CERITA WAYANG BAHASA JAWA

Endang Pregiwa iku anake Arjuna lan Endang Manuhara. Dheweke duwe sedulur tunggal bapa biyung sing jenenge Endang Pregiwati. Ing lakon Pregiwa-Pregiwati, kekarone bebarengan lunga nggoleki bapakne menyang Amarta, kairingan Cantrik Janaloka minangka pangiringe. Ing tengahing laku ngupadi bapakne iku, katelune sapatemon kalawan Kurawa sing nembe ngupadi patah kembar kanggo minangkani wewaton nglamar Dewi Siti Sendari. Ancase Kurawa, Dewi Siti Sendari bakal didhaupake kalawan pangeran pati Astina sing jenenge Leksmanamandrakumara. Nalika Janaloka kacipuhan ngadhepi Kurawa ing sawijining andon yuda sing ora imbang, Endang Pregiwa banjur ngejak mlayu Endang Pregiwati, nyingkir saka papan andon yuda. Endang Pregiwa lan adhine wusana sapatemon kalawan Abimanyu. Sabanjure Abimanyu ngadhepi Kurawa sawise Janaloka nemahi pati. Lan nalika iku Gathotkaca mbiyantu Abimanyu saengga kekarone kasil ngasorake para Kurawa. Gathotkaca sing weruh Pregiwa lan Pregiwati banjur tuwuh rasa tresna ing atine. Endang Pregiwa nglanggati krenteging rasa tresa ing atine Gathotkaca lan wusana kekarone didhaupake. Gathotkaca lan Endang Pregiwa nurunake anak siji sing jenenge Arya Sasikirana utawa Sasikirna. Dene Endang Pregiwati sabanjure dilamar dening Pancawala sawise kedadeyan rajapati. Gathotkaca ditutuh mateni Pancawala nggunakake keris sing disilih saka Arjuna, saengga antuk paukuman kanthi cara dirante. Nanging Gathotkaca kasil ndhudhah sejatining kedadeyan rajapati iku. Gathotkaca kasil nemokake bukti yen sing mateni Pancawala ora liya Leksmanamandrakumara, anake Duryudana utawa Suyudana, sing pancen pengin sesandhingan kalawan Endang Pregiwati. Wusana, Gathotkaca diluwari saka paukuman lan Pancawala diwaluyakake maneh dening Sri Kresna amarga pancen durung tekan pepesthene nemahi pati. Dhaupe Endang Pregiwati lan Pancawala, anake Prabu Yudhistira, lumaku kanthi regeng lan agung kadidene dhaupe anak raja. Pancawala ing crita pedhalangan Jawa mujudake anake Prabu Yudhistira utawa Puntadewa, raja ing Indraprasta/Amarta/Amerta, lan Dewi Drupadi, anake Prabu Drupada raja ing Pancala. Miturut crita Hindhu, Dewi Drupadi duwe sisihan akeh utawa nglakoni poliandri, yaiku dadi sisihane Pandhawa sing nurunake anak dhewe-dhewe. Ing Mahabarata, Pancawala uga sinebut Pancakumara utawa Pandhawasuta, tegese anake para Pandhawa. Lan saka dhaupe Dewi Drupadi kalawan para Pandhawa banjur nurunake Pratiwindya (anake Yudhistira), Srutasoma (anake Bima), Srutakirti (anake Arjuna), Srutanika (anake Nakula) lan Srutakarman (anake Sadewa). Pancawala banjur dhaup karo Dewi Pregiwati. Ing perang Baratayuda, Pancawala mehak Pandhawa. Pancawala urun kridha mbela Pandhawa nalika pasanggrahane Pandhawa dirabasa Kurawa, yaiku ing Baratayuda babak katelu utawa Ranjapan. Pancawala bebarengan para senapati Pandhawa ngadhepi panempuhe Kurawa. Nalika Aswatama nylundup mlebu wewengkon Karaton Astina sedya mateni Parikesit, Pancawala mati dening Aswatama. Pancawala raket pasedulurane karo Anantasena, anake Bima lan Dewi Urangayu, anake Hyang Mintuna. ::Ichwan Prasetyo:: Dewi Surtikanti milih mbela pati sisihane Dewi Surtikanti iku anake Prabu Salya lan Dewi Setyawati utawa Dewi Pujawati. Dene Dewi Setyawati dhewe ora liya anake begawan raseksa sing jenenge Bagaspati ing padhepokan utawa pertapan Hargabelah. Prabu Salya lan Dewi Setyawati nurunake anak cacah lima, yaiku Dewi Erawati

Amarga kedadeyan kasebut. Dewi Ambika lan Dewi Ambiki. Suryaputra sabanjure dijodhokake kalawan Dewi Surtikanti. Citragada lan Wicitrawirya. Arjuna kasil mangerteni jati dhirine duratmaka sing ora liya Suryaputra. Ditya Wahmuka lan Ditya Arimuka dadi pasanggiri nagara Pandansurat. Amarga klerune Adimanggala iku Surtikanti dadi sedhih banget lan banjur mutusake bakal bela pati marang sisihane kanthi cara mati lampus. Kekarone awujud raseksa kembar sing riwayat asal-usule siji. Arya Burisrawa lan Rukmarata. krajan sing tansah ngreridhu lan ngganggu gawe katentremane Mandraka. Bisma banjur adhep-adhepan kalawan Wahmuka lan Arimuka. Kasile Karna ngalahake krajan Awangga uga saka pambiyantune Arjuna. Karna lan Dewi Surtikanti nurunake anak loro. Dewi Surtikanti. Katelune banjur perang tandhing rame banget. Nalika iku Dewabrata utawa Resi Bisma diutus bapake. Telu putri kasebut yaiku Dewi Amba. Ing lakon Alap-alapan Surtikanti dicritakake karaton Mandraka kalebon sawijining durjana sing tansah ngadani patemon kalawan Dewi Surtikanti. Ananging saka raja-raja lan satriya sing melu patembayan ora ana sing bisa ngalahake kasektene Wahmuka lan Arimuka. Ing perang Baratayuda. Adipati Karna. Kekarone metu ing lakon Alap-alapan Triputri. dadi raja ing Awangga jejuluk Adipati Karna. Dewi Surtikanti njaluk supaya dipaesi dening sawijining jaka sing bagus. Dewi Amba. Suryaputra banjur dipasrahake marang Prabu Salya. Dewi Ambika lan Dewi Ambiki. Sawise kasil ngalahake Prabu Karnamandra lan ngejeki krajan Awangga. yaiku Warsasena lan Warsakusuma. Dewi Surtikanti mati lampus. ya Dewi Amba. yaiku ari-ari. Maling agung kasebut raine mirip Pamade utawa Arjuna saengga Arjuna saguh ngrangket durjana kasebut. belapati tumrap sisihane. raja ing . Dewi Ambika lan Dewi Ambiki iku anake Prabu Darmahambara. Kanthi pusaka lembing Kyai Salukat. nalika nglawan Arjuna. Arjuna sing ditetepake lan dipilih dadi juru paes tumrap Dewi Surtikanti. Adimanggala antuk paukuman pati saka Karna. Patembayan kasebut kasil narik kawigatene para raja lan satriya sing rata-rata pancen padha kapencut marang kasulistyane putri telu kembar kasebut. Saksapaa sing bisa ngalahake raseksa kembar iki bakal bisa mboyong putri kembar telu. dene Ditya Arimuka uga bali marang wujud asale. Surtikanti mati sadurunge Karna gugur ing pabaratan. Wusana Arjuna lan Suryaputra banjur andon yuda. adu kasekten. Suryapurna utawa Karna banjur sinengkakake ngaluhur. Nalika upacara pikramane Suryaputra lan Dewi Surtikanti arep digelar. ::Ichwan Prasetyo:: Wahmuka lan Arimuka sedulur kakang kawah adhi ari-ari Ditya Wahmuka ora bisa dipisahake kalawan Ditya Arimuka. Dewabrata kasil ngalahake Ditya Wahmuka lan Arimuka. Ing taman Mandraka. Nanging Suryaputra kasil dikalahake dening Arjuna lan uga kasil dirangket.(prameswarine Prabu Baladewa). Arjuna bisa sapatemon kalawan durjana sing mlebu ing karaton Mandraka. Wahmuka banjur bali marang wujud asale yaiku kawah. nanging nalika diungelake dening Adimanggala wose dadi Adipati Karna seda utawa mati. yaiku kedadeyan nalika ana putri telu kembar arep ningkahan bareng. Dewi Banowati (prameswarine Prabu Duryudana). Prabu Santanu raja Astina kanggo melu ing patembayan kanggo adhine. Patine Surtikanti amarga klerune Adimanggala nalika matur marang Sutikanti sing kudune wose ngandharake yen Adipati Karna njaluk sedhah utawa suruh. Adipati Karna dhewe sing mateni Adimanggala.

Amba banjur nyusul Bisma maneh lan njaluk supaya entuk melu tekan Astina. Bisma gugur ing tangane Srikandhi. Bima utawa Werkudara. Ananging ana uga adhine liyane sing ora sarujuk marang sikep lan tumindake Brajadenta iku. panemune iku kabukten nalika Arimbi sing jumeneng ratu ing Pringgadani kerep ninggalake kuwajibane amarga kudu ngampingi Bima. Dewi Arimbi dhewe yaiku anake Prabu Arimbaka. Sadurunge mati Amba nyepatani Bisma yen dheweke bakal males patine lumantar sawijining prajurit wanita titisane.Giyantipura. D ewi Arimbi duwe kasekten bisa njilma saka wujud asline raseksa dadi putri sing sulistya ing warna. Suwening suwe ing telenging atine Brajadenta tuwuh pikiran kanggo ngrebut dhampar keprabon Pringgadani saengga dheweke bisa nguwasani Pringgadani. Nanging Bisma ora gelem nampa baline Amba minangka putri Boyongan. Madeg kramane Brajadenta antuk panyengkuyung saka adhi-adhine. Dewi Ambika lan Dewi Ambiki. Miturut Citramuka. Arimbi mati ing satengahing perang Baratayuda amarga mbelani anake. mula Dewi Arimbi kerep ngampingi Bima ing Jodhipati lan masrahake panguwasane krajan Pringgadani marang Brajadenta. amarga mbakyune sing nglenggahi jejering ratu iku kerep dedunung ing Jodhipati ngampingi sisihane. Brajadenta kerep makili Dewi Arimbi mimpin krajan Pringgadani. sisihane. raja nagara Srawantipura iku wus ora gelem maneh nganggep Amba minangka pacanange. ora mung dadi wakile mbakyune. Amba wus dadi hake Bisma sing menang ing patembayan kanthi ngalahake pasanggirine Wahmuka lan Arimuka. Brajadenta banjur madeg kraman kathi pawadan yen kalungguhan raja iku ora apik yen dipasrahake marang wanita. Nanging nalika Dewi Amba kasil sapatemon kalawan Citramuka. Tembung Brajadenta ateges sanjata saka gadhing. Sepatane Amba kawujud ing perang Bharatayuda babak kapindho utawa Tawur. ::Ichwan Prasetyo:: Brajadenta nyawiji kalawan ragane Gathotkaca Brajadenta iku anake nomer telu Prabu Arimbaka. Lan miturut Brajadenta. Gumantine raja ing Pringgadani iku ditemtokake tumrap pangeran pati miturut sarasilah kulawarga sing tuwa dhewe. prajurit wanita saka Pandhawa. dheweke nglintir kalungguhan nata ing Pringgadani. raja nagara Pringgadani. panah sing pinenthang ing gandhewane Bisma kanggo ngagar-agari Amba ucul saka jepitan drijine Bisma. Panah iku ngenani dhadhane Amba. Nalika Bisma kasil mupu patembayan lan mboyong Dewi Amba. Nalika iku Srikandhi kasusupan sukmane Dewi Amba. Bisma banjur nesu lan ngancam Amba nganggo sanjatane. Saksurute Prabu Arimba. Lan tanpa sengaja. Amarga kuwajibane dadi prameswarine Bima. Dewi Amba wus dipacangake lan Prabu Citramuka. Pungkasan uripe. Dadi Brajadenta iku ora liya adhine Prabu Arimba lan Dewi Arimbi saka Pringgadani. Wandane Dewi Arimbi iku Cicir. Kasekten iki kababar sepisanan nalika Arimbi sapatemon kalawan Bima. . raja nagara Srawantipura. Brajalamatan lan Brajawikalpa. ing tengah dalan Dewi Amba njaluk marang Bisma supaya diluwari amarga wus dipacangake lan Prabu Citramuka saka nagara Srawantipura. yaiku Brajamusti. Dene Amba dhewe tetep ndhesek Bisma supaya gelem ngejak tekan Astina. Gathotkaca sing gugur minangka senapati Pandhawa dening Adipati Karna. sisihane Arjuna. sing dedunung ing Jodhipati.

Wisanggeni dadi satriya sing pinunjul kapinterane. Ing lakon Wisanggeni Krama. Wandane Wisanggeni iku . sabanjure malih lan ngrembaka dadi satriya sing pinunjul. Dewi Dresanala. arwahe Brajadenta bakal mbiyantu apa gawene Gathotkaca. Dewi Dresanala iku anake Bathara Brahma. Nalika iku Brajadenta nyaru wujud kadidene Gathotkaca. Hrudadali. lan kabeh kulawargane. Wisanggeni kasil mbiyantu bapake lan nagara Amarta bisa nemokake maneh pusaka-pusaka piyandel sing ilang. Dewi Arimbi. jejuluk Prabu Kiritin. Wisanggeni duwe sisihan sing jenenge Dewi Mustikawati. payung Tunggulnaga lan Pasopati. Arepa Brajadenya wus nyawiji kalawan ragane Gathotkaca. Wusana Wisanggeni sing kasil nggawa gambaring jagad lan banjur dipasrahake marang Dewi Mustikawati. Anantakusuma. kalebu Prabu Kresna. Wusana Brajadenta mati dening Gathotkaca. Dene pusaka-pusaka piyandele Krajan Amarta sing ilang lan kasil dibalekake maneh dening Wisanggeni yaiku Kalimasada. Dening para dhalang Wisanggeni arang banget diwetokake ing pakeliran. Kasile Wisanggeni amarga dibiyantu dening Sanghyang Wenang sing nyumadhiyakake gambaring jagad kaya panjaluke Dewi Mustikawati. masrahake dhewe panguwasane marang Gathotkaca. Kepara yen guneman kalawan Sanghyang Wenang wae Wisanggeni uga tansah mungkak krama. Brajadenta kasil sesambungan asmara kalawan Dewi Banowati. Sarotama. Wiwit iku Gathotkaca duwe kasekten saksapaa sing kena cokot untune mesthi mati. Wusana pangramane Brajadenya kasil ditindhes dening Gathotkaca. raja ing Krajan Sonyapura. gugur ing palagan Baratayuda babak kaping papat. Wisanggeni lair saka guwa garbane Dewi Dresanala wujud geni. Kabeh kulawarga Pandhawa. Ing lakon Wisanggeni Takon Bapa. Arwahe Brajadenta banjur nyawiji ing ragane Gathotkaca kanthi cara mrasuk ing untune Gathotkaca. ananging dheweke bisa urip maneh yen dibutuhake dening Gathotkaca. raja ditya sing sekti mandraguna saka nagara Imaimantaka. Ing lakon Gathotkaca Kembar. kawegigane lan kasektene. ing laku nggoleki bapake. Arjuna duwe sisihan Dewi Dresnala nalika Arjuna dadi raja ing Kaindran.Adhi-adhine sing ora sarujuk nalika Brajadenta nglairake sikepe arep madeg kraman marang Arimbi yaiku Prabakeswa lan Kala Bendana. Dewi Mustikawati saguh dadi sisihane. Lan pungkasan uripe. Salawase uripe Wisanggeni dedunung ing kayangan Daksinageni bebarengan ibune. Lan saben dibutuhake. prameswarine Prabu Suyudana. Arjuna bisa jumeneng dadi raja ing Kaindran amarga antuk kanugrahan saka dewa sawise kasil ngalahake Prabu Niwatakawaca. ora ana sing wani tumindak sakepenake dhewe marang Wisanggeni. yaiku Suluhan utawa Gathotkaca Gugur. Dewi Mustikawati njaluk wewaton gambaring jagad marang Wisanggeni lan Prabu Sitija. Dewi Mustikawati iku anake Prabu Mustikadarwa. anake Dewi Arimbi lan Bima. Marang sapa wae Wisanggeni tansah mungkak krama utawa caturan tanpa nggunakake basa krama sing alus. Wisanggeni kudu ngadhepi Prabu Sitija utawa Prabu Bomanarakasura kanggo mupu Dewi Mustikawati ing sawijining patembayan. Yen Wisanggeni utawa Prabu Sitija bisa minangkani penjaluke iku. Wisanggeni uga kondhang minangka wayang sing mbranyak. ::Ichwan Prasetyo:: Wisanggeni lair wujud geni lan menjila dadi satriya pinunjul Wisanggeni iku anake Arjuna lan Dewi Dresanala. Sabanjure Gathotkaca sinengkakake ngaluhur jumeneng nata ing Pringgadadi sawise ibune. raine bagus nanging sakmadya banget anggone nyenyandhang. raja Astina.

Rungsit. Kasektene ora ana sing bisa nandhingi. Ananging para dewa ora ana sing nglilani yen Dewi Supraba rabi kalawan Niwatakawaca. Arjuna sing dibiyantu Dewi Supraba kasil mateni Niwatakawaca. para dewa kabeh kasoran. . Wusana Niwatakawaca banjur ngrabasa ing suralaya. Dene kawitane Arjuna rabi kalawan Dewi Dresanala sing sabanjure nurunake Wisanggeni yaiku nalika Prabu Niwatakawaca pengin ngrabi Dewi Supraba. Sanghyang Girinata banjur mrentahaka Arjuna supaya ngadhepi Niwatakawaca. Niwatakawaca sing jeneng enome Nirbita iku banjur tumuju suralaya kanggo nglamar Dewi Supraba. Nalika iku Arjuna nembe mertapa ing pertapan Indrakila lan jejuluk Begawan Ciptaning Mintaraga utawa Cipta Ening Mintaraga.

7.3.3:.38..9 3... :8.3.-. 3..9/033..383 3:2..8:7.3.5:7...307083.39.::7:203033.03/.82. 8.-8...9.7.3.3:7.9.3.3-.309/094.0-.2-..749.5..23..39./2..7.37..-.7.808.3. .3.3.7:3.. 038.949.../03. 7.2..2.3 72-...303%.-.2.303.303/0/:3:33. .7.....7.3.3!7.3503.43../308347.-:$9.. 7.8303.:3%:3:3..:0: 0:89..32.0/033.2.30/033 8.338.07.80-:30 072- 2. 5:8../7.80:7508...3-.949.83.943.7.30 :89.02.2-./..3203.7052.:340-.-./039.0.3037.3.:00:89.3:73.8094 8.-:$9. 7:3..33.3.7.08.303.08.0-:!7.38.3:702./03..9:.9 705..!7.82-.::/03 8.845.30 .3.7.. $.8808. :8.39:23/.5.. ./8.7.3430303..949..53:3: 8./039.83.../.0 .27. 3.303...97.3$43.8..39..!.7.5.730!7.:7.30-.308.9..2.43.303:.3.08.0.78..8.9.7..3.7.8...8:3:39:30.303..3-:30 0708.0 8.-8. 8.39:/033$.303: .3/083.3.-:$9..8.3/7.....0/005.307.303:/:3.383030300:89.38.34.3003/-:9:.:83./8..3/.73./.949./039.7.5.//030.5.902-..0!7.43 8. .2. ..949.3!73.3!..3/.:8 05.2:3.703.93..3.79.7:::/ .323./.7..8.0!7..03..535..5..9 .9 57.. 2.303..7../88.3:7/5.39:. 2-.80 ..3/.0.!7.8.2.97.3:750 ::735.39: -. 3. 7:/.: /.3..3/007.38.8.30 ./9.030.949..02..7-.3024.:3./.7..949./8.303:..2. 5:8.309.300708.. .342:5:0:89.3/7./07.83.7.3:9.303/./.3 0:89.3 0305:8.3.3..30 .949....305:8.302./-..7.5.949.3 0:: !7.3.8353:3:.7.07:3. 3..43/.8/-.3 .303..2.0072-../ ./039..30.::7 .:75 2.3832-7.38.53907.73.-::89.3.-0:..949.98.-.2-.035.2-:3.949. 0708.3039.2..30./039. 7..:.07.0..893.7.3.5.303 $..7..-.30383.37./8../:0.33/000-8...7.-:.97.949. .9..9:7.02-.:9.3.2.2.3.... 7./.80903 8.-:7083.2:3.:20303/.3.35.:83../05!7.87.:!7.3 3702-. 47..3:70../.7.30 :8.08050.37.7 7.02..809030 8.5. $... 0335.37.3.303:.2.-03/-:9:./..303.:0.303:9.9 .:$::.9 0:89. 7.03 -0-.5.83.3!7.:.30708./:088.3.7.3.2.2.3..303 /:088.5.303.7::3.3.39:.-:793 7:3..:..7....83..30 .-.3../0..-:$::/.3.83.3.79.07.. .-:42. 7.3 8.38.3. ..32.0503.73.9 .8/93/08 /033./...8.38./7.0.449:39:3020892.-0:.3..35:3.-8.3:3..3.39. -.8353:3: 8. .3.3$./. 7.335.3./039...208.8303..:8:2.838092.:/.03:302.87.303.7.7::/03..3.438.. ...7.949.8.8..:9. 5.3.3/7.38.3.32.. 9:..938./..0 /002.

.302-02079.833...7.3..2..33/7.82..-:..70$:57.9.343.847.9.-....7..7.35079. .3.9.903 ..80903047. :8.3:727039../05.-.-.830303 034207-9.7:3.. :9.!7..307:3.30::0..7..-.9./0....3:703:7:3. .:3.838.-.3:737. 3.7...8:5...3339..3:79:2::8:7..359.9.-.83-8.3.503337.3 $.30708...#:389 030...3/3 5. 7:3..39:0$:57.:-.5.3030$:57.83/-..3..-..../0..3.-.           ....38:7.3.47.-.3339.-0$:57.-..08.3.7.5..9..8...: 7:3.3. .59..9...373.335.9..303 ..-0.

   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful