CONTOH

SENARAI BUKTI-BUKTI KETERAMPILAN CALON PPT

JPK/PPT/1002A

ARAHAN: 1. Senarai bukti keterampilan perlu disediakan oleh calon; 2. Semua bukti keterampilan yang dikemukan perlu disahkan oleh PP-PPT semasa sesi penilaian; 3. Bukti keterampilan boleh terdiri daripada kombinasi beberapa kaedah seperti Sijil, Senarai Tugas, Lesen dan lain-lain; dan 4. Setiap bukti keterampilan hendaklah disemak dan disahkan oleh Pegawai Penilai-PPT (PP-PPT). (A) MAKLUMAT CALON (Diisi oleh calon) No. Pendaftaran Nama Penuh
(DENGAN HURUF BESAR)

Pengesahan Calon Adalah dengan ini, saya mengesahkan bahawa segala maklumat ini adalah betul. P-119-1 / AUTOMOTIVE TECHNICIAN
1

No. Kad Pengenalan Kod & Tajuk NOSS Tahap Bil

.............................. Tandatangan

Nama Bukti Keterampilan
Dilengkapkan oleh calon dengan bantuan PP-PPT

Kod Bukti

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sijil Kursus Asas Automotif Pusat Kemahiran ABC Buku Log rasmi (Bulan Mei 2005) Resit rasmi syarikat (No Resit: 00897- Bertarikh 12 Mei 2005) Senarai Tugas Laporan Sesi Temuduga / Lawatan Tempat Kerja

1 2 3 4 5

(B) PENGESAHAN PP-PPT (Diisi oleh PP-PPT) Adalah dengan ini saya mengaku telah menyemak dan mengesahkan semua bukti keterampilan yang dikemukakan oleh calon seperti di atas. Nama Pegawai Penilai-PPT (PP-PPT) No. Kad pengenalan

Tandatangan : .................................................................... (Cop Nama PP-PPT)

Tarikh :...............................................

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.