Anda di halaman 1dari 1

RUMAHBAJAU

RumahBajauterkenaldenganteknikmenyambungkayupadakeduadua hujung rabung. Selain itu, terdapat juga hiasan ukiran yang dikenali sebagai layanglayang.Biasanyarumahinidibinamengunakankayuyang bulatuntuk gelagar dantiangnya,manakalalantainyadiperbuatdaripada buluh dan nibong (kayu nipah). Dinding dan bumbung pula diperbuat daripadadaunnipahyangtelahdisusun. Rumah ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu keoyon dan serudung (dapur).Indungterdiridaripadaruangtamuyangberfungsisebagaitempat bersanding, tempattiduranaklelaki,tetamudan turi merupakantempat tiduranakgadisdarayangdipisahkandengankainataukadangkalatidak. Parapara berfungsi sebagai tempat menyimpan barang bernilai seperti peralatanmuzik,senjatadanbarangtembaga. Dalampadaitu,dapurdipisahkandenganindungyanghanyadihubungkan menggunakanserambiyangbolehberhubungpantaran(beranda).Tambak yangberbentukpelantaryangdiperbuatdaripadatanahliatdandibahagian atasnya dipanggil salaian untuk memanggang ikan dan juga untuk mengeringkankayuapi.Bahagianruangbawahrumahpuladipanggildiak tambakuntukmenyimpankayuapi.