Anda di halaman 1dari 4

BORANG INDUKSI NRE

KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR


PERMOHONAN MENGIKUTI KURSUS INDUKSI MODUL UMUM
ARAHAN :
Lengkapkan
borang
dengan
dan hantar
secara
e-mail,
kepada
:
Lengkapkan
borang
dengan
jelas,jelas,
dan hantar
secara
e-mail,
Fax Fax
atauatau
suratsurat
kepada
:
Ketua
Setiausaha
Ketua
Setiausaha,
Kementerian
Sumber
Asli dan
Sekitar
Kementerian
Sumber
Asli Alam
dan Alam
Sekitar,
Bahagian
Pengurusan
Sumber
Manusia,
(Seksyen
Pengurusan
Latihan)
Bahagian
Pengurusan
Sumber
Manusia
(Seksyen
Pembangunan
Sumber Manusia dan Psikologi)
Aras 9, Wisma Sumber Asli, No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4, 62574 PUTRAJAYA
Tintkat 2, Wisma Tanah
Tel : 03-88861733/1287
Faxs No : 03-88880539
Jalan
Semarak,
50574 KUALA LUMPUR
Laman
Web
:www.nre.gov.my

A.

1.

BUTIR-BUTIR DIRI
Nama
Penuh

2.

No. K/P (Baru)

3.

No. K/P (Lama)

5.
6.

Jantina

8
1

( Hari )

P - Perempuan

( Bulan )

Kristian

7.

Telefon (a)

8.

No. Fax

Buddha

Pejabat

( Tahun )

Hindu

Lain-lain, Nyatakan ______________________________

086-254532

(b)

Rumah/Bimbit

014-8777397

086-254532

9.

E-mail

rina_joshua@yahoo.com

BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN

B.
10.

Jawatan Sekarang

11.

Gred Jawatan :

Huruf
I

I
Angka
4

0 3
( Hari )

Gred [SSM]
(27 - 45)

II

(17 - 26)

III

(1 - 16)

0
1
( Bulan )

Contoh : II

0 1 1
(Tahun )

Kementerian Pelajaran Malaysia

Alamat Tempat Bertugas :


SK. Kidurong II, Jalan Datuk Bandar, Abang Mustafa
97000 Bintulu Sarawak.
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

PENGAKUAN PEMOHON

C.

Saya mengaku bahawa semua keterangan di atas adalah benar.


Tarikh :

(17 - 26)

13. Kementerian/Jabatan : ________________________________

Tarikh Lantikan
12.ke Jawatan Sekarang :

15.

Agama [sila tandakan ( / ) pada kotak dibawah]


Islam

14.

Tarikh
4.
Lahir
L - Lelaki

__________________________

__________________________
( Tandatangan Pemohon )

D.

PERAKUAN KETUA JABATAN (* Potong yang tidak berkaitan )

(a)16.
SOKONGAN :

Disokong / Tidak Disokong*

H / TIDAK BOLEH dibenarkan untuk mengikuti kursus yang dipohon

(d) diberikan oleh__________________________


awa semua kenyataan yang
_______________________________________ adalah benar.

Tarikh: _________________

(Nama dan No. K/P)

_________________________________
(Tandatangan Ketua Jabatan)
________________________________
Nama
:
________________________________
Jawatan :
Cop Rasmi Jabatan :

E.

KEGUNAAN URUSETIA

17. Institusi/Penganjur

__________________________________________________________________

18. Tempat Kursus

__________________________________________________________________

19. Tarikh Kursus

MULA
( Hari )

( Bulan )

( Tahun )

( Hari )

( Bulan )

( Tahun )

TAMAT

BORANG INDUKSI NRE

Lain-lain, Nyatakan ______________________________


014-8777397
rina_joshua@yahoo.com

BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN

(17 - 26)

Kementerian/Jabatan : ________________________________
Kementerian Pelajaran Malaysia

PENGAKUAN PEMOHON