dresanala wujud geni. Wiwit iku Gathotkaca duwe kasekten saksapaa sing kena cokot untune mesthi mati. Kepara yen guneman kalawan Sanghyang Wenang wae Wisanggeni uga tansah mungkak krama. Wandane Wisanggeni iku . Dewi Dresanala. Kasile Wisanggeni amarga dibiyantu dening Sanghyang Wenang sing nyumadhiyakake gambaring jagad kaya panjaluke Dewi Mustikawati. Wusana Brajadenta mati dening Gathotkaca. Kabeh kulawarga Pandhawa. Arjuna bisa jumeneng dadi raja ing Kaindran amarga antuk kanugrahan saka dewa sawise kasil ngalahake Prabu Niwatakawaca. prameswarine Prabu Suyudana. Wisanggeni uga kondhang minangka wayang sing mbranyak. Wisanggeni dadi satriya sing pinunjul kapinterane. ananging dheweke bisa urip maneh yen dibutuhake dening Gathotkaca. Ing lakon Wisanggeni Takon Bapa. Salawase uripe Wisanggeni dedunung ing kayangan Daksinageni bebarengan ibune. jejuluk Prabu Kiritin. Anantakusuma. masrahake dhewe panguwasane marang Gathotkaca. Dene pusaka-pusaka piyandele Krajan Amarta sing ilang lan kasil dibalekake maneh dening Wisanggeni yaiku Kalimasada. Brajadenta kasil sesambungan asmara kalawan Dewi Banowati. Hrudadali. Yen Wisanggeni utawa Prabu Sitija bisa minangkani penjaluke iku. Dewi Mustikawati njaluk wewaton gambaring jagad marang Wisanggeni lan Prabu Sitija. Nalika iku Brajadenta nyaru wujud kadidene Gathotkaca. Sabanjure Gathotkaca sinengkakake ngaluhur jumeneng nata ing Pringgadadi sawise ibune.

. Wusana Niwatakawaca banjur ngrabasa ing suralaya. para dewa kabeh kasoran. Kasektene ora ana sing bisa nandhingi. Niwatakawaca sing jeneng enome Nirbita iku banjur tumuju suralaya kanggo nglamar Dewi Supraba. Arjuna sing dibiyantu Dewi Supraba kasil mateni Niwatakawaca. Dene kawitane Arjuna rabi kalawan Dewi Dresanala sing sabanjure nurunake Wisanggeni yaiku nalika Prabu Niwatakawaca pengin ngrabi Dewi Supraba. Nalika iku Arjuna nembe mertapa ing pertapan Indrakila lan jejuluk Begawan Ciptaning Mintaraga utawa Cipta Ening Mintaraga. Ananging para dewa ora ana sing nglilani yen Dewi Supraba rabi kalawan Niwatakawaca. Sanghyang Girinata banjur mrentahaka Arjuna supaya ngadhepi Niwatakawaca.Rungsit.

9 57..:..535.3..302.35.3/7..3...83.7:3.-0:.949.3..7 7.3/.23.5.3-.-. 9:..438.3..-./-..3503.-8..7..0.8.80:7508./.0/033.3..-:$9.5.37.3:.338.39.. 8.3!7.5./7.3:750 ::735./:0. .53:3: 8..3!73./308347.8:7..-:42.303/0/:3:33..949. 2-..3. 7:/...7.449:39:3020892.. 8.39.38.3.938./.7.8094 8.2.08.3203.83.:340-...7.303 $.2.5.08050.43.:00:89.3/7..838092.2.7.3-..32./07.3.5.3.3./039.2.2.3:7.:0..3.3.3037.3/. 7.3.303:..8/-.98.32.3.03 -0-. $.3.383 3:2. 038..303.3 0:89.9 .34.30.949.208.. .. 5.-:$::/.3.. 47.:!7.0 /002.0.. 5:8. .035.2. 3.3 0305:8.7.08.9 ...9:. 0335...949.2.845././039..9.303: .30 .309.2-:3.0.342:5:0:89.07.309/094.3:7/5. $.3$.2.0/005. 2. 7..7052.7../039.43/..902-.8.7... :8..3.!7.7.0503.73././..3024..::/03 8.9.:83.:$::.38.30 :8..2.949.03.. .!7.:.:83..3 .-03/-:9:..3.3.3-:30 0708..:8 05.5.9 705. ./.82.39:23/.. ..3!.3/083.3$43..5.-.73.73..2.30708.307083..949.30-.80903 8....:7..-:7083.0!7.7:::/ .8.. 7.-0:.38. :8.3..32.8/93/08 /033.9:7. .7::3./8.80-:30 072- 2..79.: /.303/..7.7.38..3/.2.27./2.030.303.303.3:702.30 :89. 7./.949...!.8.::7:203033..7.. 5:8.:9....8.2..02.30 .-::89.-8.43.33/000-8.30.:0: 0:89.3..0. 3.38.7::/03./7.3!7.2-.3./:088.. .949.383030300:89.:/./03./8..8303.. 7.809030 8.0072-.7./05!7..03/..:8:2.3 3702-....3.8353:3:...07.3.949.8. -.893. 0708.8.39.3.3.38.::7 .7.303:/:3..3 0:: !7.//030.335.9 0:89.303:.30/033 8. .8.303..37.300708.8353:3: 8.-:$9.0-:!7.2-.../039.323.3003/-:9:.5.0 ..08../.7./.303:9..3:70. 7:3...2.808.0!7..8:3:39:30.305:8.7.. 3. 7.7.3.53907.7...-:.3.9.80 .7./ .949.7-.7./03.33.38.7.303%../9..5.730!7.02-.7.02..7./039..03:302..:9..8808.3../8..3:3.3.9.3../039.37.9 .303:.703.3.:3%:3:3.9/033.83.97.-..39: -.3:73.30383..-:$9.:20303/.82-./8.:...79./. 7.3.87.-.303.303.-8.-.83.3.2:3..5.30 .:3.87.949.3.308.78..2.3..8..02...949..8..0..7.303 /:088..307.3430303.07.43 8..38.3.93.-.7.3 8./0.3 72-.749. .39:/033$.5:7.7...3.97.5. ./88.0-.8303..35:3.303.3/007.97.37.07:3.303.943.39:..3832-7.-:793 7:3.2:3....3./.303./.9.0 8.7.2.7.949. 3.:75 2.3/7.39.3039.30 .3.39:.83.2-.3:9..83.3...9 3...

359.9.3339. .830303 034207-9.-...59.-...-0$:57.373.335. ...9. :8.303 ..5.3/3 5....3.30708......7:3..83/-.847.33/7...8.. :9.-:.47.83-8. 7:3...838.3.-.80903047.           .3:737..7..-.-.30::0.3.../0.7..833.9......3 $..3. .: 7:3.!7.3:703:7:3..9.5./0....70$:57..9...39:0$:57.9.3030$:57.38:7.302-02079.503337.343..:-..3:79:2::8:7.08.9...2.-.3:727039..3..307:3.7.3.-.-.3339.35079..-.-0.3.82.3.-.7.#:389 030..7./05.7.8:5..9. 3.903 ..:3..

   .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->