Anda di halaman 1dari 10

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui PJJ SEMESTER 2 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa KPF 3012 sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz FALSAFAH

DAN DASAR xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn [PANDUAN KERJA KURSUS] mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

ARAHAN
1. Kursus KPF 3012 ini mengandungi 1 (SATU) kepada 2 bahagian: i. ii. 2. Bahagian A: Portfolio Bahagian B: E-Forum tugasan yang terpecah

Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.

3.

KATEGORI TUGASAN
PECAHAN TUGASAN BAHAGIAN A (PORTFOLI O) ARAHAN 1. Portfolio perlu dibuat secara individu. 2. Perkara yang mesti ada dalam portfolio ialah: i. Refleksi pembelajaran bagi unit 1 hingga unit 10. (Rujuk lampiran 1 sebagai panduan) ii. Esei ilmiah: Pilih mana-mana satu (1) unit pelajaran yang terdapat di dalam kursus ini (Rujuk Rangka Kursus) dan tuliskan esei mengikut soalan berikut:
(a) Bagaimana pengetahuan

MARKAH

TARIK H 04 Dis 2011

20 markah

10 markah

dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan.
(b) Cabaran-cabaran dalam

10 markah

mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. iii. Cetakan bagi semua jawapan

(Markah bahagian ini ada di e-forum)

dan respon anda di dalam forum. BAHAGIAN B (E-FORUM) Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru2: 4 markah 1. Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 2. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. 3. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. 4. Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan. 5. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan. JUMLAH 60 09 Oct. 2011

4 markah 4 markah 4 markah 4 markah

23 Oct. 2011 06 Nov 2011 20 Nov. 2011 04 Dis. 2011

Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda.

BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU)


1. Refleksi unit pembelajaran
i. Baca SEMUA unit pelajaran yang terdapat di dalam modul KPF3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR ii. Tuliskan refleksi anda bagi setiap unit pembelajaran dari unit 1 sehingga unit 10. (Pastikan anda menulis 10 refleksi kesemuanya)

iii. Gunakan borang Refleksi Unit Pelajaran seperti yang dilampirkan (Sila Rujuk LAMPIRAN 1). Anda boleh menambahkan ruangan jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi.

2.

Esei Ilmiah:
i. Jawab SEMUA dua soalan yang dikemukakan. ii. Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri. iii. Panjang bagi kedua-dua esei tersebut ialah 15 muka surat (Minimum). iv. Font: Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line v. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul.

3.

Forum E-Learning:
i. Jawab semua soalan perbincangan (ada 5 soalan semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru2. ii. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. iii. Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut, anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. iv. Ini bermakna setiap pelajar dimestikan upload 1 jawapan dan 4 respon bagi setiap soalan perbincangan. v. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam portfolio anda.

Panduan Penyerahan Tugasan Portfolio


1. Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 3 komponen di dalamnya: (a) Refleksi unit pelajaran berasaskan modul bagi Unit 1 hingga Unit 10. (b) Esei ilmiah bagi pecahan (a) dan (b) (c) Jawapan dan respon/interaksi anda melalui e-forum. Portfolio yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 2) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 3) (c) Refleksi Unit Pembelajaran untuk Unit 1 hingga Unit 10. (d) Esei ilmiah (a) dan (b). (e) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 5 soalan perbincangan.

2.

(f) Lampiran (jika ada) 3. Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) portfolio masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masingmasing menerusi laman MyGuru2. Lawati laman Assingment dan uploadkan mengikut tapak dalam kumpulan masing-masing.. Tarikh akhir penghantaran ialah pada 4 Disember 2011 . Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. Sebagai backup tugasan boleh dihantar melalui pos dalam bentuk berjilid dan CD (hard copy & soft copy) kepada Tutor E-Learning. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda.

4.

5. 6.

BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM


1. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru2 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya. Soalan-soalan tersebut ialah: i. Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? ii. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda. iii. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. iv. Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan. v. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan. 2. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya. (2 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan) Pelajar juga dimestikan memberi pandangan, ulasan, penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangaan). Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah

3.

4.

5 jawapan kepada soalan dan 20 kali respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah). 5. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam portfolio dan disalin ke dalam CD. Hantarkan kedua-dua bahan (portfolio dan CD) kepada Tutor E-Learning masingmasing sebagai back-up.

SKALA PEMARKAHAN (PORTFOLIO)


PORTFOLIO A

KERJA

KURSUS

Menepati format penulisan folio, isi mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.

A-

B+ B

B-

C+

PERINGATAN!!!!!!!
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. Pastikan Kegagalan tugasan anda dihantar mengikut tarikh yang adalah ditetapkan. melengkapkan tugasan tanggungjawab anda sendiri. viii. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. ix. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing.

REFLEKSI UNIT PELAJARAN


UNIT TAJUK

LAMPIRAN 1

1.

Ringkasan Isi Kandungan Unit

2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep 1. 2. 3. 4. 5. 3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. Penjelasan

LAMPIRAN 2 PEMARKAHAN 1. REFLEKSI 2. ESEI: (a) (b) 3. FORUM JUMLAH

RIS
SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS

EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR


TAJUK

PORTFOLIO
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR

KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________

ISI KANDUNGAN
1.0 REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: 1.1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan Reka bentuk kurikulum di Malaysia Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia Akta Pendidikan 1996

LAMPIRAN 3
Halaman

ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.

2.2

3.0

FORUM E-LEARNING 3.1 Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolahsekolah? Berikan hujah anda. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan.

3.2 3.3 3.4 3.5

Beri Nilai