Anda di halaman 1dari 76

Seminar Pemurnian Akidah 2009

SEMINAR PEMURNIAN AKIDAH 2009

Anjuran Bersama Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan

SEMINAR test.indd 1

8/15/09 11:53:22 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 TAJUK CABARAN ISLAM LIBERAL DI MALAYSIA WACANA KESETARAAN GENDER : ISLAMIS VS FEMINIS MUSLIM FAHAMAN PLURALISME AGAMA MEROSAKKAN AKIDAH LAMPIRAN MUKA SURAT 1 17 37 67

II

SEMINAR test.indd 2

8/15/09 11:53:22 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

CABARAN ISLAM LIBERAL DI MALAYSIA


( Kertas Kerja disampaikan dalam Seminar Pemurnian Akidah 2009, Masjid Wilayah Persekutuan, tanggal 20 Ogos 2009 )

Disediakan Oleh: Haji Mohammad Ariffin Bin Ismail

SEMINAR test.indd 1

8/15/09 11:53:22 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

SEMINAR test.indd 2

8/15/09 11:53:22 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

CABARAN ISLAM LIBERAL DI MALAYSIA


Disediakan Oleh: Haji Mohammad Ariffin Bin Ismail

Istilah Islam Liberal pertama kali digunakan oleh orientalis Barat seperti Leonard Binder dan Charles Kurzman. Hanya saja Binder menggunakan istilah Islamic Liberalism dalam bukunya Islamic Liberalism : Critique of Development Ideologies , (Chicago, The University of Chicago Press, 1988) sedangkan Kurzman menggunakan istilah Islam Liberal dengan bukunya : Liberal Islam A Sourcebook (New York, Oxford University Press, 1998). Secara tersirat nampak bahawa istilah Islam Liberal adalah istilah yang dicadangkan oleh orientalis Barat, sehingga seakan-akan Islam liberal itu merupakan satu mazhab dalam Islam. Padahal makna Islam liberal itu adalah pemikiran liberal terhadap Islam, atau pemikiran yang berupaya me liberalkan umat Islam dari ajaran Islam yang sudah tetap sebagaimana yang telah disepakati oleh Ahlussunnah waljamaah seperti dinyatakan dalam kitab Aqidah Nasafi : Haqaa iqul asy ya tsabitah wa ilmu biha mutahaqqiqun, Hakikat setiap perkara itu adalah tetap, dan ilmu mengeainya dapat dicapai . (Syed Muhammad Naquib al Attas, The Oldest Known Malay Manuscrip : A 16th Century Malay Translation of the Aqaid al-Nasafi, 1088 , m.s. 101) Oleh sebab itu Islam liberal bukan bagian dari pemikiran Islam tetapi pemikiran yang ditujukan untuk merosak nilai-nilai dan ajaran Islam baik dalam bidang akidah, syariah dan akhlak. Oleh sebab itu umat Islam harus waspada sebab istilah Islam liberal bukanlah mazhab dalam Islam, malahan merupakan pemikiran yang merosak Islam dengan bertopengkan istilah Islam. Terlebih lagi istilah Islam liberal itu merupakan cadangan orientalis sebagaimana lanjutan istilah yang lain seperti Islam fundamentalis, Islam moden dan lain sebagainya. Istilah tersebut mulai dikenal masyarakat setelah terbitnya thesis doktor di Monash Universiti yang ditulis oleh Greg Barton pada tahun 1995 dengan topik The Emergence of Neo-Modenism : A Progressive, Liberal Movement of Islamic Thought yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Gagasan Islam Liberal di Indonesia : Pemikiran Neo Modenisme Noorkholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib, dan Abdurahman Wahid. Pemikiran Islam Liberal ini kemudian dihebohkan lagi dengan berdirinya Jaringan Islam Liberal (JIL) di Jakarta pada bulan Mac 2001 oleh sekumpulan anak-anak muda muslim yang sudah terpengaruh dengan pemikiran liberal tersebut. Dengan demikian kita dapat melihat bahawa Islam liberal merupakan sebuah gerakan yang ditujukan untuk merosak dan mengelirukan pemahaman umat Islam terhadap ajaran agamanya.

SEMINAR test.indd 3

8/15/09 11:53:22 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

AKAR PEMIKIRAN ISLAM LIBERAL a. Falsafah Modenisme dan Pascamodenisme Barat. Gerakan Islam Liberal sebenarnya adalah lanjutan daripada gerakan modenisme Islam yang muncul di awal abad ke-19 di dunia Islam sebagai suatu konsekuensi inter-aksi dunia Islam dengan tamadun Barat. Modenisme Islam tersebut dipengaruhi oleh cara berfikir Barat yang berasaskan kepada rasionalisme, humanisme, sekularisme dan liberalisme. Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, cara berfikir Barat tersebut terdiri atas lima sifat yang saling kait-mengkait : 1. Kebergantungan semata-mata kepada akal manusia bagi memandu kehidupan dunia. 2. Dualisme dalam memahami pelbagai realiti dan kebenaran. Contohnya dualisme antara akal dan jasad, dan pemisahan antara kaedah rasionalisme dan empirisme. 3. Penekanan kepada unsur-unsur perubahan dalam kewujudan yang menayangkan pandangan alam (worldview) yang sekular. 4. Doktrin humanisme iaitu jelmaan ideologi sekuralisme yang memusatkan penilaian segala-galanya kepada fikiran manusia. 5 Konsep tragedi yang menyusup dalam setiap arena kehidupan baik falsafah, agama, atau kesenian. Konsep ini mencerminkan jiwa yang tidak beriman kerana kecewa dengan agama. Konsep tragedi ini mengakibatkan mereka asyik berpandu kepada keraguan, dan dalam proses ini falsafah telah diiktiraf sebagai alat utama menuntut kebenaran yang tiada tercapai. Modenisme di Barat digerakkan oleh falsafah enlightenment yang berteraskan kepada humanisme sekular iaitu : Cara berfikir dan cara hidup yang bertujuan memberikan yang terbaik bagi manusia dengan menolak segala kepercayaan agama dan kuasa luar tabii. Humanisme sekular menekankan rasio manusia dan pengkajian saintifik, kebebasan individu dan pertanggungjawaban, nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang serta keperluan terhadap toleransi dan kerjasama. Modenisme Barat tersebut memberikan penekanan terhadap rasionalisme dan liberalisme atau pembebasan manusia dari tradisi agama dan dogma sebagaimana yang dibawa oleh pakar falsafah Barat seperti Rene Descartes (1592-1650), Jhon Locke (1632-1704), Immanuel Kant (1724-1804), David Hume (1711-1776), August Comte (1798-1857) Jeremy Bentham (1748-1832), Jhon Stuart Mill (1806-1873), Nietzsche (1844-1900), Satre (1905-1980) dan lain sebagainya. Pemikiran Modenisme, kemudian berlanjut menjadi gerakan Post-Modenisme yang dikembangkan oleh gerakan Pascamodenisme, seperti yang dijelaskan oleh Ernest

SEMINAR test.indd 4

8/15/09 11:53:22 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Gellner iaitu sebuah pemahaman yang bertolak daripada premis bahawa segala sesuatu yang wujud adalah iBarat sebuah teks dan bahan teks merupakan maknamakna yang perlu didekontruksi serta pandangan yang bersifat realiti harus dicurigai. Sebenarnya gerakan post-modenisme ini berawal dari Fredricch Nietche yang berpendapat bahawa pemikiran manusia perlu dibebaskan daripada segala bentuk kepercayaan dan keterikatan. Pendapat ini dilanjutkan oleh Jacques Derida dan Michael Foucolt yang mengarah kepada falsafah Relativisme dan Nihilisme. Pemikiran relativisme , nihilisme, dan dekontruksi terhadap setiap yang tetap inilah yang mempengaruhi pemikiran Islam liberal, sebagaimana dinyatakan oleh William Liddle bahawa gerakan Islam Liberal di Indonesia adalah : 1. Percaya kepada isi dan substansi ajaran agama Islam lebih penting daripada bentuk dan labelnya. 2. Percaya bahawa al-Quran itu bersifat universal dan abadi namun tetap harus terus menerus di-interpretasi ulang untuk merespons zaman yang terus berubah. 3. Percaya kerana keterbatasan fikiran manusia, mustahil manusia mampu mengetahui setepat-tepatnya kehendak Tuhan. Kemungkinan salah menafsirkan kehendak Tuhan harus selalu hidup dalam fikiran mereka. Dengan sikap ini mereka akan lebih bertoleransi atas keberagaman interpretasi dan membuat dialog dengan pihak yang berbeda. 4. Menerima bahawa bentuk negara Indonesia yang bukan merupakan negara Islam adalah merupakan negara final dan netralitas negara negara tidak berpihak kepada satu agama) terhadap berbagai agama akan mudah diterima. Gerakan liberalisasi agama ini telah lama terjadi pada agama yahudi dan kristen. Sebagai contoh, Gerakan Yahudi Liberal (Liberal Judaism) telah muncul pada abad ke-19 sebagai upaya menyesuaikan dasar-dasar agama yahudi dengan nilai-nilai zaman pencerahan (Enlightenment) tentang pemikiran rasional dan bukti-bukti sains. Organisasi Yahudi Liberal didirikan pada tahun 1902 oleh orang yahudi yang memiliki komitment terhadap filsafat liberal dengan tujuan mempercayai kepercayaan dan tradisi yahudi dalam dunia kontemporer. Akibatnya dari pemahaman liberal tersebut maka 31 Pemuka agama yang tergabung dalam persatuan Rabbi yahudi Liberal (Liberal Judaisms Rabbinic Conference) terdapat empat orang rabbi lesbian dan dua orang rabbi gay. (Adian Husaini, dalam pengantar buku 50 Tokoh Islam Liberal, Budi Handrianto, m.s.xvii) Dalam agama kristian juga terdapat kelompok Kristin Liberal, di mana mereka melakukan rekontruksi keimanan dan hukum dengan memakai metode sosio-historis

SEMINAR test.indd 5

8/15/09 11:53:22 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

dalam agama (merubah prinsip iman dan hukum agama sesuai dengan perkembangan masyarakat), sehingga Charles A. Briggs, seorang kristin Liberal menyatakan : It is sufficient that Bibel gives us the material for all ages, and leaves to an the noble task of shaping the material so as to suit the wants of his own time (Alister E. McGrath, The Balckwell Encyclopedia of Moden Christian Thought, Oxford, 1993). Pengaruh liberalisme agama yang telah terjadi di dalam agama yahudi dan kristin mulai diikuti oleh sekumpulan sarjana dan pemikir muslim seperti yang dilakukan oleh Nasr Hamid Abu Zayd (Mesir), Muhammad Arkoun (Al-Jazair), Abdulah Ahmed Naim (Sudan), Asghar Ali Enginer (India), Aminah Wadud (Amerika), Noorkholis Madjid, Syafii Maarif, Abdurrahman Wahid, Ulil Absar Abdalla (Indonesia), Muhamad Shahrour (Syria), Fetima Mernisi (Marocco) Abdul Karim Soroush (Iran), Khaled Abou Fadl (Kuwait) dan lain sebaginya. Di samping itu terdapat banyak kelompok diskusi, dan institusi seperti Jaringan Islam Liberal (JIL Indonesia), Sister in Islam (Malaysia) hampir si seluruh negara Islam (lihat laman web .unc.edu/~kurzman/ LiberalIslamLink.) b. Melawan Islam Fundamentalisme Jaringan Islam Liberal di Indonesia juga menyatakan bahawa gerakannya bertujuan untuk melawan dan menahan gerakan Islam militan atau Islam fundamentalisme sebagaimana dinyatakan bahawa jaringan Islam liberal didirikan akibat kekhawatiran akan bangkitnya ektremisme dan fundamentalisme agama yang membuat banyak orang khawatir akhir-akhir ini. Gejala yang menunjukkan perkembangan seperti itu memang cukup banyak. Munculnya sejumlah kelompok militan Islam, tindakan pengrusakan gereja, berkembangnya sejumlah media yang menyuarakan aspirasi Islam militan, penggunaan istilah jihad sebagai alat pengesah serangan terhadap kelompok agama lain dan semacamnya adalah perkembangan yang menandai bangkitnya keagamaan yang ekstrem tersebut . (Adian Husaini, Islam Liberal , m.s.17) Objektif dan tujuan Islam Liberal Jaringan Islam Liberal merumuskan bahawa tujuan gerakannya ke dalam empat hal : 1. Memperkuat landasan demokrasi melalui penanaman nilai-nilai pluralisme, inklusivisme, dan humanisme. 2. Membangun kehidupan beragama yang berdasarkan kepada penghormatan atas perbedaan. 3. Mendukung dan menyebarkan cadangan keagamaan yang pluralis, terbuka dan harmonis. 4. Mencegah agar pandanganpandangan keagamaan yang militan dan pro-kekerasan tidak menguasai wacana publik.
6

SEMINAR test.indd 6

8/15/09 11:53:22 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Denny JA seorang tokoh Jaringan Islam Liberal menjelaskan bahawa Islam liberal adalah kelompok yang menginterpretasikan Islam sejalan dengan modenitas, dan demokrasi. Demokrasi sebagaimana yang diteorikan dan dipraktikkan di seluruh dunia adalah sekular, di mana negara mengambil jarak yang sama atas pluralitas agama ataupun pluralitas interpretasi agama. (Adia Husaini, Islam Liberal, m.s.8) Gerakan Islam liberal di Malaysia seperti kumpulan Sister in Islam menyatakan bahawa Sister in Islam adalah satu organisasi bukan kerajaan yang bebas, ditubuhkan pada tahun 1988 percaya bahawa Islam mempertahankan prinsip-prinsip kesamarataan, keadilan, kebebasan, dan kemuliaan. Dalam laman web Sister in Islam menyatakan bahawa objektif mereka adalah : 1. Menegak dan membangunkan satu kerangka hak-hak wanita dalam Islam yang mengambil kira pengalaman dan realit wanita. 2. Menghapuskan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap wanita dengan mengubah amalan-amalan serta nilai-nilai yang menganggap bahawa taraf wanita adalah lebih rendah daripada lelaki. 3. Membina kesedaran awam dan memperbaharui undang-undang serta dasar mengenai kesaksamaan,keadilan, kebebasan, martabat dan demokrasi dalam Islam. Untuk mencapai objektif-objektif tersebut, SIS telah memulakan aktiviti dalam empat bidang : 1. 2. 3. 4. Penyelidikan dan tafsiran sumber-sumber teks Islam. Advokasi untuk pembaharuan dasar dan undang-undang Meningkatkan kesedaran orang ramai dan pendidikan awam. Perancangan strategik dan pembentukan dasar.

Gerakan Islam liberal di Malaysia lebih banyak difokuskan kepada persamaan hak antara wanita dan lelaki (feminisme) sehingga pada bulan Mac 2007 Sister In Islam (SIS) dengan ditaja oleh lembaga dan yayasan dari negeri Barat seperti Oxfam Novib, Ford Foundation, Global Fund for Women, The Sigrid Rausing Trust dan Hivos membentuk kelompok dan jaringan yang memperjuangkan persamaan hak wanita dan lelaki dalam Islam seluruh dunia yang mereka namakan dengan gerakan Musawah yang didukung oleh tokoh-tokoh liberal dan feminisme dari 12 negara di dunia seperti Amina Wadud (Amerika), Musdah Mulia (Indonesia) dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Syekh Abdullah al-Khatib dalam kitabnya al-Islam wa raddu ala hurriyatil fikri menyatakan bahawa golongan yang berfikiran bebas mempunyai agenda tersembunyi iaitu :

SEMINAR test.indd 7

8/15/09 11:53:22 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

1. Untuk menggugurkan agama secara sepenuhnya dari masyarakat iaitu memisahkan agama dari pendidikan, menjauhkan syariat Islam dari kedudukannya sebagai sumber perundangan dan mengasaskan ekonomi di atas dasar riba. 2. Untuk menjauhkan fikrah atau pemikiran manusia dari setiap yang mempunyai kaitan dengan ruh, wahyu dan alam ghaib dan dari segala ikatan dengan akhlak, aqidah dan keimanan kepada Allah. 3. Untuk memartabatkan ketuanan akal, kebendaan, dan ketidak percayaan kepada agama dan wahyu (ilhad) dalam setiap urusan kehidupan dan menjadikan Islam hanya sebagai agama rohani semata-mata dan menolak agama sebagai penentu dan pencorak perjalanan hidup bermasyarakat. Dari kenyatan di atas dapat dilihat bahawa pemikiran Islam Liberal sangat erat kaitannya dengan gagasan falsafah Barat seperti sekularisme, rasionalisme, humanisme, demokrasi, kebebasan individu, pluralisme, feminisme, relativisme, nihilisme, dan lain sebagainya. Cabaran Islam Liberal terhadap akidah dan keimanan Menurut Adian Husaini, ada tiga bidang dalam ajaran Islam yang menjadi sasaran liberalisasi yaitu : 1. Liberalisasi bidang akidah dengan penyebaran faham pluralisme agama. 2. Liberalisasi bidang syariah dengan melakukan perubahan metodologi ijtihad. 3. Liberalisasi konsep wahyu dengan melakukan dekontruksi terhadap Al-Quran. (Adian Husaini, Liberalisasi Islam di Indonesia, 2006, m.s.11) a. Definisi muslim kafir. Kelompok muslim liberal akan berfikir bahawa definisi muslim kafir harus ditinjau kembali di mana seorang kafir bukan tidak beriman dan percaya kepada Allah tetapi orang yang tidak beragama atau tidak memiliki agama. Sedangkan orang yang beragama, walaupun bukan agama Islam, itu termasuk orang beriman. Budhy Munawar Rahman, pensyarah Universitas Paramadina menyatakan : Teologi pluralis memberikan legitimasi kepada kebenaran semua agama, dan pemeluk agama apapun layak disebut sebagai orang yang beriman, dengan makna orang yang percaya kepada Tuhan, kerana sesuai dengan al-Quran Surah 49:10-12, sebab mereka semua adalah bersaudara dalam iman. Kerananya, hal yang diperlukan sekarang dalam penghayatan Pluralisme agama adalah pandangan bahawa siapapun yang beriman adalah sama di hadapan Allah, kerana Tuhan kita semua adalah Tuhan yang Satu (Wajah Islam Liberal, 2002, m.s. 51-53).

SEMINAR test.indd 8

8/15/09 11:53:22 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

b. Satu tuhan untuk semua agama Islam liberal juga berpendapat bahawa walaupun berbagai macam agama tetapi tuhan itu satu, sebagaimana yang terlihat dalam Filsafat perenial, sebagaimana diungkapkan oleh Noorcholis Madjid : Sebagai sebuah pandangan keagamaan, pada dasarnya Islam bersifat inklusif dan merentangkan tafsirannya ke arah yang semakin pluralis. Sebagai contoh, filsafat perenial yang ke belakangan ini banyak dibicarakan dalam dialog antara agama di Indonesia merentangkan pandangan pluralis dengan mengatakan bahawa Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat roda adalah Tuhan, dan jari-jarinya itu adalah jalan dari berbagai agama. Filsafat perenial juga membahagi agama pada level esoterik (batin) dan eksoterik (zahir). Satu agama berbeda dengan agama lain dalam level eksoterik, tetapi relatif sama dalam level esoteriknya. Oleh kerana itu ada istilah Satu Tuhan Banyak Jalan (Tiga Agama Satu Tuhan, Bandung , 1999, m.s. xix). Majalah Herald The Catholic Weekly pada tahun bulan Mei 2009 meminta kepada Mahkamah Tinggi Malaysia untuk membenarkan pengarang majalah menterjemahkan kalimat God dengan kalimat Allah sebagai bentuk terjemahan ke dalam bahasa. Kerajaan Malaysia tidak meluluskan permintaan pemakaian kalimat Allah sebagai pengganti kalimat God tersebut sebab kalimat Allah hanya dapat dipakai oleh agama Islam. Permintaan menamakan tuhan agama nasrani dengan kalimat Allah atau membolehkan agama lain untuk memakai nama Allah atau istilah-istilah agama yang lain seperti Kaabah, Sholat, Syahadat, merupakan gejala satu tuhan untuk semua agama yang dicadangkan oleh Islam liberal. Sebab dengan nama Allah dapat dipakai untuk tuhan agama lain berarti mendukung pemikiran liberal tentang Satu Tuhan Banyak Agama , sebagaimana yang dinyatakan dalam filsafat perenial dengan teori Trancedental Unity of Religions, kesatuan semua agama. c. Semua agama adalah benar. Ulil Absar Abdallah, penyelia Jaringan Islam Liberal di Indonesia menyatakan bahawa Semua agama adalah sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan agama yang paling benar (Majalah Gatra, 21 Desember 2002 ). Ulil Absar juga menulis : Dengan tanpa rasa segan dan malu saya mengatakan bahawa semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu, jalan panjang menuju Yang Maha Benar. Semua agama, dengan demikian, adalah benar, dengan variasi, tingkat dan kadar kedalaman yang berbeda-beda dalam menghayati jalan religiusitas itu. Semua agama ada dalam satu keluarga besar yang sama : yaitu keluarga pencinta jalan menuju kebenaran yang tak pernah ada ujungnya (Kompas, 18-11-2002, dalam artikel : Menyegarkan kembali pemahaman Islam)

SEMINAR test.indd 9

8/15/09 11:53:22 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

d. Umat semua agama akan masuk syurga Reza Shah-Kazemi, bekas perunding di Institut Kajian Dasar, Kuala Lumpur dalam tulisan Macam-macam jalan ke syurga menyatakan bahawa : Walaupun agama lain kurang sempurna berbanding Islam, semua manusia yang beriman dengan Tuhan adalah umat yang satu. Tuhan adalah esa, maka semua orang beriman, tidak kira bagaimana penampilan dan bentuk agama serta sistem kepercayaan mereka dinilai berdasarkan kelayakan dan amal mereka, bukan berdasarkan labellabel buatan. Hal ini berdasarkan ayat al-Quran (4:122) : Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh akan Kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah ( Islam & Pluralisme, Kuala Lumpur, 2006, m.s.64 ) Abdul Munir Mulkan, pensyarah Uniersitas Islam Negeri Yogyakarta juga menulis: Yang harus diyakini bahawa syurga Tuhan yang satu itu terdiri dari banyak pintu dan kamar. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap agama untuk memasuki kamar syurganya. Syarat memasuki syurga adalah keikhlasan pembebasan manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan,dan ketakutan, tanpa melihat agamanya, Inilah jalan universal syurga bagi semua agama . (Ajaran dan Jalan kematian Syekh Siti Jenar, 2002, m.s.44 ) . e. Ahlul kitab : penganut semua agama yang memiliki kitab Noorcholis Madjid menyatakan dalam syarahan di Taman Ismail Marzuki 21 Oktober 1992 tentang ahlul kitab : Dan patut kita camkan benar-benar pendapat Muhammad Rasyid Ridha sebagaimana dikutip oleh Abdul Hamid Hakim bahawa pengertian Ahlul Kitab tidak hanya terbatas pada kaum Yahudi dan Kristen sahaja seperti tersebut jelas dalam al-Quran serta kaum Majusi seperti tersebutkan dalam sebuah hadis, tetapi juga mencakup agama-agama lainnya yang mempunyai suatu bentuk kitab suci. (Liberalisasi Islam di Indonesia, m.s. 48). Kelompok Islam Liberal berpendapat bahawa Ahlul Kitab itu dapat dipakai untuk semua agama bukan hanya untuk agama Yahudi dan Nasrani, sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Ali, pensyarah agama Universiti Islam Negeri Jakarta Sebagian mufassir memahami Ahlul kitab hanya mencakup orang yahudi dan nasrani pada zaman diturunkannya al-Quran, namun sebagian pakar menafsirkan Ahli Kitab sebagai semua penganut agama yahudi, nasrani, dan agama manapun, bilapun, dan di manapun. Imam Qasimi (w.1914) bahkan memasukkan Budha sebagai Nabi yang benar. Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi atau salah satu kitab yang diturunkan Tuhan maka

10

SEMINAR test.indd 10

8/15/09 11:53:22 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

ia termasuk ahlul kitab. Orang Majusi, Shabiin, penyembah tuhan di India, Cina, Jepang dan sebagainya adalah termasuk ahli Kitab (Harian Kompas, Paradigma Baru Misi Agama-agama, 14 Juli 2000) Di Malaysia Gerakan Liberalisme dalam kesamaan agama-agama dicadang dengan penubuhan InterFaith Commision (IFC) atau nama asalnya Inter Religious Council (IRC) atau Majlis Suruhanjaya Antara Agama-Agama. Badan ini berfungsi seperti sebuah mahkamah dan segala keputusannya adalah muktamad ke atas agamaagama yang tersabit. IRC juga akan berfungsi seperti SUHAKAM yang menerima dan melayan aduan-aduan berkaitan dengan agama. Jika diteliti, penubuhan IRC ini ditaja oleh Malaysian Consultative Council of Budhism, Christianity, Hinduism, and Shiks (MCCBCHS) atau Majelis Perundingan Malaysia Agama Budha,Kristian,Hindu dan Shik melalui memorandumnya kepada Majlis Peguam bertarikh 21 Ogos 2001. Kandungan memorandum tersebut adalah : 1. Orang Islam hendaklah diberi hak murtad tanpa permohonan ke mahkamah Syariah. Ini adalah hak yang diberi Artikel 11 Perlembagaan. Sebarang kes pertukaran agama orang Islam kepada bukan Islam tidak sepatutnya dikendalikan oleh mahkamah sivil. 2. Seorang anak yang dilahirkan oleh ibu bapa Islam tidak seharusnya secara terus menjadi orang Islam. 3. Orang-orang bukan Islam yang telah memeluk agama Islam hendaklah diberikan kebebasan untuk kembali kepada agama asal mereka(murtad) dan tidak boleh dikenakan tindakan undang-undang. 4. Tidak perlu dicatat dalam kad pengenalan seseorang muslim bahawa ia beragama Islam. 5. Orang bukan Islam tidak perlu dikehendaki menganut Islam sekiranya ingin berkahwin dengan orang Islam. Orang Islam dibenarkan keluar daripada Islam (murtad) sekiranya ingin berkahwin dengan orang bukan Islam tanpa dikenakan apaapa tindakan undang-undang. 6. Seseorang atau pasangan suami isteri yang menukar agamanya dengan memeluk Islam tidak patut diberikan hak penjagaan anak. 7. Orang-orang bukan Islam yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang yang memeluk Islam hendaklah diberikan hak menuntut harta pusakanya selepas kematiannya. 8. Kerajaan hendaklah menyediakan dana yang mencukupi untuk membina dan menyelenggara rumah-rumah ibadat orang bukan Islam sebagaimana kerajaan menyediakan dana yang sama untuk masjid. Kerajaan juga perlu membenarkan pembinaan rumah-rumah ibadat orang bukan Islam tanpa perlu adanya peraturanperaturan tertentu. 9. Orang bukan Islam hendaklah dibenarkan dan tidak boleh dihalang daripada menggunakan perkataan-perkataan suci Islam dalam percakapan dan sebagainya.

11

SEMINAR test.indd 11

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

10. Bibel dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia sepatutnya dibenarkan untuk diedarkan kepada umum secara terbuka. 11. Pelajaran agama bukan Islam untuk penganut agama itu hendaklah diajar di semua sekolah. 12. Program-program berunsur Islam dalam bahasa ibunda sesuatu kaum hendakla ditiadakan. Program dakwah agama lain selain Islam pula hendaklah dibenarkan untuk disiarkan dalam bahasa ibunda masing-masing. 13. Orang-orang Islam yang membayar zakat tidak sepatutnya dikecualikan daripada membayar cukai pendapatan dan wang sepatutnya digunakan juga untuk keperluan orang-orang bukan Islam. 14. Sepatutnya Islam tidak disebut sebagai pilihan pertama masyarakat Malaysia seperti dalam soal pakaian menutup aurat kepada pelajar sekolah. Dari butir-butir memorandum di atas dapat dilihat bahawa agenda utama penubuhan IFC adalah mendudukkan semua dalam kedudukan yang sama, sehingga setiap orang bebas untuk menentukan status agamanya dan tidak ada halangan seorang muslim untuk melakukan murtad. Penubuhan IFC ini ditaja oleh yayasan Barat sebagaimana terbukti pada Persidangan Kebangsaan Towards the Formation of the Interfaith Commission of Malaysia yang berlangsung pada 24-25 Februari 2005 di Hotel Equatorial Bangi, Selangor terdapat Jawatan Kuasa Pemandu IRC iaitu Konrad Adeneur Foundation (KAF) dan Malaysian Interfaith Network. (Untuk lebih penubuhan IFC sila rujuk Malaysian Interfaith Commision A Docementation, Konrad Adenauer Foundation, 2007). Cabaran terhadap kitab suci al-Quran Islam Liberal juga menggugat kesucian kitab suci al-Quran dengan melakukan studi kritis terhadap al-Quran. Lutfi Syaukani, pengasas Jaringan Islam Liberal di Jakarta mengatakan : Sebagian besar kaum muslimin meyakini bahawa al-Quran dari halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara langsung baik dalam lafaz mahupun dalam makna. Kaum muslimin juga meyakini bahawa al-Quran yang mereka lihat dan baca hari ini adalah persis sama seperti yang ada pada masa Nabi lebih dari seribu empat ratus tahun silam. Keyakinan semacam itu sesungguhnya lebih merupakan formulasi dan angan-angan teologis (alkhayal al-diniy), yang dibuat oleh para ulama sebagai bagian daripada doktrin Islam. Hakikat sejarah penulisan al-Quran sendiri sesungguhnya penuh dengan berbagai keadaan yang kacau dan tidak lepas dari perdebatan, pertentangan, tipu daya dan rekayasa.(Lutfi Syaukani, Merenungkan Sejarah al-Quran, dalam Abd.Muqsith Ghazali, Ijtihad Islam Liberal, 2005, hal.1.).

12

SEMINAR test.indd 12

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Di Malaysia, Kasim Ahmad dalam tulisannya telah meragui ayat terakhir dari surah at-Taubah di mana beliau mendakwa : Tiap-tiap surah dalam al-Quran dibuka dengan kenyataan dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih dikenali dengan basmalah kecuali surah 9 yakni at-Taubah. Ketiadaan Basmalah dari surah at-taubah menimbulkan kehairanan kepada ahli tafsir selama 14 abad. Banyak teori yang telah dikemukakan untuk menghuraikan fenomena ini. Sekarang kita tahu bahawa ketiadaan Basmalah memainkan peranan penting sebagai satu ciri mukjizat matematik Quran dan juga satu tanda daripada Allah bahawa surah at-taubah telah dicemar dan perlu dibersihkan (Hadis : Jawapan kepada pengkritik, m.s. 61). Cabaran terhadap Rasul Islam Liberal juga meragui keperibadian Rasulullah SAW dan kemaksuman baginda, sebagaimana dinyatakan oleh Farish A. Noor : Fakta bahawa Nabi mempunyai beberapa orang isteri dan diketahui telah mengadakan hubungan seks dengan 15 wanita termasuk seorang gundik yang bernama Rayhana yang tidak Islam sehingga akhir hayatnya adalah bukti sifat kemanusiaan Nabi (NST, 4 nov. 2000). Nabi sendiri dalam konteks sejarahnya adalah seorang pemimpin suku dan oleh itu ketaatan awal kepada baginda diberi kerana baginda adalah pemimpin suku lebih dari pemimpin agama ( NST, 1 Dis. 2001 ). Cabaran terhadap iman kepada yang ghaib Astora Jabat dalam tulisannya di majalah Al-Islam keluaran bulan November 2003/Ramadhan 1424 membuat kenyataan yang menolak adanya azab dan nikmat kubur walaupun berita tentangnya sabit dalam banyak hadis yang soheh. (Siri Serangan Pemikiran , 2006 , m.s. 55) Cabaran terhadap iman kepada Qadha dan Qadar Harun Nasution, bekas rektor Universiti Islam Negeri Jakarta , dan tokoh Islam Liberal menyatakan bahawa : bagiku, rukun iman itu tinggal lima, seperti disebut dalam al-Quran. Di dalam al-Quran tak disebut rukun iman yang keenam iaitu Qadha dan Qadar (Kenyataan ini dapat dilihat dalam buku Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam 70 tahun Harun Nasution, tahun 1989. Buku ini telah diharamkan oleh JAKIM). Kenyataan tersebut menunjukkan bahawa Harun Nasution menolak iman kepada Qadha dan Qadhar yang telah disepakati ulama Ahlussunnah waljamaah berdasarkan hadis yang sahih dan mutawatir.

13

SEMINAR test.indd 13

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Kasim Ahmad, tokoh Anti Hadis di Malaysia dalam bukunya Hadis : Jawapan kepada pengkritik juga menyatakan bahawa : Al-Quran menyebutkan lima sahaja rukun iman, sedangkan hadis menyebutkan enam iaitu dengan menambah Qadha dan Qadhar. Dalam kenyatan ini Kasim Ahmad menyakini bahawa rukun iman itu hanya lima sebab itu yang dinyatakan dalam al-Quran. Cabaran terhadap Syariah Sebagaimana yang dinyatakan oleh Greg Barton bahawa di antara tujuan Islam Liberal adalah merobah hukum-hakam agama Islam sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu pemahaman al-Quran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sebagaimana dinyatakan oleh Azyumardi Azra, mantan rektor Universitas Islam Negeri Jakarta (dulu bernama IAIN Jakarta) : Al-Quran menunjukkan bahawa risalah Islam disebabkan universalitasnyaadalah selalu sesuai dengan lingkungan kultural apapun, sebagaimana (pada saat turunnya) hal itu disesuaikan dengan kepentingan lingkungan Semenanjung Arab. Kerana itu al-Quran harus selalu dikontekstualisasikan (disesuaikan) dengan lingkungan budaya penganutnya, di manapun dan kapan saja .(Pengantar dalam buku Dari Neo-modenisme ke Islam Liberal , Dr. Abu Ala, 2003, hal.xi). Fiqah Lintas Agama Kumpulan Jaringan Islam Liberal di Indonesia telah merosakkan ajaran syariah dengan menerbitkan buku Fiqah Lintas Agama yang menyatakan : Soal pernikahan laki-laki non-Muslim dengan wanita muslimah merupakan urusan ijtihad dan terikat dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu, di mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antara agama merupakan sesuatu yang terlarang. Kerana kedudukannya sebagai hukum yang lahir dari proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru bahawa wanita muslimah boleh menikah dengan laki-laki non-muslim atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat dibolehkan apapun agama dan aliran kepercayaannya. (Munim Sirry , Fiqih Lintas Agama, 2004, m.s. 164). Menghalalkan homoseksual Dari Fakulti Syariah IAIN Semarang bahkan muncul gerakan mengesahkan perkahwinan homoseksual dengan terbitnya sebuah buku : Indahnya Kawin Sejenis. Buku ini adalah kumpulan artikel yang ditulis dalam Jurnal Justisia diterbitkan oleh Fakulti Syariah IAIN Semarang edisi 25, Th XI, 2004. Dalam buku ini ditulis strategi gerakan yang harus dilakukan untuk menghalalkan perkawinan homoseksual di Indonesia.

14

SEMINAR test.indd 14

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Bentuk gerakan yang harus dibangun adalah (1) mengorganisasi kaum homoseksual untuk bersatu dan berjuang merebut hak-haknya yang telah dirampas oleh negara, (2) memberi pemahaman kepada masyarakat bahawa apa yang terjadi pada diri kaum homoseksual adalah sesuatu yang normal dan fitrah, sehingga masyarakat tidak memencilkannya bahkan sebaliknya, masyarakat ikut terlibat menyokong setiap gerakan kaum homoseksual dalam menuntut hak-haknya, (3) melakukan kritik dan reaktualisasi tafsir keagamaan (tafsir kisah Luth dan konsep pernikahan) yang tidak memihak kaum homoseksual, (4) menyuarakan perubahan Undang-undang Perkahwinan No 1/1974 yang mendefinisikan perkawinan harus antara laki-laki dan wanita. (Lihat buku Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak Kaum Homoseksual, Lembaga Studi Sosial dan Agama, Semarang, 2005) Harian The Jakarta Post, edisi Jumaat (28/3/2008) dalam halaman muka depan menerbitkan berita berjudul Islam recognizes homosexuality (Islam mengakui homoseksualiti). Memetik pendapat dari Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Pengarah di UIN (Universitas Islam Negeri) Jakarta, akhbar berbahasa Inggeris itu menulis bahawa homoseksual dan homoseksualiti adalah alami (semulajadi) dan diciptakan oleh Tuhan, kerana itu dihalalkan dalam Islam. (Homosexuals and homosexuality are natural and created by God, thus permissible within Islam). Merubah undang-undang keluarga Islam Dalam Rancangan Kompilasi Hukum Islam (Counter Legal Draft) yang diajukan kepada Kementerian Agama, kumpulan Islam Liberal Indonesia di bawah penyelia Dr. Musdah Mulia memberikan beberapa perubahan hukum Islam : Pasal 3 ayat 1 : Asas perkawinan adalah monogami dan perkawinan poligami adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal secara hukum. Pasal 9 : Ijab-kabul boleh dilakukan oleh isteri suami atau sebaliknya suami isteri. Pasal 54 : Perkawinan beda agama antara muslim atau muslimah dengan non-muslim disahkan. Pasal 59 : Talak tidak dijatuhkan oleh pihak laki-laki, tetapi boleh dilakukan oleh suami atau isteri di depan sidang pengadilan agama. Pasal 88 ayat 7a : Masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tetapi juga untuk lelaki. Masa iddah bagi lelaki adalah seratus tiga puluh hari. Pasal 8 ayat 3 : Bagian warisan anak laki-laki dan wanita adalah sama.

15

SEMINAR test.indd 15

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Itulah beberapa ijtihad Liberal yang diajukan untuk merubah anakmen perkawinan, tetapi syukur kepada Allah, rancangan tersebut ditolak oleh Parlimen dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Di Malaysia perubahan hukum syariah khususnya yang berkaitan dengan persamaan hak antara lelaki dan perempuan disuarakan oleh kelompok Sister in Islam. Dalam isu Rang UndangUndang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan (Pindaan 2005) Sisters in Islam (SIS) bersama kumpulan wanita yang lain telah menentang kuat Rang UndangUndang tersebut atas dakwaan kononnya ia akan menzalimi perempuan. Sebelum itu mereka juga menentang Rang Undang-Undang Jenayah Syariah Terengganu (Hudud) dengan membangkitkan polemic kononnya undang-undang itu akan menzalimi wanita yang dirogol. SIS juga terkenal sebagai kumpulan yang menentang amalan poligami secara keseluruhannya dan pernah melancarkan kempen monogamy secara terbuka (Riduan Mohd.Nor, Siri Serangan Pemikiran, MHI Publication, 2006, m.s.49). Demikianlah beberapa pemikiran Islam Liberal yang sangat berbahaya, apalagi jika pemikiran mereka telah masuk ke institusi pendidikan Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Donald Rumsfeld : Amerika Syarikat perlu menciptakan lembaga bantuan kewangan untuk mengubah kurikulum pendidikan Islam yang radikal menjadi moderat. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih cepat menumbuhkan teroris baru, lebih cepat dibandingkan kemampuan Amerika untuk menangkap atau membunuh mereka (Harian Republika, 3/12/2005). Demikianlah beberapa catatan tentang ancaman Islam liberal terhadap akidah, keimanan dan syariah Islam. Hal ini terjadi akibat kesalahan mereka dalam mengambil ilmu tentang Islam. Mereka mempelajari Islam dari pemikiran Orientalis Barat yang dipengaruhi oleh falsafah Barat. Oleh sebab itu, Ibnu Sirin berkata : Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Oleh kerana itu hendaklah kamu perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kamu . Wallahu Alam.

16

SEMINAR test.indd 16

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

WACANA KESETARAAN GENDER: ISLAMIS VS FEMINIS MUSLIM

Disediakan Oleh: Dr. Khalif Muammar

17

SEMINAR test.indd 17

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

18

SEMINAR test.indd 18

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

WACANA KESETARAAN GENDER: ISLAMIS VS FEMINIS MUSLIM1


Disediakan Oleh: Dr. Khalif Muammar2

Pendahuluan Islam seringkali dikaitkan dengan isu diskriminasi terhadap wanita. Imej penindasan terhadap kaum Hawa ini diperkuat lagi dengan senario yang berlaku di sebahagian negara yang membawa nama Islam. Adanya larangan mufti Mesir pada tahun 50-an terhadap penglibatan kaum wanita dalam segala bentuk aktiviti umum serta membataskan mereka dengan aktiviti dalam rumah (domestic) sahaja3; pemerintahan Taliban yang suatu ketika telah menafikan hak pendidikan bagi wanita; terdapatnya hak wali untuk memaksa anak perempuannya berkahwin dengan orang yang tidak dikenalinya di Pakistan; merupakan sebahagian daripada contoh dan senario yang menguatkan lagi imej diskriminasi tersebut. Semua ini menimbulkan persoalan yang sangat kontroversi: adakah semua perlakuan tersebut berdasarkan kepada ajaran Islam? Adakah benar Islam begitu mendiskriminasi wanita? Terdapat sebahagian umat Islam yang mempertahankan tindakan-tindakan tersebut atas dasar ia telah diputuskan oleh ulama mereka dengan bersandarkan kepada kitab-kitab fiqh. Golongan ini dikenali dengan nama tradisionalis-konservatif. Bagi golongan feminis pula, pendekatan golongan tradisionalis-konservatif ini dianggap kolot dan menjadi bukti yang kukuh perlunya ajaran-ajaran Islam tentang wanita direkonstruksi agar tidak misogynist atau bias gender. Dengan semangat pembaharuan tersebut, maka golongan feminis Muslim menolak autoriti agama (ulama) kerana menurut mereka, pandangan ulama adalah bersifat subjektif. Bahkan dalam beberapa perkara, golongan ini juga menolak hadis a dan hanya berpegang dengan na al-Quran dengan mengikut tafsiran mereka sendiri.4

Artikel ini ditulis bersama Adibah Muhtar (isteri penulis) dan dibentangkan oleh penulis di Seminar Wanita Islam Antarabangsa (SEWANI2005) pada 2-3 April, 2005 anjuran Pusat Pengajian Islam & Pembangunan Sosial (PPIPS), Universiti Teknologi Malaysia, di Sofitel Palm Resort, Senai. Kemudian dibentangkan sekali lagi di Seminar Pemurnian Akidah 09 pada 20 ogos 2009 anjuran bersama PMWP dan JAWI di Masjid Wilayah Persekutuan KL. Dr. Khalif Muammar merupakan Felo Penyelidik di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau boleh dihubungi melalui emel: khalifmuammar@gmail.com. Demikian ditulis dalam buku Margot Badran dan Miriam Cooke (ed.) Opening the Gates: A century of Arab Feminist Writings (London: Virago Press, 1990), 353. Mufti yang dimaksudkan adalah al-Sheikh Hasanayn Muhammad Makhluf, mufti Mesir pada tahun 1952. Walaubagaimanapun fatwa ini menimbulkan kontroversi di kalangan ulama sendiri. Golongan Feminis melihat bahawa penafsiran semula al-Quran perlu dilakukan daripada perspektif wanita. Lihat: Amina Wadud Muhsin, Quran and Women (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti,1992),v; Charles Kurzman, Liberal Islam: A Source Book, (London: Oxford University Press, 1998),130.

19

SEMINAR test.indd 19

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Pada zahirnya umat Islam seakan-akan berhadapan dengan dua pilihan yang bertentangan (two opposing ends) iaitu antara konservatisme dan liberalisme. Akan tetapi pada hakikatnya, dalam tradisi Islam terdapat alternatif ketiga yang menjadi jalan tengah atau al-wasaiyyah, meminjam istilah yang digunakan oleh al-Qaradawi.5 Jalan tengah yang dimaksudkan di sini bukanlah Islam moderat yang satu ketika dahulu pernah dikemukakan oleh mantan Presiden Indonesia, Abdur Rahman Wahid atau lebih dikenali dengan Gus Dur. Sebaliknya, mereka adalah golongan yang dikenali sebagai Islamis, yang mengambil pendekatan yang sederhana dan seimbang antara dua pendekatan yang bertentangan, iaitu konservatif dan liberal. Apa yang dikesalkan adalah golongan Liberal dan feminis seolah-olah tidak mengambil kira pandangan golongan Islamis ini, sebaliknya sentiasa mengambil kira pandangan golongan konservatif. Golongan feminis menganggap semua ulama adalah konservatif. Anggapan ini sebenarnya tidak berasas sama sekali. Oleh itu kertas kerja ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada umum tentang adanya pendekatan sederhana yang telah menjawab segala permasalahan yang ditimbulkan oleh golongan feminis Muslim. Kritikan dari sudut metodologi dan epistemologi akan dilakukan untuk menguji kekuatan argumentasi feminisme Islam dalam beberapa isu utama yang diperdebatkan. Golongan Islamis: Jalan Tengah Dalam banyak perkara khilfiyyah, golongan Islamis yang bersifat sederhana6 mengambil pendekatan pertengahan di antara konservatif, liberal serta feminis. Sebagai contoh, ketika Islam menetapkan kewajipan hijab7 atau veil (bertudung), terdapat perbezaan pandangan di kalangan ulama sama ada wajah dan tapak tangan termasuk aurat wanita yang wajib ditutupi. Golongan Islamis ini kemudian memilih pendapat yang membenarkan wajah dan pergelangan tangan terdedah, kerana disokong oleh dalil yang kuat dan pendapat majoriti ulama. Sementara golongan konservatif pula memilih hukum yang lebih ketat, iaitu kewajipan menutup seluruh

Pendekatan sederhana ini dipopularkan oleh Dr. Yusuf al-Qaradawi bersumberkan ayat al-Quran ummatan wasaan (al-Baqarah, 2:143) lihat: al-Qaradawi, Sanggahan Salah Tafsiran Islam (Kajang: Synergymate, 2004), viii; al-Qaradawi, Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islm (Kaherah: Dar al-Shuruq, 1996), 9 ; Al-Qaradawi, Al-Siysah al-Shariyyah fi aw al-Nus al-Sharah wa maqidiha (Kaherah: Maktabah Wahbah, 1998), pp.30. Penulis memilih nama Islamis bagi golongan sederhana ini, namun ada sesetengah penulis yang menamakan golongan ini dengan moderat, bergantung kepada apa yang dimaksudkan dengan isitlah moderat itu. Islamis dalam penggunaan biasa merujuk kepada golongan yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam pelbagai bidang kehidupan. Tetapi bagi Barat dan modenis, golongan Islamis adalah golongan yang memperjuangkan aspirasi politik Islam. Islamis di mata Barat tidak jauh beza dengan fundamentalis dan ektrimis. Untuk perbandingan makna istilah tersebut lihat Farid Esack, Quran, Liberation and Pluralism: an Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression (Oxford: Oneworld, 1997), xi. Perlu diperhatikan adanya penafsiran yang berbeza tentang hijab. Bagi Golongan Konservatif ia adalah niqb atau chador (Pakistan) dan abaya (Mesir). Bagi Golongan sederhana hijab adalah tudung (headscarf). The veil dalam bahasa Inggris memberi makna lebih cenderung kepada niqb atau chador oleh itu tidak sesuai digunakan kalimat ini.

20

SEMINAR test.indd 20

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

muka dan tapak tangan, untuk bersikap berhati-hati8. Namun demikian, pendapat golongan konservatif ini tidak disanggah oleh golongan sederhana. Yang jelas, perbezaan pendapat ini adalah suatu hikmah serta memberikan kelonggaran kepada wanita untuk memilih salah satu pendapat yang dianggap betul. Dalam banyak perkara, pendekatan konservatif adalah bersifat protektif bahkan kadangkala dikatakan over protective, hinggakan sebahagian ulama Afghanistan ketika zaman pemerintahan Taliban tidak membenarkan kaum wanita mendapatkan haknya dalam pendidikan. Sedangkan bagi golongan sederhana, pendidikan bukan sahaja merupakan hak, akan tetapi ia adalah kewajipan bagi setiap Muslim tanpa melihat kepada jantina. Oleh itu, pendapat seperti di atas hanyalah berdasarkan ijtihad subjektif ulama, kerana baik na al-Quran mahupun Hadis sama sekali tidak memberikan justifikasi terhadap batasan hak wanita dalam pendidikan. Demikian juga dalam permasalahan yang berkaitan dengan kepimpinan wanita. Kaum konservatif berpendapat bahawa kepimpinan awam (termasuk menjadi hakim dan menteri) adalah khusus untuk kaum lelaki. Manakala golongan Islamis mengambil pendekatan yang sederhana dengan pandangan bahawa wanita layak memegang kepimpinan awam (wilyah mmah). Namun, khusus untuk kepimpinan tertinggi di dalam sesebuah negara Islam (khilfah dan immah), golongan Islamis tetap berpegang kepada hadis Abu Bakrah yang melarang wanita menjadi pemimpin tertinggi sesebuah negara Islam9. Walau bagaimanapun dalam kepimpinan awam selainnya, sekiranya seseorang wanita memiliki kemampuan dan memenuhi syarat-syaratnya maka tiada halangan sama sekali untuknya menjadi pemimpin, sama ada daripada teks al-Quran mahupun al-Sunnah. Meskipun golongan Islamis mengambil jalan tengah dan sederhana yang berbeza dengan ulama tradisionalis, namun ini tidak bermakna mereka mengenepikan pandangan ulama tradisionalis mahupun menolak autoriti mereka, sepertimana yang dilakukan oleh golongan Liberal dan feminis. Gerakan Feminis Muslim Gerakan feminis Muslim serta perjuangan mereka sebenarnya bukanlah satu pergerakan yang baru. Walaupun istilah feminis Muslim mula diperkenalkan dan digunapakai sekitar tahun 1990-an, namun asas perjuangan dan pemikiran mereka adalah kesinambungan dari gerakan feminisme Barat yang telah dianuti dan diterima sebagai satu wadah untuk memperjuangkan hak-hak serta kepentingan wanita.10 Margot
8

10

Lihat Abbas Mahmud al-Aqqad, al-Marah fi al-Qurn (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969), pp. 10; Mawdudi, Purdah and The Status of Women (Lahore: Islamic Publication, 1987), pp.34; Abdur Rahman I Doi, Women in the Quran and The Sunnah (London: Taha Publication, 1988), pp. 18. Pandangan ini adalah lebih identik dengan pandangan golongan yang disebut Wahabi. Yusuf al-Qaradawi, Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam. (Kaherah: Dar al-Shuruq, 1996), 165; Muhammad Izzat Darwazah, al-Marah fi al-Qurn wa al-Sunnah (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah),49; Jamal Badawi, The Status of Woman in Islam (Riyad:World Assembly of Muslim Youth, 2000); Diambil dari http://mediaguidetoislam.sfsu.edu/women/03_Feminism.html

21

SEMINAR test.indd 21

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Badran, seorang sarjana dari Center for Muslim-Christian Understanding di Georgetown University, secara ringkasnya mendefinisikan feminis Islam sebagai a feminist discourse and practice articulated within an Islamic paradigm. Secara dasarnya, gerakan ini mendakwa mendapat mandat untuk memperjuangkan hak dan keadilan wanita daripada ajaran yang terkandung di dalam al-Quran. Definisi yang lebih jelas diberikan oleh kalangan feminis sendiri, Azza M. Karam: a one who adopts a worldview in which Islam can be contextualized and reinterpreted in order to promote concepts of equity and equality between men and women, and for whom freedom of choice plays an important part in expression of faith.11 Di antara sarjana dan tokoh yang pernah menggunakan istilah tersebut di dalam penulisan mereka, sekaligus menyumbang dalam memperkenalkannya di dunia Islam termasuklah Afsaneh Najmabadeh dan Ziba Mir-Hosseini dari Tehran, Yesim Arat dari Turki serta Mai Yamani dari Saudi menerusi bukunya Feminism and Islam yang diterbitkan pada tahun 1996. Manakala Mesir yang dikatakan sebagai tempat lahirnya feminis Muslim, terkenal dengan tokohnya Huda Shaarawi (1879-1947) yang menubuhkan The Egyptian Feminist Union pada 1923.12 Perlu disebutkan di sini, meskipun dasar dan asas pemikiran para pejuang keadilan wanita adalah sama, namun tidak semua secara terbuka berasa selesa menisbahkan atau mengaitkan diri mereka dengan perjuangan feminis Islam atau Feminis Muslim. Bagi sesetengah pelopor perjuangan gender ini, usaha mereka dalam menuntut keadilan sosial dan kesetaraan gender yang didakwa merupakan intipati ajaran al-Quran digambarkan sebagai projek pentafsiran Islam dan pemahaman semula teks-teks al-Quran serta womencentered readings of religious texts. Justeru, dewasa ini telah lahir tokoh dari kalangan sarjana wanita Muslim yang dikatakan khusus dalam bidang teologi feminis dan tafsir al-Quran dari perspektif wanita seperti Amina Wadud.13 Namun, walau apapun istilah atau nama yang digunakan, satu fakta yang jelas adalah kumpulankumpulan ini bergerak atas dasar perjuangan yang serupa iaitu berorientasikan wanita, mempunyai objektif yang sama dan berhujah dengan metodologi yang sama. Perjuangan mereka juga kebanyakannya bersifat antagonistik terhadap pemerintahan Islam dan Islam itu sendiri. Prioriti misi kebanyakan feminis Muslim adalah rekonstruksi hukum-hukum agama berkaitan wanita terutamanya hukum keluarga, dengan menilai dan menganalisa semula teks agama al-Quran dan al-Sunnah- serta mentafsirnya dari perspektif yang
11 12 13

Azza M. Karam, Women, Islamisms and the State: Contemporary Feminisms in Egypt, (London: Macmillan Press Ltd, 1998), 5. Ibid. Beliau merupakan Profesor Pengajian Islam di Department of Philosophy and Religious Studies di Virginia Commonwealth University, Amerika Syarikat. Baru-baru ini, beliau telah menjadi tumpuan masyarakat Islam sedunia apabila mengeluarkan fatwa wanita boleh menjadi imam salat bagi lelaki. Fatwa ini direalisasikan apabila Amina Wadud berkhutbah dari atas mimbar dan mengimamkan salat Jumaat bagi sekumpulan masyarakat Islam di Amerika yang terdiri daripada lelaki dan perempuan pada 18 Mac, 2005 di Sundaram Tagore Gallery, New York.

22

SEMINAR test.indd 22

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

berbeza dengan tafsiran klasikal.14 Pendekatan yang mereka gunakan adalah berorientasikan wanita, di mana dalam memahami teks tersebut, pandangan serta pengalaman mereka sebagai wanita dijadikan asas pertimbangan. Hasilnya, wujudlah beberapa sayap pendekatan dan kelompok, seperti kelompok yang memberi fokus terhadap teks-teks al-Quran yang dipelopori oleh Amina Wadud, Rifaat Hassan dan Fatima Naseef; kelompok yang melaungkan penyemakan semula hadis seperti Fatima Mernissi dan Hidayet Tuksal; dan juga kelompok yang mengaplikasikan pemahaman semula al-Quran (re-reading of the Quran) dalam penyemakan semula hukum-hukum Sharah seperti Aziza al-Hibri dan Shaheen Sardar Ali. Secara umum, feminis Muslim mengaplikasi beberapa jenis pendekatan dan metodologi dalam membahaskan hukum-hukum berkaitan wanita yang terdapat dalam teks-teks agama. Ini termasuklah metodologi tradisional seperti ijtihad dan tafsir, serta beberapa metodologi yang melibatkan bidang ilmu yang lain seperti antropologi, sosiologi, sejarah, linguistik dan literary criticism. Para feminis Muslim merasakan bahawa hukum kekeluargaan Islam perlu mengalami proses reformasi bagi mengurangkan senario penguasaan lelaki (male domination). Mereka berhujah, perbezaan dan kepelbagaian versi undang-undang Islam di antara negara-negara Islam membuktikan undang-undang Islam sebenarnya sangat kuat dipengaruhi oleh keadaan sosio-politik setempat, dan bukannnya divine injunctions. Seumpamanya, mereka beranggapan ini juga membuktikan bahawa teks-teks agama boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang berbeza, mengikut pemahamam atau pre-understanding masing-masing. Malahan, hujah mereka diperkuat lagi dengan terdapatnya perbezaan tafsir al-Quran antara para mufassirn.15 Isu Kesetaraan Gender Dan Rekonstruksi Sharah Di antara argumen dasar bagi feminis Muslim ialah gender equalitykesetaraan dan kesaksamaan gender, yang didakwa merupakan ajaran asas dan fundamental di dalam Islam. Golongan feminis Muslim menegaskan bahawa al-Quran sebagai kitab suci dan panduan utama bagi umat Islam amat menekankan persamaan serta kesetaraan antara semua manusia, terutamanya antara lelaki dan wanita. Ironinya, ini tidak berlaku dalam realiti kehidupan sosial umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Bagi mereka, equality yang digariskan oleh Islam telah dipengaruhi dan diwarnai oleh ideologi dan amalan patriarchy. Malah, mereka mendakwa fiqh dan Sharah Islam juga tidak lari daripada unsur patriarki, atas alasan para ulama yang terlibat dalam proses kodifikasi hukum-hukum fiqh pada kurun ke-9 Hijrah terdiri daripada individu yang hidup dan bergelumang dengan pemikiran serta tingkahlaku patriarki.
14 15

Asghar Ali Engineer, The Quran, Women and Modern Society (New Delhi: SterlingPublishers, 1999), 4. Ibid., 17.

23

SEMINAR test.indd 23

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Pada pendapat mereka, hakikat ini menjelaskan sebab dan faktor mengapa sesetengah hukum di dalam Sharah tidak mengaplikasi prinsip equality (persamaan) seperti yang sepatutnya. Malah, seorang tokoh feminis Mesir, Nawal Sadawi mengatakan bahawa semua Kitab-Kitab samw termasuk al-Quran telah menindas wanita. Bagi beliau semua agama bersikap patriarki kerana muncul dalam masyarakat yang juga patriarki.16 Sadawi juga berpendapat bahawa al-Quran, sepertimana agamaagama sebelumnya menganggap wanita sebagai punca kejahatan, dengan alasan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam dan dialah yang bertanggungjawab terhadap dosa manusia (original sin).17 Beliau juga mentafsirkan frasa wakhalaqa minh zawjah dalam al-Quran dengan maksud dan diciptakan daripada Adam pasangannya. Penafsiran ini ternyata bercanggah dengan tafsiran sebahagian feminis sendiri seperti Yvonne Haddad dan Jane Smith yang melihat bahawa al-Quran sama sekali tidak menjelaskan penciptaan Hawa dari Adam.18 Sehubungan itu, feminis Muslim mendakwa bahawa prinsip keadilan dan kesaksamaan yang ditekankan oleh al-Quran tidak terlaksana disebabkan para mufassirn yang terdiri daripada lelaki telah menghasilkan tafsir al-Quran yang mendukung doktrin yang mengangkat martabat kaum lelaki dan menjustifikasi superiority kaum lelaki. Implikasinya termasuklah pengalaman kaum wanita tidak diambilkira dalam pentafsiran al-Quran, serta ayat-ayat al-Quran ditafsirkan hanya daripada perspektif, kehendak dan keperluan lelaki terhadap wanita.19 Bahkan, ada di antara mereka yang bertindak lebih jauh dari itu dengan membuat kesimpulan bahawa hukumhukum dalam al-Quran memberi kelebihan kepada kaum lelaki, terutamanya dalam masalah harta pusaka dan perwarisan, pemerintahan dan kekeluargaan, semata-mata kerana ingin mengambil hati dan mendapatkan sokongan daripada masyarakat Arab ketika itu yang mengamalkan patriarki.20 Dakwaan yang agak radikal ini juga memberi isyarat bahawa sesetengah pentafsiran ayat-ayat al-Quran perlu menjalani proses rekonstruksi agar lebih sesuai dan releven dengan keadaan sosio-ekonomi dan pemikiran masyarakat masa kini. Feminis Muslim juga beranggapan bahawa terdapat bias gender yang ketara dalam hukum-hukum Sharah yang diambil daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, atas alasan perawi hadis yang terdiri daripada kalangan Sahabat adalah para lelaki yang tidak dapat membebaskan diri daripada pengaruh amalan patriarki. Hujah mereka lagi, kebanyakan hadis diriwayatkan selepas hampir satu kurun selepas kewafatan Rasulullah SAW, manakala kebanyakan perawi hadis mewarisi
16 17 18

19 20

Nawal Sadawi, in Women and Islam ed. by Azizah al-Hibri (Oxford: Pergamon Press, 1982),193 Ibid., 195-7. Jane Smith dan Yvonne Haddad, Eve: Islamic Image of Woman in Women and Islam ed. by Azizah al-Hibri (Oxford: Pergamon Press, 1982), 135-144. Amina Wadud Muhsin, Quran and Woman (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992), 2. Hibah Rauf Izzat, 169.

24

SEMINAR test.indd 24

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

sikap prejudis sosial terhadap wanita. Walaupun Rasulullah SAW sendiri sangat bersimpati terhadap kaum perempuan dan memberikan hak-hak yang sewajarnya kepada mereka, namun sebahagian Sahabat tidak bersetuju dengan pemberian hak tersebut.21 Pemberian hak tersebut diprotes oleh sebahagian kaum lelaki, lalu apabila mereka meriwayatkan hadis, mereka dikaburi oleh sikap prejudis mereka terhadap wanita. Tambahan lagi, golongan feminis berpendapat kemasukan orang-orang Syria, Mesir, Parsi dan lain-lain agama ke dalam Islam menyebabkan sikap dan amalan prejudis mereka terhadap wanita serta adat resam dan tradisi dibawa bersama ke dalam masyarakat Islam, seterusnya memberi kesan terhadap proses kodifikasi hukum Islam. Bahkan, situasi ini memberi implikasi negatif kepada revolusi wanita yang diperkenalkan oleh Islam bagi mengangkat martabat wanita.22 Gugatan-gugatan Feminis Muslim Atas alasan-alasan di atas, kelompok yang memperjuangkan kesetaraan gender melaungkan perlunya rekonstruksi undang-undang Islam terutamanya undangundang keluarga, dari sudut sejarah dan pengalaman terkini, bagi menjamin prinsip kesetaraan sepertimana yang dikehendaki oleh al-Quran dapat diaplikasi dan dimanifestasi sepenuhnya.23 Bahkan, Amina Wadud menyatakan, bagi menjamin al-Quran sentiasa releven, ia haruslah secara terus menerus direinterpretasi.24 Bagi mereka, terdapat beberapa ciri al-Quran yang menjadi bukti perlunya proses rekonstruksi ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Pertama, perkataan perkataan berbentuk simbolik yang sering terdapat di dalam al-Quran menjadikannya sentiasa releven untuk ditafsirkan semula. Kedua, ayat-ayat yang membawa maksud yang samar-samar adalah fleksibel dan boleh menerima perubahan maksud secara kreatif.25 Feminis Muslim bertindak antagonistik terhadap beberapa hukum dalam al-Quran yang berkaitan dengan wanita. Mereka cuba menggugat dan mempertikaikan hukum Sharah dengan menekankan isu-isu seperti asal kejadian wanita, kepimpinan wanita, kepimpinan lelaki terhadap wanita (qawmah) serta kelemahan wanita yang sering menjadi persoalan dan juga bukti wujudnya bias gender di dalam Islam. Dengan mengaplikasi metodologi dan menganalisa na-na al-Quran dengan cara yang berbeza, mereka mencabar kedudukan dan status wanita di dalam masyarakat Muslim.

21 22 23 24 25

Asghar Ali Engineer, 6. Asghar Ali Engineer, 7. Ibid., 5. Amina Wadud Muhsin, v. Asghar Ali Engineer, 5.

25

SEMINAR test.indd 25

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

a. Penciptaan Hawa dari Tulang Rusuk Persoalan mengenai kedudukan wanita tidak dapat dikaji dengan saksama tanpa mengkaji terlebih dahulu tentang asal usul kejadian wanita iaitu Hawa. Seperti diketahui umum, di antara sebab mengapa semua agama samw dituduh misogynist adalah kerana agama-agama tersebut mengatakan wanita dicipta daripada tulang rusuk Adam. Menurut feminis Muslim, kenyataan ini memberi konotasi martabat wanita yang rendah berbanding lelaki. Pendapat ini sebenarnya wujud dalam tradisi Kristian, kemudian sebahagian ulama berpendapat ia juga diakui oleh Islam. Walau bagaimanapun, pendapat ini pada hakikatnya adalah pendapat yang tidak kuat. Sebenarnya Islam tidak menjelaskan secara spesifik penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Penciptaan Hawa daripada tulang rusuk Adam merupakan fakta yang hanya disokong oleh teks-teks kitab suci agama Nasrani. Perbandingan antara na al-Quran dengan teks Injil menunjukkan bahawa kedua-duanya adalah tidak sehaluan. Pertama sekali, terdapat perbezaan yang ketara tentang kejadian Adam itu sendiri. Di dalam Injil, Adam dikatakan dicipta daripada debu manakala di dalam al-Quran Adam dicipta darpada tanah liat. Setelah ditempatkan di syurga maka Tuhan ingin mencipta pasangan bagi Adam sebagai penolong dan pendampingnya. Injil juga ada menceritakan tentang penciptaan Hawa dengan terperinci: ... tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki- laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu denga isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan isterinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. (Kejadian 2:20-25) Berbeza dengan keterangan dari Injil di atas, Al-Quran sama sekali tidak menyebut tentang kejadian Hawa dari tulang rusuk Adam. Yang jelas, al-Quran hanya menyatakan bahawa manusia diciptakan dari satu jiwa. Ini bermakna Adam dan Hawa mempunyai dan berasal daripada jiwa yang sama. Dalam konteks ini, Sayyid Qutb di dalam kitab tafsirnya mengatakan masing-masing lelaki dan wanita- merupakan dua bahagian dari satu jiwa yang tidak mungkin dipisahkan (sharay al-nafs al-widah).26 Seterusnya,
26

Sayyid Qutb, Fi ill al-Quran (Kaherah: Dar al-Shuruq, 1997), 5: 649-652.Amina Wadud Muhsin, 20.

26

SEMINAR test.indd 26

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

al-Quran juga menjelaskan bahawa dari satu jiwa itu pasangan bagi Adam, iaitu Hawa telah dicipta. Surah al-Nisa, ayat 1 menjelaskan:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Golongan feminis mendakwa kisah kejadian Hawa dari tulang rusuk Adam diambil oleh para ulama silam daripada kisah-kisah isrliyyt (kisah-kisah yang diceritakan oleh Ahl al-Kitb).27 Sebenarnya tidak dinafikan bahawa fakta tersebut diambil oleh sebahagian besar ulama dari kisah-kisah isrliyyt, akan tetapi para ulama juga bersandarkan kepada beberapa hadis yang menjelaskan penciptaan Hawa daripada tulang rusuk. Namun, sebahagian ulama silam telah menterjemahkan hadis tersebut secara literal. Hadis tersebut bermaksud: Daripada Abu Hurairah r.a. berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: jagalah kaum wanita (dengan baik), sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk (min il) dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang teratas, maka jikalau engkau berusaha meluruskannya engkau akan mematahkannya dan jika engkau biarkannya ia akan kekal bengkok, maka jagalah kaum wanita (dengan baik).28 Secara dasarnya, hadis tersebut secara arfiyyah atau literalnya bermaksud Hawa telah diciptakan oleh Allah SWT dari tulang rusuk. Namun, beberapa persoalan timbul daripadanya. Apakah pemahaman hadis secara arfiyyah ini betul dan tepat? Mungkinkah yang dimaksudkan dan dikehendaki oleh Nabi SAW adalah makna majz (metafora) dan bukan makna aqq atau literal? Walau bagaimanapun tidak ada satu hadis pun yang memperincikan dengan jelas tentang kejadian wanita daripada tulang rusuk Adam. Ini mungkin kerana apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah

27 28

Sayyid Qutb, Fi ill al-Quran (Kaherah: Dar al-Shuruq, 1997), 5: 649-652.Amina Wadud Muhsin, 20. Sahih al-Bukhari, kitab Ahadth al-anbiy, bab khalq dam, no. 3084. Dengan lafaz yang sedikit berbeza, Muslim bab al-Ra no. 2670; al-Darimi, bab al-Nik, no. 2124; Ahmad bab baqi Musnad al-mukthirn, no. 10044.

27

SEMINAR test.indd 27

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

SAW menerusi hadis ini sebenarnya adalah bukan tentang penciptaan Hawa.Yang jelas, mesej hadis tersebut adalah supaya lelaki berlemah lembut dalam hubungannya dengan wanita kerana kekerasan tidak akan memberi kesan yang baik terhadap mereka. Demikian juga jika membiarkannya ia mungkin akan merugikan kedua-dua pihak. Dengan memahami hakikat wanita yang sedemikian rupa, lelaki hendaklah bersikap lebih bijaksana dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan wanita. Atas dasar inilah Rasulullah SAW menasihatkan agar kaum wanita dijaga dengan baik, dan inilah sebenarnya mafhm hadis tersebut. Selain itu, terdapat kepelbagaian lafaz yang digunakan dalam matan hadis tersebut sepertimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad dan Tirmizi dengan lafaz yang sedikit berbeza.29 Riwayat Bukhari30 dalam Sahih Bukhari dan riwayat Muslim31 menyebut khuliqat min il, manakala dalam riwayat Ahmad disebut khuliqna min il.32 Namun, terdapat juga riwayat Bukhari,33 Tirmizi34 dan Imam Ahmad dari musnad Samrah bin Jundub yang berbunyi al-maratu ka al-il yang bermaksud wanita seperti tulang rusuk. Berhubung hadis yang kedua ini, Imam Tirmizi mengatakan ia disampaikan melalui riwayat atau jalan lain iaitu oleh Abu Zar, Samrah dan Aishah. Jika dianalisa dari segi bahasa, perkataaan min dalam bahasa Arab biasanya bermakna dari, tetapi kadangkala ia juga boleh membawa makna seperti (mithl).35 Persoalannya ialah, apakah qarnah untuk membuktikan bahawa yang dikehendaki dan dimaksudkan daripada hadis ini (hadis yang menyebut frasa ka al-il dari riwayat Abu Hurairah) adalah makna seperti (mithl) dan bukannya dari? Jika diambil kira prinsip dan kaedah bahawa suatu hadis boleh ditafsirkan dengan menggunakan hadis yang lain, maka makna yang rji (lebih tepat) bagi hadis tersebut adalah hakikat kejadian wanita seperti tulang rusuk (ka al-il), bukan dari tulang rusuk. Oleh itu qarnah atau bukti kesahihan makna seperti (mithl) dalam hadis ini adalah hadis sahih yang lain, iaitu hadis riwayat Ahmad dari musnad Samrah bin Jundub. Walaupun orang awam biasanya akan cenderung kepada makna zahir atau literal hadis dan memberi makna dari tulang rusuk; akan tetapi, oleh kerana terdapat hadis yang memberi kefahaman yang lebih sempurna, maka makna literal perlu ditukar kepada
29

30 31 32 33 34 35

Hadith riwayat Bukhari bab al-Nik, no. 4786; al-Tirmizi, bab al-Talaq wa al-lian, no. 1109; Musnad Ahmad, bab bq Musnad al-Anr, no. 25180. Hadith tersebut berbunyi: Sahih al-Bukhari Bab Adth al-Anbiy wa khalq Adam no. 3084. Sahih Muslim Bab al-Ra, no. 2670. Musnad Ahmad, bab bq musnad al-mukthirn, no. 10044. Sahih al-Bukhari, Bab al-nik, no. 4786. Tirmizi, bab al-alq wa al-lin, no. 1109. Perkataan Min dalam kamus Arab selain daripada bermaksud dari, ia juga bermakna: sebahagian, semenjak, melalui, menembusi, ke atas dan seperti. Ini kerana huruf jar dalam bahasa Arab boleh bertukar ganti dengan yang lain, lihat al-Razi, Mukhtr al-i (Kaherah: Dar al-Hadith, 2000), 241; Ibn Manzur, Lisn al-Arab (Beirut: Dar al-Sadir, 1990), 13:422.

28

SEMINAR test.indd 28

8/15/09 11:53:23 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

metafora atau makna majz. Pentafsiran seperti ini amat bersesuaian dengan mesej yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW iaitu adanya persamaan di antara wanita dengan tulang rusuk. Persamaan tersebut adalah dari segi sifat kedua-duanya yang bengkok, melengkung atau tidak lurus36, dan lelaki harus menerima keadaan itu dengan rela hati tanpa cuba memaksa wanita atau meluruskannya. Dengan pentafsiran yang thematic dan bukan arfiyyah ini, maka hilanglah kemusykilan bahawa wanita diciptakan dari sebahagian kecil anggota badan lelaki yang memberi konotasi kerendahan asal-usulnya. Apabila diteliti dengan saksama, kekeliruan yang seringkali berlaku dalam memahami sesuatu hadis ataupun ayat al-Quran disebabkan oleh sikap selektif dan atomistik. Dalam memahami sesuatu hadis, seseorang perlu bersikap terbuka dan cuba memahaminya dalam kerangka maqid Sharah (objektif Sharah). Sementelah, seperti juga ilmu tafsir, di dalam ilmu hadis juga terdapat kaedah mentafsirkan hadis dengan hadis yang lain. Jadi jelaslah daripada kajian ini bahawa yang dimaksudkan oleh hadis asal kejadian wanita bukanlah makna haqq dan literal, tetapi makna majz atau metaforik. Walau bagaimanapun, pendapat sebahagian ulama tradisional yang menjustifikasikan penciptaan wanita dari tulang rusuk tidak dapat disalahkan secara mutlak kerana zahir sebahagian hadis mengatakan demikian.37 Bagi ulama tersebut penciptaan wanita dari tulang rusuk Adam bukan bermakna kerendahan dari segi martabat tetapi merupakan simbol hubungan kedua-duanya yang sangat rapat serta saling melengkapi (complementary), sehingga tidak mungkin salah satunya hidup tanpa yang lain. Kesimpulannya, kedua-dua pendapat ini boleh diambil kerana masing-masing berdasarkan hadis. Akan tetapi, pendapat yang menolak hadis ini sama sekali sama ada dengan manafikan kesahihannya, mahupun dengan mengatakan ia tidak dapat diterima dalam konteks zaman sekarang, adalah pendekatan asing yang tidak ada dalam tradisi Islam. b. Peranan Wanita dalam Keluarga Islam memberikan persamaan antara lelaki dan wanita, dan prinsip ini diakui oleh seluruh cendekiawan Islam serta sebahagian golongan feminis,38 meskipun ada sebahagian feminis yang mengatakan Islam adalah sama dengan agama samw
36

37 38

Ini ditambah lagi dengan penjelasan dalam matan hadith Muslim yang menyebut lan tastaqmu al arqah dan hadith Ahmad al khalqah. Lihat tafsir Ibn Kathir, 2:204; Tafsir al-Tabari, 7:511. Sebagai contoh karya golongan Islamis adalah Sayyid Qutb, al-Islm wa Mushkilt al-arah cetakan ke-12 (Kaherah: Dar al-Shuruq, 1993), 66-72; Muhammad Izzat Darwazah, al-Marah fi al-Qurn wa al-Sunnah (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah),49; Jamal Badawi, The Status of Woman in Islam (Riyad:World Assembly of Muslim Youth, 2000). Untuk contoh Feminis sila lihat: Jane Smith dan Yvonne Haddad. Eve: Islamic Image of Woman in Women and Islam ed. by Azizah al-Hibri (Oxford: Pergamon Press, 1982), 135-144.

29

SEMINAR test.indd 29

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

lain yang misogynist. Konsep persamaan dan kesetaraan (equality) ini kemudian ditafsirkan mengikut paradigma yang berbeza, sehingga akhirnya berlakulah pertentangan di antara golongan Islamis dan feminis. Bagi golongan feminis, persamaan semestinya bermaksud penyamarataan atau kesamaan hak dalam semua bidang kehidupan yang diceburi oleh lelaki dan perempuan. Dengan pemahaman seperti ini maka segala bentuk pembezaan yang wujud dalam apa perkara sekalipun dianggap diskriminasi. Oleh itu, feminis menyerukan hak wanita untuk menjadi Imam dan khatib solat Jumaat, menjadi pemimpin tertinggi (khalfah), mendapatkan hak yang sama rata dalam harta waris, dan hak mentalakkan suami (melafazkan talak). Adapun bagi golongan Islamis, persamaan tidak semestinya bermakna penyamarataan. Dalam worldview Islam, untuk bersikap adil seseorang perlu memberikan hak yang sepatutnya kepada yang layak.39 Keadilan dalam erti kata meletakkan sesuatu pada tempatnya bermakna perlunya mempertimbangkan kesesuaian, kelayakan, kesediaan dan fitrah dalam menempatkan seseorang yang terbaik bagi tugas tertentu.40 Atas pertimbangan inilah maka Islam memberikan tugas tertentu khusus untuk kaum lelaki, seperti mencari nafkah, berperang atau berjihad dan memimpin wanita. Pembezaan tugas ini sama sekali tidak bermaksud diskriminasi. Ia hanya akan terlihat sebagai diskriminasi apabila dilihat dari perspektif paradigma Barat yang hanya mementingkan material, pangkat dan status. Islam meletakkan nilai-nilai moral di kedudukan yang sangat tinggi sehingga dapat dilihat nilai-nilai tersebut mempengaruhi setiap peraturan dan ketentuan. Wanita diberikan peranan secara khas dan eksklusif untuk membesarkan anak (child bearing) kerana wanita diberikan keistimewaan dan keunikan yang tidak dimiliki oleh kaum lelaki dari segi biologi-fisiologi, mental dan emosi. Kualiti dan sifat yang ada pada wanita seperti penyayang dan penyabar ini sangat penting dalam membesarkan anak, sehinggakan ia dapat memberi kesan yang baik kepada psikologi anak-anak yang dibesarkan dengannya, berbanding dengan anak-anak yang tidak mendapatkannya. Sebenarnya kita dapati terdapat hikmah yang besar disebalik kelainan dalam pemberian keistimewaan kepada manusia. Allah SWT telah memberikan kepada wanita apa yang tidak dimiliki oleh lelaki dan begitu juga sebaliknya. Melihat dari sisi yang positif, kerjasama yang baik di antara kedua-dua jantina ini semestinya menghasilkan kesempurnaan dan keharmonian. Berbanding apabila kedua-dua jantina memiliki keistimewaan yang sama, situasi ini akan menghilangkan perasaan saling memerlukan antara satu sama lain, seterusnya kerjasama dan keharmonian tidak akan terjalin.
39 40

Lihat al-Quran surah al-Nis, 4:58. Yusuf al-Qaradawi, Min Fiqh al-Dawlah, 162

30

SEMINAR test.indd 30

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Ketika Islam menempatkan lelaki sebagai pemimpin dalam rumahtangga dan wanita sebagai pengurus domestik, ia sama sekali tidak bertujuan untuk merendahkan martabat wanita. Falsafah kepimpinan dalam Islam tidak dikaitkan dengan kemuliaan dan kerendahan, akan tetapi kepimpinan adalah tanggungjawab yang berat dan merupakan suatu tugas yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Bagi Sayyid Qutb, kepimpinan adalah suatu perkara yang amat penting dalam sesebuah keluarga sebagaimana ianya sangat kritikal dalam organisasi ataupun institusi, di mana ia dapat membawa keluarga kepada kemajuan dan kejayaan dunia akhirat. Tanpa kepimpinan maka tidak ada bidang kuasa dan tidak ada tanggungjawab.41 Para ulama bersepakat bahawa seorang suami bertanggungjawab dalam memastikan keluarga menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Seorang isteri pula bertanggungjawab mentaati suaminya selama mana tidak bercanggah dengan kehendak Allah SWT.42 Di sinilah letaknya kepentingan sebuah keluarga yang dibina atas dasar agama dan moraliti. Islam juga menggariskan kepimpinan lelaki hendaklah atas dasar kasih sayang dan kerjasama, bukannya kepimpinan despotik dan satu arah.43 Demikian beberapa kali dinasihatkan oleh Rasulullah SAW ketika Haji Wada (ajjatul Wad). Kepimpinan syura dan penyayang diikuti oleh ketaatan ahli keluarga dalam kebaikan bermakna keharmonian dan kejayaan. Sebaliknya, keluarga yang tidak memiliki pemimpin dan tidak dipimpin serta tidak merasakan perlunya ketaatan dan tanggungjawab untuk memenuhi tuntutan tugas masing-masing adalah keluarga yang rentan terhadap ketidakharmonian dan kebencian sesama ahli keluarga. c. Kepimpinan Lelaki dalam Keluarga (qawmah) Kepimpinan lelaki terhadap wanita disandarkan kepada ayat al-Quran berikut:

Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka. maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan yang
41 42

43

Sayyid Qutb, Fi ill al-Qurn (Kaherah: Dar al-Shuruq, 1997), 5: 649-652. Abdur Rahman I. Doi, Shariah: The Islamic Law (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2002), 130; Abd al-Karim Zaydan, Ul alDawah (Beirut: Muassasat al-Risalah, 2000), 126. Abdur Rahman I. Doi, Shariah: The Islamic Law, 131.

31

SEMINAR test.indd 31

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

memelihara (kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemuliharaan Allah dan pertolongan-Nya. dan perempuanperempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukullah mereka (dengan pukulan ringan Yang bertujuan mengajarnya). kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi, lagi Maha besar. Para ulama dan mufassirn telah mentafsirkan perkataan qawmah dengan tafsiran yang berbeza. Al-Tabari mentafsirkan kalimat tersebut sebagai pelaksana tugas (nfidh al-amr) dan pelindung (protector).44 Ibn Kathir pula mengatakan qawmah bermakna lelaki adalah ketua dan pembesar rumahtangga kerana lelaki lebih baik dari wanita.45 Dalam Tafsir al-Jalalain pula, maksud qawwmn ialah lelaki sebagai musallin (penguasa). Walaupun penafsiran dua ulama terakhir di atas mungkin tampak bias gender, namun penafsiran ulama lain juga perlu diambil kira agar tidak terjebak dengan sikap selektif dan atomistik. Ulama kontemporari seperti Muhammad Mutawalli al-Sharawi pula berpendapat bahawa al-qawmah sama sekali tidak bermakna tamlk dan tafl (pemilikan dan diskriminasi/kelebihan).46 Sayyid Qutb dalam tafsirnya menulis, yang dimaksudkan dengan qawmah bukan semata-mata pemimpin tetapi adalah orang yang dibebankan dengan tadbr al-mash (pengurusan kehidupan/ penghidupan).47 Bagi Yusuf al-Qaradawi pula, al-qawmah ini perlu difahami dengan gandingannya iaitu al-masliyyah yakni tanggungjawab dan amanah.48 Oleh itu jelaslah bahawa dalam perspektif Islam kepimpinan bukanlah satu kemuliaan dan kelebihan melainkan satu tanggungjawab dan beban yang berat. Ini tentunya sangat berbeza dengan konsep kepimpinan dari perspektif Barat yang telah memisahkan kuasa daripada moraliti. Jika dilihat dan dikaji dengan teliti, sebenarnya terdapat kesatuan pendapat dalam perbezaan pentafsiran terhadap perkataan qawmah. Secara dasarnya, para ulama semua bersetuju bahawa tugas lelaki adalah menyara dan memberikan perlindungan bagi wanita. Pemahaman ini tidak dapat dielakkan kerana ia jelas dalam mesej keseluruhan ayat tersebut. Golongan Islamis seperti Yusuf al-Qaradawi, Sayyid Qutb dan Muhammad Mutawalli al-Sharawi mempertahankan tafsiran ulama-ulama terdahulu bahawa ayat

44 45 46

47 48

Tafsir al-Tabari, 8:290. Tafsir Ibn Kathir, 2:292. Muhammad Mutawalli al-Sharawi, al-Marah fi al-Qurn al-Karm (Kaherah: Maktabah al-Sharawi, 1990), 74-75. Sayyid Qutb, Fi ill al-Qurn, 5: 645-6. Yusuf al-Qaradawi, Min Fiqh al-Dawlah, 162.

32

SEMINAR test.indd 32

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

tersebut meletakkan lelaki sebagai pemimpin dalam rumahtangga.49 Perbezaan utama kepimpinan rumahtangga berbanding kepimpinan dalam institusi lain adalah bahawa tanggungjawab utama dalam kepimpinan rumahtangga ini adalah menyara dan melindungi keluarga, bukan seperti ketua negara yang hanya berfikir dan memerintah tanpa melakukan tugas seharian. Al-Quran telah menetapkan tugas yang seimbang bagi lelaki dan wanita. Tugas ini diberikan sesuai dengan fitrah dan kemampuan masing-masing, berdasarkan kepada fitrah semula jadi wanita yang berbeza dengan lelaki. Dari segi fizikal, emosi dan psikologi, hanya wanita yang dapat menjalankan tugas keibuan dengan baik. Ini kerana berbanding lelaki, wanita adalah lebih penyayang, lemah lembut, serta cepat bertindak dan memberi respon menurut naluri keibuan. Sifat-sifat ini menjadi ciri istimewa wanita dalam memenuhi tuntutan tugas dengan baik. Adapun kaum lelaki biasanya lambat bertindak dan mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak. Ditambah lagi kecenderungan terhadap kehidupan yang lasak dan mencabar, maka lelaki amat sesuai untuk bekerja keras di luar rumah untuk memenuhi keperluan keluarga. Jelas sekali bukan kerendahan wanita dan kelebihan lelaki yang membuat perbezaan tugas tersebut akan tetapi fitrah semula jadi dan psikologi keduanya yang menjadi pertimbangan agar segala tugas dapat diemban dengan baik. Oleh itu, adalah tidak bijaksana dan saksama untuk memaksa sesuatu tugas kepada orang yang secara semula jadi tidak cenderung ke arah itu. Bagi Islamis, Islam telah bersikap adil kepada kedua-dua pasangan apabila memberikan lelaki tugas menyara dan melindungi keluarga manakala kepada wanita tugas membesarkan anak (child bearing). Justeru yang tidak adil adalah memberikan keduadua bidang tugas tersebut kepada wanita yang pada hari ini banyak dialami oleh keluarga-keluarga yang bermasalah. Dari segi norma-norma yang dipegang oleh masyarakat juga jelas bahawa wanita mengharapkan seorang lelaki yang bertanggungjawab untuk memimpin keluarga, dan bukan sebaliknya. d. Kontroversi Sekitar Kepimpinan Wanita Hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakrah yang biasa diperdebatkan dalam kontroversi mengenai kepimpinan wanita dianggap bermasalah oleh seorang feminis Islam, Fatima Mernissi. Mernissi berpendapat sedemikian disebabkan hadis ini adalah hadis d (diriwayatkan secara tunggal) dan Abu Bakrah pula dikatakan mempunyai

49

Lihat Yusuf al-Qaradawi, Min Fiqh al-Dawlah, 162; Sayyid Qutb, Fi ill al-Qurn, 5: 645; Muhammad Mutawalli al-Sharawi, al-Marah fi al-Qurn al-Karm, 74-75; Abd al-Munim Sayyid Hasanah, abat al-Marah fi al-Kitb wa al-Sunnah (Kaherah: Maktabah Nahdat al-Misriyyah, 1985), 161.

33

SEMINAR test.indd 33

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

kepentingan ketika meriwayatkan hadis tersebut.50 Ini memperkuatkan alasan Mernissi untuk menolak hadis tersebut walaupun ia telah diaggap sahih dan terdapat dalam Kutub al-Sittah. Persoalannya, apakah benar Abu Bakrah tidak boleh dipercayai kerana mempunyai kepentingan peribadi dalam meriwayatkan hadis ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, atau nama lengkapnya Nafi bin al-Harith bin Kaldah, adalah seperti berikut: Daripada Abu Bakrah berkata: Allah telah memberiku manfaat ketika peperangan al-Jamal (unta) dengan satu kalimah yang aku dengar daripada Rasulullah SAW. Ketika itu aku hampir menyertai dan berperang dengan pasukan al-Jamal (dipimpin oleh Aishah r.a.), ketika Nabi diberitahu bahawa rakyat Farsi mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, beliau bersabda: tidak akan berjaya suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin mereka.51 Penulis mendapati dalam riwayat Tirmizi perkataan asamani (menyelamatkanku) digunakan menggantikan perkataan nafaan (memberiku manfaat). Bagi Mernissi kalimat nafaan ini menunjukkan adanya kepentingan diri dalam periwayatan hadis, akan tetapi konteks keseluruhan hadis tersebut tidak menunjukkan sebarang bukti terhadap dakwaan Mernissi tersebut. Justeru, boleh disimpulkan, Abu Bakrah telah menemui Aishah r.a. dan menasihatinya supaya jangan pergi berperang. Bagi Abu Bakrah sendiri hadis ini telah menyelamatkan dirinya dari terlibat dalam fitnah yang berlaku di antara Sayyidina Ali r.a. dan Aishah r.a. Oleh itu, tidak timbul unsur kepentingan peribadi dalam melarang kepimpinan wanita. Hakikat sebenarnya adalah Abu Bakrah merasa terselamat daripada terlibat dalam fitnah yang merugikan umat Islam itu. Hibah Rauf Izzat pula tidak menerima sepenuhnya pendapat ulama silam yang mengatakan sebab lelaki dipilih menjadi pemimpin dalam rumahtangga adalah kerana lelaki lebih tinggi darjatnya berbanding perempuan: Para ulama tafsir yang berpandangan seperti itu tidak melihat bahawa sesungguhnya darjat lelaki yang disebutkan oleh al-Quran di dalam surah al-Baqarah 2:228, iaitu tingkat kepemimpinan yang tidak didasarkan kepada kekurangan yang dimiliki oleh kaum wanita. Sesungguhnya alasan pemilihan itu hanyalah untuk alasan amalan sahaja. Dan yang dimaksudkan

50 51

Kurzman, Liberal Islam: A Source Book. (London: Oxford University Press, 1998), 116-117. Sahih Bukhari, Kitab al-Maghazi no. 4073; Tirmizi kitab al-Fitan no. 2188; Musnad Ahmad, musnad Abi Bakrah no.19612; Al-Nasai bab Adab al-Qut, no. 52930. Lafaz Bukhari berbunyi:

34

SEMINAR test.indd 34

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

dengan pemberian kelebihan itu hanyalah tambahan bagi kesesuaian kaum lelaki daripada segi kepimpinan keluarga berbanding kaum wanita. Wanita sebetulnya sesuai, tetapi lelaki adalah lebih sesuai. Sehingga dalam hal ini kita harus memberikan keutamaan kepada yang lebih sesuai, dan kita tidak boleh menganggap bahawa hal ini merupakan suatu keputusan buruk kerana menganggap ketidaksesuaian wanita dalam segalanya.52 Menurut Hibah, konsep patriarki tidak dikenal dan tiada dalam masyarakat Islam. Konsep ini sebenarnya diperkenalkan oleh penulis-penulis Barat untuk menggambarkan masyarakat Islam tanpa memahami institusi keluarga dan masyarakat dalam Islam. Istilah patriarki pada asalnya digunakan untuk menggambarkan sistem kuasa bapa yang mutlak sifatnya ke atas ahli keluarganya. Istilah ini juga berkait rapat dengan istilah familia yang dalam bahasa Latin bermakna ladang dan harta pemilikan bagi seorang bapa. Dalam sistem ini wanita dan anak-anak adalah salah satu bahagian daripada kekayaan orang lelaki.53 Oleh yang demikian, jelaslah bahawa konsep ini tidak sesuai dinisbahkan kepada ajaran dan undang-undang Islam. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (human values).54 Nilai-nilai kemanusiaan pada hakikatnya adalah pemberian Allah SWT dalam fitrah manusia, kerana Allah SWT adalah satu-satunya sumber segala nilai untuk manusia. Walau bagaimanapun, Islam melihat nilai-nilai yang ada dalam hak-hak asasi manusia dengan perspektif yang berbeza daripada Barat. Ini kerana worldview Islam adalah berlainan dengan worldview Barat. Nilai-nilai persamaan, keadilan, kebebasan, keindahan dan sebagainya sangat dititikberatkan oleh Islam walaupun dari segi pelaksanaannya masyarakat Islam mungkin kurang mengambil perhatian terhadapnya. Kelemahan umat Islam memanifestasikan nilai-nilai Islam yang luhur pada akhir-akhir ini sebahagiannya disebabkan oleh kemunduran dan kejahilan umat Islam terhadap ajaran Islam yang shuml itu sendiri. Sehinggakan dalam masyarakat yang mundur, ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kaum wanita amat ketara bukan sahaja dalam masyarakat Muslim tetapi juga masyarakat manapun. Oleh kerana majoriti masyarakat Islam tidak maju maka fenomena diskriminasi terhadap kaum wanita telah menjadi ciri masyarakat Islam yang sebenarnya tidak berakar umbi dengan tradisi Islam, sebaliknya berasal tradisi nenek moyang dan adat masyarakat patriarki.

52 53 54

Hibah Rauf Izzat, Penglibatan Wanita dalam Politik Mengikut Perspektif Islam (Kuala Lumpur: IIIT, 1997), 165. Ibid., 168. Istilah yang lebih tepat mungkin nilai-nilai murni. Lihat tulisan Muhammad Imarah, al-Islam wa Huquq al-Insan (Jeddah: Markaz al-Rayah, 2005), passim.

35

SEMINAR test.indd 35

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

e. Kontroversi Sekitar Kelemahan Wanita Feminis Muslim beranggapan, di antara bukti bahawa Islam adalah agama yang misogynist termasuklan hadis yang menyatakan wanita adalah lemah dari segi akal dan agama (nqit aql wa dn). Mengenai hadis tersebut, golongan Liberal dan feminis sekali lagi cuba melihatnya secara atomistik tanpa melihat kepada mesej hadis tersebut. Bagi kelompok Islamis, kesahihan hadis tersebut tidak dapat dipertikaikan lagi kerana ia diriwayatkan oleh keseluruhan Kutub al-Sittah (Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dan Tirmizi) yang dipersetujui dan diperakui akan autoritinya. Kesemua hadis tersebut diriwayatkan dengan jalan yang berbeza namun dengan lafaz yang tidak jauh berbeza. Persoalannya, apakah benar hadis Rasulullah SAW tersebut merendahkan martabat wanita? Selengkapnya hadis tersebut bermaksud: Dari Abu Said al-Khudri berkata Rasulullah SAW keluar pada pagi hari ke Musalla, beliau melalui sekumpulan wanita dan berkata: Wahai kaum wanita bersedekahlah! Kerana aku melihat melihat kalian penghuni neraka terbanyak. Mereka berkata: Mengapa wahai Rasulullah? Beliau berkata: Kalian banyak mengutuk dan tidak menghargai kebaikan (suami) aku tidak melihat selain dari kalian orang yang kurang akalnya dan agamanya (nqit aql wa dn) yang dapat menghilangkan fikiran akal lelaki yang tegas. Mereka berkata: Wahai Rasulullah apakah kelemahan agama dan akal kami?. Baginda bersabda: Bukankah kesaksian wanita adalah separuh kesaksian lelaki? mereka berkata: Ya. Beliau bersabda: Yang demikian itu adalah kerana kelemahan akalnya, bukankah apabila wanita didatangi haid tidak melakukan solat dan puasa. Mereka berkata: Ya beliau bersabda: Yang demikian itu adalah kelemahan agamanya. 55 Secara dasarnya, kesahihan hadis ini tidak dapat dipertikaikan baik dari segi matan mahupun sanad. Ia diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Umar, Abu Said dan Abu Hurairah; oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ibn Umar; dan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah. Namun pertama sekali, perlu ditekankan bahawa hadis tersebut tidak bersikap negatif terhadap wanita, malahan hakikatnya Rasulullah SAW memberikan jalan keluar bagi kelemahan wanita yang dapat menyebabkan mereka menjadi penghuni neraka. Jalan keluar yang dimaksudkan adalah dengan memperbanyakkan bersedekah, dan dalam riwayat lain pula disebutkan juga memperbanyakkan istighfar. Di dalam hadis yang lain, ada

55

Sahih al-Bukhari bab al-ay no. 293; Sahih Muslim bab al-mn no. 114; Musnad Imam Ahmad, musnad Ibn Umar no. 5091. Ibn Majah, bab al-Fitan, no.3993; Tirmizi bab Ma ja fi Istikml al-mn, riwayat Abu Hurayrah no. 2538; Abu Dawud, bab ziydat al-mn no. 4059.

36

SEMINAR test.indd 36

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

dijelaskan maksud sedekah, iaitu dengan memperbanyakkan amal soleh. Dengan adanya jalan keluar ini maka kelemahan wanita tersebut dapat diatasi dan ditutupi. Oleh yang demikian hadis ini sebenarnya bukanlah bermaksud merendahkan taraf wanita, akan tetapi ia sebenarnya merupakan rahmat bagi kaum wanita sendiri. Perlu dijelaskan juga adanya kelemahan ini tidak bermakna kaum wanita adalah inferior dan kaum lelaki adalah superior kerana masing-masing telah diberikan oleh Allah Taala kelebihan dan kelemahan dalam bidang-bidang tertentu.56 Satu kenyataan yang perlu diingatkan di sini, ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahawa wanita adalah nqit aql wa dn, beliau tidak menyebut atau bermaksud kaum lelaki lebih sempurna akal dan agamanya berbanding wanita. Kesempurnaan akal dan agama tidak bergantung kepada jantina, kerana jantina pada hakikatnya tidak menentukan ketajaman akal dan kesempurnaan agama. Sebaliknya, ketajaman akal dan kesempurnaan agama bergantung kepada anugerah Tuhan yang tidak mengenal jantina dan sejauh mana masing-masing berusaha. Ini bermakna, dalam usaha ke arah kesempurnaan akal dan agama kaum wanita mempunyai hambatan yang lebih berbanding dengan kaum lelaki, meskipun kedua-duanya adalah berpotensi. Hambatan ini bukan dari segi biologi mahupun fisiologi, akan tetapi dari segi fitrah wanita yang berlainan dari lelaki, di mana wanita akan didatangi haid yang dalam agama menjadi penghambat melakukan ibadah khusus. Persoalan seterusnya yang ditimbulkan oleh golongan feminis adalah, hadis ini dengan jelas telah merendahkan kemampuan akal wanita dengan adanya bukti lain iaitu kesaksian dua wanita adalah sama dengan kesaksian seorang lelaki.57 Sebahagian ulama (konservatif) mengakui bahawa kesaksian wanita lemah kerana kemampuan akal wanita lebih rendah berbanding lelaki.58 Sebaliknya, golongan Islamis tegas mengatakan walaupun secara zahirnya teks tersebut menunjukkan kelemahan wanita, akan tetapi maksud sebenar hadis adalah tidak merendahkan. Ia hanya menjelaskan perbezaan yang sama sekali bukan bermakna diskriminasi. Kritik Epistemologis dan Metodologis Argumen yang digunakan oleh feminis Muslim dan Muslim Liberal nyata mencerminkan pengaruh worldview Barat. Ini dapat dilihat daripada penilaian tokoh feminis Muslim
56 57

58

Lihat surah al-Nis, 4:32, 34. Lihat surah al-Baqarah 2:282, bagi Feminis ini diperkuat lagi dengan pembahagian harta pusaka yang memberikan hak wanita separuh daripada hak lelaki (surah: al-Nis, 4:11). Al-Aqqad, al-Marah fi al-Qurn, 10 passim.

37

SEMINAR test.indd 37

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

seperti Amina Wadud yang menganggap bahawa tugas child bearing (mengurus anak) dan domestic housework (tugas rumahtangga) adalah tugas yang hina dan tidak bermakna (demeaning and meaningless).59 Jelas sekali besarnya pengaruh worldview Barat terhadap pemikiran feminis Muslim. Dalam perspektif worldview yang sekular, kemuliaan diukur dari segi material sedangkan aspek spiritual tidak memberi apa-apa makna. Anggapan bahawa peranan wanita adalah tidak bermakna berbanding lelaki adalah penilaian yang materialistik. Sesuatu peranan akan dilihat dan dinilai bermakna hanya dari segi material sedangkan sumbangan yang tidak material dianggap tidak penting dan berfaedah. Tugas wanita mungkin tidak besar dari segi material manakala sumbangan lelaki kelihatan besar dari segi material, akan tetapi, hakikatnya Allah SWT tidak menilai seseorang hamba-Nya dari segi material, bahkan Allah SWT menilai dan mengambil kira dari segi usaha dan keikhlasan. Oleh kerana itu, bagi seorang Muslim penilaian sama ada sesuatu perkara itu bermakna atau tidak mestilah dilihat dari kacamata Islam yang holistik, dan bukan dualistik. Kuasa dalam worldview Barat yang materialistik dan sekular adalah simbol kemuliaan dan the end-in-itself, sedangkan Islam melihat kuasa adalah sebagai alat untuk menjalankan tugas sebagai khalfatuLlh. Hakikatnya, kuasa serta kelebihan yang diberikan adalah beban dan tanggungjawab (amanah) yang mesti diemban dengan mengikuti kehendak Allah SWT, bukan kehendak individu mahupun golongan tertentu. Atas semangat inilah Khulafa Rashidin meminta untuk diperbetulkan oleh umat mereka apabila telah melakukan sesuatu yang dianggap salah. Pada hari ini, kesan daripada materialisme dan Darwinisme, kita melihat budaya persaingan semakin pesat dalam masyarakat sekular. Sebenarnya, persaingan bukanlah sesuatu yang positif dan bukan juga negatif pada asalnya, akan tetapi persaingan perlu ditempatkan pada tempat yang sesuai untuk memberikan kesan dan implikasi yang baik. Jika dalam suatu aktiviti yang memerlukan kerjasama dan teamwork tetapi sikap setiap individu yang terlibat hanya ingin bersaing dan menonjolkan diri sendiri, maka tujuan dan objektif yang dihajatkan tidak akan tercapai. Apabila suami dan isteri hanya bersikap mementingkan diri sendiri, bersikap selfish dan individualistik, tidak memikirkan apa yang terbaik untuk keluarga dan pasangan masing-masing tetapi hanya berfikir apa yang baik untuk diri sendiri, serta tidak berfikir bagaimana untuk menjadi wanita atau lelaki yang diredhai Allah SWT tetapi hanya berfikir tentang apakah yang diperolehinya dengan mengahwini pasangannya; maka keharmonian dan objektif dalam berumahangga tidak akan tercapai. Budaya survival of the fittest yang saling mencurigai dan menganggap

59

Amina Wadud Muhsin. Quran and Women (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti,1992), 90.

38

SEMINAR test.indd 38

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

pihak lain sebagai ancaman terhadap kewujudan diri sendiri bukanlah budaya yang dapat mencipta kedamaian dan keharmonian khususnya dalam rumahtangga, dan umumnya dalam masyarakat. Kesan paradigma Barat ini lebih jelas terlihat dalam cara berfikir golongan feminis. Mengenai hijab misalnya, Fatima Mernissi sama sekali tidak melihat sisi positif daripada kewajipan jilbb dan hijab dalam Islam. Beliau yang hanya melihat hijab ini sebagai satu kaedah masyarakat Islam menindas dan memperhambakan wanita. Tanpa segan silu Mernissi mengatakan: The veil can be interpreted as a symbol revealing a collective fantacy of the Muslim community to make women disappear, to eliminate them from communal life, to relegate them to an easily controllable terrain, the home, to prevent them moving about, and to highlight their illegal position on male territory by means of a mask.60 Kesan pemikiran Barat yang sekular, materialistik dan individualistik ini dapat dilihat dengan jelas dalam setiap argumentasi tokoh-tokoh feminis ini. Sudut pandang seperti ini mengetepikan sama sekali aspek spiritual dan kebaikan yang diperolehi masyarakat dengan melaksanakan kewajipan hijab. Sebaliknya ia dilihat dengan menekankan kepada aspek kuasa dan dominasi yang diperoleh oleh kaum lelaki, sedangkan sikap mendakwais tidak mempunyai asas dalam ajaran Islam, malah ia dianggap bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Pada umumnya, worldview Barat yang materialistik dan sekular adalah lawan (antithesis) ajaran agama yang menekankan spiritualiti dan keseimbangan hidup manusia. Dalam pandangan sekular, Tuhan itu sendiri bersikap patriarkis.61 Kebencian sekularisme terhadap agama ini dapat difahami dengan melihat sejarah panjang pergelutan di antara gereja dan falsafah. Sekularisme muncul hasil daripada permusuhan panjang antara intelektual Eropah dengan kuasa gereja.62 Setelah kemerdekaan masyarakat Barat dari kuasa despotik gereja, terbinalah moraliti baru yang memberikan kebebasan mutlak bagi manusia Barat.63 Muhammad Asad menggambarkan pengaruh materialisme ini dengan mengatakan:

60

61 62 63

Fatima Mernissi, Virginity and Patriarchy, in Women and Islam ed. By Azizah al-Hibri (Oxford: Pergamon Press, 1982), 189. Lebih dari itu Mernissi beranggapan bahawa keperawanan (virginity) adalah konsep sosial yang tidak adil dan bukan konsep tabii (natural), kerana dari segi natural wanita mesti diberikan kebebasan dari segi seksual sebagai memenuhi keinginan seksnya. Lihat ms. 188. Hibah Rauf Izzat, 169. Muhammad Asad, Islam at the Crossroads first published in 1934. (Kuala Lumpur: The Other Press, 1982), 30. Ibid., 38.

39

SEMINAR test.indd 39

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

It is visible in the fundamental tendency of both Western Capitalism and Communism, to surrender the spiritual individuality of man and his ethics to the purely material requirements of a collective machinery called society in which the individual is but a cog in a wheel.64 Dalam pemikiran rasionalisme Barat, penafsiran terhadap teks agama (religious interpretation) adalah bersifat subjektif. Dengan mengikuti metodologi hermeneutika dan dekonstruksi pascamoden yang bersumberkan tradisi Barat, feminisme dan liberalisme berusaha menggoyahkan kepercayaan umat Islam terhadap tradisi Islam, khususnya pentafsiran teks-teks suci (al-Quran dan Hadis) yang dilakukan oleh ulama-ulama silam mahupun masa kini. Penjelasan terhadap subjektiviti pentafsiran agama ini dapat dilihat daripada tulisan seorang tokoh feminis dan liberalis, Farid Esack: Every interpreter enters the process of interpretation with some preunderstanding of the questions addressed by the text -even of its silences- and brings with him or her certain conceptions as presuppositions of his or her exegesisOne can proceed to examine and discuss the legitimacy, usefulness and justice of particular pre-understandings in contrast to others. Preunderstanding is a condition of living in history. By itself, preunderstanding has no ethical value; the ethics or absence of them, are located in an acknowledgement or denial of its presence.65 Penulis berpendapat anggapan bahawa setiap pentafsiran terhadap teks agama dibayangi fahaman asal (pre-understanding) pentafsir adalah anggapan yang tidak profesional. Subjektiviti pentafsiran mungkin berlaku secara individual, akan tetapi secara kolektif, subjektiviti ini tidak dapat lagi bertahan. Sekurang-kurangnya inilah makna eksplisit hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: Umatku tidak akan bersepakat atas sesuatu yang palsu.66 Ijmak ulama atau ummah akan menghilangkan kepercayaan bahawa pentafsiran terhadap sesuatu teks suci itu selamanya subjektif dan relatif. Prinsip yang dipegang oleh golongan feminis adalah bahawa pentafsiran yang dilakukan ulama silam adalah subjektif. Bahkan bagi mereka semua bentuk pentafsiran adalah subjektif kerana adanya pra-konsepsi sebelum seseorang memahami teks bersesuaian dengan budaya masyarakat setempat.

64 65

Ibid., 39. Farid Esack, Quran, Liberation and Pluralism: an Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression, 75.

40

SEMINAR test.indd 40

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Persoalan fundamental yang perlu dijawab adalah, apakah benar pentafsiran yang dilakukan oleh ilmuwan Islam semuanya subjektif? Dengan mengangkat dan menghilangkan subjektiviti ini golongan feminis berharap akan berada sejajar dengan ulama-ulama terdahulu dari segi autoriti. Namun, dalam tradisi Islam ia tidak semudah itu. Dalam tradisi Islam tidak ada dikotomi mutlak antara yang subjektif dan objektif, kerana dikotomi ini hanya wujud dalam tradisi Barat. Dalam proses mengeluarkan hukum serta fatwa, seorang ilmuwan memberikan pendapat tentang sesuatu perkara berkenaan dengan hukum Islam bersandarkan kepada kekuatan hujah. Ini disebut oleh Imam al-Shafii sebagai istidll (inference).67 Kekuatan istidll ini yang akan menentukan sama ada pendapat seseorang diterima sebagai pendapat yang benar atau tidak benar ataupun shz (pendapat aneh). Pendapat yang benar akan kemudian disokong oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain dan dikatakan sebagai pendapat jumhr (majoriti) ataupun disebut ijm. Pada tahap ini, mereka yang selepasnya tidak boleh dengan sewenang-wenangnya mengatakan pendapat tersebut sebagai pendapat yang subjektif. Hakikatnya, ijtihad ulama boleh mencapai kebenaran apabila ijtihad tersebut kemudiannya diperakui, sama ada oleh ulama yang lain secara kolektif mahupun oleh umat Islam keseluruhan. Rasulullah SAW sendiri membayangkan kemungkinan ijtihad seseorang itu mencapai kebenaran atau kesalahan, apabila Baginda mengatakan seseorang yang berijtihad lalu mencapai kebenaran akan mendapat dua pahala, dan yang salah tetap akan mendapat satu pahala. Kekuatan sesuatu pendapat dapat diukur apabila ia diterima sebagai pendapat majoriti atau ijm. Justeru, apabila pendapat ulama diperkuat dengan kemantapan alasan dan istidll sehingga dapat meyakinkan ulama lain dan masyarakat Islam pada umumnya, maka pendapat tersebut adalah pendapat yang diyakini kebenarannya. Dari aspek metodologi, sumber-sumber hukum yang diakui di dalam tradisi Islam iaitu al-Quran, Sunnah, Ijm dan Qiys adalah problematik bagi golongan feminis. Terdapat usaha di kalangan mereka untuk membezakan di antara al-Quran dan Sunnah, dari segi autoriti dan kekuatan. Sebahagian mereka hanya berpegang kepada na-na al-Quran sahaja tanpa melihat atau merujuk langsung kepada hadis. Manakala sebahagian yang lain pula cuba mempertikaikan kesahihan Hadis yang telah diperakui oleh imam-imam Hadis.

66

67

Abu Daud no.4253, Tirmizi no.2167, Ibnu Majah no.3950 : untuk dalil lain yang menyokong Ijmak lihat surah al-Nisaayah 115. Muhammad b. Idris al-Shafi, Al-Rislah, Ahmad Muhammad Shakir (ed) (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, n.d.), 23-25.

41

SEMINAR test.indd 41

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Bahkan, feminis Muslim juga tidak mengakui autoriti ijm. Ini jelas dalam kes Amina Wadud baru-baru ini yang buat pertama kali dalam sejarah Islam telah mencetuskan kontroversi dengan menjadi imam dan khatib bagi Solat Jumaat, yang mana makmumnya terdiri daripada lelaki dan perempuan. Dalam hal ini, Amina Wadud berpegang kepada hadis Ummu Waraqah yang sebenarnya gagal membuktikan wanita dibolehkan menjadi imam kepada jamaah yang ada lelaki, apatah lagi untuk menjadi imam bagi Solat Jumaat.68 Beliau tidak menghiraukan sama sekali kesepakatan ulama (ijm) tentang tidak sahnya lelaki berimamkan wanita dalam solat berjamaah.69 Dengan membelakangkan ijm yang ternyata bersandarkan kepada na-na al-Quran dan Sunnah, secara tidak langsung golongan feminis menganggap pandangan mereka sendiri adalah lebih berautoriti berbanding dengan pandangan ulama-ulama terdahulu. Ini kerana para ulama sejak dari zaman imam-imam mazhab sehinggalah sekarang bersepakat bahawa wanita dilarang menjadi imam solat bagi kaum lelaki. Terlepas daripada persoalan tentang kesahihan hadis ini, hadis tersebut hanya menjelaskan bahawa Rasulullah SAW memberi keizinan kepada Ummu Waraqah untuk menjadi Imam bagi ahli keluarganya iaitu dua orang hamba sahaya (lelaki dan perempuan) dan seorang muadhdhin/ bilal. Hadis tersebut menyatakan bahawa bilal yang dimaksudkan adalah orang yang benar-benar tua. Semua ini menjelaskan bahawa mereka tidak mampu menjadi imam kecuali Ummu Waraqah sendiri. Ini ditambah lagi dengan keterangan hadis al-Darqutni yang menggantikan ahl drih menjadi nis ahl drih (ahli perempuan rumahnya) sebagai makmum. Hadis ini tidak bertentangan dengan kesepakatan ulama yang tidak membenarkan wanita menjadi Imam kepada kaum lelaki selagi masih ada yang mahir al-Quran di kalangan mereka. Oleh itu jelaslah bahawa kaum feminis tidak dapat memberikan justifikasi bagi pandangan mereka daripada tradisi Islam. Feminis tidak sedar bahawa hukum-hakam yang dijelaskan secara terperinci, seperti wudhu dan talak tidak memberi ruang kepada pembaca untuk mentafsirkannya mengikut pre-understanding masing-masing. Dalam waktu yang sama terdapat banyak nas yang tidak dijelaskan dengan terperinci memberi ruang yang luas kepada manusia untuk melaksanakannya sesuai dengan kefahamannya dan tuntutan peredaran zaman. Oleh itu dengan menyamaratakan semua pemahaman terhadap teks adalah berdasarkan pre-understanding dan budaya adalah tidak berasas sama sekali. Daripada andaian ini cuba mengatakan

68

69

Hadith yang menjadi dasar pandangan Wadud diriwayatkan hanya oleh Abu Dawud lihat Sunan Abi Dawud, 1:218, hadith no. 591 dan 592; dan al-Darqutni 1:403. Ini dapat dilihat dalam kitab-kitab mazhab seperti Al-Majm, 4:151; al-Umm, 1:191; Tj al-Ikll, 2:412; al-Inf, 2:263; al-Mualla, 2:167.

42

SEMINAR test.indd 42

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

bahawa penafsiran para ulama adalah relatif dan subjektif. Fakta ini diperkuat lagi dengan peranan Islam sebagai pembentuk worldview dan budaya manusia Muslim dan bukan Islam yang dibentuk oleh pemahaman dan budaya sesebuah masyarakat. Islam, sebagaimana ditegaskan oleh al-Attas, bukan produk budaya. Ia murni daripada Allah SWT. Tetapi pemikir-pemikir Barat cuba memaksakan idea bahawa semua agama adalah produk budaya. Jadi kecenderungan golongan feminis dan Islam Liberal untuk menganggap bahawa Islam adalah produk budaya, pada hakikatnya selari dengan anggapan pemikir-pemikir Barat bahawa agama adalah produk budaya dan ciptaan manusia (human invention). Penutup Daripada perbincangan tentang pemikiran feminis Muslim dan pandangan Islamis terhadap isu-isu yang dibangkitkan, dapat disimpulkan bahawa gerakan feminisme Muslim, sebagaimana Islam Liberal, sebenarnya sesuatu yang asing dalam Islam. Sebagaimana Islam Liberal yang merupakan induk feminisme Islam, feminisme Islam tidak dibina di atas paradigma Islam. Bahkan asas dan dasar epistemologi dan metodologi yang digunakan diambil serta diadaptasi dari paradigma Barat. Ini dapat dibuktikan, sepertimana yang telah kita lihat, dengan fakta bahawa pengaruh sekularisme, materialisme, pascamodenisme dan humanisme jelas tampak dalam perdebatan mereka tentang kesetaraan gender. Golongan ini mendukung sepenuhnya pemikiran relativisme dan subjektivisme yang berakar dalam falsafah Barat. Rasa tidak puas hati dan marah memang dirasakan oleh ramai kalangan, bukan hanya golongan feminis, terhadap banyaknya penindasan, penderaan, diskriminasi terhadap kaum wanita di hampir seluruh dunia. Namun kepincangan ini harus dilihat sebagai akibat daripada keruntuhan moral dan ketirisan nilai masyarakat hari ini. Islam tidak bertanggung jawab terhadap semua itu. Islam tidak pernah menerima penindasan terhadap kaum wanita. Yang menjadi masalah adalah melalui kacamata sekular-liberal, golongan feminis cuba menafsirkan perbezaan yang dinyatakan dalam Islam sebagai diskriminasi dan penindasan. Dengan kata lain, disedari mahupun tidak, feminis Muslim telah menggunakan paradigma pemikiran Barat untuk menggugat dan merombak ajaran Islam, khususnya Syariah. Kenyataan ini mungkin mendapat bantahan dari kalangan feminis sendiri kerana mereka telah menggunakan teks-teks agama untuk menjustifikasikan setiap idea yang dilontarkan. Akan tetapi, sepertimana yang telah kita lihat, penggunaan teks-teks agama tersebut sangat selektif dan seringkali di luar konteks (out of context). Sebenarnya, sejak awal lagi, telah wujud satu pemikiran yang mendasari cara berfikir golongan ini, kemudian, teks-teks terpilih

43

SEMINAR test.indd 43

8/15/09 11:53:24 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

yang bersesuaian digunakan sebagai alat untuk mengabsahkan (validate) pendapat mereka. Ini merupakan suatu hal yang menggambarkan ketidakjujuran, ketidaktelusan dan wujudnya niat tersembunyi di sebalik penggunaan teks-teks tersebut. Pendekatan dan metodologi yang digunakan oleh feminis sangat berbeza dengan golongan Islamis. Meskipun dalam banyak hal mereka berbeza pandangan dengan golongan konservatif, namun golongan Islamis ini tetap mempertahankan pandangan Islam berkaitan dengan wanita asalkan mempunyai dasar yang kuat, baik dari na al-Quran mahupun Sunnah. Dari segi metodologi, golongan feminis berusaha untuk merombak (dekonstruksi) hukum Islam yang berkaitan dengan wanita dengan alasan ianya bias gender (tidak adil) dan mencerminkan kebencian terhadap wanita (misogynist). Mereka memiliki sikap curiga terhadap para ulama dan menolak autoriti mereka dalam menafsirkan nas. Golongan ini berpe dapat bahawa pentafsiran ulama silam terhadap nas al-Quran dan al-Sunnah tidak semestinya diterima pada hari ini. Mereka cuba membuka pintu ijtihad dan tafsir al-Quran kepada sesiapa sahaja tanpa mengira latar belakang ilmu agamanya. Sesuai dengan tuntutan Islam, ilmuwan pada hari ini perlu sentiasa berijtihad dalam perkara-perkara yang dibenarkan oleh Syarak. Kebekuan dan kecenderungan ulama, khususnya dari kalangan konservatif, untuk taqld terhadap segala keputusan ulama silam menyebabkan agama Islam dipandang tidak sesuai dan ketinggalan zaman. Dalam konteks tajuk kertas kerja ini, kesan daripada kebekuan intelektual inilah yang menyebabkan timbulnya salah faham bahawa tradisi Islam, sama ada na al-Quran, Hadis mahupun kitab-kitab fiqh klasik dan baru, adalah bias gender dan misogynist. Pemahaman sebenar berdasarkan worldview Islam adalah bahawa Islam memberikan persamaan di antara lelaki dan wanita, namun hanya ada sedikit keterbatasan dan perbezaan yang digariskan oleh Islam untuk wanita berdasarkan fitrah masing-masing yang berbeza. Perbezaan dari segi peranan dan hak yang Allah SWT berikan kepada kedua-duanya sama sekali tidak bermakna superioriti ataupun inferioriti bagi mana-mana pihak, akan tetapi ia hanyalah untuk menjaga fitrah dan kecenderungan masing-masing.70

70

Mungkin contoh yang paling baik untuk menjelaskan perbezaan tidak semestinya bermakna diskriminasi adalah perbezaan kulit hitam dengan kulit putih. Salah satu jenis kulit ini tidak boleh dikatakan lebih utama / superior dari yang lain (inilah pandangan Islam tetapi tidak demikian bagi masyarakat sekular). Tetapi dalam perkara tertentu ada bidang yang lebih dikuasai oleh orang kulit putih dan dalam bidang yang lain (seperti sukan olahraga tinju) dikuasai oleh orang kulit hitam. Begitu juga perbezaan di antara bangsa dan kaum, Melayu dengan Arab, Cina dengan India, masing-masing tidak boleh mendakwa lebih tinggi martabatnya berbanding yang lain demikianlah menurut perspektif Islam. Ketika Tuhan melahirkan seseorang dengan kulit cerah dan yang lain dengan kulit gelap, yang satu cerdik dan yang lain tidak cerdik apakah ini juga diskriminasi? Tentu sekali tidak. Maha suci Allah dari sifat diskriminasi.

44

SEMINAR test.indd 44

8/15/09 11:53:25 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Allah SWT telah menjadikan lelaki dan wanita memiliki banyak perbezaan baik dari segi fisiologi, psikologi, emosi dsb. Kerana itu Islam telah menentukan bahawa keduanya diberikan hak dan kewajipan yang berlainan. Namun keduanya memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Wacana kesetaraan gender yang diangkat oleh kaum feminis Muslim cuba merombak ketentuan tersebut. Padahal ketentuan-ketentuan ini telah termaktub dalam al-Quran dan al-Sunnah. Penolakan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul boleh membawa seseorang kepada kekufuran. Hal ini telah dijelaskan dalam teks-teks akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, seperti Aqaid al-Nasafi dan al-Aqidah al-Tahawiyyah.71 Oleh itu agar tidak terpesong umat Islam, khususnya generasi muda, perlu kembali menghayati Itikad Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Rujukan Abbas, Sirajuddin. Itiqad Ahlussunnah Wal-Jamaah. Cet-8. Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 1999. Al-Aqqad, Abbas Mahmud, al-Marah fi al-Quran, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969. Asad, Muhammad, Islam at the Crossroads, Kuala Lumpur: The Other Press, 1982. Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam and Secularism, diterbitkan oleh ABIM pertama kali pada 1978. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993. ________. Prolegomena to the Metaphysics of Islam: an Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam. Kuala Lumpur: ISTAC, 1995. ________. The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century Malay Translation of the Aqaid of al-Nasafi. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1988. Badawi, Jamal. The Status of Woman in Islam Riyad:World Assembly of Muslim Youth, 2000. Badran, Margot dan Miriam Cooke, Opening the Gates: A century of Arab Feminist Writings. (ed.) London: Virago Press, 1990. Darwazah, Muhammad Izzat, al-Marah fi al-Qurn wa al-Sunnah, Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah. Engineer, Asghar Ali, The Quran, Women and Moden Society, New Delhi: Sterling Publishers, 1999. ________, Liberalisasi Teologi Islam: Membangun Teologi Damai dalam Islam, (terj.) Jogjakarta: Alenia, 2004.

71

Al-Taftzn, Shar al-Aqid al-Nasafiyyah (Kaherah: Maktabah al-Kulliyyt al-Azhariyyah, 1988); Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, Shar al-Aqdah al-Tawiyyah. Pyt. Abdullah Al-Turki dan Shuayb al-Arnaut. Cet. Ke-11 (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997); Sirajuddin Abbas, Itikad Ahlussunnah Wal-Jamaah (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 1999).

45

SEMINAR test.indd 45

8/15/09 11:53:25 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Esack, Farid. Quran, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression Oxford: Oneworld, 1997. Al-Hanafi, Ibn Abi al-Izz. Shar al-Aqdah al-Tawiyyah. Pyt. Abdullah Al-Turki dan Shuayb al-Arnaut. Cet. Ke-11. Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997. Hasanah, Abd al-Munim Sayyid, abat al-Marah fi al-Kitb wa al-Sunnah, Kaherah: Maktabah Nahdat al-Misriyyah, 1985. I Doi, Abdur Rahman, Women in the Quran and The Sunnah, London: Taha Publication, 1988. Imarah, Muhammad. al-Islm wa uqq al-Insn. Jeddah: Markaz al-Rayah, 2005. Izzat, Hibah Rauf. Penglibatan Wanita Dalam Politik Mengikut Perspektif Islam. Petaling Jaya: The International Institute of Islamic Thought, 1997. Khalif Muammar A. Harris. Atas Nama Kebenaran: Tanggapan Kritis Terhadap Wacana Islam Liberal. Edisi Kedua. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu, 2009. Kurzman, Charles, Liberal Islam: A Source Book. London: Oxford University Press, 1998. Mernissi, Fatima, Virginity and Patriarchy, in Women and Islam ed. By Azizah al-Hibri, Oxford: Pergamon Press, 1982. ______, Behind the Veil, London: al-Saqi Books. 1985. Muhsin, Amina Wadud, Quran and Women, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti,1992. Al-Mawdudi, Purdah and The Status of Women, Lahore: Islamic Publication, 1987. Al-Qaradhawi, Yusuf, Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islm, Kaherah: Dar al-Shuruq, 1996. ______, Al-Siysah al-Shariyyah fi Daw al-Nu al-Sharah wa Maqidih. Kaherah: Maktabah Wahbah, 1998. ______, Sanggahan Salah Tafsiran Islam, Kajang: Synergymate, 2004. Qutb, Sayyid. al-Islm wa Mushkilt al-arah, Kaherah: Dar al-Shuruq, 1993. ______, Fi ill al-Qurn, Kaherah: Dar al-Shuruq, 1997. Sadawi, Nawal, Women and Islam ed. Azizah al-Hibri, Oxford: Pergamon Press, 1982. Al-Sharawi, Muhammad Mutawalli, al-Marah fi al-Qurn al-Karm. Kaherah:Maktabah al-Sharawi, 1990. Al-Shafi, Muhammad b. Idris, Al-Rislah, ed. Ahmad Muhammad Shakir, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, n.d. Smith, Jane and Yvonne Haddad, Eve: Islamic Image of Woman in Women and Islam ed. by Azizah al-Hibri, Oxford: Pergamon Press, 1982. Al-Tahawi, Abu Jafar. al-Aqdah al-awiyyah. Riyadh: al-Furqan, 1410H. Al-Taftzn, Saduddin. Shar al-Aqid al-Nasafiyyah. Pyt. Ahmad Hijazi al-Saqa. Kaherah: Maktabah al-Kulliyyt al-Azhariyyah, 1988. Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Jender, Jakarta: Paramadina, 2001.

46

SEMINAR test.indd 46

8/15/09 11:53:25 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

FAHAMAN PLURALISME AGAMA MEROSAKKAN AKIDAH

Disediakan Oleh: Dr. Anis Malik Thoha Assistant Professor, Dept. of Usuluddin and Comparative Religion, KIRKHS, IIUM

47

SEMINAR test.indd 47

8/15/09 11:53:25 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

48

SEMINAR test.indd 48

8/15/09 11:53:25 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

FAHAMAN PLURALISME AGAMA MEROSAKKAN AKIDAH*


Disediakan Oleh: Dr. Anis Malik Thoha Jika kita telaah peta fenomena pluralisme agama (religious pluralism i.e. bahawa semua agama sama) secara serius, saksama, kritis dan objektif, maka kita akan segera dikejutkan dengan berbagai implikasi (masalah dan isu) mendasar yang sangat berbahaya bagi manusia dan kehidupan keagamaannya secara umum. Sebahagian implikasi teori atau fahaman pluralisme agama ini erat menyangkut isu-isu yang bersifat teoretikal, epistemologis dan metodologis, dan sebahagian lagi erat menyangkut isu-isu yang bersifat ideologis dan teologis, dan sebahagian yang lain lagi erat berhubungan dengan isu HAM (hak-hak asasi manusia) khususnya kebebasan beragama (religious freedom). Kenyataan ini pada akhirnya telah mengantarkan gagasan pluralisme agama pada sebuah posisi yang sangat mustahil untuk dapat menjawab pertanyaan yang sangat krusial, iaitu apakah gagasan ini benar-benar mampu memberikan solusi yang ramah terhadap konflik-konflik antara agama, sebagaimana yang didakwa oleh para penggagas dan penganjurnya, atau malah sejatinya lebih merupakan problem baru dalam fenomena pluralitas keagamaan? Kerana ruang yang sangat terhad, maka essei singkat ini hanya akan mencuba membahas implikasifahaman pluralisme agama pada akidah dan keimanan. Akan tetapi, kerana implikasi ini tidak mungkin diidentifikasi dengan baik dan objektif tanpa mengetahui apa dan bagaimana hakikatnya fahaman ini, maka yang pertama sekali perlu diterangkan adalah definisi pluralism agama. Dalam berbagai kesempatan membentangkan kertas kerja dalam berbagai workshop, seminar dan konferensi, begitu juga dalam mencermati laporan-laporan atau beritaberita di media massa, sama ada cetak mahupun elektronik, khusus mengenai isu pluralisme agama ini, kami temukan satu problem utama yang sangat mendasar yang merupakan akar daripada berbagai masalah atau problem, yang kemudian sangat berpotensi menciptakan kerancuan atau kebingungan (confusion) dan pada akhirnya mengaburkan dan bahkan menyesatkan. Akar problem tersebut adalah problem definisi pluralisme agama itu sendiri. Pada hakikatnya, tidak banyak di kalangan kita yang mencuba mengerti atau memahami, apalagi mempersoalkan problem definisi ini dengan betul. Seakan-akan istilah pluralisme agama ini sudah cukup jelas dan, oleh kerananya, boleh taken for granted. Secara umum dapat dikatakan bahawa kebanyakan orang yang
* Kertas kerja ini dibentangkan dalam Seminar Pemurnian Akidah 2009, yang dianjurkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur, 20 Ogos 2009.

49

SEMINAR test.indd 49

8/15/09 11:53:25 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

ditokohkan di kalangan kita beranggapan bahawa pluralisme agama adalah toleransi. Fakta ini dapat dilihat daripada hiruk-pikuk respon yang emosional terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tahun 2005 tentang hukum haramnya Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme (SEPILIS), dan juga terhadap resolusi Muzakarah Ulama Se-Malaysia, 2006, di Perak yang dibacakan oleh Mufti Perak, Datuk Dr. Harussani, yang menegaskan hukum yang sama. Hatta dalam sebuah tesis PhD di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, yang kemudian diterbitkan pada awal tahun 2009 ini dengan judul Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran, juga tak nampak ada upaya yang serius dari pengarang untuk mendiskusikan definisi teori atau fahaman pluralisme agama, malah terjebak pada pengertian yang keliru di atas tadi.1 Anehnya, buku yang taraf akademiknya questionable ini mendapat sanjungan dan pujian yang sangat berlebihan dari lebih selusin orang yang ditokohkan di masyakarat Indonesia, sebagaimana yang termaktub pada halaman i-v dan sampul belakang. Hal ini semakin membuktikan betapa kacaunya dunia pemikiran dan akademik di kalangan kita. Anggapan bahawa pluralisme agama adalah toleransi adalah tidak tepat dan sama sekali tidak berdasar, sebab anggapan ini sudah jelas-jelas ditolak oleh para pakar dan penganjur pluralisme sendiri. Diana L. Eck, misalnya, dalam upaya mendefinisikan fahaman ini menyatakan bahawa pluralism is not just tolerance.2 Pernyataan yang lebih kurang sama juga dia sampaikan dalam keynote addressnya yang berjudul A New Religious America: Managing Religious Diversity in A Democracy: Challenges and Prospects for the 21st Century pada MAAS International Conference on Religious Pluralism in Democratic Societies, di Kuala Lumpur, Malaysia, August 20-21 2002. Lebih lanjut ia berkata: I would propose that pluralism goes beyond mere tolerance to the active attempt to understand the other... Although tolerance is no doubt a stepforward from intolerance, it does not require new neighbors to know anything about one another. Tolerance comes from a position of strength. I can tolerate many minorities if I am in power, but if I myself am a member of a small minority, what does tolerance mean? ... a truly pluralist society will need to move beyond tolerance toward constructive understanding... Tolerance can create a climate of restraint, but not a climate of understanding. Tolerance is far too fragile a foundation for a religiously complex society, and in the world in which we live today, our ignorance of one another will be increasingly costly.3
1

Abd. Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran (Depok: KataKita, 2009). Diana L. Eck, What is Pluralism?, at HYPERLINK http://pluralism.org/pluralism/what_is_pluralism.phphttp://pluralism.org/ pluralism/what_is_pluralism.php; also her From Diversity to Pluralism, at HYPERLINK http://pluralism.org/pluralism/essays/ from_diversity_to_pluralism.phphttp://pluralism.org/pluralism/essays/from_diversity_to_pluralism.php. -----------, A New Religious America: Managing Religious Diversity in A Democracy: Challenges and Prospects for the 21st Century pada MAAS International Conference on Religious Pluralism in Democratic Societies, di Kuala Lumpur, Malaysia, August 20-21 2002.

50

SEMINAR test.indd 50

8/15/09 11:53:25 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Sejauh pembacaan saya, hanya Prof. John Hick, seorang filosuf dan teolog Kristen kontemporer, yang benar-benar mencuba secara sedar dan serius mendefinisikan istilah ini dengan teliti, dan mengembangkan, menguraikan serta menjelaskan teori atau fahaman pluralisme agama ini secara argumentatif dan meyakinkan. Sehingga, begitu gigihnya ia memperjuangkan faham ini, nama John Hick tak boleh lepas dari wacana pluralisme agama ini, atau bahkan identikal. Dalam bukunya, Problems of Religious Pluralism, John Hick menyatakan: Stated philosophically...pluralism is the view that the great world faiths embody different perceptions and conceptions of, and correspondingly different responses to, the Real or the Ultimate from within the major variant cultural ways of being human; and that within each of them the transformation of human existence from self-centredness to Reality centredness is manifestly taking place and taking place, so far as human observation can tell, to much the same extent.4 Berdasarkan definisi di atas, sangatlah jelas bahawa gagasan atau fahaman pluralisme agama mengajarkan kesetaraan agama-agama. Dengan kata lain, tak ada perbedaan yang esensial dan fundamental di antara agama-agama dunia. Oleh sebab itu, John Hick kemudian secara tegas berkesimpulan bahawa, the great religious traditions are to be regarded as alternative soteriological spaces within which, or ways along which, men and women can find salvation/liberation/fulfillment.5 Semua tradisi atau agama yang ada di dunia ini adalah sama validnya, kerana pada hakikatnya semuanya itu tidak lain hanyalah merupakan bentuk-bentuk respons manusia yang berbagai terhadap sebuah realitas transenden yang satu dan sama,6 dan dengan demikian, semuanya merupakan authentic manifestations of the Real.7 Ringkasnya, semua agama secara relatif adalah sama, dan tak ada satu pun agama yang berhak mendakwa diri sebagai uniqueness of truth and salvation (satu-satunya kebenaran atau satu-satunya jalan menuju keselamatan).

John Hick, Problems of Religious Pluralism (Houndmills, Basingstoke: The Macmillan Press, 1985), p. 36. Definisi yang mirip macam ini pun dapat ditemukan dalam salah satu makalahnya, Religious Pluralism, yang diterbitkan dalam The Encyclopedia of Religion, sebagaimana berikut: ...the term refers to a particular theory of the relation between these traditions, with their different and competing claims. This is the theory that the great world religions constitute variant conceptions and perceptions of, and responses to, the one ultimate, mysterious divine realitythe view that the great world faiths embody different perceptions and conceptions of, and correspondingly different responses to, the Real or the Ultimate, and that within each of them independently the transformation of human existence from self-centeredness to realitycenteredness is taking place. [John Hick, Religious Pluralism, dalam Mircea Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), Vol. 12, p. 331]. ---------, Problems of Religious Pluralism, pp. 36-7; and ---------, Religious Pluralism, p. 331. ---------, The Fifth Dimension (Oxford: Oneworld, 1999), pp. 10, 77-79. ---------, An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent (London: Macmillan, [1989] reprinted 1991), p. 247.

5 6 7

51

SEMINAR test.indd 51

8/15/09 11:53:25 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Sebagaimana umum diketahui, hipotesis atau fahaman pluralisme agama ini telah dikembangkan dan diperkenalkan, atau bahkan dipaksakan, secara sistematis di mana-mana di atas muka bumi ini dengan tujuan utama untuk menggantikan sikap beragama yang selama ini sangat dominan di antara para pemeluk agama antara yang satu dengan lainnya, yang secara umum memang dapat dikatakan sebagai saling menafikan (mutually exclusive), atau paling jauh hanyalah inclusive. Kedua paradigma sikap beragama ini (exclusivism dan inclusivism) pada masa kini dianggap oleh kelompok-kelompok yang berminda pluralis sebagai penyebab utama konflik, permusuhan, pertumpahan darah di antara anak manusia, dan bahkan genocide. Oleh sebab itu, menurut mereka kedua paradigma ini dianggap telah kedaluwarsa (obsolete, ketinggalan zaman) dan, lebih-lebih lagi, tidak lagi kondusif untuk proses demokratisasi dan globalisasi, sehingga perlu diganti dengan paradigma baru yang pluralis, i.e. yang menurut mereka dapat menjanjikan kedamaian, kesetaraan, keperpaduan dan toleransi. Dalam konstelasi dan hegemoni wacana kesetaraan agama yang sudah sedemikian dominan ini, agama tidak saja tidak lagi berhak mendakwa kebenaran, tapi juga malah distigmatisasi dan dianggap jahat/bencana (evil) apabila membuat klem kebenaran mendakwa tersebut. Charles Kimball dalam bukunya yang berjudul: When Religion Becomes Evil mendedahkan lima tanda (five warning signs) rosaknya sebuah agama dan menjadi jahat/bencana. Salah satu dari kelima tanda-tanda tersebut adalah mendakwa truth claims (klem-klem kebenaran).8 Jadi, apabila agama membuat klem kebenaran, maka agama ini, menurut Kimball, telah menjadi jahat dan bencana. Maka sekarang ini, tidaklah aneh jika pengikut agama yang masih meyakini agamanya yang paling benar dianggap extremis, fundamentalis, uncivilized, dan intoleran, dan oleh kerananya perlu dikucilkan dan/atau dipaksa mengubah akidahnya dengan berbagai macam cara. Lantas di saat yang sama, orang-orang yang berakidah pluralis disanjung-sanjung dan dipuji-puji sebagai moderat, civilized, dan toleran, dan diberi sokongan, secara politis mahupun finansial yang nyaris tanpa batas. Fenomena ini adalah yang secara jelas dan nyata terekam dalam strategi Barat abad ke-21 yang telah dirancang secara matang melalui lembaga-lembaga think-tanknya yang sangat canggih, seumpama RAND Corporation, USIP, CSIS, dll., sejurus setelah berakhirnya Perang Dingin (Cold War). Bahkan dalam strategi yang dikemas dan dibungkus dengan nama The Muslim World Outreach ini, Barat yang dipimpin oleh

Empat tanda lainnya adalah (1) blind obedience, (2) establishing the ideal time, (3) the end justifies any means, dan (4) declaring Holy war. [Lihat, Charles Kimball, When Religion Becomes Evil (New York: HarperSanfrancisco, 2003).

52

SEMINAR test.indd 52

8/15/09 11:53:25 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Amerika Syarikat secara terang-terangan, tegas dan tanpa basa-basi telah mengumumkan War of Ideas terhadap pihak-pihak (khususnya Islam) yang tidak mahu tunduk dan patuh serta mengimani nilai-nilai Barat yang disakralkan dan dianggap universal, yang di antaranya yang utama adalah pluralisme. David E. Kaplan, seorang reporter HYPERLINK http://www.usnews.comwww.usnews.com mengungkapkan hal ini dalam sub judul news reportnya dengan sangat tajam: Hearts, Minds, and Dollars: In an Unseen Front in the War on Terrorism, America is Spending Millions...To Change the Very Face of Islam.9 Perhatikan: To Change the Very Face of Islam (untuk mengubah wajah Islam). Ringkasnya, Islam selama ini dirasakan mengganggu dan mencabar serta menghalangi syahwat hegemonik dan kepentingan-kepentingan (interests) kekuatan global, sehingga perlu diubah.10 Akan tetapi pertanyaan yang segera menyusul adalah, setelah wajah Islam berubah menjadi seperti yang diinginkan Barat, lalu apa yang masih tersisa dari agama ini? Masihkah ia boleh disebut Islam yang sebenar? Dalam wacana pemikiran politik yang berkembang secara intens akhir-akhir ini, dan terutama dalam strategi War of Ideas yang sedang dilancarkan Barat sekarang ini, Islam yang dicitakan adalah Islam moderat (moderate Islam), i.e. Islam yang oleh Barat didefinisikan sebagai yang memiliki karakteristik-karakteristik berikut: (i) democracy; (ii) acceptance of non-sectarian sources of law; (iii) respect for the rights of women and religious minorities; dan (iv) opposition to terrorism and illegitimate violence.11 Di antara keempat karakteristik ini, karakteristik yang kedualah (acceptance of non-sectarian sources of law menerima sumber-sumber hukum yang non-sektarian) yang secara nyata-nyata bercanggah dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Sebab, yang dimaksudkan dengan frase menerima sumbersumber hukum yang non-sektarian di sini adalah menerima sumber-sumber hukum yang tidak berbasis pada agama tertentu, khususnya syariat Islam! Maksud ini dijabarkan secara jelas oleh Angel Rabasa et al. (para pakar dan penyelidik senior RAND Corporation) dalam Building Moderate Muslim Networks sebagai berikut: The dividing line between moderate Muslims and radical Islamists in countries with legal systems based on those of the West (the majority of states in the Muslim world) is whether sharia should apply. Conservative interpretations of sharia are incompatible with democracy and internationally recognized human rights... 12
9 10

11

12

Diterbitkan dalam HYPERLINK http://www.usnews.comwww.usnews.com, 25 April 2005. Kalau kita cermati sejarah hubungan Islam dengan agama atau peradaban lain, Islam selalu diposisikan sebagai ancaman. Tokoh sentral missionaris Kristian modern, Samuel M. Zwemer, menulis salah satu bukunya yang terbit pada tahun 1907 dengan judul Islam a Challenge to Faith. Angel Rabasa et al., Building Moderate Muslim Networks (Santa Monica, CA, Arlington, VA, Pittsburgh, PA: RAND Corporation, 2007), hal. 66-68. Ibid., hal. 67.

53

SEMINAR test.indd 53

8/15/09 11:53:25 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Kalau Islam dipisahkan dari syariatnya, masih adakah Islam yang disebutkan Islam? Barangkali yang lebih tepat dikatakan untuk Islam moderat yang diciptakan Barat adalah Islam yang bukan-bukan. Kemudian ditinjau dari sudut akidah, fahaman pluralisme agama yang mengusung kesetaraan kebenaran agama-agama, sebagaimana dihuraikan di atas, jelas-jelas bercanggah dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip akidah Islam yang termaktub dalam al-Quran dan hadis serta ijmak para ulama yang muktabar. Para pengusung dan penyokong fahaman pluralisme agama dari kalangan Islam mencuba untuk mengelabuhi umat Islam agar menerima fahaman asing dan imported ini dengan menggunakan hujah-hujah dari ayat-ayat al-Quran secara terpenggal penggal (fragmentative) dan out of context, sehingga kalau difahami secara utuh dan dalam konteksnya serta mengikuti kaidah-kaidah tafsir yang betul, ayat-ayat tersebut justru menolak fahaman pluralisme. Salah satu argumen yang sering digunakan oleh kaum pluralis Muslim adalah surah al-Baqarah: 62 dan al-Maidah: 69 yang menurut mereka memberikan jaminan tiada kebimbangan dan dukacita atau keselamatan (salvation) kepada para pengikut Yahudi, Nasrani dan Sabii bersama-sama orang Islam, kerana syarat terwujudnya keselamatan dalam kedua ayat ini adalah (i) iman kepada Allah dan Hari Akhir, dan (ii) amal l. Lebih lanjut, mereka berargumen bahawa agama-agama itu diturunkan oleh Allah kepada para NabiNya; Yahudi diturunkan kepada Nabi Musa dan Nasrani kepada Nabi Isa dan seterusnya. Dengan demikian agama-agama tersebut adalah agama-agama langit (al-adyn al-samwiyyah) atau (revealed religions) yang merupakan jalan-jalan atau cara-cara yang beragam yang sah menuju kebahagiaan, ketenteraman, kesejahteraan, keselamatan dan Tuhan yang sama,13 atau meminjam istilah Seyyed Hossein Nasr, different paths to the same summit.14 Dalam argument pluralisme agama berbasis ayat-ayat al-Quran ini terdapat sekurangkurangnya tiga masalah akidati yang sangat mendasar. Pertama, iman kepada Allah SWT; kedua, amal l; dan ketiga, para Nabi membawa atau mengajarkan agama-agama yang berbeda. Secara ringkas, respon untuk masalah yang pertama adalah bahawa iman kepada Allah SWT tidak mungkin direalisasikan oleh seorang hamba tanpa melalui tuntunan seorang Nabi/rasul. Ini terbukti bahawa bersyahadat (dalam rukun Islam pertama) tidaklah dianggap sah/cukup kalau tidak menggabungkan kedua-dua syahadat tawhid dan syahadat rasul. Dan setiap rasul mesti membawa khabar kepada umatnya tentang rasul-rasul yang sebelumnya dan yang akan datang berikutnya,15 sebab mereka
13 14

15

Lihat, misalnya, Abd. Moqsith Ghazali, op. cit., hal. 16, 146-7, 150, 166, 200ff, 240ff, 270ff. Seyyed Hossein Nasr, Knowledge and the Sacred (Lahore: Suhail Academy, [1981] 1988), hal. 293. Baca misalnya, al-Baqarah: 97; Ali Imran: 3, 50; al-Maidah: 46, 48; al-Anam: 92; al-Araf: 69, 74; Yunus: 37; Yusuf: 111; Fatir:31; al-Ahqaf: 21, 30; al-Saff: 6.

54

SEMINAR test.indd 54

8/15/09 11:53:25 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

diutus oleh Tuhan yang sama. Oleh kerananya, salah satu rukun adalah iman kepada semua rasul Allah tanpa mendiskiriminasikan yang satu dari yang lainnya, 16 sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam al-Quran dan 17 sebagaimana yang akan dijabarkan di bawah nanti. Kemudian, menurut al-Quran, hanya iman yang beginilah yang membawa seorang hamba mendapat 18 hidayah dan selamat dari api neraka Adapun amal l, sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama, adalah amal yang memenuhi dua syarat, yakni (i) ikhlas, dan (ii) sesuai dengan syariat. Dan penjabaran kedua syarat ini kembali lagi kepada yang telah diuraikan di atas. Sedangkan masalah yang ketiga, dalam al-Quran mahupun Sunnah tidak pernah disebutkan bahawa para Nabi/rasul membawa atau mengajarkan agama-agama yang berbeda. Justeru sebaliknya, mereka adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan iBarat silsilah atau mata rantai yang saling kait-mengkait dan menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Mereka diperintahkan dan diutus untuk menyampaikan kepada sekalian manusia dasar-dasar ajaran dan agama yang sama sesuai dengan yang ditegaskan dalam al-Qurn:

(Dia telah menshariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada N dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrhm, Ms dan s, yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya). (Al-Shr:13); dan yang ditegaskan pula dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda: (Kami semua Nabi-Nabi, agama kami sama, aku orang yang paling dekat kepada putera Maryam, kerana tidak ada satu pun Nabi antara aku dan dia);19 dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda: (Nabi-Nabi adalah bersaudara, agama mereka satu meskipun ibu-ibu mereka berlainan).20 Teks-teks suci ini secara kategoris menegaskan kesatuan wahyu seperti dijelaskan di atas yang berujung pada kesatuan substansi dan kesatuan agama yang diturunkan, yaitu
16 17 18 19 20

Al-Baqarah: 136. Al-Baqarah: 285. Al-Baqarah: 137. H.R. Bukhari dan Muslim. H.R. al-Bukhr, Muslim, Ab Dwd, dan Amad.

55

SEMINAR test.indd 55

8/15/09 11:53:25 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Islam, yang oleh Ibnu Taymiyyah dalam bukunya Al-Jawb al-a li-man Baddala Dn al-Mas disebut sebagai Al-Islm al-mm (Islam Universal).21 Oleh kerana itulah sebabnya kenapa hanya agama ini saja yang sejatinya mendapat pengakuan sebagai satu-satunya agama yang aqq di sisi Allah SWT sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat-ayat berikut: (Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah adalah Islam). (li Imrn: 19); dan (Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama ini) dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi) (li Imrn:85). Maka, Islam adalah merupakan agama semua Nabi dan rasul beserta pengikut-pengikut mereka. Lebih jelas dan detailnya bisa disebutkan berikut ini: a) Islam adalah agama N a.s. seperti diterangkan ayat:

(Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang N di waktu dia berkata kepada kaumnya: Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah , maka kepada Allah-lah aku bertawakkal, kerana itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutusekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahsiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kam menangguhkannya. Jika kamu berpaling (dari peringatanku) aku tidak meminta upah sedikitpun daripadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (Muslim). (Yunus:71-72). b) Islam adalah agama Nabi Ibrhm a.s. dan anak cucunya (Isml, Isq, Yaqb) seperti dijelaskan ayat:

21

Ibn Taymiyyah, Al-Jawb al-a li-man Baddala Dn al-Mas, diedit oleh Dr. Al ibn asan et al. (Riy: Dr al-imah: 1414H.), jilid 5, hal. 341.

56

SEMINAR test.indd 56

8/15/09 11:53:25 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

(Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau (Muslim) dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau (Muslim). (Al-Baqarah:128); dan dalam ayat yang lain:

(Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: Tunduk patuhlah (berIslamlah)! Ibrahim menjawab: Aku tunduk patuh (berIslam) kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan ini kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata: Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Yaqb kedatangan (tanda-tanda maut), ketika ia berkata kepada anak-anaknya: Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab: Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrhm, Isml dan Isq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya (Muslim)). (Al-Baqarah:131-133); dan dalam ayat yang lain:

(Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus dan muslim dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orangorang musyrik) (li Imrn:67). c) Islam adalah agama Nabi Ysuf a.s. seperti dijelaskan ayat:

(Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Ya Tuhan Pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh). (Ysuf:101).

57

SEMINAR test.indd 57

8/15/09 11:53:26 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

d) Islam agama Nabi Ms a.s. dan kaumnya seperti dijelaskan ayat: (Berkata Musa: Hai kaumku, jika kamu beriman kapada Allah , maka bertawakk Allah kepadaNya saja, jika kamu benar-benar muslim). (Ynus:84); Dan dalam ayat lain yang mengisahkan doa para tukang sihir (penentang Nabi Ms) yang telah bertaubat: (Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan Muslim). (Al-Arf:126). e) Islam adalah agama Nabi Sulaimn a.s. dan kaumnya seperti dijelaskan ayat berikut yang mengisahkan Bilqs, Ratu Sab: (Tuhanku sesungguhnya aku telah berbuat aniaya terhadap diriku. Dan aku berserah diri (muslim) bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam). (Al-Naml:44). f) Islam adalah agama Nabi-Nabi Ban Isrl seperti dijelaskan ayat: (Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh Nabi-Nabi yang menyerah diri kepada Allah (Muslim). (Al-Midah:44); dan dalam ayat lain:

(Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) berkatalah dia: Siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah ? Para awriyyn (sahabat setia) menjawab: Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim). (li Imrn:52); dan dalam ayat lain: (Dan (ingatlah) ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia: Berimanlah

58

SEMINAR test.indd 58

8/15/09 11:53:26 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku! Mereka menjawa: Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim). (Al-Midah:111). g) Islam adalah agama Nabi Muhammad SAW seperti dijelaskan ayat: (Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah (berIslam), dan (aku diperintahkan dengan firmanNya): Jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan orang-orang musyrik). (Al-Anm:14); dan dalam ayat lain: (Dan kami diperintahkan supaya berserah diri (berIslam) kepada Tuhan seru sekalian alam). (Al-Anm:71); dan dalam ayat lain:

(Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Tiada sekutu bagiNya, dan dengan yang demikian saja aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali berIslam). (Al-Anm:162-163) dan dalam ayat lain: (Dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (Muslim). (Al-Naml:91). Jadi jelas sekali, ayat-ayat dan hadis tersebut di atas secara explisit menegaskan kesatuan agama semua Nabi dan rasul. Dalam mendiskripsikan agama para Nabi dan rasul, al-Quran menggunakan kata-kata atau istilah redaksional yang baku dan sama atau standard yang sangat tidak memungkinkan adanya tafsir yang berbeda. Coba perhatikan kata-kata atau istilah berikut dengan saksama yang semuanya diambil dari ayat - ayat di atas:

59

SEMINAR test.indd 59

8/15/09 11:53:26 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

semuanya standard dan tidak ada yang membedakan antara Nabi yang satu dengan yang lain, atau umat Nabi yang satu dengan umat Nabi yang lain. Hatta perintah berIslam kepada Nabi Muhammad SAW pun menggunakan redaksi yang sama dengan Nabi-Nabi terdahulu. Tidak ada indikasi Islam dengan I sebagai agama yang terlembagakakan (institutionalized religion) atau i sebagai sikap spiritual peribadi (private spiritual attitude) sebagaimana yang coba diperkenalkan oleh W. C. Smith dalam bukunya The Meaning and End of Religion22 dan kemudian dicoba tawarkan dengan getol oleh Nurcholish Madjid di Indonesia. Kemudian kesatuan substansi wahyu samw tersebut semakin menjadi gamblang dan terang-benderang manakala kita mengikuti alur nalar qurani lebih lanjut yang menegaskan bahawa mendustakan atau mengingkari seorang Nabi atau rasul saja berarti sama dengan mendustakan atau mengingkari seluruh utusan Allah. Allah SWT berfirman: (Kaum Nabi N telah mendustakan para rasul). (Al-Shuar:108);23 (Kaum d telah mendustakan para rasul). (Al-Shuar:123); (Kaum Thamd telah mendustakan para rasul). (Al-Shuar:141); (Kaum L telah mendustakan para rasul). (Al-Shuar:160); (Penduduk Aikah (Madyan) telah mendustakan rasul-rasul). (Al-Shuar:176). Ayat-ayat di atas secara eksplisit dan kategoris menyatakan bahawa kaum-kaum para Nabi terdahulu dianggap telah mendustakan semua Nabi dan rasul secara keseluruhan, padahal sebagaimana diketahui bersama bahawa kenyataannya yang diutus kepada mereka hanyalah seorang Nabi atau rasul saja. Kepada kaumnya Nabi N hanya diutus seorang Nabi saja, dan yang mereka dustakan pun hanya seorang Nabi saja, yaitu Nabi N. Begitu juga kepada kaum d, kaum Thamd, kaum L, dan penduduk Madyan; kepada mereka masing-masing hanya diutus seorang Nabi saja, dan yang mereka dustakan pun hanya seorang Nabi saja, yakni Hd, li, L, dan Shuayb. Tapi ke22 23

Lihat: Wilfred C. Smith, The Meaning and End of Religion (London: SPCK, [1962] 1978), bab 3 Islam As Special Case. Lihat juga ayat yang senada: (Al-Furqn:37).

60

SEMINAR test.indd 60

8/15/09 11:53:27 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

napa al-Quran mengatakan mereka telah mendustakan semua rasul? Alasan yang paling logis dan rasional adalah kerana semua rasul dan Nabi membawa pesan langit yang sama, agama yang sama dan dari sumber yang sama pula. Oleh kerana itu, al-Quran memandang sikap yang tidak membeda-bedakan para Nabi dan rasul, antara satu dan lainnya, sebagai satu sebab hidyah (petunjuk) dan menjadikannya sebagai salah satu rukun tawd. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

(Katakanlah (hai orang-orang beriman): Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrhm, Isml, Isq, Yaqb dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Ms dan s serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedabedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya tunduk penuh kepada-Nya (Muslim). Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui). (Al-Baqarah:136-137);

(Rasul telah beriman kepada Al-Qurn yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan) Kami tidak membeda-bedakan antara seorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasulNya). (Al-Baqarah:136-137). Lebih lanjut, substansi wahyu samw yang dikomunikasikan kepada manusia lewat para Nabi dan rasul sepanjang sejarah, yang oleh Ibn Taymiyyah disebut Al-Islm al-mm (Islam Universal) tadi, pada dasarnya menurut perspektif tawdi adalah agama fitrah, religio naturalis, atau Ur-Religion itu sendiri. Dengan adanya konsep agama fitrah ini, berarti Islam telah meletakkan landasan universal yang lebih kuat

61

SEMINAR test.indd 61

8/15/09 11:53:27 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

dan luas bagi humanisme yang sebenarnya yang memungkinkan untuk mengakomodasi seluruh manusia, dengan berbagai latar belakang keagamaan dan keyakinannya, sebagai saudara di bawah payung kemanusiaan; sebagaimana memungkinkan untuk menarik garis demarkasi yang tegas antara agama alami yang dimiliki setiap manusia sejak kelahirannya, di satu pihak, dengan agama-agama historis yang berevolusi dari agama alami tersebut akibat faktor-faktor kesejarahan atau lingkungan, di pihak lain. Lalu, Islam menamakan agama fitrah ini dengan nama agama Islam itu sendiri. Hal ini didasarkan pada sebuah ayat di mana Allah SWT berfirman:

(Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah ); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahitu. Tidak ada perubahan pada fitrahAllah, itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui). (Al-Rm:30-32); Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menghadapkan wajahnya dengan tegap dan lurus (anf) kepada agama yang lurus, yang tiada lain adalah Islam. Oleh kerananya agama ini disebut juga dengan anfisme (al-anfiyyah), yakni agama yang lurus, lempang dan jauh dari kebatilan dan kesesatan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW.: (Agama yang paling dicintai Allah adalah anfiyyah (agama yang lurus) yang lapang);24 Dan memanggil pengikut agama ini sebagai unaf (bentuk jamak dari anf: orang yang berpaling dari kesesatan), dalam penalaran bahawa mereka pernah menerima wahyu dari Allah yang mengukuhkan fitrah mereka dan sesuai dengan agama alami mereka.25 Maka atas dasar penalaran ini, Islam adalah agama par excellence yang oleh Allah SWT dimaksudkan sebagai kalimatun saw (kalimat yang sama atau penyelaras) antara semua manusia, kerana mereka semua pada suatu ketika pernah menjadi umat seorang Nabi atau rasul yang diutus oleh Tuhan yang sama. Oleh kerana itu, kita diperintahkan (mengikuti perintah yang diterima oleh
24 25

H.R. Al-Bukhri, Al-mn:29; Amad 1:246. Lebih lanjut simak: li Imrn:67; Al-Anm:79; Al-Baqarah:135; li imrn:95; Ynus:105; Al-Nal: 120,123; Al-Bayyinah:5; Al-ajj:31.

62

SEMINAR test.indd 62

8/15/09 11:53:27 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Rasulullah SAW) untuk mengajak mereka kepada kalimatun saw setiap kali mereka keluar atau melenceng darinya, Allah SWT berfirman:

(Katakanlah: Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat (ketetapan) yang sama antara antara kami dan kamu, bahawa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang yang lain sebagai tuhan selain Allah . Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: Saksikanlah, bahawa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah). (li Imrn:64). Dari uraian kesatuan wahyu samw di atas dapat disimpulkan secara meyakinkan bahawa agama samw adalah tunggal. Dengan demikian, istilah agama-agama samw atau al-adyn al-samwiyyah atau revealed religions yang sering beredar secara luas mutlak perlu ditinjau ulang, kecuali jika yang dimaksudkan adalah syariat-syariat samawi (shari samwiyyah). Substansi wahyu samw atau al-Islm al-mm (Islam Universal) tadi, dalam operasionalnya di panggung sejarah sentiasa disesuaikan dengan kondisi ke-kini-an dan ke-di-sini-an. Sebab sangatlah tidak logis jika, misalnya, komunitas masyarakat zaman kapak diberlakukan kepada mereka sebuah aturan atau sharah yang berlaku pada zaman informatika sekarang ini. Maka kerana kondisi objektif dan faktual komunitas masyarakat manusia yang berkembang dari masa ke masa dengan berbagai masalah dan tuntutan yang berbeda-beda dan beragam ini, Allah SWT kemudian mengutus serangkaian utusan (Nabi dan rasul) sepanjang sejarah dengan membawa wahyu (di samping yang universal tadi) yang lebih spesifik dan relevan dengan masalah dan tuntutan ruang dan waktu masing-masing (tempo-local). Sehingga dalam khazanah hukum yang dikenal dalam sejarah manusia terdapat berbagai macam kodifikasi hukum atau sharah. Kombinasi wahyu universal dengan wahyu tempo-local ini secara implisit, mengikuti klassifikasi Ibn Taymiyyah, dapat disebut sebagai al-Islm al-Kh kerana sifat-sifatnya yang terbatas. Oleh kerana keterbatasannya ini, maka adalah sesuatu yang niscaya belaka jika sharah-sharah tempo-local ini dengan sendirinya berakhir (manskhah) atau batal dan kedaluwarsa dengan datangnya sharah baru yang dibawakan oleh Nabi berikutnya, dan begitu seterusnya. Kalau pun sharah-sharah tempo-local yang sudah obsolete dan expired ini masih tetap dipaksakan ingin diterapkan, maka

63

SEMINAR test.indd 63

8/15/09 11:53:27 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

sudah barang tentu akan menimbulkan berbagai masalah. Sekadar contoh yang paling dekat dan konkrit adalah sharah Msawiyyah (yang kemudian lebih dikenal dengan Yudaisme) dan sharah sawiyyah (yang kemudian lebih dikenal dengan Kristen) yang masih ingin dipertahankan oleh para pengikut kedua agama ini. Paling kurang ada dua efek yang luar biasa negatif buat agama secara umum akibat pemaksaan ini. Pertama adalah meluasnya sikap penolakan terhadap agama di abad moden, baik secara parsial (sekularisme) atau pun total (ateisme). Dan kedua adalah efek domino dari yang pertama tadi, yaitu dekonstruksi atau pembongkaran bangunan agama secara total yang dimulai dari dekonstruksi teksteks sucinya yang memang sudah tak relevan dengan semangat zaman atau zeitgeist.26 Dekonstruksi ini menjadi sebuah kemestian kerana memang sejak semula dalam blueprint ilahi sharah-sharah ini tidak dimaksudkan untuk berlaku universal dan abadi. Lain halnya dengan wahyu pamungkas yang dibawakan oleh Nabi pamungkas, Muhammad SAW. Wahyu ini sejak semula memang dimaksudkan sebagai pamungkas dari seluruh rangkaian komunikasi langit verbal. Oleh kerana itu, ia memang telah didesign sedemikian rupa dan fleksibel sehingga, dengan prinsip ijtihd yang dimiliki, mampu mengakomodasi (memberikan solusi untuk) segala bentuk perubahan dan perkembangan masyarakat moden sampai akhir zaman. Barangkali bagi kalangan liberal dan pluralis, hal ini kedengaran amat sangat apologetik. Well, tapi yang penting diketahui bersama bahawa logika wahyu pamungkas ini dibangun dari premis-premis yang telah didiskusikan di atas secara analitis dan masih dikuatkan lagi dengan ujjah-ujjah naqliyyah (teks-teks wahyu dalam al-Quran mahupun sunnah) dan ijm (konsensus) umat Islam. Di antaranya adalah firman Allah SWT: (Bukanlah Muhammad itu menjadi bapa bagi seseorang dari lelaki kalian, melainkan dia adalah Rasul Allah dan pamungkas Nabi-Nabi) (Al- Ahzb: 40); dan sebuah hadis Nabi SAW:

(Aku diutamakan di atas Nabi-Nabi (terdahulu) dengan enam perkara: aku diberi wahyu yang komprehensif, dan aku ditolong (dalam peperangan) dengan (senjata)

26

Setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan hal ini: (i) faktor kesejarahan yang memang tidak memungkinkan terpeliharanya otentisitas teks-teks Bible; dan (ii) faktor kebahasaan (istilah, ungkapan, idiom dsb.) yang terasa janggal bagi nalar modern.

64

SEMINAR test.indd 64

8/15/09 11:53:27 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

ketakutan (yang dimasukkan ke hati musuh), dan dihalalkan bagiku harta pampasan perang, dan dijadikan bagiku tanah sebagai masjid dan menyucikan, dan aku diutus kepada seluruh manusia, dan denganku dipungkasi (mata rantai) Nabi-Nabi). (HR Muslim dari Ab Hurairah);

(Banu Israil dulu diperintah oleh Nabi-Nabi, setiap kali gugur seorang Nabi maka diganti Nabi lain, dan sesungguhnya tak ada Nabi satu pun setelah saya, dan akan ada para khalifah yang banyak jumlahnya). (HR Muslim dari Ab Hurairah). Di samping teks-teks tersebut dan banyak lagi lainnya, logika kesatuan wahyu samw yang dibentangkan di atas juga semakin menegaskan kepamungkasan al-Way al-Muammad. Lebih lanjut dalam logika ini meniscayakan kesinambungan mata rantai wahyu dari langit, berupa pembenaran, kesaksian dan pengukuhan atau konfirmasi (tadq) yang diberikan seorang Nabi terhadap wahyu dan keNabian Nabi sebelumnya, dan pemberitaan profetik (tanabbu)-nya akan kedatangan wahyu dan Nabi berikutnya (bishrah), dan demikian seterusnya. Kitab-kitab dalam Bibel banyak mengungkap hal ini, khususnya khabar profetik tentang datangnya Jesus (s as) serta Muhammad SAW. Al-Quran bahkan mengungkap tadq dan bishrah ini di beberapa tempat dalam suratsuratnya,27 namun tak ada satupun ayat yang mengabarkan akan datangnya wahyu dan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian jelas bahawa al-Way al-Muammad adalah wahyu pamungkas dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawanya adalah Nabi pamungkas. Sebagai wahyu pamungkas, al-Way al-Muammad ini memiliki keistimewaan yang karakteristik dibanding dengan wahyu-wahyu sebelumnya. Keistimewaan ini adalah bahawa ia disebutkan dalam al-Quran sebagai muhaymin (pengawas, saksi, korektor, refree) bagi kitab-kitab suci sebelumnya: (Dan telah aku turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (al-Quran) dengan membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya Kitab-Kitab Suci yang sebelumnya, dan untuk memelihara serta mengawasinya). (Al-Midah: 48). Sifat haymanah ini mempunyai makna yang sangat dalam yang sekaligus berimplikasi

27

Lihat, misalnya, surat: Al-Baqarah: 41, 91, 97; li Imrn: 3, 39, 50; Al-Nis: 47; Al-Midah: 46, 48; Fir: 31; Al-Aqf: 30; Al-aff: 6.

65

SEMINAR test.indd 65

8/15/09 11:53:27 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

pada pengakuan dan penegasan akan otoritas al-Way al-Muammad yang sakral, yang tak mungkin tertandingi atau diganggu-gugat. Lebih lanjut ia adalah otoritas Tuhan itu sendiri. Dan dalam hal ini, adalah tidak hanya secara kebetulan saja jika keistimewaan al-Way al-Muammad adalah muhaymin, yang adalah merupakan salah satu Asma Allah yang Indah (al-Asm al-usn), yakni Al-Muhaymin. Berdasarkan uraian qurani di atas, sangatlah terang bahawa anggapan yang mengatakan bahawa Nabi Musa membawa agama Yahudi (Judaism) dan Nabi Isa mengajarkan agama Nasrani (Christianity)28 adalah baseless dan mengada-ada (iftir). Bahkan att dalam kitab-kitab suci kedua agama ini pun, The Bible, sesungguhnya tidak terdapat nama atau istilah Judaism atau Christianity. Dengan demikian, kesahihan kedua agama ini memang questionable. Apatah lagi al-Quran dan Sunnah telah jelas mendisqualifikasi kedua agama ini sebagai penuntun ke jalan yang lurus dan benar (al-ir al-mustaqm). Para mufassir menyatakan bahawa Rasulullah SAW mentafsirkan ayat ghayr al-maghbi alayhim wa-l al-lln sebagai bukan jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hal ini semakin dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Umar ibn al-Khab: (Demi Allah, seandainya saudaraku Musa hidup [sekarang ini], niscaya dia tidak akan sanggup kecuali mengikuti [ajaran]ku). (HR Amad dan al-Drim). Amm badu, dengan mengenali susuk dan wajah sebenar fahaman yang selama ini berlindung di sebalik topeng pluralisme agama, secara meyakinkan dapat disimpulkan bahawa fahaman ini pada akhirnya telah menjelma menjadi agama baru yang mengancam existensi agama itu sendiri, bukan hanya Islam tapi juga agama-agama yang lain sebagaimana yang terbukti dari kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh pakar-pakar agama dari berbagai latar belakang agama.29
28

29

Sebagai penguat lebih lanjut dapat juga dirujuk penyelidikan serius yang dilakukan Wilfred C. Smith dalam bukunya, The Meaning and End of Religion. Beliau berteori bahwa nama agama-agama besar, kecuali Islam, adalah diberikan oleh orang-orang di luar pemeluk asli agama yang bersangkutan (the outsiders). Kajian-kajian kritis terhadap pluralisme agama dan dasar-dasar filosofisnya dapat dilihat, misalnya, dalam: Keith Ward, Divine Ineffability, dalam Arvind Sharma (ed.), God, Truth and Reality: Essays in Honour of John Hick (Basingstoke, London: The Macmillan Press, 1993), hal. 210-20; Gavin DCosta, John Hick and Religious Pluralism: Yet Another Revolution, dalam Harold Hewitt, Jr. (ed.), Problems in the Philosophy of Religion: Critical Studies of the Work of John Hick (London: Macmillan Press Ltd, 1991), hal. 3-18; Ian Hamnett (ed.), Religious Pluralism and Unbelief (London: Routledge, 1990); Peter Donovan, The Intolerance of Religious Pluralism, dalam Religious Studies, 29 (June 1993); Daniel B. Clendenin, Many Gods, Many Lords (Michigan: Baker Books, 1995); Adnan Aslan, Religious Pluralism in Christian and Islamic Philosophy (Surrey: Curzon Press, 1998); Dr. Muhammad Legenhausen, Islam and Religious Pluralism, dalam Al-Tawhid, Vol. 14, No. 3, (Fall 1997), hal. 115-54; Arifa Farid, John Hick, The Rainbow of Faiths, dalam Islamic Studies, Vol. 36, No. 4, Winter 1418/1997, hal. 672-82; Dr. Stevri Indra Lumintang, Pdt., Theologia Abu-Abu (Malang: Gandum Mas, 2004); Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis (Jakarta: Perspektif [GIP], 2005); --------, Al-Taaddudiyyah al-Dniyyah: Ruyah Islmiyyah (Kuala Lumpur: esearch Centre IIUM, 2005); --------, Conflicting Religious Truth-Claims: An Islamic Perspective, dalam Journal of Islam in Asia, Vol. 3, No. 2, December 2006, hal. 111-31; dan Ngakan Made Madrasuta (ed.), Semua Agama Tidak Sama (Bali: Media Hindu, 2006).

66

SEMINAR test.indd 66

8/15/09 11:53:27 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Lampiran http://media-islam.or.id/2007/09/27/fatwa-mui-pluralismeislam-liberal-sesat/ Fatwa MUI - Pluralisme/ Islam Liberal Sesat Berikut adalah Fatwa MUI yang menyatakan faham Pluralisme yang di dukung kelompok Islam Liberal sesat. KEPUTUSAN FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA Nomor : 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 Tentang PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA Majlis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jamadil Akhir 1246 H. / 26-29 Julai M. MENIMBANG : 1. 2. Bahawa pada akhir-akhir ini berkembang paham pluralisme agama, liberalisme dan sekularisme serta paham-paham sejenis lainnya di kalangan masyarakat; Bahawa berkembangnya paham pluralisme agama, liberalisme dan sekularisme serta di kalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat memenetapkan Fatwa tentang masalah tersebut; Bahawa kerana itu , MUI memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pahampluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama tersebut untuk di jadikan pedoman oleh umat Islam.

3.

MENGINGAT : 1. Firman Allah : Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orangorang yang rugi (QS. Ali Imran [3]: 85)

Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah hanyalah Islam (QS. Ali Imran [3]: 19)

67

SEMINAR test.indd 67

8/15/09 11:53:27 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku. (QS. al-Kafirun [109] : 6). Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula)bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS. al-Azhab [33]:36). Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu kerana agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu daripada menjadikan sebagai teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Mumtahinah [60]: 8-9). Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan. (QS. al-Qashash [28]: 77). Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah menurut sangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah). (QS. al-Anam [6]: 116). Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. (al-Muminun [23]: 71). 1. Hadis Nabi SAW : a) Imam Muslim (w. 262 H) dalam Kitabnya Shahih Muslim, meriwayatkan, sabda Rasulullah SAW: Demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi mahupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari Umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni Neraka. (HR Muslim).

68

SEMINAR test.indd 68

8/15/09 11:53:27 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

b)

Nabi mengirimkan surat-surat dakwah kepada orang-orang non-Muslim, antara lain Kaisar Heraklius, Raja Romawi yang beragama Nasrani, al-Najasyi Raja Abesenia yang beragama Nasrani dan Kisra Persia yang beragama Majusi, di mana Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. (riwayat Ibn Sad dalam al-Thabaqat al-Kubra dan Imam Al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari). Nabi SAW melakukan pergaulan sosial secara baik dengan komunitas komuniti non-Muslim seperti Komunitas Yahudi yang tinggal di Khaibar dan Nasrani yang tinggal di Najran; bahkan salah seorang mertua Nabi yang bernama Huyay bin Aththab adalah tokoh Yahudi Bani Quradzah (Sayyid Bani Quraizah). (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

c)

MEMPERHATIKAN : Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII VII MUI 2005. Dengan bertawakal kepada Allah SWT. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : FATWA TENTANG PLURALISME AGAMA DALAM PANDANGAN ISLAM Pertama : Ketentuan Umum Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan: 1. Pluralisme agama adalah suatu fahaman yang mengajar bahawa semua agama adalah sama dan kerananya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mendakwa bahawa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahawa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di syurga. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahawa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Liberalisme adalah memahami nas-nas agama (al-Quran & Sunah) dengan menggunakan akal fikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal fikiran semata.

2. 3.

69

SEMINAR test.indd 69

8/15/09 11:53:28 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

4.

Sekularisme adalah memisahkan urusan dunia daripada agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan peribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

Kedua : Ketentuan Hukum 1. 2. 3. 4. Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme agama sebagaimana dimaksudkan pada bahagian pertama adalah ahaman yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Umat Islam haram mengikuti faham Pluralisme Sekularisme dan Liberalisme Agama. Dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, ertinya haram mencampur adukkan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, ertinya tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 22 Jamadil Akhir 1426 H. 29 Julai 2005 M http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_search_result.asp?keyID=1486 Kategori : Sosial/Syariah ALIRAN PEMIKIRAN LIBERAL: HUKUM DAN IMPLIKASINYA KEPADA ISLAM DI MALAYSIA Isu : Mesyuarat sebulat suara bersetuju menerima keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-74 bahawa :

Keputusan : 1. Gerakan pemikiran liberal mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah seperti berikut:

70

SEMINAR test.indd 70

8/15/09 11:53:28 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

Aspek Akidah Berpegang kepada Konsep Pluralisme a. Konsep Pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Pluralisme agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respons yang tersendiri terhadap Realiti Yang Agung (ultimate reality). Semua agama adalah sama tarafnya merujuk kepada Realiti Yang Agung. Akal Manusia Adalah Wahyu Aliran ini membahagikan wahyu kepada dua kategori iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah al-Quran dan ia adalah teks semata-mata.Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akallah yang sebenarnya menghidupkan teks al-Quran berdasarkan tujuan, konteks suasana zaman. c. Meragui Ketulenan Al-Quran Aliran pemikiran ini mendakwa al-Quran diresapi dengan budaya Arab kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu, tambahan pula katanya Nabi Muhammad yang menjadi pembawa risalah juga terdiri daripada orang Arab. Mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah mesej budaya Arab. Aspek Syariah a. Mempersoalkan Metodologi Pentafsiran al-Quran dan al-Hadis Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau methodologi pentafsiran al-Quran yang diguna pakai kini. Dengan slogan membuka dan membebaskan tafsiran al-Quran, aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah. Contohnya, mereka mendakwa syurga dan neraka tidak wujud melainkan kesan psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia. Hari akhirat ditafsirkan sebagai tidak wujud melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih matang dan sempurna.

b.

71

SEMINAR test.indd 71

8/15/09 11:53:28 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

b.

Menggesa Tafsiran Baru Konsep Ibadat Aliran pemikiran ini juga berpegang membuka dan membebaskan tafsiran al-Quran, sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks al-Quran menempuh proses dekonstruksi bagi membolehkan tafsirantafsiran baru dibuat.

c.

Mempertikaikan Kriteria Dan Akhlak Kenabian Aliran pemikiran ini secara sinis mengkritik sifat Nubuwwah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan ia tidak lain hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain (leadership value). Justeru sesiapa pun boleh mempunyai sifat nubuwwah tersebut untuk memimpin manusia ke arah ciri-ciri yang baik. Malah mukjizat seperti peristiwa Israk dan Mikraj dianggap sebagai bahan cerita yang sengaja diperbesarkan (exageration) oleh pengikut baginda yang taksub sedangkan ia hanyalah sekadar mimpi yang tidak terjadi di alam realiti.

d.

Sikap Terhadap Ilmu-Ilmu Islam Ilmu-ilmu Islam seperti Usul al-Tafsir, Usul al-Fiqh, Usul al-Hadith, al-Jarah wa al-Tadil dan sebagainya yang telah secara Ijmak diterima sebagai metode dalam disiplin ilmu, telah dikritik oleh aliran pemikiran ini sebagai ciptaan manusia. Penentuan hukum yang telah qatie dan hukum yang tidak qate menurut mereka perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan membebaskan Islam melalui tafsiran semula ajaran Islam.

e.

Sikap Terhadap Hukum Aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri apabila merujuk kepada hukum Fiqah iaitu mengambil tujuan hukum bukan bentuk hukum.

2.

Berdasarkan kepada ciri-ciri penyelewengan tersebut, Mesyuarat bersetuju menerima keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-74 bahawa: Aliran Pemikiran Liberal adalah ajaran sesat dan menyeleweng daripada Syariat Islam. Mesyuarat juga bersetuju agar keputusan ini tidak perlu diwartakan.

72

SEMINAR test.indd 72

8/15/09 11:53:28 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_search_result.asp?keyID=1487 Kategori : Akidah Resolusi Muzakarah Ulama 2006 Mengenai Pemurnian Islam Daripada Liberalisme Dan Pluralisme. Isu : Keputusan : Mesyuarat bersetuju menerima pakai resolusi Muzakarah Ulama 2006 pada 14-16 Jamadilawal 1427H/11-13 Jun 2006 bahawa: Aliran pemikiran Islam Liberal dan fahaman pluralisme agama (menyamakan semua agama/mengakui kebenaran semua agama) sebagai penyimpangan serius dan berbahaya. Ia adalah sebahagian daripada agenda al-ghazw al-fikriyy (serangan pemikiran) yang didalangi oleh kaum orientalis dan dilatari oleh pengaruh faham asing seperti sekularisme, modenisme dan pascamodenisme. Pemikiran liberal dan plural dalam konteks tersebut jelas menggugat pokok-pokok ajaran Islam serta mencemarkan kemurnian dan ketulenannya, termasuk: a) b) c) d) e) Mencemarkan kemurnian tauhid (teras akidah Islamiyyah). Menggugat kemutlakan al-Quran sebagai kitab suci, wahyu Ilahi (kalamullah). Menggugat martabat kerasulan dan keluhuran peribadi Nabi Muhammad SAW Menggugat autoriti al-Sunnah dan ijmak ulama. Menggugat keunggulan syariat dan kedaulatannya.

73

SEMINAR test.indd 73

8/15/09 11:53:28 AM

Seminar Pemurnian Akidah 2009

74

SEMINAR test.indd 74

8/15/09 11:53:28 AM