Anda di halaman 1dari 3

Asal usul tarian ngajat Ngajat bagi orang-orang Iban adalahtarian yang di tarikan ketika menyambutGawai orang-orang Iban

sebelumb e r p e r a n g d a n s e l e p a s m u s i m menuai. P a d a z a m a n d u l u i a d i t a r i k a n s e l e p a s mereka kembali dari berperang. Pada masa dahulu, pemburu kepaladari suku kaum ini, yang dikatakanantara yang paling bengis di Sarawak,diraikan dengan perayaan GawaiKenyalang.

Keindahan tarian ngajat yang terdapat dalam masyarakat ini adalahunik dan asli kerana ianya merupakan satu indentiti komuniti Iban yang penuh dengan dunia mistik dan keajaiban serta membezakan kaumnyadari suku-suku kaum pribumi lain di Sarawak. Pahlawan lelaki mempertunjukkan pergerakan yang tangkas disepanjang persembahan tarian ini, sambil memakai topi tradisionalyang panjang da n memegang sebuah perisai panjang yang berukir

Jenis2 tarian ngajat Tarian ngajat dibahagikan kepada pelbagai jenis tarian iaitu : Ngajat Lesong Ngajat Bunuh Ngajat Induk Ngajat Ngalu Temuai (menyambut tetamu ) Ngajat Pua Kumbu Ngajat Kuta (persembahan ngajat Tradisional )

Jenis2 tarian ngajat Ng a j a t berbu n u h Dip e r s e m ba h k a n o l e h k a u m l e l a k i d a r i m a s ya r a k a t berkenaan M e r u p a k a n s a t u p e n i r u a n a t a u p e n g u l a n g a n ya n g dil a k u k a n o l e h m e r e k a s e ba g a i m a n a yang m e r e k a l a k u k a n s e m a s a m e n g h a d a p i m u s u h - m u s u h k e t i k a m e r e k a m e n g a d a k a n a k t i v i t i h a r i a n s e p e r t i m e m bu r u . Ng a j a t In d u k M e r u p a k a n p e r s e m ba h a n ya n g dip e r s e m ba h k a n o l e h g o l o n g a n w a n i t a ya n g M e m a p a r k a n kelembu t a n d a n k e h a l u s a n s e n i bu d a ya s e r t a a d a t i s t i a d a t m a s ya r a k a t p r i bu m i i t u s e n d i r i . Ge r a k t a r i y a n g dip e r s e m ba h k a n m e m p u n ya i m a k s u d ya n g t e r s i r a t s e r t a m e n g g a m ba r k a n a k t i v i t i s e h a r i a n m a s ya r a k a t Iban. Ta r i a n Ng a j a t Le s o n g m e r u p a k a n t a r i a n y a n g dip e r s e m ba h k a n o l e h g o l o n g a n l e l a k i s a h a j a Persemba h a n n g a j a t j e n i s i n i h a n ya d i be n a r k a n u n t u k d i t a r i k a n o l e h k a u m l e l a k i k e r a n a i a n ya m e m e r l u k a n p e n a r i l e l a k i n ya u n t u k m e n a r i s a m bi l m e n g g i g i t l e s o n g K e k u a t a n d a n k e g a g a h a n ya n g dit u n j u k k a n d a l a m p e r s e m ba h a n t a r i a n n g a j a t j e n i s i n i h a n ya s e s u a i dip e r s e m ba h k a n oleh golongan lelaki sahaja Ng a j a t Ng a l u Te m u a i ( m e n y a m bu t t e t a m u ) Dipersemba h k a n ba g i t u j u a n m e n ya m u t k e d a t a n g a n t e t a m u k h a s y a n g d a t a n g . B i a s a n y a t a r i a n i n i d i p e r s e m ba h a n k e t i k a u p a c a r a p e r a s m i a n a t a u p e m bu k a a n s e s u a t u m a j l i s r a s m i yangdih a d i r i o l e h ba n ya k t e t a m u - t e t a m u t e r h o r m a t d a n o r a n g r a m a i . Ng a j a t K u t a M e r u p a k a n j e n i s t a r i a n p e r s e m ba h a n n g a j a t ya n g menggabu n g k a n p e n a r i l e l a k i d a n p e r e m p u a n . B i a s a n ya d i a d a k a n ba g i u p a c a r a s a m bu t a n s e p e r t i p e r a s m i a n s e s e bu a h p e r s e m ba h a n k e bu d a ya a n d a n s e bagainya. Ng a j a t P u a K u m bu Merupakan salah satu daripada jenis persem b a h a n ya n g t e r d a p a t d a l a m t a r i a n n g a j a t Persemba h a n n g a j a t j e n i s i n i l a z i m n ya d i p e r s e m ba h k a n o l e h g o l o n g a n w a n i t a .

Memandangkan nama tarian ini ialah P u a K u m bu s u d a h p a s t i p e n a r i a k a n m e n a r i s a m bi l m e m bawak a i n p u a k u m bu seba g a i a l a t d a l a m p e r s e m ba h a n m e r e k a